For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


aanbeeld anvil
aanbeeldblok anvil block
aanbeeldhoorn anvil beak
aanbesteden to invite tenders for
aanbeveling recommendation
aanbevolen grenskwaliteit preferred average quality level
aanbod offer; submission; labour supply
aanbotsen to collide
aanbouw construction
aanbrengen to apply; to mount; to fit
aanbrenggereedschap applicator; application equipment
aandacht vragend signaal emergency signal
aandeel share
aandeelhouder shareholder
aandeel in de winst profitsharing
aan de hoge frequentiekant at the high frequency side
aan de lage frequentiekant at the low frequency side
aandelenkapitaal share capital; capital stock
aan de maat zijn to be to size
aan de ontvangerzijde at the receiving end; at the receiver end
aan de ontvangstzijde at the receiving end; at the receiver end
aan de orde stellen to discuss; to bring on the carpet
aan de orde zijn to be under discussion; to be in order
aan de randen at the edges
aandraaien to tighten; to switch on
aandrijfas drive shaft; drive spindle
aandrijfbeugel drive bracket
aandrijfbus drive bush
aandrijfeenheid actuating device; drive; drive unit
aandrijfimpuls driver pulse
aandrijfketting drive chain
aandrijfknop drive knob
aandrijfkoord drive cord
aandrijfkoppel drive torque
aandrijfmechanisme drive; drive mechanism
aandrijfmoment drive torque
aandrijfmotor drive motor
aandrijfpen drive pin
aandrijfpuls driver pulse
aandrijfriem drive belt
aandrijfriemschijf drive pulley
aandrijfring drive ring
aandrijfrol driving pulley; capstan
aandrijfschijf driving disc
aandrijfsignaal driver signal
aandrijfsnaar drive belt
aandrijfstang drive rod
aandrijfsysteem drive system
aandrijftrap driver stage
aandrijfwerk drive; drive gear
aandrijven to drive; to control
aandrijvend driving
aandrijvend element driving element
aandrijvend tandwiel driving gear
aandrijver actuator
aandrijving actuation; drive; driving; drive gear
aandrijvingssysteem actuating system
aandroging setting; setting up; initial drying
aandrukbeugel pressure bracket
aandrukgereedschap press-on tool; hold-down tool
aandrukken to press on; to squeeze; to press home
aandrukkracht press-on force; hold-down force; press- home force
aandrukkussen pressure pad; hold-down pad
aandrukplaat pressure plate; hold-down plate
aandrukring pressure ring
aandrukrol pinch wheel; pressure roller; pinch roller
aandrukveer pressure spring; hold-down spring
aandrukviltje pressure felt
aanduiden to designate; to indicate
aanduiding designation; indication
aanduidingskenmerk indicator
aanduwen to push (on)
aaneengeschakelde aandrijver joined actuator
aaneengesloten netwerk closed network; continuous network
aaneenklinken to rivet together
aaneenlassen to weld together
aaneenlijmen to bond together
aaneenpassen to fit together
aaneenschakelen to interlink; to concatenate
aaneenschakeling concatenation
aaneensluitend joining
aaneensmelten to fuse together; to melt together
aaneensolderen to solder together
aaneenspijkeren to nail together
aan één zijde geaard circuit single-ended circuit
aangebroken verpakkingseenheid broken packing unit
aangedreven driven
aangedreven wiel driven wheel
aangedrukt pressed-on; squeezed; held-down
aangegane volumeprestatie committed volume performance; confirmed volume performance: CVP
aangehamerd peened
aangehouden order retained order
aangehouden toon sustained tone
aangelegde spanning applied voltage; impressed voltage
aangenomen atoomafstand assumed atomic spacing
aangenomen gemiddelde assumed mean
aangenomen waarde assumed value
aangepast adapted; matched; fitted; matching
aangepaste belasting matched load
aangepaste programmatuur adapted software
aangepast paar matched pair
aangespoten steker integral plug; moulded-on plug
aangesproken element disturbed cell; partially switched cell
aangesproken geheugenelement disturbed cell; partially switched cell
aangetekend registered
aangetoonde capaciteit demonstrated capacity
aangeven to mention; to state; to indicate; to designate
aangewezen snelheid indicated speed
aangeworven persoon recruited person
aangezet sharpened; wetted
aangrenzend adjacent
aangrenzende domeinen adjacent domains
aangrenzende kanaalgevoeligheid adjacent channel selectivity
aangrenzende kanaalinterferentie adjacent channel interference
aangrenzende knooppunten adjacent nodes
aangrenzende toewijzing contiguous allocation
aangrenzende winding adjacent turn; adjacent coil
aangrenzend kanaal adjacent channel
aangrenzend spoor adjacent track
aangrijpingslijn line of action
aangrijpingspunt point of application; taking point
aanhaken to hook on; to hitch on; to attach; to couple
aanhameren to peen
aanhangen to tag
aanhangwagen trailer
aanhechten to attach
aanhechting attachment
aanhef header
aanhefdeel header part
aan het net leggen to connect to the mains
aanhouden to observe; to respect; to adhere to
aankiezen access
aankleuring colouring
aankoeken to clog; to get incrusted
aankoeking clogging; incrustation
aankomstbericht arrival notice
aankomstdatum arrival date
aankoopprijs purchase price
aanlading loading
aanleercurve learning curve
aanleg aptitude
aanleggen to push against; to hold against; to guide against; to rest against; to install; to apply
aanlegvlak guiding surface; reference surface; datum surface
aanleiding (naar - van) with reference to; in connection with; in consequence of
aanlengen to dilute; to thin
aanligeigenschappen conformability
aanliggen to butt (against); to lie against; to rest against; to mate; to bed down on; to seat on; to bear on
aanliggend butting; abutting; mating; adjacent; conformal; body-following
aanliggend vlak butting surface; abutting surface; mating surface; adjacent surface
aanloop running-in; start; approach; learning period
aanloopband starting belt; leader tape
aanloopkleur temper colour
aanloopkoppel starting torque
aanloopkosten running-in costs
aanloopmodel initial model; starting model
aanlooppatroon running-in pattern
aanloopserie starting run; starting series
aanloopspanning starting voltage
aanloopstroom starting current
aanloopstuk leader
aanlooptijd starting time; running-in time
aanlooptrap starting stage
aanloopverlies starting loss; initial loss
aanloopweerstand starting resistance
aanloopwikkeling starting winding
aanlopen to start; to colour; to tarnish; to interfere with; to rub against; to be out of centre
aanmaak preparation; makeup; manufacture
aanmaakvloeistof mixing liquid
aanmaken to prepare; to manufacture
aanmelden to log-on
aanmerking (in - nemen) to take into consideration
aanname assumption
aanname van een gesloten wereld closed world assumption
aanname van unieke namen unique names assumption
aannemen to accept; to assume; to undertake; to recruit
aannemer contractor
aanneming acceptance; assuming; contracting; engagement; enlisting; recruitment
aanpak approach
aanpakken to approach
aanpasbaar service-onderdeel customizable service item
aanpasbare gebruikersinterface adaptable user interface
aanpasbus adaptation bush; adapter bush
aanpasfout matching error
aanpashoorn matching horn
aanpassen to adapt; to edit
aanpassen aan to adapt to; to match to; to fit; to adjust oneself to
aanpassende regeling adaptive control
aanpassing adaptation; editing; matching; curve fitting
aanpassing aan het metrieke stelsel metrification
aanpassingsdeel interface
aanpassingseenheid adapter; adaptor
aanpassingsgegevens adaptation data
aanpassingsleiding matching stub
aanpassingsparameter adaptation parameter
aanpassingssectie matching stub
aanpassingsspoel matching coil
aanpassingsstuk adapter
aanpassingstransformator matching transformer
aanpassingsvermogen adaptability; adjustability; powers of adjustment
aanpassingsweerstand matching resistor
aanpasstuk adapter; adaptor; matching piece
aanplakbord notice board; bulletin board
aanraakbaar touchable; exposed
aanraakbaarheid touchability; exposedness
aanraakgevoelig scherm touch-sensitive display
aanraakscherm touch screen
aanraken to touch (each other); to be in contact
aanrakingsgevaar risk of contacting; risk of touching
aanrakingsoppervlak contact area; area of contact
aanrakingsoppervlakte contact surface; surface of contact
aanrechtmodel sink model
aanrijgen to thread
aanroep call
aanroeping invocation
aanroepopdracht call instruction
aanroepprogramma calling sequence
aanroeppunt point of invocation
aanschaf purchase; procurement
aanschaffen to buy; to purchase; to procure
aanschaffing purchase; procurement
aanschaffingskosten initial cost
aanschafwaarde acquisition price
aanschakelniveau trigger level
aanscherpen to sharpen; to point
aanscherper sharpener
aanslaan to tarnish; to blacken; to strike; to touch; to start; to fire; to key
aanslag stop; touch; deposit; settlement; scale; incrustation; tarnish; blackening; stroke
aanslagbeugel stop bracket
aanslagblok stop block
aanslaghouder stop holder
aanslagnok stop; stop boss
aanslagpen stop pin
aanslagplaat stop plate
aanslagring stop ring; stop collar
aanslagschroef stop screw
aanslagspanning starting voltage
aanslagspleet stop slot
aanslagstift connecting pin
aanslagstroom starting current
aanslagstuk stopper; stop piece
aanslagvinger finger stop
aansluitbaarheid connectivity
aansluitblok connecting block; terminal block
aansluitbout connecting bolt
aansluitbus terminal socket
aansluitcontact terminal contact
aansluitdemping terminal attenuation; terminal damping; connection damping
aansluitdoos outlet; outlet socket; terminal box; junction box
aansluitdop terminal cap; connecting cap
aansluitdraad connecting wire; connecting lead
aansluiteenheidinterface attachment unit interface: AUI
aansluiten to connect; to branch; to hook up; to fit; to close up; to abut
aansluitend abutting
aansluitende adressering one-ahead addressing; implied addressing; stepped addressing
aansluitflens connecting flange
aansluiting connection; interface
aansluitingsbevestiging handshake; handshaking
aansluitkaart interface board
aansluitkabel connecting cable
aansluitkast terminal box; junction box
aansluitklem terminal
aansluitlip tag
aansluitmateriaal connecting material
aansluitmoer connecting nut; terminal nut
aansluitmof coupling box; coupling sleeve
aansluitmogelijkheid provision for connection
aansluitnippel connecting nipple
aansluitoog connecting eyelet
aansluitpen connecting pin; terminal; terminal pin; pin
aansluitplaat connecting plate; terminal plate
aansluitpunt connecting point; terminal
aansluitschema wiring diagram; connecting diagram
aansluitslang connecting hose
aansluitsnoer connecting flex; connecting lead; connecting cord
aansluitstrip terminal strip; connecting strip; tagstrip
aansluitstuk connecting piece; connector
aansluittijd connecting time; session
aansluitventiel connecting valve
aansluitvlak contact area
aansluitwaarde connected load
aansmelten (aan) to weld to; to seal to
aansnijding chamfer
aansolderen to solder on
aanspraak claim
aansprakelijkheid responsibility; liability
aanspreekdiepte reaction depth
aanspreekgevoeligheid discrimination
aanspreekimpuls disturb pulse; post-write disturb pulse; pre-read disturb pulse
aanspreekstroom reaction current
aanspreektijd pick-up time; pull-in time; operate time; reaction time
aanspreken to pick-up; to pull-in; to operate; to be energized
aanspuitboom runner
aanspuitbus feed bush; sprue bush
aanspuitbusaanpassingsstuk nozzle adapter
aanspuiting sprue; gate
aanspuitingafsnijder gate
aanspuitingskanaal runner
aanspuitingsuitstoter sprue ejector
