For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


U-beam U-balk
U-bend U-bocht
ubiquitous carrier alomtegenwoordige drager
U-butt joint kelknaad
U-core U-kern
UCS colour triangle UCS-driehoek
UHF aerial UHF-antenne
UHF antenna UHF-antenne
UHF capacitor UHF-condensator
UHF converter UHF-omvormer; voorzetapparaat
UHF diode UHF-diode
UHF-to-VHF translator UHF/VHF-vertaler
UHF transistor UHF-transistor
UHF tube UHF-buis
UHF tuner UHF-tuner
ultimate uiterste
ultimate collapsing stress kniksterkte
ultimate consumer eindgebruiker
ultimate strength treksterkte
ultimate stress uiterste spanning
ultimate tensile stress trekgrens
ultra ultra
ultracentrifuge ultracentrifuge
ultra-high ultrahoog
ultrahigh frequency: UHF zeer hoge frequentie; zeer hoogfrequent
ultralinear ultralineair
ultralow frequency: ULF zeer lage frequentie; zeer laagfrequent
ultramarine ultramarijn
ultra-red ultrarood
ultra-short ultrakort
ultra short-term planning ultrakorte-termijnplanning
ultrasonic ultrasonisch; ultrasoon
ultrasonic cleaner ultrasone reinigingsinstallatie
ultrasonic cleaning ultrasoon reinigen
ultrasonic cleaning equipment ultrasone reinigingsinstallatie
ultrasonic communication ultrasone communicatie
ultrasonic delay line ultrasone vertragingslijn
ultrasonic detector ultrasone detector
ultrasonic energy ultrasone energie
ultrasonic filter ultrasoon filter
ultrasonic frequency ultrasone frequentie
ultrasonic generator ultrasone generator; ultrasoongenerator
ultrasonic inspection ultrasone inspectie
ultrasonic plating ultrasone galvanisering
ultrasonics ultrasone technologie
ultrasonic sound wave ultrasone geluidsgolf
ultrasonic switch ultrasone schakelaar
ultrasonic transducer ultrasone omvormer
ultrasonic waves ultrasone golven
ultrasonic welding ultrasoon lassen
ultrasound ultrageluid; ultrasone trilling
ultra-violet: UV ultraviolet
ultra-white ultrawit
U-modulator U-modulator
unabbreviated onafgekort
unabridged onverkort
unaccented toonloos
unacceptable onaannemelijk
unaided eye ongewapende oog
unalloyed ongelegeerd
unalterable onveranderbaar
unambiguous eenduidig; ondubbelzinnig
unanticipated onvoorzien
unary operation monadische bewerking
unattacked onaangetast
unattainable onbereikbaar
unattended onbemand
unattenuated onverzwakt
unattractive onaantrekkelijk
unauthorized niet-geautoriseerd
unauthorized access onbevoegde toegang
unauthorized user onbevoegde gebruiker
unavailable onverkrijgbaar; onvermijdbaar
unbalance onbalans
unbalanced ongebalanceerd; onsymmetrisch
unbalanced line niet-gebalanceerde lijn
unbalanced-to-earth aard-onsymmetrisch
unbalanced-to-earth network aard-onsymmetrisch netwerk
unbalanced-to-ground aard-onsymmetrisch
unbalanced-to-ground network aard-onsymmetrisch netwerk
unbendable onbuigbaar; onbuigzaam
unbevelled onafgeschuind
unbiased unit biasloze eenheid
unbiassed estimator zuivere schatter
unblank (to) doorlaten
unblanking opheffen van de onderdrukking
unblanking pulse opheffingspuls
unbleached ongebleekt
unbreakable onbreekbaar
unbroken onaangebroken
un-bypassed cathode resistor niet-ontkoppelde kathodeweerstand
uncase (to) uitkasten
uncertain onzeker; wisselvallig
uncertainty onzekerheid
uncertainty inference system: UIS inferentiesysteem gekenmerkt door onzekerheden
uncertainty principle onzekerheidsbeginsel
unchallengeable onaanvechtbaar
unchamfered onafgeschuind
unchangeable onveranderbaar
unclamp (to) afspannen; uitspannen
unclear onduidelijk; onleesbaar
unclutch (to) loskoppelen
uncoil (to) afwikkelen
uncoloured matt matblank
uncompensated niet gecompenseerd
uncompensated amplifier niet-gecompenseerde versterker
uncompensated capacitor niet-gecompenseerde condensator
uncompensated inductor niet-gecompenseerde inductor
uncompensated resistor niet-gecompenseerde weerstand
unconditional branch onvoorwaardelijke sprong
unconditional jump onvoorwaardelijke sprong
unconditional jump instruction onvoorwaardelijke sprongopdracht
unconditional statement onvoorwaardelijke sprongopdracht
unconditional transfer instruction onvoorwaardelijke sprongopdracht
