For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A* algorithm A-ster algoritme
abacus abacus
abampere abampère
abandon (to) verlaten
abbreviate (to) afkorten; verkorten
abbreviated address verkort adres
abbreviated address calling verkorte adresaanroep
abbreviated answer verkort antwoord
abbreviated dialing: ABD verkort kiezen
abbreviated dialing number verkort netnummer
abbreviation afkorting; verkorting
ABC analysis ABC-analyse; ABC-principe
ABC classification ABC-classificatie
ABC-plan ABC-plan
ABC planning ABC-planning; triaalplanning
ABC principle ABC-principe
ABC stock control ABC-voorraadbeheer
abduction abductie
abend voortijdige stop
aberration aberratie
abfarad abfarad
abhenry abhenry
ability vakbekwaamheid; vermogen
able bekwaam
abnormal abnormaal
abnormal demand uitzonderlijke vraag
abnormal dissipation abnormale dissipatie
abnormal end: abend abnormaal einde
abnormal glow abnormale gloei
abnormal oscillation abnormale oscillatie
abnormal propagation abnormale propagatie
abnormal triggering abnormale activering
abohm abohm
abort voortijdige afsluiting
abort (to) afbreken
about circa; ongeveer
above mentioned voorgenoemd
A-box A-doos
abrader schuurmachine
abrade (to) schuren
abrasion resistance schuurvastheid
abrasion-resistant schuurvast
abrasive schuurmiddel; slijpmiddel
abrasive action schurende werking; schuurwerking; slijpwerking
abrasive cloth schuurkatoen; schuurlinnen
abrasive disc schuurschijf
abrasive edge slijpkant
abrasive oil slijpolie
abrasive paper schuurpapier
abrasive particles schurende deeltjes
abrasive powder schuurpoeder; slijppoeder
abrasive wheel slijpschijf; slijpsteen
abscissa abscis; X-as
absence afwezigheid
absence hours afwezigheidsuren
absenteeism arbeidsverzuim; verzuim; ziekteverzuim
absent user service afwezigheidsdienst
absolute absoluut
absolute address absoluut adres
absolute addressing absolute adressering
absolute alcohol absolute alcohol
absolute assembler absoluut assembleerprogramma
absolute code absolute code
absolute coding absolute adressering; absolute codering
absolute coordinate data absolute coördinaatgegevens
absolute coordinates absolute coördinaten
absolute delay absolute vertraging
absolute deviation absolute afwijking
absolute dimensions absolute dimensies
absolute encoder system absoluut coderingssysteem
absolute error absolute fout
absolute expression absolute uitdrukking
absolute figures absolute cijfers
absolute free field absoluut vrij veld
absolute frequency aantal; absolute frequentie
absolute function absolute functie
absolute instruction absolute instructie; complete opdracht
absolute language absolute taal
absolute loader absoluut laadprogramma
absolute loader card absolute laadkaart
absolute load module absolute laadmodule
absolute machine code absolute machinecode
absolute maximum supply voltage absolute maximale voedingsspanning
absolute measurement of current absolute stroommeting
absolute pathname absolute padnaam
absolute position sensor absolute-positiesensor
absolute power absolute kracht; absoluut vermogen
absolute program loader absoluut laadprogramma
absolute programming absolute programmering
absolute scale absolute schaal
absolute signal delay absolute signaalvertraging
absolute system of units absoluut eenhedenstelsel
absolute tolerance absolute tolerantie
absolute units absolute eenheden
absolute value absolute waarde
absorb (to) absorberen; opnemen; opvangen; verwerken
absorbed opgenomen
absorbent liquid absorptievloeistof
absorbing verwerking
absorptiometer absorptiemeter
absorption absorptie; opname
absorption capacity absorptievermogen
absorption circuit absorptiecircuit; zuigkring
absorption costing integrale kostenbeschouwing
absorption curve absorptiekromme
absorption loss absorptieverlies
absorption of air luchtopname
absorption of moisture vochtopname; vochtopneming
absorption refrigerator absorptiekoelkast
absorption wavemeter absorptiegolfmeter
absorptive modulation absorptieve modulatie
abstract excerpt; resumé; uittreksel
abstract class abstracte klasse
abstract data type: ADT abstract gegevenstype; abstract datatype
abstraction abstractie
abstraction level abstractieniveau
abstraction of moisture vochtonttrekking
abstract machine abstracte machine
abstract method abstracte methode
abstract object abstract object
abstract symbol abstract symbool
abstract syntax notation no. 1: ASN.1 abstracte syntax notatie nr. 1
abstract test suite abstracte testgroep
abstract-type and schema-definition language: ASDL abstract type en schemadefinitietaal
abstract window toolkit: AWT abstracte venster-gereedschapskist
abuse (to) mishandelen
abut (to) aansluiten
abutting aanliggend; aansluitend
abutting face raakvlak
abutting surface aanliggend vlak
abvolt abvolt
abwatt abwatt
acacia acacia
AC anode voltage anodewisselspanning
A-carton A-doos
AC base current wisselstroom van een basis
AC base resistance wisselstroomweerstand van een basis
AC base voltage wisselspanning van een basis
AC cathode current wisselstroom van de kathode
AC cathode resistance wisselstroomspanning van de kathode
AC cathode voltage wisselspanning van de kathode
accelerate (to) accelereren; optrekken; versnellen
accelerated life test opgevoerde levensduurtest
accelerated service test opgevoerde operationele test
accelerating anode versnellingsanode
accelerating electrode versnellingselektrode
accelerating grid versnellingsrooster
accelerating voltage versnellingsspanning
acceleration acceleratie; versnelling
acceleration time acceleratietijd
accelerator versneller
accelerator board acceleratiepaneel
accentuate (to) verscherpen
accept (to) aannemen; accepteren; goedkeuren; ontvangen
acceptable acceptabel; goed
acceptance aanneming; acceptatie; goedkeuring; ontvangst
acceptance boundary goedkeurgrens
acceptance criteria acceptatiecriteria
acceptance inspection ontvangstcontrole; ontvangstkeuring
acceptance limits acceptatiegrenzen
acceptance line goedkeurlijn
acceptance number goedkeurcriterium
acceptance of goods acceptatie van goederen
acceptance procedure keuringsprocedure
acceptance quality level grenskwaliteit
acceptance sampling bemonstering
acceptance sampling plan bemonsteringsschema voor ontvangstkeuring
acceptance test acceptatietest
acceptance testing acceptatietesten
acceptance trials afnametesten
accepted order geaccepteerde order
acceptor acceptor; elektronenvanger; ontvangende elektrode
acceptor circuit zuigkring
acceptor doping acceptordoping
acceptor impurity acceptordoopstof
access aankiezen; access; toegang
access (to) benaderen
access arm zoekarm
access attempt toegangspoging
access-barred signal teken dat de toegang geweigerd is
access category toegangscategorie
access code kengetal
access control toegangsbesturing
access-control mechanism toegangsbesturingsmechanisme
access coupler toegangskoppeleenheid
access denial geweigerde toegang
access denial time geweigerde toegangstijd
access digit toegangscijfer
access failure falen in het verkrijgen van toegang
access gateway toegangspoort
accessibility toegankelijkheid
accessible toegankelijk
access line toegangslijn
access list toegangscatalogus
access method toegangsmethode
accessories toebehoren
access originator toegangsinitiator
accessory accessoire; hulpstuk; los
access period toegangsperiode
access phase toegangsfase
access point toegangspunt
access protocol toegangsprotocol
access rate toegangssnelheid
access receiver meldontvanger
access request toegangsverzoek
access server toegangsserver
access success toegangssucces
access success ratio toegangssuccesverhouding
access time toegangstijd
accident ongeluk; ongeval; toeval
accidental toevallig
accidental erasure toevallige wissing
accidental printing kopieereffect
AC circuit wisselstroomkring
AC collector current wisselstroom van een collector
AC collector resistance wisselstroomweerstand van een collector
AC collector voltage wisselspanning van een collector
accommodate (to) huisvesten; onderbrengen; opnemen; plaats bieden aan; vereffenen
accommodation accommodatie; huisvesting; ruimte; vereffening
accommodation limits accomodatiegrenzen
accompaniment begeleiding
accompanied bijbehorend; bij het proces betrokken
accompanying sound eigengeluid
accomplish (to) afwerken
accomplishment afwerking
AC component wisselspanningscomponent
according to naar; volgens
account rekening; verslag
accountability toerekenbaarheid
accountable fluctuations incidentele bewegingen
accountant administrateur
account current rekening-courant
account for (to) motiveren
accounting accounting; administratieve verrekening; administratie; boekhouding; verantwoording
accounting cost administratiekosten
accounting information boekhoudkundige gegevens
accounting legend accountinglegende
accounting machine administratiemachine; boekhoudmachine; tabelleermachine
accounting symbol accountingsymbool
accounting system administratiesysteem
accretion of crystals kristalgroei
accumulation opeenhoping; opeenstapeling
accumulation bin verzamelbak; verzamelplaats
accumulator accumulator; accu; telwerk
accumulator box accubak
accuracy getrouwheidsgraad; juistheid; nauwkeurigheid; precisie; zuiverheid
accuracy check nauwkeurigheidscontrole
accuracy in the mean asymptotisch raak
accuracy of manufacture fabricagenauwkeurigheid
accuracy of the mean consistent
accuracy rating nauwkeurigheidswaarde
accurate nauwkeurig; zuiver
AC drain current wisselstroom van de afvoer(elektrode)
AC drain resistance wisselstroomweerstand van de afvoer(elektrode)
AC drain voltage wisselspanning van de afvoer(elektrode)
AC drive wisselstroomsturing
AC electro-polishing elektrolytisch polijsten bij wisselstroom
AC emitter current wisselstroom van een emitter
AC emitter resistance wisselstroomweerstand van een emitter
AC emitter voltage wisselspanning van een emitter
AC equipment wisselstroomapparatuur
acetate acetaat
acetate butyrate acetaatbutyraat
acetate foil acetaatfoelie
acetate tape acetaatband
acetic acid azijnzuur
acetometer zuurweger
aceton aceton
acetylene acetyleen
acetylene gas acetyleengas
AC field wisselveld
AC generator wisselstroomgenerator
achieved reliability bereikte betrouwbaarheid
achievement verworvenheid
achromatic achromatisch; kleurloos
achromatic colour achromatische kleur
achromatic lens achromatische lens
achromatic locus achromatisch gebied
achromatic region achromatisch gebied
acicular naaldvormig
acid zuur
acid bath zuurbad
acid catalyst zuurcatalysator
acid content zuurgehalte
acid copper bath koperverzuurbad; zuurkoperbad
acid copper-plated zuur verkoperd
acid copper-plating zuur verkoperen
acid curing zuurharden
acid-curing zuurhardend
acid dip zuurbeitsbad; zuurdip
acid etching zuuretsen
acid-forming zuurvormend
acid-free zuurvrij
acid-free tin-plated zuurvrij vertind
acid-free tin-plating zuurvrij vertinnen
acid fume zuurdamp
acidic zuurhoudend
acidiferous zuurhoudend
acidify (to) aanzuren
acidimeter zuurgraadmeter; zuurmeter; zuurweger
acidity aciditeit; zuurgraad; zuurheidsgraad; zuurheid
acid number zuurgetal
acidometer zuurweger
acid pickling zuurbeitsen; zuuretsen
acid-pickling solution zuurbeitsbad
acid-proof zuurbestendig; zuurvast
acid resistance zuurbestendigheid
acid-resisting zuurbestendig; zuurvast
acid solution zuurbad
acid test zuurproef
acid tin-plated zuur vertind
acid tin-plating zuur vertinnen
acidulate (to) aanzuren
acidulation aanzuring
acid value zuurgetal
acid zinc-plating zuur verzinken
acknowledge character: ACK bevestigingsteken
acknowledge signal bevestigingssignaal
AC machine wisselstroommachine
AC mains voltage netwisselspanning
acme toppunt
acme screwthread trapeziumdraad
AC motor wisselstroommotor
acorn valve eikelbuis
acoustic akoestisch
acoustical conduction akoestische geleiding
acoustic baffle akoestisch scherm
acoustic board kramforsplaat
acoustic box akoestische box; klankkast
acoustic capacitance akoestische capaciteit
acoustic communication akoestische communicatie
acoustic coupler akoestische koppeleenheid; akoestische koppelingseenheid
acoustic coupling akoestische koppeling