aanspuitingsuitstoterpen sprue-ejector pin
aanspuitinguittrekker sprue puller
aanspuitkanaal runner
aanspuitkegel sprue
aanspuitopening gate
aanspuitpoort gate
aanspuitrest transfer pull; sprue mark
aanstelling appointment
aanstootfrequentie excitation frequency
aanstoten to strike against; to impact; to excite; to strike the stop
aanstreepmethode mark sensing; mark scanning
aansturen to drive
aantal number; quantity; absolute frequency; number of
aantal conclusies per seconde die zijn getrokken bij het gebruik van de vage logica fuzzy logic inferences per second: FLIPS
aantal fouten number of defects; defects per unit
aantal foutieve exemplaren number of defects
aantal gangen number of starts
aantal gangen van de samenlopende vorm number of starts in mating worm
aantal instel-items set-up quantity
aantal lijnen number of lines
aantal per verpakking number per package; quantity per package
aantal vage logica conclusies per seconde fuzzy logic inferences per second: FLIPS
aantal waarnemingsuitkomsten number of observed values
aantal windingen number of turns; number of coils
aantasten to affect; to impair; to infringe; to violate; to attack
aantasting affection; impairment; infringement; violation; attack
aantekenen to note; to jot down; to record
aantekening note; record; memorandum; memo
aantrekkelijkheid attractiveness; attraction
aantrekken to attract; to pick-up; to pull-in; to operate; to engage; to enlist
aantrekking attraction; pick-up; pull-in; operate; engagement; enlistment; pulling
aantrekkingskracht force of attraction; attractive force
aantrekspanning pick-up voltage; pull-in voltage
aantrekstroom pick-up current; pull-in current
aan-uit-bewerking on-off operation
aan-uit-schakelaar on-off switch
aan/uitschakelen to toggle
aan-uit-verhouding on-off ratio
aanvangslaadstroom initial charging current
aanvangssalaris starting salary
aanvangssnelheid initial speed; initial velocity
aanvankelijk initial
aanverwante bedrijven allied industries
aanvoer supply; feed
aanvoerapparaat feeding device
aanvoerbaan supply track
aanvoerband feed belt; supply belt
aanvoerbeweging feed movement
aanvoerbuis feed tube
aanvoeren to supply; to feed; to allege
aanvoer- en afvoeranalyse input/output analysis
aanvoergoot feed chute
aanvoering allegation
aanvoerleiding supply line
aanvoermondstuk supply nozzle; feed nozzle
aanvoerrol feed roller
aanvoerslede feed slide
aanvoersnelheid rate of feed
aanvoerspruitstuk supply manifold; feed manifold
aanvoerwals feed roll
aanvraag application; request; inquiry; requisition; demand; enquiry
aanvraagbelasting demand load
aanvraagformulier application form
aanvraagtoekenning demand assignment
aanvraagverkeer met direct doorverbinden demand working
aanvraagverkeer met terugbellen delay working
aanvreten to impair
aanvullen to replenish; to top up; to complete; to supplement
aanvullend supplementary
aanvullend bericht amplifying message
aanvullende attributen additive attributes
aanvullende productdocumentatie additional product documentation
aanvullende tekening supplementary drawing
aanvullend onderhoud supplementary maintenance
aanvullend schakelbericht amplifying switch message
aanvuller replenisher
aanvulling replenishment; top-up; completion; supplementation; supplement
aanvullingsmiddel replenisher
aan weerskanten van on both sides of; on each side of
aanwezige ordening ordering bias
aanwezigheid presence
aanwezigheidscontrole checking-in
aanwezigheidsuren attendance hours
aanwijsbare fout noticeable error
aanwijsbare oorzaak assignable cause
aanwijzen to indicate; to show; to point out; to appoint; to nominate; to assign a task to a person; to indicate; to read
aanwijzen/creëren van een backup to backup
aanwijzer indicator; index; pointer
aanwijzing indication; appointment; nomination; assignment; reading
aanzet directive; pseudo-instruction; longitudinal feed; traverse; cross feed
aanzetkoppel starting torque
aanzetmechanisme starting gear; starting mechanism
aanzetslinger starting handle
aanzetten to start; to feed in; to sharpen; to wet
aanzetwinding preliminary turn
aanzicht view; appearance; shot
aanzuigen to suck; to draw; to prime
aanzuigleiding suction line
aanzuiglucht intake air
aanzuigsnelheid suction rate
aanzuigtafel vacuum table
aanzuigvermogen suction capacity
aanzuigzijde suction side
aanzuren to acidify; to acidulate
aanzuring acidulation
A-apparaat receiver with transformer supply
aard nature
aardaansluiting earth connection; earth terminal; ground connection; ground terminal
aardabsorptie ground absorption
aardappelmeel potato flour
aardbus ground bus
aardcapaciteit earth contact; ground contact; mass contact
aarddetector ground detector
aarddraad earth wire; earth lead; ground wire; ground lead; mass wire; mass lead
aarde earth; mass; earth ground; ground
aarden to earth; to ground
aardgas natural gas
aardgeleiding ground conductivity
aardimpedantie impedance ground
aarding earthing; grounding
aardisolatie ground insulation
aardklem earth terminal; ground terminal
aardleiding earth lead; earth wire; ground lead; ground wire
aardlek earth leakage
aardlekbeveiliging earth leakage protection
aardlip earth tag; ground tag
aardmagnetisch veld earth's magnetic field; terrestrial magnetic field
aardmagnetisme earth magnetism; terrestrial magnetism
aardmeetkunde geodesy
aard-onsymmetrisch unbalanced-to-earth; unbalanced- to-ground
aard-onsymmetrisch netwerk unbalanced-to-earth network; unbalanced-to-ground network
aardplaat earth plate; ground plate
aardpotentiaal earth potential; ground potential
aardpunt earth point
aardrail earth rail; earthing bar; earth busbar; ground rail; ground busbar
aardresistentie ground resistance
aardruis ground noise
aardschakelaar earth switch
aardsluitingsaanwijzer ground detector
aardspanning voltage to ground
aardstang ground rod
aardstation earth station
aardstrip earth strip
aardstromen earth currents
aardstroom ground current
aardsymbool earth symbol; ground symbol
aard-symmetrisch balanced-to-earth; balanced-to- ground
aard-symmetrisch netwerk balanced-to-earth network; balanced-to-ground network
aardteken earth sign; earth symbol; ground sign; ground symbol
aardveer earth spring
aardverbinding earth connection; earth lead; ground connection; ground lead
aardverklikker leakage indicator; earth detector
aardwas mineral wax; ozokerite
aardweerstand earth resistance
aardzijde earth side; cold side; low side
AB alternating burst
abacus abacus
abampère abampere
ABC-analyse ABC analysis
ABC-classificatie ABC classification
ABC-plan ABC-plan
ABC-planning ABC planning
ABC-principe ABC principle; ABC analysis
ABC-voorraadbeheer ABC stock control
abductie abduction
ABEL Acid-Base and Electrolyte disorders: ABEL
aberratie aberration
abfarad abfarad
abhenry abhenry
abnormaal abnormal
abnormaal einde abnormal end: abend
abnormale activering abnormal triggering
abnormale dissipatie abnormal dissipation
abnormale gloei abnormal glow
abnormale oscillatie abnormal oscillation
abnormale propagatie abnormal propagation
abohm abohm
abonnee subscriber
abonnee-uitgang subscriber output
abonnement subscription
abonnementsgeld subscription rate; subscription fee
abonneren to subscribe
abrupte junctie step junction
abscis abscissa
absolute adressering absolute addressing; specific addressing; absolute coding; specific coding
absolute afwijking absolute deviation
absolute alcohol absolute alcohol
absolute cijfers absolute figures
absolute code absolute code
absolute codering absolute coding; actual coding; basic coding
absolute coördinaatgegevens absolute coordinate data
absolute coördinaten absolute coordinates
absolute dimensies absolute dimensions
absolute eenheden absolute units
absolute fout absolute error
absolute frequentie absolute frequency
absolute functie absolute function
absolute instructie absolute instruction
absolute kracht absolute power
absolute laadkaart absolute loader card
absolute laadmodule absolute load module
absolute machinecode absolute machine code
absolute maximale voedingsspanning absolute maximum supply voltage
absolute padnaam absolute pathname
absolute-positiesensor absolute position sensor
absolute programmering absolute programming
absolute schaal absolute scale
absolute signaalvertraging absolute signal delay
absolute stroommeting absolute measurement of current
absolute taal absolute language
absolute tolerantie absolute tolerance
absolute uitdrukking absolute expression
absolute vertraging absolute delay
absolute waarde absolute value
absoluut absolute
absoluut adres absolute address; actual address
absoluut assembleerprogramma absolute assembler
absoluut coderingssysteem absolute encoder system
absoluut eenhedenstelsel absolute system of units
absoluut laadprogramma absolute loader; absolute program loader
absoluut vermogen absolute power
absoluut vrij veld absolute free field
absorberen to absorb
absorptie absorption
absorptiecircuit absorption circuit
absorptiegolfmeter absorption wavemeter
absorptiekoelkast absorption refrigerator
absorptiekromme absorption curve
absorptiemeter absorptiometer
absorptieve modulatie absorptive modulation
absorptieverlies absorption loss
absorptievermogen absorption capacity
absorptievloeistof absorbent liquid
abstract datatype abstract data type: ADT
abstracte klasse abstract class
abstracte machine abstract machine
abstracte methode abstract method
abstracte syntax notatie nr. 1 abstract syntax notation no. 1: ASN.1
abstracte testgroep abstract test suite
abstracte venster-gereedschapskist abstract window toolkit: AWT
abstract gegevenstype abstract data type: ADT
abstractie abstraction
abstractieniveau abstraction level
abstract object abstract object
abstract symbool abstract symbol
abstract type en schemadefinitietaal abstract-type and schema-definition language: ASDL
abuis mistake
abvolt abvolt
abwatt abwatt
acacia acacia
acceleratie acceleration
acceleratiepaneel accelerator board
acceleratietijd acceleration time
accelereren to accelerate
accentuering emphasis
acceptabel acceptable
acceptatie acceptance
acceptatiecriteria acceptance criteria
acceptatiegrenzen acceptance limits
acceptatietest acceptance test
acceptatietesten acceptance testing
acceptatie van goederen acceptance of goods
accepteren to accept
acceptor acceptor
acceptordoopstof acceptor impurity
acceptordoping acceptor doping
access access
accessoire accessory; feature
accommodatie accommodation
accomodatiegrenzen accommodation limits
accounting accounting
accountinglegende accounting legend
accountingsymbool accounting symbol
accreditief documentary credit
accu accumulator; battery
accubak accumulator box; battery container
accucel storage cell
accugelijkrichter battery rectifier
acculaadstroom battery charging current
acculader battery charger
acculading battery charge
accumulator accumulator
accuvoeding battery supply
accuzuur battery acid
acetaat acetate
acetaatband acetate tape
acetaatbutyraat acetate butyrate
acetaatfoelie acetate foil
aceton aceton
acetyleen acetylene
acetyleengas acetylene gas
achromatisch achromatic
achromatische kleur achromatic colour
achromatische lens achromatic lens
achromatisch gebied achromatic locus; achromatic region
achteraan beginnen last in, first out: LIFO
achteraanslag back stop
achteraanzicht rear view; back view
achteras rear axle
achterbankpassagiers rear seat passengers
achterblijvend residual
achterbrug final drive
achtereenvolgend sequential
achtereenvolgens sequential; serial
