For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


vaag blurred; hazy; vague; fuzzy
vaag maken to fuzzify
vaalgroen pale green
vaan vane
vaardig proficient; skilled
vaardigheid proficiency; skill
vaas vase
vaatwasmachine dish washer
vaatwerk vessels; dinnerware; tableware
vacature vacancy; vacant place
vacuüm vacuum
vacuümbelichtingsbuis vacuum exposure frame
vacuümbuis vacuum tube; vacuum valve; hard tube; hard valve; thermionic valve
vacuümbuisgelijkrichter vacuum-tube rectifier
vacuümbuisoscillator vacuum-tube oscillator
vacuümbuisversterker vacuum-tube amplifier
vacuümbuiszendeenheid vacuum-tube transmitter
vacuümcondensator vacuum capacitor
vacuümdepositie deposition by evaporation; metallization; vacuum deposition
vacuümdiode vacuum diode; hard diode
vacuümimpregneren vacuum impregnating
vacuümkraan vacuum cock; vacuum valve
vacuümmeter vacuum gauge
vacuümopdampen to deposit by evaporation; to metallize
vacuüm opheffen to eliminate the vacuum
vacuümoven vacuum oven
vacuümpomp vacuum pump
vacuümregelaar vacuum control; vacuum controller
vacuümslang vacuum hose
vacuümswitch vacuum switch
vacuüm trekken to apply vacuum; to form a vacuum
vacuümverdamping vacuum evaporation
vacuümvormen vacuum forming
vacuüm zuigen to apply vacuum; to evacuate
vademecum vademecum; pathfinder
vader parent
vader-kind relatie parent-child relation
vader/zoon relatie parent/child relationship
vage cognitieve voorstelling fuzzy cognitive map: FCM
vage logica fuzzy logic
vage verzameling fuzzy set
vak compartment; partition; shelf; square; profession; subject; margin
vakantie holidays; vacation
vakantiesluiting vacation shutdown
vakbekwaam skilled
vakbekwaamheid professional aptitude; professional skill; competence; ability
vakblad professional journal; technical journal
vakcursus training course; vocational training course; professional training course
vakdiscipline engineering discipline
vakgebied subject
vakkennis technical knowledge; expert knowledge; experience
vakkundig skilled; professional; specialist; expert
vakliteratuur technical literature; professional literature
vakman technical expert; specialist; professional person; skilled man; skilled woman; skilled worker; craftsman; craftsperson
vakmanschap workmanship
vakopleiding professional training; vocational training; technical training
vaktaal technical language; technical jargon
vakterm technical term; professional word
vakverdeling partition
val trap; fall; drop
valentie valence; valancy
valentieband valence band
valentie-elektron valence electron
valhoogte hight of drop; height of fall; drop height
validatie validation
valideren to validate
vallen to drop; to fall
vallen en opstaan trial and error
valproef drop test
valse fout false error
valse kathode false cathode
valse oscillatie spurious oscillation
valse zijbanden spurious sidebands
valtafel drop table
valuator valuator
valuta value; currency; due
vanadium vanadium
van boven naar beneden testen top-down testing
vandiktebank thicknessing machine; thicknesser
vandikteschaafbank thicknessing and planing machine; thicknessing planer
vangdiode catching diode; clamping diode
vangdraad antenna; aerial; false wire; guard wire
vangen ducting; to catch; to capture; to intercept
vanggebied pull-in range; lock-in range
vanginrichting call tracing
vangpen catch pin
van groeven voorziene vezelconnector grooved fiber-alignment connector
vangrooster suppressor grid
van het niveau afhankelijke faseverschil differential phase
van het niveau afhankelijke versterking differential gain
van onder-naar-boven bottom-up
van onderop herplannen bottom-up replanning
vanzelf of oneself; spontaneously; of one's own accord
vaporisatie vaporization
varactor varactor
varactordiode varactor diode
varactor-flip-flop varactor flip-flop
varactorversterker varactor amplifier
varco variable capacitor; gang capacitor; gang condenser
variabel variable
variabel bestelpunt floating order point
variabel blokformaat variable block format
variabel component adjustable component
variabele variable; variate
variabele capaciteit variable capacitance: varicap
variabele capaciteitsdiode variable-capacitance diode; varicap diode
variabele condensator variable capacitor; gang capacitor; gang condenser
variabele frequentieoscillator variable frequency oscillator
variabele inductor variable inductor
variabele kommavoorstelling variable-point representation
variabele kosten variable costs; product costs
variabelenkeuring inspection by variables; variables inspection
variabele opbrengst variable yield
variabele spoed variable pitch
variabele tijdschaal variable-time scale
variabele transformator variable transformer
variabele weerstand adjustable resistor; variable resistor
variabel-getrokken lagentransistor rate-grown junction transistor
variabel transportsysteem variable transport system: VTS
variabel verbruik usage variance
variabiliteit variability
variac variable transformer: variac
variant option; variant
variantenplanning variant planning
variantie variance
variantie-analyse variance analysis; analysis of variance: ANOVA
variantie binnen de klassen within-class variance; intra-class variance
variantie tussen de klassen inter-class variance; between-classes variance
variantieverhouding variance ratio
variantieverhoudingstoets variance ratio test; F-test
variatie variation
variatiecoëfficiënt coefficient of variation
variatiegrenzen limits of variation
variator variator; variable speed gear
varicapdiode varicap diode
variëren to vary
variëren tussen to vary between; to range between
varistor varistor
vaseline petroleum jelly; vaseline
vast fixed; fast; fastened; tightened; stationary; firm; solid
vastafgestemd fixed-tuned
vast akkoord fixed chord
vastbakken to cake
vastbedraad fixed-wired; hardwired
vast bestelhoeveelheidsysteem fixed order quantity system
vastbinden to fasten; to bind fast; to make fast; to tie up
vast blokformaat fixed block format
vast component fixed component
vast decimaalteken fixed point
vast diëlectricum solid dielectric
vast doorgemetalliseerd gat fixed via
vastdraaien to tighten; to turn tight
vastdraaikoppel tightening torque
vaste activa fixed assets
vaste afstroopplaat fixed stripper
vaste as bij de wisselende kleuropvolging stationary colour phase alternation axis: stationary CPA axis
vaste bedrading hardwire
vaste bestelhoeveelheid fixed order quantity
vaste-bodemuitharding solid ground curing
vaste-bodemverharding solid ground curing
vaste condensator fixed capacitor
vaste cyclus fixed cycle; canned cycle
vaste frequentie fixed frequency
vaste grootheid constant value
vaste inductor fixed inductor
vaste komma fixed point
vaste-kommagedeelte fixed-point part; fractional part; significant digits; coefficient; mantissa
vaste-kommavoorstelling fixed-point representation
vaste kop headstock
vaste kosten fixed costs; constant costs; period costs
vaste-lastweerstand bleeder
vaste leiplaat fixed stripper
vaste lengte fixed length
vaste locatie-opslag fixed location storage
vaste logica fixed logic
vaste matrijsplaat fixed plate; stationary mould platen
vaste negatieve roostervoorspanning fixed bias
vaste (ondernemings)gegevens fixed data
vaste optische vezelconnector fixed fiber-optic connector
vaste passing interference fit
vaste-periodebestelsysteem fixed interval reorder system
vaste-plaats-layout fixed position layout
vaste-planopdracht firm planned order: FPO
vaste post fixed station
vaste spoel fixed reel
vaste stemming fixed tuning
vaste steun permanent support
vaste stof solid matter; solid; solid state
vastestofbuis solid-state tube
vastestofelektronica solid state electronics
vastestoffysica solid state physics
vastestofgehalte solids content
vastestofontwerp solid-state design
vastestoftechnologie solid state technology
vaste verbinding fixed connection
vaste waarde fixed value
vaste weerstand fixed resistor
vaste wisselkop headstock
vast gaffelwiel fixed-frame wheel
vast gegeven fixed datum
vastgehouden oproep call hold
vastgelegd fabricagebeleid established manufacturing policy
vast geplande order firm planned order
vastgestelde belasting rated load
vastgrijpen to grip; to grasp
vasthaken to hook; to attach; to get caught
vasthechten to attach; to fasten
vasthouden to hold; to keep in place; to keep in position; to hold up; to detain; to retain
vasthoudstatus hold mode; freeze mode; interrupt mode
vasthoudtijd holding time; set-up time
vasthoudwerkwijze hold mode
vastkitten to cement
vastklemmen to clamp; to grip
vastkleven to stick; to stick fast
vastklinken to rivet
vastknopen to tie
vastleggen to fix; to establish; to lay down; to record; to tape; to record on tape; to store
vastlegging fixing; establishment; laying down; recording; taping; storing; storage
vastlegging van de frequentieverdubbeling frequency doubling recording: FDR
vastliggen to be fixed; to be established; to be laid down; to be recorded; to be taped
vastlijmen to glue; to glue together; to bond
vastlopen to jam; to get stuck; to seize; to bind; clipping; to bottom
vastmaken to attach; to fasten; to make fast; to secure; to tighten; to fix
vastnieten to affix by stapling
vast-op-1 of vast-op-0 fout stuck-at fault
vast-open stuck-open
vastplakken to stick
vastplakken op to stick on; to affix to
vast programma fixed programme
vastschroeven to tighten with screws; to fasten with screws; to screw down
vast snoer fixed flex; fixed cord
vastsolderen to secure by soldering
vaststaan to be fixed; to be established; to be definite; to be final; to be firm
vaststaande matrijsplaat stationary platen
vast station fixed station
vaststellen to ascertain; to find out; to establish; to determine; to fix; to set; to appoint; to arrange
vaststellen van de authenticiteit bij identiteitsbepaling en beantwoording challenge-and-reply authentication
vaststelling ascertainment; finding out; establishment; determination; fixing; setting; appointment; arrangement
vast woord reserved word; keyword
vastzetinrichting locking device; securing device
vastzetklem clamp; locking clamp
vastzetmoer lock nut
vastzetpen locking pin
vastzetschroef lock screw
vastzetten to lock; to confine
vastzitten to be fixed; to be fastened; to be secured; to be tight; to be stuck; to be jammed; to be seized
vat container; vessel; drum; barrel; handle
vat krijgen op to get hold on; to get grip on
vatten to seize; to catch
vat verliezen op to lose one's grip on; to lose one's hold on
VDR-weerstand voltage-dependent resistor
vector vector
vectoraftasting vector scan
vectorbewerking vector processing
vectorbewerkingsinstructie vectorial operator
vectorcomputer vector computer
vectordiagram vector diagram
vectorfase vector phase
vectorfunctie vector function
vectorgrafiek vector graphics
vectorieel vectorial
vectoriële optelling vectorial addition
vectorisch vectorial
vectorische som vector sum
vectoriseren to vectorize
vectorlengte vector length
vectorproduct cross product
vectorscherm vector display
vectorscoop vectorscope
vectorscoopbeeld vectorscope display
vectorveld vector field
vectorverversing vector refresh
vectorverwerking vector processing
veeg smear; spot; stain; hangover; tailing
veelheid multitude; multiplicity
veelhoek mesh; polygon
veelomvattend comprehensive; vastly
veel-op-één many-to-one
veel-op-één associatie many-to-one association
veelterm polynomial
veelvlak polyeder
veelvormig multiform
veelvoud multiple
veelvuldig numerous; frequent
veelzijdig many-sided; multi-faceted; versatile; all-round
veelzijdigheid many-sidedness; multifacetedness; versatileness; versatility; all-roundness
veem warehouse
veer spring; ferry
veeraandrijving spring drive
veerbelasting spring load
veerbeugel spring bracket
veerblad spring blade; spring leaf
veerclip spring clip
veercontact spring contact
veerdruk spring pressure; compression
veerdrukmeter spring-pressure gauge; spring balance
veerhard spring hard
veerhouder spring holder; spring clip
veerkracht elasticity; resilience; resiliency; spring force; spring resilience
veerkrachtig elastic; resilient
veerpasser spring bows
veerplaat spring plate
veerpot die-cushion; spring-loaded die-cushion; pneumatic die-cushion
veerring spring ring; spring washer
veerschotel spring cup; hollow cam
veerspanning spring tension
veerstrip spring strip
veertienvlak tetrakaidecahedron
veertig/dertig/dertig-regel forty/thirty/thirty rule
veerweerstand spring resistor
veerweger spring-pressure gauge; spring balance
veerwerking spring action
vegen to wipe; to rub; to brush; to sweep; hangover; tailing; smears
vegerig smeared
veilig safe; secure
veiligheid safety; security; fuse; cutout; safety valve
veiligheidsbril safety goggles
veiligheidscapaciteit safety capacity
veiligheidscoëfficiënt safety coefficient
veiligheidscondensator safety capacitor
veiligheidscontact safety contact
veiligheidsdeksel safety lid; safety cover
veiligheidsdeur safety door
veiligheidseis safety requirement
veiligheidsfactor safety factor
veiligheidsglas safety glass
veiligheidsgordel safety harness
veiligheidsgroef safety groove
veiligheidshalve for safety; for security; for safety's sake
veiligheidshelm safety helmet; hard hat
veiligheidshouder fuse holder
veiligheidsmaatregel safety measure; measure of safety; safety precaution
veiligheidsmarge safety margin; margin of safety
veiligheidspal safety catch
veiligheidsplaat fuse plate
veiligheidsruit implosion guard
veiligheidsschakelaar safety switch; safety cutout; safety relay
veiligheidsschakeling safety cutout; safety circuit
veiligheidsscherm safety screen; safety guard; guard
veiligheidsterminal guard terminal
veiligheidstijd safety time
veiligheidsuitschakeling safety cutout
veiligheidsvoorraad safety stock
veiligheidsvoorschrift safety instructions; safety regulations
veiligheidsweerstand safety resistor
veiligstellen to safeguard; to dump
vel sheet; skin
veld field
veldaftasting field scan
veldbekrachtiging field excitation
