For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


saccharin saccharine
sacrifice offer
sacrifice (to) opofferen
sacrificial anode oploselektrode; opofferingselektrode
saddle slede
saddle-shaped coil zadelspoel
safe veilig; zeker
safeguard (to) veiligstellen; verzekeren
safety beveiliging; veiligheid; zekerheid
safety capacitor veiligheidscondensator
safety capacity veiligheidscapaciteit
safety catch veiligheidspal
safety circuit veiligheidsschakeling
safety coefficient veiligheidscoëfficiënt
safety contact veiligheidscontact
safety cover beveiligingsklep; veiligheidsdeksel
safety cutout veiligheidsschakelaar; veiligheidsschakeling; veiligheidsuitschakeling
safety door veiligheidsdeur
safety factor veiligheidsfactor; zekerheidscoëfficiënt
safety glass veiligheidsglas
safety goggles beschermbril; veiligheidsbril; werkbril
safety groove veiligheidsgroef
safety guard veiligheidsscherm
safety harness veiligheidsgordel
safety helmet veiligheidshelm
safety instructions veiligheidsvoorschrift
safety lid veiligheidsdeksel
safety margin veiligheidsmarge
safety measure veiligheidsmaatregel
safety precaution veiligheidsmaatregel
safety regulations veiligheidsvoorschrift
safety relay veiligheidsschakelaar
safety requirement veiligheidseis
safety resistor veiligheidsweerstand
safety screen veiligheidsscherm
safety stock buffervoorraad; ijzeren voorraad; veiligheidsvoorraad
safety switch beveiligingsschakelaar; veiligheidsschakelaar
safety time veiligheidstijd
safety valve beveiligingsklep
sag doorzakking
sag (to) buiken; doorzakken; uitzakken; zakken
sagged turns afgezakte windingen
sagging doorzakking; uitzakking; vorming van gordijnen; vorming van zakkers
sags zakkers
sailing stock voorraad onderweg
sal ammoniac ammoniumchloride; salmiak
salaries committee salariscommissie
salary loon; salaris
salary (to) salariëren
salary adjustment salarisherziening
salary advancement salarisverhoging
salary conditions salarisvoorwaarden
salary cut salarisverlaging
salary department salarisbureau
salary list salarisstaat
salary proposal salarisvoorstel
salary raise salarisverhoging
salary reduction salariskorting; salarisverlaging
salary revision salarisherziening
salary scale salarisschaal
salary standard salarisnorm
sale verkoop
saleable verkoopbaar
sale promise date toegezegde afleverdatum
sales afzet; omzet; verkoop
sales activities verkoopactiviteiten
sales analysis verkoopanalyse
sales branch verkoopfiliaal
sales budget verkoopbudget
sales campaign verkoopcampagne
sales channel verkoopkanaal
sales costs verkoopkosten
sales department verkoopafdeling
sales drive verkoopactie
sales expectancy omzetverwachting
sales expectation omzetverwachting
sales figure omzetcijfer
sales figures verkoopcijfers
sales force verkoopapparaat
sales forecast verkoopprognose
sales forecasting verkoopprognose
sales history historie van de verkopen
sales increase omzetstijging
sales level afzetniveau; verkoopniveau
salesman handelsreiziger; verkoper
sales manager verkoopchef; verkoopleider
sales method verkoopmethode
sales office verkoopbureau
sales order verkooporder
sales order date afgiftedatum van de verkooporder
sales organization verkooporganisatie
sales pattern verkooppatroon
sales plan verkoopplan
sales planning omzetplanning; verkoopplanning
sales policy verkooppolitiek
sales price verkoopprijs
sales program verkoopprogramma
sales promotion verkoopbevordering
sales quota verkoopquotering
sales rep handelsreiziger; verkoper
sales representative handelsreiziger; verkoper
sales staff verkooppersoneel
sales standard price: ssp handelsverrekenprijs
sales talk verkoopgesprek
sales turnover verkoopomzet
sales volume omzetgrootte
saline deposit zoutneerslag
saline solution zoutoplossing
salmon coloured zalmkleurig
salon hair dryer haardroger met vloerstatief
salt zout
salt bath zoutbad
salt-bath hardening zoutbadharding
salt deposition zoutafzetting
salt for heat treatment gloeizout
salt-free zoutvrij
salt-level indicator zoutniveau-indicator
salt mist zoutdamp
salt of the metal to be deposited metaalzout
saltpetre salpeter
salt solution zoutoplossing
salt-spray test zoutsproeiproef
salt water zoutwater
salt-water resistant zoutwaterbestendig
salt-water test zoutwaterproef
salvage berging
salvage (to) bergen
sample monster; staal; steekproef; trekking
sample (to) bemonsteren; monster nemen; steekproef nemen
sample average steekproefgemiddelde
sample data bemonsteringsgegevens
sample division monsterverdeling
sample fraction defective fractie foutieve exemplaren in de steekproef
sample median steekproefmediaan
sample molding proefspuiting
sample number steekproefgetal
sample plan steekproefplan
sample preparation monsterverwerking
sample product proefproduct
sampler elektronische kleurenschakelaar; schakelaar
sample range steekproefamplitude
sample size steekproefgrootte; steekproefomvang
sample space steekproefruimte
sample statistic steekproefparameter
sample unit steekproefexemplaar
sample variance steekproefvariantie
sampling bemonstering; kleurschakeling; monsterneming; schakelen; steekproefneming; steekproefsysteem
sampling distribution steekproefverdeling
sampling enquiry steekproefonderzoek
sampling fraction fractie die bemonsterd wordt
sampling frequency schakelfrequentie
sampling inspection steekproefkeuring
sampling inspection plan steekproefschema
sampling instructions steekproefvoorschrift
sampling interval bemonsteringsinterval
sampling investigation steekproefonderzoek
sampling method keuringsmethode
sampling method by attributes keuringsmethode voor attributen
sampling method by variables keuringsmethode voor variabelen
sampling plan steekproefschema
sampling pulse schakelimpuls
sampling-pulse generator elektronische kleurenschakelaar; schakelimpulsgenerator
sampling rate bemonsteringssnelheid
sampling scope bemonsteringsoscilloscoop
sampling specification bemonsteringsvoorschrift
sampling table steekproeftabel
sampling unit monsterstuk
sampling without replacement steekproef zonder teruglegging
sampling with replacement steekproef met teruglegging
sanction sanctie
sand zand
sand (to) schuren
sand-blast gezandstraald
sand-blast (to) zandstralen
sand-blasted gezandstraald
sand-blaster zandstraler
sandbox zandbak
sanding belt schuurband
sanding disc schuurschijf
sanding table schuurtafel
sandpaper schuurpapier
sand smooth (to) gladschuren
sanitary sanitair
sanitary fittings sanitair
sanitated sanitair
sanitation sanitair
sapele sapeli
saponifiable verzeepbaar
saponification number verzepingsgetal
saponification value verzepingsgetal
saponify (to) verzepen
sapphire saffier
sapphire stylus saffiernaald
sapwood spint
satellite satelliet
satellite aerial satellietantenne
satellite antenna satellietantenne
satellite communication satellietcommunicatie
satellite delivery satellietvervoer
satellite link satellietverbinding
satellite orbiting satellietvervoer
satellite power satellietvermogen
satellite relay satellietsteunzender
satellite station satellietstation
sate of delivery leverdatum
satiate (to) verzadigen
satiated verzadigd
satiation verzadiging
satiety verzadiging
satiety point verzadigingspunt
satin satijn
satin (to) satineren
satin finished zijdeglanzend
satin gloss zijdeglans
satisfactory voldoende
satisfy (to) voldoen
satisfy requirements (to) voldoen aan de eisen
saturable capacitor verzadigbare condensator
saturable transformer verzadigbare transformator
saturate (to) verzadigen
saturated verzadigd
saturating integrator incrementele integrator
saturation verzadigdheid; verzadiging
saturation control verzadigingsregelaar; verzadigingsregeling
saturation current verzadigingsstroom
saturation diode verzadigingsdiode
saturation error verzadigingsfout
saturation fault verzadigingsfout
saturation flux verzadigingsflux
saturation matrix verzadigingsmatrix
saturation of air luchtverzadiging
saturation of the fluorescent material fluorescentiestofverzadiging
saturation point verzadigingspunt
saturation potentiometer verzadigingspotentiometer
saturation potmeter verzadigingspotentiometer
saturation signal verzadigingssignaal
saturation value verzadigingswaarde
saturation voltage verzadigingsspanning
save (to) besparen; redden; uitsparen
save area opslaggebied
save out (to) uitsparen
saving besparing; uitsparing
saving in current stroombesparing
saving in material materiaalbesparing
saving of energy energiebesparing
saving of labour werkbesparing
saving of space ruimtebesparing
saving of time tijdbesparing
saw zaag
saw (to) zagen
saw bench zaagbank; zaagtafel
saw blade zaagblad
saw bow zaagbeugel
saw cut zaaggleuf; zaagsnede
sawdust houtzaagsel; zaagmeel; zaagsel
saw file zaagvijl
saw frame zaagbeugel
saw frame and blade zaagbeugel met zaag
saw in (to) inzagen
sawing bench zaagmachine
sawing machine zaagmachine
sawmill houtzagerij
saw slot zaagsnede
saw table zaagtafel
saw through (to) doorzagen
saw tooth zaagtandvormig; zaagtand
saw-tooth coupling zaagtandkoppeling
saw-tooth current zaagtandstroom
saw-tooth cycle zaagtandcyclus
saw-tooth deflection current zaagtandafbuigstroom
saw-tooth deflection voltage zaagtandafbuigspanning
saw-toothed zaagtandvormig
saw-tooth frequency zaagtandfrequentie
saw-tooth generator zaagtandgenerator
saw-tooth oscillator zaagtandoscillator
saw-tooth shaped zaagtandvormig
saw-tooth voltage zaagtandspanning
saw-tooth waveform zaagtandkromme
scaffold stellage; stelling
scaffolding steunsoftware
scalar scalair
scalar computer scalaire computer
scalar expression scalaire uitdrukking
scalar function scalaire functie
scalar item scalair item
scalar process scalaire bewerking
scalar processing scalaire verwerking
scalar processor scalaire verwerkingseenheid
scalar type object scalair objecttype
scalar variable scalaire variabele
scale aanslag; hamerslag; ketelsteen; omvang; schaalplaat; schaal; schilfer; schub; toonschaal
scale (to) afbikken; afbladderen; op schaal brengen; schaalfactoren invoeren; schalen; schilferen
scale aperture schaalopening
scale backing schaalachtergrond; schaalbak
scale blank onbedrukte schaal
scale division schaaldeel
scale drive schaalaandrijving
scale error schaalfout
scale factor schaalfactor
scale length schaallengte
scale lighting schaalverlichting
scale-like schubvormig
scale mark schaalstreepje
scale marks schaalverdeling
scale model schaalmodel
scale of comparison vergelijkingsschaal
scale off (to) verschilferen
scale of pay salarisschaal
scale of salaries salarisnorm
scale printing schaalbedrukking
scaler coëfficiëntvermenigvuldiger
scale range schaalbereik
scale removal walshuid verwijderen
scale remover walshuidverwijderingsbad
scales weegschaal
scale tray schaalachtergrond; schaalbak
scaling adder deelopteller
scaling circuit deelcircuit
scaling dip voorbeitsbad
scaling factor schaalfactor
scaling hammer bikhamer
scan aftastlijn; controle; heenslag; lijnheenslag
scan (to) aftasten; doorzoeken; scannen; schrijven
scandium scandium
scan loop aftastlus
scanner aftaster; taster
scanning aftasting; beeldaftasting; scanning
scanning angle aftasthoek
scanning beam aftaststraal
scanning bracket aftapbeugel
scanning circuit aftastcircuit
scanning cycle aftastcyclus
scanning distortion aftastvervorming
scanning error aftastfout
scanning frequency aftastfrequentie
scanning line aftastlijn
scanning loss aftastverlies
scanning motion aftastbeweging
scanning point aftastpunt
scanning rate aftastsnelheid
scanning speed aftastsnelheid
scanning spot aftastvlek; schrijfvlek
scanning time beeldaftasttijd
scanning voltage aftastspanning
scan program aftastprogramma
scan-test scantest
scan to correct aspect ratio (to) volschrijven
scarce schaars
scarcity schaarste
scarf (to) vertanden
scarfing vertanding
scarf joint schuine las
scathing criticism bijtende kritiek
scatter spreiding; strooiing
scatter (to) strooien; verstrooien
scatter coefficient spreidingscoëfficiënt
scatter diagram puntendiagram; spreidingsdiagram
scattering verstrooiing
scenario scenario
scene beeld
schedule plan; rooster; schema; staat
schedule (to) plannen; regelen; roosteren
scheduled audit geplande audit
scheduled delivery geplande levering
scheduled maintenance gepland onderhoud; geregeld onderhoud
scheduled purchasing geplande inkoop
scheduled receipts geplande ontvangsten
schedule maintenance planning van onderhoud
schedule of operations planning van de bewerkingen
scheduler planningsprogramma; reguleringsprogramma; roosterprogramma
scheduling scheduling
scheduling stage planningstadium
schema schema
schema restriction schemarestrictie
schematic schematisch; schetsmatig
schematical schematisch; schetsmatig
schematic diagram principeschema; schematekening; schema
schematic survey schematisch overzicht
schematic symbol schemasymbool
scheme opzet; schema; stelsel
Schmitt trigger Schmitt-trigger
school school
school television schooltelevisie
Schottky barrier diode Schottky barrierdiode
Schottky defect Schottky-defect
Schottky diode Schottky-diode
Schottky effect Schottky-effect
Schottky noise Schottky-ruis
science wetenschap
science of colour leer van de kleuren
science of measurement meettechniek
scientific wetenschappelijk
scientific apparatus wetenschappelijke apparaten
scientific visualization wetenschappelijke visualisatie
scissor (to) knippen
scissors schaar
sclera oogwit
scooped paper geschept papier
scoop soldering schepsolderen
scope bereik; bestek; gebied; kader; omvang; scoop; strekking; terrein; toepassingsgebied; werkgebied; werkkring; insnijding; punt; turfstaatje
score (to) insnijden; invreten; vreten
scored ingesneden
S-correction S-correctie; vingerlengtecorrectie
scotch yoke kruk-sleufoverbrenging
scotopic vision nachtkijken; staafjes zien
scour (to) schuren
scouring liquid schuurvloeistof
scouring powder schuurpoeder
scrambled winding semi-bankwikkelen
scramble winding wild wikkelen
scramble wound wild gewikkeld
scrap afvalmateriaal; afval; schroot; sloop; snipper; uitval
scrap (to) schroothoop (verwijzen naar; slopen
scrap bin afvalbak
scrap box afvalbak
scrap bridge dammetje
scrape (to) afkrabben; schaven; schrapen
scrape off (to) afkrabben
scraper deegschraper; schraapijzer; schraapmes; schraapstaal; schraper
scrap factor afvalfactor
scrap from stampings stampafval
scrap hole uitvalgat
scrapings schraapsel
scrap metal schroot
scrap value sloopwaarde
scratch kras
scratch (to) krassen
scratches scheurtjes
scratch filter ruisfilter
scratching test doorkrasproef
scratch out (to) raderen; uitkrabben
scratch pin kraspen
scratch pin apparatus krasapparaat
scratch resistance krasvastheid
scratch resistant krasvast
scratch-resistant liquid antikrasvloeistof
scratch track krasspoor
scream (to) gillen
screen afschermplaat; raster; scherm; tussenschot; zeefdrukscherm; zeef voor sortering
screen (to) afschermen; zeven
screen brightness verlichtingssterkte
screen centre beeldschermmidden
screen circuit schermcircuit
screen-coupled amplifier schermgekoppelde versterker
screen current schermroosterstroom; schermstroom
screen diameter schermdiameter
screen dissipation schermdissipatie
screened afgeschermd
screen edges beeldschermranden
screen editor schermopmaakprogramma
screen exposure rasteropname
screen frame stempelraam
screen grid schermrooster
screen-grid dissipation schermroosterdissipatie
screen-grid feedback schermroosterterugkoppeling
screen-grid modulation schermroostermodulatie
screen-grid voltage schermroosterspanning
screen heating voorruitverwarming
screening afscherming
screening can afschermbus
screening cap afschermkap
screening foil afschermfolie
screening frame afschermfreem; vlerk
screening inspection honderd procent keuring
screening partition afschermschot
screening plate afdekplaat; afschermplaat; dekplaat
screen modulation schermmodulatie
screen negative rasternegatief
screen pack zeefgaas
screen positive rasterpositief
screen-print (to) zeefdrukken
screen printing rasterdruk; zeefdrukken
screen-printing etching method zeefdruketsmethode
screen-printing frame zeefdrukraam
screen-printing paint zeefdrukverf
screen-printing table zeefdruktafel
screen regeneration schermregeneratie
screen resistance schermweerstand
screen terminal schermuitloper
screen voltage schermroosterspanning; schermspanning
screen washer ruitesproeier; sproeier
screen wiper ruitewisser
screen-wiper control ruitewisserbediening
screen wire zeefgaas
screen work rasterwerk
screw schroef; worm
screw (to) schroeven
screw augur schroefboor
screw bolt schroefbout
screw bracket schroefbeugel
screw cap schroefdeksel; schroefdop; schroefsluiting
screw carrier schroefkooi
screw cartridge holder schroefpatroonhouder
screw conveyor schroeftransporteur
screw coupling schroefkoppeling
screw down (to) vastschroeven
screwdriver schroevendraaier
screwdriver pawl schroevendraaierpal
screwdriver with slip coupling schroevendraaier met slipkoppeling
screwed connection schroefverbinding
screwed fastening schroefbevestiging
screwed-in ingedraaid
screwed joint schroefverbinding
screwed nipple draadnippel
screwed pipe joint buiskoppeling met schroefdraad
screw eye schroefoog
screw head schroefkop
screw in (to) indraaien
screwing jig schroefmal
screw-jack vijzel; krik
screw knob schroefknop
screw on (to) opdraaien; opschroeven; schroeven op
screw out (to) uitdraaien; uitschroeven
screw plug schroefsluiting
screw press schroefpers
screw thread schroefdraad
screw-thread cutting schroefdraadsnijden
screw-thread drunkenness dolheid
screw-thread gauge schroefdraadkaliber
screw-thread plug gauge penschroefdraadkaliber
screw-thread profile schroefdraadprofiel
screw-thread rolling schroefdraadrollen
screw-traversing machine traverseermachine dmv schroef
screw-up opdrijving
screw up (to) opdrijven
scribe (to) afschrijven; aftekenen; ritsen
scriber krasnaald; kraspentekensysteem; kraspen
scribing afschrijving
scribing film snijfilm
scribing tool aftekengereedschap
scrim gaas
script draaiboek; scenario; schrift
scripting language scriptietaal
scroll (to) rollen
scrubber schuurborstel
scrubbing brush schuurborstel
scruffy slordig
sculptured surface gebeeldhouwd oppervlak; volgemodelleerd oppervlak
scum schuim; sluier
scurf bobbing amarilpolijsten
scurfing amarilpolijsten
S-distortion S-vervorming
sea zee
sea air zeelucht
sea climate zeeklimaat
seal afsluiting; bandzegel; dichtring; pakking; staalbandklem; zegel
seal (to) afdichten; aflakken; afsluiten; sluiten; dichtkitten; borgen; sealen; verzegelen
sealant afdichtmiddel
sealed joint lasverbinding
seal grain robbenerf
sealing afdichting; borging; manchet
sealing agent borgmiddel
sealing bath nadichtingsbad
sealing bush afdichtbus
sealing compound afdichtmassa; dichtingsmassa
sealing device aflakmachine
sealing iron aflakbout
sealing paint borglak
sealing paste borgpasta
sealing plug afdichtprop
sealing ring afdichtring; dichtingsring; dichtring
sealing wax zegellak; zegelwas
seal off (to) afsmelten
seal to (to) aansmelten (aan)
seal up (to) dichtsmelten
seal with paint (to) borglakken
seam naad
seamed joint felsnaad
seamless naadloos
seam welding randlassen; rolnaadlassen
sea pollution zeeverontreiniging
sea-proof packaging zeewaardige verpakking
search (to) opzoeken; zoeken
search coil zoekspoel
search cycle zoekcyclus
search key selectiecriterium; zoekkenmerk
search oscillator zoekoscillator
search out (to) uitzoeken
search space zoekgebied
season seizoen
seasonal analysis seizoenanalyse
seasonal component seizoencomponent
seasonal correction seizoencorrectie
seasonal demand seizoenvraag
seasonal effect seizoeneffect
seasonal factor seizoenfactor
seasonal fluctuation seizoenschommeling
seasonal fluctuations seizoenfluctuaties
seasonal index seizoenindex
seasonal inventory seizoenvoorraad
seasonality seizoengebonden
seasonal pattern seizoenpatroon
seasonal percentage seizoenpercentage
seasonal production seizoenproductie
seasonal sales seizoenverkopen
seasonal stock seizoenvoorraad
seat zitting
seat (to) monteren
seat of the company bedrijfszetel
seat of the firm bedrijfszetel
seat on (to) aanliggen
sea water zeewater
seaworthy packaging zeewaardige verpakking
secant secans
second seconde
secondary ondergeschikt; secondair; secundair
secondary capacitance secundaire capacitantie
secondary circuit secundair circuit
secondary coil secondaire spoel
secondary colour secondaire kleur
secondary current secundaire stroom
secondary electron secundair elektron
secondary emission secondaire emissie; secundaire emissie
secondary emitter secundaire emitter
secondary impedance secundaire impedantie
secondary inductance secundaire inductantie
secondary power secundair vermogen
secondary resistance secundaire weerstand
secondary storage extern geheugen
secondary store hulpgeheugen