achtereindprocessor back-end processor
achteren (van - naar werken) to work back towards the input; starting from the output
achterflank trailing edge
achtergrond background; fond
achtergrondgeheugen background memory
achtergrondpartitie background partition
achtergrondregeling background control
achtergrondruis background noise
achtergrondverwerking background processing
achter-het-oor apparaat behind-the-ear hearing aid
achterhoofdskwab occipital lobe
achterin in the back
achterkant rear; back
achterlicht quarterlight
achterlichten rear lights
achterlopen to lag; to be slow
achteroverhellend reclining
achteroverklappen to swing back; to fold back
achterplaat backplate; rear plate
achterprojectie back projection
achterrichting back direction
achterruitverwarming heated backlight
achterspruit rear branch pipe
achterstallige opleveringen overdues
achterstallige order delinquent order
achterstand arrears; backlog
achterste kasthelft back cabinet half
achtersteun tailstock
achterste zwartstoep backporch
achterstoep back porch
achteruitgang deterioration
achteruitkijkspiegel driving mirror
achteruitversnelling reverse gear
achteruitverstelling aft-adjustment
achtervoegsel suffix; subscript
achterwaartse redeneringsregel backward rule
achterwaartse verbinding backward connection
achterwaartse verstrooiing back scatter
achterwaartsgerichte-golfbuis backward-wave tube
achterwaartskanaal backward channel
achterwaarts ketenen backward chaining
achterwaarts redeneren backward reasoning
achterwand backplate; rear cover; back cover
achterwandschroef backplate screw
achterwiel rear wheel
achterwielophanging rear suspension
achterzijde back
achterzitting rear seat
achthoek octagon
achthoekig octagonal
achtkantig octagonal
achttallig octal
achttallig cijfer octal digit
achttallig stelsel octal notation
achtvlak octahedron
achtvlakkig octahedral
achtvoetstoon eight-foot tone
aciditeit acidity
acquisitie acquisition
acquisitieplanning acquisition planning
acroniem acronym
acrylaathars acrylic resin
acrylonitril acrylonitrile; acrylic nitrile
acrylonitril butadien styrenel: ABS acrylonitrile butadiene styrenel
acrylzuur acrylic acid; acroleic acid
acteur actor
actie action
actiebericht action message
actief active
actiefactor action factor
actief apparaat active device
actief component active component
actief databasemanagementsysteem active DBMS
actief detectiesysteem active detection system
actief elektrisch netwerk active electric network
actief element active element
actief filter active filter
actief infrarood apparaat active infrared device
actief netwerk active network
actief object active object
actiegrens action limit
actie-ingang action entry
actienemend kantoor action office
actieomschrijving action stub
actieplan action plan; plan of action
actiepotentie action potential
actietaal action language
actieve accommodatie active accommodation
actieve communicatiesatelliet active communication satellite
actieve eenheid active device
actieve laag active layer
actieve omvormer active transducer
actieve optica active optics
actieve optische tegenmaatregel active optical countermeasure
actieve partitie active partition
actieve redundantie active redundancy
actieve reparatietijd active repair time
actieve sonar active sonar
actieve stof active material
actieve tijd active time
actieve voorraad active inventory
actinium actinium
actinometrie actinometry
activator activator
activeren to activate; to actuate; to enable
activering activation; firing
activeringsmiddel activator
activeringspoort enabling gate
activiteit activity
activiteitenbesturing activity control
activiteiten binnen een netwerkknooppunt intra- nodal
activiteitengedrag activity behaviour
activiteitenplanning activity planning
activiteitsfactor activity factor
activiteitspercentage activity rate
actor actor
actuator actuator
actueel argument actual argument (parameter)
actueel resultaat actual outcome
actuele argumentparameter actual argument (parameter)
actuele parameter actual parameter
actuele parameterlijst actual parameter list
acuut acute
ad advertisement
adapter adapter
adaptie adaption
adaptief onderhoud adaptive maintenance
adaptieve communicatieomgeving adaptive communication environment: ACE
adaptieve kanaaltoewijzing adaptive channel allocation
adaptieve routering adaptive routing
adaptieve voorspellende codering adaptive predictive coding: APC
adaptor adaptor; adapter
A/D conversie analog-to-digital conversion
additief additive
additief kleurenmengsel additive colour mixture
additief kleurensysteem additive colour system
additief mengen additive mixing
additief mengsel additive mixture
additieve kleurmenging additive colour mixing
additieve primaire kleuren additive primaries
additioneel additional
additionele behoefte additional requirement
additionele communicatiedienst communication agency
additiviteit additivity
ader core; conductor; vein
adhesie adhesion
ad hoc testen ad hoc testing
adjusteren to adjust
ad mats advertisement materials
administrateur accountant
administratie administration; accounting
administratief administrative; clerical; business
administratief netwerk administrative network
administratiekosten accounting cost; administrative cost; clerical cost
administratiemachine tabulator; accounting machine
administratiesysteem accounting system
administratie van de configuratiestatus configuration status accounting
administratieve bescherming administrative security
administratieve controle audit
administratieve gegevens business data
administratieve gegevensverwerking business data processing
administratieve organisatie administrative organization
administratieve toepassing business application
administratieve verrekening accounting
administratieve wijziging editorial change
administreren to administer
admittantie admittance
AD-omzetter analogue-digital converter
A-doos A-box; A-carton
ad rem-uitvoer real-time output
adres address
adresboek directory
adresbus address bus
adresconstante address constant
adresdeel address part
adresformaat address format
adresgroep address group
adresgroeptoewijzing address group allocation
adresindeling address format
adresindicatiegroep address indicating group: AIG
adresindicatiegroeptoewijzing address indicating group allocation
adresloze opdrachtvorm zero address instruction format; addressless instruction format
adres met twee niveaus two-level address
adresmodificatie address modification
adresoproep call by name
adresregister address register
adresresolutieprotocol address resolution protocol: ARP
adresruimte address space
adresscheidingsteken address separator
adresseerbaar addressable
adresseerbaarheid addressability
adresseerbaar punt addressable point
adresseerlijst map
adresseren to address
adressering addressing
adresseringsbericht address message
adresseringsexceptie addressing exception
adressignaal address signal
adressoortcode address designator
adresspoor address track
adrestopologie address topology
adresveld address field
adresvelduitbreiding address field extension
adresvertaalprogramma address translator
adverteren advertising
advies advice
adviesbericht advice notice
adviesbureau consulting bureau
adviesprijs suggested list price; suggested retail price
adviseur consultant; adviser; advisor
Aegis Aegis
aërodynamica aerodynamics
aërodynamisch aerodynamic
aërodynamisch gevormd aerodynamically shaped
aethanol aethanol; ethyl alcohol
aether ether
afbeelden to depict; to display; to project; to map
afbeelding image; map
afbeeldingsuitbreiding van X-protocol X image extension: XIE
afbeitsen to etch; to pickle; to reduce by pickling
afbijtmiddel stripper; remover
afbikken to scale; to descale
afbinden to bind; to set; to cure; to harden
afbindtijd setting time
afbladderen to scale; to flake; to exfoliate
afblazen to blow clean; to eject by air; to blow off
afboektelpunt count point backflush
afborstelen to brush off; to brush down
afbraak degradation
afbraakproducten breakdown products; decomposition products
afbramen to deburr; to fettle; to trim; to snag
afbranden to deflash
afbreektijd breaking-down time; tear down time
afbreken to abort; to break off; to dismantle
afbrokkelen to crumble off
afbuigcentrum deflection centre
afbuigconversie-unit deflection-convergence unit
afbuigeenheid deflection unit; yoke
afbuigelektrode deflection and focusing electrode; beamforming electrode; deflection electrode
afbuiggevoeligheid deflection sensitivity
afbuighoek deflection angle; angle of deflection
afbuiging deflection
afbuigingsgenerator sweep regenerator
afbuiginrichting deflector
afbuigjuk deflection yoke
afbuigkwaliteit deflection quality
afbuigplaat deflecting plate
afbuigplaatje deflection plate
afbuigpolariteit deflection polarity
afbuigpunt deflection center
afbuigspanning deflection voltage; sweep voltage
afbuigspiegel mirror; deflector
afbuigspoel deflection coil
afbuigstroom deflection current; deflecting current
afbuigsysteem deflection system; deflecting system
afbuigtransformator deflection transformer
afbuigvermogen deflection power
afbuigvlak deflection plane
afdak shelter
afdalend descending; falling
afdalende volgorde descending order
afdekkap guard
afdekken to cover; to mask; to shield
afdeklaag protective layer; protective coating
afdekmassa covering compound
afdekplaat cover plate; cover; screening plate; masking plate
afdeling department
afdelingschef head of department; department head; department chief; department manager; departmental manager
afdelingsplanning department scheduling
afdelingsstructuur departmental structure
afdelingsvoorraden departmental stocks
afdeling vormgeving industrial design department
afdichtbus sealing bush; packing bush; dust cap
afdichten to seal; to pack
afdichting packing; sealing; gasket
afdichtkoord packing cord
afdichtmassa sealing compound
afdichtmiddel sealant
afdichtprop sealing plug
afdichtring sealing ring; packing ring
afdoend middel effective means
afdraaien to turn off
afdruipbak drain tray
afdruipen to drain; to drip
afdruiprek drain rack
afdruk hardcopy; listing; print; copy
afdrukapparaat printer
afdrukbare kopie printable copy
afdrukeenheid chain printer; printer
afdrukgebied print area
afdrukgedeelte print area
afdrukken to list; to print; to copy
afdrukketting print chain
afdrukmachine printer
afdrukmedium print member
afdruk-ontwerpformulier printer spacing chart
afdrukprogramma list program
afdrukstang print bar
afdrukstation print station
afdruk van bronopdrachten source listing
afdrukwiel print wheel
afdwingende toestand forcing state
af fabriek ex works; ex factory
afferent afferent
affiene geometrie affined geometry
affilteren to separate by filtration; to filtrate off; to filter
affiniteit affinity
afgebroken keuring curtailed inspection
afgedrukt printed; copied
afgedekt lidded
afgegeven spanning output voltage
afgekant sharp edges removed
afgeknipt cut off; sheared; squared off
afgeknipt en vlakgeslepen ends plain and ground
afgeknotte kegel truncated cone; frustum of a cone
afgelegen distant; remote; most distant; most remote
afgeleide derivative; derived version; derived type
afgeleid type derived type
afgeleid van derived from
afgeleverd overheadbit delivered overhead bit
afgeleverd overheadblok delivered overhead block
afgenomen dienstverlening degraded service
afgeschermd screened; shielded; protected; guarded; covered; masked
afgeschermde draad shielded wire
afgeschermde kabel shielded cable
afgeschermd rooster shielded grid