veldbepaling field definition
veldbus field bus
veldeffect field effect
veldeffectbuis field-effect tube
veldeffect-transistor field-effect transistor: FET
veldemissie field emission
veldionisatie field ionization
veldkromming field curvature
veldmagneet field magnet
veldmarkering field mark
veldonderzoek field research
veldrichting field direction
veldslagmanagement battle management
veldspoel field coil
veldsterkte field intensity; field strength
veldsterktemeter power meter; field-intensity meter; field-strength meter
veldsterktevariatie field-strength variation; fading
veldverloop field-strength distribution; field pattern
veldweerstand field resistor
veldwikkeling field winding
velg rim; felloe; felly
velgmaat rim size
velvorming skin formation
Venndiagram Venn diagram
venster window; gap; aperture; gate
vensterafknotting window clipping
vensterglas window glass
vensterkaart aperture card
venstermanager window manager
venstermontage window-mounting; window-fitting
vensterponskaart aperture card
venstersysteem window system
ventiel valve
ventielafsluiter valve
ventielslang valve hose
ventilatie ventilation; extract ventilation; intake ventilation
ventilatiejalouzie louver; shutter
ventilatiekoker ventilation shaft; exhaust shaft
ventilatieopening vent hole; vent
ventilatierooster ventilation grid
ventilatiesleuf ventilation slot
ventilatiesnelheid rate of ventilation
ventilatievoorziening ventilation provision; fresh air supply
ventilator fan; ventilator
ventilatorblad fan blade
ventilatordeksel fan cover
ventilatorhuis fan casing; fan shroud
ventilatorjalouzie fan shutter
ventilatorkachel fan heater
ventilatormotor fan motor
ventilatorriem fan belt
ventilatorschakelaar fan switch
ventilator voor naar binnen zuigen intake fan
ventilator voor naar buiten zuigen extracted fan
ventileren to ventilate
verafontvangst distant reception
verafselectiviteit spurious response; rejection ratio
veranderen to change; to alter
veranderen in to change into
verandering change; alteration
veranderlijk changeable; unsteady; variable
veranderlijke kosten variable costs
verankeren to anchor
verankering anchoring; anchorage
verankerplaats anchoring member
verantwoord justified
verantwoordelijk responsible
verantwoordelijkheid responsibility
verantwoording responsibility; accounting; answering
verantwoordingsstuk voucher
verantwoording van de status van de configuratie configuration status accounting
verassen to reduce to ashes; to incinerate
verband connection; strength; rigidity; coherence; cohesion; relation; relationship; context
verbandkist emergency case; first-aid kit
verbandpost first-aid station; dressing station
verbandstapelen interlocking stacking
verbeterd principeschema improved circuit diagram
verbeteren to improve; to rectify; to correct
verbetering improvement; rectification; correction
verbinden to attach; to join; to connect; to unite; to link; to bond; to combine; to compound
verbinder connector
verbinding compound; connection; interconnection; patching; joining; joint; linkage; bonding; bond; lead; combination; communication; association; interface; link
verbinding door barrière bulkhead connector
verbindingenbord connection box
verbindingen per circuituur connections per circuit-hour: CCH
verbindingen per seconde connections per second: CPS
verbinding met gat en pen mortise-and-tenon joint
verbindingsapparatuur communications equipment
verbindingsbeugel connecting bracket; adapter link
verbindingsdeur communication door
verbindingsdraad lead; connecting wire
verbindingsencryptie link encryption
verbindingsgang connecting passage; communication passage
verbindingsgeoriënteerd protocol connection oriented protocol
verbindingsgerichte netwerkdienst connection oriented network service: CONS
verbindingsinstructie linkage instruction
verbindingskabel connecting cable
verbindingskoppeling link coupling
verbindingslijn net
verbindingslijst netlist
verbindingsloos netwerkprotocol connectionless network protocol: CLNP
verbindingsloos transportprotocol connectionless transport protocol: CLTP
verbindingsmateriaal connecting material
verbindingsmotor connection engine
verbindingsniveau link level
verbindingsopbouw call setup
verbindingsopbouwtijd call setup time
verbindingspad-analysator path analyzer
verbindingspad-analyse path analysis
verbindingsplaat connecting plate
verbindingsprotocol link protocol
verbindingspunt junction
verbindingsschakel connecting link
verbindingsschalm connecting link
verbindingssnoer load; flex; cord; connecting flex; patch-cord; patch-plug
verbindingsstaaf connecting rod
verbindingsstrip interconnecting strip
verbindingsstuk connecting piece; connecting member; ferrule; valance
verbintenis commitment
verblijftijd dwell time
verboden energieopening forbidden energy gap
verboden kanaalcombinatie forbidden channel combination
verboden toegang no admittance; no admission; no trespassing
verboden zone forbidden band
verbonden lijst linked list
verborgen bestand hidden file
verborgen knooppunten hidden nodes
verborgen laag hidden layer
verborgen-lijn algoritme hidden-line algorithm
verborgen lijnen hidden lines
verborgen oppervlak hidden surface
verbrandbaar combustible
verbranden to burn; to combust; to incinerate
verbranding burning; combustion; incineration
verbrandingsgassen combustion gasses
verbrandingskamer combustion chamber
verbrandingsmotor internal combustion engine
verbrandingsproces combustion process
verbrandingsproduct combustion product
verbreden to widen; to flare; to expand
verbreeksignaal clear-forward signal
verbreken to break; to interrupt; to cut off; to cancel
verbreking break; cancellation
verbreking van de stroom interruption of circuit
verbrokkelen to crumble
verbronzen bronze plating; bronze deposition
verbrossing embrittlement
verbruik consumption; usage
verbruiken to consume; to use; to use up; to exhaust
verbruiker consumer; user
verbruiksartikel article of consumption; consumer good
verbruikscapaciteit consumptive capacity
verbruiksgereedschappen consumable tools
verbruiksgoed article of consumption; consumer good
verbruiksmarkt consumer market
verbruiksmeter supply meter
verbruikstempo usage rate
verbruiksverliezen utilization losses
verbruiksvraag consumptive demand; consumer demand
verbruikte lucht stale air
verbruik van ruwe materialen en energie raw material and energy utilization
verbuigen to bend
vercadmiummen cadmium plating; cadmium deposition
vercadmiummen in tonnen barrel cadmium plating
verchromen to chrome plate; to chrome deposit; to chromium plate; chrome plating; chromium plating; chromium deposition
verchromen in tonnen barrel chromium plating
verchroombad chrome plating bath; chrome plating solution
vercijferen to encrypt
vercijfering encryption
vercijferingsalgorithme encryption algorithm
vercobalten to cobalt plate
verdampen to evaporate; to vaporize; to be vaporized
verdamper evaporator; vaporizer
verdamping evaporation; vaporization
verdampingsfactor evaporation factor
verdampingskoeling evaporation cooling
verdampingssnelheid evaporation rate
verdampingsverlies evaporation loss
verdeelbord distribution board
verdeeldoos distributor; junction-box
verdeelelement distribution element
verdeelkast distribution box; junction-box; distribution frame
verdeelkop indexing head; dividing head
verdeelnet distribution network
verdeelniveau distribution level
verdeelniveauregelaar distribution equalizer
verdeelpasser dividers
verdeelplaat tapping plate; terminal plate; indexing plate
verdeelplug distribution plug
verdeelpunt distribution point
verdeelstuk manifold
verdeelsysteem distribution system
verdeelversterker distribution amplifier
verdelen to divide; to split up; to distribute
verdeler distributor; divider; signal splitter
verdeleras distributor shaft
verdelerdemping distributor attenuation
verdelerkast distributor; junction-box
verdelerloze ontsteking distributorless ignition
verdelernet distribution network; distributor network
verdelernok distributor cam
verdeling distribution; division; dividing up; splitting up; partitioning
verdelingsdichtheid frequency density; distribution density
verdelingsdichtheidfunctie frequency function
verdelingsfunctie distribution function
verdelingskromme distribution curve
verdichten to compress; to condense; to densify
verdichting compression; condensation; densification; fiction
verdichting van het passend maken van een kromme curve-fitting compaction
verdienen to earn
verdienste earnings; merit
verdienstewaardering merit rating
verdiepen to recess; to sink; to deepen
verdieping recession; deepening; floor; storey
verdiept plaatsen to lower; to recess
verdikken to thicken
verdikkingsmiddel thickening agent; thickener
verdraaien to distort; to twist; to wrench
verdraaiing rotation; displacement; distortion; twist; twisting; wrenching
verdragen to stand; to endure
verdrievoudigen to treble; to triple
verdrievoudiger tripler
verdrievoudigingsschakeling tripling circuit; tripler
verdrijven to expel
verdringen to displace
verdringer impeller; lobe
verdubbelaar doubler
verdubbelen to double
verdubbeling doubling
verdubbelingscircuit push-push multiplier
verdubbelingsschakeling doubler circuit
verdubbeltrap frequency doubler
verduidelijken to explain; to clarify; to elucidate; to make clear
verduidelijking explanation; elucidation; illustration; clarification
verdunbaar thinnable
verdund rarefied; diluted; thinned down
verdunnen to rarefy; to dilute; to thin down
verdunnen tot to dilute up to; to dilute to
verdunner thinner; diluent
verdunning rarefaction; dilution; thinning down
verdunningsmiddel thinner; diluent
verduurzamen to preserve
verdwijnen to disappear
veredeld aluminium refined aluminum
veredelen to refine; to upgrade; to improve; to work up; to finish
vereenvoudigd simplified; reduced
vereenvoudigen to simplify; to reduce
vereenvoudiging simplification; reduction
vereenvoudiging van een circuit circuit simplification
vereffenen to settle; to adjust; to accommodate; to smooth; to balance; to clear off
vereffening equalization; settlement; adjustment; accommodation; smoothing
vereffeningsinrichting equalizer
vereffeningsinrichting van een transmissielijn fixed compromise equalizer
vereffeningsorgaan equalizer
vereffeningsstroom compensating current
vereisen to require
vereiste requirement
veren to spring; to be elastic
verenbandstaal spring steel
verend springy; sprung; spring-loaded; spring-mounted; elastic; resilient
verend blok spring-loaded block
verende aanslagvinger spring-mounted finger stop
verende afstroopplaat spring stripper
verende afstroopring spring stripper
verende contactbus spring-contact socket
verende drukring pressure washer
verende kop sprung head; floating head
verende leiplaat spring stripper
verende ophanging spring suspension
verende sluitring spring washer
verende steunpen spring-mounted support pin
verende tandring toothed lockwasher
verende tandring met buitenvertanding star washer
verend gemonteerd spring-mounted; spring-loaded
verend opstellen to float; to spring-load
verendraad spring wire
verend scharnier spring hinge
verend scheerhoofd floating head; sprung head
verengen to narrow
verenigbaar compatible; consistent; consonant
verenigbaarheid compatibility; consistency; consonance
verenigen to aggregate; to connect; to unite; to gang; to join
vereniging join; union
verenpakket spring packet
verenpakketschakelaar spring-packet switch
verenstaal spring steel
veresteren to esterify
verestering esterification
verf paint
verfafbijter paint remover; stripper; paint stripping agent
verfafbijtmiddel paint remover; stripper; paint stripping agent
verfbedekking coat of paint; paint coat
verfcabine paint booth
verfchemicus paint chemist
verffilm paint film
verfgereedschap painting utensils; painter's tools
verfijnen to refine
verfijning refinement
verfilmen to film
verfkwast paint brush; painting brush
verflaag coat of paint; paint coat
verfmenger paint mixer
verfpapje colour paste
verfpasta colour paste
verfpot paint pot; paint container
verfproduct paint product; painted product
verfraaien to improve; to embellish
verfraaiing improvement; embellishment
verfreservoir paint cup; container; tank
verfrol paint roller
verfspuit spray gun; paint spray
verfspuiten paint spraying; spray painting
verfstandaardplaatje standard test panel
verfstof pigment; dry colour; colour
verfsysteem paint system
verfvlek paint stain
verfvoorschrift painting instruction
verfwals roll mill; roller mill; paint mill
verfwaren painting materials; surface coating materials
verfzeef paint strainer
vergaarbak repository
vergaarbakbeheerssysteem repository manager
vergaderen to meet; to gather
vergadering meeting
vergaren to gather; to collect
vergassen to gasify
vergelen to yellow; to grow yellow
vergelijkbaar comparable
vergelijken to compare; to match; to check
vergelijkende proef comparative test; benchmark test
vergelijkend onderzoek benchmark; comparative examination; comparative investigation
vergelijkend onderzoeken benchmarking
vergelijker comparator
vergelijking comparison; match; matching; equation; checking; verification; collation
vergelijkingsbewerkingsteken comparison operator; relation character
vergelijkingscijfers comparative figures; comparable figures
vergelijkingscondensator standard capacitor; reference standard capacitor
vergelijkingsdefinitie comparison definition
vergelijkingsnorm standard of comparison
vergelijkingsoperator comparison operator; relational operator
vergelijkingsschaal scale of comparison
vergelijkingsweerstand standard resistor; reference standard resistor
vergelijking van de n-de graad N-order equation
vergelijking van Einstein Einstein equation
vergeling yellowing
vergemakkelijken to facilitate; to make easier
vergiftig poisonous; toxic
vergissing mistake; error
vergrendelbaar lockable
vergrendelbeugel locking bracket
vergrendelde naam locked name
