For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


I-axis I-as
I-band I-band
I-beam I-balk
ice ijs
ice-cube freezer ijsblokjeskast; ijsblokjesvak
ice-cube storage bin ijsbakje; ijsblokjesbakje
ice-cube tray ijsbakje; ijsblokjesbakje
I channel I-kanaal
I component I-component
icon icoon
iconoscope iconoscoop
I-core I-kern
IC technique IC-techniek
IC tester IC-tester
idea beeld; begrip; idee; inval
idea exchange ideeŰnuitwisseling
ideal capacitor ideale condensator
ideal component ideaal component
ideal curve ideale kromme
ideal inductor ideale inductor
idealized anode ge´dealiseerde anode
identical identiek
identical to gelijk aan
identification: ID identificatie
identification circuit identificatieschakeling
identification code identificatiecode
identification colour herkenningskleur
identification friend-or-foe: IFF identificatie van vriend-of-vijand; vriend-of-vijand kenmerk
identification letter kenletter
identification-not-provided signal niet-aanwezig identificatiesignaal
identification number kengetal
identification pulse identificatie-impuls
identification pulse amplifier identificatieversterker
identification signal identificatiesignaal
identification system identificatiesysteem
identifier identificatiesymbool; identificatie; naam
identify (to) identificeren; onderkennen
identity identiteit
identity element equivalentie-element
identity unit identiteitsorgaan
ideograph beelddiagram
I detector I-detector
idle inactief; onbelast; onbewerkt; ongebruikt; werkeloos; werkloos
idle capacity overcapaciteit
idle channel niet-actief kanaal
idleness leegloop; stilstand; werkloosheid
idle power blindvermogen
idler leirol; loos wiel; tussenwiel
idler wheel tussenrad; tussenwiel; vrijloopwiel
idler-wheel bracket tussenwielbeugel
idler-wheel pulley tussenwielsnaarschijf
idle state niet-actieve toestand; rusttoestand
idle stroke vrije slag
idle time leeglooptijd; leegloop
idling leegloop
idling current ruststroom
idling frequency rustfrequentie
idling power rusttoestand
idling voltage rustspanning
IF absorption circuit MF-zuigkring
IF absorption coil MF-zuigkringspoel
IF amplification MF-versterking
IF amplifier MF-versterker
if and only if operation equivalentie
if any eventueel
IF band-pass filter MF-bandfilter
IF coil MF-spoel
IF colour signal MF-kleurensignaal
IF-expression IF-uitdrukking
if necessary eventueel; indien nodig
if possible eventueel; indien mogelijk
IF rejection MF-onderdrukking
IF signal MF-signaal
IF sound MF-geluid
IF sound signal MF-fluit; MF-geluidssignaal
IF stage MF-trap
IF-statement IF-opdracht
IF-THEN-ELSE operation IF-THEN-ELSE bewerking
IF-THEN operation IF-THEN bewerking; implicatie
IF-THEN-WHILE operation IF-THEN-WHILE bewerking
IF transformer MF-transformator
IF video MF-video
I-girder I-balk
ignite (to) ontsteken
igniter electrode ontsteker-elektrode
ignition ontsteking
ignition analyzer ontstekingsanalisator
ignition coil bobine
ignition key contactsleutel
ignition light contactverklikkerlamp
ignition lock contactslot
ignition temperature ontsteektemperatuur
ignition timing ontstekingstijdstip
ignition timing light ontstekingsafstellamp
ignition voltage ontsteekspanning
ignitron gasontladingsbuis; ignitron
ignore (to) buiten beschouwing laten; verwaarlozen
ignore character negeerteken
IHF-sensitivity IHF-gevoeligheid
illegal code illegale code
illegibility onleesbaarheid
illegible onleesbaar
ill-informed slecht-ge´nformeerd
illiteracy analfabetisme
illocutionary illocutionair
ill-structured problem slecht-gestructureerd probleem
illuminance verlichtingssterkte
illuminant witpunt
illuminate (to) verlichten
illuminating system verlichtingssysteem
illumination verlichtingssterkte; verlichting
illumination lamp verlichtingslamp
illumination system verlichtingssysteem
illustrating ink illustratieinkt
illustration plaat; verduidelijking
image afbeelding; beeld; image; plaatje
image acquisition beeldacquisitie
image converter beeldconverter
image converter tube beeldomvormbuis
image definition beelddefinitie
image detail beelddetail
image distortion beeldvervorming
image drift beeldschommeling
image event gebeurtenis die het beeld be´nvloed
image file beeldbestand
image formation beeldvorming
image frequency spiegelfrequentie
image-frequency interference spiegelfrequentiestoring
image iconoscope supericonoscoop
image intercept beeldafstand
image interference beeldinterferentie; spiegelfrequentiestoring
image orthicon beeldorthicon; superorthicon
image potential beeldpotentiaal
image processing beeldverwerking
image processing system beeldverwerkingssysteem
image ratio spiegelverhouding
image rejection spiegelonderdrukking; spiegelselectie
image reproduction beeldweergave
image segment beeldsegment
image shift beeldverschuiving
image storage beeldgeheugen
image transfer beeldoverdracht
image transmission beeldoverdracht; beelduitzending
imaginary imaginair
imaginary component imaginair component
imaginary number imaginair getal
imaginary part imaginair deel
IM analyzer intermodulatieanalysator
IM distortion IM-vervorming
imitate (to) nabootsen
imitation nabootsing
imitation leather kunstleer; leerdoek
imitation veneer imitatiefineer
immaterial immaterieel; willekeurig
immeasurable onmeetbaar
immediate access store direct toegankelijk geheugen
immediate data onmiddellijke gegevens
immediate instruction onmiddellijke instructie
immediate precedence directe precedentie
immediate processing directe verwerking
immediate version directe versie
immerse (to) dompelen; indopen; onderdompelen
immersion onderdompeling
immersion cleaner dompelontvettingsinstallatie
immersion cleaning equipment dompelontvettingsinstallatie
immersion copper plating dompelverkoperen
immersion degreasing dompelontvetten
immersion element dompelelement
immersion gilding dompelvergulden
immersion gold plating dompelvergulden
immersion gold-plating liquid dompelverguldvloeistof
immersion heater dompelaar; dompelverwarmer
immersion lens immersielens
immersion nickel plating dompelvernikkelen
immersion plating dompelproces
immersion polishing chemisch polijsten
immersion process dompelproces
immersion silver plating dompelverzilveren
immersion tank dompeltank
immersion tin plating dompelvertinnen
immiscible niet-mengbaar
immitance immitantie
immobile onbeweeglijk
impact botsing; landing; stoot
impact (to) aanstoten
Impact Avalanche Transit Time IMPATT
impact-bending test slagbuigproef
impact energy slagarbeid
impacter impacter
impact force stootkracht
impact load stootbelasting
impact moulding press slagpers
impact proof slagvast
impact resistance schokvastheid; slagvastheid; stootvastheid
impact-resistant schokbestendig; schokvast; slagvast; stootvast
impact riveting drukkend felsen
impact-riveting tool drukkend felsgereedschap
impact strength slagsterkte; slagvastheid
impact stress stootspanning
impact tensile test slagtrekproef; trekslagproef
impact test slagproef
impair (to) aantasten; aanvreten; verslechteren; verzwakken
impaired bemoeilijkt
impairment aantasting; verslechtering; verzwakking
impart (to) voortplanten
impartial onpartijdig
impartiality onpartijdigheid
imparting voortplanting
impart to (to) meedelen aan
IMPATT diode IMPATT-diode
impeccable vlekkeloos
impedance impedantie
impedance arm impedantiearm
impedance bridge impedantiebrug
impedance converter impedantieomvormer
impedance drop impedantieval
impedance ground aardimpedantie
impedance matching impedantieaanpassing; prestatieverhogende impedantie
impedance matching network impedantieaanpassingsstuk
impedance matrix weerstandsmatrix
impedance measuring set impedantiemeter
impedance ratio impedantieverhouding
impedance transformer impedantieomvormer; impedantietransformator
impede (to) tegenhouden
impediment hinderpaal
impeller verdringer; waaier
impenetrable ondoordringbaar
imperative construct imperatieve constructie
imperfect onvolkomen; onzuiver
imperfect induction imperfecte inductie
imperfection onzuiverheid; tekortkoming
imperfect paradox onvoltooide paradox
impermeable ondoordringbaar