afgeschuind bevelled; chamfered
afgeslankt lean
afgeslankte productie lean production
afgesloten lidded
afgestemd tuned; balanced
afgestemd circuit tuned circuit
afgestemd diafragma resonant diaphragm
afgestemde antenne tuned antenna; tuned aerial
afgestemde kring tuned circuit
afgestemde lijn tuned line
afgestemde productie synchronized production
afgestemde transformator tuned transformer
afgestemd op tuned to; attuned to; tailored to; geared to
afgestemd relais tuned relay
afgestemd steunstuk resonant supporting piece
afgetakt tapped
afgeven to deliver; to exude; to come off; to smudge; to emit; to dissipate
afgezakte windingen sagged turns
afgifte delivery; exudation; emission; dissipation
afgiftebon requisition note
afgiftedatum van de verkooporder sales order date
afgiftestaat requisition list
afhakbuiggatenstempel cutting-off, piercing and bending tool; cropping, piercing and bending tool; cutting-off, piercing and forming tool; cropping, piercing and forming tool
afhakbuigstempel cutting off and bending tool; cropping and bending tool
afhakgereedschap cropping tool; cutting-off tool; chopping tool
afhakken to chop; to cut off
afhakstempel cropping tool; cutting-off tool
afhalen to take off
afhandeling inkomend inward handling
afhandelingsdienst handling service
afhandeling uitgaand outward handling
afhankelijke variabele dependent variable
afhankelijke vraag dependent demand
afhankelijkheid dependence
afhankelijkheidsdiagram dependency diagram
afhankelijkheid (van - in) in dependency of
afhankelijk (van) dependent (on)
afhechten to anchor; to siphon off
afkanten to remove sharp edges; to bevel; to chamfer
afkapfout truncation error
afkappen to truncate
afkeurbaar rejectable
afkeurcriterium rejection number
afkeuren to reject
afkeurgrens no go limit; reject limit
afkeuring rejection
afkeurkaliber no go gauge
afkeurkans probability of rejection
afkeurlijn rejection line
afkeurpercentage rejects percentage
afkeurwaarde no go value
afkeurzijde no go side
afkloppen to knock off
afknijpen to cutoff; to pinch off; to nip off
afknijpfrequentie cutoff frequency
afknijpgolflengte cutoff wavelength
afknijping cutting-off; pinching-off; nipping-off; land flash
afknijppunt cut-off value; cut-off point; cut-off
afknijprand flash ridge; land surface
afknijpring flash ring
afknijpspanning cut-off voltage
afknippen to clip; to cut off; to shear; to square; to square off
afkniptang cutting pliers
afknotten to clip
afkoelen to cool; to cool down
afkoeling cooling; cooling down
afkoelingsperiode cooling-off period
afkoelklem cooling clamp; heatsink
afkoeltijd cooling time; cooling-down time
afkomstig van originating from
afkorten to abbreviate
afkorting abbreviation
afkrabben to scrape; to scrape off
afkrijtend chalking
afkrijting chalking
aflakbout sealing iron
aflakken to seal; to lock-paint; to finish; to apply a finish coat(ing); to lacquer-coat
aflaklaag finish coat; finish; top coat
aflakmachine sealing device
afleesapparaat reading device
afleesbaar readable
afleesbaarheid readability
afleesbereik reading range
afleesfout error in reading; reading error; reading accuracy
aflegmagazijn cart stacker; receiver
aflegvlak pocket
afleiden to conduct; to derive; to dissipate; to deduce
afleiding conduction; derivation; dissipation; deduction
afleveren to deliver
aflevering delivery
afleveringsbevestiging delivery confirmation
afleverinstructie delivery instruction
afleverkwaliteit delivery quality
aflevernota delivery invoice
aflezen to read
aflezing reading
aflezingssysteem read-out system
afloop fall; run off; slope; tailing-off
afloopband trailing tape
afloopeffect tailing-off effect
aflooppatroon tailing-off pattern
afloopperiode tailing-off period
afloopstoel feed reel; unreeling device; spooling-off bracket; dereeler
aflopen to slope; to run off; to run out; to expire
aflopend kader bleed border
afmelden to log-off
afmeting dimension; size
afmontage final assembly
afmonteren to finish; to complete
afname decrease; reduction; diminution; offtake; taking; take-off
afnamekwaliteit purchase quality
afnamepatroon off-take pattern
afnametesten acceptance trials
afneembaar detachable; removable
afneembaar schakelbord detachable plug-board
afneembaar snoer detachable cord
afneemcontact take-off contact
afneeminrichting take-off device
afneempunt take-off point
afneemveer wiper spring; slip spring
afnemen to take off; to remove; to decrease; to diminish; to detach; to buy; to purchase
afnemer buyer; consumer; customer
afnemersrisico consumer's risk
afplakken to mask; to tape seal; to stick
afplatten to flatten
afplatting van de kern basic minor truncation
afplatting van de top basic major truncation
afregelen to adjust; to trim; to align; to set
afregel- en ijkvoorschriften trimming and calibrating instructions; aligning and calibrating instructions
afregeling adjustment; alignment; trimming
afregeltafel alignment table; balancing testboard; coil adjusting testboard
afregelweerstand trimmer resistor
afremmechanisme braking device
afremmen to brake; to slow down
afremming braking; wire tension
afremmingsregelaar wire tensioner
afremveer brake spring
afremviltje brake felt
afroep call-off
afroepen to call off
afroep- en bestellingenoverzicht call-off and order survey: COOS
afroeplijst call-off list
afroeporder call-off order; advance order
afroepplan call-off schedule: COS
afroepplanning call-off planning; call-off scheduling
afroepserie call-off quantity
afroepsysteem call-off system
afroepvrijgaven blanket releases
afrollen to unroll; to unwind; to decoil; to unreel
afrolsomonnauwkeurigheid composite rolling-test error
afronden to round off; to radius; to round; to complete
afronding rounding; rounding-off; radius; completion
afrondingsfout rounding error
afrormosia afrormosia
afschaduwing corner cutting
afscheiden to partition off; to detach; to separate
afscheiding partitioning; detachment; coming loose; lifting; separation
afscheidingswand partition
afschermbeugel guard bracket
afschermblik shield can
afschermbus screening can
afschermdeksel face screen
afschermdoos shield box
afschermen to fence; to mask; to screen; to shield; to protect; to guard; to cover; to mask
afschermfolie screening foil
afschermfreem screening frame
afscherming screening; shielding; protection; guard; cover; covering; masking; shield
afschermkap screening cap
afschermkous sleeve; tubing
afschermplaat screening plate; screen; cover plate
afschermschot screening partition
afschilferen to flake; to peel
afschrijven to scribe; to mark out; to depreciate; to write off
afschrijving scribing; marking out; depreciation; writing off
afschrikken to quench; to chill
afschuifkracht shearing force
afschuifspanning shear stress
afschuinen to bevel; to chamfer
afschuining bevel; chamfer
afschuiningshoek angle of bevel; angle of chamfer
afschuiven to shear
afslaan to shut off; to stall; to stop
afslaglengte length measurement; cut-off length
afslagoscillator blocking oscillator
afslagschakelaar limit switch; autostop switch
afslijten to wear
afsluitbaar lockable
afsluitbus dust cap
afsluiten to close; to terminate; to match; to cover; to shut off; to cut off; to turn off; to conclude; to seal
afsluiter shut-off valve; stop cock; obturator
afsluitimpedantie terminal impedance; terminating impedance
afsluiting closure; termination; match; matching; shut-off; cut-off; turn-off; seal; covering; conclusion
afsluitingskenmerk segment terminator
afsluitkraan stop cock
afsluitprocedure cut-off procedure
afsluitsteker terminating plug
afsluitweerstand terminating resistance
afsmelten to seal off
afsnijbuiggatenstempel cutting-off, piercing and bending tool; cropping, piercing and bending tool; cutting-off, piercing and forming tool; cropping, piercing and forming tool
afsnijbuigstempel cutting-off and bending tool; cropping and bending tool; cutting-off and forming tool; cropping and forming tool
afsnijden to cut off; to shear; to crop; to clip; to chop
afsnijfelsgereedschap cutting-riveting tool
afsnijfrequentie cut-off frequency; limit frequency
afsnijgatenstempel cutting-off and piercing tool; cropping and piercing tool
afsnijlengte cutting length
afsnijpons cropping punch
afsnijrand cut edge
afsnijstempel cutting-off tool; cropping tool
afsnuiten to chamfer
afspanisolator strain isolator
afspannen to unclamp
afspeelapparatuur playback equipment; audio equipment; music equipment
afspelen to play; to playback; to reproduce; to replay
afsplitsen to split
afspoelen to de-reel; to unreel; to unspool; to spool off; to wash off; to rinse
afspraak agreement; convention; appointment
afspuiten to spray off; to spray clean
afstand distance; spacing; separation; interval; pitch row; pitch; array pitch
afstandisolator stand-off isolator
afstandsafstelling remote tuning
afstandsbediening remote control; remote operation
afstandsbesturing remote control
afstandsbeugel distance bracket; spacer bracket
afstandsbus distance piece; spacer
afstandshuls spacer sleeve
afstandsinstelling range adjustment
afstandsinstelring range-adjusting ring
afstandsmal spacing jig
afstandsnauwkeurigheid distance accuracy
afstandsplaat distance plate; spacer plate; spacer; shim; packing plate; distance piece
afstandsreproduceerbaarheid distance repeatability
afstandsring spacer; spacing ring
afstandsschakelaar remote control switch
afstandssensor range sensor
afstandsstuk distance piece; spacer
afstandsthermometer remote thermometer
afsteekbeitel parting-off tool
afsteekpunt parting-off point; part-off pip
afsteken to part off
afstellen to adjust; to set; to tune
afstelling adjustment; setting; framing
afstellingsfout adjustment error
afstelmal adjusting ring; setting jig
afstelregel heads alignment checking tool
afstemas tuning shaft; tuning spindle
afstembaar tunable
afstembare kwartgolflijninspectie tuned line section
afstembare leiding tuned line
afstembare versterkertrap tuned amplifier stage
afstembereik tuning range
afstemcapaciteit tuning capacitance
afstemcondensator tuning capacitor; variable capacitor; tuning gang
afstemeenheid tuner
afstemeenheid van een golfpijp waveguide tuner
afstemfrequentie tuning frequency
afstemgebied tuning range
afstemgemak ease of tuning
afstemindicatie-unit tuning indicator
afstemindicator tuning indicator
afstemindicatorbuis magic eye; tuning indicator tube
afstemkern trimming core; slug
afstemknop tuning knob
afstemkring tuned circuit
afstemkromme tuning curve
afstemmen to tune; to balance
afstemmen op to tune to; to attune to; to tailor to; to gear to
afstemmen van een productielijn line balancing
afstemmen van werkbezetting balancing work load: BW
afstemming balancing; tuning
afstemming methodetoeslag process allowance for balancing
afstemming van de bewerkingen balancing operations
afstemoog electronic tuning indicator; magic eye
afstemparallelkring parallel tuned circuit
afstemschaal tuning dial
afstemspoel tuning coil
afstemunit tuner
afstemverlies tuning loss; balancing loss
afstemverloop tuning drift
afstootkracht repellent force; repelling force
afstoppen to plug
afstopweerstand pull-up resistor
afstoten to repel
afstoting repulsion; repellency
afstrijkmes doctor knife
afstroopbout stripper bolt
afstroopbus stripper bush; stripping sleeve
afstroopeenheid stripper
afstroopinrichting stripping attachment
afstrooppen stripper pin
afstroopplaat stripper plate
afstroopring stripper ring
afstropen to strip
afstroper stripper
aftakcomponent tapped component
aftakdoos distribution box