vergrendelen to lock; to latch; to interlock
vergrendeling acquisition; interlock; locking; interlocking; latching
vergrendeling op een zijband side-lock
vergrendelingstijd acquisition time
vergrendelknop locking button
vergrendelkruk locking handle
vergrendelschijf locking disc
vergrendelschuif locking slide
vergrendelstang locking bar
vergrendelstrip locking strip
vergrootglas magnifying glass; magnifier
vergroten to increase; to augment; to enlarge; to magnify; to expand; to extend
vergroter enlarger
vergrote tijdschaal extended time scale; slow-time scale
vergroting enlargement; magnification; increase; augmentation; extension; addition; expansion
vergrotingsapparaat enlarger
vergrotingsverhouding blowback ratio
vergulden to gold plate; gold plating
verhandeling discourse
verharden to harden; to harden through; to dry to hardness; to set; to cure
verharding hardening; hardening through; hard drying; drying to hardness; setting; curing
verhardingsmiddel hardener; hardening agent; curing agent
verharsen to resinify
verharsing resinification
verhelpen to remedy; to rectify; to remove
verhitten to heat; to warm up
verhitting heating; warming-up
verhogen to raise; to heighten; to increase; to augment; to enlarge; to promote
verhoging increment; raising; raise; heightening; increase; augmentation; enlargement; promotion
verhogingstransformator step-up transformer
verhoogd gedeelte raised portion
verhoogd vlak raised area
verhouding ratio; relation; relationship; proportion
verhoudingscijfer ratio; proportional figure
verhoudingsdetector ratio detector
verhoudings-FM detector ratio detector
verhoudingsgetal rate; ratio; proportional number
verhoudingsgewijs proportionally; proportionately; in proportion
verhuren to let; to hire out; to lease; to rent; to let upon lease
verhuur letting; hiring out; leasing
verhuursysteem leasing system
verificatie verification; examination; audit
verificatie en validatie verification and validation: V&V
verificatie van het kritieke pad critical path verification
verifiëren to verify; to examen; to audit
verijzeren to iron plate
vering elasticity; resilience; springiness; springing; suspension
verjongen to narrow; to reduce
verkeer traffic
verkeerd wrong; erroneous; mistaken; reversed
verkeerde aanpassing mismatching
verkeersader traffic artery
verkeerscentrum traffic centre
verkeerslawaai traffic noise
verkeerspatroon traffic pattern
verklaren to explain; to expound; to elucidate; to make clear; to state; to declare
verklarend explanatory; expository; elucidating; clarifying
verklarende uitdrukkingen declaratives
verklarend leren explanation-based learning
verklaring explanation; exposition; elucidation; clarification; statement; declaration
verklaring gevaarlijke goederen dangerous goods declaration
verklaring van afstand waiver
verklaring van oorsprong declaration of origin
verklaring van overeenstemming declaration of conformity
verkleinde schaal reduced scale
verkleinde tijdschaal fast-time scale
verkleinen to make smaller; to reduce; to minimize
verkleining making smaller; reduction; minimizing; minimization
verkleiningstechniek miniaturization
verkleuren to discolour; to fade; to lose colour
verkleuring discolouration; discoloration; discolouring; fading; losing colour
verkleuringsproef colour-fastness test
verklikker tell-tale
verkolen to carbonize
verkoop sale; sales; turnover
verkoopactie sales drive
verkoopactiviteiten sales activities
verkoopafdeling sales department; selling department
verkoopanalyse sales analysis
verkoopapparaat sales force
verkoopbaar saleable; marketable
verkoopbevordering sales promotion
verkoopbudget sales budget
verkoopbureau sales office; selling office
verkoopcampagne sales campaign; selling campaign
verkoopchef sales manager
verkoopcijfers sales figures
verkoopfiliaal sales branch
verkoopgesprek sales talk
verkoopkanaal channel of distribution; sales channel
verkoopkosten sales costs; selling expenses; marketing costs
verkoopleider sales manager
verkoopmethode sales method; selling method
verkoopniveau sales level
verkoopomzet sales turnover; volume of sales
verkooporder sales order
verkooporganisatie sales organization
verkooppatroon sales pattern
verkooppersoneel sales staff; selling staff
verkoopplaats place of sale; retail outlet
verkoopplan sales plan
verkoopplanning sales planning
verkooppolitiek sales policy
verkoopprijs selling price; sales price
verkoopprognose sales forecast; sales forecasting
verkoopprogramma sales program
verkooppunt point of sale: POS; selling point
verkoopquotering sales quota
verkoopteam selling team
verkopen to market; to sell
verkoper seller; salesman; sales representative; sales rep; shop assistant
verkoperen to copper; to copper plate; coppering; copper plating
verkoperen in tonnen barrel copper plating
verkopersmarkt seller's market
verkort adres abbreviated address
verkort antwoord abbreviated answer
verkorte adresaanroep abbreviated address calling
verkorten to shorten; to abbreviate; to reduce
verkorting shortening; abbreviation; reduction
verkort kiezen abbreviated dialing: ABD; compressed dialing
verkort netnummer abbreviated dialing number
verkregen pose attained pose
verkrijgbaar obtainable; procurable; available
verkrijgbaar bij obtainable at; obtainable from; procurable from; available at; supply
verkrijgbaarheid obtainability
verkrijgen to obtain; to acquire; to gain
verladersbericht shipping note
verlagen to lower; to reduce; to decrease; to cut; to cut down
verlaging lowering; reduction; decrease; cut; cut-down; pulling
verlagingstransformator step-down transformer
verlaten to retard; to delay; to postpone; to defer; to abandon
verleggen to move; to shift
verlengbaar extensible; renewable
verlengboor extension drill
verlengbuis extension tube
verlengde extension; prolongation
verlengde speelduur extended play: EP
verlengen to lengthen; to prolong; to extend; to elongate; to renew; to continue
verlenging lengthening; elongation; prolongation; extension; renewal; continuation
verlengingskabel extension cable
verlengkabel extension cable
verlengmast extension mast
verlengsnoer extension lead; extension flex; extension cord
verlengstuk extension; extension piece
verlet loss of time; lost hours
verlichten to light; to illuminate; to lighten; to ease; to relieve; to facilitate; to diminish; to mitigate
verlichting lighting; illumination; lightening; easing; relief; facilitation; diminution; mitigation
verlichtingsapparatuur lighting fitting
verlichtingsarmatuur lighting armature; lighting fixture; lighting fitting
verlichtingslamp lighting lamp; illumination lamp; pilot lamp; dial lamp
verlichtingssterkte illumination; illuminance; lighting intensity; screen brightness
verlichtingssysteem illuminating system; illumination system
verlichtingstechniek lighting engineering
verlies dropout; loss; dissipation
verliesberekening- en compensatie link-budget
Verliesgevende compressie lossy compression
verlieshoek loss angle
verliesloos lossless; dissipationless
verliesloze compressie lossless compression
verlies ten gevolge van foutieve hoekverplaatsing angular misalignment loss
verliestijd debatable time
verliesvrij lossless; dissipationless
verliesweerstand equivalent resistance
verliezen to lose; to dissipate; losses
verloden to lead; to lead coat; to lead plate; lead plating; lead deposition
verloden in tonnen barrel lead plating
verloningsnummer wage number
verloodtinnen lead-tin alloy plating; solder plating
verloop drift; course; tend; tendency; curve; turnover; progress; development; variation; fluctuation; expiry; reduction; taper; lapse; behaviour
verloopknie reducing bend
verloopnippel reducing nipple
verlooppijp reducing pipe
verloopplug adapter
verlooppons stepped punch
verloopschalm reducing link
verloopsnijder stepped punch
verloopsok reducing socket
verloopsteker adaptor; reducing plug
verloopstuk reducer; adapter; reducing piece
verlopen to drift; to progress; to vary; to fluctuate; to expire; to be tapered; to be reduced; to wander; to decline; to decay; to merge; to blend; to elapse
verloren wasmodel gieten lost wax die-casting; investment die-casting
verloten randomization
vermeerderen to increase; to augment
vermeerdering increase; augmentation
vermelden to mention; to state; to specify
vermelding mention; statement; specification
vermengbaar mixable; miscible
vermengen to mix; to blend
vermenging mix; mixture; mixing; blending
vermenigvuldigen to multiply; to duplicate; to manifold
vermenigvuldiger multiplier
vermenigvuldiging multiplication; duplication; manifolding
vermenigvuldigingsbuis multiplier tube
vermenigvuldigingscijfer multiplicator
vermenigvuldigingsfactor coefficient
vermenigvuldigingsmachine multiplicating machine; multiplicator
vermenigvuldigingsweerstand multiplier resistor
vermenigvuldigtal multiplicand
vermessingen to brass; to brass plate; brass plating; brass deposition; electrobrassing
vermijdbaar avoidable
vermijden to avoid
vermijdingsroutering avoidance routing
vermiljoen vermillion; cinnabar
verminderde keuring reduced inspection
verminderen to reduce; to diminish; to decrease
vermindering decrease; diminution; reduction
verminken to mutilate
verminkte steekproef defective sample
vermoeidheid fatigue
vermoeidheidsbeproeving fatigue test
vermoeidheidsbreuk fatigue fracture
vermoeidheidsgrens fatigue limit; fatigue limiting range of stress
vermoeidheidsmachine fatigue testing machine
vermoeidheidsspanning fatigue stress
vermoeidheidssterkte fatigue strength
vermoeidheidsweerstand fatigue resistance
vermoeidheidsweerstand tegen buigen fatigue resistance to bending
vermoeien to fatigue
vermoeiingsbelasting fatigue load
vermoeiingsgrens fatigue limit; fatigue limiting range of stress
vermogen power; capacity; capability; energy; ability; property; capital; means
vermogensbandbreedte power bandwidth
vermogensbehoefte capital requirements
vermogensbuis power tube
vermogensdichtheid power density
vermogensdissipatie power dissipation
vermogenseenheid power pack; power unit
vermogensfactor power factor
vermogensfrequentie power frequency
vermogensgevoeligheid response to power
vermogenskromme power curve
vermogenslijn power line
vermogenslijnfilter power-line filter
vermogenslijnfrequentie power-line frequency
vermogensoverdracht power transfer
vermogenspentode power pentode
vermogensregeling power control
vermogenstransistor power transistor
vermogenstriode power triode
vermogensverbruik power consumption
vermogensverlies power loss
vermogensverliesfactor power-loss factor
vermogensverlieskromme power derating curve
vermogensversterker power amplifier
vermogensversterking power amplification; power gain
vermogensversterkingseenheid power-amplifier device
vermogensversterking van een antenne antenna power gain
vermogensverzwakking power attenuation
vermogensweerstand power resistor
vermogenswinst power gain
vernauwen to narrow; to constrict; to contract
verneembaar perceptible; audible
vernevelen to atomize; to mist
vernielen to destroy
vernieuwbaar renewable
vernieuwde MRP regeneration MRP
vernieuwde planning regenerative planning
vernieuwen to renew; to change; to replace; to renovate
vernieuwing renewing; renewal; change; replacement; renovation
vernikkelen to nickel; to nickel plate; nickel plating; nickel deposition; nickelling
vernikkelen in tonnen barrel nickel plating
vernis varnish; clear lacquer
vernissen to varnish; to lacquer
verontreinigde stof contaminated material
verontreinigen to contaminate; to pollute
verontreiniging contamination; pollution; nuisance; soiling; dopant; impurity; doping
verontreinigingsbewaking pollution control
verontreinigingsmateriaal doping material; dopant; impurity
verontreiningsabsorptie impurity absorbtion
veroorzaakt occupied
veroorzaken to cause; to occasion
verouderd out of date; obsolete; aged
verouderen to become obsolete; to become out of date; to age
veroudering obsolescence; ageing; aging
verouderingstest ageing test; aging test
verpakken to package; to pack
verpakking packaging; packing; package; container
verpakkingsafdeling packaging department
verpakkingsafmetingen packaging dimensions
verpakkingsdichtheid packaging density
verpakkingseenheid packing unit
verpakkingsinstructies packaging instructions
verpakkingskosten packaging cost
verpakkingsmachine packaging machine
verpakkingsmaten packaging dimensions
verpakkingsmateriaal packaging material
verpakkingsmethode packaging method
verpakkingsontwerpbureau packaging design department
verpakkingsontwerper packaging designer
verpakkingsspecificatie packaging specification
verpakkingsstraat packaging line
verpakkingsstuklijst packaging bill-of-material
verpakkingsvoorschrift packaging instructions
verpakmachine packaging machine
verpend bij montage dowelled on assembly
verpennen to dowel; to pin
verplaatsbaar displaceable; removable; movable; mobile; portable; transportable; relocatable
verplaatsbaar adres relocatable address
verplaatsbaar programma relocatable program
verplaatsbare code relocatable code
verplaatsen to displace; to move; to remove; to transfer; to shift; to relocate; to translate
verplaats- en stapelvoertuig straddle carrier
verplaatsing displacement; moving; removing; removal; transfer; shift
verplaatsingsdocument move ticket
verplaatsingskaart move card
verplaatsingsopdracht move order
verplaatsingsopnemer displacement transducer; displacement transmitter
verplaatsingsstroom displacement current
verplaatsingstabel relocation dictionary
verplaatstijd transit time
verplicht obligatory; mandatory
verplichting commitment; commit
verpompen to circulate
verponsen to punch
verrekenen to make a miscalculation; to settle; to adjust
verrekening miscalculation; settlement; adjustment
verrekenprijs standard price
verrhodineerd rhodium clad
verrichten to perform; to carry out; to execute; to do
verrichting performance; operation; activity