impermissible ontoelaatbaar
impervious ondoordringbaar
implausible onaannemelijk
implement werktuig
implement (to) bewerktuigen; implementeren
implementation bewerktuiging; implementatie
implementation description model implementatiebeschrijvingsmodel
implementation description modelling level modelleringsniveau van de implementatiebeschrijving
implementation form implementatievorm
implementation inheritance implementatieovererving
implementation language implementatietaal
implementation phase implementatiefase
implementation requirement implementatie-eis
implemented external schema ge´mplementeerd extern schema
implication implicatie
implicit impliciet
implicit function impliciete functie
implied addressing aansluitende adressering; impliciete adressering
implied DO impliciete DO-opdracht
implode (to) imploderen
implosion implosie
implosion guard TV-beschermruit; veiligheidsruit
imply (to) impliceren
imponderable niet-aantoonbaar; niet-aanwijsbaar
imponderable factors onweegbare factoren
import import; invoer
import (to) importeren; invoeren
importation import; invoer
import duties invoerrechten
importer importeur
import licence invoervergunning
import quota invoercontingent
import restriction invoerbeperking
impose (to) opleggen
imposition oplegging
impossibility onmogelijkheid
impracticable onuitvoerbaar
impractical onuitvoerbaar
impregnant impregneermiddel
impregnate (to) drenken; impregneren
impregnating agent impregneermiddel
impregnating lacquer impregneerlak
impregnating liquid drenkvloeisof
impress (to) indrukken
impressed voltage aangelegde spanning
impression indrukking; indruk; oorafdruk; opdruk
impression jig indrukmal
improbable onaannemelijk
improve (to) verbeteren; veredelen; verfraaien
improved circuit diagram verbeterd principeschema
improvement verbetering; verfraaiing; vooruitgang
improvisation improvisatie
impulse impuls; spanningsstoot
impulse excitation stootopwekking
impulse frequency impulsfrequentie
impulse noise impulsruis; impulsstoring
impulse ratio impulsverhouding
impulsive stootsgewijs
impure onzuiver
impurities onzuiverheden
impurity doopstof; onzuiverheid; verontreinigingsmateriaal; verontreiniging
impurity absorbtion verontreiningsabsorptie
impurity atom doopstofatoom; doteringsatoom
impurity compensation doopstoffencompensatie
impurity concentration doopstofconcentratie
impurity diffusion doopstofdiffusie
impurity ion doteringsion
impurity level doopstofniveau
impurity material doteringsstof
impurity source doopstofbron
inaccessible niet-aanraakbaar; onbereikbaar
in accordance with volgens
inaccuracy onnauwkeurigheid; onzuiverheid
inaccurate onnauwkeurig; onzuiver
inaction werkloosheid
inactive werkeloos; werkloos
inactive character niet-actief teken
inactive inventory dode voorraad
inactivity werkloosheid
inadequate onvoldoende
in advance vooraf; voorbaat (bij -); vooruit
inadvertent onopzettelijk; onverhoeds
in anticipation voorbaat (bij -)
inaudible onhoorbaar; onverstaanbaar
in-band signalling binnen-de-bandsignalering
in batches stootsgewijs
inbound stockpoint ingangsvoorraadpunt; inkomend voorraadpunt
in bulk losgestort
incandescent lamp gloeilamp
incapable onbekwaam
incapacity for work arbeidsongeschiktheid
in case of emergency in geval van nood
inch duim
in charge of belast
inching vertraagde matrijssluiting
incide (to) invallen
incidence incidentie; inval
incidence angle incidentiehoek
incidence of light lichtinval
incidental incidenteel
incidental defect incidentele fout
incidental defective item exemplaar met een incidentele fout
incidental time bijkomende tijd
incident light invallend licht
incident power inherent vermogen
incident ray invallende straal
incident wave inherente golf
incinerate (to) verassen; verbranden
incineration verbranding
incipient failure beginnende storing
in-circuit component testing in-circuit component testen
in-circuit tester in-circuit tester
incision insnijding
inclination helling
inclined schuin
inclined plane hellend vlak
inclined position schuine stand
inclined press kantelpers
incline forward (to) vooroverhellen
inclinometer hellend beeld; hellingsmeter
include (to) betrekken
included inbegrepen; inclusief
included angle omsloten hoek
include in (to) onderbrengen
inclusion bel; blaasje; implicatie; insluiting; insluitsel
inclusion of air luchtinsluiting
inclusive inclusief
inclusive of inbegrepen; inclusief
inclusive OR inclusief OF
inclusive-or operation disjunctie
incoherent bundle incoherente bundel
incoherent light incoherent licht
incombustable gas mixture groen menggas
incombustible onbrandbaar
incoming business binnenkomende orders
incoming confirmation binnenkomende bevestiging
incoming goods binnenkomende goederen
incoming goods inspection ingangscontrole
incoming inspection ingangscontrole; ontvangstcontrole; ontvangstkeuring
incoming lead inkomende verbinding
incoming light invallend licht
incoming signal inkomend signaal
incompatible incompatibel; onverdraagzaam; onverenigbaar
incompatible with onverenigbaar met
incomplete onvolkomen; onvolledig; open
incomplete joint open las
incomplete solder joint open las
in conflict tegenstrijdig
in connection with aanleiding (naar - van); in verband met: ivm; in verband met
in consequence of aanleiding (naar - van); gevolge (ten - van); naar aanleiding van; ten gevolge van; wegens
inconsistent with onverenigbaar met
in continuation of vervolg op
inconvenience ongemak; ongerief
incorporate (to) inbouwen; opnemen in groter geheel
incorporated ingebouwd; opgenomen
incorporate in a DC blocking circuit (to) stroomloos schakelen
incorporate in an AC blocking circuit (to) stroomloos schakelen
incorporation inbouw
incorporatives inbouwartikelen
incorrect onjuist
incorrect bit incorrect bit
incorrect block incorrect blok
increase stijging; toename; uitbreiding; vergroting; verhoging; vermeerdering
increase (to) oplopen; opvoeren; opvoeren; stijgen; toenemen; uitbreiden; vergroten; verhogen; vermeerderen
increase in value waardevermeerdering
increase of wages loonsverhoging
increasing stijgend; toenemend
increment increment; verhoging
incremental oplopend
incremental backup incrementele backup
incremental compiler incrementele compiler
incremental computer incrementele rekenautomaat
incremental development incrementele ontwikkeling
incremental integrator incrementele integrator
incremental phase modulation: IPM incrementele fasemodulatie
incremental planning incrementele planning
incremental position sensor incrementele-positiesensor
incremental programming incrementele programmering
incremental representation incrementele voorstelling
incremental testing incrementeel testen
incrustation aankoeking; aanslag
incurrent incourant
indefinite call sign groepsoproepteken
indelible onafwisbaar; onuitwisbaar
indent (to) indeuken; inspringen; vertanden
indentation indeuking; putje
indentation depth indringdiepte
indentation hardness indringhardheid
indentation meter indringdieptemeter; indringmeter
indented ingedeukt
indented bill-of-material inspringende stuklijst; zaaglijst
indented tracking inspringende herkomstvastlegging
indenting vertanding
indentor indringdieptemeter; indringmeter
indent sales indent-verkopen
independence onafhankelijkheid
in dependency of afhankelijkheid (van - in)
independent onafhankelijk; zelfstandig
independent compilation onafhankelijke compilatie
independent control loop onafhankelijke regelkring
independent demand onafhankelijke vraag
independent demand inventory system voorraadsysteem op basis van onafhankelijke vraag
independent entity onafhankelijke grootheid
independent float onafhankelijke speelruimte
independent of onafhankelijk van
independent-sideband transmission onafhankelijke-zijbandtransmissie
independent variable onafhankelijke variabele; onafhankelijk veranderlijke
independent verification and validation: IV&V onafhankelijke verificatie en validatie
in detail gedetailleerd
indeterminate onbepaald
index aanwijzer; index; kengetal; naald; wijzer
index (to) indiceren; instellen
indexed ge´ndiceerd