acoustic delay line akoestische vertragingslijn
acoustic electric transducer akoestisch/elektrische omvormer
acoustic enclosure akoestische box
acoustic feedback akoestische terugkoppeling; rondzingen
acoustic filter akoestisch filter
acoustic horn luidsprekerhoorn
acoustic impedance akoestische impedantie
acoustic inertia inertanza acustica
acoustic insulation akoestische isolatie
acoustic mass inertanza acustica
acoustic noise akoestische ruis
acoustic ohm akoestische ohm
acoustic oscillation geluidstrilling
acoustic pick-up directe weergever
acoustic propagation akoestische propagatie
acoustic properties akoestische eigenschappen
acoustics akoestiek; klankleer; leer van de akoestiek
acoustic sensor akoestische sensor
acoustic system akoestisch systeem
acoustic transducer akoestische omvormer
acoustic transmission akoestische transmissie
acoustic wave akoestische golf; geluidsgolf
acousto-electronics akoestische elektronica
acousto-optic akoestisch-optisch
acousto-optic effect akoestisch-optisch effect
acousto-optic modulator akoestisch-optische modulator
AC plate voltage anodewisselspanning
AC power wisselstroomvermogen
AC power supply wisselstroomvoeding(sbron)
acquire (to) verkrijgen
acquisition acquisitie; vergrendeling
acquisition of property bezitsvorming
acquisition planning acquisitieplanning
acquisition price aanschafwaarde
acquisition time vergrendelingstijd
AC resistance wisselstroomweerstand
acroleic acid acrylzuur
acronym acroniem
across a length of over een lengte van
acrylic acid acrylzuur
acrylic nitrile acrylonitril
acrylic resin acrylaathars
acrylonitrile acrylonitril
acrylonitrile butadiene styrenel: ABS acrylonitril butadien styrenel
AC signal wisselstroomsignaal
AC signal voltage signaalwisselspanning
AC supply voltage anodewisselspanning
AC symbol wisselspanningsteken
AC system luchtbehandelingsinstallatie
act as a check on something (to) als een rem op iets werken
AC theory wisselstroomtheorie
acting together samenwerking
actinium actinium
actinometry actinometrie
action actie; inwerking; maatregel; werking
action entry actie-ingang
action factor actiefactor
action language actietaal
action limit actiegrens
action message actiebericht
action office actienemend kantoor
action plan actieplan
action potential actiepotentie
action program werkprogramma
action stub actieomschrijving
activate (to) activeren
activated carbon norit
activation activering
activator activator; activeringsmiddel
active actief; werkzaam
active accommodation actieve accommodatie
active coil werkzame winding
active communication satellite actieve communicatiesatelliet
active component actief component
active DBMS actief databasemanagementsysteem
active detection system actief detectiesysteem
active device actief apparaat; actieve eenheid
active electric network actief elektrisch netwerk
active element actief element
active filter actief filter
active infrared device actief infrarood apparaat
active inventory actieve voorraad
active layer actieve laag
active line aftastlijn
active material actieve stof
active network actief netwerk
active object actief object
active optical countermeasure actieve optische tegenmaatregel
active optics actieve optica
active partition actieve partitie
active power werkelijk vermogen
active redundancy actieve redundantie
active repair time actieve reparatietijd
active sonar actieve sonar
active time actieve tijd
active transducer actieve omvormer
activities werkzaamheden
activity activiteit; deeltaak; verrichting
activity-based costing kostprijsbepaling gebaseerd op uitgevoerde activiteiten
activity behaviour activiteitengedrag
activity control activiteitenbesturing
activity factor activiteitsfactor
activity planning activiteitenplanning
activity rate activiteitspercentage
activity ratio mutatiefrequentie
act on (to) werken op
actor acteur; actor; participant
AC transducer wisselstroomomvormer
AC transmission wisselstroomtransport
acts endwise on werkt in de lengte op
act temporarily (to) waarnemen
act together (to) samenwerken
actual werkelijk
actual address absoluut adres; werkelijk adres
actual argument (parameter) actueel argument; actuele argumentparameter
actual atomic spacing feitelijke atoomafstand
actual code werkelijke code
actual coding absolute codering
actual costs werkelijke kosten
actual cost system systeem voor het bepalen van de actuele kosten
actual demand werkelijke vraag
actual deviation werkelijke maatafwijking
actual instruction effectieve opdracht
actually in werkelijkheid
actual outcome actueel resultaat
actual parameter actuele parameter
actual parameter list actuele parameterlijst
actual size ware grootte; werkelijke maat
actual stock werkelijke voorraad
actual transfer ratio werkelijke overdrachtssnelheid
actual usable space nuttige ruimte
actual value werkelijke waarde
actual volume werkelijke productie; werkelijk volume
actuate (to) activeren; bedienen
actuating bracket bedieningsbeugel
actuating device aandrijfeenheid
actuating force bedieningskracht
actuating lever bedieningshefboom
actuating system aandrijvingssysteem
actuating torque bedieningskoppel
actuation aandrijving; bediening
actuator aandrijver; actuator
acute acuut; nijpend; scherp
acute-angled scherphoekig
AC voltage wisselspanning; wisselstroomspanning
AC voltmeter wisselspanningsmeter
Ada programming support environment: APSE programmeringsondersteuningsomgeving voor Ada
adapt (to) aanpassen; bewerken; ombouwen
adaptability aanpassingsvermogen
adaptable verstelbaar
adaptable user interface aanpasbare gebruikersinterface
adaptation aanpassing; bewerking
adaptation bush aanpasbus
adaptation data aanpassingsgegevens
adaptation parameter aanpassingsparameter
adapted aangepast
adapted software aangepaste programmatuur
adapter aanpassingseenheid; aanpassingsstuk; aanpasstuk; adapter; adaptor; centrumpen; passtuk; stapelsteker; verloopplug; verloopstuk
adapter bush aanpasbus
adapter link verbindingsbeugel
adapter socket contactdoos
adaption adaptie; bewerking
adaptive channel allocation adaptieve kanaaltoewijzing
adaptive communication environment: ACE adaptieve communicatieomgeving
adaptive control aanpassende regeling
adaptive maintenance adaptief onderhoud
adaptive predictive coding: APC adaptieve voorspellende codering
adaptive resonance theory network: ART netwerk gebaseerd op de theorie van de adaptieve resonantie
adaptive routing adaptieve routering
adaptive smoothing zich aanpassende effening
adaptor aanpassingseenheid; aanpasstuk; adaptor; centrumpen; opvulschuifje; pashuls; verloopsteker
adapt to (to) aanpassen aan
add/delete bill-of-material plus/min-stuklijst
added opgeteld; toegevoegd
added bit extra bit
added block extra blok
added value toegevoegde waarde
addendum tandkophoogte; toevoeging
addendum circle kopcirkel
addendum modification profielverschuiving
addendum modification coefficient profielverschuivingsfactor
adder opteller; optelschakeling; sommeerschakeling; teller
adder circuit optelschakeling; sommeerschakeling
adder network optelnetwerk
adder stage opteltrap
adder-subtractor optel- en aftrekschakeling; opteller-aftrekker
adding circuit optelschakeling
adding machine telmachine
adding up telling
addition opslag; optelling; telling; toeslag; toevoegingsmiddel; toevoeging; toevoegsel; uitbouw; vergroting
additional additioneel
additional character bijzonder teken; leesteken; speciaal teken
additional heating bijverwarming
additional product documentation aanvullende productdocumentatie
additional requirement additionele behoefte
addition law somregel
addition record toegevoegde record
addition without carry non-equivalentie
addition work telwerk
additive additief; toevoegingsmiddel
additive agent toevoegingsmiddel
additive attributes aanvullende attributen
additive colour mixing additieve kleurmenging
additive colour mixture additief kleurenmengsel
additive colour system additief kleurensysteem
additive mixing additief mengen
additive mixture additief mengsel
additive primaries additieve primaire kleuren
additive transfer method opgroeimethode; opgroei-overneemmethode; overneemmethode
additivity additiviteit
add-on security extra veiligheid
address adres; toespraak; voordracht
address (to) adresseren
addressability adresseerbaarheid
addressable adresseerbaar
addressable point adresseerbaar punt
address block format blokformaatadres
address bus adresbus
address constant adresconstante
address designator adressoortcode
addressee geadresseerde
address field adresveld
address field extension adresvelduitbreiding
address format adresformaat; adresindeling
address group adresgroep
address group allocation adresgroeptoewijzing
address indicating group: AIG adresindicatiegroep
address indicating group allocation adresindicatiegroeptoewijzing
addressing adressering
addressing exception adresseringsexceptie
addressless instruction format adresloze opdrachtvorm
address message adresseringsbericht
address modification adresmodificatie
address part adresdeel
address register adresregister
address resolution protocol: ARP adresresolutieprotocol
address separator adresscheidingsteken
address signal adressignaal
address space adresruimte
address tabulation block format blokformaatadrestabulatie
address topology adrestopologie
address track adresspoor
address translator adresvertaalprogramma
add (to) bijplaatsen; optellen; toevoegen
add time opteltijd
add to (to) toevoegen aan
a depository of development documents: ADDD bewaarplaats voor ontwikkelingsdocumenten
adequate goed; toereikend; voldoende
adhere (to) hechten; kleven
adherence hechting
adherent hechtend
adhere to (to) aanhouden
adhesion adhesie; hechting
adhesive hechtend; hechtmiddel; kleefmiddel; kleefstof; lijm; plakmiddel
adhesive agent hechtmiddel
adhesive applicator lijmopbrengmachine
adhesive bonding lijmen
adhesive capacitance hechtvermogen
adhesive capacity hechtend vermogen
adhesive-fabric tape weefselkleefband
adhesive joint lijmverbinding
adhesive label plaketiket
adhesiveness hechtvermogen; kleefkracht
adhesive number lijmnummer
adhesive power hechtvermogen; kleefkracht
adhesive remainder lijmrest
adhesive rest lijmrest
adhesive roller coater lijmopbrengwals
adhesive side kleefkant; lijmzijde
adhesive tape kleefband; plakband
adhesive trace lijmrest
adhesivity hechtvermogen; kleefkracht
ad hoc testing ad hoc testen
adjacent aangrenzend; aanliggend
adjacent channel aangrenzend kanaal; nabuurkanaal
adjacent channel interference aangrenzende kanaalinterferentie
adjacent channels naast elkaar liggende kanalen
adjacent channel selectivity aangrenzende kanaalgevoeligheid; nabijheidsselectiviteit
adjacent-channel suppression nabuurkanaalonderdrukking
adjacent coil aangrenzende winding
adjacent domains aangrenzende domeinen
adjacent face raakvlak
adjacent nodes aangrenzende knooppunten
adjacent picture carrier buurbeelddraaggolg
adjacent sound carrier buurgeluiddraaggolf
adjacent surface aanliggend vlak
adjacent to naast
adjacent track aangrenzend spoor
adjacent turn aangrenzende winding
adjoint matrix geadjungeerde matrix
adjust (to) adjusteren; afregelen; afstellen; bijregelen; bijstellen; instellen; justeren; rechtzetten; regelen; stellen; trimmen; vereffenen; verrekenen; verstellen
adjustability aanpassingsvermogen
adjustable instelbaar; regelbaar; verstelbaar
adjustable component variabel component
adjustable resistor variabele weerstand
adjust back (to) terugregelen
adjusted ingesteld
adjusting band instelvlak
adjusting block stelblok
adjusting bracket instelbeugel; stelbeugel
adjusting bush instelbus
adjusting core regelkern; regelstift
adjusting element instelorgaan
adjusting gauge instelkaliber
adjusting hole instelgat
adjusting jig instelmal
adjusting knob regelknop
adjusting lug instellip
adjusting nut regelmoer; stelmoer
adjusting pin instelpen
adjusting plate verstelplaat
adjusting range regelbereik
adjusting ring afstelmal; instelring; stelring
adjusting screw instelschroef; regelschroef; stelschroef; verstelschroef
adjusting spindle regelas