unconfirmed onbekrachtigd
uncontrollable onbeheersbaar
uncontrollable signal restsignaal
uncooled ongekoeld
uncovered onbedekt; onbekleed
uncritical onkritisch
uncured niet-uitgehard
uncurrent incourant
undamaged onbeschadigd
undamped ongedempt
undamped natural frequency ongedempte natuurlijke frequentie
undecided onbeslist
undecoupled cathode resistor niet-ontkoppelde kathodeweerstand
undeliverable onbestelbaar
undelivered onafgeleverd
under onder
underblanket onderdeken; onderlegdeken
undercarriage onderstel
undercoat onderlaag; tussenlaag
under-cooling onderkoeling
undercurrent onderstroom
undercut onderetsing; ondergeŽtst deel; ondersnijding
undercutting onderetsen; onderetsing
underdamping onderkritische demping
under-delivery minderlevering
underdevelopment onderontwikkeling
underemployment onderbezetting
underestimate (to) onderschatten; te laag ramen
underetching onderetsen; onderetsing
under examination pro memorie
under-expose (to) onderbelichten
under-exposed onderbelicht
under-exposure onderbelichting
underflow onderloop
underflow exception onderloopexceptie
underframe onderstel
underground ondergronds
underinsulation onderisolatie
underinsurance onderverzekering
underlayer onderlaag
underload onderbezetting
underloaded onderbelast; onderbezet
underloaded amplifier onderbelaste versterker
underloading onderbelasting; onderbezetting
underlying metal tussenlaag
undermentioned ondergenoemd
undermodulation ondermodulatie
underneath onder
under no-load onbelast
underpart onderstuk
underpass onderdoorgang
underpressure onderdruk
under pressure onder druk
underproduction onderproductie
under reservation onder voorbehoud
underrust onderroest
underrusting onderroest
underrusting test onderroestproef
undersea onderzee
underside onderkant; onderzijde
undersize ondermaat
undersize (to) inkrimpen
understaffing onderbezetting
undertake (to) aannemen
undertaking bedrijf; onderneming
under these conditions onder deze omstandigheden
undervalue (to) onderschatten
undervoltage onderspanning
underwater onderwater
underwriter verzekeraar
undesirable ongewenst
undetachable onafneembaar
undiluted onaangelengd; onverdund
undirected graph niet-gerichte graaf
undistorted onvervormd
undistorted wave onvervormde golf
undisturbed stoorvrij; storingsvrij
undivided ongedeeld
undo (to) losdraaien; losmaken; uitdraaien
undrilled ongeboord
undulating gegolfd; golvend
undulation golving
uneconomic oneconomisch
uneconomical onvoordelig
unemployed ongebruikt; werkeloos; werkloos
unemployment werkeloosheid; werkloosheid
unequal ongelijk
unequal alternation ongelijke halve periodes
uneven oneffen; oneven; ongelijkmatig; onregelmatig
unevenness oneffenheid
unexposed onbelicht
unfavourable ongunstig
unfiltered ongefilterd
unfinished onafgehandeld; onafgemaakt; onafgewerkt
unfinished product ruw product
unfit for use onbruikbaar
unfitness for work arbeidsongeschiktheid
unfold (to) ontvouwen; uitslaan
unforeseen onvoorzien
unfounded ongegrond
unfulfilled onafgewikkeld
unguarded onafgeschermd; onbeschermd
unhampered onbelemmerd; ongehinderd
unhealthy ongezond
uni uni
uniaxial eenassig
uni-coloured eenkleurig
uniconductor cable enkelvoudige geleider
unidirected graph eenrichtingsgraaf
unidirectional een richting hebbend; unidirectioneel
unidirectional bus eenrichtingsbus
unidirectional conductivity eenrichtingsgeleiding
unidirectional current eenrichtingsstroom
unidirectional microphone microfoon met eenzijdige gevoeligheid
unidirectional network eenrichtingsnetwerk
unidirectional pulse eenrichtingspuls
unidirectional voltage eenrichtingsspanning
unification unificatie
uniform eenparig; egaal; gelijkmatig; uniform
Uniform Chromaticity Scale system UCS-systeem
uniform distribution uniforme verdeling
uniform electric field uniform elektrische veld
uniformity gelijkmatigheid; uniformiteit
uniformity of layer thickness spreidend vermogen
uniform line uniforme lijn
uniformly accelerated motion eenparig versnelde beweging
uniformly accessible store rondomgeheugen; uniform toegankelijk geheugen