indexed address ge´ndiceerd adres
indexed data name ge´ndiceerde gegevensnaam
indexed data set ge´ndiceerde gegevensverzameling
indexed file ge´ndiceerd bestand
indexed-sequential ge´ndiceerd-sequentieel
indexed-sequential access method: ISAM ge´ndiceerde sequentiŰle toegangsmethodiek
indexed-sequential data set ge´ndiceerde sequentiŰle gegevensverzameling
index entry indexingang
index figure indexcijfer
index finger arm plaatdiameteraftaster
indexing indiceren; indicering
indexing cam groefschijf; groevenschijf; opzetschijf
indexing head verdeelkop
indexing mechanism opzetmechanisme
indexing plate verdeelplaat
index name indexnaam
index number indexcijfer
index of refraction brekingsindex
index point referentiepositie
index record indexrecord
index register indexregister; modificatorregister
index word modificator
Indian ink Oost-Indische inkt
indicate (to) aanduiden; aangeven; aanwijzen; aanwijzen
indicated speed aangewezen snelheid
indication aanduiding; aanwijzing; indicatie; verschijnsel
indication error indicatieafwijking; miswijzing
indication of change wijzigingsteken
indication of dimensions maatopgave
indication of origin oorsprongsaanduiding
indication plate indicatieplaat
indicator aanduidingskenmerk; aanwijzer; indicatielampje; indicatiemeter; indicator; richtingaanwijzer; wijzer
indicator bracket indicatorbeugel
indicator stalk richtingaanwijzerhandel
indicator strip indicatiestrip
indicator switch indicatieschakelaar
indicator tell tale clignoteurverklikkerlamp
indicator-tube amplifier telbuisversterker
indicator valve indicatorbuis
indifferent balance indifferente balans
indigenous error endemische fout
indirect indirect; zijdelings
indirect address indirect adres
indirect addressing indirecte adressering
indirect clock control indirecte klokbesturing
indirect control indirecte besturing
indirect costs indirecte kosten
indirect coupling indirecte koppeling
indirect ground indirecte aarde
indirect instruction indirecte opdracht
indirect labour indirecten
indirectly heated indirect verhit
indirect material indirect materiaal
indirect mode indirecte werkwijze
indirect referencing indirecte verwijzing
indirect scanning indirecte aftasting
indirect wave indirecte golf
indispensable onontbeerlijk
indisputable onaanvechtbaar
indistinct onduidelijk; wazig
indium indium
indium disc indiumschijf
individual eenheid; element; exemplaar; individueel
individual assembly individuele montage
individual axis acceleration versnelling van een specifieke as
individual axis velocity snelheid van een specifieke as
individual board subpaneel
individual call sign individueel oproepsignaal
indivisible ondeelbaar
indoctrinate (to) indoctrineren
indoctrination indoctrinatie
indoor aerial binnenantenne; binnenhuisantenne; kamerantenne
indoor mounting binnenmontage
indoors binnenshuis; binnen
indoor storage binnenopslag
induce (to) induceren; teweegbrengen
induced ge´nduceerd
induced charge ge´nduceerde lading
induced current ge´nduceerde stroom
induced voltage ge´nduceerde spanning
inductance inductantie; inductie; inductiviteit
inductance-capacitance inductantie-capacitantie
inductance-capacitance-resistance inductantie-capacitantie-resistentie
inductieve phase shift inductieve faseverschuiving
induction inductie
induction coil inductiespoel
induction constant inductieconstante
induction filed inductieveld
induction furnace inductieoven
induction heating inductieverhitting
induction loop ringleiding
induction motor inductiemotor
induction voltage inductiespanning
induction welding inductielassen
inductive inductief
inductive assertion method inductieve beweringsmethode
inductive capacitor inductieve condensator
inductive circuit inductief circuit
inductive coupling inductieve koppeling
inductive element inductief element
inductive generalization inductieve generalisatie
inductive learning inductief leren
inductive load inductieve belasting
inductive logic inductieve logica
inductive potentiometer inductieve potentiometer
inductive reactance inductieve reactantie
inductive transducer inductieve omvormer
inductive tuning inductieve afstemming
inductivity inductiviteit
inductor smoorspoel
industrial industrieel
industrial accident bedrijfsongeval
industrial accountancy bedrijfsadministratie
industrial automation industriŰle automatisering
industrial brightening technisch glanzen
industrial chromium plated technisch verchroomd
industrial chromium plating hardverchromen
industrial clothing bedrijfskleding
industrial committee ondernemingsraad
industrial computer industriŰle computer
industrial concentration bedrijfsconcentratie
industrial design industriŰle vormgeving; vormgeving
industrial design department afdeling vormgeving
industrial designer vormgever
industrial diamond industriŰle diamant
industrial dispute arbeidsgeschil
industrial economy bedrijfseconomie
industrial engineer bedrijfskundige
industrial engineering bedrijfskunde; industriŰle engineering
industrial equipment bedrijfsinstallatie; industriŰle apparaten
industrial goggles werkbril
industrial gold plating technisch vergulden
industrialization industrialisatie
industrialize (to) industrialiseren
industrial life bedrijfsleven
industrial loudspeaker industrieluidspreker
industrial medical officer bedrijfsarts
industrial normalization bedrijfsnormalisatie
industrial organization bedrijfsorganisatie
industrial peace arbeidsrust; arbeidsvrede
industrial policy bedrijfsbeleid
industrial process control industriŰle procesregeling
industrial product industrieproduct
industrial psychologist bedrijfspsycholoog
industrial psychology bedrijfspsychologie
industrial relations arbeidsverhoudingen
industrial robot industriŰle robot
industrial spectacles werkbril
industrial standardization bedrijfsnormalisatie
industrial standards industriŰle standaarden
industrial statistics bedrijfsstatistiek
industrial training nijverheidsonderwijs
industrious werkzaam
industry bedrijfsleven; industrie; nijverheid
ineffective time ineffectieve tijd; niet-effectieve tijd
inefficient ondoelmatig
inelastic onelastisch
inert inert; neutraal; traag
inert atmosphere inerte atmosfeer
inert gas edelgas; inert gas
inertia inertie; traagheid
inertia in electric circuit traagheid in een elektrisch circuit
inertial delay traagheidsvertraging
inertial loadingtraagheidsbelasting
inestimable onschatbaar
inexpensive goedkoop
inexperienced onervaren
inexpert ondeskundig
infant mortality kindersterfte
infeasible path onmogelijke route
infeed voeding
infer (to) infereren
inference inferentie
inference engine inferentiemachine; redeneersysteem
inference layer inferentielaag
inference mechanism inferentiemechanisme
inference processes inferentieprocessen
inference rules inferentieregels
inference techniques inferentietechnieken
inferred knowledge ge´nfereerde kennis
infinite oneindig lang; oneindig
infinite loading oneindige bezettingsplanning; oneindige bezetting
infinitely variable traploos regelbaar
infinite population oneindige populatie
infix infix
infix notation infix-notatie; tussenvoegnotatie
inflame (to) ontvlammen
inflammability ontbrandbaarheid; ontvlambaarheid
inflammable brandbaar; ontbrandbaar; ontvlambaar
inflammation ontvlamming
inflexible onbuigzaam
inflow instroming; instroom; toestroming
influence invloed
influence (to) be´nvloeden
influence of air and moisture lucht- en vochtinwerking
influence of the weather weersinvloed
influencing be´nvloeding
influencing factor invloedsfactor
influx toestroming
inform (to) meedelen
informal informeel
informal testing informele test(en)
informatics informatica
information informatie; mededeling
information addressee informatieontvanger
information analysis informatie-analyse
information bearer channel informatiedragend kanaal
information carrier informatiedrager
information channel informatiekanaal
information class informatieklasse
information classification informatieclassificatie
information dissemination informatieverspreiding
information engineering facility: IEF informatie-ontwikkelingsfaciliteit
