For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


vacancy vacature
vacant vrij
vacant place vacature
vacation vakantie
vacation shutdown vakantiesluiting
vacuum luchtledig; vacuŁm
vacuum capacitor vacuŁmcondensator
vacuum cleaner stofzuiger
vacuum cock vacuŁmkraan
vacuum control vacuŁmregelaar
vacuum controller vacuŁmregelaar
vacuum deposited opgedampt
vacuum deposition opdamping; vacuŁmdepositie
vacuum deposition process opdampproces
vacuum diode vacuŁmdiode
vacuum evaporation opdamping; vacuŁmverdamping
vacuum exposure frame vacuŁmbelichtingsbuis
vacuum formed diepgetrokken
vacuum forming dieptrekken; vacuŁmvormen
vacuum gauge vacuŁmmeter
vacuum hose vacuŁmslang
vacuum impregnating vacuŁmimpregneren
vacuum oven vacuŁmoven
vacuum pump vacuŁmpomp
vacuum switch vacuŁmswitch
vacuum table aanzuigtafel
vacuum tube vacuŁmbuis
vacuum-tube amplifier vacuŁmbuisversterker
vacuum-tube oscillator vacuŁmbuisoscillator
vacuum-tube rectifier vacuŁmbuisgelijkrichter
vacuum-tube transmitter vacuŁmbuiszendeenheid
vacuum valve vacuŁmbuis; vacuŁmkraan
vademecum vademecum
vague vaag; wazig
valance verbindingsstuk
valancy valentie
valence valentie; waardigheid
valence band valentieband
valence electron valentie-elektron
valid geldig
validate (to) bepalen van de waarde; valideren
validation validatie
validity indicator geldigheidsaanduiding
valley dal; zak
valuable waardevol
valuation schatting; waardebepaling; waardering
valuator valuator
value valuta; waarde
value (to) schatten; waarderen
value-added toegevoegde waarde
value added network: VAN netwerk met toegevoegde waarde
value added tax: VAT, TVA belasting toegevoegde waarde: BTW
value analysis waardeanalyse
value chain waardeketen
value denominator waardemeter
value-dependent operation waarde-afhankelijke bewerking
valueless waardeloos
valuer schatter
valve buis; klep; kraan; lamp; schuif; ventielafsluiter; ventiel
valve ball klepkogel
valve base buisvoet
valve body klephuis
valve box klepkast
valve chamber klepkamer
valve characteristic buiskarakteristiek
valve circuit buisschakeling
valve clearance klepspeling
valve cover klepdeksel
valve disc klepschotel
valve failure buisdefect
valve grinder kleppenslijpmachine
valve guide klepgeleider
valve holder buishouder
valve-holder press buisvoetenpers
valve hose ventielslang
valve housing klephuis
valve leakage kleplekkage
valve lift kleplichting
valve lifter kleplichter
valve manual buizenhandboek
valve noise elektrodenruis
valve opening klepgat; klepopening
valve packing kleppakking
valve port kleppoort
valve position label buizentekstplaat
valve rectifier buisgelijkrichter
valve rod klepstang
valve seal klepafdichting
valve seat klepzitting
valve spring buisveer; klepveer
valve stem klepsteel
valve tester buistester; buizenmeetapparaat
valve timing klepafstelling
valve travel klepslag
valve voltmeter: VVM buisvoltmeter: BVM
valving kleppensysteem
van wagen
vanadium vanadium
Van Allen radiation belts stralingsgordels van Van Allen
vane vaan; vleugel
vane pump waaierpomp
vanish (to) vervliegen
vaporization vaporisatie; verdamping
vaporize (to) opdampen; verdampen
vaporized carbon resistor opgedampte koolweerstand
vaporizer verdamper
vapour damp; nevel
vapour chamber dampcompartiment
vapour compartment dampcompartiment
vapour lamp gasontladingslamp
vapour-phase deposition depositie uit de gasfase
vapour pressure dampdruk
vapour zone dampzone
varactor varactor
varactor amplifier varactorversterker
varactor diode varactordiode
varactor flip-flop varactor-flip-flop
variability variabiliteit
variable regelbaar; variabele; variabel; veranderlijk; verstelbaar
variable area track zaagtandsysteem
variable block format variabel blokformaat
variable capacitance: varicap variabele capaciteit
variable-capacitance diode variabele capaciteitsdiode
variable capacitor afstemcondensator; draaicondensator; varco; variabele condensator