adjusting strip instelstrip; stoplijst
adjusting wedge stelspie
adjustment afregeling; afstelling; bijregeling; instelling; justage; regeling; vereffening; verrekening; verstelling
adjustment coil regelspoel
adjustment error afstellingsfout
adjustment facility instelmogelijkheid
adjustment instructions instelvoorschrift
adjustment knob instelknop
adjustment on assembly instelling
adjustment possibility instelmogelijkheid
adjustment range instelbereik; regelbereik
adjust on assembly (to) bij montage instellen; instellen
adjust oneself to (to) aanpassen aan
administer (to) administreren; beheren
administration administratie; boekhouding
administrative administratief
administrative cost administratiekosten
administrative information system bestuurlijk informatiesysteem
administrative network administratief netwerk
administrative organization administratieve organisatie
administrative sciences bestuurswetenschappen
administrative security administratieve bescherming
admissibility toelaatbaarheid
admission toegang; toelating
admit (to) doorlaten; toelaten; toestaan
admittance admittantie
adopt (to) toepassen
adoption toepassing
adult volwassene
advance invoer; voeding; voortgang; vooruitgang
advance (to) opdraaien; opschuiven; vervroegen; voeden; voortschrijden; vorderen
advanced geavanceerd
advanced communication function: ACF geavanceerde communicatiefunctie
advanced communication service: ACS geavanceerde communicatiedienst
advanced computing environment: ACE geavanceerde rekenomgeving
advanced data communications control procedures: ADCCP geavanceerde datacommunicatie besturingsprocedures
advanced DOS geavanceerd disk-besturingssysteem
advanced ignition voorontsteking
advanced interactive executive: AIX geavanceerd interactief bedrijfssysteem
advanced mobile phone service: AMPS geavanceerde mobilofoondienst
advanced network systems architecture: ANSA geavanceerde architectuur voor een netwerksysteem
advanced peer-to-peer networking: APPN geavanceerd werken met netwerken op basis van gelijkwaardigheid
advanced program-to-program communication geavanceerde communicatie tussen programma's
advanced research projects agency network ARPA-netwerk
advanced RISC computing (specification): ARC(S) geavanceerde RISC-architectuur
advanced software environment: ASE geavanceerde software-omgeving
advance information voorinformatie
advance mechanism vervroegingsmechanisme
advancement promotie
advance order afroeporder; vooruitbestelling
advance pitch wikkelschrede
advance unit voedingseenheid
advancing mechanism opschuifmechanisme
advancing movement opschuifbeweging
advantage pluspunt; voordeel; winst
advantageous voordelig
adverse environment vijandige omgeving
adverse to each other tegenstrijdig
advertisement ad
advertisement materials ad mats
advertising adverteren; reclame
advice advies
advice note verzendadvies
advice notice adviesbericht
advise raad
adviser adviseur
advisor adviseur
Aegis Aegis
aerated belucht
aerial antenne; vangdraad
aerial accessories antennetoebehoren
aerial amplifier antenneversterker
aerial array antenneconfiguratie; antennegroepering
aerial bandpass filter antennebandfilter
aerial band-separator antenne-inbouwkoppelfilter; antennekoppelfilter; antennewissel
aerial cable antennekabel
aerial cable lead-in antennekabelinvoer
aerial characteristic antennekarakteristiek
aerial circuit antennekring
aerial clamp antenneklem
aerial connection antenne-aansluiting
aerial connection plate antenne-aansluitplaat
aerial constant antenneconstante
aerial control antennesturing
aerial convertor antenneconvertor
aerial coupler antenne-inbouwkoppelfilter; antennekoppelfilter; antennewissel
aerial design antenneconstructie
aerial dish antenneschotel
aerial elevation antennehoogte
aerial ends antenne-eindpunten
aerial expert antennevakman
aerial extension mast antenneverlengmast
aerial factory antennefabriek
aerial feeder antenneleiding
aerial filter antennefilter
aerial frequency separator antenne-inbouwkoppelfilter; antennekoppelfilter; antennewissel
aerial gain antenneversterking
aerial height antennehoogte
aerial impedance antenne-impedantie
aerial impedance meter antenne-impedantiemeter
aerial input antenne-ingang
aerial insert gedeeltelijk bovengronds opgehangen kabel
aerial installation antenne-installatie
aerial installer antenne-installateur
aerial kit antennebouwdoos
aerial lead-in antenneleiding
aerial manufacturer antennefabrikant
aerial mast antennemast
aerial matching antenne-aanpassing
aerial measurements antennemetingen
aerial mixer filter antenne-inbouwkoppelfilter; antennekoppelfilter; antennewissel
aerial mixer network antenne-inbouwkoppelfilter; antennekoppelfilter; antennewissel
aerial mounting antennemontage
aerial optical cable bovengronds opgehangen optische kabel
aerial orientation antenne-oriëntatie
aerial photograph luchtopname
aerial picture luchtopname
aerial plug antennesteker
aerial power antennevermogen
aerial preamp antennevoorversterker
aerial preamplifier antennevoorversterker
aerial probing antenne-oriëntatie
aerial properties antenne-eigenschappen
aerial radiation antennestraling
aerial rotor antennerotor
aerial selector switch antennekeuzeschakelaar
aerial sensitivity antennegevoeligheid
aerial sensitivity ratio antennegevoeligheidsverhouding
aerial series coil antenneseriespoel
aerial shortening capacitor antenneverkortingscondensator
aerial signal antennesignaal
aerial signal splitter antenne-inbouwkoppelfilter; antennekoppelfilter; antennewissel
aerial socket antennebus
aerial spray antennespray
aerial switch antenne-omschakelaar
aerial system antennesysteem
aerial technology antennetechniek
aerial terminal antenneklem
aerial terminal box antenne-aansluitdoos
aerial terminal plate antenne-aansluitplaat
aerial transformer antennetransformator
aerial trimmer antennetrimmer
aerial type antennetype
aerial voltage antennespanning
aerial works antennefabriek
aerodynamic aërodynamisch
aerodynamically shaped aërodynamisch gevormd
aerodynamics aërodynamica
aerometer vochtigheidsmeter; vochtmeter; vochtweger
aesthetical inspection esthetische controle
aesthetics esthetica
aethanol aethanol
AF amplification LF-versterking
AF amplifier LF-versterker
AF amplifier stage LF-versterkertrap
AF analyzer LF-analysator
a few verscheidene; verschillende
affair zaak
affect (to) aantasten; inwerken
affection aantasting
afferent afferent
affined geometry affiene geometrie
affinity affiniteit
affix (to) opplakken
affix by stapling (to) vastnieten
affix to (to) vastplakken op
AF gain LF-versterking
AF generator toongenerator
AF oscillator LF-oscillator
AF output stage LF-eindtrap
AF response LF-getrouwheid; LF-karakteristiek
African walnut dibitou
afrormosia afrormosia
AF stage LF-trap
aft-adjustment achteruitverstelling
after na
afteracceleration naversnelling
afterburner nabrander
after-effect nawerking
afterglow nalichting; nalichttijd
afterglow (to) nagloeien
afterglow compensation nalichtcompensatie
afterglow effect nalichteffect
after-image nabeeld; nalichting
afterpulse extra puls
after-sales service klantenservice; nazorg
aftertreatment nabehandeling
AF transformer LF-transformator
AF wattmeter LF-wattmeter
again weer
against tegen
against the grain tegendraads
AGC amplifier AVR-versterker
AGC circuit AVR-kring
AGC curve AVR-kromme
age leeftijd; ouderdom
aged verouderd
ageing oudering; veroudering
ageing test ouderingsproef; verouderingstest
agency agentschap
agenda agenda
agent agent; medium; middel
age (to) ouderen; verouderen
agglomeration net agglomeratienet: AGN
agglutinant kleefmiddel
aggregate aggregaat
aggregate (to) aggregeren; verenigen
aggregate expression geaggregeerde uitdrukking
aggregate forecast totale prognose
aggregate inventory gezamenlijke voorraad; totale voorraad
aggregate inventory management beheer van de gezamenlijke voorraad
aggregate plan totaalplan
aggregate reporting totale urenverantwoording; voortgangsrapportage
aggregation aggregatie
aggregation level aggregatieniveau
agile slagvaardig
agility slagvaardigheid
aging oudering; veroudering
aging test ouderingsproef; verouderingstest
agitate (to) omroeren; oproeren; roeren
agitated cleaner ontvettingsinstallatie met roerwerk
agitated cleaning equipment ontvettingsinstallatie met roerwerk
agitator agitator; kneedhaak; roerder; schudmachine; wormroerder
agree (to) overeenkomen; overeenstemmen; samengaan
agreement afspraak; akkoord; overeenkomst; overeenstemming
agree (with) (to) corresponderen
ahead of voor
ahead of schedule voorstand
ahead of the resistor voor de weerstand
aid hulpmiddel
aided tracking bestuurd volgen
aim doelstelling; strekking
air lucht
air (to) uitluchten
air agitation luchtroering
air-air communications communicaties in de lucht
air bearing luchtlager
airborne early warning in de ruimte gestationeerde radar
airborne early warning net in de ruimte gestationeerd radarnet
air brake luchtdrukrem
air-bubble luchtbel
air chamber luchtkamer
air circulation luchtcirculatie
air cleaner luchtfilter
air conditioner luchtbehandelingstoestel
air conditioning: AC luchtbehandeling
air-cooled luchtgekoeld
air-cooled handle luchtgekoelde handgreep
air cooling luchtkoeling
air core luchtkern
air-cored coil luchtspoel
aircraft communication standard plan standaardcommunicatieplan voor de luchtpatrouilles
aircraft control warning system waarschuwings- en besturingssysteem voor vliegtuigen
air cushion luchtkussen; luchtlaag
air cylinder luchtcilinder
air-dielectric coax lucht-diëlektrische coaxiaalkabel
air dielectric coaxial cable met lucht gevulde diëlektrische coaxiale kabel
air-dielectric trimmer bijluco; bijstelluchtcondensator; luchttrimmer
air displacement luchtverplaatsing
airdraft kruiplijnhoogte
air-dried winddroog
air dry luchtdroog
air-drying luchtdrogend; luchtdroging
air duct luchtkanaal
air entry luchtintreding
air escape luchtuitlaat
air filter luchtfilter
air-filter element luchtfilterelement
air flow luchtstroom; luchtverplaatsing
air gap luchtspleet; luchtweg
air-gap capacitor luchtcondensator
air-gap filling luchtspleetopvulling
air-gap trimmer bijluco; bijstelluchtcondensator; luchttrimmer
air-ground communication emergency frequency noodfrequentie
air-ground communications lucht-grond communicaties
air-ground worldwide communication system wereldwijd lucht/grond communicatiesysteem
air gun luchtpistool
air hammer luchthamer
air handling system luchtbehandelingsinstallatie
air handling unit luchtbehandelingskast
air-hardening luchthardend
air heater luchtverwarmer
air heating luchtverwarming
air hole luchtgat; trekgat
air hose luchtslang
air humidifier luchtbevochtiger
air humidity luchtvochtigheid
air injection luchtinspuiting
air-insulated line lucht-geïsoleerde kabel
air insulation luchtisolatie
air intake luchtinlaat
air jet luchtstraal
air leak luchtlek
airless spray-fluxing nevelfluxen
airless spray-fluxing machine nevelfluxmachine
airline luchtleiding
air lock luchtzak
air mains luchtleiding
air motion luchtborreling
air-operated pneumatisch
air outlet luchtopening; luchtuitlaat
air output luchtopbrengst
air pipe luchtleiding
air pollution luchtverontreiniging
airport luchtpoort
air press luchtpers
air pressure luchtdruk
air-pressure gauge luchtdrukmeter
air pump luchtpomp
air release tap ontluchtingskraan
air resistance luchtweerstand
air screwdriver luchtschroevendraaier
air-slip method air-slip methode
air-spaced coil luchtspoel
air-spaced doublet met lucht gevulde samengestelde lens
air spreader luchtverdeler; luchtverspreider
air stirring luchtroering
air stream luchtstroom
air-stream control luchtstroomregelaar
air suction luchtaanzuiging
air supply luchtaanvoer; luchttoevoer
air supply system luchtverdeelsysteem
air-supported fiber met lucht gevulde vezel
air surveillance luchtsurveillance
air suspension luchtvering
air temperature luchttemperatuur
air-tight luchtdicht
air traffic control communications luchtverkeersgeleidingscommunicatie
air valve luchtklep
air vent luchtopening
airvoid luchtledig
airways/air communications luchtvaartcommunicatie