information entity informatie-entiteit
information facility informatiefaciliteit
information flow informatiestroom
information hiding informatieverberging
information infrastructure informatie-infrastructuur
information medium informatiedrager
information model gegevensmodel; informatiemodel
information plan informatieplan
information policy informatiebeleid
information processing informatieverwerkend; informatieverwerking
information provision informatievoorziening
information resource dictionary system: IRDS dictionaire-systeem voor informatiebronnen
information schema informatieschema
information science informatiewetenschap
information security informatiebeveiliging
information separator scheidingsteken
information service melddienst
information services dienstverlenende eenheden voor de informatieverwerking
information sharing gedeeld gebruik van informatie
information source informatiebron
information speed informatiesnelheid
information strategy informatiestrategie
information super highway supersnelle informatieweg
information system informatiesysteem
information technology: IT informatietechnologie
information theory informatietheorie
information transfer informatieoverdracht
information transfer phase informatieoverdrachtsfase
information transfer transaction informatieoverdrachtstransactie
information view informatiebeeld
infrared infrarood
infrared band infrarode band
infrared diode infrarode diode
infrared spectrum infrarood spectrum
infrasonic infrasoon
infrasound infrageluid; infrasone trilling
infrastructural software infrastructurele programmatuur
infrastructure infrastructuur
infringe (to) aantasten
infringement aantasting
ingot mould coquille; gietstuk
ingredient bestanddeel; ingrediŰnt
in groups in groepsverband
in hand in voorraad
inharmonic distortion niet-harmonische vervorming
inherent inherent
inherent component inherent component
inherent store computergeheugen
inheritance overerving
inherited error geŰrfde fout
inhibit (to) beletten; sperren
inhibited function gesperde functie
inhibiting signal blokkeersignaal; blokkerend signaal
inhibition agent spaarbeits
inhibitor beitsrem; beitsvertrager; inhibitor; remmer; remstof; spaarbeits; vertrager
inhibitory hinderend
inhibit pulse schrijfbeletimpuls
inhomogeneous fiber inhomogene vezel
initial aanvankelijk
initial (to) aftekenen; paraferen
initial charging current aanvangslaadstroom
initial condition begintoestand; initiŰle toestand
initial condition mode initiŰle status
initial cost aanschaffingskosten; initiale kosten
initial drain initiŰle afvoer
initial drying aandroging
initial graphics exchange specification: IGES initiŰle grafische uitwisselingsspecificatie
initial insulation beginisolatie
initialization initialisatie
initialize (to) initialiseren; initiŰren
initial lead-out beginuitloper
initial loss aanloopverlies
initial market initiŰle markt
initial mode initiŰle status
initial model aanloopmodel
initial order initiŰle bestelling; initiŰle order
initial position initiŰle positie; uitgangsstand
initial program loader initieel laadprogramma; systeemvoorbereidingsprogramma
initials paraaf
initial speed aanvangssnelheid; beginsnelheid
initial state begintoestand
initial stock beginvoorraad
initial thickness uitgangsdikte
initial velocity aanvangssnelheid; beginsnelheid
initiate (to) invoeren; starten
initiative initiatief
inject (to) doorleiden; injecteren; toevoeren
inject capacitively (to) capacitief inspuiten
injection injectie
injection capacity injectiecapaciteit
injection cylinder injectiecilinder
injection efficiency injectie-efficiency
injection mould spuitgietmatrijs; spuitmatrijs
injection moulded gespoten
injection moulding spuitgieten; spuitgietproduct; spuitgietstuk
injection-moulding compound spuitgietmassa; spuitmassa
injection-moulding machine spuitgietmachine; spuitgietpers
injection moulding with screw plastication spuitgieten met schroefplasticering
injection plunger spuitgietplunjer
injection ram injectieplunjer
injection shot injectie
injector injecteur
injudicious onoordeelkundig
injurious schadelijk
injury schade
ink inkt
ink (to) vetten
ink for metal metaalinkt
inkjet plotter inktspuitplotter
inlead inlaat
inlet inlaat; invoer
inlet hose toevoerslang
inlet manifold inlaatspruitstuk
inlet valve inlaatklep
inline code inline-code
inline procedures inline-procedures
in-line processing directe verwerking
in line with in het verlengde van
inlining inlining
in more than one register meervoudige registratie
inner box binnendoos
inner cable binnenkabel
inner flap binnenklep
inner packaging binnenverpakking
inner-shell electron binnenelektron
inner side binnenkant; binnenzijde
innocuous onschadelijk
inodorous reukloos; reukvrij; stankloos
in one simple register enkelvoudige registratie
in order of magnitude in orde van grootte
inorganic anorganisch
in pairs paarsgewijs
in-phase gelijkfasig; in-fase
in-phase current in-fasestroom
in-phase reference signal in-fase referentiesignaal
in-phase voltage in-fasespanning
in pipeline onderweg
in powder form poedervormig
in principle principieel
in-process inventory onderhandenwerkvoorraad
in proportion verhoudingsgewijs
input ingang; invoer; toevoer; voeding
input (to) invoeren; voeden
input admittance ingangsadmittantie
input and output: I/O invoer en uitvoer
input area invoergebied
input assertion invoerassertie
input bias current ingangsinstelstroom
input block invoergebied
input capacitance ingangscapacitantie; ingangscapaciteit
input capacitor ingangscondensator
input channel invoerkanaal
input characteristic ingangskarakteristiek
input circuit ingangskring; invoercircuit
input coil ingangsspoel
input conductance ingangsgeleiding
input current ingangsstroom; intreestroom; invoerstroom
input data invoergegevens
input device invoereenheid
input domain invoerdomein
input file invoerbestand
input filter ingangsfilter
input impedance ingangsimpedantie; invoerimpedantie
input language invoertaal
input line invoerregel
input load ingangsbelasting
input medium invoermedium
input mode invoermodus; invoerwerkwijze
input module invoermoduul
input/output: IO invoer/uitvoer; in/uitvoer
input/output analysis aanvoer- en afvoeranalyse
input/output control in- en uitvoerbesturing; invoer/uitvoerbeheer
input/output control system: IOCS in- en uitvoerbesturingssysteem
input-output device invoer/uitvoereenheid
input/output statement in- en uitvoeropdracht
input/output unit in-uitvoerorgaan
input power ingangsvermogen; opgenomen vermogen
input-process-output: IPO invoer-proces-uitvoer
input-process-output chart IPO-schema
input program invoerprogramma
input pulse invoerimpuls
input resistance ingangsweerstand
input resonator ingangsresonator
input routine invoerprogramma; invoerroutine
input section invoergebied
input selector switch ingangskeuzeschakelaar
input sensitivity ingangsgevoeligheid
input shaft ingaande as
input signal ingangssignaal; invoersignaal
input stimuli invoerstimuli
input tank ingangstank
input terminal ingangsklem; invoerterminal
input terminals ingangsterminals
input transducer ingangstransducer
input transformer ingangstransformator
input unit invoereenheid; invoerorgaan
input value invoerwaarde
input vector invoervector
input voltage ingangsspanning
inquiry aanvraag; informatieverzoek; vraagstelling
inquiry display terminal visueel inlichtingenstation
inquiry form vragenlijst
inquiry-response systems vraag-en-antwoordsystemen
inquiry station inlichtingenstation; ondervraagpost
inquiry terminal inlichtingenstation
in reality in werkelijkheid
in relation to in verhouding tot; ten opzichte van
in relation to each other ten opzichte van elkaar
in respect of ten opzichte van
inrush stortvloed
insalubrious ongezond
inscribe (to) schrifteren
inscription opschrift
inscription pad inscriptiepen
insecure onveilig
insecurity onveiligheid
insensitive ongevoelig
insensitive to ongevoelig voor
insensitivity ongevoeligheid
inseparable onafscheidbaar; onscheidbaar
in series seriegewijs
insert inlegstuk; inzetdeel; inzetstuk