aftakinductor tapped inductor
aftakken to branch off; to tap; to tap off; to take off
aftakking branch; drop; tap
aftakkingskabel branched cable
aftakplaat tapping plate
aftakpunt tapping point; branching point
aftakspoel tapped coil
aftaktransformator tapped transformer
aftakweerstand tapped resistor
aftakwinding tapped winding
aftapbeugel scanning bracket; sensing bracket; velocity trip lever
aftapkraan drain cock; tap; draw off cock
aftappen to drain
aftapplug drain plug
aftastbekwaamheid trackability
aftastbeweging scanning motion; sensing motion
aftastcircuit scanning circuit
aftastcyclus scanning cycle
aftasten to scan; to sense; to feel; to track; to trace; to probe
aftaster scanner; tracer; sensor; velocity trip lever
aftastfout scanning error; sensing error; tracing error
aftastfrequentie scanning frequency
aftasthoek scanning angle; sensing angle; tracking angle; tracing angle
aftasting scanning; sensing; feeling; tracking; tracing; probing
aftastlijn scan; scanning line; active line
aftastlus scan loop
aftastprogramma scan program
aftastpunt scanning point; tracking point; tracing point; probing point
aftastsignaal sense signal; read output; read output signal
aftastsnelheid scanning speed; scanning rate; tracking speed; tracing speed
aftastspanning scanning voltage; sweep voltage
aftaststraal scanning beam
aftastverlies scanning loss
aftastvervorming scanning distortion; tracking distortion; tracing distortion
aftastvlek scanning spot
aftastwinding sense winding
aftekenen to scribe; to sign; to initial
aftekengereedschap scribing tool
aftekenkaliber marking gauge
aftrekken to draw off; to remove; to pull off; to peel; to subtract
aftrekker subtrahend; subtracter; full subtracter; digital subtracter
aftrekking drawing off; removal; pulling off; peeling; subtraction
aftrekkracht withdrawal force; pull-off force
aftrekschakeling subtracter; two-input subtracter
aftrektal minuend
afval waste; scrap; refuse; slope; treble cutting; high-note cutting; drop; decrease; fall-off; swarf; decline
afvalafvoer waste disposal; swarf disposal
afvalbak scrap box; scrap bin; tote box
afvalfactor scrap factor
afvallen to release; to drop out; to be de-energized; to drop off; to decay; to die out; to fall; to slope
afvalmateriaal scrap; waste material
afvalpapier waste paper
afvalpunt drop-out point, release point, 3dB point
afvalspanning drop-out voltage; release voltage; dropout voltage
afvalstrook waste strip
afvalstroom release current; drop-out current
afvaltijd decay time; release time; drop-out time; fall time
afvaltijd van een puls pulse fall time
afvalvernietiger waste disposer
afvalwaarde dropout value
afvalwater waste water
afvalwaterzuivering waste-water purification
afvijlen to file off; to file away
afvlakcondensator smoothing capacitor
afvlakfilter smoothing filter; capacitor input filter; choke input filter; two-section filter
afvlakken to smooth; to flatten; to level off
afvlakking smoothing; flattening; levelling-off
afvloeien (doen) to lay off; to release; to discharge
afvoer discharge; dispatch; despatch; drainage; disposal; dissipation; deletion; drain; sink
afvoerband discharge belt; discharge conveyor
afvoercircuit sink circuit
afvoeren to discharge; to despatch; to dispatch; to drain; to dispose of; to dissipate; to delete
afvoergat discharge hole; drain hole
afvoergoot discharge chute; drain pipe
afvoerhoogte drain height
afvoerleiding discharge pipe; drain pipe
afvoerpomp drain pump
afvoerslang drain hose; discharge hose
afvoertrechter chute
afvoertuit spout
afvuren to fire
afwas wash
afwascyclus washing cycle
afwasmachine dish washer
afwasmiddel detergent
afwegen to weigh out; to weigh
afwerken to finish; to true up; to complete; to accomplish
afwerking finish; completion; accomplishment; trim
afwerkingsspecificatie finish specification
afwerkknop finishing head
afwezigheid absence
afwezigheidsdienst absent user service
afwezigheidsuren absence hours
afwijkend distinctive; contrasting; distinguished
afwijken van to deviate from
afwijking deviation; error; mutation analysis
afwijssignaal call-not-accepted signal
afwijzing quiescing
afwikkelen to de-reel; to unreel; to spool off; to unwind; to uncoil; to de-coil; to develop; to generate; to complete; to settle
afwikkelremkoppel braking torque on spooling off
afwikkelspoel feed reel; reservoir spool
afwisselen to alternate; to vary
afwisselend alternate; varying
afwisselend tussenvoegen to interleave
afzet sales; offtake
afzetgebied outlet
afzetkanaal distribution channel
afzetniveau sales level
afzetten to stop; to switch off; to set off; to mark off; to deposit; to sell
afzetting stopping; switching-off; marking-off; deposit
afzonderlijk separate; isolated
afzonderlijke fabricage discrete manufacturing
afzuigen to exhaust; to extract; to suck out
afzuiging exhaust; exhaustion; extraction
afzuiginstallatie exhauster; exhaust system
afzuigkap exhaust hood
afzuigkast exhaust booth
afzuigkolf suction flask
afzwakken to weaken
agenda agenda
agent agent
agentschap agency
agglomeratienet: AGN agglomeration net
aggregaat aggregate; unit
aggregatie aggregation
aggregatieniveau aggregation level
aggregeren to aggregate
agitator agitator
ahorn maple
air-slip methode air-slip method
akkoord chord; agreement; arrangement
akkoordbevinding approval
akoestiek acoustics
akoestisch acoustic
akoestische box acoustic box; acoustic enclosure
akoestische capaciteit acoustic capacitance
akoestische communicatie acoustic communication
akoestische eigenschappen acoustic properties
akoestische elektronica acousto-electronics
akoestische geleiding acoustical conduction
akoestische golf acoustic wave
akoestische impedantie acoustic impedance
akoestische isolatie acoustic insulation
akoestische koppeleenheid acoustic coupler
akoestische koppeling acoustic coupling
akoestische koppelingseenheid acoustic coupler
akoestisch/elektrische omvormer acoustic electric transducer
akoestische meekoppeling positive acoustic feedback
akoestische ohm acoustic ohm
akoestische omvormer acoustic transducer
akoestische propagatie acoustic propagation
akoestische ruis acoustic noise
akoestische sensor acoustic sensor
akoestische tegenkoppeling negative acoustic feedback
akoestische terugkoppeling acoustic feedback
akoestische transmissie acoustic transmission
akoestische vertragingslijn acoustic delay line
akoestisch filter acoustic filter
akoestisch-optisch acousto-optic
akoestisch-optisch effect acousto-optic effect
akoestisch-optische modulator acousto-optic modulator
akoestisch scherm acoustic baffle
akoestisch systeem acoustic system
alarm alarm
alarmcentrum alarm center
alarmering signalling
alarmschakelaar alarm switch
alarmsignaal alarm signal
alarmsignalering emergency signalling
albedo directional reflectance
alcohol alcohol
alfa alpha
alfabet alphabet; character set
alfabetisch alphabetical
alfabetisch cryptografisch systeem literal cryptosystem
alfabetische code alphabetic code
alfabetische telegrafie alphabetic telegraphy
alfabetisch woord alphabetic word
alfacode alpha code
alfadeeltjes alpha particles
alfafactor alpha factor
alfafotografische standaard alphaphotographic standard
alfageometrische standaard alphageometric standard
alfamozaïke standaard alphamosaic standard
alfanumeriek alphanumeric; alphameric
alfanumerieke code alphanumeric code; alphameric code
alfanumerieke tekens alphanumeric characters
alfanumeriek toetsenbord alphanumeric keyboard
alfatest alpha test
algebra algebra
algebraïsch algebraic; algebraical
algebraïsche bewerking algebraic operation
algebraïsche som algebraical sum
algebraïsche taal algebraic language
algebraïsche teller algebraic adder
algehele correctheid total correctness
algehele harmonische vervorming total harmonic distortion
algehele interne reflectie total internal reflection
algehele reflectie total reflection
algemeen belang general interest; public interest
algemeen bericht general message
algemeen bruikbaar materiaal general material
algemeen directeur general manager
algemeen gebruikersnetwerk common-user network
algemeen gedefinieerde niveaus genericity levels
algemeen gemiddelde grand average
algemeenheid commonality; genericity
algemeen onderwijs general education
algemeen totaal grand total
algemeen veiligheidsvoorschrift: AVV general safety regulation: GSR
algemene communicaties voor gebruikers common-user communications
algemene gebruikersfaciliteiten common user facilities
algemene gebruikersservice common-user service
algemene modelleringsconcepten general modelling concepts
algemene punten general points; general remarks; general notes
algemene vergadering general meeting; general assembly; general conference
algemene vorming general education
Algol algorithmic language
algoritme algorithm
algoritmisch algorithmic
algoritmische taal algorithmic language
alias alias
aliaserende ruis aliasing noise
aliasering aliasing
alifatisch aliphatic
alkali alkali
alkalibestendig alkali-proof; alkali-resistant
alkalifosfaat alkali phosphate
alkalisch alkaline
alkalisch bad alkaline solution
alkalisch ontvetten alkaline degreasing
alkalisch vertinnen alkaline tin-plating
alkalisilicaat alkali silicate
alkaliteit alkalinity
alkydhars alkyd resin
alkydharslijm alkyd resin glue; alkyd resin adhesive
alkylfenolhars alkyl phenol resin
alleenstaand stand-alone
allessnijder universal slicer; all-purpose slicer
alliage alloy
allocatie allocation
allocatie van de computerelementen computer resource allocation
allotment (in transport) allotment
allotropisch allotropic
all-time-behoefte all-time requirement
all-time-voorraad all-time stock
alodiniseren Alocrom treatment
alomtegenwoordige drager ubiquitous carrier
aloxeren anodizing
als een rem op iets werken to be a check on something; to act as a check on something
als-is fabriek as-is plant
alt alto; contralto
alternatief product alternative product
alternatieve bewerking alternate operation
alternatieve bewerkingsvolgorde alternate routing
alternatieve frequentie alternate frequency
alternatieve hypothese alternative hypothesis
alternatieve leverancier vendor alternate
alternatieve levering alternate feedstock
alternatievenkeuze control change; change of control
alternatieve route alternative route
alternatieve routering alternate routing
altviool viola
aluin alum
aluminiseren to aluminize
aluminium aluminium; aluminum
aluminiumantomoon aluminum antomonide
aluminiumdraad aluminium wire
aluminiumfoelie aluminium foil
aluminiumhoudend aluminous
aluminiumoxyde aluminium oxide
aluminiumtrioxyde alumina
aluminiumverf aluminium paint; aluminia paint
alundum alundum
alzijdig-gericht omnidirectional
alzijdigheid generality
AM amplitude modulation
AM-antenne AM-antenna; AM-aerial
amaril emery
amarilpolijsten emery polishing; emery bobbing; scurfing; scurf bobbing
amateurontvanger amateur radio receiver; ham band receiver
amateur-radio apparatuur amateur radio equipment; amateur radio gear; ham gear
ambachtsschool elementary technical school
ambiance ambience
ambigu ambiguous
ambiguïteit ambiguity
ambiofonisch ambiophonic
ambtenaar civil servant; public servant
AM-detectie AM detection
AM-gemoduleerd amplitude modulated; AM-modulated
amide amide
amine amine
ammonia ammonium hydroxide
ammonia-ammoniumchloride buffer ammonia-ammonium chloride buffer
ammoniak ammonia
ammoniakaal ammoniacal
ammoniakaal maken to render ammoniacal
ammonium ammonium
ammoniumacetaat ammonium acetate
ammoniumbifluoride ammonium bifluoride