variable costs variabele kosten; veranderlijke kosten; intensiteitssysteem
variable frequency oscillator variabele frequentieoscillator
variable inductor variabele inductor
variable-length record system stelsel met variabele recordlengte
variable multiplier unit analoge vermenigvuldiger
variable pitch variabele spoed
variable-point representation variabele kommavoorstelling
variable resistor regelbare weerstand; variabele weerstand; keuring op variabelen
variables inspection variabelenkeuring
variable speed gear: VSG mechanische integrator; variator; variabele tijdschaal
variable trace trace van variabelen
variable transformer: variac variac; regeltransformator; variabele transformator
variable transport system: VTS variabel transportsysteem
variable-u steilheid
variable yield variabele opbrengst
variance variantie
variance analysis variantie-analyse
variance ratio variantieverhouding
variance ratio test variantieverhoudingstoets
variant variant
variant planning variantenplanning
variate variabele
variation schommeling; variatie; verloop
variation in voltage spanningsvariatie
variation of fit spelingtolerantie
variation of frequency frequentievariatie
variation of tone toonschakering
variations in temperature temperatuurwisselingen
variator variator
varicap diode variabele capaciteitsdiode; varicapdiode; schakering
variety reduction typebeperking
various diverse; verscheidene; verschillende
varistor varistor
varnish lak; vernis
varnish (to) lakken; vernissen
vary (to) afwisselen; schommelen; variŽren; verlopen
vary between (to) variŽren tussen
varying afwisselend; wisselend
varying load wisselende belasting
vase vaas
vaseline vaseline
vastly veelomvattend
vat kuip
V-belt V-riem; V-snaar
V-belt pulley V-riemschijf
vector vector
vector computer vectorcomputer
vector diagram vectordiagram
vector display vectorscherm
vector field vectorveld
vector function vectorfunctie
vector graphics vectorgrafiek
vector group klokgetal
vectorial vectorieel; vectorisch
vectorial addition vectoriŽle optelling
vectorial operator vectorbewerkingsinstructie
vectorize (to) vectoriseren
vector length vectorlengte
vector phase vectorfase
vector processing vectorbewerking; vectorverwerking
vector refresh vectorverversing
vector scan vectoraftasting
vectorscope vectorscoop
vectorscope display vectorscoopbeeld
vector sum vectorische som
vee-block prismablok; prisma
vee-fixture prisma
vee-way prisma
vegetable glue plantenlijm
vegetable grater groentesnijder
vegetable shredder groentesnijder
vehicle bindmiddel; voermiddel; voertuig; wagen
vein ader
velocity snelheid
velocity constant snelheidsconstante
velocity diagram snelheidsdiagram
velocity error snelheidsfout
velocity factor snelheidsfactor
velocity-modulated amplifier snelheidsmodulatieversterker
velocity-modulated oscillator snelheidsmodulatieoscillator
velocity-modulated tube snelheidsmodulatiebuis
velocity modulation snelheidsmodulatie
velocity of circulation omloopsnelheid
velocity of propagation propagatiesnelheid; voortplantingssnelheid
velocity of radio waves snelheid van radiogolven
velocity servo servo-integrator
velocity trim arm plaatdiameteraftaster
velocity trip snelheidslichter
velocity trip arm uitschakelarm
velocity trip lever aftapbeugel; aftaster; uitschakelhefboom
velocity trip pawl uitschakelpal
velocity trip point uitschakelpunt
velodyne servo-integrator
velvet gloss fluweelglans
vending machine koffieautomaat
vendor leverancier
vendor alternate alternatieve leverancier
vendor inspection leverancierscontrole
vendor lead time doorlooptijd van de toeleverancier
vendor performance rating prestatiemaatstaf van de toeleverancier
vendor rating leveranciersbeoordeling
veneer fineer
veneer (to) fineren
veneer underlay sperfineer
Venn diagram Venndiagram
vent luchtgat; ontluchtingskanaal; ventilatieopening