secondary voltage secundaire spanning
secondary winding secondaire wikkeling
second-channel interference spiegelfrequentiestoring
second-cut file halfzoete vijl
second generation computer tweede-generatie computer
second generation expert system tweede-generatie expertsysteem
second generation language: 2GL tweede-generatietaal; tweede-generatie computertaal
second generation software tweede-generatie programmatuur
second of angle hoekseconde
second order smoothing dubbele effening; tweede-orde effening
second program tweede programma
second sourcing uitbesteding naar een tweede partij
secretariat secretariaat
secretary secretaris
section doorsnede; paragraaf; profiel; sectie; segment; stuk; trap
section (to) segmenteren
sectional drawing doorsnedetekening
sectional strip profielstrip
sectional view doorsnede
section belt profielsnaar
section header sectie-aanhef
sectioning & panelling knip- en plakwerk
section iron profielijzer
section leader sectiehoofd
section modulus weerstandsmoment
section name sectienaam
section of the market deelmarkt
sector sector
secure stevig; veilig; zeker
secure (to) bevestigen; vastmaken; verzekeren; zekeren; zich verzekeren van; zich verzekeren van
secure by soldering (to) vastsolderen
secured tightly klemmend
securing bevestiging
securing device vastzetinrichting
securing nut spanmoer
security beveiliging; bewaking; veiligheid; zekerheid
security kernel beveiligde kern(el)
security testing testen van de beveiliging
sediment sediment; uitzaksel
sediment (to) uitzakken
sedimentary sedimentair
sedimentation sedimentatie
sedimentation time bezinktijd
seed kiem; zaadgetal
seed crystal entkristal; kiemkristal; kristalkiem
seek zoekcyclus
seek (to) zoeken
seek out (to) uitzoeken
segment lamel; segment
segment (to) segmenteren
segmentation segmentatie
segment switch segmentschakelaar
segment terminator afsluitingskenmerk
seismic seismisch
seismograph seismograaf
seize (to) grijpen; haken; hangen; knellen; vastlopen; vatten
seizure klemming
select (to) kiezen; selecteren; uitkiezen; uitsorteren; uitzoeken
selectance selectantie
selected cell gekozen element
selection keuze; selectie
selection criteria selectiecriteria
selection criterion selectiecriterium
selection ratio schakeldrempelwaarde
selective selectief
selective amplifier selectieve versterker
selective call selectieve oproep
selective digit emitter cijfergenerator
selective dump selectieve dump
selective erase selectieve wisoperatie
selective fading selectieve fading
selective induction selectieve inductie
selective interference selectieve interferentie
selective laser sintering sinteren met behulp van een selectieve laser
selective trace selectieve trace
selectivity selectiviteit
selectivity curve selectiviteitskromme
selector kiezer; selector
selector channel kieskanaal
selector control kiesschijf
selector grease kiezervet
selector pulse selectiepuls
selector resistor keuzeweerstand
selector roller kiezerrol
selector switch keuzeschakelaar
selenium seleen; selenium
selenium cell seleencel
selenium diode seleniumdiode
selenium rectifier seleengelijkrichter
self-acting zelfwerkend
self-actualization zelfontplooiing
self-adaptation zelfaanpassing
self-adapting automatisch aanpassend
self-adapting control automatisch aanpassende regeling
self-adhesive zelfhechtend
self-adhesive label zelfklevend etiket
self-adhesive tape zelfklemmende band; zelfklevend plakband
self-adjusting zelfafstellend; zelfinstellend; zelfregelend; zelfspannend; zelfstellend
self-adjustment zelfregeling
self-aligning zelfbijstellend; zelfinstellend; zelfuitrichtend
self-bias automatische negatieve roostervoorspanning; eigenbias
self-cancelling flashers zelfterugvallende clignoteurs
self-capacitance eigencapaciteit
self-centering zelfcentrerend
self-centring zelfcentrerend
self-centring chuck zelfcentrerend klauwplaat
self-check number verification code code voor zelf-controlerend nummer
self-cleaning zelfreinigend
self-closing zelfsluitend
self-combustion zelfontbranding
self-correcting zelfcorrigerend
self-curing zelfhardend
self-cutting zelfsnijdend
self-dependent zelfstandig
self-descriptive zelfbeschrijvend
self-diagnosis zelfdiagnose
self-discharge zelfontlading
self-documented zelfgedocumenteerd
self-energizing zelfbekrachtigend
self-excited oscillation zelfoscillatie
self-extinguishing vlamdovend; zelfblussend; zelfdovend
self-feeding zelfvoedend
self-financing zelffinanciering
self-generating transducer zelfgenererende omvormer
self-hardening zelfhardend
self-healing zelfherstellend
self-ignition zelfontbranding
self-ignition point zelfontbrandingstemperatuur
self-impedance eigenimpedantie
self-inductance inductiviteit; zelfinductie
self-induction zelfinductie
self-learning zelflerend
self-locking zelfborgend; zelfopsluitend; zelfsluitend
self-locking nut zelfborgende moer
self-lubricating zelfsmerend
self-lubrication zelfsmering
self-luminous zelflichtgevend
self-oiling zelfsmerend
self-opening zelfopenend
self-organizing system zelforganiserend systeem
self-oscillate (to) zelfoscilleren
self-oscillation zelfoscillatie
self-priming zelfaanzuigend
self-recording zelfregistrerend
self-rectifying circuit zelfherstellend circuit
self-reference zelfverwijzing
self-registering zelfregistrerend
self-regulating zelfregelend; zelfregulerend
self-regulation zelfregeling
self-relative address autorelatief adres
self-relative addressing zelfrelatieve adressering
self-reliant zelfstandig
self-repair zelfreparatie
self-reset zelfherstelling
self-resetting loop zelfherstellende lus
self-resistance eigenresistentie
self-saturation zelfverzadiging
self-sealing zelfdichtend
self-service zelfbediening
self-service store zelfbedieningswinkel
self-setting zelfinstellend
self-sharpening zelfscherpend
self-starting zelfstartend
self-stopping zelfstoppend
self-supporting vrijdragend; zelfdragend
self-supporting elco vrijdragende elco
self-tapper zelftapper
self-tapping zelftappend
self-tapping screw zelftapper
self-tensioning zelfspannend
self-test zelftest
self-tightening zelfdichtend; zelfklemmend
self-triggering zelfstartend
sell (to) afzetten; omzetten; verkopen
seller verkoper
seller's market verkopersmarkt
selling campaign verkoopcampagne
selling department verkoopafdeling
selling expenses verkoopkosten
selling method verkoopmethode
selling office verkoopbureau
selling point verkooppunt
selling price verkoopprijs
selling staff verkooppersoneel
selling team verkoopteam
semantic error semantische fout
semantic interpretation semantische interpretatie
semantic network semantisch netwerk
semantics semantiek
semaphore semafoor
semi-applicative programming semi-applicatieve programmering
semi-automatic halfautomatisch
semi-automatic washing machine halfautomatische wasmachine
semi-automatic winding machine halfautomatische wikkelmachine
semi-bold halfvet
semi-bright glimmend; halfglanzend
semi-bright nickel plating halfglanzend vernikkelen
semiconductor halfgeleider
semiconductor bulk properties halfgeleidermateriaaleigenschappen
semiconductor crystal halfgeleiderkristal
semiconductor device halfgeleidereenheid
semiconductor diode halfgeleiderdiode
semiconductor junction halfgeleiderjunctie
semi-conductor material halfgeleidermateriaal
semiconductor physics halfgeleiderfysica
semiconductor rectifier halfgeleider-gelijkrichter
semiconductor technology halfgeleidertechnologie
semiconductor theory halfgeleidertheorie
semi-controlled halfgestuurd
semicured halfhard
semidirectional semi-directioneel
semi-finished product halffabrikaat
semi-fluid halfvloeibaar
semi-glossy matig glanzend
semi-manufacture halfproduct
semi-manufactured product halffabrikaat
semi-mechanical semi-mechanisch
semi-mechanical assembly halfmachinale montage
semi-muffle furnace kameroven
semi-permeable prism halfdoorlaatbaar prisma
semi-professional semi-professioneel
semi-scramble wound wild gericht gewikkeld
semi-skilled worker geoefende arbeider
semitone halve toon
semi-transparent halfdoorlatend
semi-tubular rivet felsnagel
semi-unique item halfuniek onderdeel
send (to) sturen; toezenden; verzenden; zenden
send along with (to) meegeven
send back (to) terugsturen; terugzenden
send by separate post (to) separaat verzenden
send cash on delivery (to) onder rembours zenden
sender verzender; zender
sender end zenderzijde
send forward (to) sturen; toezenden
sending verzending; zending
sending apparatus zendtoestel
sending end zenderkant
sending out uitzending
send off (to) versturen
send out (to) uitsturen; uitzenden
send separately (to) separaat verzenden
send under separate cover (to) separaat verzenden
send up (to) opdrijven
senior executives hoger kader
seniority anciënniteit
sensation gevoel; sensatie
sense gevoel; strekking
sense (to) aftasten; registreren; voelen
sense of rotation draairichting
sense of smell reuk
sense signal aftastsignaal
sense winding aftastwinding
sensible voelbaar
sensing aftasting
sensing angle aftasthoek
sensing bracket aftapbeugel
sensing bulb voeler
sensing circuit bemonsteringscircuit; registratiecircuit
sensing error aftastfout
sensing motion aftastbeweging
sensing station leesorgaan; leesstation
sensitive gevoelig
sensitive side gevoelige zijde
sensitive to gevoelig voor
sensitive to interference stoorgevoelig; storingsgevoelig
sensitivity gevoeligheid; responsie
sensitivity analysis gevoeligheidsanalyse
sensitivity control gevoeligheidsregeling
sensitivity curve gevoeligheidskromme
sensitivity switch gevoeligheidsschakelaar
sensitivity test gevoeligheidscontrole
sensitivity to gevoeligheid voor
sensitivity to interference stoorgevoeligheid
sensitivity to moisture vochtgevoeligheId
sensitizer sensibilisator
sens of rotation draairichting
sensor aftaster; gevoelig element; opnemer; sensor; taster; voeler
sensory control sensorbesturing
sentence sententie
sentinel sein; vlag; wisselsein
separate afzonderlijk; separaat
separate (to) afscheiden; ontmengen; scheiden; separeren; uitscheiden
separate amplifiers gescheiden versterkers
separate by filtration (to) affilteren
separate channels gescheiden kanalen
separated gescheiden; uiteen
separated signals gescheiden signalen
separating tussenliggend
separating character scheidingsteken
separating filter scheidingsfilter
separating funnel scheitrechter
separating insulation scheidingsisolatie
separating layer scheidingslaag
separating plate tussenplaat
separation afscheiding; afstand; ontmenging; scheiding; uitscheiding
separator scheidingsteken; separator
separator stage scheidingstrap
septagon zevenhoek
sequence nummervolgorde; opeenvolging; reeks; sequentie; volgorde; volgreeks
sequence (to) in nummervolgorde brengen; op rangnummer schikken
sequence control volgordebesturing
sequence control register opdrachtenteller
sequence diagram volgordediagram; volgordeschema
sequence of operations werkvolgorde; bewerkingsvolgorde; draaiboek
sequencer arrangeerder
sequence sheet vervolgblad
sequence symbol volgordesymbool
sequencing volgordebepaling
sequencing by merging op rangnummer schikken door invoegen
sequential achtereenvolgend; achtereenvolgens; sequentieel; sequent; volgtijdelijk; volgtijdig
sequential access sequentiële toegankelijkheid
sequential analysis sequente analyse; sequentiële analyse
sequential circuit sequentiële schakeling
sequential cohesion sequentiële cohesie
sequential colour system kleurwisselsysteem
sequential colour television system volgsysteem
sequential computer rekenautomaat met stapsgewijze bewerking
sequential control sequentiële besturing
sequential instruction sequentiële opdracht
sequential logic sequentiële logica
sequential memory sequentieel geheugen
sequential process sequentieel proces
sequential processing sequentiële verwerking
sequential processor sequentiële processor
sequential sampling sequent steekproefsysteem
sequential sampling plan sequent steekproefschema
sequential scanning sequentiële aftasting
sequential simultaneous system simultaanvolgsysteem
sequential storage sequentieel geheugen
sequential test sequente toets
serge serge
serial achtereenvolgens; serieel; seriegewijs; serie
serial access seriële toegankelijkheid
serial adder serieopteller
serial assembly seriemontage
serial coil antennespoel
serial construct seriële constructie
serial half adder halve opteller voor seriebewerking
serial half subtracter halve aftrekker voor seriebewerking
serial identification seriegewijze identificatie
serial number fabricagenummer; serienummer; volgnummer
serial operation seriebewerking
serial-parallel serieel-parallel; serieparallel
serial production seriefabricage; serieproductie
serial transfer seriële overdracht
series reeks; serie; volgreeks
series assembly seriemontage
series breakdown analysis analyse van de verkopen d.m.v. uitsplitsing
series capacitance seriecapacitantie
series capacitor seriecondensator
series capacitors seriecondensatoren
series circuit seriecircuit; serieschakeling
series coil seriespoel
series connection serieschakeling
series diode detector seriediodedetector
series feed serievoeding
series feedback serieterugkoppeling
series-feed tap seriedoos
series-feed tap system seriedozensysteem
series impedance serie-impedantie
series inductance serie-inductantie
series inductors serie-inductoren
series LC-circuit LC-seriekring
series modulator seriemodulator
series-parallel circuit serieparallelcircuit; serieparallelschakeling
series-parallel inductors serieparallelinductoren
series resistance serieresistentie
series resistor serieweerstand; voorschakelweerstand
series resistors serieweerstanden
series resonance serieresonantie
series-resonant circuit serie-resonerend circuit
series-resonant filter resonerend seriefilter
series scheduling serieplanning
series-tuned IF-trap MF-zuigkring
series winding seriewikkeling
serious zwaar
serrate (to) inzagen; kartelen; riffelen
serrated ingezaagd
serrated roll ribbenwals
serrated shears kartelschaar
serration karteling
serve (to) verzorgen
server dienstverlenend apparaat; server
server object dienstverlenend object
service dienstbetrekking; dienstverlening; dienst; service
service (to) servicen
serviceability bruikbaarheid
serviceability ratio bruikbaarheidsfactor
serviceable time bruikbare tijd
service agreement arbeidsovereenkomst
service data servicegegevens
service department service-afdeling
service documentation servicedocumentatie
service generator servicegenerator
service interval service-interval
service item service-onderdeel; serviceproduct
service level servicegraad
service life levensduur
service loop onderhoudslus
service man serviceman
service manual servicehandboek
service parts reparatieonderdelen; service-onderdelen
service parts bill-of-material reserveonderdelenstuklijst; service-onderdelenstuklijst
service parts demand reparatieonderdelenvraag; service-onderdelenvraag
service period servicetijdvak
service printing serviceopdruk
service program dienstprogramma
services diensten
service stock list servicevoorraadlijst
service switch serviceschakelaar
service temperature gebruikstemperatuur; werktemperatuur
service wobbulator servicewobbulator
servicing servicen; servicing
servicing bag servicetas
servicing purposes servicedoeleinden
serviette servet
servlet servlet
servo amplifier servoversterker
servo control servobesturing; servoregeling
servo-controlled robot servobestuurde robot
servo integrator incrementele integrator; servo-integrator
servo loop servolus
servomanipulator servomanipulator
servo-mechanism servomechanisme
servo motor servomotor
servo multiplier servovermenigvuldiger
servo resolver servocoördinatenomzetter
servo section servogedeelte
servo stability servostabiliteit
servo system servosysteem
servo technique servotechniek
servo theory servotheorie
session aansluittijd; sessie; zitting
set apparaat; ingesteld; pakket; reeks; set; stelsel; stel; toestel; verzameling; zetting
set (to) afbinden; afregelen; afstellen; instellen; regelen; schranken; stellen; toekennen; uitharden; vaststellen; verharden; zetten; zetten
set a few paar
set a machine (to) instellen
set-associative verzameling-associatief
set at (to) instellen op
set at zero (to) op nul instellen
setback terugslag
setdown landing
set factory apparatenfabriek
set oblique (to) schranken
set of drawing sheets tekeningenpakket
set off (to) afzetten; uitzetten
set of mirrors spiegelstelsel
set-op antenna sprietantenne
setpoint instelpunt
set pulse instelimpuls
set screw instelschroef; stelbout; stelschroef; verstelschroef
set square blokwinkelhaak; tekendriehoek
setter steller
setting aandroging; afstelling; harding; instelling; regeling; vaststelling; verharding; zetting
setting accuracy instelnauwkeurigheid
setting and clamping tools stel- en spangereedschap
setting block stootblok
setting catalyst hardingskatalysator
setting jig afstelmal
setting off uitzetting
setting rate hardingssnelheid
setting stop diepte-aanslag
setting temperature hardingstemperatuur
setting time afbindtijd; hardingstijd; insteltijd; steltijd; uithardingstijd
setting tool wringijzer
setting torque instelkoppel
setting-up aandroging; opbouw; opstelling
setting value instelwaarde
setting voltage instelspanning
settle (to) afwikkelen; bezinken; regelen; uitzakken; vereffenen; verrekenen; voldoen
settlement aanslag; bezinksel; regeling; sedimentatie; sediment; uitzaksel; vereffening; verrekening; vestiging
settling method bezinkmethode
settling time bezinktijd
set to (to) instellen op
set-top aerial sprietantenne; toestelantenne
set-top antenna toestelantenne
set-up in- en/of omstelling; instelling; omstelling; opbouw; opgesteld; opstelling
set up (to) gereed maken; instellen; opbouwen; opstellen; opzetten; programmeren; teweegbrengen; vestigen
set-up and hold primitive instel- en houdprimitief
setup costs instelkosten
set-up diagram instelschema
set-up disc opzetschijf
set-up mechanism opzetmechanisme
set-up quantity aantal instel-items
set-up time installatietijd; insteltijd; opsteltijd; vasthoudtijd
set value instelwaarde
seven zeven
several verscheidene; verschillende
severe hevig; straf; streng; zwaar
severe requirements hoge eisen; zware eisen
severity zwaarte
sewer riool
sewerage riolering
shade schakering; tint
shade (to) arceren; beschaduwen
shaded gearceerd
shaded image gearceerd beeld
shade of grey grijstint; grijstrap
shade of tone colour toonschakering
shading schaduwcorrectie
shading compensation schaduwcompensatie; stoorsignaalcompensatie
shading-compensation signal schaduwcompensatiesignaal
shading generator schaduwgenerator
shading value helderheidstrap
shadow schaduw
shadowing arceren; beschaduwen
shadowmask gaatjesmasker
shadow mask gatenmasker; schaduwmasker
shadow-mask tube maskerbeeldbuis; schaduwmaskerbuis
shaft as; schroefas
shaft and housing fit inbouwpassing
shaft basis system of fits eenheidsasstelsel
shaft coupling askoppeling
shaft nut asmoer
shaft rotation asrotatie
shaft with universal joint cardanas
shake (to) schokken; schudden
shaker conveyor schudgoot
shaking device schudinrichting
shaking machine schudmachine
shaking motion schudbeweging
shaking screen schudzeef
shaking strainer schudzeef
shaking tray schudbak
shallow ondiep
shallow-model system op een oppervlakkig model gebaseerd systeem
shallow reasoning oppervlakkig redeneren
shank inspanpen; kolf met ingeslepen stop; schacht; steel
shank drill schachtboor
shape vorm
shape (to) vormen
shaped gevormd
shaped-card potentiometer niet-lineaire potentiometer
shaped cavity block positief gevormde inzetmatrijs
shaped file vormvijl
shaped force block negatief gevormde inzetmatrijs
shape filling vlakvullen
shapeless vormloos
shape melting vormsmelten
shape of curve kromme vorm
shape of raster rastervorm
shaper schaafbank; schaafmachine; sterke-armschaafbank
shaper ram schaafbankarm
shape welding vormlassen
shaping vorming
shaping die trekblok
shaping machine sterke-armschaafbank
shaping tool schaafbeitel
share aandeel
share capital aandelenkapitaal
shared gemeenschappelijk
shareholder aandeelhouder
sharp scherp; spits
sharp corner kanten scherp
sharp corners hoeken scherp
sharp cutoff scherpe afbreking
sharp edges removed afgekant; kanten afgerond; kanten gebroken
sharpen (to) aanscherpen; aanzetten; scherpen; slijpen; toespitsen
sharpened aangezet
sharpener aanscherper
sharp flame scherpe vlam
sharpness scherpte
shave (to) gladponsen; naponsen; nasnijden; scheren
shaver scheerapparaat
shaver head scheerhoofd; scheerkop
shaver-head bracket scheerhoofdbeugel
shaving cutter scheerbeitel
shaving-cutter guard scheerkap
shaving head scheerhoofd; scheerkop
shaving-head bracket scheerhoofdbeugel
shaving press repassierpers
shavings krul; schaafsel