uniformly distributed gelijkmatig verdeeld; gelijk verdeeld
uniformly red gelijkmatig rood
uniformly retarded motion eenparig vertraagde beweging
uniform product code: UPC uniforme productcode
uniform running regelmatig lopen van een machine
uniform symbology specification: USS uniforme specificatie van de streepjessymboliek
uniform waveguide uniforme golfpijp
unify (to) unifiŽren
unifying concept leidend beginsel
unijunction transistor unijunctietransistor
unimodal distribution eentoppige verdeling
uninflammable onbrandbaar
unintelligible onbegrijpelijk; onverstaanbaar
unintentional ongewild; onopzettelijk; onverhoeds
uninterrupted onafgebroken; ononderbroken
union disjunctie; samenvoeging; slangwartel; vereniging; wartel
union nut wartelmoer
unipolar eenpolig; enkelpolig; unipolair
unipolar pulse unipolaire puls
unipolar transistor unipolaire transistor
unipunch ponsplankje
unique item uniek onderdeel
unique names assumption aanname van unieke namen
unique standard product uniek standaardproduct
uniscript-multilingual eenschrift-meertalig
unit aggregaat; eenheid; exemplaar; orgaan; unit
unit angle hoekeenheid
unit area oppervlakte-eenheid
unit-area acoustic impedance specifieke akoestische impedantie
unit-area acoustic reactance specifieke akoestische reactantie
unit-area acoustic resistance specifieke akoestische resistantie
unitary body/chassis zelfdragende carrosserie
unit cost kosten per eenheid
unit delay eenheidsvertragingstijd
unit delay simulator eenheidsvertragingstijdsimulator
unit development folder: UDF eenheidsontwikkelingsfolder
unit-distance code eenheidsafstandcode
unite (to) samentrekken; samenvoegen; verbinden; verenigen
unit electrostatic charge eenheid van elektrostatische lading
uniting samentrekking
unit interval eenheidsinterval
unit length eenheidslengte; lengte-eenheid
unit load laadeenheid
unit matrix eenheidsmatrix
unit of energy arbeidseenheid
unit of fit passingeenheid
unit of labour werkeenheid
unit of length lengte-eenheid
unit of measurement maateenheid; meeteenheid
unit of primary colour grondkleureenheid
unit of product producteenheid
unit of resistance weerstandseenheid
unit of time tijdseenheid
unit of tolerance tolerantie-eenheid
unit of value waarde-eenheid
unit of volume volume-eenheid
unit of weight gewichtseenheid
unit of work arbeidseenheid
unit packaging enkelverpakking
unit price stuksprijs
unit production enkelfabricage; stukfabricage; stukproductie
unit record equipment ponskaartenapparatuur
unit requirements documentation documentatie van de eisen van een (test)eenheid
units of work werkeenheden
unit source of light eenheidslichtbron
unit string eenlidsrij
unit testing testen van een eenheid
unit time tijdseenheid
unit tolerance tolerantie-eenheid
unit vector eenheidsvector
univalent eenwaardig; univalent
univariate eendimensionaal
univariate distribution eendimensionale verdeling
universal universeel
universal bifilar winding bifilaire kruiswikkeling
universal bridge universele brug
universal clamp universeelklem
universal coupler universele koppeleenheid
universal filter universeel filter
universal grinder universele slijpbank
universality universaliteit
universal joint cardankoppeling; kruiskoppeling
universal L-C-R measuring bridge universele L-R-C meetbrug
universal material universeel materiaal
universal measuring instrument universeelmeter
universal meter AVO-meter; universeelmeter
universal modelling language: UML universele modelleringstaal
universal non-shaped cavity block voorgewerkte ongevormde inzetmatrijs
universal non-shaped force block voorgewerkte ongevormde inzetmatrijs
universal planning universele planning
universal product code universele productcode
universal quantifier universele hoeveelheidsbepaler
universal slicer allessnijder
universal theory universele theorie
universal winder kruiswikkelmachine
universal winding kruisslagwikkelen; kruiswikkelen; slagwikkelen; universele wikkeling; hoogkantwikkelen
universal winding machine kruiswikkelmachine
universal wound coil hoogkantgewikkelde spoel; slaggewikkelde spoel; slagwikkelspoel