ammoniumchloride ammonium chloride; sal ammoniac
ammoniumpersulfaat ammonium persulphate
amorf amorphous
amperage amperage
ampère ampere
ampèremeter ammeter; ampere-meter
ampère-uur ampere-hour: Ah
ampèrewinding ampere-turn
amplitude amplitude; range; interquartile range: IQR
amplitudebegrenzer amplitude limiter; amplitude separator; clipper; sync separator
amplitudebegrenzing amplitude limitation; amplitude separation; clipping; sync separation
amplitude-gekwantiseerde synchronisatie amplitude quantized synchronization
amplitudegelijkrichter amplitude equalizer
amplitude gemoduleerd amplitude modulated: AM
amplitude-impulsduur-vermenigvuldiger time division multiplier unit; mark-space multiplier unit
amplitudekarakteristiek amplitude characteristic
amplitudemodulatie amplitude modulation: AM
amplitudemodulator amplitude modulator
amplituderegelaar amplitude control
amplitudeverhouding amplitude ratio; one to zero ratio
amplitudevervorming amplitude distortion
AM-tegenkoppeling: AMTK AM negative feedback
amusement entertainment
amusementselektronica entertainment electronics
amylacetaat amyl acetate
anafora anaphora; pronoun resolution
analfabetisme illiteracy
analist analyst
analoge besturing analog control
analoge codering analog encoding
analoge computer analog computer
analoge data analog data
analoge decodering analog decoding
analoge deler analog divider; divider
analoge elektronica analog electronics
analoge gegevens analog data
analoge integrator analog integrator
analoge multiplexsystemen analog multiplexsystems
analoge opteller analog adder; summer
analoge rekenautomaat analog computer
analoge representatie analog representation
analoge simulatie analog simulation
analoge sommator analog adder; summer
analoge spraakinterpolatie analog speech interpolation
analoge switch analog switch
analoge synchronisatie analog synchronization
analoge telefoon analog telephone
analoge teller analog adder
analoge transmissie analog transmission
analoge uitvoerkanaalversterker analog output channel amplifier
analoge variabele analog variable
analoge vermenigvuldiger analog multiplier unit; variable multiplier unit; multiplier; analog multiplier
analoge voorstelling analog representation
analogie analogy
analogie-netwerk network analog
analogisch oplossen analogical learning
analogon analog computer; analogon
analoog analog; analogous
analoog apparaat analog device
analoog datakanaal analog data channel
analoog-digitaal analog-digital: A/D
analoog-digitaal coderingsapparaat analog-to-digital encoder
analoog/digitaalomvormer analog-to-digital converter
analoog-digitaalomzetter analog-digital converter; analog-to-digital converter: ADC; digitizer
analoog kanaal analog channel
analoog netwerk analog network
analoog schakelen analog switching
analoog signaal analog signal
analoog toestel analog device
analoog vergelijkingsorgaan analog comparator
analysator analyzer
analyse analysis
analysecertificaat certificate of analysis
analysefase analysis phase
analysemethode method of analysis
analysemiddelen analyzers
analysemonster analysis sample; test sample
analyseprogramma analysis program
analyseren to analyze
analyserend vermogen analytical power
analyse-uitkomst result of the analysis
analyse van de fabricagestroom factory flow analysis
analyse van de verkopen d.m.v. uitsplitsing series breakdown analysis
analyse van het te gebruiken gereedschap tooling analysis
analytische balans analytical balance
analytische machine analytical engine
analytische procedure analytical procedure
analytische relatie analytical relationship
analytisch model analytical model
analytisch oppervlak analytical surface
anamorfisch anamorphic
anastigmatisch anastigmatic
anciënniteit seniority
andersom the other way about
Angström Angstrom
anhydride anhydride
anijsolie anise oil
anilinekleurstof aniline dye
animatie animation
animator animator
anion anion
anionisch anionic
anisochronisch anisochronous
anisochronische transmissie anisochronous transmission
anisotroop anisotropic; anisotropical
anisotropisch anisotropic
anker anchor; armature
ankerblik armature lamination
ankerboring anchoring bore
ankerbout anchor bolt
ankerplaat anchor plate
ankerrelais armature relay
ankerwikkeling rotor winding
annotatie annotation
annoteren to annotate
annulatie cancellation
annuleer cancel
annuleerteken deleted representation; erase character
annuleren to cancel
annuleringsrecord deletion record
annuleringsteken cancel character: CAN
anode anode
anode aan massa grounded anode
anode-afstemkring anode tuned-circuit
anode-afval anode scrap; anode waste
anodebasisschakeling cathode follower; cathode- coupled circuit
anodebasisversterker cathode follower
anodebatterij anode battery
anodebelasting anode load
anodebelastingsweerstand anode load resistor
anodecircuit anode circuit
anode-contactpunt anode terminal
anodedetector anode bend detector; anode detector
anodedissipatie anode dissipation
anode-eigenschappen anode properties
anodegelijkspanning anode voltage; DC plate voltage; DC supply voltage
anodehaak anode connector; anode hook; anode hanger
anodekap anode cap
anode-katodecapaciteit anode-to-cathode capacitance
anodeketen anode circuit
anodekorf anode basket
anodekring anode circuit
anodemateriaal anode material
anodemetaal anode metal
anodemodulatie anode modulation
anode-neutrodynisatieschakeling anode neutralization circuit
anode-ophanging anode suspension
anodepolarisatie anode polarization
anoderendement anode efficiency
anode-roostercapaciteit grid-to-anode capacitance
anoderuststroom zero signal anode current; quiescent anode current
anodeslib anode mud; anode slim; anode sludge
anodespanning anode voltage
anodespanningsbatterij anode voltage battery
anodespanningsvoeding anode voltage supply
anodestang anode bar; anode rod
anodestopweerstand anode stopper
anodestroom anode current; plate current
anode-uitrusting anode equipment
anodeval anode drop; anode fall
anodeverliezen anode losses
anodevormen anode shapes
anodeweerstand anode resistance
anodewisselspanning AC anode voltage; AC plate voltage; AC supply voltage
anodezak anode bag
anodisch anodic
anodisch etsen anodic etching
anodisch geoxydeerd anodized
anodisch glanzen anode brightening; anodic brightening
anodisch ontvetten anodic cleaning; anodic oxidation; to anodize
anodisch oxydeerbaar anodizing quality
anodisch oxyderen anodizing; anodic oxidation; to anodize
anodisch polijsten anodic grinding; anodic polishing; anode polishing
anodisch reinigen anodic cleaning
anodiseerbad anodizing bath; anodizing liquid solution; anodizing solution
anodiseren to anodize
anomale voortplanting anomalous propagation
anomalie anomaly
anoniem bestandoverdrachtsprogramma anonymous file transfer program
anonieme variabele anonymous variable
anorganisch inorganic
anox anodizing quality
ANSI/SPARC architectuur ANSI/SPARC architecture
antecedent antecedent
antenne antenna; aerial
antenne-aanpassing antenna matching; aerial matching
antenne-aansluitdoos antenna terminal box; aerial terminal box; antenna outlet
antenne-aansluiting antenna connection; aerial connection
antenne-aansluitplaat antenna terminal plate; antenna connection plate; aerial terminal plate; aerial connection plate
antenne-apertuur antenna aperture
antennebandfilter antenna bandpass filter; aerial bandpass filter
antennebouwdoos antenna kit; aerial kit
antennebus antenna socket; aerial socket
antenneconfiguratie antenna array; aerial array
antenneconstante antenna constant; aerial constant
antenneconstructie antenna design; aerial design
antenneconvertor antenna convertor; antennaverter; aerial convertor
antennedrager boom
antennedynamica antenna dynamics
antenne-eigenschappen antenna properties; aerial properties
antenne-eindpunten aerial ends
antennefabriek antenna factory; antenna works; aerial factory; aerial works
antennefabrikant antenna manufacturer; aerial manufacturer
antennefilter antenna filter; aerial filter
antennefixatie lock-on
antennegevoeligheid antenna sensitivity; aerial sensitivity
antennegevoeligheidsverhouding antenna sensitivity ratio; aerial sensitivity ratio
antennegroepering antenna array; aerial array
antennehoogte antenna elevation; antenna height; aerial elevation; aerial height
antenne-impedantie antenna-impedance; aerial- impedance
antenne-impedantiemeter aerial impedance meter
antenne-inbouwkoppelfilter antenna signal splitter; antenna coupler; antenna mixer network; antenna mixer filter; antenna band-separator; antenna frequency separator; aerial signal splitter; aerial coupler; aerial mixer network; aerial mixer filter; aerial band-separator; aerial frequency separator
antenne-ingang antenna input; aerial input
antenne-installateur antenna installer; aerial installer
antenne-installatie antenna installation; aerial installation
antenne-interferentie antenna interference
antennekabel antenna cable; aerial cable
antennekabelinvoer antenna cable lead-in; aerial cable lead-in
antennekarakteristiek antenna characteristic; aerial characteristic
antennekeuzeschakelaar antenna selector switch; aerial selector switch
antenneklem antenna terminal; aerial terminal; antenna clamp; aerial clamp
antennekoppelfilter antenna signal splitter; antenna coupler; antenna mixer network; antenna mixer filter; antenna band- separator; antenna frequency separator; aerial signal splitter; aerial coupler; aerial mixer network; aerial mixer filter; aerial band-separator; aerial frequency separator
antennekring antenna circuit; aerial circuit
antenneleiding antenna downlead; antenna feeder; aerial feeder; antenna lead-in; aerial lead-in
antennelus antenna lobe
antennemast antenna mast; aerial mast
antennemetingen antenna measurements; aerial measurements
antennemontage antenna mounting; aerial mounting
antenne-omschakelaar antenna switch; aerial switch
antenne-oriëntatie antenna orientation; antenna probing; aerial orientation; aerial probing
antennerotatie antenna rotation
antennerotatieperiode antenna rotation period
antennerotor antenna rotor; aerial rotor
antenneschotel antenna dish; aerial dish
antenneseriespoel antenna series coil; aerial series coil
antennesignaal antenna signal; aerial signal
antennespanning antenna voltage; aerial voltage
antennespoel antenna coil; serial coil
antennespray antenna spray; aerial spray
antennesteker antenna plug; aerial plug
antennestraling antenna radiation; aerial radiation
antennesturing aerial control; antenna control
antennesysteem antenna system; aerial system
antennetechniek antenna technology; aerial technology
antennetoebehoren antenna accessories; aerial accessories
antennetransformator antenna transformer; aerial transformer
antennetrimmer antenna trimmer; aerial trimmer
antennetype antenna type; aerial type
antenne-uitbreiding antenna multiplier
antennevakman antenna expert; aerial expert
antenneverkortingscondensator antenna shortening capacitor; aerial shortening capacitor
antenneverlengmast antenna extension mast; aerial extension mast
antennevermogen antenna power; aerial power
antenneversterker antenna amplifier; aerial amplifier
antenneversterking antenna gain; aerial gain
antennevoeding antenna feed
antenne voor mobiel gebruik mobile antenna; mobile aerial
antennevoorversterker antenna preamplifier; aerial preamplifier; antenna preamp; aerial preamp
antennewissel antenna signal splitter; antenna coupler; antenna mixer network; antenna mixer filter; antenna band- separator; antenna frequency separator; aerial signal splitter; aerial coupler; aerial mixer network; aerial mixer filter; aerial band-separator; aerial frequency separator