verrijdbaar travelling; removable; movable; mobile
verrijken to enrich
verroesten to rust; to get rusty; to corrode; to become corroded
verruimen to widen; to enlarge; to ease; to facilitate; to extend; to amplify; to spread
verruiming widening; enlargement; easing; facilitation; amplification; spreading
vers fresh; new
verschaffen to provide; to furnish; to supply; to procure
verschalen to rescale
verscheidene different; various; several; some; a few
verschepen to ship
verscherfde frequenties interleaved frequencies
verscherpen to tighten; to intensify; to accentuate
verscherpte keuring tightened inspection
verscherven to interleave
verscherving interleaving
verschieten to fade; to discolour; to lose colour
verschijnen to appear
verschijnsel phenomenon; symptom; sign; indication
verschil difference; discrepancy; disagreement; dispute; offset
verschilfase differential phase
verschilferen to peel off; to scale off; to flake
verschilfrequentie difference frequency; beat frequency
verschil in materiaalverbruik material usage variance
verschilkanaal difference channel
verschillen to differ; to be different
verschillende different; various; several; some; a few
verschilmaat discrepancy
verschilpunt point of difference
verschilsignaal difference signal
verschilspanning difference voltage
verschilversterker differential amplifier
verschilversterking differential gain
verschoven verbinding link off-set
verschuiven to drag; to shift; to displace; to move; to postpone; to defer; to put off; to dislocate
verschuiving offset; shift; shifting; displacement; moving; postponement; putting off; dislocation
verschuiving in de tijd time lag
verschuivingsmagneet blue lateral magnet
verschuivingsstroom displacement current
verschuiving van de draaggolf carrier shift
verschuiving van gelijkspanningsniveaus DC-level shifting
verschuiving van uitzendgebieden area broadcast shift
verse lucht fresh air
verse-luchtkap breathing hood
versie version; type
versie-beschrijvingsdocument version description document: VDD
versienummer version number
verslag report; account
verslaggeving van een evenwichtige belasting balance of load record
verslechteren to deteriorate; to degrade; to worsen; to impair
verslechtering deterioration; degradation; worsening; impairment
versleutelapparatuur cipher equipment
versleutelde spraak encrypted voice
versleutelgroep cipher group
versleuteling encryption
versleutelmodus cipher mode
versleutelsysteem cipher system
verslijten to wear; to wear out; to become worn
versluierde tekst cipher text
versmelten to melt down; to fuse; to melt; to melt together; to blend; to merge
versmeltende depositiemodellering fused deposition modelling
versnellen to accelerate; to speed up; to quicken
versneller accelerator
versnelling acceleration; speeding-up; quickening; gear
versnellingsanode accelerating anode
versnellingsbak gear box
versnellingselektrode accelerating electrode
versnellingshandel gear lever
versnellingsrooster accelerating grid
versnellingsspanning accelerating voltage
versnelling van een specifieke as individual axis acceleration
versnijden to reduce; to extend; to dilute; to water
versnijder extender; filler
versnijdingsmiddel extender; filler
versoberen to retrench; to economize
versobering austerity; retrenchment; economizing; economies
versolderen solder plating; lead-tin alloy plating
verspaanbaar machinable
verspanen to machine; to remove metal; machining; metal removal
verspanende bewerking machining operation; metal-removing operation
verspaning machining; metal removal
verspannen to reset
verspiegeld stippenscherm aluminized phosphor dot screen
verspillen to spoil; to waste; to dissipate
verspilling waste; wastage; dissipation; spoilage
verspreiden to spread; to distribute; to diffuse; to disseminate; to emit
verspreiden van informatie to broadcast
verspreiding spread; spreading; distribution; diffusion; dissemination; emission
verspringen to jump; frequency jumping; to be staggered; to recede; to move
verspringfout ambiguity error
verstafgelegen most distant; most remote
verstek mitre; mitre joint
verstekbak mitre box
verstekgeleider protractor for mitring
verstekhaak mitre square
versteklassen bevel welding
versteknaad mitre joint
verstekwerk mitring work
verstekzagen to mitre cut; to mitre saw; mitre-sawing; mitring
verstelbaar adjustable; regulable; adaptable; variable
verstelkoppel operating torque
verstellen to repair; to mend; to adjust
verstelling repair; mending; adjustment
verstelplaat adjusting plate
verstelschroef adjusting screw; set screw
verstelspanning offset voltage
verstelstroom offset current
verstemd detuned
verstemde kringen stagger-tuned circuits
verstemmen to detune
verstemming detuning
versterken to amplify; to reinforce; to strengthen; to stiffen; to magnify; to work harden; to intensify
versterker amplifier; intensifier; repeater
versterkerbuis amplifier valve; amplifier tube
versterkergedeelte amplifier section
versterkeringang amplifier input
versterkerinstallatie amplifier installation; amplifying equipment
versterker met één buis single-valve amplifier; single-tube amplifier
versterker met invoer/uitvoertakken branching repeater
versterker met polariteitsomkering inverting amplifier
versterkermodule amplifier module; amplifier strip
versterkerpentode amplifier pentode
versterkerschakeling amplifier circuit
versterkerstrip amplifier module; amplifier strip
versterkertrap amplifier stage
versterkeruitgang amplifier output
versterkervermogen amplifier power
versterking amplification; reinforcement; strengthening; hardening; stiffening; magnification; work-hardening; intensification; gain; shroud
versterking/bandbreedteproduct gain-bandwidth product
versterkingsafname gain reduction
versterkingsband reinforcement band
versterkingsdraad reinforcement wire
versterkingsfactor amplification factor; gain factor
versterkingsfunctie gain function
versterkingsgetal gain; power gain
versterkingskromme amplification curve; gain characteristic
versterkingslat reinforcement strip
versterkingsmethode push-push
versterkingsonderdrukking gain suppression
versterkingsrand reinforcing edge; bead
versterkingsregelaar gain control
versterkingsregeling gain control
versterkingsrib reinforcing ridge; strengthening rib
versterkingsrug reinforcing ridge; strengthening rib
versterkingsstabiliteit gain stability
versterkingstrap amplification stage
versterkingsverloop gain characteristic; amplification curve
verstevigen to strengthen; to reinforce; to stiffen; to rigidize; ruggedizing; work-hardening; consolidation
versteviging shroud
verstijven to stiffen; to rigidize; to solidify; to coagulate; to congeal; to freeze
verstijvingsligger stiffening girder
verstikken to choke; to suffocate
verstikkend choking; stifling
verstikken door vocht to decay
verstoffelijking reification
verstoppen to stop up; to choke; to clog; to obstruct
verstopping stoppage; choke; obstruction
verstoren to disturb
verstoring disturbance; glitch
verstoring van het AMI signaal alternate mark inversion violation
verstouwen to stow
verstouwing stowage
verstrekken to provide; to supply; to quote a price; to make a quotation; to furnish with information
verstrekking van onderdelen part supplies
verstrijkbaarheid brushability
verstrijken to brush; to elapse; to pass; to expire
verstrooide terugkaatsing diffuse reflection
verstrooien to scatter; to disperse; to spread; to entertain; to divert; to distract
verstrooiing diffusion; scattering; dispersion; spread; diversion; entertainment; distraction
verstuiven to spray; to atomize; to pulverize; to sputter
verstuiver spray; sprayer; atomizer; pulverizer
verstuiving spraying; atomizing; pulverizing; atomization; pulverization; sputter
verstuivingstechniek sputtering
versturen to send off; to despatch; to ship; to wire
vers water fresh water
vertaalbaar translatable
vertaalbureau translating bureau
vertaalprogramma compiler; processor; translator; language translator
vertakken to branch
vertakking branching; branch; ramification
vertakkingsopdracht branch instruction
vertakkingspunt branchpoint
vertakt circuit branch circuit
vertakte bemonstering nested sampling
vertalen to translate; to compile
vertaler translator; translating program; translater
vertaling translation; conversion
vertaling toepassen to apply correction factor
vertanden to tooth; to generate teeth; to hob teeth; to indent; to scarf; to joggle
vertanding toothing; hobbing of teeth; generation of teeth; indenting; scarfing; joggling
vertegenwoordigen to represent
vertegenwoordiger representative
vertegenwoordiging representation
vertekenen to draw wrong; to distort
vertekening drawing wrong; distortion
vertex vertex; edge
verticaal vertical; perpendicular; normal
verticaal-amplitude vertical parabola; field parabola
verticaal domein vertical domain
verticaal gediffundeerd vertically diffused
verticaal hergebruik vertical reuse
verticaal kanaal vertical channel
verticaal-parabool vertical parabola; field parabola
verticaal signaal vertical signal
verticaal-tilt vertical tilt; field tilt
verticale afbuiging vertical deflection
verticale afbuigplaten vertical deflection plates
verticale afbuigspoel vertical deflection coil
verticale amplitude vertical amplitude
verticale beeldverschuiving picture slip
verticale boorstandaard vertical drill stand
verticale centreringsregelaar vertical centring control
verticale definitie vertical definition; vertical resolution
verticale dynamische convergentie vertical dynamic convergence
verticale eindtrap vertical output stage
verticale freesmachine vertical milling machine
verticale grootheid vertical quantity
verticale integratie vertical integration
verticale lineariteit vertical linearity
verticale micro-instructie vertical microinstruction
verticale MOSFET vertical metal-oxide semiconductor field-effect transistor
verticale organisatie vertical organization
verticale pariteit lateral parity
verticale PNP-transistor vertical PNP-transistor
verticale polarisatie vertical polarization
verticale registratie vertical recording; hill and dale recording
verticale stabiliteitsregelaar frame synchronization control; vertical synchronization control
verticale tijdbasis vertical time base; frame time base
verticale veldsterkte vertical field strength
verticale versterker vertical amplifier
verticale versterking vertical amplification; vertical gain
verticale weerstand upright-mounted resistor
verticale zwaaibeweging vertical sweep
vertices vertices
vertind koperdraad tinned copperwire
vertinnen to tin plate; to coat with tin; to electro-tin; to tin; to tin dip; tin plating; tin deposition; electro-tinning; tinning; tin dipping
vertolken to interpret
vertolker interpreter
vertolking interpretation
vertolkingsprogramma interpreter
vertoning show; performance
vertraagde matrijssluiting inching
vertraagd neuronaal netwerk time-delay neural network
vertragen to delay; to decelerate; to retard; to reduce; to slow down; to slow up; to slacken
vertragende kracht decelerating force; retarding force
vertrager inhibitor
vertraging deceleration; retardation; delay; reduction; slowing down; slowing up; slackening; lag
vertragingscircuit delay circuit
vertragingscompensatie delay equalizing; delay compensation
vertragingselement delay element
vertragingskast reduction gear; reducer
vertragingskracht decelerating force; retarding force
vertragingskring delay circuit
vertragingslijn delay line
vertragingslijngeheugen delay-line store
vertragingslijnregister delay-line register
vertragingsmodulatie delay modulation: DM
vertragingsmotor geared motor
vertragingsnetwerk delay network
vertragingspad delay path
vertragingsrapportage delay reporting
vertragingsrelais delay relay; slow-action relay
vertragingsschakelaar delay switch
vertragingstijd delay time
vertragingstijd voor afvallend signaal fall delay time
vertragingstijd voor stijgend signaal rise delay time
vertragingstrap delay stage
vertragingsvereffening delay equalizer
vertragingsverhouding reduction ratio
vertragingsvervorming delay distortion; late distortion; phase-delay distortion
vertrouwd met familiar with
vertrouwelijk confidential
vervaardigen to make; to produce; to manufacture; to construct; to build
vervaardigen van een profiel to profile
vervaardigen van prototypen prototyping
vervaardiging making; production; manufacture; construction; building
vervaardigingseisen producibility requirements
vervaardiging van rubber matrijzen rubber molding
vervagen to blur; to become blurred; to dim; to become dimmed; to fade; to fade away
vervaging fading
vervagingsmarge fade margin
verval decay; deterioration; breakdown; disintegration; fall; drop; gradient; slope
vervaldatum due date
vervaldatum prijsopgave quotation expiration date
vervaldatumregel due date rule
vervaldatumregistratiesysteem due date filing method
vervaldatum van een inkooporder purchase delivery due date
vervallen to be cancelled; to be withdrawn; to decay; to decline; to fall off; to deteriorate; to degrade; to disintegrate; to expire
vervangbaar replaceable; interchangeable
vervangen to replace; to supersede; to substitute; to replace
vervangen A door B to substitute B for A
vervangen door to replace by; to supersede by; to substitute by; to replace with
vervanging substitution; supersession; displacement; replacement
vervangingscapaciteit dummy capacitance; equivalent capacitance
vervangingscondensator substitution capacitor
vervangingsinductor substitution inductor
vervangingskosten cost of replacement; replacement cost
vervangingskring equivalent circuit
vervangingslucht replacement air
vervangingsmiddel substitute
vervangingsschakeling equivalent circuit
vervangingsschema equivalent-circuit diagram
vervangingstransformator substitution transformer
vervangingswaarde replacement value
vervangingsweerstand equivalent resistance; dummy resistor; substitution resistor