alarm alarm; bel
alarm center alarmcentrum
alarm clock signaalklok
alarm mechanism wekmechanisme
alarm signal alarmsignaal; weksignaal
alarm switch alarmschakelaar
alcohol alcohol
alcohol ethylene glycol
aleatory stochastisch; toevallig
aleatory quantity stochastische grootheid
aleatory variable stochastische variabele; toevalsvariabele
algebra algebra
algebraic algebraïsch
algebraic adder algebraïsche teller
algebraical algebraïsch
algebraical sum algebraïsche som
algebraic language algebraïsche taal
algebraic operation algebraïsche bewerking
algorithm algoritme; rekenschema
algorithmic algoritmisch
algorithmic language Algol; algoritmische taal
alias alias
aliasing aliasering; trapjeseffect
aliasing noise aliaserende ruis
alien sounds bijgeluiden
align (to) afregelen; bijstellen; instellen; richten; trimmen; uitlijnen; uitrichten
aligned ingesteld
aligning and calibrating instructions afregel- en ijkvoorschriften
aligning frequency trimfrequentie
aligning key zoeknok
aligning plate richtplaat
alignment afregeling; instelling
alignment function character uitrichtfunctieteken
alignment pin uitrichtpen
alignment pose uitgerichte pose
alignment table afregeltafel
align with (to) in overeenstemming brengen
aliphatic alifatisch
alkali alkali
alkaline alkalisch
alkaline copper plating cyaankalisch verkoperen
alkaline degreasing alkalisch ontvetten
alkaline solution alkalisch bad
alkaline tin-plating alkalisch vertinnen
alkalinity alkaliteit
alkali phosphate alkalifosfaat
alkali-proof alkalibestendig; loogbestendig
alkali-resistant alkalibestendig
alkali silicate alkalisilicaat
alkyd resin alkydhars
alkyd resin adhesive alkydharslijm
alkyd resin glue alkydharslijm
alkyl phenol resin alkylfenolhars
allegation aanvoering
allege (to) aanvoeren
allied industries aanverwante bedrijven
alligator clip krokodillebekklem
all-in totaal
all number calling: ANC gesloten nummering
allocate (to) toewijzen
allocated baseline toegewezen voetlijn
allocated channel toegewezen kanaal
allocated configuration identification toegewezen configuratie identificatie
allocated material toegewezen materiaal
allocated-use circuit circuit voor exclusief gebruik
allocation allocatie; toewijzing
allocation of duties taakverdeling
allocation of profit winstaanwending
allot (to) toewijzen; uitdelen
allotment allotment (in transport); toewijzing
allotropic allotropisch
allowability toelaatbaarheid
allowable toelaatbaar
allowance opslag; speelruimte; toegift; toelage; toeslag; voorgift
allow (to) toekennen; toestaan
allowed toegestaan
allowed energy level toegestaan energieniveau
allow to stand (to) laten staan
alloy alliage; allooi; legering; licht metalen
alloy (to) legeren
alloy anode legeringsanode
alloy deposition bedekken met legering
alloy-diffused transistor legeringsdiffusietransistor
alloy diode gelegeerde diode
alloyed gelegeerd
alloyed transistor legeringstransistor
alloy iron ijzerlegering
alloy junction legeringsjunctie; legeringsovergang
alloy junction diode legeringslagendiode
alloy lead anode loodlegeringsanode
alloy of iron ijzerlegering
alloy plating bedekken met legering
alloy transistor legeringstransistor
all-pass filter compleet doorlaatfilter
all-purpose slicer allessnijder
all-round rondom; veelzijdig
all-roundness veelzijdigheid
all-time order eindbestelling
all-time requirement all-time-behoefte
all-time stock all-time-voorraad
all transistor volledig getransistoriseerd
all transistorized volledig getransistoriseerd
Alocrom treatment alodiniseren
along langs
alongside naast
alpha alfa
alphabet alfabet
alphabetical alfabetisch
alphabetical code lettercode
alphabetical string letterrij
alphabetic code alfabetische code
alphabetic telegraphy alfabetische telegrafie
alphabetic word alfabetisch woord; letterwoord
alpha code alfacode
alpha error fout van de eerste soort
alpha factor alfafactor
alphageometric standard alfageometrische standaard
alphameric alfanumeriek
alphameric code alfanumerieke code
alphamosaic standard alfamozaïke standaard
alphanumeric alfanumeriek
alphanumeric characters alfanumerieke tekens
alphanumeric code alfanumerieke code
alphanumeric keyboard alfanumeriek toetsenbord
alpha particles alfadeeltjes
alphaphotographic standard alfafotografische standaard
alpha test alfatest
alteration verandering; wijziging
alteration in temperature temperatuurwijziging
alternate afwisselend
alternate (to) afwisselen
alternate communication net plaatsvervangend communicatienet
alternate feedstock alternatieve levering
alternate frequency alternatieve frequentie
alternately beurtelings; om en om
alternate machine reservemachine
alternate mark inversion signal: AMI signal signaal met merktekens met wisselende polariteiten
alternate mark inversion violation verstoring van het AMI signaal
alternate operation alternatieve bewerking
alternate routing alternatieve bewerkingsvolgorde; alternatieve routering; plaatsvervangende routering
alternate stacking om en om stapeling
alternate track reservespoor
alternating wisselend
alternating burst AB
alternating current: AC wisselstroom
alternating-current circuit wisselstroomkring
alternating-current component wisselspanningscomponent
alternating-current drive wisselstroomsturing
alternating-current field wisselveld
alternating-current generator wisselstroomgenerator
alternating-current machine wisselstroommachine
alternating-current motor wisselstroommotor
alternating-current resistance wisselstroomweerstand
alternating-current signal wisselstroomsignaal
alternating-current symbol wisselspanningsteken
alternating-current theory wisselstroomtheorie
alternating-current transmission wisselstroomtransmissie
alternating current vacuum-tube voltmeter: AC VTVM wisselspanningsbuisvoltmeter
alternating-current voltmeter wisselspanningsmeter
alternating loading wisselende belasting
alternating magnetic field magnetisch wisselveld
alternating polarity wisselende polariteit
alternating switching-off onderlinge uitschakeling
alternating temperature test temperatuurwisselproef
alternating tripping onderlinge uitschakeling
alternating voltage: AC wisselspanning
alternation wisseling
alternative hypothesis alternatieve hypothese
alternative product alternatief product
alternative route alternatieve route
alternative-routing indicator indicator voor alternatieve route
alternator wisselstroomgenerator
alter (to) veranderen; wijzigen
altimeter hoogtemeter
altimeter station hoogtemeterstation
altitude-over-azimuth hoogte-over-azimuth
alto alt
alum aluin
alumina aluminiumtrioxyde
aluminia paint aluminiumverf
aluminium aluminium
aluminium foil aluminiumfoelie
aluminium oxide aluminiumoxyde
aluminium paint aluminiumverf
aluminium wire aluminiumdraad
aluminize (to) aluminiseren
aluminized gealuminiseerd
aluminized phosphor dot screen verspiegeld stippenscherm
aluminous aluminiumhoudend
aluminum aluminium
aluminum antomonide aluminiumantomoon
alundum alundum
AM-aerial AM-antenne
amalgamate (to) samensmelten
AM-antenna AM-antenne
amateur radio equipment amateur-radio apparatuur
amateur radio gear amateur-radio apparatuur
amateur radio receiver amateurontvanger
ambience ambiance
ambient omgeving
ambient level omgevingsniveau
ambient light omgevingslicht
ambient noise omgevingsruis
ambient noise level omgevingsruisniveau
ambient temperature omgevingstemperatuur
ambiguity ambiguïteit; dubbelzinnigheid
ambiguity error verspringfout
ambiguous ambigu; onduidelijk
ambiophonic ambiofonisch
AM detection AM-detectie
American standard code for information interchange ASCII
amide amide
amine amine
ammeter ampèremeter; stroommeter
AM-modulated AM-gemoduleerd
ammonia ammoniak
ammonia-ammonium chloride buffer ammonia-ammoniumchloride buffer
ammoniacal ammoniakaal
ammonium ammonium
ammonium acetate ammoniumacetaat
ammonium bifluoride ammoniumbifluoride
ammonium chloride ammoniumchloride
ammonium hydroxide ammonia
ammonium persulphate ammoniumpersulfaat
AM negative feedback AM-tegenkoppeling: AMTK
among tussen
among other things onder andere
amongst other things onder andere
A-monitoring voor- en na-bandcontrole
amorphous amorf; vormloos
amount hoeveelheid
amount carried forward transport
amount of inspection steekproefomvang
amperage amperage; stroomsterkte
ampere ampère
ampere-hour: Ah ampère-uur
ampere-meter ampèremeter
Ampere's law wet van Ampère
ampere-turn ampèrewinding
ample ruim
amplification verruiming; versterking
amplification curve versterkingskromme; versterkingsverloop
amplification effect keteneffect; opslingereffect
amplification factor mu; versterkingsfactor
amplification stage versterkingstrap
amplified splitter splitter/versterker
amplifier versterker
amplifier circuit versterkerschakeling
amplifier input versterkeringang
amplifier installation versterkerinstallatie
amplifier module versterkermodule; versterkerstrip
amplifier output versterkeruitgang
amplifier pentode versterkerpentode
amplifier power versterkervermogen
amplifier section versterkergedeelte
amplifier stage versterkertrap
amplifier strip versterkermodule; versterkerstrip
amplifier tube versterkerbuis
amplifier valve versterkerbuis
amplify (to) verruimen; versterken
amplifying equipment versterkerinstallatie
amplifying message aanvullend bericht
amplifying prefix modificerend voorvoegsel
amplifying suffix modificerend achtervoegsel
amplifying switch message aanvullend schakelbericht
amplitude amplitude; amplitude; hoogte; topwaarde
amplitude characteristic amplitudekarakteristiek
amplitude control amplituderegelaar
amplitude distortion amplitudevervorming
amplitude equalizer amplitudegelijkrichter
amplitude limitation amplitudebegrenzing
amplitude limiter amplitudebegrenzer; clipper
amplitude modulated: AM amplitude gemoduleerd; AM-gemoduleerd
amplitude modulation: AM amplitudemodulatie
amplitude modulator amplitudemodulator
amplitude of oscillation slingeramplitude
amplitude of vibration trillingsamplitude
amplitude quantized synchronization amplitude-gekwantiseerde synchronisatie
amplitude ratio amplitudeverhouding
amplitude separation amplitudebegrenzing
amplitude separator amplitudebegrenzer; clipper
amyl acetate amylacetaat
analog analoog
analog adder analoge opteller; analoge sommator; analoge teller
analog channel analoog kanaal
analog comparator analoog vergelijkingsorgaan
analog computer analoge computer; analoge rekenautomaat; analogon
analog control analoge besturing
analog data analoge data; analoge gegevens
analog data channel analoog datakanaal
analog decoding analoge decodering
analog device analoog apparaat; analoog toestel
analog-digital: A/D analoog-digitaal
analog-digital converter analoog-digitaalomzetter
analog divider analoge deler
analog electronics analoge elektronica
analog encoding analoge codering
analogical learning analogisch oplossen
analog integrator analoge integrator
analog-intensity modulation intensiteit-wisselende modulatie
analog multiplexsystems analoge multiplexsystemen
analog multiplier analoge vermenigvuldiger
analog multiplier unit analoge vermenigvuldiger
analog network analoog netwerk
analogon analogon
analogous analoog
analog output channel amplifier analoge uitvoerkanaalversterker
analog representation analoge representatie; analoge voorstelling
analog signal analoog signaal
analog simulation analoge simulatie
analog speech interpolation analoge spraakinterpolatie
analog switch analoge switch
analog switching analoog schakelen
analog synchronization analoge synchronisatie
analog telephone analoge telefoon
analog-to-digital conversion A/D conversie
analog-to-digital converter: ADC analoog-digitaalomzetter; analoog/digitaalomvormer
analog-to-digital encoder analoog-digitaal coderingsapparaat
analog transmission analoge transmissie
analogue-digital converter AD-omzetter
analog variable analoge variabele
analogy analogie
analysis analyse
analysis of variance: ANOVA variantie-analyse
analysis phase analysefase
analysis program analyseprogramma
analysis sample analysemonster
analyst analist
analytical balance analytische balans
analytical engine analytische machine