antennezwaaihoek antenna sweep
anti-aliasering anti-aliasing
anti-aliaseringsfilter anti-aliasing filter
anticipatie anticipation
anticipatie-analyse look-ahead analysis
anticipatievoorraad anticipation stock
anticiperen to anticipate
anticiperende buffering anticipatory buffering
anticiperende paginering anticipatory paging
antidroogpasta anti-drying paste
antiek antique
anti-elektronische blokkering anti-electronic jamming
antifrictiemetaal white metal; antifriction metal; Babbitt metal; bearing metal
antikathode anticathode
anti-klokkromme inverted bell-shape curve; mise-en- forme curve
antikraakdraad anti-crackle wire
antikrasvloeistof scratch resistant liquid
antilogaritmisch antilogarithmic
antilossing counterdraft
antimagnetisch antimagnetic
antimaterie antimatter
antimodus antimode
antimonium antimony
antimoon antimony
antimoongoudband gold antimony strip
antimoonlegering antimony alloy
antimoonlood antimony lead
antimoonoxyde antimony oxide
antimoontrioxyde antimony trioxide
antineutron antineutron
antioxidans antioxidant
antiproton antiproton
antireflectiefilter optical light filter
antireflectielaag antireflection coating
antiremblokkeringssysteem anti-lock braking system: ABS; anti-lock-system
antiresonantie-eenheid antisinging device
antischuimmiddel antifoaming agent
antistatisch antistatic
antistatisch middel antistatic agent; destaticizer
antivelmiddel antiskinning agent; antiskinner
antiverblindingsspiegel dipping rear-end mirror
antivriesmiddel antifreeze agent
antracietzwart anthracite black
antropomorf anthropomorphic
antropomorfe manipulator anthropomorphic manipulator
antropomorfe robot anthropomorphic robot; articulated robot; revolute robot
antwoord answer
antwoordkaart business reply card
antwoordmodus answer mode
antwoordsignaal answer-back code; answerback
antwoordunit answer-back unit
A-pennen A-pins
A-periode A-period
aperiodiek aperiodic; dead-beat
aperiodieke antenne aperiodic antenna
aperiodieke demping aperiodic damping; overdamping
aperiodieke functie aperiodic function
aperiodieke stroom aperiodic current
aperiodisch aperiodic; dead-beat
apertuur aperture
apertuurcorrectie aperture correction
apertuurfout aperture error
apparatuur gelabelde architectuur hardware tagged architecture
apertuurverhouding aperture ratio
apertuurvervorming aperture distortion
apogeum apogee
apolair nonpolar
Apollo Apollo
apparaat apparatus; equipment; set; attachment; instrument; device; appliance
apparaatgebonden apparatus-bound
apparaatnummer apparatus number
apparatenfabriek set factory
apparatuur equipment; gear; tooling; tools; instrumentation; hardware
apparatuurbeschrijvingstaal hardware description language: HDL
apparatuurbesturingsteken device control character
apparatuur-compatibiliteit hardware compatibility
apparatuur gelabelde architectuur hardware tagged architecture
apparatuurintermodulatieruis equipment intermodulation noise
apparatuurketen equipment chain
apparatuurklok equipment clock
apparatuur met automatische identificatienummering automatic numbering equipment
apparatuurproduct hardware product
apparatuurredundantie hardware redundancy
apparatuurzijde equipment side
applet applet
AppleTalk AppleTalk
applicatie application
applicatiebeheer application management
applicatiebeheerder application manager
applicatiedomein application domain
applicatiegebied application area
applicatiegenerator application generator
applicatiegerichte taal application-oriented language
applicatie-integratiearchitectuur application integration architecture: AIA
applicatielaag application layer
applicatielaboratorium application laboratory
applicatienetwerk application network
applicatieobjecten application objects
applicatieomgevingsspecificatie application environment specification: AES
applicatieontwikkelingscyclus application development cycle: AD/Cycle
applicatieoverdrachtsarchitectuur application portability architecture: APA
applicatieproces application process
applicatieprogramma application program
applicatieprogramma-interface application program interface: API
applicatieprogrammatuurbestand application software file
applicatieprotocol application protocol
applicatieserver application server
applicatiesoftware application software
applicatietaal application language
applicatievisualisatiesysteem application visualization system: AVS
appliqué applique
appreciatie appreciation
approbatie approbation; approval
approbatieland approbation country; approval country
aquadag aquadag
aquadaglaag aquadag coating
arabische gom gum arabic
arbeid work; labour; energy
arbeider worker; labourer operator
arbeidersorganisatie worker's union
arbeidsanalyse work study; function analysis; work analysis
arbeidsbemiddeling placing; placement
arbeidsbescherming protection of labour
arbeidsbesparend labour saving
arbeidsbeurs labour exchange
arbeidsbezetting employment level
arbeidscoëfficient power factor
arbeidscontact normally open; normally-open contact
arbeidscontract labour contract
arbeidsdiagram work diagram
arbeidsduur time of service; working hours
arbeidseenheid unit of energy; unit of work
arbeidsgang cycle of operations
arbeidsgeschiktheid capacity for work
arbeidsgeschil industrial dispute; labour dispute
arbeidsgroep working group
arbeidshygiène factory hygiene; occupational health
arbeidsinspectie labour inspection; factory inspection
arbeidsintensief labour intensive
arbeidskosten labour costs
arbeidskracht worker; labourer
arbeidskrachten manpower; workers; labour force
arbeidsmarkt labour market
arbeidsomstandigheden working conditions
arbeidsonderbreking temporary stoppage; interruption of work
arbeidsongeschiktheid working incapacity; incapacity for work; unfitness for work
arbeidsongeval work accident; work injury
arbeidsovereenkomst contract of employment; labour contract; service agreement
arbeidspotentieel work force; labour force; manpower
arbeidsprestatie work output; labour output; performance
arbeidsproductiviteit labour productivity; productivity of labour
arbeidsreserve labour reserve
arbeidsrust labour peace; industrial peace; peace in industry
arbeidsschuwheid work-shyness
arbeidsstroom operating current
arbeidsstudie work study
arbeidstempo working speed; pace
arbeidsterrein working field; field of activity
arbeidstijdverkorting reduction of hours of work; shortening of working hours
arbeidsuren working hours
arbeidsverhoudingen industrial relations; labour relations
arbeidsverloop labour turnover; labour wastage
arbeidsvermogen energy; power; mechanical energy; kinetic energy; potential energy
arbeidsverzuim absenteeism
arbeidsvoldoening job satisfaction
arbeidsvoorwaarden conditions of employment; terms of employment; terms of work; conditions of work
arbeidsvrede labour peace; industrial peace; peace in industry
arbeidsvreugde job satisfaction
arbeidswetgeving labour legislation
arbitrair woord condition name
arceren to hatch; to shade; shadowing
arcering cross-hatching; hatching; hatched part
archief archives; files department; archive
archiefbeheer archives management
archiefgeheugen archival storage
archiefkast filing cabinet
architectonisch ontwerp architectural design
architectuur architecture
architectuurfase van het ontwerp architectural design phase
architectuurmiddelen architectural resources
architectuur-neutraal distributieformaat architecture-neutral distribution format: ANDF
architectuurplanning architectural planning
architectuur van een gemeenschappelijke bemiddelingsfunctie common object request broker architecture: CORBA
areometer hydrometer
argongas argon gas
argument argument
argumentenlijst argument list
aritmetische bewerkingseenheid arithmetic processor
arm arm; lean; poor; leg
armatuur armature
armsteun armrest
Armstrong oscillator Armstrong oscillator
aromatisch aromatic
ARPA-netwerk advanced research projects agency network
arpeggio arpeggio
arrangeerder sequencer
array array
array-verwerkingseenheid array processor
arret stop; detent
arretarm stop arm; detent arm
arretbladveer stop spring; detent spring
arreteerinrichting stop mechanism; detent
arreteerpal catch; pawl
arreteerring stop ring
arreteren to lock; to catch; to detent
arrethefboom stop lever; detent lever
arretkwaliteit atop quality; detent quality
arretmagneet atop magnet
arretnauwkeurigheid stop accuracy; detent accuracy
arretontgrendelingskracht stop unlatching force
arretrol stop roller; detent roller
arretschijf stop disc; detent disc
arretspoor detent track
arretstand stop position; detent position
arretveer stop spring; detent spring
arseen arsenic
arseenzuur arsenic acid
arsenicum arsenic
artikel article
artikelassortiment article assortment; product line
artikelbestand article file
artikelgroep article group
artikelnummer article number
artikelpakket inkopen commodity buying
artikelreeks article line; article assortment; product line
artikelsoort inkopen commodity buying
artilect artilect
as shaft; spindle; axis; ash
asbak ashtray
asbest asbestos
asbestcementplaat asbestos cement sheet
asbestphilite asbestos philite
asbestring asbestos washer
ASCII American standard code for information interchange
ASCII-code ASCII code
ASCII-terminal ASCII terminal
aselect random
aselecte getallen random numbers
aselecte steekproef random sample
aselecte trekking random sampling
asfalt asphalt
asfaltbitumen asphalt bitumen
asfalteren to asphalt
asgehalte ash content
ashals journal; neck
ashalslager journal bearing
askaliber snap gauge
askoppeling spindle coupling; shaft coupling
aslijn centre line; axis
asmaat size of shaft
asmoer shaft nut
aspect aspect
aspectverhouding aspect ratio
asrest ash residue
asrotatie shaft rotation
assemblage assembly
assemblagecycli build cycles
assemblagedoorlooptijd assembly lead time
assemblagefabriek assembly factory
assemblagemodel assembly model
assemblagemodellering assembly modelling
assemblage-opdracht assembly order
assemblageprogramma assembly programme
assemblagestuklijst assembly parts list
assembleercode assembly code
assembleer en verwerk assemble-and-go
assembleerprogramma assembler; assembly program
assembleerprogramma met adresberekening relocating assembler
assembleertaal assembler language; assembly language; assembler
assembleren to assemble
assembleren-op-order assemble to order
assembleur assembler; assembly program
assembly assembly
assenkruis system of coordinates
assenstaal spindle steel
assertie assertion
asset asset
assetbibliotheek asset library
assetcatalogus asset catalog
assetcertificatie asset certification
assetevaluatie asset evaluation
associatie association
associatiecoëfficient coefficient of association
associatief associative
associatief dimensioneren associative dimensioning
associatief geheugen associative memory; contents- addressable storage; associatron
associatief herinneren associative recall
associatief zoeken associative search
associatieve database associative database
associatieve relatie associative relation
associativiteit associativity
assortiment assortment; line; product line
astabiele multivibrator astable multivibrator
astap journal
A-ster algoritme A* algorithm
astigmatisme astigmatism
astrionica astrionics
astronomische eenheid astronomical unit
asymmetrie asymmetry
asymmetrisch asymmetric; asymmetrical
asymmetrische golf asymmetrical wave
asymmetrische verdeling asymmetrical distribution; skew distribution