vervanging van de knipperprecendentie flash-override precedence
verveelvoudigen to multiply; to multiplicate; to manifold; to duplicate
verveloos paintless
verven to paint; to dye
verven door middel van gieten flow coating
verven met behulp van elektroforese electrophoretic painting; electro-coating
verven met rol roller painting
verven met spuit spray painting
verversen to renew; to change; to ventilate
ververssnelheid refresh rate
verviervoudiger quadrupler
vervijfvoudiger quintupler
vervilten to felt
vervlakken to fade away
vervlechten to interlace; to rebraide
vervliegen to evaporate; to volatilize; to vanish; to dissipate; to go off
vervlochten interlaced
vervloeien to melt; to blend; to merge; to run
vervluchtigen to volatilize; to evaporate
vervoer transport; transportation; carriage
vervoerbaar transportable
vervoerder carrier
vervoeren to carry; to transport; to convey
vervoersdienst transport service
vervoersmiddel means of carriage; means of transport; means of conveyance
vervolg continuation
vervolgblad sequence sheet
vervolg op in continuation of; further to
vervolg-stop go/no go
vervolgverkopen repeat business
vervolmaken to perfect; to bring to perfection
vervormbaar deformable; ductile
vervormbaarheid deformability; ductility
vervormde sinusgolf distorted sine wave
vervormen to deform; to twist; to transform; to distort
vervorming casting; deformation; twisting; transformation; distortion
vervormingsarbeid deformation work
vervormingsarm low-distortion
vervormingsmeter distortion meter
vervormingsvrij distortion-free
vervormingsweerstand resistance to deformation
vervorming van de enveloppevertraging envelope delay distortion
vervormproef mechanical loading test
vervroegen to advance; to put forward
vervroegingsmechanisme advance mechanism
vervuilen to pollute; to contaminate; to soil
vervuiling contamination; pollution; soiling
vervuilingsbeheersing pollution control
verwaarloosbaar negligible
verwaarlozen to neglect; to ignore
verwachten to expect
verwachte nettoproductie expected completion quantity
verwachte ontvangstdatum arrival date
verwachte vraag expected demand
verwachting expectation
verwacht resultaat expected outcome
verwantschap relation; relationship
verward raken to become entangled
verwarmen to heat; to warm
verwarming heating warming
verwarmingsapparaat heater; heating appliance
verwarmingsapparatuur heating equipment
verwarmingsbron heating source
verwarmingscapaciteit heating capacity
verwarmingsdraad heating wire
verwarmingselement heating element
verwarmingsinstallatie heating installation
verwarmingskachel heater
verwarmingskanaal heating channel
verwarmingskussen heating pad
verwarmingsmal heating jig
verwarmingsmantel heating jacket
verwarmingsmat heating mat
verwarmingsoppervlak heating surface
verwarmingsoven heating furnace
verwarmingsplaat hot plate; warming plate
verwarmingsregeling heating control
verwarmingsspanning heater voltage
verwarmingsspiraal heating spiral; heating coil
verwarmingsstroom heater current
verwarmingssysteem heating system
verwarmingsvermogen heater power
verwarren to entangle; to throw into confusion; to confound; to confuse
verwarren met to confound with; to confuse with
verwateren to water; to water down
verweken to soften
verweking softening
verwekingsgrens softening limit
verwekingspunt softening point
verwekken to generate
verweren to weather; to breakdown; to deteriorate; to disintegrate
verwering weathering; breakdown; deterioration; disintegration
verwerkbaar processable; workable
verwerkbaar antennesignaal signal handling capability
verwerkbaarheid processability; workability; working properties
verwerkbaarheid met de kwast brushability; brushing properties
verwerkbaarheid met de spuit spraying properties
verwerkelijken to realize
verwerken to process; to work; to work up; to use; to consume; to handle; to cope with; to deal with; to absorb; to digest; to assimilate
verwerkend systeem processor
verwerking operation; processing; working; working up; use; usage; consumption; handling; coping with; dealing with; absorbing; digesting; assimilation
verwerkingsactiviteit processing activity
verwerkingsapparaat processor
verwerkingsapparatuur processing equipment; hardware
verwerkingscapaciteit operating capacity; processing capacity; handling capacity; throughput
verwerkingscondities operating conditions
verwerkingsduur run time
verwerkingseenheid processing unit; processor
verwerkingsfout execution error
verwerkingsgang pass; run
verwerkingskosten handling cost; handling charges; handling expenses; processing cost; operating costs
verwerkingsmodus operation mode
verwerkingsomgeving operating environment
verwerkingsproces process
verwerkingsstroom job stream; run stream
verwerkingssysteem processing system
verwerkingstechniek operating technique; processing technique
verwerkingstijd execution time; processing time
verwerkingstijd-systeem run-time system
verwerkingswijze processing mode
verwerking van afbeeldingen in documenten document image processing: DIP
verwerpelijk objectionable
verwerpen to reject; to turn down
verwerving procurement
verwervingsdoorlooptijd procurement lead time
verwervingsstuklijst procurement bill-of-material
verwervingstijd procurement time
verwijden to widen; to enlarge; to expand; to flare
verwijderbaar removable; detachable
verwijderd distant; remote
verwijderen to remove; to eliminate; to eject; to detach; to delete
verwijderen en opnieuw proberen rip-up/retry
verwijdering evacuation; removal; elimination; deletion; ejection; detachment
verwijdering van explosieve materialen explosive ordnance disposal: EOD
verwijsblad reference sheet
verwijzen (naar to refer (to)
verwijzer pointer
verwijzing reference
verwisselbaar exchangeable; replaceable; interchangeable
verwisselbaarheid interchangeability
verwisselen to exchange; to replace; to interchange; to swap
verwisselen van informatie to swap
verwisseling swap
verworvenheid achievement
verwringen to wrench; to twist; to distort
verzachten to soften; to relax; to mitigate
verzadigbare condensator saturable capacitor
verzadigbare transformator saturable transformer
verzadigd saturated; satiated
verzadigdheid saturation
verzadigen to saturate; to satiate
verzadiging saturation; satiation; satiety; purity; chroma
verzadigingsdiode saturation diode
verzadigingsflux saturation flux
verzadigingsfout saturation fault; saturation error
verzadigingsgraad degree of saturation; colorimetric purity
verzadigingsgraad in afstandseenheden excitation energy
verzadigingsmatrix saturation matrix
verzadigingspercentage per cent saturation
verzadigingspotentiometer saturation potentiometer; saturation potmeter
verzadigingspunt saturation point; satiety point
verzadigingsregelaar saturation control
verzadigingsregeling saturation control
verzadigingssignaal saturation signal
verzadigingsspanning saturation voltage
verzadigingsstroom saturation current
verzadigingsstroom in sperrichting reverse saturation current
verzadigingswaarde saturation value
verzadiging van het wit white saturation
verzamelbak accumulation bin; collecting bin; collecting container; repository
verzamelcijfer total
verzameldoos multi-unit box; collective box
verzameld schrijven to gather write
verzamelen to collect
verzameling collection; set
verzameling-associatief set-associative
verzameling middelen resource set
verzameling procedurele regels procedural rule set
verzameling tekens character set
verzameling van leveranciers multivendor
verzamelkaart spread card
verzamellens converging lens; condensing lens
verzamellijst summary list
verzamelmagazijn marshalling store
verzamelnegatief composite negative
verzamelpaneel multiple board
verzamelplaats accumulation bin
verzamelpositief composite positive
verzamelrail collecting rail; busbar
verzameltekeningsysteem collective drawing system
verzeepbaar saponifiable
verzegelen to seal
verzekeraar insurer; underwriter
verzekeren to insure; to guarantee; to assure; to secure; to safeguard
verzekering insurance; assurance; guarantee
verzekeringsmaatschappij insurance company
verzekeringspamflet insurance leaflet
verzekeringspremie insurance premium
verzendadvies advice note
verzendbriefje move ticket
verzenddatum date of shipment; date of despatch
verzenddocumenten shipping documents
verzenden to ship; to send; to despatch; to dispatch; to forward
verzender shipper; sender
verzendfrequentie shipping frequency
verzendfunctie ship-from function
verzendgereedmaken to prepare for shipment
verzendhoeveelheid norm supply quantity
verzendhoeveelheidvoorraad shipment patch stock
verzending shipment; dispatch; despatch; forwarding; sending
verzendinstructies shipping instructions; forwarding instructions
verzendkosten shipment cost; cost of transport
verzendlijst shipping list
verzendmonster shipping sample
verzendopdracht shipping order
verzendproef transport test
verzepen to saponify; to soapify
verzepingsgetal saponification number; saponification value
verzetten to shift; to move; to remove; to displace
verzilveren to silver plate; to silver; silver plating; silver deposition; silvering; electro-silvering; to cash; to encash; to collect
verzilveren in tonnen barrel silver plating
verzilvervloeistof silvering fluid
verzinkboor counterboring tool; counterbore; countersinking tool; countersink drill
verzinkboren to counterbore; to countersink
verzinken to zinc plate; to electro-galvanize; zinc plating; zinc deposition; electro-galvanizing; to flush; to flush-mount request
verzinken in tonnen barrel zinc plating
verzoek request
verzoeken om informatie betreffende orders orders inquiries
verzoek om een configuratiewijziging configuration change request
verzoek om onderdelen te bestellen parts order request
verzoek om reserve-onderdelen parts request
verzoeksignaal om lijn vrij te maken clear request signal
verzoek tot correctie correction request
verzoek tot een ontkoppeling disengagement request
verzonken countersunk; flush; flush-mounted
verzonken montage flush mounting
verzorgen to look after; to attend; to serve
verzorgen van de uitvoer to output
verzorgen van een (ver)binding bonding
verzorgingsgebied area of coverage
verzuim omission; neglect; oversight; absenteeism
verzwakken to weaken; to attenuate; to impair
verzwakker attenuator
verzwakking attenuation; weakening; impairment
verzwakkingsweerstand reducing resistance; shunt resistance
verzwaren to make heavier; to weight; to tighten; to strengthen; to render more severe
vestiaire cloak-room
vestigen to establish; to set up
vestiging establishment; settlement; branch
vestigingsfactor localizing factor
vestigingsplaats locality; location
vestigingsplanning establishment planning
vet fat; grease; tallow; fatty; greasy; bold; heavy; solid
vetachtig fatlike; greaselike
vetalcoholsulfonaat fatty alcohol sulphonate
vetbestanddeel fatty matter; oily substance
vetbestendig grease-proof; grease-resistant
vetdicht grease-proof; grease-tight
vetdop grease cap
vetdoseerapparaat grease-dosaging device
veterkous cotton sleeve
vetgedrukt printed in bold type; printed in heavy type
vetgehalte fat content; fatty matter
vetoplosbaar fat-soluble
vetpapier waxed paper; grease paper
vetpot grease pot; lubricator; grease cup
vetspuit grease gun; lubricator
vetten to grease; to ink
vettig fatty; greasy
vetvlek grease mark; grease stain
vetvrij greaseless; free of grease; grease-free
vetvrij papier greaseproof paper
vetzuur fatty acid
vezel fiber; fibre; grain
vezelabsorptie fiber absorption
vezelachtig fibrous
vezelbekleding fiber cladding
vezelbuffer fiber buffer
vezeldispersie fiber dispersion
vezeldistributieframe fiber distribution frame: FDF
vezelen to fiber; to fibre; to fray
vezelisolatiebuis fibrous insulating sleeve
vezelkanaal fiber channel
vezelkern fiber core
vezelkoppeling jointed fiber
vezelloze isolatiebuis fibreless insulation sleeve
vezel met laag energieverlies low-loss fiber
vezel met variabele brekingsindex graded-index fiber
vezel met vloeibare kern liquid-core fiber
vezeloptica fiber optics: FO
vezeloptiek fiber-optic
vezelopto-elektronica fiberoptronics
vezeloverspraak fiber crosstalk
vezelplaat fibreboard; fibre plate
vezelrichting fibre direction; grain direction
vezelstructuur fibre texture; fibre structure
vezeltransmissie fiber transmission
vezelverstrooiing fiber scattering
vezelvlies bonded fibre tissue
VHF-antenne VHF antenna; VHF aerial
VHF-kanalenkiezer VHF tuner
VHF/UHF-tuner combined VHF/UHF tuner
VHF/VHF-vertaler VHF-to-VHF translator
via via; by way of; through
vibrato vibrato
vibrator vibrator
vibrator-achtige gelijkrichter vibrator-type rectifier
vibrator-achtige voeding vibrator-type power supply
vibratron vibratron
vibreren to vibrate
vicattemperatuur vicat temperature
video video
videobandbreedte video bandwidth; vision bandwidth
videoblok video block
videochrominantie-informatie video-chrominance information
videochrominantiesignalen video-chrominance components; video-frequency chrominance components
videodemodulator video demodulator
videodetectie video detection
videodetector video detector
video-digitaal omzetter video digital converter
videodynamiekomvang video dynamic range
video-eindbuis video output valve; video output tube
video-eindtrap video output stage
videofoon videophone
videofrequentie video frequency; vision frequency
videofrequentieband video-frequency band; vision-frequency band
videofrequentieversterker video-frequency amplifier
videogelijkrichter video detector; video rectifier
videogenerator video generator
video-informatie video information
videokleurentestgenerator video colour test generator
videokop video head
videomonitor video monitor
videoniveau video level
video-output video output
videoplaat video disc; video disk
videoratel video rattle
videorecorder video recorder; television recording unit
videorecorderuitgang video-recorder output
videorecording video recording
videosignaal video signal; vision signal