universe populatie; universum
university of the air televisieuniversiteit
unknown onbekende; onbekend
unknown level onbekend niveau
unknown quantity onbekende grootheid
unknown state onbekende toestand
unladen onbeladen
unladen weight leeggewicht
unlatch (to) ontgrendelen
unlatched ontgrendeld
unless tenzij
unlike ongelijknamig
unlike charges tegengestelde ladingen
unlimited onbegrensd; onbeperkt
unlined onbedekt; onbekleed
unload (to) lossen; ontladen; uithalen; uitladen; uitnemen; uitslepen
unloaded onbelast; uitgehaald
unloaded Q onbelaste Q
unloaded transmitter onbelaste zender
unloading location losplaats
unlock (to) ontgrendelen
unlocked ontgrendeld
unmachined onbewerkt; ruw
unmanned onbemand
unmesh (to) uitdraaien
unmodified instruction ongemodificeerde opdracht; oorspronkelijke opdracht
unmodulated ongemoduleerd
unmodulated current ongemoduleerde stroom
unobstructed onbelemmerd; ongehinderd
unobtainable onverkrijgbaar
unoccupied onbewerkt
unoccupied time tijdverlet
unopened onaangebroken
unordered list ongeordende lijst
unordered tree ongeordende boom
unpack (to) ontpakken; spreiden; uitpakken
unpacked format gespreide vorm
unpainted ongeverfd
unperishable niet-bederfelijk
unplanned issue niet geplande uitgifte
unplanned receipt niet geplande ontvangst
unprinted onbedrukt
unprocessed onbewerkt
unproductive onproductief
unproductive hours onproductieve uren
unprotected onbeschermd
unpurified ongezuiverd
unrecorded onbespeeld
unrecoverable niet-herstelbaar
unreel (to) afrollen; afspoelen; afwikkelen
unreeling device afloopstoel
unrefined ongezuiverd
unreflected wave niet-gereflecteerde golf
unregulated niet-gestabiliseerd
unregulated voltage niet-gestabiliseerde spanning
unreliability onbetrouwbaarheid
unreliable onbetrouwbaar
unrestricted onbeperkt
unroll (to) afrollen
unroundness onrondheid
unsafe onveilig
unsafety onveiligheid
unsalability onverkoopbaarheid
unsalable onverkoopbaar
unsaponifiable onverzeepbaar
unsatisfactory onvoldoende
unsaturated onverzadigd
unsaturated operation onverzadigde werking
unscreened onafgeschermd; onbeschermd
unscrew (to) losdraaien; uitdraaien; uitschroeven
unscrewed losgedraaid
unscribed onafgetekend
unset (to) terugstellen
unsettled onafgewikkeld; onbeslist
unsheathed onbekleed
unsheathed length ontmantelingslengte
unshielded onafgeschermd
unshielded cable niet-afgeschermde kabel
unshielded transformer niet-afgeschermde transformator
unsightly onooglijk
unskilled ongeschoold
unskilled hand ongeschoolde
unskilled worker ongeschoolde arbeider
unslaked ongeblust
unsolder (to) lossolderen
unsoldered losgesoldeerd
unsound ondeugdelijk; ongezond
unspool (to) afspoelen
unstability instabiliteit; onstabiliteit
unstabilized ongestabiliseerd
unstabilized supply ruwe voeding
unstable instabiel; onstabiel; wisselvallig
unstable balance labiele balans
unstable state onstabiele toestand
unsteady veranderlijk
unstratified language niet-gelaagde taal
unstrengthened onversterkt
unstress (to) ontspannen
unstructured ongestructureerd
unsubstantial ondeugdelijk
unsuitable ongeschikt
unsymmetric onsymmetrisch
unsymmetric pn junction niet-symmetrische pn-overgang
untidy slordig; wanordelijk
UNTIL-clause UNTIL-clausule
untin (to) onttinnen
untinned onvertind
untoleranced dimension ongetolereerde maat
untreated onbehandeld
untrue onzuiver
untuned aerial circuit onafgestemde antennekring
untuned amplifier onafgestemde versterker
untuned antenna circuit onafgestemde antennekring
untuned transformer onafgestemde transformator
unusable onbruikbaar
unused onbenut; ongebruikt
unused capacity onderbezetting
unused time stilstandtijd
unverifiable oncontroleerbaar
unwanted ongewenst
unwarpable trekvrij
unweakened onverzwakt
unweighted measurement recht gemeten
unwieldy objects onhandelbare voorwerpen
unwind (to) afrollen; afwikkelen; afwikkelen; ontrollen; strekken
unyielding objects onhandelbare voorwerpen; volumineuze voorwerpen
up in bedrijf
up-and-down motion op-en-neer gaande beweging
up-building opbouw