shaving tool nasnijstempel
shaving unit scheereenheid; scheerunit
shear knipschaar; plaatknipmachine; schaar
shear (to) afknippen; afschuiven; afsnijden; knippen; nasnijden
shear blade schaarblad
sheared afgeknipt; nagesneden
shearing schoffelen
shearing force afschuifkracht
shearing machine knipmachine; plaatknipmachine
shearing tool snijstempel
shear load schuifbelasting
shear out (to) uitknippen
shear resistance schuifweerstand
shear resistant schuifvast
shears schaar
shear strength schuifsterkte
shear stress afschuifspanning; schuifspanning
sheath isolatiemantel; mantel; omhulling; omhulsel; schede
sheathe (to) omhullen; omkleden
sheathed bekleed
sheathe (with) (to) bekleden (met)
sheathing bekleding; omkleding
shedder pin ontlastpen
sheet blad; laken; plaat; vel
sheet anode plaatanode
sheet iron plaatijzer
sheet material plaatmateriaal
sheet metal plaatmetaal
sheet metal cutting plaatknippen
sheet metal screw plaatmetaalschroef; plaatschroef
sheet metal worker plaatbankwerker
sheet metal working plaatbewerking
sheet resistance vlakweerstand
sheet steel plaatstaal; staalplaat
sheet-steel anode staalplaatanode
sheet stock plaatmateriaal
sheet thickness plaatdikte
sheffer stroke operation niet-en bewerking
shelf rek; schap; vak
shelf life houdbaarheid
shell lagerschaal; mantel; schil; shell
shellac schellak
shellac paint schellakverf
shell and cutter kopfrees
shell end mill kopfrees; mantelkopfrees
shell program shellprogramma
shell script shell-script
shelter afdak
sherardized thermisch verzinkt
sherardizing sherardiseren; thermisch verzinken
shield afscherming; ruit
shield (to) afdekken; afschermen
shield box afschermdoos
shield can afschermblik
shielded afgeschermd
shielded cable afgeschermde kabel
shielded grid afgeschermd rooster
shielded wire afgeschermde draad
shield emblem schildembleem
shielding afscherming
shielding gas inert gas
shift hulpmiddel; ploeg; schuifbewerking; verplaatsing; verschuiving
shift (to) scheiden; schuiven; verleggen; verplaatsen; verschuiven; verzetten
shift allowance continutoeslag
shift-in character intreewisselteken
shifting scheiding; verschuiving
shifting register schuifregister
shift-out character uittreewisselteken
shift piece omlegstuk; snaaromlegger
shift pulse schuifpuls
shift register schuifregister
shift-register counter schuifregisterteller
shift work continu-arbeid; ploegenarbeid
shift worker ploegenarbeider
shift work rates continutoeslag
shim afstandsplaat; opvulplaat; pakkingschijf; tussenlegplaatje; vulling
shine (to) glanzen
shining side glanzende zijde
ship (to) oversturen; verschepen; versturen; verzenden; zenden
ship-from function verzendfunctie
shipment verzending; zending
shipment cost verzendkosten
shipment notice zendinginformatie
shipment patch stock verzendhoeveelheidvoorraad
shipments scheduling zendingenplanning
shipper verzender
shipping expeditie
shipping bolts transportschroeven
shipping documents verzenddocumenten
shipping frequency verzendfrequentie
shipping instructions verzendinstructies
shipping list expeditielijst; verzendlijst
shipping mark collomerk
shipping note verladersbericht
shipping order verzendopdracht
shipping packaging transportverpakking
shipping sample verzendmonster
shock schok; stoot
shock (to) schokken
shock absorber demper; schokbreker; schokdemper
shock-absorbing schokabsorberend
shock excitation schokexcitatie
shock hazard schokgevaar
shock load stootbelasting
shock proof schokvrij
shock resistance schokvastheid; stootvastheid
shock-resistant schokbestendig; schokvast; stootvast
shock table schoktafel
shock test schokproef
shoe onderlegplaat; slof
shoot stortbak; stortgoot
shoot (to) opnemen; storten
shoot in (to) inschieten
shooting filmopname
shooting flame steekvlam
shooting hole stortgat
shooting jig inschietmal
shop winkel
shop assistant verkoper
shop calender werkplaatskalender
shop closing hours winkelsluitingstijden
shop floor werkvloer
shop floor control: SFC vloerplanbesturing; werkplaatsbeheer; werkplaatsbesturing
shop floor control system vloerplanbesturingssysteem; werkplaatsbesturingssysteem
shop hours winkelopeningsuren
shop inventory winkelvoorraad
shop lay-out werkplaatsinrichting
shop order fabrieksorder; maakopdracht
shop packet werkplaatspakket
shop planning werkplaatsplanning
shop price winkelprijs
shore stut
shore (to) stutten
short kortsluiting; kort
short (to) kortsluiten
shortage gebrek; mancovoorraad; schaarste; tekorten; tekort
shortage chaser tekortenchasseur
short-circuit kortsluiting
short-circuit (to) kortsluiten
short-circuit block kortsluitblok
short-circuit bracket kortsluitbeugel; kortsluithaak
short-circuit bridge kortsluitbrug
short-circuit current kortsluitstroom
short-circuited kortgesloten
short-circuited line kortgesloten leiding
short-circuited turn kortsluitwinding
short-circuit impedance kortsluitimpedantie
short-circuit plate kortsluitplaat
short-circuit power kortsluitvermogen
short-circuit switch kortsluitschakelaar
shortcoming tekortkoming
shortcut kortgesloten; kortsluiting
short-cut (to) kortsluiten
short delivery tekort bij levering
shorted kortgesloten
shorted line kortgesloten leiding
shorten (to) inkorten; verkorten
shortened ingekort
shortening verkorting
shortening of working hours arbeidstijdverkorting
shortest process time rule: SPT kortste-bewerkingstijdregel
short shot niet-volgespoten; onvolkomen matrijsvulling
short supply tekort
short-term forecast korte-termijnprognose
short-term plan korte-termijnplan
short-term planning korte-termijnplanning
short-term variation kortstondige variatie
short wave: SW korte golf
short-wave transmitter korte-golf zender
shot filmopname; matrijsvulling; opname; schot; aanzicht
shot blasting staalstralen
shot capacity injectiecapaciteit
shot peening staalstralen
shot weight vulgewicht
shoulder schouder
shouldered bolt borstbout
shouldered pin borstpen
shouldered screw borstschroef
shoulder of cam nokhals
shoulder pin borstelfelspen
shoulder strap schouderriem
show vertoning
show (to) aanwijzen; tentoonstellen; tonen
show case vitrine
shower stortbui
showers regenbuien
show how to do it (to) voordoen
showing tentoonstelling
show room toonkamer; toonzaal
show up (to) zichtbaar worden
shred (to) schrapen
shredder schaaf; schraper
shrill schel; scherpklinkend
shrink (to) krimpen; slinken
shrinkage inkrimping; krimp
shrinkage after hot piercing krimp na warm ponsen
shrinkage block krimpblok
shrinkage factor reductiefactor
shrinkage form mould dimensions krimpgraad
shrinkage jig krimpmal
shrinkage stress krimpspanning
shrink-chamber furnace krimpkameroven
shrink-film krimpfilm; krimpfolie
shrink-film packaging krimpfilmverpakking
shrink-fit krimppassing
shrink-foil krimpfilm; krimpfolie
shrink-foil packaging krimpfilmverpakking
shrink-frame krimpraam
shrink-furnace krimpoven
shrink-heater krimpkanon
shrinking equipment krimpapparatuur
shrink mounted tubing zweltube
shrink on (to) omkrimpen; opkrimpen
shrink-on sleeve krimpbuis
shrink-sleeve krimpbuis
shrink-wrap krimphoes
shroud rand; versterking; versteviging
shrunk gekrompen
shrunk on gekrompen op
shunt shunt
shunt (to) rangeren; shunten
shunt capacitor shuntcondensator
shunt circuit shuntcircuit
shunt compensation shuntcompensatie
shunt connection parallelschakeling
shunted monochrome signal omgeleid luminantiesignaal
shunt feed parallelvoeding
shunt feedback shunt-terugkoppeling
shunting effect shunteffect
shunting tests rangeerproeven
shunt motor shuntmotor
shunt regulator ballasttriode
shunt resistance verzwakkingsweerstand
shunt resistor shuntweerstand
shunt-stabilizing triode ballasttriode
shut (to) dichtdraaien; sluiten; toemaken
shut-down sluiting; stopzetting
shut down (to) sluiten; stilleggen; stopzetten
shut height gesloten hoogte
shut-off afsluiting; uitschakeling
shut off (to) afslaan; afsluiten
shut-off lever uitschakelhefboom
shut-off valve afsluiter
shutter sluiter; ventilatiejalouzie
shutter operation sluiterwerking
shutter-roof splintervrij
shutter speed sluitersnelheid
shutter speed number sluitersnelheidsaanduiding
shutting down stillegging; stopzetting
shuttle slagmechansime
shuttle (to) fluctueren
sial stationsnamenschaal
siccative siccatief
sick fund ziekenfonds
sickness absence ziekteverzuim
sickness fund ziekenfonds
side kant; zijde; zijkant
side and face cutter mantelkopfrees; schijffrees
sideband zijband
sideband filter zijbandfilter
sideband frequency zijbandfrequentie
sideband interference zijbandinterferentie
sideband signal zijbandsignaal
sideband suppression zijbandonderdrukking
sideband transmission zijbandtransmissie
sideband vector zijbandvector
side-belt table zijbandtafel
side cutters zijkniptang
side-cutting nippers zijkniptang
side-cutting pliers zijkniptang
side-cutting punch zijsnijder
side cutting tool mesbeitel
side edge zijkant
side-effect nevenverschijnsel
side face zijkant; zijvlak
side frequency zijbandfrequentie
side lid schuifdeksel
side light parkeerlicht; zijlicht; boordlicht
side lobe zijlob
side-lock vergrendeling op een zijband
side mill schijffrees
side milling cutter schijffrees
side of cabinet kastwand
side panel zijpaneel
side PC board zijpaneel
side piece zijstuk
siderite ijzerspaat
side run bijbaan
side strip zijstrip
side-thrust compensation dwarsdrukcompensatie; dwarskrachtcompensatie; zijdrukcompensatie
side view zijaanzicht
side wall zijwand
sideward zijwaarts
sideways zijdelings; zijwaarts
sideways sum dwarssom
siding gevelbekledingsplaat
siemens siemens
sieve zeef
sieve (to) zeven
sieve analysis zeefanalyse
sieve cloth zeefdoek
sieve gauze zeefgaas
sieve remainder zeefrest
sieve residue zeefrest
sift (to) schiften
sight glass controleglas; kijkglas
sigma-count sigma-telling
sign teken; verschijnsel
sign (to) aftekenen; ondertekenen; tekenen
signal sein; signaal
signal (to) seinen; signaleren
signal amplitude signaalamplitude
signal attenuation signaalverzwakking
signal cable koppelsnoer
signal-carrying signaalvoerend
signal channel signaalkanaal
signal circuit signaalkring
signal component signaalcomponent
signal conversion signaalomvorming
signal current signaalstroom
signal decomposition signaalontleding
signal degradation signaalverslechtering
signal delay-time signaalvertragingstijd
signal diode signaaldiode
signal distance signaalafstand
signal distribution signaaldistributie
signal drive signaalsturing
signal envelope signaalomhullende
signal envelope shape vorm van de signaalenveloppe
signal frequency signaalfrequentie
signal gain signaalversterking
signal generator meetzender; signaalgenerator; zender
signal handling capability verwerkbaar antennesignaal
signal injection method signaalinvoermethode
signal injector signaalinjector
signal intensity signaalsterkte
signal inversion signaalomkering
signalize (to) signaleren
signal level signaalniveau
signal level diagram signaalniveaudiagram
signal light waarschuwingslampje
signalling alarmering; signalering
signalling limits signaleringsgrenzen
signalling system meldingssysteem
signal loss signaalverlies
signal mixer signaalmengapparaat
signal/noise ratio ruisafstand; ruisdynamiek; ruis/signaalverhouding; stoorafstand
signal normalization signaalomvorming
signal path signaalpad
signal power signaalvermogen
signal processing signaalbewerking; signaalverwerking
signal processor signaalverwerker
signal pulse signaalimpuls
signal reflections signaalreflecties
signal regeneration signaalvernieuwing
signal sampling signaalbemonstering
signal-seeking receiver signaalzoekende ontvanger
signal source signaalbron; stroomspanningsbron
signal space signaalruimte
signal splitter signaalverdeler; verdeler
signal splitting signaalsplitsing
signal strength signaalsterkte
signal time delay signaal-tijdsvertraging
signal-to-hum ratio bromafstand; signaal/brom-verhouding
signal-to-noise ratio signaal/ruis-verhouding; signaal/stoor-verhouding
signal-to-print-through ratio signaal/doordruk-verhouding
signal tracer signaalvolger; signaalzoeker
signal-tracing method signaalvolgmethode
signal transfer signaaloverdracht
signal transformation signaalomvorming
signal transmission signaaloverdracht
signal voltage signaalspanning
signal wave signaalgolf
signature signatuur
signature analysis signatuuranalyse
sign bit tekenbit
sign changer tekenomkeerder
sign digit tekencijfer
significance gewicht; significantie
significance level significantieniveau
significance test significantietoets
significant significant
significant digit significant cijfer
significant digit arithmetic rekenen met nauwkeurigheidsbewaking
significant digits vaste-kommagedeelte
significant figure significant cijfer
signification strekking
sign reverser tekenomkeerder
silence stilte
silence groove stille groef
silencer geluiddemper
silent geruisloos; stil
silentness geruisloosheid
silent-operating geruisloos werkend
silent sound onhoorbaar geluid
silent tuning geruisloze afstemming
silent zone dode zone; stille gordel
silica kiezelaarde
silicagel silicagel
silicate silicaat
silicate coating silicaatbedekking
silicate paint silicaatverf
siliceous kiezelachtig; kiezelhoudend
silicic acid kiezelzuur
silicious kiezelachtig; kiezelhoudend
silicium diode siliciumdiode
silicon silicium
silicon carbide carborundum; siliciumcarbide
silicon compiler siliciumcompiler
silicon-controlled rectifier siliciumgelijkrichter; siliciumgestuurde gelijkrichter
silicon-controlled switch siliciumswitch
silicon die siliciumblok
silicone silicone; silicon
silicone compound siliconpasta
silicone glass fabric sheet siliconglasweefselplaat
silicone grease siliconvet
silicone oil siliconolie
silicone paint siliconverf
silicone paste siliconpasta
silicone resin siliconhars
silicone rubber siliconrubber
silicone-rubber sleeve siliconrubberkous
silicone varnish siliconvernis
silicon iron siliciumijzer
siliconize (to) siliconeren
silicon junction-diode siliciumjunctiediode
silicon mold siliconenmatrijs
silicon on sapphire: SOS silicium op saffier
silicon oxide siliciumoxide
silicon rectifier siliciumgelijkrichter
silicon specimen siliciumplaatje
silicon transistor siliciumtransistor
silicon wafer siliciumplak
silk natuurzijde; zijde
silk gauze zijdegaas
silk-screen zeefdrukscherm
silk-screen (to) zeefdrukken
silkscreen etching method zeefdruketsmethode
silkscreen frame zeefdrukraam
silkscreening zeefdrukken
silkscreen paint zeefdrukverf
silkscreen table zeefdruktafel
sill schril
silver zilver
silver (to) verzilveren
silver anode zilveranode
silver bath zilverbad
silver-cupped lamp kopspiegellamp
silver deposition verzilveren
silver dipping dompelverzilveren
silver flash voorverzilveren
silver foil zilverpapier
silvering verzilveren
silvering fluid verzilvervloeistof
silver paper zilverpapier
silver plate (to) verzilveren
silver plating verzilveren
silver plating liquid platineervloeistof
silver-plating solution zilverbad
silver solder zilversoldeer
silver soldering zilversolderen
silver steel zilverstaal
silver strike voorverzilveren
silvery zilverachtig
similar gelijksoortig
similarity overeenkomst
similar to gelijk aan
simple eenvoudig; simpel
simple buffering eenvoudige bufferbewerking
simple hypothesis enkelvoudige hypothese
simple quad eenvoudige quad
simple sample enkelvoudige steekproef; enkelvoudig monster
simple sampling enkelvoudige steekproefneming
simple subpath eenvoudige deelroute
simplex simplex
simplex algorithm simplexalgoritme
simplex channel simplexkanaal
simplex circuit simplexverbinding
simplex system simplexsysteem
simplicity eenvoud
simplification simplificatie; vereenvoudiging
simplified vereenvoudigd
simplify (to) vereenvoudigen
simulate (to) nabootsen; simuleren
simulated annealing gesimuleerd harden
simulated leather kunstleer
simulated wood grain imitatiehoutnerf
simulation nabootsing; simulatie
simulation language simulatietaal
simulation method simulatiemethode
simulation model simulatiemodel
simulator simulator
simulator program simulator; simuleerprogramma
simultaneous gelijktijdig; simultaan
simultaneous colour television system simultaantelevisiesysteem
simultaneous computer simultane rekenautomaat
simultaneous control simultane besturing
simultaneous engineering simultane productie
simultaneously tegelijk
simultaneous mode of working werkwijze met gelijktijdige bewerkingen
simultaneous operation gelijktijdige bewerking; simultane bewerking
simultaneous processing simultane verwerking
simultaneous recursion simultane recursie
simultaneous system simultaansysteem
simultaneous transmission gelijktijdige transmissie
sine sinus
sine and square wave generator sinus/vierkantsgolfgenerator
sine-cosine potentiometer potentiometercoördinatenomzetter
sine curve sinuskromme; sinuslijn
sine line sinuslijn
sine-shaped sinusvormig
sine wave sinusbeeld; sinusgolf; sinuslijn
sine-wave generator sinusgenerator; sinusoscillator
sine-wave oscillator sinusoscillator
sine-wave signal sinussignaal
sine-wave voltage sinusspanning
single eenvoudig; enkelvoudig; enkel
single-acting cylinder enkelvoudig werkende cilinder
single blanket éénpersoonsdeken
single-block mode of operation op een enkel blok gebaseerde bewerkingswijze
single-board computer computer op één plaat
single-cavity mould enkelvoudige matrijs
single-chip CPU enkelchip CPU
single-component lacquer ééncomponentlak
single-component paint ééncomponentverf
single-core cable éénaderige kabel
single crystal éénkristal; monokristallijn; monokristal
single-crystal material monokristallijn materiaal
single-crystal silicon monokristallijn silicium
single-cycle ordering system orderverwerkingssysteem met een enkelvoudige cyclus
single-deck pallet enkeldeks pallet
single-diffused transistor enkelvoudig gediffundeerde transistor
single diode enkelvoudige diode
single dipole enkele dipool
single-ended circuit aan één zijde geaard circuit
single-faced corrugated paper golfpapier
single frequency enkelvoudige frequentie
single-frequency amplifier éénfrequentieversterker
single-frequency oscillator éénfrequentieoscillator
single gripper enkelvoudige grijper
single-head system éénkopsysteem; enkelkopsysteem
single-impression mould enkelvoudige matrijs
single inheritance enkelvoudige overerving
single in-line package: SIP enkele in-lijn behuizing; behuizing met eenzijdige rij contacten
single instruction - multiple datastream: SIMD enkelvoudige instructie - meervoudige gegevensstroom
single-item order enkelvoudige order
single-junction transistor éénjunctietransistor
single-layer coil solenoïde
single-layer cross-winder enkellaagkruisslagwikkelmachine
single-layer cross-winding enkellaagkruisslagwikkelen
single-layer cross-winding machine enkellaagkruisslagwikkelmachine
single-layer universal winder enkellaagkruisslagwikkelmachine
single-layer universal winding enkellaagkruisslagwikkelen
single-layer universal winding machine enkellaagkruisslagwikkelmachine
single-layer winder enkellaagwikkelmachine
single-layer winding enkellaagwikkelen
single-layer winding machine enkellaagwikkelmachine
single-level backflush enkelniveau terugwaarts afboeken
single-level bill-of-material enkelniveau-stuklijst
single-level encoding codering op enkelvoudig niveau
single-level where-used enkelniveau-tracering
single-level where-used list enkelniveau-traceringslijst
single-minute exchange snelle omstelling
single pane grote voorruit; ruit zonder samenstellende onderdelen
single-peaked ééntoppig
single-peaked distribution ééntoppige verdeling
single-peaked stages onderkritische gekoppelde trappen
single-phase enkelfasig; enkelvoudige fase
single-phase half-wave éénfasige halve golf
single-phase monolithic circuit monofase kristalschakeling
single-phase rectification éénfasegelijkrichting
single-point tool puntbeitel
single pole enkelpolig
single precision enkele precisie
single-precision floating point drijvende-kommagetal met enkele precisie
single product enkelvoudig product
single-revolution clutch éénslagkoppeling
single-roll mill éénwals
single row éénrijig
single-row ball bearing éénrijig groefkogellager
single sample enkelvoudig monster
single-sampling plan enkelvoudig steekproefschema
single-section capacitor input filter enkelvoudig LC-filter met condensatoringang
single-section choke input filter enkelvoudig LC-filter met smoorspoelingang
single-section filter enkelvoudig LC-filter
single-shot operation stap-voor-stap-verwerking
single-sideband: SSB éénzijband; enkelzijband
single-sideband amplifier éénzijbandversterker
single-sideband distortion éénzijbanddistortie
single-sideband error éénzijbandfout
single-sideband range éénzijbandbereik
single-sideband receiver éénzijbandontvanger
single-sideband reception éénzijbandontvangst
single-sideband signal éénzijbandsignaal