videospanning video voltage
videospectrum video spectrum
videospoel video coil
videotext videotext
videotrap video stage
video-uitgangstrap video output stage
videoversterker video amplifier
videoversterking video amplification
videowedstrijd video recording contest
vidicon vidicon
vidiconbuis vidicon tube
vidiconfilmaftaster vidicon film scanner
vierde-generatie computer fourth generation computer
vierde-generatie programmatuur fourth generation software
vierde-generatie taal fourth generation language
vierde macht fourth power
vierdeurs four-door; fordor
vier-dimensionale ruimte four-space
vier-dimensioneel continuüm four-dimensional continuum
vierdraadscircuit four-wire circuit
vierdraadsversterker four-wire repeater
vierhoek quadrangle
vierhoekig quadrangular
vierjarenplan four-year plan
vierjarenplanning four-year planning
vierkanaalstereo four-channel stereo; quadraphonics; quad-sound
vierkant square
vierkantbout square-head screw
vierkantmoer square nut
vierkantprofielsnaar square-section belt
vierkantscontrole crosscheck
vierkantsfactor squareness ratio
vierkantstelling crosscheck
vierkantsvergelijking quadratic equation
vierkantswortel square root
vierkolomspers four-column press
vierlaagsdiode four-layer diode
vierlagendiode four-layer diode
vierledig quadrinomial
vierpolig four-pole; quadripolar; tetrapolar
vierpool quadrupole
vierpoolsnetwerk quadripole network
viersledenpersstempel four-slide tool
viersporenband four-track tape
viersporenbandopnemer four-track recorder
viersporenkop four-track head
viersporensysteem four-track system
viertaktmotor four-stroke engine
viervlak tetrahedron
viervoetstoon four-foot tone
viervoud quadruple; fourfold
vierwaardig quadrivalent
vierwegafsluiter four-way valve
vierweg-laadbord four-way pallet
vierwegschuifventiel four-way slide valve
vierzuilenpers four-column dieing press
vijandige omgeving hostile environment; adverse environment
vijfde-generatie bedrijfsbeheer fifth generation management
vijfde-generatie computer fifth generation computer
vijfde-generatie programmatuur fifth generation software
vijfde-generatietaal fifth generation language: 5GL
vijfhoek pentagon
vijfhoekig pentagonal
vijfjarenplan five-year plan
vijfvlak pentahedron
vijl file
vijlborstel file brush; file card
vijlen to file
vijlheft file handle
vijlmachine filing machine
vijzel jack; screw-jack; mortar
vilt felt
viltafdichting felt seal
viltdruk felt pressure
viltkussen felt pad
viltring felt ring
viltschijf felt pad; felt disc
viltstift felt pen; pentel
vin fin
vingeraanslag finger stop
vingerafdruk finger print; finger mark
vingerbediening finger control; finger-tip control
vingerfrees end mill
vingerlengtecorrectie S-correction
vingermoer thumb nut
vingeroefeningen finger exercises
vingerschroef thumb screw
vingertoppen fingertips
vingerzetbank hand-operated brake press
vinyl vinyl
vinylacetaat vinyl acetate
vinylbutyraat vinyl butyrate
vinylchloride vinyl chloride; vinylidene chloride
violet violet
violoncel cello; violoncello
viool violin
virtueel virtual
virtueel adres virtual address
virtueel beeld virtual image
virtueel geheugen virtual memory; virtual storage
virtueel orgaan virtual device
virtueel werkstation virtual workstation
virtuele afbeelding virtual representation
virtuele grondkleur non-physical primary
virtuele Java-machine Java virtual machine: JVM
virtuele kathode virtual cathode
virtuele kleurpunten virtual reference stimuli
virtuele machine virtual machine
virtuele methode virtual method
virtuele nul virtual earth
virtuele onderdrukker virtual suppressor
virtuele opslag virtual storage
virtuele realiteit virtual reality
virtuele ruimte cyberspace
virtuele softwarefabriek virtual software factory: VSF
virtuele werkruimte virtual workspace
viscometer viscometer
viscositeit viscosity
viscositeitsmeter viscometer; viscosity meter
viseren to visa
visgraatanalyse fishbone analysis
visgraatdiagram cause and effect diagram; fishbone diagram
visgraatkraal fish-spine bead
visiofoon picturephone
viskeus viscous
viskeus glansbad viscous bright dip
visserijband trawler band
visualisatie visualization
visualiseringsstation display unit
visueel visual
visueel inlichtingenstation inquiry display terminal
visueel inspectiesysteem visual review system
visueel rendement luminous efficiency
visuele controle visual inspection
visuele gewaarwording visual sensation
visuele kleuraanpassing visual matching
visuele sensor visual sensor
visuele weergave display
vitrine show case; display case
vizier viewfinder
vizierzoeker view-finder
vlag flag; sentinel
vlaggen hangover; tailing
vlak plane; surface; face; facet; flat; level; smooth; plane
vlakapparaat leveller
vlakband planing machine; planer
vlakbeitel flat chisel; facing tool
vlakboor flat-ended drill
vlakdruk planography
vlakfrees facing cutter; face mill
vlak gedeelte flat region; flat portion; plateau
vlakgewikkeld ends squared
vlakhamer smoothing hammer; planishing hammer
vlakheid flatness; levelness; smoothness; planeness; planarity
vlakheidsfout out of flat
vlak(je) facet
vlakkaliber caliper gauge
vlakke anode flat anode
vlakke diffusie planar diffusion
vlakke diode planar diode
vlakke frees flat mill
vlakke groefschijf box cam
vlakke karakteristiek flat response
vlakke koppeling close coupling
vlakken to flatten; to level; to plane; to face
vlakkenmodel surface model
vlakke transistor planar transistor
vlak laadbord flat pallet
vlakmaken to flatten; to level; to plane
vlak-patroon generatie flat-pattern generation
vlakplaat surface plate; face plate; marking-off plate
vlakschaafmachine surface planer
vlakschaven surface planing
vlakschuren surface sanding
vlakschuurhulpstuk finishing sander attachment
vlakschuurmachine power finishing sander; surface sander
vlakslijpbank surface grinder
vlakslijpen surface grinding; surfacing
vlakslijpwerk surface grinding work
vlak steeleinde plain sheared end
vlakstellen to level
vlakstempel flattening tool; planishing punch
vlakstraal wide-fan pattern; flat jet
vlakstraler flat-nozzle sprayer
vlakstrijken to smooth; to smooth out; to straighten out
vlaktafel surface table
vlaktedruk specific pressure; surface pressure
vlaktemaat square measure; surface measure
vlak van aangroeiing growing interface; plane of growth
vlak van doorsnede cutting plane
vlak verloop flat trend
vlak verlopen to be flat
vlakvijl flat file
vlakvullen shape filling
vlakwals planishing roll
vlakwaterpasstellen to level
vlakweerstand sheet resistance
vlam flame; grain
vlamboog arc
vlambooglassen arc welding
vlamboogoven arc furnace
vlamdovend self-extinguishing; flame-extinguishing
vlamdovend materiaal flame-retarding material
vlamharden flame hardening
vlampunt flash point
vlamroet furnace black
vlamstralen flame annealing
vlasscheven flax shavings
vlasvezel flax fibre
vlasvezelplaat flax board
vlechten to braid; to weave; to strand; to rebraide
vleeskleur flesh tone; flesh colour; flesh tint
vleeskleurig flesh-coloured
vleeslade meat tray
vleeslijm hide glue
vleesmolen mincer
vleesvak meat keeper
vlek stain; spot; mark; dirt-mark; speck; spot
vlekkeloos spotless; stainless; impeccable
vlekken to stain; to spot; to soil
vlekkenmiddel stain remover; spotting agent
vlekkerig spotty; blotched; stained
vlekvrij spotless; stainless
vlerk screening frame
vleugel wing; vane; bar; grand piano
vleugelknop barred knob
vleugelmoer wing nut; winged nut
vleugelschroef wing screw; winged screw
vleugelwijdte wingspan; wingspread
vliegende afdrukmachine hit-on-the-fly printer
vliegertouw string; twine; kite-line
vliegwiel flywheel
vliegwielaardingsveer flywheel discharge-spring
vliegwieleffect flywheel effect
vliegwielfasegelijkrichter flywheel phase detector
vliegwielinstelling flywheel adjustment
vliegwielschakeling flywheel circuit
vliegwielsynchronisatie flywheel synchronization
vlieringantenne loft antenna; loft aerial
vlies skin; membrane; film
vlieseline bonded fibre tissue
vliesfilm thin film
vliesfilmgeheugen thin-film store
vliesgeheugen thin-film store
vlinder butterfly
vloei flow
vloeibaar liquid; fluid
vloeibaarheid fluidity; liquidity
vloeibaar hout plastic wood
vloeibaar kristal liquid crystal
vloeibaar maken to liquefy; to fluidize
vloeibaar staal molten steel
vloeibare kristalafbeelding liquid crystal display
vloeibare laser liquid laser
vloeibare was liquid wax
vloeien to flow; to level
vloeiend fluent; smooth
vloeiende laag levelling layer
vloeiende lijn flowing line
vloeiend verlopend bending
vloeiforceerbank flow spinning lathe
vloeigedrag flow behaviour
vloeigetal flow number
vloeigraad flow
vloeigrens flowing point; yield point; yield value
vloeilijn fillet; flow line; weld-mark
vloeimiddel flux; soldering flux; flow-promoting agent
vloeimiddelkern flux core
vloeipapier blotting paper
vloeiproef flow test
vloeipunt flow point; yield point
vloeistaal mild steel
vloeisterkte yield strength
vloeistof liquid; liquor; fluid
vloeistofcompartiment liquid compartment
vloeistof-dampontvettingsinstallatie liquid-vapour degreaser
vloeistoffase liquid phase
vloeistoffilter liquid filter
vloeistofgekoeld liquid cooled
vloeistofmanometer liquid manometer
vloeistofmechanica fluid mechanics
vloeistofniveau liquid level; fluid level; solution level
vloeistoftransmissie fluid drive
vloeistuk fillet surface
vloeiwaarde flow index; cup low
vloer floor
vloerbedekking floor covering; flooring
vloerbelasting floor load
vloerboener floor polisher
vloerborstel floor brush
vloeronderhoud floor maintenance
vloeroppervlak floor area; floor space
vloerplanbesturing shop floor control: SFC
vloerplanbesturingssysteem shop floor control system
vloerplan van een geïntegreerde schakeling chip floorplan
vloerruimte floor space; floor area
vloerschrobber floor scrubber
vloerstatief tripod; floor stand
vloer-tot-vloer-tijd floor-to-floor-time
vloerwrijver floor polisher
vlokken to flock; to flocculate
vlokkengrafiet flake graphite
vlokvormig flocculent
vlokvorming flocculation
vlonder platform; working platform
vlotten to float; to progress; to make headway
vlottende voorraad float
vlottend glijlager floating sleeve bearing
vlottend lager floating bearing
vlotter float
vlotterkamer float chamber
vlotterschakelaar float-operated switch
vlotverhouding dry laundry/water ratio
vluchtig volatile; hasty; rapid; superficial
vluchtige fout transient error
vluchtigheid volatility; hastiness; rapidity; superficiality
vluchtig object transient object
vluchtig worden to volatilize
V-modulator V-modulator
vocabulaire vocabulary
vocht humidity; moisture; liquid; fluid
vochtafgifte release of moisture
vochtafstotend moisture-repellent; damp-proof; moisture-proof
vochtbestendig damp-proof; moisture-resistant
vochtbestendigheid moisture resistance
vochtdeeltje moisture particle
vochtdicht damp-proof; moisture-proof
vochtgehalte moisture content; moisture percentage
vochtgevoelig moisture-sensitive
vochtgevoeligheId sensitivity to moisture
vochthoudend moisture-holding
vochtig humid; moist; damp
vochtige doek damp cloth; moist cloth
vochtigheid humidity; moistness; dampness; moisture
vochtigheidsmeter hygrometer; aerometer
vochtig maken to moisten; to make moist
vochtig warme bewaarproef host humid storage test
vochtinwerking moisture action; thickness swelling
vochtkast humidity cabinet; humidity chamber
vochtlade humidity drawer
vochtmeter hygrometer; aerometer
vochtonttrekking abstraction of moisture; extraction of moisture
vochtopname absorption of moisture; moisture absorption
vochtopnemend moisture absorbing
vochtopneming absorption of moisture; moisture absorption
vochtproef humidity test; moisture test
vochtsensor fluid sensor
vochtvast moisture proof
vochtvlek damp stain
vochtvrij free from moisture; moisture-free
vochtvrij bewaren to store free from moisture
vochtweger aerometer
vochtwerend moisture repellent; damp-proof; moisture-proof
vocoder voice coder
voeden to feed; to power; to supply; to advance; to input; to nourish; to nurse; to cherish; to foster
voeding feed; voltage supply; supply; powering; power supply; infeed; advance; input; food; nutrition; nourishment
voeding met constante spanning en constante stroom constant-voltage; constant-current supply
voedingsaansluiting supply connection; power connection; feed connection
voedingsapparaat stock feeder
voedingsapparatuur power-supply equipment
voedingsas feed shaft; power shaft
voedingsband feed belt
voedingsblok supply block
voedingsbron power supply; supply source
voedingsdraad feed wire
voedingseenheid power supply; supply unit; power unit; feed unit; advance unit
voedingsfilter power-supply filter
voedingsfunctie feed function
voedingsgedeelte power supply section; supply section
voedingsgeluid supply sound
voedingsgoot feed chute
voedingsinrichting feed device; feed mechanism
voedingskabel feeder; feeder cable
voedingskanaal feeder channel
voedingskast supply box; power box; power-supply unit
voedingsklem supply terminal
voedingsklep feed valve
voedingslaag power layer
voedingsleiding feed line; supply line
voedingslijn feeder; feeder cable; power connection
voedingsnet supply mains
voedingspaneel supply section PC board; supply section control panel
voedingspomp feed pump; supply pump
voedingsprint supply PC board
voedingspunt feed point
voedingsregeling feed regulation; feed control
voedingsrichting direction of feed
voedingsrol feed roll
voedingsschakeling supply circuit
voedingsslang feed hose
voedingssnelheid feed rate: F
voedingssnelheidmodificatie feedrate override
voedingssnelheid van de gereedschapsbaan tool path feedrate
voedingsspanning supply voltage
voedingsstroom supply current
voedingstransformator mains transformer; power transformer; supply transformer
voedingsvermogen supply power
voedingswals feed roll
voeg joint
voegen to join; to connect
voegmachine jointer
voelarm plunger
voelbaar palpable; sensible; perceptible
voelen to feel; to gauge; to sense