vent (to) ontluchten
vent hole ontluchtingsgat; trekgat; ventilatieopening
ventilate (to) ventileren; verversen
ventilated geventileerd
ventilation luchtverversing; ventilatie
ventilation grid ventilatierooster
ventilation grille ontluchtingsrooster
ventilation provision ventilatievoorziening
ventilation shaft ventilatiekoker
ventilation slot ventilatiesleuf
ventilator ventilator
venting ontluchting
vent plug ontluchtingskraan
vent tap ontluchtingskraan
vent valve ontluchtingsklep
verge-perforated card ponsbandkaart
verge-punched card ponsbandkaart
verification vergelijking; verificatie
verification and validation: V&V verificatie en validatie
verifier controlemachine; controleponsmachine
verify (to) checken; controleren; nagaan; toetsen; verifiŽren
verifying toetsing
vermillion vermiljoen
vernier nonius; schuif
vernier adjustment fijninstelling
vernier calipers schuifmaat
vernier capacitor noniuscondensator
vernier control fijnregelaar
vernier graduation noniusverdeling
vernier reading noniusaflezing
vernier resistor noniusweerstand
versatile veelzijdig
versatileness veelzijdigheid
versatility veelzijdigheid
version uitvoering; versie
version description document: VDD versie-beschrijvingsdocument
version number streepnummer; versienummer
vertex hoekpunt; vertex
vertical rechtstandig; verticaal
vertical amplification verticale versterking
vertical amplifier verticale versterker
vertical amplitude rasteramplitude; verticale amplitude
vertical angle tophoek
vertical blanking pulse beeldonderdrukkingsimpuls
vertical burr staande braam
vertical centring control verticale centreringsregelaar
vertical channel verticaal kanaal
vertical definition verticale definitie
vertical deflection rasterafbuiging; verticale afbuiging
vertical deflection coil verticale afbuigspoel
vertical deflection plates verticale afbuigplaten
vertical domain verticaal domein
vertical drill stand verticale boorstandaard
vertical dynamic convergence verticale dynamische convergentie
vertical field strength verticale veldsterkte
vertical flash staande braam
vertical frequency beeldfrequentie; rasterfrequentie
vertical gain verticale versterking
vertical hunting danseffect
vertical integration verticale integratie
vertical line loodlijn
vertical linearity rasterlineariteit; verticale lineariteit
vertically diffused verticaal gediffundeerd
vertical metal-oxide semiconductor field-effect transistor verticale MOSFET
vertical microinstruction verticale micro-instructie
vertical milling machine verticale freesmachine
vertical organization verticale organisatie
vertical output stage verticale eindtrap
vertical parabola verticaal-amplitude; verticaal-parabool
vertical PNP-transistor verticale PNP-transistor
vertical polarization verticale polarisatie
vertical quantity verticale grootheid
vertical recording diepteschrift; verticale registratie
vertical resolution verticale definitie
vertical reuse verticaal hergebruik
vertical scanning rasteraftasting
vertical signal verticaal signaal
vertical sweep verticale zwaaibeweging
vertical synchronization control verticale stabiliteitsregelaar
vertical tilt verticaal-tilt
vertical time base rastertijdbasis; verticale tijdbasis
vertice hoekpunt; vertex
very heavy zeer zwaar
very high frequency: VHF zeer hoge frequentie
very high resistance zeer grote resistentie
very high-speed integrated circuit: VHSIC zeer snelle geÔntegreerde schakeling; geÔntegreerde schakeling met zeer hoge snelheden
very large scale integration integratie op zeer grote schaal
very low frequency: VLF zeer lage frequentie; erg lage frequentie
very low resistance zeer lage resistentie
very short range zeer kort bereik
very straight steil
very weak zeer zwak
vessel civette; vat
vessels vaatwerk
vestigial sideband restzijband
vestigial sideband error restzijbandfout
vestigial sideband filter asymmetrisch zijbandfilter