asymmetrische vertraging asymmetric delay
asymmetrische vervorming bias distortion
asymmetrische zijbandtransmissie vestigial sideband transmission
asymmetrisch zijbandfilter vestigial sideband filter
asymptoot asymptote
asymptotisch asymptotic; asymptotical
asymptotische uitdrukking asymptotic expression
asymptotisch raak consistent; consistency; accuracy in the mean; asymptotically efficient
asymptotisch zuiver asymptotically unbiassed
asynchrone bewerking asynchronous operation
asynchrone bit-voor-bit bewerking bit-by-bit asynchronous operation
asynchrone communicatie asynchronous communication
asynchrone communicatieserver asynchronous communications server
asynchrone computer asynchronous computer
asynchrone eenheid asynchronous device
asynchrone invoer asynchronous input
asynchrone overdrachtsmethode asynchronous transfer mode: ATM
asynchrone signalen asynchronous signals
asynchrone transmissie asynchronous transmission
asynchrone verwerking asynchronous working
asynchroon asynchronous; nonsynchronous
asynchroon communicatiesysteem asynchronous communication system
asynchroonmotor asynchronous motor
Athena project Athena project
Atherton-technologie Atherton technology
Atherton-technologiesysteem voor gereedschapsintegratie Atherton technology tool integration system: ATIS
atmosfeer atmosphere
atmosfeeroverdruk: ato atmospheres effective pressure; atmospheres excess pressure; atmospheres above atmospheric pressure; atmospheric overpressure; atmospheric gauge pressure
atmosferische omstandigheden atmospheric conditions
atmosferische ruis atmospheric noise
atmosferische storingen atmospheric statics
atmosferisch kanaal atmospheric duct
atomair atomic
atomaire eigenschappen bezittend atomicity
atomaire foutabsorptie atomic defect absorption
atomaire lading atomic charge
atomaire laser atomic laser
atomair type atomic type
atomisch atomic
atoom atom
atoomafstand atomic spacing
atoomcentrale nuclear power plant
atoomcentrum atomic centre
atoomenergie atomic energy; nuclear energy
atoomgetal atomic number
atoomgewicht atomic weight
atoomkracht atomic power; nuclear power
atoomkrachtcentrale nuclear power plant
atoomordening atomic ordering; chemical constitution
atoomstructuur atomic structure
atoomtheorie atomic theory
atoomtijdperk atomic age; nuclear age
attentiesein attention sign
atto atto
attofarad attofarad
attributenkeuring inspection by attributes
attribuut attribute
audio audio
audio-antwoordeenheid audio response unit
audiocomponent audio component
audiofrequentie audio frequency: AF
audiofrequentiegolf audio-frequency wave
audiosysteem audio system
audiovisueel audio visual: A/V
audiovisueel hulpmiddel audiovisual aid
auditief waarschuwingssysteem auditive alarm system
auraal aural
auteursrecht copyright
auteursrecht voorbehouden copyright reserved
auteurssysteem authoring system
auteurstaal author language; authoring language
authenticiteit authenticity
authentiek authentic
authentiseren to authenticate
authentisering authentication
authentiseringsapparatuur authentication equipment
authentiseringssysteem authentication system
auto automobile; motor car; car
auto-antenne car aerial; car antenna
auto-antenneschakelaar car aerial switch
auto-associatief leren auto-associative learning
autobatterij car battery
autobaud auto-baud
autocode autocode
autocorrelatie autocorrelation
auto-deformatieve verplaatsing auto-deformative displacement
autodiscriminatie auto-discrimination
autodyne autodyne
auto-eigenaar car owner
auto-elektronica car electronics
auto-elektronisch effect auto-electronic effect
auto-emissie auto-emission
auto-epistemologische logica auto-epistemic logic
autogeen lasapparaat gas welding apparatus
autogeen lassen torch welding; gas welding
autoheterodyne autoheterodyne
autokatalytisch electroless
automaat automaton; automatic; auto-lathe; autosync
automaat voor alkalisch ontvetten automatic alkaline cleaning equipment
automaat voor ontvetten met oplosmiddel automatic solvent degreasing equipment
automatenboormachine automatic drilling machine
automatendraaien automatic lathe turning
automatenstaal free cutting steel
automatie automation
automatie-eiland island of automation
automatiek automatic; autosync; automat
automatiesysteem automation system
automatisch automatic
automatisch aanpassend self-adapting
automatisch aanpassende regeling self-adapting control
automatisch dimensioneren automatic dimensioning
automatische afstemming automatic tuning
automatische antwoordinrichting auto-answer
automatische bandcassettelader automatic cartridge loader
automatische bandstop auto-shutoff
automatische beantwoording automatic answering
automatische beeldsynchronisatie automatic vertical hold
automatische berichtenschakeling automatic message switching
automatische bescherming tegen verkeersoverbelasting automatic traffic overload protection
automatische beslaglegging automatic preemption
automatische besturingseenheid automatic controller
automatische bewerkingswijze automatic mode of operation
automatische centrale automatic exchange
automatische chrominantieregeling automatic chrominance control: ACC
automatische controle automatic check; automatic control; built-in check
automatische controle-eenheid automatic check unit
automatische datum-en-tijd opgave automatic date-and- time indication
automatische demagnetisering automatic degaussing
automatische faseregeling automatic phase control: APC
automatische formulierverwerking automatic document handling
automatische foutdetectie automatic error detection
automatische frequentie- en faseregeling automatic frequency and phase control: AFPC
automatische frequentieregeling automatic frequency control: AFC
automatische gegevensverwerking electronic data processing: EDP
automatische gespreksduuropgave automatic duration indication
automatische groepenscheiding comparing control change
automatische helderheidsregeling automatic brightness control: ABC
automatische heruitzending automatic retransmission
automatische herzendeenheid automatic retransmitter
automatische hoogteregeling automatic height control
automatische identificatie automatic identification
automatische informatieverwerking: AIV automatic data processing: ADP
automatische instelling automatic bias
automatische kleurbesturing automatic colour control: ACC
automatische kostenopgave automatic charge indication
automatische meeloop auto tracking
automatische modus automatic mode
automatische negatieve roostervoorspanning self- bias
automatische nummeridentificatie automatic number identification: ANI
automatische omvormer autotransducer
automatische onderbreker automatic circuit breaker
automatische ontdooier no-froster
automatische ontvanger automatic receiver
automatische opnamesterkteregeling automatic recording level control
automatische overbrugging automatic crossover
automatische productie automatic production
automatische rastersynchronisatie automatic vertical hold
automatische regeling automatic regulation
automatische reset automatic reset
automatische rollback automatic rollback
automatische routering autorouting; automated routing
automatische scan automatic scanning
automatische schakelapparatuur automatic switching equipment
automatische sequentiéle connectie automatic sequential connection
automatische spanningsregelaar automatic voltage regulator
automatische spotstoorinrichting automatic spot jammer
automatische sterkteregeling automatic gain control: AGC; automatic volume control: AVC
automatische stop autostop; automatic stop; automatic shutoff; auto-shutoff
automatische synchronisatie automatic synchronization; autosync
automatische tekenmachine plotter
automatische telegrafie automatic telegraphy
automatische telegrafiezender automatic telegraph transmitter
automatische teletypewriter automatic send-receive teletypewriter
automatische testgeneratie automatic test generation
automatische tijdschakelaar automatic time switch
automatische uitwisseling van het antwoordsignaal automatic answer-back code exchange
automatische versterkingsregeling: AVR automatic gain control: AGC
automatische voeding automatic feed
automatische volumeregeling automatic volume control: AVC
automatische zoek/stoorinrichting automatic search jammer
automatisch foutdetectie en -correctiesysteem automatic error detection and correction system
automatisch geleid voertuig automatic guided vehicle: AGV
automatisch geleid voertuigensysteem automated guided vehicle system: AGVS
automatisch gestuurd voertuig automatic guided vehicle: AGV
automatisch herstelquotiënt automatic recovery quotient: ARQ
automatisch interactief ontwerp automatic interactive design
automatisch interlokaal kiezen direct distance dialing: DDD
automatisch kiezen van de bestemming destination dialing
automatisch leren automatic learning
automatisch lezen van documenten automatic document reading
automatisch logboek logger
automatisch ontwerpsysteem automatic design system
automatisch oproepen automatic calling
automatisch oproeptoestel automatic calling equipment: ACE
automatisch programmeren automatic programming; automatic coding
automatisch relayeringssysteem automatic relay system
automatisch schakelen automatic switching
automatisch sequentiéle bewerking automatic sequential operation
automatisch spraaknetwerk automatic voice network: AUTOVON
automatisch tekenen automatic drawing
automatisch telefoneren auto-dial
automatisch telefoniesysteem automatic telephone system
automatisch terugbellen auto-dial back
automatisch terugbellen na bezet automatic ring-back: ARB
automatisch verzoek om herhaling automatic request- repeat: ARR
automatisch volgen auto tracking
automatiseren to automate
automatisering automation
automatiseringsafdeling data center
automatiseringsbeleid automation policy
automatiseringsfasen automation phases
automatiseringsmiddelen automation resources
automatiseringsplan automation plan
automatiseringssysteem automation system
automatiseringstheorie automatics
automatisering van testen test automation
automobiel automobile; motor car; car
automobielindustrie automotive industry
automobilist motorist
automonteur motor mechanic; car mechanic
autonavigatiesysteem automatic navigation system
autonome robot autonomous robot
autonome verwerking autonomous working; autonomous operation
autonoom stand alone
autonoom systeem autonomous system
autonoom voertuig autonomous vehicle
autoradio car radio; auto radio
autoradio-antenne car radio aerial; auto radio aerial
autoradiohobbelproef car radio bump test; auto radio bump test
autorecorder car recorder; auto recorder; auto tape playing unit
autoregressie autoregression
autorelatief adres self-relative address
autorisatie authorization
autotelefoon car phone
autotelefooncentrale car phone exchange
autotransformer auto-transformer
autoweg motorway
avigatie avigation
avionica avionics
AVO-meter multimeter; Avo-meter; universal meter
avondcursus evening course
AVR-kring AGC circuit; AVC circuit
AVR-kromme AGC curve; AVC curve
AVR-versterker AGC amplifier; AVC amplifier
axiaal axial
axiale belasting axial load
axiale bundel axial bundle
axioma axiom
axon axon
axonometrische projectie axonometric projection
azeotroop azeotropic
azijnzuur acetic acid
azimuth azimuth
azimuthinstelling azimuth alignment
azimuthmeetband azimuth-test tape
azimuthmeetcassette azimuth-test cassette
azimuth-over-hoogte azimuth-over-altitude
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!