insert (to) inleggen; inschakelen; inschuiven; insteken; invoegen; inzetten; opnemen in groter geheel; opnemen; tussenlassen; tussenschakelen; tussenvoegen
insert bush felsbus; felsnaaf
insert earphone insteektelefoon
inserted ingestoken
insert edge insteekrand
inserted thermometer insteekthermometer
inserted-tooth cutter meskopfrees
inserter inzetmachine
inserting machine inzetmachine
inserting tool insteekgereedschap
insertion tussenschakeling; tussenvoeging
insertion force indrukkracht
insertion gain invoegversterking; tussenschakelversterking
insertion loss doorgangsdemping; invoegverlies; tussenschakeldemping; tussenschakelverlies
insertion resistance invoegweerstand
insert length insteeklengte
insert material inzetmateriaal
insert measuring glass inzetmeetruit
insert nut felsmoer
insert pin felspen; inzetpen
insert socket insteekkoppeling
insert solder tag felssoldeerlip
in-service training praktijkopleiding
inset inzet
inside binnenkant; binnenwerks; binnenzijde; inwendig
inside anode binnenanode
inside caliper binnenpasser
inside diameter binnendiameter; dagwijdte; inwendige middellijn
inside dimension binnenmaat; inwendige maat
inside gauge binnenkaliber
inside rotor binnenrotor
inside view binnenaanzicht
inside width dagwijdte
insight (into) inzicht (in)
in situ ter plaatse
insoluble onoplosbaar
inspect (to) controleren; keuren; nalopen; onderzoeken
inspecting authority keuringsinstantie
inspection controle; inspectie; keuring; toezicht
inspection by attributes attributenkeuring; keuring op attributen
inspection by variables keuring op variabelen; variabelenkeuring
inspection card controlediagram; controlekaart
inspection density controledichtheid; keuringsdichtheid
inspection department controle-afdeling
inspection diagram keuringsdiagram
inspection gauge keurmal
inspection institute keuringsinstituut
inspection jig controlemal
inspection level keuringsscherpte
inspection method keuringsmethode
inspection procedure inspectieprocedure; keuringsprocedure
inspection sheet controlelijst
inspection specification keuringsvoorschrift
inspection tool controlegereedschap
inspector controleur
instability instabiliteit; onstabiliteit
instable instabiel; onstabiel
in stages stapsgewijs; trapsgewijs
install (to) aanleggen; installeren; opbouwen; oprichten; plaatsen
installability testing testen van installatiemogelijkheden
installation installatie; opbouw; plaatsing
installation and checkout phase installatie- en controlefase
installation details installatiedetails
installation manual installatiehandleiding
installation time installatie-uitbreidingstijd; installeertijd
installer installateur; opsteller
installing cost montagekosten
installing time montagetijd
instalment termijn
instance exemplaar; ge´nstantieerde kopie
instance (to) een exemplaar maken; iets actueel maken; instantiŰren; maken van een exemplaar
instance method methode van een exemplaar
instance variable instantiatievariabele
instant moment
instantaneous momentaan; momenteel; ogenblikkelijk
instantaneous amplitude momentane amplitude
instantaneous current momentane stroom
instantaneous frequency momentele frequentie
instantaneous load momentbelasting
instantaneous power momentaan vermogen
instantaneous receipt onmiddellijke ontvangst
instantaneous sample momentaan monster
instantaneous sampling momentane bemonstering
instantaneous transmission speed momentane transmissiesnelheid
instantaneous value momentele waarde; ogenblikswaarde
instantaneous voltage momentane spanning; momentele spanning
instantiate (to) instantiŰren; maken van een exemplaar
instantiated item exemplaar
instantiation instantiatie
instantiation process instantiatieproces
instead of in plaats van: ipv
in steps stapsgewijs
Institute of Electrical and Electronic Engineers: IEEE Instituut van Elektrische en Elektronische Ingenieurs
institution instelling
in stock voorhanden; voorradig
in store in voorraad
instruct (to) instrueren
instruction instructie; onderwijs; opdracht; voorlichting
instruction address opdrachtadres
instruction address register opdrachtadresregister; opdrachtenteller
instruction code instructiecode; opdrachtcode; opdrachtencode; opdrachtenrepertoire
instruction counter opdrachtteller
instruction cycle instructiecyclus; instructiestap; opdrachtcyclus
instruction format instructie-indeling; opdrachtformaat; opdrachtvorm
instruction length opdrachtlengte
instruction modifier opdrachtmodificatie-eenheid
instruction passing doorgeven van instructies
instruction register opdrachtregister
instructions voorschrift
instruction set instructieset; opdrachtenrepertoire; opdrachtreeks; opdrachtset
instructions for operation bedieningshandleiding
instruction statement opdrachtdefinitie
instruction time opdrachttijd
instruction word opdrachtwoord
instructive instructief
instructor instructeur
instrument apparaat; instrument; werktuig
instrument (to) instrumenteren
instrumental instrumentaal
instrumentation apparatuur; instrumentatie; instrumentering
instrumenter instrumentatiegereedschap
instrument knob instrumentknop
instrument maker instrumentmaker
instrument panel dashboard; instrumentenpaneel
insufficient onvoldoende
insulant isolatiemiddel; isolatiestof
insulate (to) isoleren
insulated ge´soleerd
insulating compound isolatiemengsel
insulating foil isolatiefolie
insulating lacquer isolatielak
insulating material isolatiemateriaal
insulating plate isolatieplaat
insulating properties isolatie-eigenschappen
insulating ring isolatiering
insulating sheath isolatiemantel; isolatiebuis
insulating sleeve isolatiekous
insulating tape isolatieband
insulating tubing isolatiekous
insulating value isolatiewaarde
insulation isolatie
insulation resistance isolatieweerstand
insulation test isolatieproef
insulation tester isolatietester
insulation thickness isolatiedikte
insulation width isolatiebreedte
insulator isolator
insurance verzekering
insurance company verzekeringsmaatschappij
insurance leaflet verzekeringspamflet
insurance premium verzekeringspremie
insure (to) verzekeren
insurer verzekeraar
insusceptibility ongevoeligheid
insusceptibility to interference stoorongevoeligheid
insusceptibility to trouble stoorongevoeligheid
insusceptible ongevoelig
insusceptible to ongevoelig voor
insusceptible to interference stoorongevoelig; storingsongevoelig
insusceptible to trouble stoorongevoelig; storingsongevoelig
intaglio diepdruk
intake inlaat; invoer; toevoerleiding
intake air aanzuiglucht
intake fan ventilator voor naar binnen zuigen
intake of air luchtopname
intake valve inlaatklep
intake ventilation ventilatie
intangible niet-aantoonbaar; niet-aanwijsbaar; niet-meetbaar
integer geheel getal
integer constant constante bestaande uit een geheel getal
integer programming programmeren met gehele grootheden
integer type integer type
integral integraal; integrerend
integral calculus integraalrekening
integral costing integrale kostenbeschouwing
integral logistics integrale logistiek
integral planning integrale planning
integral plug aangespoten steker
integrand integrand
integrate (to) integreren
integrated ge´ntegreerd
integrated amplifier ge´ntegreerde versterker
integrated application resources ge´ntegreerde toepassingsgerichte hulpbronnen
integrated business model ge´ntegreerd bedrijfsmodel
integrated CAD/CAM system ge´ntegreerd CAD/CAM-systeem
integrated capacitor ge´ntegreerde condensator
integrated circuit: IC chip; ge´ntegreerde schakeling
integrated circuit transistor ge´ntegreerde transistor
integrated data processing: IDP ge´ntegreerde gegevensverwerking
integrated digital network: IDN ge´ntegreerd digitaal netwerk
integrated electronics ge´ntegreerde elektronica
integrated enterprise engineering environment: IEEE omgeving van een ge´ntegreerde ondernemingsdefinitie
integrated enterprise engineering resources ge´ntegreerde hulpmiddelen voor de ondernemingsdefinitie
integrated enterprise framework ge´ntegreerd ondernemingsraamwerk
integrated enterprise operation environment: IEOE omgeving van de ge´ntegreerde ondernemingsactiviteiten