single-sideband suppressed carrier enkelzijband met onderdrukte drager
single-sideband suppression éénzijbandonderdrukking
single-sideband transmitter éénzijbandzender
single sided eenzijdig; enkelzijdig
single-sided mounting eenzijdige bevestiging
single sourcing enkelvoudige toelevering
single-stage amplifier ééntrapsversteker
single-start ééngangig; enkelgangig
single-start screw thread enkelgangige schroefdraad
single-step operation enkelvoudige bewerking; stapsgewijze bewerking; stap-voor-stap-verwerking
single-stroke clutch éénslagkoppeling
single-tail test eenzijdige toets
single taper enkele schuinte
single tasking enkelverwerking
single-thread ééngangig; enkelgangig
single track enkelspoor
single-track recording enkelspooropname
single-tube amplifier versterker met één buis
single-tuned system enkelvoudig afgestemd circuit
single-turn coil éénwindingsspoel
single user enkelgebruiker
single-user system enkelgebruikersysteem
single-valve amplifier versterker met één buis
single walled enkelwandig
single-wire line ééndraadsgeleiding; ééndraadsleiding
singular enkelvoudig
sink afvoer; put
sink (to) schrompelen; verdiepen; zakken
sink circuit afvoercircuit
sink in (to) invallen; inzakken
sinking inzakking
sink mark inval; inzakking
sink model aanrechtmodel
sinter sinter
sinter (to) sinteren
sintered glass sinterglas
sintered-metal technology sintermetaaltechniek
sintering furnace sinteroven
sintering matrix sintermatrijs
sintering mould sintermatrijs
sintering oven sinteroven
sinterpot magnet system sinterpot magneetsysteem
sinusoid sinuslijn; sinusoïde
sinusoidal sinusoïdaal; sinusvormig
sinusoidal oscillation sinustrilling
sinusoidal power sinusvermogen
sinusoidal signal sinussignaal
sinusoidal tone sinustoon
sinusoidal voltage sinusspanning
siphon hevel; siphon
siphon (to) overhevelen
siphon off (to) afhechten
siphon trap zwanenhals
siren sirene
sisal sisal
sit (to) zitten
site grond; terrein
site (to) plaatsen; situeren
site plan situatietekening
site selection plaatskeuze
sitting ligging
situation ligging; situatie; toestand
situational calculus situationele calculus
six-electrode valve hexode
six-pole zespolig
sixth generation computer zesde-generatie computer
size afmeting; formaat; grootte; kaliber; maat; omvang
size (to) kalibreren; op maat brengen; planeren
size-holding maatbestendig; maathoudend; maatvast
size indication maataanduiding
size of class klassebreedte; klassegrootte
size of hole gatmaat
size of jaw bekwijdte
size of mesh maaswijdte
size of series seriegrootte
size of shaft asmaat
sizing bemeting; kalibrering; schatting van de omvang
sizing pin kalibreerpen
skating groefspringen
skein streng
skeletal skeletachtig
skeletal plan skeletachtig plan
skeleton schematisch; schetsmatig
skeleton survey schematisch overzicht
sketch schets; tekening
sketch (to) schetsen
sketch in (to) intekenen
sketchpad schetsblok
skew scheef
skew distribution asymmetrische verdeling; scheve verdeling
skewness scheefheid
skid rijplateau
skid (to) slippen
skill bekwaamheid; kundigheid; vaardigheid
skilled bekwaam; vaardig; vakbekwaam; vakkundig
skilled man vakman
skilled woman vakman
skilled worker geschoolde arbeider; vakman
skimmer schuimspaan; spaan
skin schil; vel; vlies
skin formation velvorming
skinning omhullingsoperatie
skinplate skinplate
skip formulieropschuiving; oversprong; sprong
skip (to) overslaan; tenietdoen
skip distance dode zone; stille gordel
skipping formulieropschuiving; sprong
sky wave ruimtegolf
slab plaat; woorddeel
slab anode plaatanode
slab mill mantelfrees
slab-type resolving potentiometer potentiometercoördinatenomzetter
slack slap; speelruimte; speling
slacken (to) losdraaien; vertragen
slackened losgedraaid
slackening vertraging
slackness slapte
slack time rule overschrijdingstijdregel
slag sintel; slak
slag formation slakvorming
slag inclusion slakinsluiting
slag wool slakkenwol
slaked lime gebluste kalk
slant (to) schuin aflopen; schuin staan
slanting schuin
slate powder leisteenpoeder
slave slaaf
slave processor slaafprocessor
sleeping sickness slaapziekte
sleep learning hypnopedie
sleeve afschermkous; buis; doorvoerbuis; hoes; huls; koker; kous; mof; platenhoes; slof
sleeve and box schuifdoos
sleeve bearing glijlager
sleeve-bearing bush glijlagerbus
slice schijf; snede
slice (to) snijden
slicer schaaf
slicing in laagjes verdelen
slidable schuifbaar
slide bedslede; dia; glijblok; glijvoet; persslede; persstoter; schuifslede; schuif; slede; stoter
slide (to) glijden; schuiven
slide-and-cam slede-en-nok
slide back (to) terugschuiven
slide block glijblok; schuifblok; slof
slide caliper schuifpasser
slide contact schuifcontact; sleepcontact
slide cursor loper
slide into (to) inschuiven
slide knob schuifknop
slide library diatheek
slide linkage glijstangoverbrenging
slide magnet schuifmagneet
slide-out frame uitschuifgeleiding
slide-out shelf uitschuifbaar rooster
slide plate glijplaat
slide pot schuifpotentiometer
slide potentiometer schuifpotentiometer
slide projector diaprojector
slider loper; runner; schuif; sleepcontact
slide rail slede
slider bar schuifbalk; grafische schuifbalk
slide resistor schuifweerstand
slide rule rekenliniaal
slide strip schuifstrip
slide switch schuifschakelaar
slide-switch unit schuifschakelaareenheid
slide synchronizer diastuurapparaat
slide track glijbaan
slide valve schuifafsluiter
slideway baan; glijbaan
slide wire sleepdraad
slide-wire resistor schuifweerstand
sliding uitschuifbaar
sliding bush schuifbus
sliding cam schuifnok
sliding clutch schuifkoppeling
sliding connection schuifverbinding
sliding contact glijcontact
sliding door schuifdeur; schuifpaneel
sliding fit glijdende passing; schuifpassing
sliding force schuifkracht
sliding jig schuifmal
sliding joint glijdend gewricht; schuifverbinding
sliding lid schuifdeksel; schuif
sliding modulus glijdingsmodulus
sliding motion schuifbeweging
sliding panel schuifdeur; schuifpaneel
sliding pin schuifpen
sliding pointer sleepwijzer
sliding resistance glijweerstand
sliding ring schuifring
sliding rod schuifstang
sliding roof schuifdak
sliding shaft schuifas
sliding standard capacitor draaischuifstandaardcondensator
sliding surface glijvlak; schuifvlak
sliding torque schuifkoppel
sliding weight schuifgewicht
slight gering
slight burr lichte braam
slight tarnish lichte aanslag
slime slib
slime deposit slibafzetting
slime formation slibvorming
slimy slibachtig
sling strop
slip slip
slip (to) doorslippen; slippen; uitschieten
slip-action clutch slipkoppeling
slip bands glijlijnen
slip coupling slipkoppeling
slip force meter slipkrachtmeter
slip gauge speermaat
slipped doorgeslipt
slipperiness gladheid
slippery glad
slipping clutch frictiekoppeling; slipkoppeling
slipping device slipinrichting
slipping security slipzekerheid
slipping torque slipkoppel
slip pulley sliprol
slip ring sleepring
slip roller sliprol
slip spring afneemveer; sleepveer
slip wrench slipsleutel
slit gleuf; ingesneden; insnijding; kier; sleuf; spleet
slit (to) gleuven; insnijden; sleuven
slitter strokensnijder
slitting strokensnijden
slitting cutter zaagfrees
slitting rollers rolschaar
slitting saw zaagfrees
slogan slagzin
slope afloop; afval; flanksteilheid; hellingshoek; helling; schuinte; steilheid; verval
slope (to) aflopen; afvallen; schuin aflopen; schuin staan
slope discontinuity knikpunt
sloping schuin
sloping position schuine stand
slot gleuf; ruimte; sleuf; slot; spleet; sponning; zaagsnede
slot (to) gleuven; sleuven frezen; sleuven zagen; sleuven
slot and feather inlegspie
slot cell sleufcel
slot exhaust spleetafzuiging
slot insulation sleufisolering
slot mortising machine pengatmachine
slot out (to) uitsteken
slots for loudspeaker luidsprekersleuven
slotted angle gesleufd hoekijzer
slotted grooves sleufvormige groeven
slotted head sleufkop
slotted hole sleufgat; slobgat
slotted holes for loudspeaker luidsprekersleuven
slow langzaam; traag; zacht
slow-action relay vertragingsrelais
slow-down uitloop
slow down (to) afremmen; uitlopen; vertragen
slowing down vertraging
slowing-down period uitlooptijd
slowing up vertraging
slow mover trage loper
slow moving stock traag lopende voorraad
slowness traagheid
slow-time scale vergrote tijdschaal
slow up (to) vertragen
sludge slib; slijk
sludge deposit slibafzetting
sludge formation drabvorming; slibvorming
sludgy slibachtig
slug afstemkern; dop; pastille; ponsdop; prop; regelkern; regelstift; schroefkern; spoelkern; tablet
slumber switch sluimerschakelaar
small delivery kleine aflevering
small objects kleine voorwerpen
small order kleine order
small print kleine lettertjes
small signal klein signaal
small-signal analysis klein-signaalanalyse
small-signal bandwidth klein-signaal bandbreedte
small-signal component klein-signaalcomponent
small-signal diode klein-signaaldiode
small-signal operation klein-signaalproces
small-signal PC board klein-signaalpaneel
small users kleingebruikers
smear streep; veeg
smear (to) insmeren; smeren; smeuren
smeared vegerig
smearing smering
smearing device insmeerapparaat
smears vegen
smell reuk; stank
smell (to) ruiken
smelt (to) smelten
smoke rook; walm
smoke duct rookkanaal
smooth glad; strak; vlak; vloeiend; zoet
smooth (to) afvlakken; gladmaken; opzoeten; uitstrijken; uitvlakken; vereffenen; vlakstrijken
smooth edge blanking fijnstampen
smooth edge blanking machine fijnstansmachine
smoothed surface strak oppervlak
smooth file zoetvijl
smoothing afvlakking; effening; vereffening
smoothing capacitor afvlakcondensator
smoothing factor effeningsfactor
smoothing filter afvlakfilter
smoothing hammer vlakhamer
smoothing method effeningsmethode
smoothing plane zoetschaaf
smoothness gladheid; ligging; soepelheid; souplesse; strakheid; vlakheid
smooth nozzle gladde zuigmond
smooth out (to) vlakstrijken
smooth running regelmatig lopen van een machine
smudge (to) afgeven; smeuren
snag (to) afbramen; bramen; snappen
snapbox klapdoos
snap connection klikverbinding
snap diode dichtklapdiode
snap-fastener drukknoopsluiting; druksluiting
snap function inpikfunctie; snapfunctie
snap gauge askaliber; bekkaliber
snap in (to) inbrengen; inklikken
snap-in construction klik-in constructie
snap inward (to) naar binne snappen
snap lock snapslot; zelfsnappend slot
snap-lock closure druksluiting
snap-off diode snap-offdiode
snapshot dump snapshot dump
snapshot program selectief speurprogramma
snap switch momentenschakelaar
sneak current sluipstroom
sneak path sluipweg
snifting valve snuifklep
snow sneeuw
snow-free sneeuwvrij
snowplow effect sneeuwploegeffect
snowy sneeuwerig
snowy picture ruis in beeld
soak week
soak (to) inweken; weken
soak clean ontvettingsbad
soap zeep
soapify (to) verzepen
soap lather zeepschuim
soap powder zeeppoeder
soap-stone powder speksteenpoeder
soap suds zeepsop
soapy leather sop
soapy water sop; zeepwater
social sociaal
social-economic sociaal-economisch
social insurances sociale verzekeringen
social requirements maatschappelijke eisen
social security sociale zekerheid
social work maatschappelijk werk
society maatschappij; samenleving
socket bus; dop; fitting; mof; plughouder; pot; stekerbus; stopcontact
socket bracket stekerbusbeugel
socket connector buscontact
socket-head screw inbusbout; inbusschroef
socket-head screw wrench inbussleutel
socket mask stekerbusafdekplaat
socket outlet contactdoos; muurcontactdoos; stekerdoos; stopcontact; wandcontactdoos
socket screw inbusbout; inbusschroef
socket spanner dopsleutel
socket wrench dopsleutel; stiftsleutel
socle voetstuk
soda soda
soda lime natronkalk
soda solution sodaoplossing
sodium natrium
sodium aluminate natriumaluminaat
sodium borate borax
sodium carbonate natriumcarbonaat; soda
sodium copper cyanide natriumkopercyanide
sodium hydrate natronhydraat
sodium hydroxide natriumhydroxide
sodium lauryl sulphonate natriumlaurylsulfonaat
sodium oleate natriumoleaat
sodium potassium tartrate kaliumnatriumtartraat; seignettezout
sodium silicate natriumsilicaat; natronwaterglas
sodium silver cyanide natriumzilvercyanide
sodium thiosulphate solution natriumthiosulfaatoplossing
soft slap; week; zacht
softboard zachtboard
soft brush zuigkwast
soft-cooling matrijzenfabricage met behulp van zachtere materialen
soft copper zacht koper
soft copperwire zacht koperdraad
soft-copy document zacht document
soft drawn zachtgetrokken
soften (to) ontharden; temperen; verweken; verzachten; weekmaken; zachtmaken
softener weekmaker
softening tempering; verweking
softening agent onthardingsmiddel
softening limit verwekingsgrens
softening point verwekingspunt
soft failure zachte storing
soft flame losse vlam
soft iron weekijzer; zacht ijzer
soft-iron meter weekijzermeter
soft link zachte koppeling
soft soap groene zeep
soft solder soldeertin; tinsoldeer; weeksoldeer; zachtsoldeer
soft soldered zachtgesoldeerd
soft soldering zachtsolderen
soft-solder ring tinring
soft-solder stick tinsoldeerstaaf
software gebruiks- en werkmethoden; programmatuur; software
software application software-applicatie
software architecture software-architectuur
software asset software-asset
software bus softwarebus
software characteristic softwarekarakteristiek
software compatible softwarecompatibel
software design description: SDD software-ontwerpbeschrijving
software development cycle software-ontwikkelingscyclus
software development file: SDF software-ontwikkelingsbestand
software development library software-ontwikkelingsbibliotheek
software development plan: SDP software-ontwikkelingsplan
software development process software-ontwikkelingsproces
software diversity softwarediversiteit
software documentation programmatuurdocumentatie
software engineering programmatuurontwikkeling; software-engineering; software-ontwikkeling
software engineering environment: SEE software-ontwikkelingsomgeving
software feature karakteristieke eigenschap van software; softwarekenmerk
software item software-item
software library softwarebibliotheek
software life cycle levenscyclus van programmatuur; levenscyclus van software
software metrics softwaremetingen
software monitor softwaremonitor
software product programmatuurproduct; softwareproduct
software repository softwarerepository; softwarevergaarbak
software requirements review: SRR beoordeling van software-eisen
software requirements specification: SRS software-eisenspecificatie
software reuse library bibliotheek voor hergebruik van software
software specification review: SSR softwarespecificatiebeoordeling
software system programmatuursysteem; softwaresysteem
software test incident softwaretestincident
software tool softwaregereedschap
soft water zacht water
softwood naaldhout
soil grond; vuil
soil (to) vervuilen; vlekken; vuilmaken
soiled smerig; vuil
soiling verontreiniging; vervuiling
solar battery zonnebatterij
solar cell zonnecel
solar energy zonne-energie
solar flux zonneflux
solar heat zonnewarmte
solar power zonnekracht
solar radiation zonnestraling
solar radiation test zonneproef
solar spectrum zonnespectrum
solder soldeertin; soldeer
solder (to) solderen
solderability soldeerbaarheid
solderable soldeerbaar
solder alloy soldeerlegering
solder bar soldeerstaaf
solder bath soldeerbad
solder-bath test soldeerbadproef
solder blob soldeerknobbel
solder drop soldeerdruppel
soldered joint soldeerverbinding
soldered seam soldeernaad
solder eyelet contactoog; soldeeroog
solder flux soldeervloeimiddel
solder glass soldeerglas
soldering apparatus soldeerapparaat
soldering bit soldeerboutpunt
soldering brass soldeermessing
soldering bush soldeerbusje
soldering face soldeervlak
soldering fluid soldeerwater
soldering flux soldeerhars; soldeervloeimiddel; vloeimiddel
soldering grease soldeervet
soldering iron bout; soldeerbout
soldering iron tip soldeerboutpunt
soldering iron with solder supply knijpbout; knijpsoldeerbout
soldering jig soldeermal
soldering land printeiland; soldeervlak
soldering machine soldeermachine
soldering masking paint soldeermaskerverf
soldering pad soldeervlak
soldering paste soldeerpasta; soldeervet
soldering pin soldeerpen
soldering powder soldeerpoeder
soldering resistance soldeerbestendigheid
soldering side soldeerkant
soldering surface soldeervlak
soldering tin soldeertin
soldering tool soldeergereedschap
soldering transformer soldeertransformator
soldering water soldeerwater
soldering wire soldeerdraad
solder joint soldeerplaats; soldeerpunt; soldeerverbinding
solderless soldeerloos
solderless gang construction rijconstructie
solder lug contactlip; soldeerlip
solder lump tinklodder
solder nipple soldeernippel
solder on (to) aansolderen
solder plan soldeertekening
solder plated lood-tin versoldeerd
solder plating verloodtinnen; versolderen
solder point soldeerplaats; soldeerpunt
solder resist soldeerafschermlak
solder spring lasveer; soldeerveer
solder stick soldeerstaaf
solder stop-off soldeerafschermlak
solder sucker zuigsoldeerbout
solder tag contactlip; soldeerlip
solder terminal soldeerlip
solder together (to) aaneensolderen
solder with soldering iron (to) boutsolderen
solenoid elektromagneet; solenoïde
sole plate zoolplaat
solid massief; ruimtelijk lichaam; solide; stevig; vaste stof; vast; vet; vol
solid angle ruimtehoek
solid carburizing compound cementeerpoeder
solid circuit massief circuit
solid dielectric vast diëlectricum
solid electrolyte tantalum capacitor droge tantaalelco
solid ground curing vaste-bodemverharding; vaste- bodemuitharding
solidification stolling; stremming
solidification range stollingstraject
solidify (to) stollen; stremmen; verstijven
solidifying point stolpunt
solid length geblokkeerde lengte
solid matter vaste stof
solid model massief ruimtelijk model; ruimtelijk model
solid modelling modellering van (massieve) ruimtelijke objecten
solid rivet klinknagel
solids content vastestofgehalte
solid state solid state; vaste stof
solid-state amplifier geïntegreerde versterker
solid-state circuit halfgeleidercircuit
solid-state components halfgeleiderelementen
solid-state design vastestofontwerp
solid-state electronics elektronica; vastestofelektronica
solid-state physics vastestoffysica
solid-state relay halfgeleiderrelais
solid-state technology vastestoftechnologie
solid-state tube vastestofbuis
solo playing solospel
solo voice solostem
solubility oplosbaarheid
soluble oplosbaar
solution bad; oplossing
solution adjustment badcorrectie
solution agitation badbeweging
solution analysis badanalyse
solution composition badsamenstelling
solution conductivity geleiding van een oplossing
solution control badcontrole
solution correction badcorrectie
solution density soortelijk gewicht van het bad
solution formula badrecept
solution level vloeistofniveau
solution maintenance badonderhoud
solution of sodium hydroxide natronloog
solution preparation badbereiding
solution resistance badweerstand
solution sample badmonster
solution troubles badmoeilijkheden
solve (to) oplossen
solvency oplosvermogen
solvent oplosmiddel
solvent immersion degreasing oplosmiddeldompelontvetting
solvent liquid-type degreaser oplosmiddeldompelontvettingsinstallatie
solvent liquor degreaser oplosmiddeldompelontvettingsinstallatie
solvent liquor wash oplosmiddeldompelontvetting
solvent power oplosvermogen
solvent power washing ontvetten; ontvetting
solvent spray degreasing ontvetten; ontvetting
solvent-type adhesive oplosmiddellijm
solvent vapour oplosmiddeldamp
solvent-vapour degreasing oplosmiddeldampontvetting
solvent vapour-type degreaser oplosmiddeldampontvettingsinstallatie
sombre somber
some verscheidene; verschillende
sonde sonde
sonorization sonorisatie
sonorize (to) sonoriseren
sonorous sonoor
soot roet
soot-coloured roetkleurig
sophisticated doordacht
soprano sopraan
soreness pijnlijkheid
sort soort
sort (to) scheiden; schiften; sorteren; uitzoeken
sort/collate program sorteer/samenvoegprogramma
sorter sorteermachine
sorting scheiding; sortering
sorting belt sorteerband
sorting program sorteerprogramma
sort/merge program sorteer/samenvoegprogramma
sort out (to) schiften; uitzoeken
sort suppress (to) onderdrukken van sorteren
soul ziel
sound geluid; klank
sound (to) peilen
sound-absorbing geluidabsorberend
sound amplifier geluidsversterker
sound analysis klankanalyse
sound bandwidth geluidsbandbreedte
sound block geluidsblok
sound box directe weergever
sound carrier geluidsdraaggolf; geluidsdrager
sound-carrier sweep geluidsdraaggolfzwaai
sound channel geluidskanaal
sound column luidsprekerzuil
sound-damping geluiddempend
sound-damping materials geluiddempende stoffen
sound-deadening geluiddempend
sound detection geluidsdetectie
sound detector geluidsdetector
sound diffuser klankverstrooier
sound discriminator geluidsdiscriminator