vestigial sideband system restzijbandsysteem
vestigial sideband transmission asymmetrisch zijbandtransmissie; semi-enkelzijbandtransmissie
V-groove kraslijn
VHF aerial VHF-antenne
VHF antenna VHF-antenne
VHF-to-VHF translator VHF/VHF-vertaler
VHF tuner VHF-kanalenkiezer
via doorgemetalliseerd gat; via
viability levensvatbaarheid
viable levensvatbaar
vibrate (to) trillen; vibreren
vibrating in resonance meezingen
vibrating motion trilbeweging
vibrating roller trilwals
vibrating strainer schudzeef
vibrating table triltafel
vibration trilbeweging; trilling
vibrational fatigue trillingsvermoeidheid
vibration damper trillingsdemper
vibration damping trillingsdemping
vibration-free trillingsvrij; trilvrij
vibrationless trillingsvrij
vibration-proof trilvrij
vibration resistance trilvastheid
vibration-resisting trilvast
vibration test trilproef
vibrato vibrato
vibrator trilapparaat; trilleromvormer; triller; trillingsomzetter; trilomvormer; vibrator
vibrator interference trillerstoring
vibrator reed trillerveer; trilveer
vibrator transformer trillertransformator
vibrator-type power supply vibrator-achtige voeding
vibrator-type rectifier vibrator-achtige gelijkrichter
vibratory converter trilleromvormer; trillingsomzetter; trilomvormer
vibratory hopper trilvuller
vibratory movement trilbeweging
vibratory soldering-iron trilsoldeerbout
vibratron vibratron
vicat temperature vicattemperatuur
vice bankschroef; schroef
vicinity nabijheid
video video
video amplification videoversterking
video amplifier beeldversterker; videoversterker
video bandwidth beeldbandbreedte; videobandbreedte
video block videoblok
video channel beeldkanaal
video-chrominance components videochrominantiesignalen
video-chrominance information videochrominantie-informatie
video coil videospoel
video colour test generator videokleurentestgenerator
video demodulator videodemodulator
video detection beeldgelijkrichting; videodetectie
video detector beelddetector; beeldgelijkrichter; videodetector; videogelijkrichter
video digital converter video-digitaal omzetter
video disc videoplaat
video disk videoplaat
video dynamic range videodynamiekomvang
video engineer beeldtechnicus
video frequency videofrequentie
video-frequency amplifier videofrequentieversterker
video-frequency band videofrequentieband
video-frequency chrominance components videochrominantiesignalen
video generator videogenerator
video head videokop
video information video-informatie
video level videoniveau
video line beeldlijn
video mixer beeldmengpaneel
video monitor videomonitor
video monitoring and mixing desk beeldmengpaneel
video output video-output
video output stage beeldeindtrap; video-eindtrap; video-uitgangstrap
video output tube video-eindbuis
video output valve video-eindbuis
videophone videofoon
video rattle videoratel
video recorder beeldbandopnemer; videorecorder; videorecorderuitgang
video recording beeldbandopname; beeldbandregistratie; beeldopname; beeldregistratie; videorecording
video recording contest videowedstrijd
video rectifier videogelijkrichter
video signal beeldsignaal; videosignaal
video spectrum videospectrum
video stage videotrap
video tape beeldband
videotext videotext
video track beeldspoor
video transmission beeldoverdracht
video transmitter beeldzender
video voltage videospanning
vidicon vidicon
vidicon film scanner vidiconfilmaftaster
vidicon tube vidiconbuis
view aanzicht; beeld; gezichtspunt; optiek; uitzicht; zicht
view (to) kijken
viewed gezien
viewed form bottom gezien van onderen
viewed from components side gezien van onderdelenzijde
viewed from contact pins gezien op contactpennen
viewed from print side gezien op prentzijde
viewed from the left gezien van links
viewed from the right gezien van rechts
viewed from the top bovenaf (van - gezien); gezien van boven
viewer kijker; televisiekijker