voeler feeler; feeler gauge; gauge; sensor; sensing bulb; tracer
voelmaat feeler gauge
voeren to carry current; to feed; to supply; to take to; to carry to; to convey to; to line; to conduct; to carry on; to manage; to run
voering lining
voermiddel vehicle
voerstraal radius vector
voertaal medium; language employed
voertuig vehicle
voet foot; base; console; rate; lower bend; bottom bend; anode bend; tube base
voet(af)druk footprint
voetbediening foot operation
voetcirkel root circle; dedendum circle
voetdruk footprint
voetenbankje footstool
voeten schrijven (voor de -) to plant
voetgekoppeld base-coupled
voetkaars foot-candle
voetklavier pedal section
voetkoppelcapaciteit base-coupling capacity
voetkoppelcondensator base-coupling capacitor
voetkoppelcondensatorcapaciteit base-coupling capacitance
voetkoppeling base coupling; foot-operated clutch; foot-actuated clutch
voetlambert foot-lambert
voetlijn base line
voetlijnbeheer base-line management
voetlijndocument base-line document
voetnoot footnote
voetpedaal pedal; treadle; foot lever
voetplaat base plate; bed plate
voetpunt low end; base; foot
voetpuntsweerstand base impedance
voetrem foot brake
voetschakelaar foot control; foot switch
voetsteun foot rest
voetstoots random
voetstuk base; plinth; socle
vogeltongvijl riffler file
vol full; solid
volautomatisch fully-automatic
volbaud bipolaire codering full-baud bipolar coding
volbelast fully loaded
volbezet fully loaded; fully occupied
voldoen to satisfy; to fill; to give satisfaction; to give good service; to pay; to settle
voldoen aan de eisen to satisfy requirements; to comply with requirements
voldoen aan randvoorwaarden constraint satisfaction
voldoende sufficient; adequate; satisfactory
voldoende zijn to suffice
volduplex full duplex
volduplex systeem full-duplex system
volgafsnijstempel cutting-off and piercing tool; cropping and piercing tool
volgbol track ball
volgbriefje delivery order; stores requisition form
volgemodelleerd oppervlak sculptured surface
volgen to follow; to trace; to track; to respond; to watch; to attend; to monitor
volg- en controleprogramma trace program
volgens according to; in accordance with; as per
volger follower
volger-aandrijfmechanisme follower drive
volgfaciliteit monitoring facility
volgieten to fill
volgkaart detail card
volgkruis cross hairs; tracking cross
volglijnkleurensysteem line sequential colour television system
volgnauwkeurigheid tracking accuracy
volgnummer serial number; running number; consecutive number
volgorde sequence; order; order of succession
volgordebepaling sequencing
volgordebesturing sequence control
volgordediagram sequence diagram
volgordeschema sequence diagram
volgordesymbool sequence symbol
volgpers multi-stage press
volgpuntkleurensysteem dot sequential system
volgrasterkleurentelevisie field sequential colour television
volgrecord member record
volgreeks sequence; series
volgsnijbuiger follow-on cutting and bending tool
volgsnijstempel follow-on cutting tool
volgstation tracking station
volgstempel follow-on tool; progressive tool; multi-stage tool
volgsysteem tracking system; sequential colour television system
volgtijdelijk sequential; time-sequential
volgtijdig sequential
volguitsnijstempel blanking and piercing tool
volgversterker distribution amplifier; repeater amplifier; bridging amplifier
volgzaamheid compliance
volkomen complete; perfect
volladen to load up
vollastbedrijf full-load operation
vollast (bij -) at full load
vollaststroom full-load current
volledig complete; full; full-time; full scale
volledig associatief fully-associative
volledig beeldsignaal composite signal; composite video signal
volledige draaggolf full carrier
volledige kleuraanpassing complete colour match
volledige kleurendriehoek chromaticity diagram
volledige leesimpuls full read pulse
volledige superpositie colour registration
volledige tracering full pegging
volledig gekoppeld netwerk fully connected network
volledig getransistoriseerd all transistorized; fully transistorized; all transistor
volledigheid completeness; fullness
volledigheidscontrole completeness check
volledigheidshalve for completeness
volledig kleurenbeeldsignaal composite colour signal; colour video signal
volledig kleurensynchronisatiesignaal composite colour sync signal
volledig kleursignaal composite colour signal; colour video signal
volledig-scherm opmaakprogramma full screen editor
volledig videosignaal composite picture signal; composite video signal
volle draad threaded over full length
volle-last spanning full-load voltage
volle-last stroom full-load current
volle-last vermogen full-load power
volle uitslag maximum indication; maximum reading; full reading; full scale deflection: FSD
volle uitsturing full modulation; full-drive
vollopen (laten -) to fill
volmaakt perfect
volmaken to fill; to fill up; to perfect; to bring to perfection
volponsen over-punching
volschrijven to write a complete raster; to scan to correct aspect ratio
volt volt
voltage potential; voltage
voltageval brownout
voltampère volt-ampere
Volta's principe Volta's principle
voltmeter voltmeter
voltmetervermenigvuldiger voltmeter multiplier
voltohmmeter volt-ohmmeter
voltooide oproep completed call
voltooien to complete
voltooiing completion
voltooiingscode completion code
voluitsturing full-drive
volume volume
volumebereik volume range
volumedelen parts by volume
volume-eenheid unit of volume
volumegewicht weight by volume
volume/gewichtsverhouding volume/weight ratio
volumekrimp volume shrinkage
volumemodel volume model
volumeprocent percent by volume
volumeregelaar volume control
volumeregeling volume control; volume adjustment
volumesnelheid volume velocity
volumesweep volume sweep
volumetrisch volumetric
volumeverhouding proportions by volume
volumineus voluminous; bulky
volumineuze voorwerpen unyielding objects
volwassene adult
vonk spark
vonkafstand sparking distance
vonkbrug flashover; spark gap
vonkbrugmodulator spark-gap modulator
vonkbrugoscillator spark-gap oscillator
vonkdoorn spark erosion electrode
vonkduur spark length
vonkelektrode spark electrode
vonken to spark; to arc
vonkenboog electric arc; arc
vonkenbrug spark gap
vonkenenergie spark energy
vonkenergie spark energy
vonkerosie spark erosion
vonkerosiemachine spark-erosion machine
vonkfrequentie spark rate; spark frequency
vonkmachine spark-erosion machine
vonkonderdrukker spark suppressor
vonkontlading spark discharge; arcing
vonkontladingselektrode spark-discharge electrode
vonkontsteking spark ignition
vonkverspaning spark erosion; spark machining; spark discharge machining; electrical discharge machining
vonkverspaningsmachine spark-erosion machine
vonkvorming arcing; spark formation
vonkvrij sparkless
vonkzender spark transmitter
von Neumann-computer von Neumann machine
voor before; groove; ahead of
vooraanslag front stop
vooraanzicht front view
voor-achter-verhouding front-to-back ratio
vooraf beforehand; in advance
voorafbeelding electron image
voorafgaand preceding; leading
vooraf gaand aan prior to
voorafgaande nullen leading zeroes; left zeroes
voorafingestelde parameter preset parameter
vooraf opslaan to prestore
voorarbeid preliminary work; preparatory work
voorbaat (bij -) in anticipation; in advance; beforehand
voorbeeld example
voorbehandelen to pretreat
voorbehandeling pretreatment
voorbehoedend preventive
voorbehoedmaatregel preventive measure; precaution
voorbehoud reservation
voorbeitsbad cleaning dip; fire-off dip; preliminary dip; scaling dip; fizz
voorbereid premeditated
voorbereiden to prepare; to edit
voorbereidend preparatory; preliminary; preparative
voorbereiding preparation
voorbereidingstijd preparation time
voorberekening precalculation
voorbericht preface; foreword; preliminary call
voorbespeelde band prerecorded tape
voorbespeelde cassette prerecorded cassette; musicassette
voorbesprekeningen preliminary discussions
voorbewerken to prepare; to preprocess; to rough-machine
voorbewerking preliminary operation; preparation; preprocessing; preparatory treatment; rough-machining
voorbij deze grens past this limit; beyond this limit
voorbijgaand verschijnsel transient phenomenon
voorbijschieten to overshoot
voorboren to predrill; to rough-drill
voorbuffer front cushion
voorbuigen to prebend
voorbuiggereedschap prebending tool
voorcalculatie precalculation; estimating
voorcalculeren to precalculate; to estimate
voorcompiler precompiler
voorcontrole pretest; precheck
voorcorrectie pre-equalization
voordeel advantage; benefit; profit
voor de kosten opdraaien to bear the cost
voordelig advantageous; profitable; favourable
voor de weerstand ahead of the resistor
voordoen to put on; to occur; to arise; to show how to do it
voordraaien to rough-turn
voordracht lecture; paper; address; speech; presentation; representation; proposal; recommendation; recital
voordragen to represent; to propose; to put forward; to recommend; to give a recital
voordrogen to predry
voordroogoven predrying oven
voordroogtijd predrying time; flash-off time
vooreinde front; front end
voor- en na-bandcontrole before and after-tape monitoring; A-monitoring
voorflank leading edge
voorforceren to pre-spin
voorfrezen to rough-mill
voorfront front
voorgaand previous
voorgalvaniseren to preplate; to precoat
voorganger predecessor
voorgedrukte matrijstekening preprinted mould drawing
voorgeheugen cache memory
voorgelakt prepainted
voorgeleider guide
voorgeleiding guide; stock guide
voorgemoduleerd premodulated; prerecorded
voorgemonteerd preassembled; prefabricated
voorgenoemd above mentioned
voorgeschakeld systeem front-end system
voorgeschreven prescribed
voorgewerkte ongevormde inzetmatrijs universal non-shaped cavity block; universal non-shaped force block
voorgift allowance; handicap
voorgrond foreground
voorgrond-achtergrond verwerking foreground-background processing
voorgrondprogramma foreground program
voorgrondverwerking foreground processing
voorhanden in stock; on hand; available
voor het publiek uitgesloten informatie exempt information
voorhof store float large parts
voorhoofdskwab frontal lobe
voorijlen to lead
voorijlimpuls leading pulse
voorinformatie advance information
vooringesteld element preset element
vooringestelde parameter preset parameter
vooringestelde schakelaar preset switch
vooringestelde teller preset counter
vooringesteld gereedschap(swerktuig) preset tool
voorinstellen to preset
voorinstraling pick-up
voorionisatie pre-ionization
voorkant front; frontal face
voorkeur preference; priority
voorkeurreeks preferred series
voorkeursgetal preferred number
voorkeurslocatie primary location
voorkeursoorsprong preference origin
voorkeursrichting preferred direction
voorkeursverpakking preferred packaging
voorkeursysteem preferred system
voorkomen to prevent; to avoid; to obviate; to anticipate; to occur; to happen; to appear; to be stated; to be found; to be mentioned; to from part of
voorkomen in to occur in
voorkoming van een ontkoppeling disengagement denial
voorlader front-loading model
voorleggen to submit; to present; to bring before; to propound
voorlichting instruction; enlightenment
voorloop lead
voorlooptijd lead time
voorlopen to lead
voorlopig provisional; preliminary; tentative; provisionally; tentatively; for the time being
voorlopig ontwerp preliminary design
voorlopig-ontwerptaal program/preliminary design language: PDL
voorlopig tarief estimated rate
voormagnetisatie premagnetization; bias; magnetic biasing
voormagnetiseerapparaat premagnetizing apparatus
voormagnetiseren to premagnetize; to bias
voorman foreman
voornaamste main; chief; principal
voornaamwoordelijk pronominal
voornamelijk mainly; chiefly; principally
vooronderzoek preliminary investigation
voorontsteking pre-ignition; advanced ignition
voorontvetten to preclean; to predegrease; to rough-clean; precleaning; preliminary cleaning; predegreasing; rough-cleaning
voorontwerp draft; preliminary design
voorontwikkeling predevelopment
vooropleiding preliminary training
voorover forward
vooroverhellen to lean over; to hang over; to incline forward
vooroverleg preliminary consultations
voorplaat front plate
voorprocessor preprocessor
voorprojectie previewing
voorraad inventory; stock; supply
voorraadadministratie stocks accounts department
voorraadbak stock bin; holding tank
voorraadbeheer inventory management; material management; stock control; inventory control
voorraadbeheersfunctie stock control function
voorraadbeheersing stock control
voorraadbeheersstelsel stock-control system; inventory-control system
voorraadbeleid stock policy; inventory policy
voorraadbestelling stock order
voorraadbesturing stock control; inventory control
voorraadbezit inventory holding
voorraaddiagram stock chart
voorraadfunctie stock function; inventory function
voorraadgegevens stock data; inventory data
voorraad gerede producten finished product stock
voorraadhoogte stock level; inventory level
voorraadhouder stockist; storekeeper
voorraadhouding stocking
voorraad in bestelling stock on order
voorraadinkrimping inventory shrinkage
voorraad in ontvangst receiving stock
voorraadinvestering stock investment
voorraadkamer bondroom
voorraadketen chain of stocks
voorraadkosten carrying costs; stock-carrying costs
voorraadlijst stock record
voorraadmagazijn store room; stores; warehouse
voorraadmanagement stock management; inventory management
voorraadnorm stock norm
voorraad onderhanden werk work-in-progress stock
voorraad onderweg stock in transit/clearing; sailing stock
voorraadopname stock taking
voorraadplaats stock site
voorraadplanning stock planning; inventory planning
voorraadpolitiek stock policy; inventory policy
voorraadpositie stock position
voorraadprogramma stock programme
voorraadstaat physical inventory count
voorraadsysteem op basis van onafhankelijke vraag independent demand inventory system
voorraad van de leveranties supply stock