sound distortion klankvervorming
sound disturbance geluidsstoring
sound editing geluidsmontage
sound effect geluidseffect
sound-energy flux geluidsenergieflux
sound engineer geluidstechnicus
sound field geluidsveld
sound filter klankfilter
sound flux geluidsflux
sound frequency: AF geluidsfrequentie
sound head geluidskop
sound-head casing geluidskophuis
sound hunter geluidsjager
sound information geluidsinformatie
sounding peiling
sound insulating geluidsisolerend
sound insulation geluidsisolatie
sound intensity geluidsintensiteit; geluidssterkte
sound interference geluidsstoring
sound level geluidsniveau
sound mixer panel geluidsmengpaneel
sound modulation geluidsmodulatie
sound modulator geluidsmodulator
sound-off switch pauzeschakelaar
sound on vision geluid in beeld
sound-operated relay geluid-georiënteerd relais
sound output geluidsuitgang
sound particle velocity snelheid van een deeltje
sound pressure geluidsdruk
sound-pressure level geluidsdrukniveau
sound-proof geluiddempend; geluiddicht
sound-proof (to) geluiddicht maken
sound recording fonografie; geluidsopname; geluidsregistratie
sound recording tape geluidsband
sound reflector geluidsreflector
sound rejection eigengeluidonderdrukking; geluidsonderdrukking
sound reproducing equipment geluidsinstallatie
sound reproduction geluidsweergave
sound reproduction equipment geluidsinstallatie
sound selector switch geluidskeuzeschakelaar
sound signal geluidssignaal
sound source geluidsbron
sound spectrum geluidsspectrum; klankspectrum
sound stage geluidstrap
sound strength toonsterkte
sound take-off geluidsafsplitsing
sound take-off filter geluidsafsplitser
sound test luisterproef
sound track geluidsspoor
sound transmitter geluidszender
sound trap geluidsdraaggolffilter; geluidsonderdrukkingsfilter; geluidssperkring
sound vibration geluidstrilling
sound volume geluidsvolume
sound wave geluidsgolf
source bron; toevoerelektrode
source address bronadres
source area brongebied
source code broncode
source-code control system: SCCS broncodebeheerssysteem
source-code generator broncodegenerator
source computer compileermachine
source data basisgegevens; brongegevens
source deck geponst uitgangsprogramma
source document basisdocument; brondocument; ponsconcept
source file bronbestand
source impedance bronimpedantie
source language brontaal
source library bronbibliotheek
source listing afdruk van bronopdrachten; bronprogrammalijst; uitdraai van bronopdrachten
source marking bronmerken
source module bronmodule
source of current stroombron
source of primary training primaire opleidingsprogramma's
source program bronprogramma; uitgangsprogramma
source statement bronopdracht
south zuid
space plaatsruimte; plaats; ruimte; spatie; wit
space (to) spatiëren
space-born ruimtevarend
space-born satellite ruimtevarende satelliet
space charge ruimtelading
space-charge region ruimteladingsgebied
space communication ruimtecommunicatie
spacecraft ruimteschip; ruimtevoertuig
space current ruimteladingsstroom
space economy ruimtebesparing
space factor vulfactor
space flight ruimtevaart
space for motion speling
space heating ruimteverwarming
space of time tijdbestek; tijdvak; tijdverloop
space pattern lineariteitstoetsplaat
space program ruimtevaartprogramma
spacer afstandsbus; afstandsplaat; afstandsring; afstandsstuk; opvulplaat; opvulstuk; tussenstuk; vulling; vulplaat; vulstuk
spacer bracket afstandsbeugel
space research ruimteonderzoek
spacer plate afstandsplaat
spacer ring opvulring
spacer sleeve afstandshuls
space saving plaatsbesparing; plaatswinst
space ship ruimteschip
space shortage ruimtetekort
space technology ruimtetechnologie
space-time ruimtetijd
space-time diagram weg/tijd-diagram
space utilization ruimtebenutting
space vehicle ruimtevoertuig
space wave directe golf; ruimtegolf
spacing afstand; pakking; spatie; tussenafstand
spacing jig afstandsmal
spacing ring afstandsring
spacious ruim
span grootte; opleglengte; spanwijdte
Spanish grass esparto
spanner moersleutel; schroefsleutel
span of control reikwijdte
span of time tijdbestek
spare capacity onderbezetting
spare part reserveonderdeel
spare tools reservegereedschap
spark vonk
spark (to) vonken
spark discharge vonkontlading
spark-discharge electrode vonkontladingselektrode
spark-discharge machining vonkverspaning
spark electrode vonkelektrode
spark energy vonkenenergie; vonkenergie
spark erosion vonkerosie; vonkverspaning
spark erosion electrode vonkdoorn
spark-erosion machine vonkerosiemachine; vonkmachine; vonkverspaningsmachine
spark formation vonkvorming
spark frequency vonkfrequentie
spark gap vonkbrug; vonkenbrug
spark-gap modulator vonkbrugmodulator
spark-gap oscillator vonkbrugoscillator
spark ignition vonkontsteking
sparking rondvuur
sparking distance vonkafstand
sparking electrode sproei-elektrode
sparking plug bougie
spark length vonkduur
sparkless vonkvrij
spark machining vonkverspaning
sparkplug bougie
sparkplug gap bougie-elektrode-afstand
spark rate vonkfrequentie
spark suppressor vonkonderdrukker
spark transmitter vonkzender
sparse matrix bijna lege matrix
sparse tableau formulation in tableaus opgedeelde matrix
spathic iron ijzerspaat
spatial effect ruimtelijk effect
spatial enumeration ruimtelijke bezetting
spatial occupancy ruimtelijke bezetting
spatial resolution ruimtelijke resolutie
spatter spat
spatter (to) spatten; sputteren
spatter effect spateffect; spettereffect
spatter-finish (to) spetteren
spatula spatel
spatula spoon spatellepel
spay-etching machine sproei-etsmachine
speak (to) spreken
speaker luidspreker
speaker box luidsprekerbox
speaker system luidsprekersysteem
spear-head project speerpuntproject
special speciaal
special boiling point spirit kookpuntsbenzine
special character bijzonder teken; leesteken; speciaal teken
special-effect finish effectlak
special-effects film trucfilm
specialist specialist; vakkundig; vakman
specialization specialisatie
specialize (to) specialiseren
specialized data processing specifieke gegevensverwerking
special-purpose language specifieke taal
special-purpose press speciaalpers
special-purpose tool speciaalgereedschap
special type speciaal type
specific specifiek
specific acoustic impedance specifieke akoestische impedantie
specific acoustic reactance specifieke akoestische reactantie
specific acoustic resistance specifieke akoestische resistantie
specific addressing absolute adressering
specification bestek; specificatie (van de kwaliteit); specificatie; vermelding; voorschrift
specification and design language: SDL specificatie- en ontwerptaal
specification change notice: SCN specificatiewijzigingsnotitie
specification language specificatietaal
specification list specificatielijst
specification sheet specificatieblad
specification standards specificatienormen
specification statement specificatieopdracht
specification tree specificatieboom
specific coding absolute adressering
specific conductivity soortelijke geleiding
specific density soortelijke dichtheid
specific dielectric strength specifieke diëlektrische sterkte
specific gravity relatieve dichtheid; soortelijk gewicht
specific heat soortelijke warmte
specific markup specifieke opmaak
specific mass soortelijke massa
specific pressure vlaktedruk
specific volume soortelijk volume
specified business process gespecificeerd bedrijfsproces
specified domain gespecificeerd domein
specified domain process gespecificeerd domeinproces
specified enterprise activity gespecificeerde ondernemingsactiviteit
specified event gespecificeerde gebeurtenis
specified functional operation: SFO gespecificeerde functionele bewerkingsactiviteit
specified input gespecificeerde invoer
specify (to) preciseren; specificeren; vermelden; voorschrijven
specimen exemplaar; specimen
specimen copy proefnummer
speck spat; stip; vlek
spectacles bril
spectacles case briletui
spectral spectraal
spectral analysis spectraalanalyse
spectral characteristic opneemkarakteristiek; spectrale karakteristiek
spectral colour spectrale kleur
spectral curve spectrumkromme
spectral density spectrale dichtheid
spectral distribution graph spectrale distributiekromme
spectral energy distribution spectrale energieverdeling
spectrographic spectrografisch
spectrometer spectrometer
spectrophotometer spectrofotometer
spectroradiometer spectroradiometer
spectroscope spectroscoop
spectrum spectrum
spectrum analyzer spectrumanalyse-apparaat
spectrum colour spectrale kleursoort; spectrale kleur
spectrum colours spectraalzuivere kleuren
spectrum locus kromme van de spectrale kleursoorten
spectrum pressure level geluidsdrukniveau per Hz bandbreedte
spectrum range spectrumgebied
specular reflection spiegelende reflectie
speculation stock speculatieve voorraad
speech spraak; toespraak; voordracht
speech act gebruik van de taal
speech amplifier spraakversterker
speech coil luidsprekerspoel; spreekspoel
speech/music switch muziek/spraakschakelaar; spraak/muziekschakelaar
speech recognition spraakherkenning
speech understanding spraakherkenning
speed draaisnelheid; snelheid; tempo
speed accuracy snelheidsnauwkeurigheid
speed adjustment snelheidsafstelling
speed change snelheidsomschakeling; snelheidsverandering
speed-change switch snelheidsomschakelaar
speed control motorregeling; snelheidsregelaar; snelheidsregeling; toerenregelaar; toerentalregeling
speed coupler snelkoppeling
speed deviation snelheidsafwijking
speed fix klemveer
speed governor regulator; snelheidsregelaar
speed indicator snelheidsaanwijzer
speeding-up versnelling
speed light elektronenflitser
speed limit snelheidsgrens
speed nut plaatmoer; speednut
speed of discharge ontladingssnelheid
speed of light lichtsnelheid
speed of press perssnelheid
speed of sound geluidssnelheid
speed of transmission transmissiesnelheid
speedometer snelheidsmeter
speed range snelheidsbereik; toerenbereik; toerentalbereik
speed regulation toerentalregeling
speed regulator toerenregelaar
speed selector snelheidsschakelaar
speed-selector lever snelheidskiezerhandle
speed shaver snelscheerapparaat
speed stabilization toerentalstabilisering
speed up (to) versnellen
speed variation snelheidsvariatie
speedy snel
speedy change-over snelle omstelling
spekker acid spekkerzuur
spelling schrijfwijze
spend (to) uitgeven
spent pickle gebruikte beitsvloeistof
sphere bol; terrein
sphere of action werkkring
sphere of actions werkterrein
sphere of interests belangensfeer
spherical bolrond; bolvormig; kogelvormig; sferisch
spherical aberration sferische afwijking
spherical bearing bollager
spherical condenser bolkoeler
spherical coordinate system bolcoördinatenstelsel
spherical cutter kogelfrees
spherical distance grootcirkelafstand
spherical resolver kogelcoördinatenomzetter
spherical robot rotatierobot; sferische robot
spherical-roller bearing tonlager
spherical sweep bolsweep
spider-like sprue stervormige aanspuiting
spigot inspanpen; tuit
spike diffusiepunt; diffusie-uitloper; naaldpuls; piek; uitschieter
spike (to) pieken
spike analysis piekanalyse
spike suppressor naaldpulsonderbreker
spike train pulstrein
spill (to) morsen
spin bijproduct; centrifuge
spin (to) centrifugeren; forceren
spinal cord ruggemerg
spindle as; spil
spindle coupling askoppeling
spindle head spilkop
spindle nose spilneus
spindle press spilpers
spindle speed function rotatiesnelheidsfunctie
spindle steel assenstaal
spin drier centrifuge
spin drier drum centrifugeertrommel
spin dry (to) centrifugeren
spine ruggegraat
spine robot ruggegraatvormige robot
spinning electron draaiend elektron
spinning lathe forceerbank
spinning quality felsbaar
spinning run centrifugeergang
spinning time centrifugeertijd
spinning tool felsgereedschap; forceerijzer; roterend felsgereedschap
spinning work forceerwerk
spin over (to) felsen; roterend drukken; roterend felsen
spiral spiraalvormig; spiraal
spiral filament gloeispiraal
spiral groove spiraalgroef
spiral line spiraallijn
spirally spiraalsgewijs
spiral model spiraalvormig model
spiral-shaped spiraalvormig
spiral spring spiraalveer; springveer; torenveer
spiral wire spiraaldraad
spiral-wise spiraalsgewijs
spirit spiritus
splash spat
splash (to) opspatten; spatten
splash etcher spatetsmachine
splash-etching machine spatetsmachine
splash lubrication spatsmering
splash out (to) uitspatten
splashproof spatwaterdicht
splice koppelverbinding; las; splits
splice (to) lassen; splitsen
splicer lasapparaat; plakmal
splicing splitsing
splicing device plakmal
splicing jig plakmal
splicing tape lasband
spline spierug; spline
spline-shaft spieas
splinter splinter
splinter-proof splintervrij
split ingezaagd; spleet
split (to) afsplitsen; inzagen; splijten; splitsen
split control fields gesplitste besturingsrubrieken
split image beeldverdubbeling; gedeeld beeld
split lot deelserie; gesplitste serie
split mould samengestelde matrijs
split order line gesplitste orderregel
split pin splitpen
split-pole motor motor met gespleten polen
split ring splitring
split screen gespleten ruit
splitter splitter
splitter-plate splijtplaat
splitter/transformer splitter/transformator
splitting splitsing
splitting strength splijtsterkte
splitting up splitsing; verdeling
split up (to) splitsen; verdelen
split-up die construction gedeelde stempelconstructie
spoil (to) verspillen
spoilage uitval; verspilling
spoiled work uitval
spoke spaak
sponge spons
sponge rubber sponsrubber
spongy sponsachtig
spontaneous combustion zelfontbranding
spontaneous-combustion point zelfontbrandingstemperatuur
spontaneous disintegration spontane desintegratie
spontaneous ignition zelfontbranding
spontaneously vanzelf
spook spoek; spook
spool haspel; spoel
spool (to) haspelen; opspoelen; spoelen; spoolen
spooler spooler
spool flange spoelflens
spooling-off bracket afloopstoel
spool off (to) afspoelen; afwikkelen
spoon-shaped contact spring lepelcontactveer
spoon-shaped spring lepelveer
sporadic fault sporadische storing
spot plaats; stip; veeg; vlek
spot (to) vlekken
spot frequency spotfrequentie
spot jamming spotjamming
spotless smetteloos; vlekkeloos; vlekvrij
spot modulation spotmodulatie
spot punch ponsplankje
spot soldering schepsolderen
spotting agent vlekkenmiddel
spotty vlekkerig
spot weld puntlas
spot weld (to) puntlassen
spotwelder puntlasmachine
spotwelding head puntlaskop
spotwelding machine puntlasmachine
spot-weld mark laspunt
spot wobble (to) spotwobbelen
spout afvoertuit; tuit
spray sproeier; spuitbus; spuitmiddel; spuit; verstuiver
spray (to) sproeien; spuiten; verstuiven
spray arm sproeiarm
spray booth spuitcabine
spray bottle spuitfles
spray clean (to) afspuiten; spuiten
spray-cleaning equipment spuitontvettingsinstallatie
spray compartment spuitcompartiment
spray degreasing spuitontvetten
spray device spuitapparaat
spray-dust (to) nevelen
sprayed gespoten
sprayer sproeier; spuit; verstuiver
spray etcher sproei-etsmachine
spray filler spuitplamuur
spray gun spuitpistool; verfspuit
spray hose spuitslang
spraying verstuiving
spraying agent spuitmiddel
spraying jig spuitmal
spraying liquid spuitvloeistof
spraying machine spuitmachine
spraying paint spuitverf
spraying properties verwerkbaarheid met de spuit
spray installation spuitinrichting
spray mask spuitmasker
spray nozzle spuitbek; spuitmondstuk
spray off (to) afspuiten
spray paint (to) spuiten
spray painted gespoten
spray painting verfspuiten; verven met spuit
spray pipe sproeipijp
spray rinse spuitspoelbad
spray wash (to) spuiten
spray washer spuitontvettingsinstallatie
spray-washing machine spuitontvettingsinstallatie
spray will spuitspoelbad
spread gespreid; spreiding; strooiing; verspreiding; verstrooiing
spread (to) spreiden; strooien; uitsmeren; uitspreiden; uitstrijken; verruimen; verspreiden; verstrooien
spread card verzamelkaart
spreading spreiding; verruiming; verspreiding
spreading loss spreidingsverlies
spread out (to) uitspreiden
spreadsheet elektronisch kladblok
spread spectrum spreidspectrum
spread with a brush (to) uitstrijken
spring sprong; veer
spring (to) springen; veren
spring action veerwerking
spring assembly schakelpakket
springback terugvering
spring back (to) terugspringen; terugveren
spring balance veerdrukmeter; veerweger
spring bank schakelpakket
spring blade veerblad
spring bows veerpasser
spring bracket veerbeugel
spring clip bevestigingsveer; borgveer; veerclip; veerhouder
spring contact veercontact
spring-contact socket verende contactbus
spring cup veerschotel
spring dowel spanhuls; spanstift
spring drive veeraandrijving
spring force veerkracht
spring hard veerhard
spring hinge verend scharnier
spring holder veerhouder
springiness vering
springing vering
spring leaf veerblad
spring-load veerbelasting
spring-load (to) verend opstellen
spring-loaded geveerd; verend gemonteerd; verend
spring-loaded block verend blok
spring-loaded die-cushion veerpot
spring lock zelfsnappend slot
spring-mounted verend gemonteerd; verend
spring-mounted finger stop verende aanslagvinger
spring-mounted support pin verende steunpen
spring packet verenpakket
spring-packet switch verenpakketschakelaar
spring plate veerplaat
spring pressure veerdruk
spring-pressure gauge Correxmeter; veerdrukmeter; veerweger
spring reserve gangreserve
spring resilience veerkracht
spring resistor springweerstand; veerweerstand
spring ring springveer; veerring
spring steel verenbandstaal; verenstaal
spring strip veerstrip
spring stripper verende afstroopplaat; verende afstroopring; verende leiplaat
spring suspension verende ophanging
spring tension veerspanning
spring washer steekveer; veerring; verende sluitring
spring wire verendraad
springy hoge compliantie; verend
sprinkler sproeier
sprocket kettingtandwiel; kettingwiel
sprocket hole geleidegat
sprue aanspuiting; aanspuitkegel; trechter
sprue bush aanspuitbus
sprue ejector aanspuitingsuitstoter
sprue-ejector pin aanspuitingsuitstoterpen
sprue mark aanspuitrest
sprue puller aanspuitinguittrekker
sprung verend
sprung head verende kop; verend scheerhoofd
spun illuminated gezond
spur gear recht tandwiel; tandwiel met rechte tanden
spurious frequency stoorfrequentie
spurious oscillation valse oscillatie
spurious printing kopieereffect
spurious response verafselectiviteit
spurious response rejection IM-verzwakking; kruismodulatieonderdrukking
spurious sidebands valse zijbanden
spurious signal interferentiesignaal
sputter verstuiving
sputter (to) sputteren; verstuiven
sputtering verstuivingstechniek
sputtering resistor sputterweerstand
sQ system sQ-systeem
squab zitting
squamous geschubd
square haaks; hokje; kwadraat; tweede macht; vak; vierkant; winkelhaak
square (to) afknippen; kantrechten; kwadrateren; tot de tweede macht verheffen
square angle rechte hoek
squared off afgeknipt; haaks afgeknipt
square-head screw vierkantbout
square-law detection kwadratische detectie
square measure vlaktemaat
squareness haaksheid
squareness ratio vierkantsfactor
square nut vierkantmoer
square off (to) afknippen
square off the corners (to) opsteken
square pulse rechthoekimpuls
square root tweedemachtswortel; vierkantswortel
square-section belt vierkantprofielsnaar
square washer sluitplaat
square wave kanteelgolf; rechthoekimpuls
square-wave generator rechthoekgenerator
square-wave voltage blokspanning; kanteelspanning; rechthoekspanning
squaring machine kantrechtbank
squeak (to) piepen
squeegee rakel; zeefdrukrakel
squeeze (to) aandrukken; kwetsen; samendrukken; samenknijpen; uitdrukken; uitduwen
squeezed aangedrukt
squeezing samendrukking; uitdrukking
squeezing mandrel kwetsdoorn; priem
squegging periodieke instabiliteit
squegging oscillator hikoscillator; zelfblokkerende oscillator
squelch amplifier ruisblokkeringsversterker
squelch circuit ruisblokkeringscircuit
squelch signal ruisblokkeringssignaal
squelch tuning stille afstemming
squirrel cage kooivuller
squirrel-cage armature kooianker; kortsluitanker
squirt lijmspuit; straal
squirt (to) spuiten
squirted gespoten
S-signal hulpsignaal; S-signaal; stereohulpsignaal; stereosignaal
sS system sS-systeem
stability stabiliteit
stability evaluation stabiliteitsbeoordeling
stability factor stabiliteitsfactor
stability of elasticity elasticiteitsbehoud
stability of gloss glansbehoud
stabilization stabilisatie
stabilize (to) stabiliseren
stabilized power supply gestabiliseerde voedingsbron
stabilized supply gestabiliseerde voeding
stabilizer stabilisator
stabilizer circuit stabilisatieschakeling
stabilizing circuit stabilisatieschakeling
stabilizing voltage stabilisatiespanning
stable constant; stabiel
stable device stabiele eenheid
stable element stabiel element
stable state stabiele toestand
staccato staccato
stack opeenstapeling; stapelgeheugen; stapel
stack (to) opeenstapelen; opstapelen; stapelen