analytical model analytisch model
analytical power analyserend vermogen
analytical procedure analytische procedure
analytical reagent pro anal
analytical relationship analytische relatie
analytical surface analytisch oppervlak
analyzer analysator
analyze (to) analyseren
analyzers analysemiddelen
anamorphic anamorfisch
anaphora anafora
anastigmatic anastigmatisch
anchor anker
anchor (to) afhechten; verankeren
anchorage verankering
anchor bolt ankerbout
anchoring verankering
anchoring bore ankerboring
anchoring member verankerplaats
anchor plate ankerplaat
ancillary material hulpmateriaal
ancillary materials hulpstoffen
and circuit en-circuit; en-schakeling
and element en-element
and gate en-poort
and not operation exclusie
and operation en-bewerking
and/or gate en/of poort
and/or graph en-of graaf
anechoic chamber dode kamer; dode ruimte
an executable (text)editor: aXe uitvoerbare teksteditor
angel cutter hoekfrees
angel of reflection terugkaatsingshoek
angle hoekijzer; hoek
angle baal joint hoekkogelgewricht
angle bender hoekenbuigmachine; kantenbank
angle bending machine hoekenbuigmachine; zetbank
angle bracket hoekbeugel
angled profile hoekprofiel
angle folder zetbank
angle forming machine hoekenbuigmachine
angle gauge hoekmeter
angle iron hoekijzer
angle material hoekmateriaal
angle measuring instrument hoekmeter
angle modulation hoekmodulatie
angle of aperture openingshoek
angle of bevel afschuiningshoek
angle of chamfer afschuiningshoek
angle of contact omspannen hoek; omspanningsboog
angle of deflection afbuighoek
angle of divergence spreidingshoek
angle of friction wrijvingshoek
angle of incidence hoek van inval; invalshoek
angle of inclination hellingshoek
angle of radiation uitstralingshoek
angle of recovery terugveringshoek
angle of refraction brekingshoek
angle of relief ontspanningshoek
angle of rotation draaiingshoek
angle of springback terugveringshoek
angle of tilt kantelhoek
angle of vision gezichtshoek
angle of wrap omspanningsboog
angle plane hoekschaaf
angle section hoekprofiel
angle setting hoekinstelling
angle-shaped hoekvormig
angle steel hoekstaal
angle valve knieafsluiter
angle with centre line enkele schuinte
Angstrom Angström
angular hoekvormig
angular acceleration hoekversnelling
angular accuracy hoeknauwkeurigheid
angular contact hoekcontact
angular contact bearing hoekcontactlager
angular deviation hoekafwijking
angular deviation loss richtingverlies
angular dimension hoekmaat
angular displacement hoekverplaatsing
angular division hoekverdeling
angular error hoekfout
angular frequency hoekfrequentie
angular misalignment loss verlies ten gevolge van foutieve hoekverplaatsing
angular moment moment
angular momentum hoekmoment
angular point hoekpunt
angular position hoekstand
angular resolution hoekresolutie
angular retardation hoekvertraging
angular rotation hoekverdraaiing
angular support hoeksteun
angular tag hoeklip
angular tolerance hoektolerantie
angular velocity hoeksnelheid
anhydride anhydride
anhydrous watervrij
aniline dye anilinekleurstof
animation animatie
animator animator
anion anion
anionic anionisch
anise oil anijsolie
anisochronous anisochronisch
anisochronous transmission anisochronische transmissie
anisotropic anisotroop; anisotropisch
anisotropical anisotroop
anneal (to) gloeien; temperen; uitgloeien
annealed gegloeid
annealing ontharding; tempering
annealing bath ontlaatbad
annealing oven koeloven
annealing pin ontlaatdoorn
annealing skin gloeihuid
anneal with protective gas (to) gloeien met beschermgas
annex uitbouw
annexe uitbouw
annotate (to) annoteren
annotation annotatie
announce (to) publiceren
announcement publicatie
annoyance overlast
annoying hinderlijk
annual jaarlijks
annualized contract jaarcontract
annual planning jaarplanning
annual programme jaarprogramma
annual report jaarverslag
annual run jaarserie
annual series jaarserie
annual turnover jaaromzet
annular ringvormig
annular dowel ringdeuvel
annular nozzle ringvormige spuitmond
annular winding ringwikkeling
anode anode
anode AC resistance inwendige weerstand
anode bag anodezak
anode bar anodestang
anode basket anodekorf
anode battery anodebatterij
anode bend knie; staart; voet
anode bend detection roosterdetectie
anode bend detector anodedetector
anode brightening anodisch glanzen
anode cap anodekap
anode circuit anodecircuit; anodeketen; anodekring
anode connector anodehaak
anode current anodestroom
anode detector anodedetector
anode dissipation anodedissipatie
anode drop anodeval
anode efficiency anoderendement
anode equipment anode-uitrusting
anode fall anodeval
anode hanger anodehaak
anode hook anodehaak
anode load anodebelasting
anode load resistor anodebelastingsweerstand
anode losses anodeverliezen
anode material anodemateriaal
anode metal anodemetaal
anode modulation anodemodulatie
anode mud anodeslib
anode neutralization circuit anode-neutrodynisatieschakeling
anode peak current piekanodestroom
anode polarization anodepolarisatie
anode polishing anodisch polijsten
anode properties anode-eigenschappen
anode resistance anodeweerstand
anode rod anodestang
anode scrap anode-afval
anode shapes anodevormen
anode slim anodeslib
anode sludge anodeslib
anode stopper anodestopweerstand
anode suspension anode-ophanging
anode terminal anode-contactpunt
anode-to-cathode capacitance anode-katodecapaciteit
anode tuned-circuit anode-afstemkring
anode voltage anodegelijkspanning; anodespanning
anode voltage battery anodespanningsbatterij
anode voltage supply anodespanningsvoeding
anode waste anode-afval
anodic anodisch
anodic brightening anodisch glanzen
anodic cleaning anodisch ontvetten; anodisch reinigen
anodic etching anodisch etsen
anodic grinding anodisch polijsten
anodic oxidation anodisch ontvetten; anodisch oxyderen
anodic polishing anodisch polijsten
anodize (to) anodisch ontvetten; anodisch oxyderen; anodiseren; eloxeren
anodized anodisch geoxydeerd
anodizing aloxeren; anodisch oxyderen; eloxeren
anodizing bath anodiseerbad
anodizing liquid solution anodiseerbad
anodizing quality anodisch oxydeerbaar; anox
anodizing solution anodiseerbad
anomalous propagation anomale voortplanting
anomaly anomalie
anonymous file transfer program anoniem bestandoverdrachtsprogramma
anonymous variable anonieme variabele
ANSI/SPARC architecture ANSI/SPARC architectuur
answer antwoord
answer (to) reageren
answerback antwoordsignaal
answer-back code antwoordsignaal
answer-back unit antwoordunit
answering beantwoording; verantwoording
answering frequency beantwoordingsfrequentie
answering net beantwoordingsnet
answering plug beantwoordingsplug
answer mode antwoordmodus
antecedent antecedent
antenna antenne; vangdraad
antenna accessories antennetoebehoren
antenna amplifier antenneversterker
antenna aperture antenne-apertuur
antenna array antenneconfiguratie; antennegroepering
antenna bandpass filter antennebandfilter
antenna band-separator antenne-inbouwkoppelfilter; antennekoppelfilter; antennewissel
antenna blind cone blinde kegel van een antenne
antenna cable antennekabel
antenna cable lead-in antennekabelinvoer
antenna characteristic antennekarakteristiek
antenna circuit antennekring
antenna clamp antenneklem
antenna coil antennespoel
antenna connection antenne-aansluiting
antenna connection plate antenne-aansluitplaat
antenna constant antenneconstante
antenna control antennesturing
antenna convertor antenneconvertor
antenna coupler antenne-inbouwkoppelfilter; antennekoppelfilter; antennewissel
antenna design antenneconstructie
antenna dish antenneschotel
antenna downlead antenneleiding
antenna dynamics antennedynamica
antenna effective area effectief antennegebied
antenna elevation antennehoogte
antenna expert antennevakman
antenna extension mast antenneverlengmast
antenna factory antennefabriek
antenna feed antennevoeding
antenna feeder antenneleiding
antenna filter antennefilter
antenna frequency separator antenne-inbouwkoppelfilter; antennekoppelfilter; antennewissel
antenna gain antenneversterking
antenna height antennehoogte
antenna-impedance antenne-impedantie
antenna input antenne-ingang
antenna installation antenne-installatie
antenna installer antenne-installateur
antenna interference antenne-interferentie
antenna kit antennebouwdoos
antenna lead-in antenneleiding
antenna lobe antennelus
antenna manufacturer antennefabrikant
antenna mast antennemast
antenna matching antenne-aanpassing
antenna measurements antennemetingen
antenna mixer filter antenne-inbouwkoppelfilter; antennekoppelfilter; antennewissel
antenna mixer network antenne-inbouwkoppelfilter; antennekoppelfilter; antennewissel
antenna mounting antennemontage
antenna multiplier antenne-uitbreiding
antenna orientation antenne-oriëntatie
antenna outlet antenne-aansluitdoos
antenna plug antennesteker
antenna power antennevermogen
antenna power gain vermogensversterking van een antenne
antenna preamp antennevoorversterker
antenna preamplifier antennevoorversterker
antenna probing antenne-oriëntatie
antenna properties antenne-eigenschappen
antenna radiation antennestraling
antenna rotation antennerotatie
antenna rotation period antennerotatieperiode
antenna rotor antennerotor
antenna selector switch antennekeuzeschakelaar
antenna sensitivity antennegevoeligheid
antenna sensitivity ratio antennegevoeligheidsverhouding
antenna series coil antenneseriespoel
antenna shortening capacitor antenneverkortingscondensator
antenna signal antennesignaal
antenna signal splitter antenne-inbouwkoppelfilter; antennekoppelfilter; antennewissel
antenna socket antennebus
antenna spray antennespray
antenna sweep antennezwaaihoek
antenna switch antenne-omschakelaar
antenna system antennesysteem
antenna technology antennetechniek
antenna terminal antenneklem
antenna terminal box antenne-aansluitdoos
antenna terminal plate antenne-aansluitplaat
antenna transformer antennetransformator
antenna trimmer antennetrimmer
antenna type antennetype
antennaverter antenneconvertor
antenna voltage antennespanning
antenna works antennefabriek
anthracite black antracietzwart
anthropomorphic antropomorf
anthropomorphic manipulator antropomorfe manipulator
anthropomorphic robot antropomorfe robot
anti-aliasing anti-aliasering
anti-aliasing filter anti-aliaseringsfilter
anti-capacitance capaciteitsarm
anticathode antikathode
anticipate (to) anticiperen; voorkomen; voorzien
anticipated delay report rapport over verwachte vertragingen
anticipation anticipatie; voorziening
anticipation stock anticipatievoorraad
anticipatory buffering anticiperende buffering
anticipatory paging anticiperende paginering
anti-clockwise linksom; tegen de wijzers van de klok in
anti-coincidence element non-equivalentie-element
anti-corrosive corrosiewerend; roestwerend
anti-crackle wire antikraakdraad
anti-drying paste antidroogpasta
anti-ebullient hoogkokend
anti-electronic jamming anti-elektronische blokkering
anti-foam schuimwerend
anti-foaming schuimwerend
antifoaming agent antischuimmiddel
antifreeze agent antivriesmiddel
antifriction metal antifrictiemetaal
anti-friction metal lagermetaal
anti-interference storingsarm
anti-interference capacitor ontstoringscondensator
anti-interference coil ontstoringsspoel
anti-interference filter ontstoringsfilter
anti-interference material ontstoringspakket
anti-jamming deblokkering
anti-jamming margin deblokkeringsmarge
anti-jamming measure deblokkeringsmaatregel
anti-lock braking system: ABS antiremblokkeringssysteem
anti-lock-system antiremblokkeringssysteem
antilogarithmic antilogaritmisch
antilogarithmic carbon potentiometer koolpotentiometer
antimagnetic antimagnetisch
antimatter antimaterie
antimode antimodus
antimony antimonium; antimoon
antimony alloy antimoonlegering
antimony lead antimoonlood
antimony oxide antimoonoxyde
antimony trioxide antimoontrioxyde
antineutron antineutron
antinode buik
anti-noise microphone storingsarme microfoon
antioxidant antioxidans
antiparasitic storingsarm
antiphase tegenfase
antiproton antiproton
antique antiek
antireflection coating antireflectielaag