viewer research kijkersonderzoek
viewers kijkers
viewfield diaphragm gezichtsvelddiafragma
view-finder vizierzoeker; vizier; zoeker
viewing angle gezichtshoek
viewing distance kijkafstand
viewing habits kijkersgewoonten
viewing hood lichtafschermkap
viewing screen beeldscherm
view port weergavepoort
vinyl vinyl
vinyl acetate vinylacetaat
vinyl butyrate vinylbutyraat
vinyl chloride vinylchloride
vinylidene chloride vinylchloride
viola altviool
violate (to) aantasten
violation aantasting
violent hevig
violet paars; violet
violin viool
violoncel cello
violoncello cello; violoncel
virgin nieuw; onbeschreven; onbespeeld
virginal onbeschreven; leeg
virgin medium onbeschreven medium
virgin noise maagdelijke ruis
virgin tape maagdelijke band
virgule schuine streep
virtual virtueel
virtual address virtueel adres
virtual cathode virtuele kathode
virtual device virtueel orgaan
virtual earth virtuele nul
virtual image virtueel beeld
virtual machine virtuele machine
virtual memory virtueel geheugen
virtual method virtuele methode
virtual reality cyberspace; virtuele realiteit
virtual reference stimuli virtuele kleurpunten
virtual representation virtuele afbeelding
virtual software factory: VSF virtuele softwarefabriek
virtual storage virtueel geheugen; virtuele opslag
virtual suppressor virtuele onderdrukker
virtual workspace cyberspace; virtuele werkruimte
virtual workstation virtueel werkstation
visa (to) viseren
viscid taai
viscometer uitstroommeter; viscometer; viscositeitsmeter
viscosity dikvloeibaarheid; stroperigheid; taaiheid; viscositeit
viscosity meter viscositeitsmeter
viscous dikvloeibaar; taai; traagvloeibaar; viskeus
viscous bright dip viskeus glansbad
visibility uitzicht; zicht
visible zichtbaar
visible spectrum zichtbaar spectrum
vision bandwidth beeldbandbreedte; videobandbreedte
vision carrier beelddraaggolf
vision channel beeldkanaal
vision control supervisor beeldtechnicus
vision frequency videofrequentie
vision-frequency band videofrequentieband
vision mixer beeldmengpaneel
vision modulation beeldmodulatie
vision modulator beeldmodulator
vision on sound beeld in geluid
vision signal beeldsignaal; videosignaal
vision suppression beeldonderdrukking
vision transmission beeldoverdracht
visual visueel
visual angle gezichtshoek
visual display beeldscherm
visual display unit: VDU beeldstation
visual information zichtbare informatie
visual inspection visuele controle
visualization visualisatie
visual matching visuele kleuraanpassing
visual review system visueel inspectiesysteem
visual sensation visuele gewaarwording
visual sensor visuele sensor
vitra-beat nozzle klopveegzuigmond
vitrifier polijsthulpstuk
vivid helder
viz. te weten
V-modulator V-modulator
vocabulary vocabulaire
vocational training vakopleiding
vocational training course vakcursus
voice stem
voice analysis spraakanalyse
voice coder vocoder
voice coil luidsprekerspoel; spreekspoel
voice digitizing spraakdigitalisering
voice filter spraakfilter
voice frequencies spraakfrequenties; toonfrequenties
voice generator spraakgenerator
voice modulation telefoniemodulatie
voice recognition spraakherkenning
voice synthesis spraaksynthese
void holte; ongeldig
volatile vluchtig
volatility vluchtigheid
volatilize (to) vervliegen; vervluchtigen; vluchtig worden
volt volt
voltage elektrische spanning; spanning; voltage
voltage across spanning over
voltage-actuated device spanninggedreven eenheid
voltage adapter carrousel; spanningscarrousel; spanningsomschakelaar
voltage-adapter plate carrouselplaat
voltage amplification opslingering; spanningsversterking
voltage-amplification factor spanningsversterkingsfactor
voltage amplifier spanningsversterker
voltage attenuation spanningsverzwakking
voltage calibrator spanningskalibrator
voltage change spanningsverandering
voltage characteristic spanningskromme
voltage coefficient spanningafhankelijkheidscoŽfficiŽnt; spanningscoŽfficiŽnt