stackable stapelbaar
stackable container stapelbak
stack alternately (to) invlechten; om en om stapelen
stacked ingevlochten
stacked aerial etage-antenne; tweevlaksantenne
stacked alternately om en om gestapeld
stacked antenna etage-antenne; tweevlaksantenne
stacking stapeling
stacking board stapelplank
stacking fault stapelfout
stacking grid stapelrooster
stacking height stapelhoogte
stacking jig invlechtmal; stapelmal
stacking plate stapelplaat
stacking test stapelproef
stacking trough stapelpijp
stacking waiting time seriegroottewachttijd; stapelwachttijd
stack pointer stapelaanwijzer
staff staf
staff department stafafdeling
staff executive staffunctionaris
staffing manpower personeelsbezetting
staff organization staforganisatie
stage stadium; stellage; stelling; trap
stage (to) groeperen
staged material gegroepeerd materiaal
stage gain trapversterking
stage loss trapverzwakking
stage sensitivity trapgevoeligheid
staggered dimension opbouwmaat
staggered teeth kruisvertanding
stagger-tuned circuits verstemde kringen
staging klaarzetten
stagnancy stilstand
stagnate (to) stagneren
stagnation stagnatie; stilstand
stain beits; kleurmiddel; veeg; vlek
stain (to) beitsen; vlekken
stained gevlekt; vlekkerig
stainer kleurbeits
stainless niet-roestend; roestvast; roestvrij; smetteloos; vlekkeloos; vlekvrij
stainless steel roestvrij staal
stain remover vlekkenmiddel
staircase trap
staircase voltage trapvormige spanning
stairs trap
stair-step circuit trapjescircuit
stair-step wave trapjesgolf
stake (to) stuiken
stale air verbruikte lucht
stall (to) afslaan
stamp (to) stampen; stempelen
stamping stampproduct; stansproduct; stempeling
stamping burr stampbraam
stamping ink stempelinkt
stamping pad stempelkussen
stamping shop stamperij
stamping tool stampgereedschap
stamp out (to) uitstampen
stamp-pad stempelkussen
stamp-pad ink stempelinkt
stand standaard; stander; stand; statief; stellage; stelling
stand (to) staan; uithouden; uitstaan; verdragen
stand-alone alleenstaand; autonoom; standalone
standard maatstaf; normblad; norm; standaard; stereotiep
standard allowance normaaltoeslag
standard batch control standaard-seriegroottebesturing
standard batch quantity: SBQ standaard seriegrootte
standard-bath solution standaardbadoplossing
standard bin normaalbak
standard capacitor draaistandaardcondensator; standaard condensator; vergelijkingscondensator
standard cell standaardcel
standard cell design technique standaardcel ontwerptechniek
standard channel selector standaard-kanalenkiezer
standard circuit standaard schakeling
standard coil ijkspoeltje; meetspoel
standard colour pattern standaard-kleurenpatroon
standard comparison apparatus standaard vergelijkingsapparaat
standard container normaalbak
standard costs standaard kosten
standard cycle standaard cyclus
standard data access interface: SDAI standaard interface voor de gegevenstoegang
standard data format standaard gegevensformaat
standard design standaard ontwerp
standard deviation standaard afwijking; standaard deviatie
standard die-set normaalstempelhuis; normaalstempel
standard dimension standaardafmeting
standard disc standaard plaat
standard engineering practice gangbare technische praktijk
standard equipment standaard uitrusting
standard error standaard fout
standard for colour television transmission kleurentelevisienorm
standard form standaard voorstelling
standard frequency standaard frequentie
standard gauge standaard maat
standard head ijkkop
standard-hole practice standaard-gatmethode
standard hours standaard uren
standard indication normaanduiding
standardization normalisatie; standaardisatie
standardization process normalisatieproces
standardize (to) normaliseren; standaardiseren
standardized gestandaardiseerd
standardized population gestandaardiseerde verdeling
standard layout standaard indeling
standard limit normale grens
standard measure standaard maat
standard microphone standaard microfoon
standard observer standaard waarnemer
standard of comparison vergelijkingsnorm
standard of living levensstandaard
standard of value waardemeter
standard package standaard pakket
standard packing unit standaard verpakkingseenheid
standard-PAL standaard-PAL
standard partitioning normaalwand
standard partition wall normaalwand
standard pitch standaard toonhoogte
standard price standaard prijs; verrekenprijs
standard product standaard product
standard product with variants standaardproduct met varianten
standard purchase price standaard inkoopprijs
standard record standaard plaat
standard resistor vergelijkingsweerstand
standards normen
standard sample standaard monster
standard selector systeemkiezer; systemenkiezer
standard-shaft practice standaardasmethode
standard size standaard formaat; standaard maat
standards life cycle normcyclus
standard solution stamoplossing; titreervloeistof
standard source standaard lichtbron
standard specification standaard voorschrift
standard speed standaard snelheid
standard stock normvoorraad; wensvoorraad
standard switching systeemschakeling
standard symbols genormaliseerde symbolen
standard system action standaard systeemactie
standard tape standaardband
standard test panel verfstandaardplaatje
standard time normaaltijd; standaard tijd
standard tolerance standaard tolerantie
standard transmission interface standaard transmissie-interface
standard type standaard type
standard white standaard wit
stand back (to) inspringen
standby standby
standby equipment reserveapparatuur
standby redundancy standby redundantie
stand-by switch onderbreektoets; pauzeknop; pauzetoets; snelstoptoets
stand-by tank reservetank
standing staand
standing order doorlopende order
standing start staande start
standing time standtijd
standing wave staande golf
standing-wave ratio: SWR staande-golfverhouding
standing-wave ratio meter staande-golfverhoudingsmeter
stand-off isolator afstandisolator
stand oil standolie
stand out (to) uitstaan
standpoint standpunt
standstill stilstand
stand still (to) stilstaan
stand the examination (to) de toets doorstaan
stand the test (to) de toets doorstaan
stannate stannaat
stannate bath stannaatbad
stannate solution stannaatbad
stanni content stannigehalte
stanniferous tinhoudend
stannite stanniet
stanno content stannogehalte
stannous fluorborate tinfluorboraat
staple hechter; hechting; kram; nietje
staple (to) hechten met nietjes; nieten; samenhechten
stapler hechtmachine; nietapparaat; nietmachine
stapling hechting
stapling machine hechtmachine; nietmachine
star ster
starch stijfsel
starch solution stijfseloplossing
star connection sterschakeling
star-delta connection sterdriehoekschakelaar
star-delta switch sterdriehoekschakelaar
star-grip handle stergreep
stark strak
star network sternetwerk
star nut stermoer
star rating stercodering
star-shaped stervormig
start aanloop; begin; schroefgang; start
start (to) aanlopen; aanslaan; aanzetten; starten
start button startknop; starttoets
starter starter; startmotor
starter lock starterslot
starting address beginadres
starting belt aanloopband
starting bracket opzetbeugel
starting current aanloopstroom; aanslagstroom
starting from the output achteren (van - naar werken)
starting gear aanzetmechanisme
starting handle aanzetslinger; slinger
starting loss aanloopverlies
starting material gebruiksmateriaal; uitgangsmateriaal
starting mechanism aanzetmechanisme
starting model aanloopmodel
starting motor startmotor
starting pin startpen
starting point uitgangspunt
starting position beginstand; uitgangsstand
starting resistance aanloopweerstand
starting run aanloopserie
starting salary aanvangssalaris
starting series aanloopserie
starting stage aanlooptrap
starting strip startstrip
starting time aanlooptijd; starttijd
starting torque aanloopkoppel; aanzetkoppel; startkoppel
starting voltage aanloopspanning; aanslagspanning; ontsteekspanning
starting wafer uitgangsplak
starting winding aanloopwikkeling
start key starttoets
start lead beginuitloper
start of winding wikkelbegin
star washer verende tandring met buitenvertanding
star wheel sterwiel
statampere statampère
statcoulomb statcoulomb
state conditie; energietoestand; niveau; staat; stadium; status; toestand
state (to) aangeven; constateren; uitdrukken; uitduwen; verklaren; vermelden; weergeven
state chart toestandsdiagram
state chart diagram toestandsschemadiagram
state consistency statusconsistentie
state data toestandsgegevens
state diagram toestandsdiagram; toestandsschema
state event toestandsgebeurtenis
state graph toestandsschema
state integrity statusintegriteit
state machine toestandsmachine
statement opdracht; statement; uitdrukking; verklaring; vermelding; weergeving
statement body opdrachtinhoud
statement coverage opdrachtdekking
statement function opdrachtfunctie
statement identifier opdrachtidentificatiesymbool
statement number opdrachtnummer
statement testing testen van opdrachten
state modifying request status-modificatieverzoek
state of equilibrium evenwichtstoestand
state of rest rusttoestand
state of the art state-of-the-art
state transition toestandsovergang
state transition diagram toestandsovergangsdiagram
state transition testing testen van toestandsovergangen
state variable toestandsvariabele
statfarad statfarad
stathenry stathenry
static statische elektriciteit; statisch
static analysis statische analyse
static analyzer statisch analysegereedschap
static base current gelijkstroom in een basis
static base resistance gelijkstroomweerstand van een basis
static base voltage gelijkspanning van een basis
static binding statische binding
static breakpoint statisch breekpunt
static buildup statische oplading
static cathode current gelijkstroom van de kathode
static cathode resistance gelijkstroomweerstand van de kathode
static cathode voltage gelijkspanning van de kathode
static characteristic statische eigenschap
static charge statische lading
static charging statische oplading
static class statische klasse
static collector statische collector
static collector current gelijkstroom van een collector
static collector resistance gelijkstroomweerstand van een collector
static collector voltage gelijkspanning van een collector
static compliance statische compliantie
static convergence statische convergentie
static device statische eenheid
static discharge statische ontlading
static discharge resistor statische ontladingsweerstand
static drain current gelijkstroom van een afvoer(elektrode)
static drain resistance gelijkstroomweerstand van een afvoer(elektrode)
static drain voltage gelijkspanning van een afvoer(elektrode)
static dump statische dump
static electricity statische elektriciteit
static emitter current gelijkstroom van een emitter
static emitter resistance gelijkstroomweerstand van een emitter
static emitter voltage gelijkspanning van een emitter
static error statische fout
staticiser statiseerder; tijdplaatsomzetter
static load statische belasting
static magnetic cell magnetisch geheugenelement
static method statische methode
static pressure statische druk
statics statica
static timing verification statische tijdverificatie
static voltmeter statische voltmeter
station station
stationary stationair; vast
stationary colour phase alternation axis vaste as bij de wisselende kleuropvolging
stationary mould platen vaste matrijsplaat
stationary platen vaststaande matrijsplaat
station scale schaal; stationsnamenschaal
statistic statistische grootheid
statistical statistisch
statistical check statistische controle
statistical forecasting statistische voorspelling
statistical pattern recognition statistische patroonherkenning
statistical quality control statistische kwaliteitsbeheersing; statistische kwaliteitscontrole
statistical testing statistisch testen
statistician statisticus
statistics statistiek
statmho statmho
statoersted statoersted
statohm statohm
stator stator
stator coil statorspoel
stator core statorkern
stator lamination statorblik
stator packet statorpakket
stator plate statorplaat
stator strip contactverenstrip; statorstrip
stator vane statorplaat
status staat; stand; status
status code statuscode
status indicator of a document statusindicator van een document
status report statusrapport
statvolt statvolt
statweber statweber
staves notenbalk
stay bril; steun; stut
stay (to) stutten; tuien
stay bolt steunbout
steadiness bestendigheid; stabiliteit
steadiness of picture beeldstabiliteit
steady bestendig; constant; stabiel
steady-state bestendige toestand; rusttoestand
steam stoom; wasem
steam (to) stomen
steam bath stoombad
steam boiler stoomketel
steam coil stoomspiraal
steam control stoomregelaar
steam controller stoomregelaar
steam distillation stoomdestillatie
steam hammer stoomhamer
steam heating stoomverwarming
steam heating coil stoomspiraal
steam iron stoomstrijkijzer
steam line stoomleiding
steam oxidation stoomoxidatie
steam pipe stoombuis
steam pipes stoomleiding
steam power stoomkracht
steam pressure stoomdruk
steam-tight stoomdicht
stearate stearaat
stearic acid stearinezuur
stearin stearine
steatite steatiet
steatite powder speksteenpoeder
steel staal
steel alloy staallegering
steel band staalband
steel-blue staalblauw
steel brush staalborstel
steel cable staalkabel
steel for diecasting moulds gietmatrijzenstaal
steel grit blasting staalstralen
steel-like staalachtig
steel plate staalplaat
steel section staalprofiel
steel sheet staalplaat
steel strapping bandstaal
steel strip staalband; staalstrip
steel structure staalconstructie
steel wire staaldraad
steel wool staalwol
steel worker staalbewerker
steely staalachtig
steep steil
steepness steilheid
steep side steile flank
steer (to) sturen
steering column stuurkolom
steering committee stuurgroep
steering signal hulpsignaal; richtingsignaal; stereohulpsignaal
steering wheel stuurwiel; stuur; roer
stem stengel
stem (to) stuwen
stench trap stankafsluiter; zwanenhals
stencil sjabloon; stencil
stencil (to) sjabloneren
stencil ink sjabloneerinkt
stencil paint sjabloneerverf
step stap; trap
step-and-repeat (to) multipliceren
step attenuator stappenverzwakker
step by step trapsgewijs
step-by-step operation stapsgewijze bewerking; stap-voor-stap-verwerking
step circuit stappencircuit
step down (to) omlaagtransformeren
stepdown ratio transformatieverhouding bij omlaagtransformeren
stepdown transformer reductietransformator
step-down transformer verlagingstransformator
step function sprongfunctie
step-function response sprongkarakteristiek
step-function signal springsignaal
step junction abrupte junctie
stepless traploos
steplessly variable traploos regelbaar
step-over position overstapstand
stepped getrapt
stepped addressing aansluitende adressering
stepped amplification trapversterking
stepped bracket trapbeugel
stepped drill getrapte boor
stepped pulley getrapte snaarschijf; trapschijf
stepped punch verlooppons; verloopsnijder
stepped slide schakelkam
stepped voltage trapvormige spanning
stepping motor stappenmotor
stepping relay stappenrelais
step pulley trapschijf
step response sprongresponsie
step-up optransformeren
step up (to) omhoogtransformeren
step-up ratio transformatieverhouding bij omhoogtransformeren
step-up transformer optransformator; verhogingstransformator
stepwise stapsgewijs
stepwise refinement stapsgewijze verfijning
steradian steradiaal
stereo stereofonisch; stereo
stereo amplifier stereoversterker
stereo apparatus stereo-apparaat
stereo balance stereobalans
stereo broadcast stereo-uitzending
stereo cassette stereocassette
stereo cassette recorder stereocassetterecorder
stereochemistry stereochemie
stereo console stereoconsole
stereo decoder stereo-adapter; stereodecoder
stereo disc stereoplaat
stereo effect stereo-effect
stereo-eight cartridge stereo-achtcassette
stereo equipment stereo-apparatuur
stereo expander button stereo-expanderknop
stereo five-pin plug stereopentaplug
stereogram stereogram
stereo gramophone stereogrammofoon
stereographic stereografisch
stereography stereografie
stereo headphone stereohoofdtelefoon
stereo-lithography: SL stereolithografie
stereometry stereometrie
stereo multiplex generator stereomultiplexgenerator
stereo on disc stereo op plaat
stereo on tape stereo op band
stereophile stereofiel
stereophobic stereophoob
stereophonic stereo; stereofonisch
stereophonic effect stereo-effect
stereophonic microphone stereofonische microfoon
stereophonic playback stereofonische weergave
stereophonic reception stereo-ontvangst
stereophonic recording stereofonische opname
stereophony stereofonie
stereo preamplifier stereovoorversterker
stereo receiver stereo-ontvanger
stereo reception stereo-ontvangst
stereo record changer stereowisselaar
stereo record player stereoplatenspeler
stereo reparation stereoscheiding
stereoscope stereoscoop
stereo signal hulpsignaal; stereohulpsignaal; stereosignaal
stereo sound stereogeluid
stereo tape deck stereobanddek; stereotapedek
stereo tape recorder stereobandopnemer
stereo tuner stereotuner
stereotype stereotiep
stereotype (to) stereotyperen
stereotyped stereotiep
stereotype printing stereotypie
stereotypy stereotypie
steric hindrance sterische hindernis
sterile steriel
stethoscope stethoscoop
stethoscope headphones stethoscoopkoptelefoon
stick staafje; staaf
stick (to) afplakken; haken; hangen; hechten; kleven; knellen; plakken; vastkleven; vastplakken
stick anode ronde anode
sticker etiket; plakplaatje
stick fast (to) vastkleven
sticking klemming; knellend
sticking carbon brush hakende koolborstel
stick on (to) vastplakken op
stick to (to) opplakken
stick together (to) samenkleven
sticky kleverig; plakkerig
stiff hard; stijf; stroef; stug
stiff connection stijve koppeling
stiffen (to) versterken; verstevigen; verstijven
stiffening versterking
stiffening cloth plaklap
stiffening girder verstijvingsligger
stiff flame scherpe vlam
stiffness geringe compliantie; stijfheid; stijfte; stugheid
stiffness matrix stijfheidsmatrix
stiffness test stijfheidsproef
stifling verstikkend
still destillatieapparaat; stil
still bath staand bad
still frame stilstaand beeld
still picture stilstaand beeld
still plating werken in staand bad
still tank staand bad
stimulans stimulans
stimulate (to) stimuleren
stimulation stimulatie
stimulus stimulus
stipple (to) tamponneren; wafelen
stippled punch wafelpen
stipple planish (to) wafelen
stipple planishing tool wafelstempel
stippling paint tamponneerverf
stipulate (to) bepalen; stipuleren
stipulation bepaling; stipulatie
stir (to) omroeren; oproeren; roeren
stirling engine stirlingmotor
stirrer roerder
stirring rod roerder
stitch steek
stitch (to) borduren; hechten met draad; stikken
stitched seam stiknaad
stitching hechting; stiksel
stitching needle stiknaald
stitch welding hechtlassen
stochastic stochastisch; toevallig
stochastic model stochastisch model
stochastic process stochastisch proces
stochastic quantity stochastische grootheid
stochastic requirements calculation stochastische behoeftebepaling
stochastics stochastiek
stochastic variable stochastische variabele; toevalsvariabele
stock materiaal; stereotiep; voorraad
stock advance materiaalopschuiving
stock-and-dies snijblok
stock based systems op voorraad gebaseerde systemen
stock bin voorraadbak
stock build-p voorraadvorming
stock-carrying costs voorraadkosten
stock chart voorraaddiagram
stock control voorraadbeheersing; voorraadbeheer; voorraadbesturing
stock-control function voorraadbeheersfunctie
stock-control system voorraadbeheersstelsel
stock data voorraadgegevens
stock difference voorraadverschil
stock feed materiaalaanvoer; materiaaltoevoer; materiaalvoeding
stock feeder voedingsapparaat
stock function voorraadfunctie
stock guide lijst; materiaalgeleidingslijst; materiaalgeleiding; voorgeleiding
stocking voorraadhouding
stock in process bandvoorraad
stock in transit/clearing voorraad onderweg
stock investment voorraadinvestering
stockist voorraadhouder
stock item magazijnartikel; standaardartikel
stock keeping unit: SKU op voorraad gehouden eenheid
stockless purchasing inkopen zonder voorraadvorming
stock level voorraadhoogte
stock management voorraadmanagement
stock norm voorraadnorm
stock of finished products eindvoorraad
stock on order voorraad in bestelling
stock order voorraadbestelling
stock-out buiten voorraad; stock-out
stock-out costs buiten-voorraadkosten
stock-out percentage buiten-voorraadpercentage
stock-out risk buiten-voorraadrisico
stock-outs neen-verkopen
stock-piling voorraadvorming
stock planning voorraadplanning
stock point opslagplaats
stock policy voorraadbeleid; voorraadpolitiek
stock position voorraadpositie
stock product standaard product
stock programme voorraadprogramma
stock record voorraadlijst