anti-rust roestwerend
antiseptic ontsmettingsmiddel
antisinging device antiresonantie-eenheid
anti-skating compensation dwarskrachtcompensatie
antiskinner antivelmiddel
antiskinning agent antivelmiddel
antistatic antistatisch
antistatic agent antistatisch middel
anvil aanbeeld
anvil beak aanbeeldhoorn
anvil block aanbeeldblok
any willekeurig
apart uiteen
A-period A-periode
aperiodic aperiodiek; aperiodisch
aperiodic aerial circuit onafgestemde antennekring
aperiodic antenna aperiodieke antenne
aperiodic antenna circuit onafgestemde antennekring
aperiodic current aperiodieke stroom
aperiodic damping aperiodieke demping
aperiodic function aperiodieke functie
aperture apertuur; dagopening; diafragma-opening; gat; maskeropening; opening; venster
aperture card vensterkaart; vensterponskaart
aperture correction apertuurcorrectie; spotcorrectie
aperture distortion apertuurvervorming
aperture error apertuurfout
aperture mask gaatjesmasker; gatenmasker
aperture plate gatenplaat
aperture ratio apertuurverhouding
aperture-to-medium coupling loss koppelverlies in apertuur-naar-medium
apex toppunt; top
apex angle tophoek
A-pins A-pennen
apogee apogeum
Apollo Apollo
apparatus apparaat; toestel; werktuig
apparatus-bound apparaatgebonden
apparatus number apparaatnummer
apparent schijnbaar; zichtbaar
apparent power schijnbaar vermogen
apparent resistance impedantie
appear (to) verschijnen; voorkomen; voorschijn komen (te); zichtbaar worden
appearance aanzicht; uiterlijk
appended toegevoegd
appendix bijlage; toevoeging; toevoegsel
applet applet
AppleTalk AppleTalk
appliance apparaat; toestel
appliance inlet contactdoos; toestelcontactdoos
appliances hulpmiddelen
applicability toepasbaarheid
applicable toepasbaar
applicant inschrijver
application aanvraag; applicatie; toepassing
application area applicatiegebied; toepassingsgebied
application binary interface: ABI binaire interface van een applicatie
application development cycle: AD/Cycle applicatieontwikkelingscyclus
application dialogue service dialoogvoorziening voor een toepassing
application domain applicatiedomein; toepassingsdomein
application environment specification: AES applicatieomgevingsspecificatie
application equipment aanbrenggereedschap
application field toepassingsgebied
application form aanvraagformulier
application functional entity functionele entiteit van een toepassing
application functional operation functionele bewerking van een toepassing
application generator applicatiegenerator
application integration integratie van een toepassing
application integration architecture: AIA applicatie-integratiearchitectuur
application interpreted model: AIM geïnterpreteerd toepassingsmodel
application laboratory applicatielaboratorium
application language applicatietaal
application layer applicatielaag; toepassingslaag
application management applicatiebeheer
application manager applicatiebeheerder
application network applicatienetwerk
application objects applicatieobjecten
application-oriented language applicatiegerichte taal; toepassingsgerichte taal
application portability architecture: APA applicatieoverdrachtsarchitectuur
application possibilities gebruiksmogelijkheden; toepasbaarheid; toepassingsmogelijkheden
application process applicatieproces
application program applicatieprogramma; toepassingsprogramma
application program interface: API applicatieprogramma-interface
application protocol applicatieprotocol; toepassingsprotocol
application protocol suite: APS groep toepassingsprotocollen
application reference model: ARM referentiemodel van een toepassing
application resources toepassingsmiddelen
application server applicatieserver
application software applicatiesoftware
application software file applicatieprogrammatuurbestand
application-specific IC: ASIC toepassingsgerichte IC
application temperature gebruikstemperatuur
application unit toepassingseenheid
application visualization system: AVS applicatievisualisatiesysteem
applicator aanbrenggereedschap; insmeerapparaat
applied toegepast
applied pressure uitgeoefende druk
applied research toegepaste research
applied voltage aangelegde spanning
applique appliqué
apply (to) aanbrengen; aanleggen; gelden; opbrengen; toepassen; toevoeren
apply a finish coat(ing) (to) aflakken
apply a subsequent coat (to) overspuiten
apply a voltage to (to) spanning aanleggen; zetten van een spanning op
apply correction factor (to) vertaling toepassen
apply double crossed cord (to) dubbel kruistouw aanbrengen
apply rules with elasticity (to) soepel toepassen van de regels
apply the brake (to) remmen
apply to (to) geldig zijn voor
apply vacuum (to) vacuüm trekken; vacuüm zuigen
appoint (to) aanwijzen; vaststellen
appointed work werktaak
appointment aanstelling; aanwijzing; afspraak; dienst; vaststelling
appointment directory functiedirectory
apportion (to) omslaan; toewijzen
apportionment omslag; toewijzing
appraisal schatting; waardering
appraise (to) schatten; waarderen
appraisement waardeschatting
appraiser schatter
appreciation appreciatie; waardering; waardestijging; waardevermeerdering
approach aanloop; aanpak; benadering
approach (to) aanpakken; benaderen; naderen
approbation approbatie; keuring
approbation country approbatieland; keurend land
approbation mark keurmerk; keurteken
approbation office keurbureau
appropriate geëigend
appropriate (to) toewijzen
appropriation toewijzing
appropriation committee toewijzingscommissie
approval akkoordbevinding; approbatie; goedkeuring; keuring
approval country approbatieland
approval label keuringszegel
approval seal keuringszegel
approval specification keuringseis voor keurbureau
approve (to) goedkeuren; keuren
approved circuit goedgekeurd circuit
approved demand goedgekeurde vraag
approved sample goedgekeurd monster
approving authority keurbureau; keuringsinstantie
approximate (to) benaderen
approximately: approx. circa; ongeveer
approximation benadering
a priori probability geschatte waarschijnlijkheid
apron schort; slotplaat; voorschoot
aptitude aanleg
aquadag aquadag
aquadag coating aquadaglaag
aqua regia koningswater
aqueous waterig
arbitrary willekeurig
arbitrary sequence computer rekenautomaat met variabele opdrachtvolgorde
arbor doorn; hoofdspil; spil
arc boog; vlamboog; vonkenboog
arc (to) vonken
arc discharge boogontlading
arc furnace vlamboogoven
arched boogvormig
architectural acoustics zaalakoestiek
architectural design architectonisch ontwerp
architectural design phase architectuurfase van het ontwerp
architectural planning architectuurplanning
architectural resources architectuurmiddelen
architecture architectuur
architecture-neutral distribution format: ANDF architectuur-neutraal distributieformaat
archival storage archiefgeheugen
archive archief
archives archief
archives management archiefbeheer
arcing vonkontlading; vonkvorming
arcing cement doorslagkit
arc lamp booglamp
arc minute hoekminuut
arc of circle cirkelboog
arc of contact omspanningsboog
arc of wrap omspanningsboog
arc-shaped boogvormig
arc welding booglassen; vlambooglassen
area gebied; oppervlakte; streek
area broadcast shift verschuiving van uitzendgebieden
area broadcast station uitzendgebied van een station
area code interlokaal nummer
area code telephone network interlokaal telefoonnet
area communication organization communicatieorganisatie voor een bepaald gebied
area coverage gebiedsdekking
area fill gebiedsopvulling
area manager gebiedsleider
area of application toepassingsgebied
area of contact aanrakingsoppervlak
area of coverage verzorgingsgebied
area prefix kengetal
area under curve oppervlakte onder de kromme
areometer weegglas
argentan Maillechort-draad
argentine zilverachtig
argon gas argongas
argument argument
argument list argumentenlijst
arise (to) ontstaan; voordoen
arise from (to) voortkomen (uit); voortvloeien (uit)
arising het ontstaan
arisings uitval
arithmetic rekenen; rekenkunde; rekenkundig
arithmetic address rekenkundig adres
arithmetical instruction rekenopdracht
arithmetical operation rekenkundige bewerking
arithmetic and logic unit rekenkundige en logische eenheid
arithmetic circuit rekenkundig circuit
arithmetic expression rekenkundige uitdrukking
arithmetic function rekenkundige functie
arithmetic instruction rekenkundige instructie; rekenkundige opdracht
arithmetic-logical section reken/beslissingsectie
arithmetic mean rekenkundig gemiddelde
arithmetic operation rekenkundige bewerking
arithmetic operator rekenkundig bewerkingsteken
arithmetic organ rekenorgaan
arithmetic paper millimeterpapier
arithmetic processor aritmetische bewerkingseenheid; rekenkundige bewerkingseenheid
arithmetic register rekenregister
arithmetic relation rekenkundige relatie
arithmetic section rekensectie
arithmetic statement rekenkundige opdracht
arithmetic sum rekenkundige som
arithmetic unit rekenorgaan
arm arm
armature anker; armatuur
armature lamination ankerblik
armature relay ankerrelais
armour pantser
armoured gepantserd
armour-plate glass gewapend glas
arm primary axes primaire arm-assen
armrest armsteun; steun
Armstrong oscillator Armstrong oscillator
army leger
aromatic aromatisch
around rondom
arpeggio arpeggio
arrange (to) indelen; opstellen; opzetten; rangschikken; regelen; vaststellen
arranged opgesteld
arrangement akkoord; hulpmiddel; indeling; opstelling; ordening; rangschikking; regeling; ruimte-indeling; vaststelling; zetting
array array; elementenset; lijst; matrix; reeks; rij; tabel
array computer parallelcomputer
array declaration reeksomschrijving
array device matrixeenheid
array element reekselement
array expression reeksuitdrukking
array file reeksbestand
array index reeksindex
array name reeksnaam
array of structures structuurreeks
array pitch afstand; rijafstand
array processor array-verwerkingseenheid; matrixverwerkingseenheid
arrears achterstand
arrest (to) stuiten; tegengaan; tegenhouden
arrival date aankomstdatum; verwachte ontvangstdatum
arrival notice aankomstbericht
arrive at an agreement with (to) tot overeenstemming komen
arrow pijl
arrow diagram pijldiagram; relatiediagram
arrow direction pijlrichting
arsenic arseen; arsenicum
arsenic acid arseenzuur
article artikel; voorwerp
article assortment artikelassortiment; artikelreeks
article file artikelbestand
article group artikelgroep
article in stock magazijnartikel
article line artikelreeks
article number artikelnummer
article of consumption verbruiksartikel; verbruiksgoed
articles waar
articles ordered bestelling
articulated gearticuleerd; geleed
articulated robot antropomorfe robot
articulated structure door gewrichten verbonden structuur
articulated test finger gelede testvinger
articulated vehicle trekker met oplegger
articulation geleding
artificial kunstmatig
artificial accumulator kunstaccu
artificial aerial kunstantenne
artificial antenna kunstantenne
artificial ear kunstoor
artificial intelligence: AI kunstmatige intelligentie
artificial laboratory kunstmatig laboratorium
artificial leather kunstleer
artificial life kunstmatig leven
artificial light kunstlicht
artificial magnet kunstmagneet
artificial mains kunstnet
artificial perspiration kunstzweet
artificial pupil kunstmatige pupil
artificial reality kunstmatige werkelijkheid
artificial recognition kunstmatige herkenning
artificial satellite kunstmatige satelliet
artificial signal kunstsignaal
artificial silk kunstzijde
artificial transmission line kunstmatige transmissielijn
artilect artilect
artsilk kunstzijde
artwork maskerontwerp; schematekening
artwork master clichétekening; stam-etswerk
as a result of gevolge (ten - van); ten gevolge van
asbestos asbest
asbestos cement sheet asbestcementplaat
asbestos philite asbestphilite
asbestos washer asbestring
ascend (to) oplopen; stijgen
ascending opklimmend; oplopend; stijgend
ascent stijging
ascertain (to) constateren; vaststellen
ascertainment vaststelling
ASCII code ASCII-code
ASCII terminal ASCII-terminal
ash as; essenhout
ash content asgehalte
ashen green vuilgroen
ash residue asrest
ashtray asbak
as-is plant als-is fabriek
aspect aspect; kant; uiterlijk