voorraadverbruik inventory usage
voorraadverhoudingsgetal rate of stock turnover
voorraadverschil stock difference
voorraad voeren to carry a stock
voorraadvorming creation of stocks; stock-piling; stock build-p
voorraadwaardering stock valuation
voorraden gerede producten finished products inventories
voorradig in stock; on hand; supply
voorrand front edge
voorrang preference; priority
voorrekken to prestretch
voorrichten to prealign; to prestraighten; to preposition
voorrichtgereedschap prealigning tool
voorruit windscreen; wind shield
voorruitstijlen windscreen pillars
voorruitverwarming screen heating
voorruwen to roughen
voorschakelapparaat ballast; battery eliminator
voorschakelweerstand series resistor; swamping resistor; reductor
voorschijn komen (te) to appear; to manifest themselves
voorschoot apron
voorschrift instructions; prescription; specification; regulations; requirements; directions; order
voorschrijven to prescribe; to regulate; to require; to direct; to order; to specify
voorslag proposal; suggestion
voorslijpen to rough-grind
voorsnijden to rough-cut
voorspannen to pretension; to prestretch; to prestress; to bias
voorspanning bias voltage; pretension; prestretch; prestress; bias
voorspanning in doorlaatrichting forward bias
voorspanning in sperrichting reverse bias
voorspanningsvervorming bias distortion
voorspeld resultaat predicted outcome
voorspelhorizon forecast horizon
voorspellen to forecast; to predict
voorspelling forecast; prediction
voorspelling op productgroepniveau product group forecast
voorspellingsgebied prediction region; prediction belt
voorspellingsinterval prediction interval
voorspelmethode forecasting method
voorspoelen to pre-rinse
voorstand ahead of schedule
voorste forward; front
voorste kasthelft front cabinet half
voorstel proposal; suggestion; motion; proposition; recommendation
voorstellen to propose; to suggest; to recommend; to move; to represent; to present; to demonstrate
voorsteller proposer
voorstelling representation; conception; notion; performance; presentation; demonstration
voorstoep front porch
voorstudie preliminary study
voortbewegen to move; to drive; to propel
voortbeweging door elektriciteit electromotion
voortbrengen to produce
voortbrenging production
voortduren to continue; to go on; to last
voortdurend continuous; constant; permanent; continued
voortdurende voorraad perpetual inventory
voortdurend uitschakelen continuous tripping
voortdurend wisselen continuous changing
voortgaan to continue; to go on; to proceed; to progress
voortgang progress; advance
voortgangsbesturingsprocedure flow control procedure
voortgangscontrole progress control
voortgangsrapportage aggregate reporting
voortgezet indirecte adressering deferred addressing
voortijdig premature
voortijdige afsluiting abort
voortijdige stop abend
voortijdig wisselen preliminary changing; premature cycling
voortkomen (uit) to arise from; to result from; to proceed from
voortplanten to propagate; to transmit; to impart
voortplanting propagation; transmission; imparting; travel
voortplantingssnelheid velocity of propagation
voortplantingstijd propagation (delay) time
voortrap pre-stage
voortrimmen to pretrim; to prealign
voortschrijden to proceed; to progress; to advance; to move on
voortschrijdende steekproefgrootte cumulative sample size
voortschrijdend gemiddelde moving average
voortschrijdend jaargemiddelde moving annual average: MAA
voortschrijdend jaartotaal moving annual total: MAT
voortschrijdend totaal moving total
voortstuwen to propel; to drive
voortvloeien (uit) to arise from; to result from; to flow from
voortvloeisel result; outcome
voortzetten to continue; to go on with; to carry on; to proceed with; to extend; to prolong
vooruit forward; in advance
vooruitbestelling advance order; forward order
vooruitgang progress; advance; improvement
vooruitlopend besluit leading decision
vooruitlopend chasseren pre-expediting
vooruitplannen forward scheduling
vooruitslag predeflection
vooruitspoelstrip forward strip; forward-wind strip
vooruitverstelling fore-adjustment
vooruitzicht prospect; front view; front visibility
voorval-gestuurd event driven
voorverguldbad goldstrike bath
voorverkoperen pre-copper plating; copper undercoating; copper strike
voorvernikkelen pre-nickel plating; nickel flash; nickel strike
voorverpakt prepacked
voorversterker preamplifier: preamp
voorvertinnen to pretin
voorverwarmen to preheat; to warm up
voorverwarmer preheater; prewarmer
voorverwerking preprocessing
voorverwerkingsprogramma preprocessor
voorverzilveren pre-silver plating; silver flash; silver strike
voorvoegnotatie prefix notation; polish notation
voorvormen to preform
voorvulling front loading
voorwaarde condition; term
voorwaardelijke propagatie constraint propagation
voorwaardelijke sprong conditional jump
voorwaardelijke sprongopdracht conditional transfer instruction
voorwaardelijke stopopdracht optional stop instruction
voorwaarts forward
voorwaarts/achterwaarts-teller forward-backward counter
voorwaartse delta forward delta
voorwaartse foutcorrectie forward error correction
voorwaartse kinematica forward kinematics
voorwaartse koppeling feed forward
voorwaartse ontwikkeling forward engineering
voorwaartse slag forward stroke
voorwaartse transformatie forward transformation
voorwaartsgaande golf forward wave
voorwaarts gericht kanaal forward channel
voorwaarts gericht signaal forward signal
voorwaarts herstel forward recovery
voorwaarts ketenen forward chaining
voorwaartskoppeling feedforward; forward connection
voorwaartskoppelingsbesturing feedforward control
voorwaarts redeneren forward reasoning
voorwassen to prewash
voorwerp object; thing; article
voorwerpsafstand object distance
voorwerpskleur object colour
voorwiel front wheel
voorwielaandrijving front-wheel drive
voorwielophanging front suspension
voorwoord foreword; preface
voorzetapparaat UHF converter; battery eliminator
voorzichtig prudent; cautious; careful
voorzichtigheid prudence; discretion; caution
voorzichtigheidshalve by way of precaution
voorzien to foresee; to expect; to anticipate; to supply; to cover; to cater for; to provide; to meet requirements; to cover requirements
voorziening expectation; anticipation; supply; covering; catering; provision
voorzieningen facilities
voorzieningsperiode lead time
voorzijde front; frontal face; face
voor zijn to be ahead of schedule
voorzitting front seat
voorzorg precaution; foresight
voorzorgsmaatregel precaution; precautionary measure
vorderen to progress; to make progress; to advance; to demand; to claim
vork fork
vorkheftruck fork lift truck
vorkoscillator fork oscillator
vorkstuk manifold
vorm form; shape; figure; format; mould; mold
vormbaar mouldable
vormen to form; to deform; to shape; to mould; to be; to constitute; to train
vormfactor form factor
vormfout deviation of form; error of form
vormgeperst moulded; form-pressed
vormgever industrial designer; stylist
vormgeving industrial design; styling; stylization
vormgieten to die cast; to mould
vormgips plaster of Paris
vorming formation; forming; shaping; deforming; moulding; casting; die-casting; training; education; constitution; creation; generation
vorming van formation of
vorming van gordijnen sagging; curtaining; crawling
vorming van synchronisatiesignaal sync generation
vorming van gordijnen sagging; curtaining; crawling
vorming van zakkers sagging; curtaining; crawling
vormlassen shape welding
vormloos shapeless; formless; amorphous
vorm, passing en functie form, fit, and function
vormpersen to mould; to form-press
vormplaat forming plate
vormsmelten shape melting
vormstempel forming punch
vormstuk packaging part; moulded product
vorm van de signaalenveloppe signal envelope shape
vormvast form-retaining
vormvastheid dimensional stability
vormverandering change in shape; deformation
vormverlies loss of shape
vormvijl shaped file; bow file
vormvullend vermogen mould-filling properties
vormzand moulding sand
vorst frost
vorstbestendig frost-proof; frost-resistant; frost-free
vorstgevaar danger of frost
vorstvrij frost-proof; frost-resistant; frost-free
vouw crease; fold
vouwantenne folding antenna; folding aerial
vouwbaar pliable; collapsible
vouwblad folder
vouwdeur folding door
vouwdipool folded dipole
vouwdoos folding carton; folding box
vouwen to fold; to bend
vouwfilter folded filter; pleated filter
vouwnaad folding seam; folded seam
vouwproef folding test
voxel volume pixel; voxel
vraag question; request; demand
vraagbeleid demand management
vraagcurve demand curve
vraagelasticiteit elasticity of demand
vraag en aanbod supply and demand
vraag-en-antwoordsystemen inquiry-response systems
vraagfilter demand filter
vraaggesprek interview
vraag of dataterminal vrij is data terminal equipment clear request signal
vraagonzekerheid demand uncertainty
vraagpatroon demand pattern
vraagprijs price asked; price quoted; suggested price
vraagsnelheid demand rate
vraagstelling inquiry; posing of problem; questioning
vraagstuk problem
vracht load; freight; cargo
vrachtbrief consignment note
vrachtton freight ton
vrachtvliegtuig cargo plane
vrachtvoorwaarden terms of freight
vrachtvrij inclusief verzekering tot carriage and insurance paid to: CIP
vrachtvrij tot carriage paid to: CPT
vrachtvrij tot vervoerder free carrier
vragen en beantwoorden handshake
vragenlijst questionnaire; inquiry form
vreemd lichaam foreign body
vreten to score; to grade
V-riem V-belt
V-riemschijf V-belt pulley
vriend friend
vriend-of-vijand kenmerk identification friend-or-foe: IFF
vrieskast refrigerator
vrieskist freezer
vriesproces freezing process
vriespunt freezing point
vriespuntverlager freezing-point depressor
vriesruimte deep-freeze compartment
vriesvak freezer compartment
vriesvrij frost-proof
vriesweer frosty weather
vrij clear; free; floating; vacant
vrijblijven (van) to clear; to remain clear of
vrij chloor free chlorine
vrijdragend self-supporting
vrijdragende elco self-supporting elco
vrije impedantie free impedance
vrije lading free charge
vrije (ladings)drager free carrier
vrije lakfilm support-free lacquer film
vrij elektron free electron
vrije-lijnaanwijzer clear indicator
vrije-lijnbericht clear message
vrije-lijncollisie clear collision
vrije-lijnsignalering free-line signalling
vrije-ruimteverlies free space loss
vrije slag idle stroke; pre-travel
vrije speelruimte free float
vrije stempel open tool
vrije val free fall
vrije variabele free variable
vrije voorraad free stock
vrij formaat free format
vrijgave clearing; release
vrijgavebeheer release management
vrijgave-circuitbevestigingssignaal circuit-released acknowledgement signal
vrijgave-circuitsignaal circuit-released signal
vrijgaveniveau release level
vrijgaveplan release plan
vrijgave-procedure release procedure
vrijgavesignaal clear signal
vrijgavetijd release time
vrijgave voor verzending release for shipment
vrijgeefadvies release advice
vrijgeefonderzoek release investigation
vrijgeefsignaal enabling signal
vrijgeeftest release test
vrijgegeven bestelserie released order-series
vrijgegeven product released product
vrijgegeven TPD released TPD
vrijgegeven versie released version
vrijgegeven voor verscheping free on board: FOB
vrijgekomen jodium disengaged iodine; liberated iodine
vrij gekozen navigatiesysteem free ranging navigation system
vrij gekozen route free ranging route
vrij geluidsveld free sound field
vrijgestampt cut free
vrijgeven to cleardown; to release
vrij glasoppervlak free glass area
vrijheid freedom
vrijheidsgraad degree of freedom: DOF
vrijheid van construeren design freedom
vrij kanaal free channel
vrijkomen to be liberated; to be set free; to be disengaged; to be released; to become vacant
vrijliggen (van) to lie clear off
vrijloop freewheel; clearance; free running
vrijloopfrequentie free-running frequency
vrijloophoek clearance angle
vrijloopkoppeling freewheel clutch; free-engine clutch; overrunning clutch
vrijloopwiel idler wheel
vrijlopen to run clear
vrijmaaksignaal enabling signal
vrijmaken to release; to free; to liberate; to clear; to liberalize; to disengage
vrij net free net
vrij raster clear raster
vrijsnijden to lance
vrijsnijstempel lancing tool
vrijstaand free-standing
vrij van free from; free of
vrij van historische invloeden history free
vrijwaringsbewijs letter of indemnity
vrij woord condition name
vrij-zuurgehalte free-acid content
vroegtijdige vervorming early distortion
vroegtijdige verwerking early processing
vroegtijdige waarschuwingsradar early-warning radar
V-snaar V-belt
vuil dirty; soiled; contaminated; polluted; fouled; dirt; soil; contaminant
vuil deeltje dirt particle
vuilgroen ashen green
vuilmaken to make dirty; to soil; to contaminate
vuilnis garbage; refuse; waste
vuilophoping dirt accumulation; dirt building-up
vuilverbrander waste incinerator
vuistregel rule-of-thumb
vulblok filling block
vulcijfer gap digit
vuldop filler cap
vulfactor space factor
vulgas filling gas
vulgewicht shot weight
vulinrichting hopper
vulkanisaat vulcanisate
vulkaniseren to vulcanize
vullen to fill; to charge; to load; to pad; to character fill
vullend vermogen filling properties
vullen met nullen to zerofill; to zeroise
vulling filing; load; charge; refill; filler; spacer; shim
vulmachine filling machine; filler
vulmassa filling compound; filler
vulmetaal filler metal
vulopgave poundage; claim
vulplaat loading shoe; loading tray; filling plate; spacer; lining plate
vulstem filling voice
vulstof filler
vulstuk filling piece; packing piece; spacer
vultijd padding time
vultrechter funnel; filling funnel; hopper; feed hopper; chute
vurenhout deal; white wood
vuur fire
vuurbestendig fire-proof; fire-resisting; refractory
vuurleiding command guidance
vuurvast fire-proof; fire-resisting; refractory
vuurvastheid fire resistance
vuurvertinnen hot tinning; hot tin dipping
vuurverzinken hot dip galvanizing; hot zinc dipping; sherardizing