For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Z axis Z-as
Z coordinate Z-co÷rdinaat
Z deflection Z-afbuiging
zener breakdown zener-doorslag
zener current zenerstroom
zener diode zenerdiode
zener effect zenereffect
zener impedance zenerimpedantie
zener voltage zenerspanning
zero nulpunt; nul
zero (to) op nul zetten
zero-address instruction instructie zonder adressen
zero address instruction format adresloze opdrachtvorm
zero adjuster nulinsteller
zero adjustment nulafstelling; nulinstelling
zero axis nulas
zero-bias tube buis zonder bias
zero capacitance nulcapacitantie; nulcapaciteit
zero condition nulstand
zero crossing nuldoorgang
zero current nulstroom; ruststroom
zero defects foutloos-werken-aanpak
zero deflection geen uitslag
zero delay nulvertraging
zero delay simulator nulvertragingssimulator
zero drift nulverloop
zero energy nulenergie
zero error nulafwijking
zerofill (to) vullen met nullen
zero-frequency component nulcomponent
zero impedance nulimpedantie
zero indication nulaanwijzing
zero inductance nulinductantie
zero input nulinvoer
zero interference nulinterferentie
zero inventories nulvoorraden
zeroise (to) vullen met nullen
zero level nulniveau
zero line nullijn
zero load nulbelasting; nullast
zero modulation nulmodulatie
zero noise nulruis
zero offset nulpuntverschuiving
zero output nuluitgangssignaal; nuluitvoer
zero output signal nuluitgangssignaal
zero phase nulfase
zero point nulpunt
zero position nulstand
zero potential nulspanning
zero power nulvermogen
zero reactance nulreactantie
zero reading nulaanwijzing
zero reference point nulreferentiepunt
zero reset nulterugstelling
zero-reset button nulterugstelknop
zero resistance nulresistentie
zero set nulinstelling
zero signal nulsignaal
zero-signal anode current anoderuststroom
zero state nulstand; nultoestand
zero-subcarrier chromaticity kleursoort bij hulpdraaggolf nul
zero suppression nullenonderdrukking
zero terminal nulklem
zero time nultijd
zero voltage nulspanning
zero-volt point nulvoltspunt
Z gain Z-versterking
zigzag cathode harmonicakatode
zigzag sheet harmonicaplaat
zigzag stitch zigzag steek
zinc zink
zinc aluminate phosphor zinkaluminaatfosfor
zinc bath zinkbad
zinc beryllium silicate phosphor zinkberylliumsilicaatfosfor
zinc beryllium zirconium silicate phosphor zinkberylliumzirkonium-silicaatfosfor
zinc cadmium sulfide phosphor zinkcadmiumsulfidefosfor
zinc-chloride solution zinkclorideoplossing
zinc chromate zinkgeel
zinc chrome zinkgeel
zinc clad gezinkiseerd
zinc coating zinkbedekking
zinc deposition verzinken
zinc die casting zinkspuitgieten; zinkspuitwerk
zinc dust zinkpoeder
zinc-dust paint koudverzinkverf
zinc germanate phosphor zinkgermaniumfosfor
zinc ingot zinkgietblok
zinc magnesium fluoride phosphor zinkmagnesiumfluoridefosfor
zinc orthosilicate phosphor zinkorthosilicaatfosfor
zinc oxide zinkoxide
zinc plate (to) galvanisch verzinken; verzinken
zinc plating verzinken
zinc-plating solution zinkbad
zinc powder zinkpoeder
zinc sheet zinkplaat
zinc silicate phosphor zinksilicaatfosfor
zinc sulfide phosphor zinksulfidefosfor
zinc white zinkwit
zinc yellow zinkgeel
zip ritssluiting
zip fastener ritssluiting
zipper ritssluiting; treksluiting
zirconium copper zirconiumkoper
Z meter Z-meter
zone zone
zone bits zonebits
zoned format gespreide vorm
zone melting zonesmelten
zone of silence stiltezone
zone punch bovenponsing; zoneponsing
zone refining zonesmelten
zone toughened gedeeltelijk gehard; plaatselijk verhard
zoom zoom
zoom (to) inzoomen; uitzoomen; zoomen
zoom in (to) inzoomen
zoomlens zoomlens
zoom out (to) uitzoomen
Z parameters Z-parameters
Z profile Z-profiel
Z-shaped distortion Z-vormige vertekening
zwitterion dipoolion; zwitterion