aspect ratio aspectverhouding; beeldverhouding; breedte-hoogte verhouding
as per volgens
asperity oneffenheid
asphalt asfalt
asphalt (to) asfalteren
asphalt bitumen asfaltbitumen
as-received quality ontvangstkwaliteit
assay (to) toetsen
assaying toetsing
assemble (to) assembleren; samenbouwen; samenkomen; samenstellen; samenvoegen
assemble-and-go assembleer en verwerk
assembled samengesteld
assembled origin geassembleerde oorsprong
assembled part samengesteld onderdeel
assembled product samengesteld product
assembler assembleerprogramma; assembleertaal; assembleur
assembler language assembleertaal
assemble to order assembleren-op-order
assembling montage; samenvoeging
assembly assemblage; assembly; montage; samenbouw; samenkomst; samenstelling
assembly (to) monteren
assembly bracket montagebeugel
assembly bush montagebus
assembly code assembleercode
assembly cost montagekosten
assembly department montageafdeling
assembly diagram montageschema
assembly drawing samenstellingstekening
assembly factory assemblagefabriek
assembly fault montagefout
assembly flex montagesnoer
assembly instructions montagevoorschrift
assembly jig montagemal
assembly language assembleertaal
assembly lead time assemblagedoorlooptijd
assembly line band; lopende band; montageband; montagestraat
assembly machine montagemachine
assembly mandrel montagedoorn
assembly model assemblagemodel
assembly modelling assemblagemodellering
assembly operator monteur
assembly order assemblage-opdracht; mengopdracht
assembly parts list assemblagestuklijst; mengrecept
assembly positive montagepositief
assembly program assembleerprogramma; assembleur
assembly programme assemblageprogramma
assembly specification samenstellingsspecificatie
assembly table montagetafel
assembly tool montagegereedschap
assembly wire montagedraad
assert (to) beweren
assertion assertie; bewering
assess (to) beoordelen; waarderen
assessment beoordeling; waardering
assessment model expertisemodel
asset asset; bedrijfsmiddel
asset catalog assetcatalogus
asset certification assetcertificatie
asset evaluation assetevaluatie
asset library assetbibliotheek
asset source for software engineering technology: ASSET gebruik van assets in de software-ontwikkeling
assign (to) toekennen; toewijzen
assignable cause aanwijsbare oorzaak
assign a task to a person (to) aanwijzen
assigned frequency toegewezen frequentie
assigned frequency band toegewezen frequentieband
assignment aanwijzing; opdracht; toekenning; toewijzing
assignment by name toewijzing via naam
assignment statement toewijzingsopdracht
assign to (to) onderbrengen
assimilate (to) verwerken
assimilation verwerking
assist (to) steunen
assistance steun
associated bijbehorend; samenhangend
associated company bevriende onderneming; zustermaatschappij
associated factory buitenfabriek
associated sound carrier begeleidende geluidsdraaggolf
association associatie; samenhang; verbinding
association network semantisch netwerk
associative associatief
associative database associatieve database
associative dimensioning associatief dimensioneren
associative memory associatief geheugen
associative recall associatief herinneren
associative relation associatieve relatie
associative search associatief zoeken
associativity associativiteit
associatron associatief geheugen
assortment assortiment; sortering
assortment reduction typebeperking
assume (to) aannemen; stellen
assume a position (to) een stand innemen
assumed atomic spacing aangenomen atoomafstand
assumed decimal point impliciet decimaalteken
assumed mean aangenomen gemiddelde; provisorisch gemiddelde
assumed value aangenomen waarde
assuming aanneming
assumption aanname
assumption-based truth maintenance system: ATMS systeem voor het bijhouden van waarheden die op aannames zijn gebaseerd
assurance verzekering
assure (to) verzekeren
assure oneself of (to) zich zekerheid verschaffen
astable onstabiel
astable circuit onstabiel circuit
astable multivibrator astabiele multivibrator
asterix protection beveiliging d.m.v. sterren; opvulling met sterren
astigmatism astigmatisme
astride schrijlings
astrionics astrionica
astronomical unit astronomische eenheid
asymmetric asymmetrisch; onsymmetrisch
asymmetrical asymmetrisch
asymmetrical distribution asymmetrische verdeling
asymmetrical wave asymmetrische golf
asymmetric delay asymmetrische vertraging
asymmetry asymmetrie
asymptote asymptoot
asymptotic asymptotisch
asymptotical asymptotisch
asymptotically efficient asymptotisch raak
asymptotically unbiassed asymptotisch zuiver
asymptotic expression asymptotische uitdrukking
asynchronism foutieve gelijkloop
asynchronous asynchroon
asynchronous communication asynchrone communicatie
asynchronous communications server asynchrone communicatieserver
asynchronous communication system asynchroon communicatiesysteem
asynchronous computer asynchrone computer
asynchronous device asynchrone eenheid
asynchronous input asynchrone invoer
asynchronous motor asynchroonmotor
asynchronous operation asynchrone bewerking
asynchronous signals asynchrone signalen
asynchronous time-division multiplexing: ATDM multiplexverwerking met asynchrone tijdverdeling
asynchronous transfer mode: ATM asynchrone overdrachtsmethode
asynchronous transmission asynchrone transmissie
asynchronous working asynchrone verwerking
at an angle onder een hoek
at a time tegelijk
at choice, at option naar keuze
at full load vollast (bij -)
Athena project Athena project
Atherton technology Atherton-technologie
Atherton technology tool integration system: ATIS Atherton-technologiesysteem voor gereedschapsintegratie
at least tenminste
atmosphere atmosfeer
atmospheres above atmospheric pressure atmosfeeroverdruk: ato
atmospheres effective pressure atmosfeeroverdruk: ato
atmospheres excess pressure atmosfeeroverdruk: ato
atmospheric conditions atmosferische omstandigheden
atmospheric duct atmosferisch kanaal
atmospheric gauge pressure atmosfeeroverdruk: ato
atmospheric noise atmosferische ruis
atmospheric overpressure atmosfeeroverdruk: ato
atmospheric statics atmosferische storingen
at no-load onbelast
atom atoom
atom band structure bandstructuur
atomic atomair; atomisch
atomic age atoomtijdperk
atomic centre atoomcentrum
atomic charge atomaire lading
atomic defect absorption atomaire foutabsorptie
atomic energy atoomenergie
atomicity atomaire eigenschappen bezittend
atomic laser atomaire laser
atomic number atoomgetal
atomic ordering atoomordening
atomic power atoomkracht
atomic spacing atoomafstand
atomic structure atoomstructuur
atomic theory atoomtheorie
atomic type atomair type
atomic weight atoomgewicht
atomization verstuiving
atomize (to) nevelen; vernevelen; verstuiven
atomized lubrication nevelsmering
atomizer nevelspuit; sproeier; verstuiver
atomizing verstuiving
atop magnet arretmagneet
atop quality arretkwaliteit
at option of customer ter keuze van klant
at random steekproefsgewijs
at right angels to haaks op; loodrecht op
at sight op zicht
attach (to) aanhaken; aanhechten; bevestigen; hechten; toevoegen; vasthaken; vasthechten; vastmaken; verbinden
attached resources computing network: ARCnet computernetwerk met toegevoegde hulpmiddelen
attachment aanhechting; apparaat; bijlage; hechting; hulpmiddel; hulpstuk; koppeling; opzetstuk; toebehoren; toestel
attachment for hose slangwartel
attachment points bevestigingspunten
attachment unit interface: AUI aansluiteenheidinterface
attack aantasting; inwerking; inzet; opkomst
attack (to) aantasten; invreten; inwerken
attack time inregeltijd; opkomsttijd
attain (to) halen
attainability bereikbaarheid
attainable bereikbaar; haalbaar
attained pose verkregen pose
attain the planning (to) halen van de planning
attend (to) bedienen; bijwonen; verzorgen; volgen
attendance bediening; toezicht
attendance hours aanwezigheidsuren
attendant bediener
attendants toezichthoudend personeel
attention sign attentiesein
attenuate (to) dempen; verzwakken
attenuation demping; verzwakking
attenuation factor dempingsfactor
attenuation test dempingstest
attenuator dempingsregelaar; signaaldempingseenheid; signaalverzwakker; verzwakker
attenuator pad impedantieaanpassingsstuk
at the bottom onderaan
at the centre in het midden
at the edges aan de randen
at the expense of ten koste van
at the font onderaan
at the high frequency side aan de hoge frequentiekant
at the low frequency side aan de lage frequentiekant
at the receiver end aan de ontvangerzijde; aan de ontvangstzijde
at the receiving end aan de ontvangerzijde; aan de ontvangstzijde
at the same time tegelijk
attic zolder
attitude houding; instelling
atto atto
attofarad attofarad
attract (to) aantrekken; trekken
attraction aantrekkelijkheid; aantrekking
attractive force aantrekkingskracht
attractiveness aantrekkelijkheid
attribute attribuut; gegevenskenmerk; kenmerk
attributed file system: AtFS toegekend bestandssysteem
attune to (to) afstemmen op
attuned to afgestemd op
audibility hoorbaarheid
audible hoorbaar; verneembaar
audible spectrum hoorbaar spectrum
audience gehoor; kijkers; lezerskring; publiek
audio audio
audio amplification LF-versterking
audio amplifier geluidsversterker; LF-versterker
audio amplifier stage LF-versterkertrap
audio carrier geluidsdraaggolf
audio channel geluidskanaal
audio component audiocomponent
audio conferencing terminal: ACT telefoonconferentieterminal
audio correction network LF-correctienetwerk
audio engineer geluidstechnicus
audio equipment afspeelapparatuur
audio frequency: AF audiofrequentie; laagfrequent; geluidsfrequentie
audio-frequency feedback geluidsfrequentieterugkoppeling
audio-frequency filter geluidsfrequentiefilter
audio-frequency meter geluidsfrequentiemeter; toonfrequentiemeter
audio-frequency noise geluidsfrequentieruis
audio-frequency wave audiofrequentiegolf
audio generator LF-generator; toongenerator
audiogram gehoorkromme
audio head geluidskop; opnemerkop; toonkop
audio-head casing geluidskophuis
audio information geluidsinformatie
audiometer kijkintensiteitsmeter
audio output power LF-uitgangsvermogen
audio output voltage LF-uitgangsspanning
audiopart geluidsgedeelte
audio recording fonografie; geluidsopname; geluidsregistratie
audio response unit audio-antwoordeenheid
audio signal geluidssignaal
audio signal generator LF-generator; LF-signaalgenerator; toongenerator
audio spectrum geluidsspectrum
audio system audiosysteem
audiotape geluidsband
audio track geluidsspoor
audio visual: A/V audiovisueel
audiovisual aid audiovisueel hulpmiddel
audit administratieve controle; controle; verificatie
audit (to) verifiëren
auditive alarm system auditief waarschuwingssysteem
auditory perspective ruimtelijk effect
auditory threshold gehoordrempel
audit trail systeemrapportage
augend optelgetal
augment (to) toenemen; uitbreiden; vergroten; verhogen; vermeerderen
augmentation toename; uitbreiding; vergroting; verhoging; vermeerdering
augmented phrase structure grammar uitgebreide grammatica van de structuur van een zin(sdeel)
augmented transition network: ATN uitgebreid overgangsnetwerk
augmenting toenemend
aural auraal
austere streng
austerity versobering
authentic authentiek
authenticate (to) authentiseren; echtverklaren
authentication authentisering
authentication equipment authentiseringsapparatuur
authentication system authentiseringssysteem
authenticator techniek waarmee iets authentiek wordt verklaard
authenticity authenticiteit
author schrijver
authoring language auteurstaal
authoring system auteurssysteem
authoritative gezaghebbend
authority bevoegde instantie; gezag
authorization autorisatie
authorized bevoegd; geautoriseerd
authorized deviation toegestane afwijking
authorized deviation from drawing geautoriseerde afwijking van tekening
authorized frequency geautoriseerde frequentie
author language auteurstaal
author-released door de auteur vrijgegeven
auto-answer automatische antwoordinrichting
auto-associative learning auto-associatief leren
autobalance impliciet differentiëermechanisme
auto-baud autobaud
autocode autocode
autocorrelation autocorrelatie