integrated enterprise operation resources ge´ntegreerde hulpmiddelen voor de ondernemingsactiviteiten
integrated generic resources ge´ntegreerde generieke hulpbronnen
integrated module ge´ntegreerd moduul
integrated project support environment: IPSE omgeving voor ge´ntegreerde projectondersteuning
integrated resources ge´ntegreerde hulpbronnen
integrated services digital network digitaal netwerk met ge´ntegreerde diensten
integrated services digital network signalling ISDN-signalering
integrated software ge´ntegreerde programmatuur
integrated system ge´ntegreerd systeem
integrated systems architecture: ISA ge´ntegreerde systeemarchitectuur
integrated tuner ge´ntegreerde tuner
integrating architecture integrerende architectuur
integrating channel somkanaal
integrating gear mechanische integrator
integrating infrastructure components componenten van de integrerende infrastructuur
integrating mechanism mechanische integrator
integrating motor integrerende motor
integrating part integrerend deel
integration integratie
integration proces integratieproces
integration profile integratieprofiel
integration protocol integratieprotocol
integration testing integratietesten
integrator digitale integrator; integrator
integrity integriteit
integrity constraint integriteitsbeperking
integrity rule integriteitsregel
intelligence intelligentie
intelligence communications communicaties betreffende militaire en veiligheidsgegevens
intelligence process intelligentieproces
intelligent agent intelligente agent
intelligent database intelligente database
intelligent front end intelligent front-end
intelligent interface intelligente interface
intelligent media adapter: IMA intelligente media-adapter
intelligent network intelligent netwerk
intelligent power saver: IPS intelligente energiebesparingseenheid
intelligent robot intelligente robot
intelligent signal intelligent signaal
intelligent simulation intelligente simulatie
intelligent terminal intelligente terminal
intelligent workstation intelligent werkstation
intelligible crosstalk begrijpelijke overspraak
intelligist intelligoloog
intended for bestemd voor
intensification versterking
intensifier versterker
intensify (to) intensiveren; verscherpen; versterken
intension diepte
intensity intensiteit; sterkte
intensity modulation intensiteitsmodulatie
intensivation intensivering
intensive course stoomcursus
intention opzet
interaction interactie; wisselwerking
interaction crosstalk interactieoverspraak
interaction language interactietaal
interactive interactief
interactive computer graphics: ICG interactieve computergrafiek
interactive data language: IDL interactieve gegevenstaal
interactive data transaction interactieve gegevenstransactie
interactive graphics system: IGS interactief grafisch systeem
interactive language interactieve taal
interactive simulator interactieve simulator
interactive system interactief systeem
interactive voice response system: IVRS interactief spraakresponsiesysteem
interactive workstation interactief werkstation
inter alia: ia onder andere
interbase current interbasisstroom
interbase resistance interbasisweerstand
inter-block gap blokspouw; bloktussenruimte; bloktussenruimte; interblokspatie
intercarrier intercarrier; interdraaggolf
intercarrier detection interdraaggolfdetectie
intercarrier sound system differentiedraaggolfsysteem
intercarrier system differentiedraaggolfsysteem
intercept (to) invangen; onderscheppen; opvangen; opvangen; vangen
intercept communication method onderscheppingscommunicatiemethode
intercepting trunk opvanglijn
intercept receiver onderscheppingsontvanger
interchange uitwisseling
interchange (to) omwisselen; uitwisselen; verwisselen
interchangeability onderlinge verwisselbaarheid; uitwisselbaarheid; verwisselbaarheid
interchangeable omwisselbaar; onderling verwisselbaar; uitwisselbaar; vervangbaar; verwisselbaar
interchange circuit uitwisselingscircuit
intercharacter interval tussentekeninterval
inter-class variance variantie tussen de klassen
intercom intercom
intercom system intercomsysteem
interconnect (to) doorverbinden
interconnecting strip verbindingsstrip
interconnection doorverbinding; interconnectie; netkoppeling; verbinding
interconnection path interconnectiepad
intercrystalline corrosion interkristallijne corrosie
intercycle tussenslag
interdisciplinary interdisciplinair
interdisciplinary teamwork interdisciplinair teamwerk
inter-divisional transfer price inter-divisionele verrekenprijs
interdot flicker interpuntflikkering
inter-electrode capacitances buiscapaciteiten
interest rente
interested party belanghebbende
interest rate rentevoet
interface aanpassingsdeel; aansluiting; grensvlak; interface; koppelingseenheid; koppeling; koppelvlak; verbinding
interface (to) interfacen; koppelen; onderling communiceren
interface board aansluitkaart
interface control interfacebeheer
interfaced gekoppeld
interface definition language of Java: IDLJava interactieve Java-definitietaal
interface message processor: IMP foutafhandelingsprocessor
interface processor interfaceprocessor
interface requirement interface-eis
interface signal koppelingssignaal
interface specification interfacespecificatie
interface test interfacetest
interface type interfacetype
interfacially active agent grensvlakactieve stof
interfacial surface active agent grensvlakactieve stof
interfere (to) storen
interference interferentie; negatieve speling; negatieve speling; stoornis; storing
interference absorption storingsonderdrukking
interference attenuator interferentiedemping
interference box stoorkastje
interference checking interferentiecontrole
interference effect stooreffect
interference eliminator interferentie-zeefschakeling
interference factor stoorfactor
interference filed stoorveld
interference fit nauwe passing; perspassing; vaste passing
interference float interfererende speelruimte
interference-free stoorvrij; storingsvrij
interference inverter ontstoringsdiode
interference level stoorniveau
interference limit interferentielimiet
interference limiter storingsbegrenzer
interference line interferentiestreep
interference not suppressed niet-ontstoord
interference pattern netpatroon; stoorpatroon
interference phenomenon interferentieverschijnsel
interference pulse stoorimpuls
interference-pulse suppression stoorimpulsonderdrukking
interference scanning interferentieaftasting
interference signal interferentiesignaal; stoorsignaal
interference source storingsbron
interference suppressed ontstoord
interference suppression storingsonderdrukking
interference-suppression filter storingsonderdrukkingsfilter
interference suppressor ontstoringsfilter
interference voltage stoorspanning
interfere with (to) aanlopen; in de weg staan
interfering channel stoorkanaal
interfering frequency stoorfrequentie
interfering radiation stoorstraling
interframe time fill bitverzending tussen frames
interim period tussenperiode
interior binnenhuis; binnenwerks
interior designer binnenhuisarchitect
interior driving mirror binnenspiegel
interior lighting binnenverlichting
interior parts binnenwerk
interior view binnenaanzicht
interlace (to) door elkaar vlechten; interliniŰren; vervlechten
interlaced vervlochten
interlaced scanning interliniŰring; lijnverspringing; lijnwisselsysteem
interlacing lijnwisseling
interleave (to) afwisselend tussenvoegen; spreiden; tussenschieten; verscherven
interleaved frequencies verscherfde frequenties
interleaved with paper tussenlaag van papier
interleave two of five code ITF-code
interleaving gelijktijdigheid van bewerking; simultane verwerking; verscherving
interline flicker lijnflikkering
interlingua interlingua
interlink (to) aaneenschakelen
interlock vergrendeling
interlock (to) vergrendelen
interlock bypass omzeilde vergrendeling; omzeilde versperring
interlocking grendeling; vergrendeling
interlocking stacking verbandstapelen
interlude tussenprogramma; tussenspel
intermedia interchange format: IIF uitwisselingsformaat voor Intermedia
intermediary tussenschakel