stocks accounts department voorraadadministratie
stock site voorraadplaats
stock stop materiaalaanslag
stock strip materiaalstrook
stock support oplegplaat
stock-taking inventarisatie; voorraadopname
stock thickness materiaaldikte
stock turnover rate omloopsnelheid
stock types magazijntypes
stock valuation voorraadwaardering
stone steen
stone jar stenen pot
stony steenachtig
stop aanslagnok; aanslag; arret; register; stootblok; stoptoestand; stop; stuit
stop (to) afslaan; afzetten; sperren; staken; stilzetten; stoppen; stopzetten; stremmen; stuiten; tegengaan; tegenhouden; uitscheiden
stop accuracy arretnauwkeurigheid
stop arm arretarm
stopband stopband
stop block aanslagblok; stootblok
stop boss aanslagnok
stop bracket aanslagbeugel; begrenzingsbeugel
stop button stoptoets
stop cock afsluiter; afsluitkraan
stop collar aanslagring
stop disc arretschijf
stop foil schakelband; schakelstuk
stopgap lapmiddel
stop holder aanslaghouder
stop key stoptoets
stop lever arrethefboom
stop light remlicht; stoplicht
stop mechanism arreteerinrichting
stop order stoporder
stoppage stillegging; stilstand; stilzetting; stopzetting; stremming; verstopping
stopper aanslagstuk; prop; stop
stopper bottle stopfles
stopper circuit sperkring
stop piece aanslagstuk
stop pin aanslagpen
stopping afzetting
stopping knife plamuurmes
stopping up opstopping
stop plate aanslagplaat
stop position arretstand; stopstand
stop ring aanslagring; arreteerring
stop roller arretrol
stop screw aanslagschroef
stop shoulder stootrand
stop slot aanslagspleet
stop spring arretbladveer; arretveer
stop strip stopstrip
stop time stoptijd
stop unlatching force arretontgrendelingskracht
stop up (to) opstoppen; verstoppen
stop valve stoomafsluiter
storage geheugen; opberging; opslaggeheugen; opslagorgaan; opslag; vastlegging
storage administration opslagadministratie
storage allocation geheugenallocatie; geheugentoewijzing
storage area geheugengebied
storage block geheugenblok
storage capacity geheugencapaciteit; opslagcapaciteit
storage cell accucel; geheugencel; geheugenelement
storage chest bewaarkist
storage compartment opbergruimte
storage core geheugenkern
storage cost magazijnkosten; opslagkosten
storage dump kopie van geheugeninhoud
storage efficiency geheugenefficiëntie
storage electrode geheugenelektrode
storage group opslaggroep
storage jig bret
storage life houdbaarheid
storage location geheugenpositie
storage oscilloscope geheugenoscilloscoop
storage partition geheugensegment
storage place opslagplaats
storage protection geheugenbescherming; geheugenbeveiliging
storage space bergruimte; opbergruimte; opslagruimte
storage system opslagsysteem
storage techniques opslagtechnieken
storage temperature opslagtemperatuur
storage test bewaarproef
storage testing testen van opslagmogelijkheden
storage time opslagtijd
storage tube geheugenbuis
store geheugen; magazijn; opslagorgaan
store (to) bewaren; onderbrengen; opbergen; opslaan; vastleggen
store away (to) wegbergen
stored opgeborgen; opgeslagen
stored program intern programma; opgeslagen programma; programma in het geheugen
stored program computer intern geprogrammeerde rekenautomaat
store float large parts voorhof
store free from moisture (to) vochtvrij bewaren
storekeeper voorraadhouder
storeroom magazijn; voorraadmagazijn
stores magazijn; voorraadmagazijn
stores float small parts grijpvoorraad
stores requisition magazijnbon
stores requisition form volgbriefje
store stock magazijnvoorraad
storey verdieping
storing vastlegging
storm storm
stove (to) moffelen
stove screw kolomschroef
stoving bubble blaasje
stoving enamel moffellak
stoving oven moffeloven
stoving paint moffelverf
stoving primer moffelprimer
stoving resin moffelhars
stow (to) opbergen; stuwen; verstouwen
stowage opberging; stuwing; verstouwing
stow away (to) opbergen
straddle carrier verplaats- en stapelvoertuig
straight recht; strak
straight angle rechte hoek
straight cup grinding wheel rechte komslijpsteen
straight cylindrical grinding doorslijpen
straighten (to) rechtmaken; rechttrekken; richten; strekken
straightened equipment richtapparatuur
straightener richtbank
straightening block richtblok
straightening jig richtmal
straighten out (to) rechtbuigen; rechtmaken; vlakstrijken
straight knurl rechte kartel
straight line rechte
straight-line code lineaire code
straight-line coding lineaire codering
straight-line frequency rechte-lijnfrequentie
straight-line operation rechte-lijnbewerking
straight-line wavelength rechte-lijngolf
straightness rechtheid
straight portion rechte deel
straight punch rechte snijder
straight receiver cascade-ontvanger; rechtuitontvanger
straight seam rechte naad
straight-side press portaalpers
straight-toothed gear recht tandwiel
strain (to) spannen; zeven
strainer zeef voor vloeistoffen
strain gauge rekstrookje
straining cloth zeefdoek
strain isolator afspanisolator
strain remainder zeefrest
strain residue zeefrest
strand slag; streng
strand (to) slaan; vlechten
stranded geslagen
stranded wire litzedraad
strand finely (to) fijnslaan
strap band; draagsingel; riem; strop
strap (to) staaldraad omdoen
strapping strip omsnoeringsband
strategic strategisch
strategical strategisch
strategic goods strategische goederen
strategic information strategische informatie
strategic inventory strategische voorraad
strategic layer strategielaag
strategic model strategisch model
strategic plan strategisch plan
strategic planning strategische planning
strategic stock strategische voorraad
strategy strategie
stratification geleding; indeling; stratificatie
stratified language gelaagde taal
stratified sample gelede steekproef; geleed monster
stratify (to) indelen
stratosphere stratosfeer
stratum laag
straw stro
strawboard strokarton; stroplaat
straw coil rietjesspoel
strawpaper stropapier
stray capacitance parasitaire capacitantie; parasitaire capaciteit; strooicapaciteit; zwerfcapacitantie
stray component parasitair component; zwerfcomponent
stray current parasitaire stroom
stray field lekveld; strooiveld
stray inductance strooi-inductantie; zwerfinductantie
stray magnetic field magnetisch strooiveld
stray resistance lekresistentie; parasitaire weerstand
streak streep
streak (to) strepen
streaking streepverlenging
streaky streperig
stream straal
stream (to) stromen
stream interaction amplifier straaldeler
streamline (to) stroomlijnen
stream of air luchtstroom
stream out (to) uitstromen
strength sterkte; verband
strengthen (to) versterken; verstevigen; verzwaren
strengthening versterking
strengthening rib versterkingsrib; versterkingsrug
stress spanning
stress corrosion spanningscorrosie
stress release ontspanning
stress-relieve (to) spanningsvrij gloeien
stress-relieved spanningsvrij gegloeid
stress-relieved annealed spanningsvrij gegloeid
stress testing testen van grenzen
stretch rek
stretch (to) oprekken; opspannen; rekken; spannen; strekken; uitrekken; uitstrekken
stretchable uitrekbaar
stretcher spanraam; strekpers
stretcher-leveller strekbank
stretch-form (to) strekken
stretch function oprekfunctie
stretching opspanning; uitrekking
stretching device spanapparaat; spantafel
stretching force rekkracht
stretching jig oprekmal
stretching test rekproef
stretch out (to) uithouden
strict scherp; stipt; straf; streng
strictness stiptheid
strict requirements hoge eisen
strident schril
strike strike-bad
strike (to) aanslaan; inslaan; ontsteken; slaan; staken; stoten; stuiten; treffen
strike against (to) aanstoten
strike solution strike-bad
strike the stop (to) aanstoten
string paktouw; rij; snaar; snoer; string; touw; vliegertouw
stringed instrument strijkinstrument
stringent scherp; straf; streng
stringent requirements hoge eisen; zware eisen
strings strijkers
string variable rijvariabele
strip band; bies; streep; strip; strook
strip (to) afstropen; ontzinken; strippen
strip amplifier stripversterker
strip anode bandanode
strip-coat film snijfilm
stripe streep
stripe (to) strepen
striped veneer streepfineer
striper biezentrekker
strip feed strookaanvoer; strookinvoer
strip guide banddoorlaat; banddoorvoer; strookgeleider; strookleiding
strip-guide pin strookgeleiderpen
strip lifter strooklichter
strip line striplijn
strip material strookmateriaal
strip off (to) strippen
stripped dol
stripper afbijtmiddel; afstroopeenheid; afstroper; striptang; verfafbijter; verfafbijtmiddel
stripper bolt afstroopbout
stripper bush afstroopbus
stripper-guided tool plaatleidingstempel
stripper pin afstrooppen
stripper plate afstroopplaat
stripper plate mould matrijs met afdrukplaat
stripper ring afstroopring
stripping attachment afstroopinrichting
stripping bath for nickel ontnikkelbad
stripping pliers striptang
stripping rate stripsnelheid
stripping sleeve afstroopbus
strip stock bandmateriaal; strookmateriaal
strip width strookbreedte
strip-wise baansgewijze
stroboscope stroboscoop
stroboscopic stroboscopisch
stroboscopic disc toerenschijf
stroke aanslag; slagbreedte; slag; streek; trek
stroke adjustment slagafstelling; slagverstelling
stroke limitation slagbegrenzing
stroke operation niet-en bewerking
stroke volume slagvolume
strong geconcentreerd; solide; sterk; stevig
strong AI kunstmatige intelligentie van een hoog niveau
strongly magnified sterk vergroot
strongly typed language sterk getypeerde taal
strong signal sterk signaal
strong typing sterke gegevenstypering
strontium strontium
structural structureel
structural coverage structurele dekking
structural materials bouwmaterialen
structural model structureel model
structural steel bouwstaal
structural test case design test(serie)ontwerp voor structureel testen
structural testing structureel testen
structure opbouw; structuur
structure chart structuurkaart
structure clash structuurconflict
structured gestructureerd
structured analysis gestructureerde analyse
structured and open environment: STONE gestructureerde en open omgeving
structured basic testing fundamenteel structureel testen
structured data processing gestructureerde gegevensverwerking
structured design gestructureerd ontwerp
structured design methodology gestructureerde ontwerpmethodiek
structured knowledge engineering: SKE gestructureerde kennisontwikkeling
structured language gestructureerde taal
structured lighting gestructureerde belichting
structured program gestructureerd programma
structured programming gestructureerde programmering; gestructureerd programmeren
structured programming language gestructureerde programmeertaal
structured query language: SQL gestructureerde ondervraagtaal
structured system design gestructureerd systeemontwerp
structured walkthrough gestructureerde programma-inspectie
structure member structuurdeel
structure of arrays structuur van reeksen
strut schoor; steunbalk; stut
stryropor styropor
ST system ST-systeem
stub stub
stuck-at fault vast-op-1 of vast-op-0 fout
stuck-open vast-open
stud draadeind; tapeind; tap
studio studio
studio camera studiocamera
studio equipment studio-uitrusting
studio quality studiokwaliteit
studio recorder studio-opnemer
studio recording studio-opname
studio technique studiotechniek
stud welding stiftlassen
study studie
study group studiegroep
study tour studiereis
stuffing box pakkingbus; stopbus
sturdy stevig
style uitvoering
style of writing schrijfwijze
styling vormgeving
stylist vormgever
stylization vormgeving
stylize (to) stileren
stylus drukpen; naald; schrijfstift; stift
stylus cantilever naaldbuis
stylus cleaner naaldreiniger
stylus force naalddruk
stylus landing naaldlanding
stylus pressure naalddruk
stylus-pressure adjustment naalddrukinstelling
stylus-pressure fine tuning naalddrukfijnregeling
stylus-pressure gauge naalddrukmeter
stylus-pressure limit naalddrukgrens
stylus printer mozaïekdrukker
stylus reverse naaldklikker
stylus setdown naaldlanding
stylus tip naaldpunt
stylus-tip characteristic naaldpuntkarakteristiek
stylus-tip radius naaldpuntradius
S-type distortion S-vormige vertekening
styrene styreen
styrene-butadiene styreenbutadiëen
styroflex styroflex
styroflex capacitor styroflexcondensator
sub-activity deelhandeling; deeltaak
subarray deeltabel; sublijst
sub-assemblies bouwelementen
subassembly deelsamenstelling; halffabrikaat; halfproduct; subsamenstelling
subatomic particles subatomaire deeltjes
subcarrier hulpdraaggolf; secondaire draaggolf; secundaire draaggolf
subcarrier band band van de secundaire draaggolf
subcarrier/burst keying generator hulpdraaggolf/salvosleutelgenerator
subcarrier frequency hulpdraaggolffrequentie
subcarrier oscillator hulpdraaggolfoscillator; hulposcillator
subcarrier oscillator signal hulposcillatorsignaal
subcarrier phase switch lijnschakelaar; PAL-schakelaar
subcarrier regeneration draaggolfregeneratie
subcarrier vector draaggolfvector
sub-chassis tussenmontageplaat
subclass deelklasse; subklasse
sub-committee subcommissie
subcontract (to) onderaanbesteden; onderaannemen; uitbesteden
sub-contracted item uitbesteed item
sub-contracting uitbesteding
sub-contracting control besturingsoverdracht
subcontracting process toeleveringsproces
subcontractor onderaannemer; toeleverancier; toeleveringsbedrijf
subcontractors' supplies toelevering
subcritical onderkritisch
subdivide (to) onderverdelen; splitsen
subdivision onderverdeling; splitsing
subdomain deeldomein
subdue (to) temperen
subduing tempering
suberite ring suberietring
subfigure deelfiguur
sub-group deelgroep
subharmonic deelharmonische; subharmonische
subject onderhevig; onderwerp; punt; stof; subject; vakgebied; vak
subject-database onderwerpgericht gegevensbestand
subjective brightness subjectieve helderheid
subjective evaluation subjectieve beoordeling
subjective perception subjectieve gewaarwording
subjective quality subjectieve kwaliteit
subject-matter stof
subject to onderhevig aan
subject to (to) onderwerpen aan
subject to test (to) inzetten
sublanguage deeltaal
sub-layer sublaag
sublimate (to) sublimeren
sublimated gesublimeerd
submarine cable onderzeekabel
submatrix deelmatrix
submicron submicron
submicron technology submicron-technologie
submillimeter waves submillimetergolven
submission aanbod
submit (to) voorleggen
submit a tender (to) inschrijven
submodulator submodulator
sub-multiple factor
sub-normal subnormaal
sub-optimal sub-optimaal
subordinate ondergeschikte; ondergeschikt
subparameter deelparameter
subpath deelpad
sub-plate tussenmontageplaat
sub-population deelpopulatie
subprogram deelprogramma; onderprogramma
subroutine onderprogramma; subprogramma; subroutine
subroutine call subroutine-oproep
subroutine statement subroutine-opdracht
subroutine trace subroutinetrace
sub-sample deelmonster
subscribe (to) abonneren; intekenen
subscriber abonnee; deelnemer; inschrijver
subscriber output abonnee-uitgang
subscribe to (to) inschrijven
subscript achtervoegsel; index; onder-index; suffix
subscription abonnement; intekening
subscription fee abonnementsgeld
subscription rate abonnementsgeld
subscription to inschrijving
subsequent opeenvolgend
subsequent treatment nabehandeling
subset deelverzameling; subset
subsidiary dochtermaatschappij; filiaal
subsidiary company dochtermaatschappij
substance stof; substantie
substantial solide
substitute vervangingsmiddel
substitute (to) substitueren; vervangen
substitute B for A (to) vervangen A door B
substitute by (to) vervangen door
substitution substitutie; vervanging
substitutional impurity substitutionele doopstof
substitution capacitor condensatorvervanger; vervangingscondensator
substitution inductor vervangingsinductor
substitution resistor vervangingsweerstand; weerstandsvervanger
substitution transformer vervangingstransformator
substrate dragermateriaal; drager; ondergrond; substraat
substrate lattice substraatrooster
substrate preparation substraatvoorbehandeling
substrate wafer substraatplak
subsumption architecture subsumptie-architectuur
subsystem deelsysteem; subsysteem
subsystem specification subsysteemspecificatie
subtask deeltaak
subtended angle omspannen hoek
subtitling ondertiteling
subtract (to) aftrekken
subtracter aftrekker; aftrekschakeling
subtraction aftrekking
subtractive colour mixing subtractieve kleurmenging
subtractive colour system subtractief kleurensysteem
subtractive primaries subtractieve primaire kleuren
subtractive transfer method etsoverneemmethode; subtractieve methode; subtractieve overneemmethode
subtrahend aftrekker
subtropical subtropisch
subtype deeltype; subtype
sub-zero temperatures onder-nul temperaturen
succeed (to) slagen
succession opeenvolging
successive opeenvolgend
successively stapsgewijs
succinic acid barnsteenzuur
suck (to) aanzuigen; opzuigen; zuigen
suck out (to) afzuigen
suction zuiging
suction action zuigwerking
suction-air control zuigluchtregelaar
suction capacity aanzuigvermogen; zuigvermogen
suction control zuigkrachtregelaar
suction end zuigeinde
suction filter zuigfilter
suction flask afzuigkolf
suction hose zuigslang
suction inlet zuigopening
suction intake zuigopening
suction line aanzuigleiding; zuigleiding
suction pipe zuigleiding
suction power zuigkracht; zuigvermogen
suction-power control zuigkrachtregeling
suction pump zuigpomp
suction rate aanzuigsnelheid
suction side aanzuigzijde; zuigeinde
suction soldering iron zuigsoldeerbout
suction tube zuigbuis
suction valve zuigklep
sudan black sudanzwart
sudan red sudanrood
sudan violet sudanviolet
sudden change in frequency frequentiesprong
suds sop
suds dilution sopverdunning
suds filter sopfilter
suds level sopniveau
suffer (to) ondergaan
suffice (to) voldoende zijn
sufficient toereikend; voldoende
suffix achtervoegsel; index; suffix
suffix notation suffixnotatie
suffocate (to) stikken; verstikken
sugar crystalline kristalsuiker
suggest (to) voorstellen
suggested list price adviesprijs
suggested price vraagprijs
suggested retail price adviesprijs
suggestion idee; voorslag; voorstel; ideeënbus
suite (to) geschikt maken
suitability bruikbaarheid
suitability for hot forming warmvervormbaarheid
suitability for polishing polijstbaarheid
suitability for spraying spuitbaarheid
suitability for welding lasbaarheid
suitable bruikbaar; geschikt; goed
suitable for hardening hardbaar
suitable for polishing polijstbaar
suitable for riveting felsbaar
suitable for spinning felsbaar
suite reeks; serie
sulfamate bath sulfamaatbad
sulfamate solution sulfamaatbad
sulfate sulfaat
sulfide sulfide
sulfite sulfiet
sulfur zwavel
sulphate sulfaat
sulphate ash sulfaatas
sulphate cellulose sulfaatcelstof
sulphide sulfide
sulphite sulfiet
sulphite cellulose sulfietcelstof; sulfiethoutcelstof
sulphite liquor powder sulfietloogpoeder
sulphite pulp sulfietcelstof
sulphite wood pulp sulfiethoutcelstof
sulphite woodpulp cellulose naaldhoutsulfietcelstof
sulphocyanide rhodanide
sulphur sulfer; zwavel
sulphur content zwavelgehalte
sulphur dioxide zwaveldioxide
sulphuric acid zwavelzuur
sulphuric acid pickle zwavelzuurbeitsbad
sulphurous zwavelhoudend; zwavelig
sulphur vapour zwaveldamp
sum som
sum (to) sommeren
sum frequency somfrequentie
summarize (to) opsommen; recapituleren; samenvatten
summarized bill-of-material samenvattende stuklijst; totaalstuklijst
summarized where-used samenvattende traceringslijst; totale traceringsstuklijst
summary overzicht; recapitulatie; resumé; samenvatting; uittreksel
summary card totaalkaart
summary list verzamellijst
summary punch totaalkaartenponsmachine
summation sommatie; sommering
summation check somcontrole
summer analoge opteller; analoge sommator
summing sommering
summing amplifier somversterker
summing integrator sommerende integrator
summing junction sommeerpunt
summing-up opsomming; samenvatting
summit toppunt; top
sum of squares kwadratensom
sump carter; opvangbak
sum signal somsignaal
sum total totaal
sum up (to) opsommen; samenvatten
sum vector somvector
sum voltage somspanning
sum with (to) optellen bij
sunbeam zonnestraal
sundries diversen
sun finish gezond
sun glasses zonnebril
sun lamp hoogtezon
sunlight zonlicht
sun-ray finish gezond
sun spectrum zonnespectrum
sunspots zonnevlekken
sun visor zonneklep
super super
superannuation fund pensioenfonds
super bill-of-material superstuklijst
superclass superklasse
supercomputer supercomputer
superconductivity supergeleiding
superconductor supergeleider
supercritical overkritisch
superficial oppervlakkig; vluchtig
superficiality vluchtigheid
superfine polishing glanspolijsten
superfinish (to) superfijnen
superfinishing glanspolijsten
superfluous overbodig
superflush superafboekingstechniek
superhet superheterodyne ontvanger
superheterodyne superheterodyne; super
superheterodyne circuit superheterodyne circuit
superheterodyne receiver superheterodyne ontvanger
supericonoscope supericonoscoop
superimpose (to) superponeren