up-converter omhoogconverter; omhoogomvormer; omhoogomzetter
update (to) bijwerken
upgradable uitbouwbaar
upgrade (to) veredelen
upholster (to) stofferen
upholstery bekleding; stoffering
U-piece U-stuk
U-pipe U-pijp
uplink opgaande verbinding; opwaartse verbinding
uplink frequency opwaartse frequentie
uplink signal opwaarts signaal
upper bovenste
upper band bovenste band
upper bearing bovenlager
upper bend bovenste bocht
upper boundary bovengrens
upper cabinet bovenkast
upper case bovenklep; hoofdletter
upper control limit bovenste regelgrens
upper cover bovendeksel
upper curtate bovenzone
upper deviation bovenste grensmaatafwijking
upper die bovenstempel
upper flap bovenkritisch
upper jig bovenmal
upper limit bovengrens; bovengrens
upper-limit frequency bovenste grensfrequentie
upper limit of size bovenste grensmaat
upper mould bovenmatrijs
upper part bovenste gedeelte
upper plate bovenplaat
upper side bovenkant; bovenzijde
upper sideband bovenste zijband
upper sideband, suppressed carrier bovenste zijband met onderdrukte draagstroom
upright kolom; opstaand; rechtop; rechtstandig; staand; steil
upright-mounted resistor verticale weerstand
upright vacuum cleaner handstofzuiger; steelstofzuiger
U-profile U-profiel
upset (to) opstuiken; stuiken; uitstuiken
upsetting die stuikstempel
upsetting force stuikkracht
upsetting height stuikhoogte
upsetting machine stuikmachine
upsetting pressure stuikdruk
upstroke opgaande slag; opwaartse slag
up time bedrijfstijd
up-to-date up-to-date
upward opwaarts
upward compatibility compatibiliteit naar boven
upward compatible bovenwaarts-compatibel
upward compression bovenwaartse compressie
upwards opwaarts
upward stroke opwaartse slag
upward transformation optransformeren
uranium uranium
uranium metals uraniummetalen
urban area dichtbebouwd gebied
urea content ureumgehalte
urea formaldehyde ureumformaldehyde
urea formaldehyde paint ureumformaldehydeverf
urea philite ureumphilite
urgency spoed; urgentie
urgency list urgentielijst
urgency treatment spoedbehandeling
urgent urgent
urgent order spoedorder
urgent shipment spoedzending
usability bruikbaarheid; bruikbaar
usable bruikbaar
usable frequency range bruikbare frequentieband
usage gebruik; verbruik; verwerking
usage rate verbruikstempo
usage variance variabel verbruik
use gebruik; toepassing; verwerking
use (to) gebruiken; toepassen; verbruiken; verwerken
use as-is gebruik in de staat waarin het verkeert
use case gebruiksgeval
use case diagram diagram van een gebruiksgeval
use case scenario scenario van een gebruiksgeval
use conditions gebruiksomstandigheden
use factor gebruiksfactor
useful nuttig
useful bandwidth nuttige bandbreedte
useful capacity nuttige inhoud
useful effect nuttig effect
useful life gebruiksduur; nuttige levensduur
useful load nuttige lading
usefulness bruikbaarheid; nut
useless onbruikbaar
uselessness onbruikbaarheid
user gebruiker; verbruiker
user-dependent gebruikersafhankelijk
user documentation gebruikersdocumentatie
user friendly gebruik(er)svriendelijk
user-independent gebruikersonafhankelijk
user interaction gebruikersinteractie
user interface gebruikersinterface
user interface management system: UIMS beheerssysteem voor gebruikersinterfaces
user manual gebruikershandleiding
user model gebruikersmodel
user-oriented gebruikersgericht
user-specific gebruikersspecifiek
user specification gebruikersspecificatie
uses toepassingsmogelijkheden
use up (to) opwerken; verbruiken
U-shaped U-vormig
U-signal blauwverschilsignaal
using onder gebruikmaking van
usual gebruikelijk
utilities utiliteiten
utility nutsbedrijf; nut; utiliteitsprogramma; waarde
utility program dienstprogramma; functieprogramma; utiliteitsprogramma
utility routine utiliteitsroutine
utilization benutting
utilization losses verbruiksverliezen
utilization of heat warmtebenutting
utilization ratio gebruiksfactor
utilize (to) benutten
utterance uiting
uttermost uiterste
uttermost position uiterste stand
U-tube U-buis
UV resistance UV-bestendigheid
UV stability UV-bestendigheid
UV steadiness UV-bestendigheid
U-weld U-las; U-naad