intermediate anode hulpanode
intermediate cable tussenkabel
intermediate contact tussencontact
intermediate control change tweede-etage groepenscheiding
intermediate distance tussenafstand
intermediate distribution frame: IDF tussenliggende verdeelkast
intermediate distributor tussenverdeler
intermediate equipment tussenliggende apparatuur
intermediate executives middenkader
intermediate flange tussenflens
intermediate form mengvorm; tussenvorm
intermediate frequency: IF middenfrequentie: MF; middenfrequent; tussenfrequentie
intermediate gear tussentandwiel
intermediate layer tussenlaag
intermediate link tussenschakel
intermediate multiple image beeldverdubbeling
intermediate node tussenliggend knooppunt
intermediate operation tussenbewerking
intermediate period tussenperiode
intermediate plate tussenplaat
intermediate position middenstand; tussenpositie; tussenstand
intermediate product tussenproduct
intermediate shaft tussenas
intermediate size tussenmaat
intermediate space tussenruimte
intermediate stage tussenfase; tussenstadium; tussentrap
intermediate stock bandvoorraad; tussenvoorraad
intermediate storage tussenopslagplaats
intermediate switch tussenschakelaar
intermediate treatment tussenbehandeling
intermediate wheel tussenwiel
intermediate-wheel bracket tussenwielbeugel
intermediate-wheel pulley tussenwielsnaarschijf
intermittent intermitterend; stootsgewijs
intermittent condition intermitterende conditie
intermittent contact kraakcontact
intermittent erasure onregelmatig wissen
intermittent fault intermitterende fout; sporadische storing
intermittent operation intermitterende (be)werking
intermittent production discontinue productie; intermitterende productie; intermitterende productie
intermittent signal intermitterend signaal
intermodulation: IM intermodulatie
intermodulation analyzer intermodulatieanalysator
intermodulation distortion: IMD intermodulatievervorming
intermodulation noise intermodulatieruis
intermodulation noise loss intermodulatieruisverlies
intermodulation product intermodulatieproduct
intermolecular intermoleculair
in terms of in termen van
internal intern; inwendig
internal absorption interne absorptie
internal amplification interne versterking
internal angle binnenhoek
internal anode binnenanode
internal branch binnentak
internal combustion engine verbrandingsmotor
internal communication interne mededeling
internal communication facility interne communicatiefaciliteit
internal connection interne verbinding
internal course interne cursus
internal customer service level: ICSL interne (klanten)servicegraad
internal dimension binnenmaat
internal dipole binnendipool
internal grinder binnenslijpbank
internal grinding binnenslijpen
internal gripper interne grijper
internal impedance interne impedantie
internal loudspeaker inwendige luidspreker
internal memorandum interne mededeling
internal memory intern geheugen
internal message distribution center interne berichtendistributiecentrum
internal modem interne modem
internal name interne naam
internal noise interne ruis
internal order interne order
internal parts binnenwerk
internal receipt interne ontvangst
internal resistance interne weerstand; inwendige weerstand
internal schema intern gegevensmodel; intern schema
internal screening inwendige afscherming
internal set-up time interne insteltijd
internal store intern geheugen
internal stress inwendige spanning
internal supply interne levering
internal text interne tekst
internal timer interne tijdklok
internal transmittance interne fluxtransmissie
internal transport intern vervoer
internal view intern beeld
internal voltage inwendige spanning
international call sign internationaal oproepsignaal
international congestion signal internationaal congestiesignaal
international connection internationale verbinding
international coulomb internationale coulomb
International Electrotechnical Commission: IEC Internationale Elektrotechnische Commissie
international farad internationale farad
international henry internationale henry
international joule internationale joule
international morse code internationale morsecode
international ohm internationale ohm
International Organization for Standardization: ISO Internationale Standaardisatie Organisatie
international signal code internationale signaleringscode
International System of Units Internationaal Eenhedenstelsel
international telecommunication network center: ITNC internationale centrale
International Telecommunications Union: ITU Internationale Telecommunicatie Unie
international visual signal code internationale visuele signaleringscode
international volt internationale volt
international watt internationale watt
Internet Internet
Internet address Internetadres
Internet communication message protocol: ICMP Internetprotocol voor communicatieberichten
Internet protocol: IP Internetprotocol
Internet protocol/transmission control protocol: IP/TCP Internetprotocol/transmissiebesturingsprotocol
Internet provider Internet-communicatieverzorger
internetworking communicatie tussen netwerken
internetwork management system: IMS internetwerkbeheersysteem
internetwork packet exchange/sequenced packet exchange: IPX/SPX pakketuitwisseling tussen netwerken/op volgorde uitgevoerde pakketuitwisseling
interoperability gemeenschappelijke verwerkingsmogelijkheid; onderlinge verwerkingswijze
interoperation time tijd tussen twee bewerkingen
interphone intercom
interpolate (to) interpoleren; tussenvoegen
interpolation interpolatie; tussenvoeging
interpolation curve interpolatiekromme
interpolation parameters interpolatieparameters
interpolation surface interpolatie-oppervlak
interpolator interpolator; tussen- en uitsorteermachine
interpose (to) invoegen; tussenplaatsen; tussenschakelen; tussenzetten
interposition tussenschakeling
interpret (to) interpreteren; vertolken
interpretation interpretatie; vertolking
interpreter interpretatief programma; interpretator; vertolker; vertolkingsprogramma
interpretive code interpretatieve code
interpretive program interpretatief programma; interpretator
interpretive trace program interpretatief speurprogramma
interpretive tracer interpretatief speurprogramma
inter-process inter-proces
interprocess communication: IPC communicatie tussen processen
interquartile range: IQR amplitude
inter-record gap: IRG blokspouw; bloktussenruimte; interrecordspatie; recordtussenruimte
interrogating ondervraging
interrogator ondervrager
interrupt ingreep; interruptie; interrupt; onderbreking
interrupt (to) onderbreken; verbreken
interrupted continuous wave onderbroken continue golf
interruption interruptie; onderbreking; storing
interruption of circuit verbreking van de stroom
interruption of current stroomonderbreking
interruption of work arbeidsonderbreking
interruption rate onderbrekingsfrequentie
interruption switch onderbrekingsschakelaar
interruption system interruptiesysteem
interrupt latency onderbrekingswachttijd
interrupt mask onderbrekingsmasker
interrupt mode vasthoudstatus
interrupt priority onderbrekingsprioriteit
interrupt request onderbrekingsverzoek
interrupt service routine onderbrekingsbesturingsroutine
intersatellite links intersatellietverbindingen
intersect (to) snijden
intersecting line snijlijn
intersection doorsnijding; intersectie; snijding; snijpunt
interspace tussenruimte
interspeeder interspeeder
interstage tussenkring
interstage capacitor koppelcondensator; tussencondensator
interstage circuit tussenkring
interstage-circuit coil tussenkringspoel
interstage diode koppeldiode; tussendiode
inter stage punching tussen de regels ponsen
interstage transformer koppeltransformator; tussentransformator
interstice tussenruimte
intersymbol interference signaalinterferentie
interval afstand; interval; toonafstand; tussenpoos; tussenruimte
interval circuit intervalschakeling; pauzeschakelaar
interval of time tussenpauze
intervariant intervariant
intervening tussenliggend
interview interview; onderhoud; vraaggesprek
interview (to) interviewen
interviewee ge´nterviewde