auto-deformative displacement auto-deformatieve verplaatsing
auto-dial automatisch telefoneren
auto-dial back automatisch terugbellen
auto-discrimination autodiscriminatie
auto-duplicating code code voor automatisch dupliceren
autodyne autodyne
auto-electronic effect auto-elektronisch effect
auto-emission auto-emissie
auto-epistemic logic auto-epistemologische logica
autofinancing zelffinanciering
autoheterodyne autoheterodyne
auto-ignition zelfontbranding
auto-lathe automaat
automat automatiek
automate (to) automatiseren
automated data processing mechanische verwerking
automated design tool geautomatiseerd ontwerpgereedschap
automated design verification tool geautomatiseerd ontwerpverificatiegereedschap
automated drafting system geautomatiseerd tekensysteem
automated guided vehicle system: AGVS automatisch geleid voertuigensysteem
automated logical diagram geautomatiseerd logisch schema
automated production management geautomatiseerd productiebeheer
automated production preparation geautomatiseerde productievoorbereiding
automated routing automatische routering
automated storage/retrieval system geautomatiseerd opslag/uitleversysteem
automated target recognition: ATR geautomatiseerde doelherkenning
automated test generator: ATG geautomatiseerde generator van testprogramma's
automated verification system geautomatiseerd verificatiesysteem
automated warehouse geautomatiseerd magazijn
automatic automaat; automatiek; automatisch; zelfwerkend
automatic alkaline cleaning equipment automaat voor alkalisch ontvetten
automatic answer-back code exchange automatische uitwisseling van het antwoordsignaal
automatic answering automatische beantwoording
automatic barrel plating equipment tonautomaat
automatic bias automatische instelling
automatic brightness control: ABC automatische helderheidsregeling
automatic calling automatisch oproepen
automatic calling equipment: ACE automatisch oproeptoestel
automatic cartridge loader automatische bandcassettelader
automatic charge indication automatische kostenopgave
automatic check automatische controle; ingebouwde controle
automatic check unit automatische controle-eenheid
automatic chrominance control: ACC automatische chrominantieregeling
automatic circuit breaker automatische onderbreker
automatic clothes drier droogautomaat
automatic clothes washer wasautomaat
automatic coding automatisch programmeren
automatic colour control: ACC automatische kleurbesturing
automatic computer computer; rekenautomaat
automatic control automatische controle
automatic control engineering meet-en regeltechniek
automatic controller automatische besturingseenheid
automatic crossover automatische overbrugging
automatic data processing: ADP automatische informatieverwerking: AIV
automatic date-and-time indication automatische datum-en-tijd opgave
automatic defroster ontdooiautomaat
automatic degaussing automatische demagnetisering
automatic design system automatisch ontwerpsysteem
automatic dimensioning automatisch dimensioneren
automatic document handling automatische formulierverwerking
automatic document reading automatisch lezen van documenten
automatic drawing automatisch tekenen
automatic drilling machine automatenboormachine
automatic duration indication automatische gespreksduuropgave
automatic error detection automatische foutdetectie
automatic error detection and correction system automatisch foutdetectie en -correctiesysteem
automatic exchange automatische centrale
automatic feed automatische voeding
automatic fine-blanking press fijnstansautomaat
automatic frequency and phase control: AFPC automatische frequentie- en faseregeling
automatic frequency control: AFC automatische frequentieregeling
automatic gain control: AGC automatische sterkteregeling; automatische versterkingsregeling: AVR; niveaubegrenzing; automatische versterkingsregeling
automatic grill grilleerautomaat
automatic guided vehicle: AGV automatisch geleid voertuig; automatisch gestuurd voertuig
automatic height control automatische hoogteregeling
automatic horizontal hold lijnautomaat
automatic identification automatische identificatie
automatic interactive design automatisch interactief ontwerp
automatic lathe turning automatendraaien
automatic laundry drier droogautomaat
automatic message switching automatische berichtenschakeling
automatic mode automatische modus
automatic mode of operation automatische bewerkingswijze
automatic navigation system autonavigatiesysteem
automatic number identification: ANI automatische nummeridentificatie; nummerindicatie oproeper
automatic numbering equipment apparatuur met automatische identificatienummering
automatic numbering transmitter zender met automatische volgordenummering
automatic phase control: APC automatische faseregeling
automatic pickling equipment beitsautomaat
automatic polisher polijstautomaat
automatic preemption automatische beslaglegging
automatic production automatische productie
automatic programming automatisch programmeren
automatic receiver automatische ontvanger
automatic recording level control automatische opnamesterkteregeling; opname-automatiek
automatic recovery quotient: ARQ automatisch herstelquotint
automatic regulation automatische regeling
automatic relay system automatisch relayeringssysteem
automatic request-repeat: ARR automatisch verzoek om herhaling
automatic reset automatische reset
automatic retransmission automatische heruitzending
automatic retransmitter automatische herzendeenheid
automatic ring-back: ARB automatisch terugbellen na bezet
automatic rollback automatische rollback
automatics automatiseringstheorie
automatic scales snelweger
automatic scanning automatische scan
automatic search jammer automatische zoek/stoorinrichting
automatic send-receive teletypewriter automatische teletypewriter
automatic sequential connection automatische sequentiële connectie
automatic sequential operation automatisch sequentiële bewerking
automatic shutoff automatische stop
automatic solvent degreasing equipment automaat voor ontvetten met oplosmiddel
automatic spot jammer automatische spotstoorinrichting
automatic stop automatische stop
automatic store computergeheugen
automatic switching automatisch schakelen
automatic switching equipment automatische schakelapparatuur
automatic synchronization automatische synchronisatie
automatic telegraph transmitter automatische telegrafiezender
automatic telegraphy automatische telegrafie
automatic telephone system automatisch telefoniesysteem
automatic test generation automatische testgeneratie
automatic time switch automatische tijdschakelaar
automatic toaster broodrooster
automatic traffic overload protection automatische bescherming tegen verkeersoverbelasting
automatic traversing lathe langsdraai-automaat
automatic tuning automatische afstemming; fase-afhankelijke fijnafstemming
automatic tuning unit Fa Fa eenheid; FAFA-eenheid
automatic vertical hold automatische beeldsynchronisatie; automatische rastersynchronisatie; rasterautomaat
automatic voice network: AUTOVON automatisch spraaknetwerk
automatic voltage regulator automatische spanningsregelaar
automatic volume control: AVC automatische sterkteregeling; automatische volumeregeling
automatic washing machine wasautomaat
automatic welder lasautomaat
automation automatie; automatisering
automation phases automatiseringsfasen
automation plan automatiseringsplan
automation policy automatiseringsbeleid
automation resources automatiseringsmiddelen
automation system automatiesysteem; automatiseringssysteem
automaton automaat; robot
automobile automobiel; auto
automotive industry automobielindustrie
autonomous operation autonome verwerking
autonomous robot autonome robot
autonomous system autonoom systeem
autonomous vehicle autonoom voertuig
autonomous working autonome verwerking
auto radio autoradio
auto radio aerial autoradio-antenne
auto radio bump test autoradiohobbelproef
auto recorder autorecorder
autoregression autoregressie
autorouting automatische routering
auto-shutoff automatische bandstop; automatische stop
auto-skip code code voor automatisch overslaan
autostop automatische stop; zelfstoppend
autostop switch afslagschakelaar
autosync automaat; automatiek; automatische synchronisatie
auto tape playing unit autorecorder
auto tracking automatische meeloop; automatisch volgen
autotransducer automatische omvormer
auto-transformer autotransformer; spaartransformator
auto-turntable wisselaar
auxiliary anode hulpanode
auxiliary apparatus hulpapparaat
auxiliary board hulppaneel
auxiliary channel hulpkanaal
auxiliary circuit hulpstroomkring
auxiliary contacts hulpcontacten
auxiliary department hulpafdeling
auxiliary dimension hulpmaat
auxiliary duplication feature hulpdupliceerinrichting
auxiliary equipment hulpapparatuur
auxiliary generator hulpgenerator
auxiliary hole hulpgat
auxiliary line hulplijn
auxiliary operation hulpbewerking
auxiliary panel hulppaneel
auxiliary power hulpvoeding
auxiliary spindle hulpas
auxiliary station hulpstation
auxiliary store hulpgeheugen
auxiliary switch hulpschakelaar
auxiliary terminal hulpstation
auxiliary tool hulpgereedschap
auxiliary voltage hulpspanning
auxiliary winding hulpwikkeling
availability beschikbaarheid
availability ratio beschikbaarheidsfactor
available beschikbaar; in voorraad; verkrijgbaar; voorhanden
available at verkrijgbaar bij
available capacity beschikbare capaciteit
available from stock uit voorraad leverbaar
available line length beschikbare lijnlengte
available material beschikbaar materiaal
available product beschikbaar product
available space beschikbare ruimte
available state beschikbare toestand
available stock beschikbare voorraad
available to promise: ATP beschikbaar om toe te zeggen
available work beschikbaar werk
avalanche stortvloed
avalanche breakdown lawinedoorbraak; lawinedoorslag
avalanche diode lawinediode
avalanche effect lawine-effect
AVC amplifier AVR-versterker
AVC circuit AVR-kring
AVC curve AVR-kromme
average gemiddelde; gemiddeld; middenwaarde
average (to) middelen
average amount of inspection gemiddelde steekproefomvang
average block length gemiddelde bloklengte
average brightness gemiddelde helderheid
average colour saturation gemiddelde kleurverzadiging
average conductivity gemiddeld soortelijk geleidingsvermogen
average current gemiddelde stroom
average deviation gemiddelde afwijking
average error rate frequentie van de gemiddelde fout
average forecast error gemiddelde voorspelfout
average information rate frequentie van de gemiddelde entropie
average inventory gemiddelde voorraad
average luminance helderheidsgemiddelde
average observer gemiddelde waarnemer
average outgoing quality: AOQ gemiddeld doorgelaten uitvalpercentage
average outgoing quality level: AOQL gemiddeld doorgelaten uitvalniveau
average outgoing quality limit maximaal gemiddeld doorgelaten uitvalpercentage
average power gemiddeld vermogen
average pulse amplitude gemiddelde pulsamplitude
average sample number curve kromme van de gemiddelde steekproefomvang
average sample number function: ASN function functie van de gemiddelde steekproefomvang
average total inspection gemiddeld totaal aantal gekeurde exemplaren
average value gemiddelde waarde
average voltage gemiddelde spanning
avigation avigatie
avionics avionica
avoid (to) ontwijken; vermijden; voorkomen
avoidable vermijdbaar
avoidance routing vermijdingsroutering
AVO meter AVO-meter; universeelmeter
awaiting repair time wachttijd voor reparatie
away weg
away from weg van
awl priem
axial axiaal
axial bundle axiale bundel
axial load axiale belasting
axial recessing tool kopsteekbeitel
axial thrust langsdruk
axiom axioma
axis aslijn; as; hartlijn
axis of rotation draaias; rotatieas
axis of symmetry symmetrieas
axis with breaks scheurlijn
axle grease cardanvet
axle pin tap
axon axon; neuriet
axonometric projection axonometrische projectie
azeotropic azeotroop
azimuth azimuth
azimuth alignment azimuthinstelling
azimuth-over-altitude azimuth-over-hoogte
azimuth-test cassette azimuthmeetcassette
azimuth-test tape azimuthmeetband