superimposed images gesuperponeerde beelden
superimpose switch tructoets
superimposition superimpositie; superpositie
superminicomputer superminicomputer
supermodulation supermodulatie
supernatant liquid bovenstaande vloeistof
superorthicon superorthicon
superpose (to) superponeren
superposition beeldsuperpositie; superpositie
superscript boven-index
supersede (to) vervangen
supersede by (to) vervangen door
supersession vervanging
supersonic supersonisch; ultrasoon
supersonic sound wave ultrasone geluidsgolf
supertype supertype
superuser supergebruiker
supervised learning leren onder toezicht
supervising director commissaris
supervision toezicht
supervisor chef; groepsleider; supervisieprogramma
supervisor state toestand van het supervisieprogramma
supervisory program stuurprogramma; supervisieprogramma
supervisory staff bedrijfskader; leidinggevend personeel
superwing superwing
supplement aanvulling; supplement; toeslag
supplement (to) aanvullen
supplementary aanvullend; extra
supplementary angle supplementshoek
supplementary drawing aanvullende tekening
supplementary maintenance aanvullend onderhoud
supplementary trade mark nevenmerk
supplementary training bijscholing
supplementation aanvulling
supplied separately los bijgeleverd
supplier leverancier
supplier evaluation leveranciersbeoordeling
supplier lead time leveranciersdoorlooptijd
supplier measurement leveranciersbeoordeling
supplier rating prestatiebeoordeling van een leverancier
supply aanvoer; bevoorrading; leverantie; levering; toevoer; voeding; voorziening; verkrijgbaar; voorraad; vooradig
supply (to) aanvoeren; leveren; toevoeren; verschaffen; verstrekken; voeden; voeren; voorzien
supply and demand vraag en aanbod
supply belt aanvoerband
supply block voedingsblok
supply box voedingskast
supply capacity toevoercapaciteit
supply centre hoofdvoorraadhouder
supply chain leveringsketen
supply chain management leveringsketenbeheer
supply channel toevoerkanaal
supply circuit voedingsschakeling
supply connection voedingsaansluiting
supply current voedingsstroom
supply date leverdatum
supply frequency netfrequentie
supply lead toevoerleiding
supply lead time doorlooptijd van de levering
supply line aanvoerleiding; toevoerleiding; voedingsleiding
supply mains voedingsnet
supply manifold aanvoerspruitstuk
supply meter verbruiksmeter
supply nozzle aanvoermondstuk
supply of steam stoomtoevoer
supply order leveringsopdracht
supply order planned geplande leveringsopdracht
supply order status status van de leveringsopdracht
supply PC board voedingsprint
supply pipe toevoerbuis; toevoerleiding; toevoerpijp
supply planning leveringenplanning; planning van de vraag
supply point toevoerpunt
supply power voedingsvermogen
supply pump voedingspomp
supply regulation toevoerregeling
supply regulator toevoerregelaar
supply scheduling disponeren
supply section voedingsgedeelte
supply section control panel voedingspaneel
supply section PC board voedingspaneel
supply separately (to) los bijleveren
supply sound voedingsgeluid
supply source toevoerbron; voedingsbron
supply stock voorraad van de leveranties
supply terminal voedingsklem
supply track aanvoerbaan
supply transformer voedingstransformator
supply tube toevoerbuis
supply unit voedingseenheid
supply voltage toevoerspanning; voedingsspanning
supply with (to) meeleveren
support begeleiding; bijstand; console; dragermateriaal; drager; nazorg; ondersteuning; oplegging; opname; ruggesteun; standaard; stander; statief; steunbeugel; steun; stut; support
support (to) dragen; ondersteunen; opleggen; steunen; stutten; tegenhouden; uithouden
support domain ondersteuningsdomein
supported ondersteund
supported length opleglengte
support-free lacquer film vrije lakfilm
supporting beam steunbalk
supporting block onderlegblok; steunblok
supporting bracket steunbeugel
supporting jig draagmal; ondersteuningsmal; oplegmal; steunmal
supporting pin steunpen
supporting plate steunplaat
supporting point steunpunt
supporting rib steunrib
supporting strip steunstrip
supporting structure draagconstructie
supporting surface steunvlak
support manual ondersteuningshandleiding
support pillar steunkolom
support plate oplegplaat; steunplaat
support software ondersteuningssoftware
suppress (to) onderdrukken; uitschakelen
suppressed carrier onderdrukte draaggolf
suppress interference (to) ontstoren
suppression onderdrukking
suppression capacitor ontstoringscondensator
suppression coil ontstoringsspoel
suppression factor onderdrukkingsfactor
suppression filter onderdrukkingsfilter; ontstoringsfilter
suppression grid onderdrukkingsrooster
suppression pack ontstoringspakket
suppression resistor ontstoringsweerstand
suppress noise (to) ontstoren
suppressor ontstoringscondensator; smoorschakeling
suppressor diode onderdrukkingsdiode
suppressor grid keerrooster; remrooster; vangrooster
suppressor grid modulation keerroostermodulatie
suppressor modulation onderdrukkingsmodulatie
suppressor valve keerklep
surd onmeetbaar
sure zeker
sureness zekerheid
surety zekerheid
surface oppervlak; vlak
surface active oppervlakte-actief
surface active agent oppervlakte-actieve stof
surface area oppervlakte
surface-barrier transistor oppervlak-barrièretransistor
surface-charge transistor oppervlakteladingtransistor
surface coating materials verfwaren
surface condition oppervlaktegesteldheid; oppervlaktehoedanigheid
surface finish oppervlakte-afwerking
surface grinder vlakslijpbank
surface grinding vlakslijpen
surface grinding work vlakslijpwerk
surface hardness oppervlaktehardheid
surface induction oppervlakte-inductie
surface levelling opvullend vermogen
surface machining oppervlakbewerking
surface measure vlaktemaat
surface model oppervlakmodel; vlakkenmodel
surface modelling oppervlakmodellering
surface mounted device opbouwcomponent
surface-mounted outlet opbouwcontactdoos; opbouwdoos
surface-mounted socket opbouwcontactdoos; opbouwdoos
surface mounted technology: SMT opbouwtechnologie
surface mounting opbouwmontage
surface noise groefruis
surface of contact aanrakingsoppervlakte
surface pattern slijppatroon
surface planer vlakschaafmachine
surface planing vlakschaven
surface plate vlakplaat
surface preparation oppervlaktevoorbehandeling
surface pressure vlaktedruk
surface pre-treatment oppervlaktevoorbehandeling
surface resistance oppervlakteweerstand
surface resistivity soortelijke weerstand van een oppervlak
surface roughness oppervlakteruwheid
surface sander vlakschuurmachine
surface sanding vlakschuren
surface soldering sleepsolderen
surface table vlaktafel
surface tension oppervlaktespanning
surface tension reduction agent waterontspannend middel
surface treatment oppervlaktebehandeling
surface wave oppervlaktegolf
surface-wave amplifier oppervlaktegolfversterker
surface-wave filter oppervlaktegolffilter
surfacing vlakslijpen
surfactant oppervlakte-actieve stof
surge stoot
surge arrester spanningsbeveiliging
surge current stroomstoot
surge impedance golfweerstand
surge voltage stootspanning
surplus overcompleet; overschot; overtollig; surplus
surplus capacity overcapaciteit
surplus material materiaalovermaat
surplus or shortage overschot of tekort
surplus stock materiaaltoegift; overschotvoorraad; toeslag
surround lijst; omlijsting
surrounding omringend; omgeving
surveillance toezicht
survey overzicht; overzicht
survey of all documents overzicht van alle documenten
survey of data for use overzicht van gebruiksgegevens
survey of data to install a product overzicht van de installatiegegevens van een product
survey of defining data overzicht van definiërende gegevens
survey of manufacturing data overzicht van fabricagegegevens
survey of test data overzicht van testgegevens
survey sheet overzichtsblad
surviving overgebleven
susceptibility gevoeligheid; responsie
susceptibility to gevoeligheid voor
susceptibility to interference stoorgevoeligheid
susceptibility to mains interference netstoringsgevoeligheid
susceptibility to scratching krasgevoeligheid
susceptibility to temperature temperatuurgevoeligheid
susceptibility to trouble stoorgevoeligheid
susceptible onderhevig
susceptible to onderhevig aan
susceptible to interference stoorgevoelig; storingsgevoelig
susceptible to interferences gevoelig voor storingen
susceptible to temperature temperatuurgevoelig
susceptible to trouble stoorgevoelig
susceptor kroes
suspend (to) hangen; ophangen
suspended hangend
suspended particles zwevende deeltjes
suspended steel structure stalen hangconstructie
suspension ophanging; stillegging; suspensie; vering
suspension bolt hangbout; ophangbout
suspension bracket ophangbeugel
suspension hole ophanggat
suspension hook ophanghaak
suspension plate ophangplaat
suspension polymerization suspensiepolymerisatie
suspension rack ophangrek
suspension rope ophangtouwtje
suspension spring ophangveer
suspension strap ophangband
sustained tone aangehouden toon
swaging tool smeedstempel
swamping resistor voorschakelweerstand
swan-neck zwanenhals
swap verwisseling
swap (to) verwisselen van informatie; verwisselen
swarf afval; zaagsel
swarf collector opvangbak
swarf disposal afvalafvoer
sway (to) wankelen
sweat uitslag; zweet
sweat (to) uitslaan; uitzweten; zweten
sweep sweep; tijdbasislijn; zwaai
sweep (to) doorlopen; vegen; zwaaien
sweep circuit zwaaicircuit
sweep frequency tijdbasisfrequentie; wobbelfrequentie; zwaaifrequentie
sweep generator zwaaigenerator
sweep generator and oscilloscope wobbulator/oscilloscoop
sweep operation sweepoperatie
sweep oscillator zwaai-oscillator
sweep period zwaaiperiode
sweep regenerator afbuigingsgenerator
sweep scope wobbulator/oscilloscoop
sweep signal wobbelsignaal; zwaaisignaal
sweep signal generator wobbelmeetzender; wobbulator
sweep time zwaaitijd
sweep voltage afbuigspanning; aftastspanning; zwaaispanning
sweet zoet
sweetware sweetware
swell (to) uitzetten; zwellen
swelling uitzetting
swelling agent zwelmiddel
swelling measurement zwellingsmeting
swell pedal zwelpedaal
swell up (to) opzwellen
swept-frequency signal generator wobbelmeetzender; wobbulator
swept volume slagvolume
swing schommeling; slingering; zwaai
swing (to) schommelen; slingeren; zwaaien
swing around (to) zwenken
swing back (to) achteroverklappen
swing door tochtdeur
swing frame tandwielschaar
swinging schommeling
swinging wheel slingerschijf
swing out (to) uitzwenken
swing plate wipplaatje
swing set schommelserie
swing up (to) opklappen
swing-up door kanteldeur
swirl werveling
switch keuzeschakelaar; schakelaar; schakelautomaat; switch; wissel
switch (to) schakelen; switchen
switchable omschakelbaar; schakelbaar; uitschakelbaar
switch actuating force schakelkracht
switch arm schakelarm
switch block schakelblok
switch board schakelbord; schakelpaneel
switch box schakelkast
switch bracket schakelbeugel
switch cam schakelnok
switch casing schakelaarhuis
switch core schakelkern
switch current schakelstroom
switched circuit geschakeld circuit
switched off uit
switched-on ingeschakeld
switch element schakelelement
switch face schakelvlak
switch foil schakelband; schakelstuk
switch gear schakelapparatuur
switch grease schakelaarvet
switching schakeling
switching algebra schakelalgebra
switching centre schakelcentrum
switching click schakelklik
switching detector schakeldetector
switching diode schakeldiode
switching function schakelfunctie
switching level omschakelniveau
switching logic schakellogica
switching network schakelnetwerk
switching-off afzetting; stopzetting; uitschakeling
switching-off bracket uitschakelbeugel
switching-off spring uitschakelveer
switching process schakelproces
switching program schakelprogramma
switching pulse schakelimpuls
switching rate schakelsnelheid
switching relay omschakelrelais; schakelrelais
switching sense schakelrichting
switching speed schakelduur; schakelsnelheid
switching surges schakelschokken
switching test schakelproef
switching theory schakeltheorie
switching time omschakeltijd; schakeltijd
switching torque schakelkoppel
switching transistor schakeltransistor
switching variable schakelvariabele
switching voltage schakelspanning
switch into circuit (to) inschakelen
switch level simulation schakelsimulatie
switch lever schakelhefboom
switch off (to) afzetten; stopzetten; uitdoen; uitschakelen; uitzetten
switch-off error uitschakelfout
switch-off force uitschakelkracht
switch-off lever uitschakelhefboom
switch-off rod uitschakelstang
switch-off surge uitschakelstroomstoot
switch on (to) aandraaien; inschakelen
switch-on current inschakelstroom
switch operating force schakelkracht
switch-over omschakeling; overschakeling
switch over (to) omschakelen; overschakelen
switch pad schakelvlak
switch reproducibility schakelreproduceerbaarheid
switch slide schakelaarschuif; schakelschuif
switch spindle schakelas
switch step schakeltrap
switch surge schakelstroomstoot
switch unit schakeleenheid
swivel wartel; draaibaar component
swivel (to) draaien
swivel axle zwenkas
swivelling draaibaar; zwenkbaar
swivelling motion zwenkbeweging
swivelling roller zwenkwiel
swivelling wheel zwenkwiel
swivel nut wartelmoer
swivel top draaitop
swung-up opgeklapt
sycamore sycomore
syllable woorddeel
symbol bijzonder teken; leesteken; speciaal teken; symbool; teken
symbolic symbolisch
symbolic address symbolisch adres
symbolic addressing symbolische adressering
symbolic coding symbolische codering
symbolic computer symbolische computer
symbolic computing symbolische computerverwerkingen
symbolic debugger symbolische debugger; symbolisch test-hulpprogramma
symbolic execution symbolische uitvoering
symbolic file symbolisch bestand
symbolic instruction symbolische opdracht
symbolic language symbolische taal
symbolic link symbolische koppeling
symbolic logic symbolische logica
symbolic machine language symbolische machinetaal
symbolic name symbolische naam
symbolic operation symbolische bewerking
symbolic parameter symbolische parameter
symbolic processing symbolische verwerking
symbolic programming language symbolische programmeertaal
symbolic trace symbolische naspeuring
symbol library symbolenbibliotheek
symbology symboliek (in streepjescodering)
symbol string symbolenrij
symbol substitution symboolsubstitutie
symbol table symbolentabel
symmetrical symmetrisch
symmetrical distribution symmetrische verdeling
symmetrical wave symmetrische golf
symmetric p-n junction symmetrische p-n overgang
symmetry symmetrie
symmetry axis symmetrieas
symmetry bead symmetriekraal
symmetry surface symmetrievlak
symptom verschijnsel
synaps synaps
synaptic gap synaptische kloof
sync channel synchronisatiekanaal
sync gating stage synchronisatiesleuteltrap
sync generation vorming van synchronisatiesignaal
synchro synchro
synchronism gelijklopen; synchronisme
synchronization synchronisatie
synchronization channel synchronisatiekanaal
synchronization detector synchronisatiedetector
synchronization error synchronisatiefout
synchronization head synchronisatiekop
synchronization information synchronisatie-informatie
synchronization peak synchronisatiepiek
synchronization rectifier synchronisatiegelijkrichter
synchronization separator synchronisatiescheider
synchronization signal synchronisatiesignaal
synchronization track synchronisatiespoor
synchronize (to) synchroniseren
synchronized production afgestemde productie; gesynchroniseerde productie
synchronizer randbesturingsorgaan; synchronisator
synchronizing level synchronisatieniveau
synchronizing pulse synchronisatie-impuls
synchronizing pulse separation synchronisatiescheiding
synchronizing regenerator synchronisatieregenerator
synchronizing signal synchronisatiesignaal; synchroniserend signaal
synchronizing time inregeltijd
synchronizing voltage synchronisatiespanning
synchronous synchroon
synchronous amplifier synchroonversterker
synchronous clock synchrone klok
synchronous data transmission synchrone datatransmissie
synchronous demodulator synchrone demodulator; synchroondemodulator
synchronous detection synchroondetectie
synchronous detector synchrone detector
synchronous gate synchrone poort
synchronous logic synchrone logica
synchronous motor synchroonmotor
synchronous network synchroon netwerk
synchronous operations synchrone bewerkingen
synchronous orbit synchrone baan
synchronous satellite synchrone satelliet
synchronous scanning gelijkfasige aftasting; synchrone aftasting
synchronous tape recorder synchroonbandopnemer
synchronous transmission synchrone transmissie
synchronous working synchrone verwerking
sync level synchronisatieniveau
sync peak synchronisatiepiek
sync pulse synchronisatie-impuls; synchronisatiepuls
sync separation amplitudebegrenzing; synchronisatiescheiding
sync separator amplitudebegrenzer; synchronisatiescheider
sync signal synchronisatiesignaal
synergetic interdisciplinair
synergetics synergetica
synergism synergisme
synonym synoniem
synonymous synoniem
synopsis overzicht
syntactical analyzer syntactische ontleder
syntactic error syntactische fout
syntax syntaxis; syntax
syntax checker syntax-controleprogramma
syntax language syntaxtaal
syntax rules syntactische regels
syntax testing testen van de syntax
synthesis synthese
synthesis of sound klanksynthese
synthesizer synthesizer; synthetiseringseenheid
synthetic synthetisch
synthetic address gegenereerd adres
synthetical synthetisch
synthetical relationship synthetische relatie
synthetic fibre synthetische vezel
synthetic material kunststof
synthetic resin kunsthars
synthetic resin bonded fabric: SRBF hardweefsel; novotext
synthetic resin bonded paper hardpapier
synthetic resin-bound kunstharsgebonden
synthetic resin-lacquer kunstharslak
synthetic resin-paste kunstharspasta
syringe spuit
syrupy stroperig
system stelsel; systeem
system analysis systeemanalyse
system architecture systeemarchitectuur
systematic planmatig; systematisch
systematic error systematische fout
systematic error checking code systematisch zelfcontrolerende code
systematic fault seriefout
systematics systematiek
systematic sample systematische bemonstering
systematic sampling systematische bemonstering
systematic variation systematische spreiding
systematize (to) systematiseren
systematizing systematisering
system basic origin machine-oorsprong
system configuration control systeemconfiguratiebesturing
system configuration management systeemconfiguratiebeheer
system costs systeemkosten
system degradation systeemdegradatie
system design systeemontwerp
system design parameter systeemontwerpparameter
system design review: SDR systeemontwerpbeoordeling
system development systeemontwikkeling
system development cycle systeemontwikkelingscyclus
system development environment systeemontwikkelingsomgeving
system engineering systeemontwikkeling
system generation systeemgeneratie
system initialization program systeemvoorbereidingsprogramma
system level systeemniveau; totaalniveau
system library systeembibliotheek
system life cycle levenscyclus van een systeem; systeemlevenscyclus
system management entity systeembeheersentiteit
system manager systeembeheerder
system model systeemmodel
system object model: SOM systeem-objectmodel
system of coordinates assenkruis; coördinatenstelsel
system of promotion promotiestelsel
system of units eenhedenstelsel
system pack systeemschijf
system parts list systeemstuklijst
system performance systeemprestatie
system profile systeemprofiel
system program systeemprogramma
system programmer systeemprogrammeur
system requirements definition phase definitiefase van de systeemeisen
system requirements review: SRR beoordeling van de systeemeisen
system reuse hergebruik van een systeem
systems analysis systeemanalyse
systems analyst systeemanalist
systems approach systeemaanpak
systems concept systeemgedachte
systems cost systeemkosten
systems description systeembeschrijving
systems design systeemontwerp
systems designer systeemontwerper
systems-design group systeemontwerpgroep
system selector systeemkiezer; systeemselector; systeemwals; systemenkiezer
systems engineer systeemontwerper
systems engineering systeemontwerp
systems introduction systeeminvoering
systems knowledge systeemkennis
systems management systeembeheer; systeemmanagement
systems-management group systeembeheergroep
system software systeemsoftware
system specification systeemspecificatie
systems specialist systeemspecialist
system switching systeemschakeling
system testing testen van een systeem
system-wide capability systeemwijde potentie
system-wide data: SD systeemwijde gegevens
system-wide data dialogue systeemwijde gegevensdialoog
system-wide data transaction systeemwijde gegevenstransactie
system-wide exchange systeemwijde uitwisseling
systolic array systolische matrix