voltage coefficient of capacitance spanningscoŽfficiŽnt van capacitantie
voltage coefficient of resistance spanningscoŽfficiŽnt van resistentie
voltage control spanningsregelaar; spanningsregeling
voltage-controlled amplifier spanningsgestuurde versterker
voltage converter spanningsomvormer
voltage-current curve spanningsstroomkromme
voltage curve spanningskromme; spanningsverloop
voltage cycle spanningscyclus
voltage dependence spanningsafhankelijkheid
voltage dependent spanningsafhankelijk
voltage-dependent capacitor spanningsafhankelijke condensator
voltage-dependent resistor spanningsafhankelijke weerstand; VDR-weerstand
voltage detector spanningsdetector
voltage difference spanningsverschil
voltage distribution spanningsverdeling
voltage divider spanningsdeler
voltage division spanningsdeling
voltage doubler spanningsverdubbelaar; spanningsverdubbelingsapparaat
voltage doubling spanningsverdubbeling
voltage drop spanningsval
voltage feed spanningsvoeding
voltage feedback spanningstegenkoppeling
voltage fluctuation spanningsvariatie
voltage form spanningsvorm
voltage gain opslingering; spanningsversterking
voltage gradient spanningsverloop; spanningsverval
voltage jump spanningssprong
voltageless spanningsloos
voltage level spanningsniveau
voltage limiter spanningsbegrenzer
voltage limiting spanningsbegrenzing
voltage loss spanningsverlies
voltage measurement spanningsmeting
voltage measuring equipment spanningsmeetapparatuur
voltage multiplier spanningsvermenigvuldiger
voltage peak spanningspiek
voltage protection spanningsbeveiliging
voltage pulse spanningsimpuls
voltage range spanningsbereik
voltage rating spanningsbereik; spanningswaarde
voltage ratio spanningsverhouding
voltage regulation spanningsregeling; spanningsstabilisatie
voltage regulator spanningsregelaar; spanningsstabilisator
voltage ripple spanningsrimpel
voltage rise spanningsstijging
voltage sensitivity spanningsgevoeligheid
voltage source spanningsbron
voltage stabilization spanningsstabilisatie
voltage stabilizer spanningsreferentiebuis; spanningsstabilisator
voltage-stabilizer circuit spanningsstabilisatieschakeling
voltage-stabilizer tube spanningsstabilisatiebuis
voltage-stabilizer valve spanningsstabilisatiebuis
voltage-stabilizing tube spanningsreferentiebuis
voltage/standing wave ratio: VSWR spanning/staandegolfverhouding
voltage step spanningssprong
voltage supply spanningsbron; voeding
voltage surge spanningsstoot
voltage take-off spanningsafname
voltage tapping spanningsafname
voltage tapping plate spanningsomschakelplaat
voltage terminal spanningsklem
voltage test spanningsproef
voltage to ground aardspanning
voltage transformer spanningstransformator
voltage value spanningswaarde
voltage-variable capacitor spanningsvariabele condensator
voltage-variable resistor spanningsvariabele weerstand
volt-ampere voltampŤre
Volta's principle Volta's principe
voltmeter spanningsmeter; voltmeter
voltmeter multiplier voltmetervermenigvuldiger
volt-ohmmeter voltohmmeter
volume geluidsvolume; grootte; inhoud; omvang; opslagmedium; sterkte; volume
volume adjustment volumeregeling
volume control geluidsregelaar; sterkteregeling; volumeregelaar; volumeregeling
volume model volumemodel
volume of sales verkoopomzet
volume pixel voxel
volume range volumebereik
volume resistance inwendige weerstand
volume resistivity soortgelijke volumeweerstand
volume shrinkage volumekrimp
volume sweep volumesweep
volumetric volumetrisch
volumetric flask maatkolf
volume velocity volumesnelheid
volume/weight ratio volume/gewichtsverhouding
voluminous volumineus
volute spring spiraalveer; torenveer
von Neumann machine von Neumann-computer
vortex werveling
vortex amplifier wervelversterker
voucher verantwoordingsstuk
V-signal roodverschilsignaal
vulcanisate vulkanisaat
vulcanize (to) vulkaniseren