interviewer interviewer
interweave (to) door elkaar weven
interworking communicatie tussen eindpuntapparatuur; interworking
interwound capacity winding tussengewikkelde capacitieve wikkeling
interwoven stitching ingeweven hechting
in the back achterin
in the daytime overdag
in-the-ear hearing aid in-het-oor apparaat
in the field of op het gebied van
in the order of magnitude in de orde van grootte
in the proper proportions in de juiste verhouding
in the site ter plaatse
in this field op dit gebied
intra-cell wiring intracel-bedrading
intra-class variance variantie binnen de klassen
intra-gap state intrabandniveau
Intranet Intranet
intra-nodal activiteiten binnen een netwerkknooppunt
in transit onderweg
intra-process intraproces
intricacy gecompliceerdheid
intricate ingewikkeld
intrinsic carrier concentration intrinsieke dragerconcentratie
intrinsic conduction eigengeleiding
intrinsic forecast intrinsieke prognose
intrinsic function intrinsieke functie
intrinsic image intrinsiek beeld
intrinsic noise intrinsieke ruis
intrinsic semiconductor eigenhalfgeleider; intrinsieke halfgeleider
intrinsic value intrinsieke waarde
introduce (to) introduceren; invoeren; toepassen
introduce a change (to) doorvoeren
introduction invoering; toepassing
introspection introspectie; zelfbeschouwing
intrusion alarm inbraakalarm
intuitive design intu´tief ontwerp
invalid invalide; ongeldig
invaluable onschatbaar
invar invar
invariable onveranderlijk
invariance onveranderlijkheid
invent (to) uitvinden
invention uitvinding
inventive inventief
inventiveness inventiviteit
inventor uitvinder
inventory voorraad
inventory control voorraadbeheer; voorraadbesturing
inventory-control system voorraadbeheersstelsel
inventory data voorraadgegevens
inventory function voorraadfunctie
inventory holding voorraadbezit
inventory level voorraadhoogte
inventory management voorraadbeheer; voorraadmanagement
inventory planning voorraadplanning
inventory policy voorraadbeleid; voorraadpolitiek
inventory shrinkage voorraadinkrimping
inventory transaction magazijnmutatie
inventory turnover ratio omloopsnelheid van de voorraad
inventory usage voorraadverbruik
inventory valuation waarde van de voorraad
inverse invers
inverse current sperstroom
inverse dynamic analysis inverse dynamische analyse
inverse feedback tegenkoppeling
inverse impedance inverse impedantie
inverse kinematics inverse kinematica
inversely proportional omgekeerd evenredig
inverse metal masking invers metaalmaskeren
inverse photoetch invers fotoŰtsen
inverse photoresist invers fotoŰtsen
inverse transformation technique techniek van de omgekeerde transformatie
inverse voltage inverse spanning; sperspanning
inversion inversie; negatie; niet-bewerking; omkering
invert (to) inverteren; omdraaien; omkeren
inverted omgekeerd
inverted bell-shape curve anti-klokkromme
inverted directory in omgekeerde volgorde opgestelde telefoongids
inverted image omgekeerd beeld
inverted L aerial omgekeerde L-antenne
inverted L antenna omgekeerde L-antenne
inverted position omgekeerde positie
inverter gelijkstroom-wisselstroomomzetter; inverter; niet-element; signaalomzetter; tekenomkeerder
inverting adder opteller met polariteitsomkering
inverting amplifier versterker met polariteitsomkering
invest (to) investeren
investigate (to) onderzoeken
investigation onderzoek
investment investering
investment casting precisiegieten
investment casting mould precisiegietmatrijs
investment decision investeringsbeslissing
investment die-casting verloren wasmodel gieten
in view of in verband met
invigilator surveillant
invite tenders for (to) aanbesteden
invocation aanroeping
invoice factuur; rekening
invoice (to) factureren
invoice header factuuraanhef
invoice price factuurprijs
invoicing factureren
invoked procedure geactiveerde procedure
involute evolvente
involute teeth evolvente vertanding
involve (to) betrekken
involved betrokken
involvement betrokkenheid; geŰngageerdheid
involving risk of life levensgevaarlijk
inward handling afhandeling inkomend
in working order bedrijfsklaar
in writing schriftelijk
IOCS function IOCS-functie
IOCS library IOCS-bibliotheek
IOCS subroutine IOCS-subroutine
iodine jodide; jodium
iodine number joodgetal
iodine solution jodiumoplossing
iodine value joodgetal
iodometric jodometrisch
ion ion
ion exchanger ionenuitwisselaar
ionic bond ionenbinding
ionic conduction ionengeleiding
ionic crystal ionenkristal
ionic current ionenstroom
ionic linkage ionenbinding
ionic loudspeaker ionenluidspreker
ionic microphone ionenmicrofoon
ionic semiconductor ionenhalfgeleider
ionization ionisatie
ionization vessel ionisatievat
ionize (to) ioniseren
ionized gas ge´oniseerd gas
ionosphere ionosfeer
ionospheric layers ionosferische lagen
ionospheric propagation ionosferische voortplanting
ion spot ionenvlek
ion trap ionenval
ipot inductieve potentiometer
iridescence irisering
iridescent glinsterend; iriserend
iridite passivation irisgeel passiveren
iridium iridium
iris iris; regenboog
iron ijzer; strijkijzer
iron (to) strijken
iron bars staafijzer
iron circuit ijzercircuit
iron-cored slug poederijzerkern
ironcyanogen blue ferrocyanideblauw
iron-dry strijkdroog
iron dust ijzerpoeder; poederijzer
iron-dust core ijzerpoederkern
iron filings ijzervijlsel
ironing heat strijkwarmte
ironing machine strijkmachine
ironing surface strijkoppervlak
ironing temperature strijktemperatuur
iron losses ijzerverliezen
iron magnet ijzeren magneet
iron ore ijzererts
iron oxide ijzeroxide
iron phosphate ijzerfosfaat
iron plate (to) verijzeren
iron powder ijzerpoeder
iron-powder core ijzerpoederkern
iron wire ijzerdraad
iron-wire resistance ijzerdraadweerstand
irradiance bestralingssterkte
irradiate (to) bestralen
irradiation bestraling; instraling
irradiation appliances bestralingsapparatuur
irradiation intensity bestralingssterkte
irregular onregelmatig
irregularity onregelmatigheid
irregularly shaped part sterk geprofileerd gedeelte
irreparable onherstelbaar
irreplaceable onvervangbaar
irrespective of ongeacht
irresponsible onverantwoordelijk
irreversible magnetic process niet-terugvallend magnetisch proces
irritation prikkeling
I signal I-signaal
island automation eilandproblematiek
island of automation automatie-eiland
isobar isobaar
isochrone isochroon
isochronous isochroon
isochronous burst transmission isochrone stootsgewijze transmissie
isochronous distortion isochrone vervorming
isochronous modulation isochrone modulatie
isochronous scanning isochrone aftasting
isochronous transmission isochrone transmissie
isocyanate resin isocyanaathars
isoelectric iso-elektrisch
isoelectronic iso-elektronisch
isolate (to) isoleren; scheiden
isolated afzonderlijk; ge´soleerd
isolating scheiding
isolating capacitor scheidingscondensator; spercondensator
isolating diode scheidingsdiode
isolating resistor scheidingsweerstand
isolating switch scheidingsschakelaar
isolating transformer scheidingstransformator
isolating variac scheidingsvariac
isolation isolatie; sperdemping
isolation barrier isolatielaag
isolation channel isolatiekanaal
isolation diffusion isolatiediffusie
isolation loss scheidingsverlies
isolation masking isolatiemaskering
isolation pattern isolatiepatroon
isolation region isolatiegebied
isolation testing isolatietesten
isolator scheidingsschakelaar
isometric isometrische; isometrisch
isometric projection isometrische projectie
isomorphic isomorf
isomorphism isomorfisme
isoplanar isoplanair
isopropyl alcohol isopropanol
isothermal isothermisch
isotropic antenna isotrope antenne
issue uitgaaf; uitgave; uitgifte
issue (to) publiceren; uitbrengen; uitgeven
issue cycle uitgiftedoorlooptijd
issue number puntnummer
item bestanddeel; eenheid; exemplaar; gegeven; item; post; product; punt
itemize (to) specificeren
item number postnummer; stuknummer
items gegevens
iterate (to) herhalen; itereren
iteration herhaling; iteratie
iterative deepening iteratief uitdiepen
iterative impedance iteratieve impedantie
iterative operation iteratieve bewerking
ivory cardboard ivoorkarton