For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


fabric textiel; weefsel
fabricate (to) produceren
fabrication fabricage; productie
fabrication level fabricageniveau
fabrication order fabricage-opdracht
face bovenvlak; kant; pasvlak; vlak; voorzijde; zijde
face (to) vlakken
face cutter kopfrees
faced bekleed
face guard gelaatsscherm
face lathe kopdraaibank
face mask masker
face mill kopfrees; vlakfrees
face plate vlakplaat
face screen afschermdeksel
face shield gelaatsscherm
facet facet; vlak(je)
faceted classification gefacetteerde classificatie
facet representation facetrepresentatie
face veneer dekfineer; edelfineer
face (with) (to) bekleden (met)
facia panel dashboard; instrumentenpaneel
facilitate (to) vergemakkelijken; verlichten; verruimen
facilitation verlichting; verruiming
facilities faciliteiten; voorzieningen
facility faciliteit; gelegenheid; mogelijkheid
facing bekleding; tegenoverliggend; tegenover
facing cutter vlakfrees
facing lathe kopdraaibank
facing tool vlakbeitel
facsimile beeldtelegrafie; facsimile; fax; kopie
facsimile bandwidth facsimilebandbreedte
facsimile communication facsimilecommunicatie
facsimile converter facsimile-omzetter
facsimile data compression facsimilegegevenscompressie
facsimile equipment facsimile-apparatuur
facsimile modem facsimilemodem
facsimile picture signal facsimilebeeldsignaal
facsimile receiver facsimile-ontvanger
facsimile receiver aperture facsimile-ontvangeenheidapertuur
facsimile recorder facsimilerecorder
facsimile signal contrast facsimilesignaalcontrast
facsimile signal level facsimilesignaalniveau
facsimile system facsimilesysteem
facsimile transmission facsimiletransmissie
facsimile transmitter facsimilezendeenheid
facsimile transmitter aperture facsimilezendeenheidapertuur
fact feit
factor factor
factorial faculteit
factoring factoring; factoriseren; ontbinding in factoren
factor of production productiefactor
factory fabriek; productie-eenheid
factory adjustment fabrieksinstelling
factory delivery fabriekslevering
factory flow analysis analyse van de fabricagestroom
factory holidays fabrieksvacantie
factory hygiene arbeidshygiŽne
factory information system: FIS fabrieksinformatiesysteem
factory inspection arbeidsinspectie; fabriekscontrole
factory of the future: FOF fabriek van de toekomst
factory organization fabrieksorganisatie
factory planning fabrieksplanning
factory plate fabrieksplaatje
factory premises fabrieksterrein
factory site fabrieksterrein
factory standard price: fsp fabieksverrekenprijs
factory stock fabrieksvoorraad
factory vacation fabrieksvacantie
factory warehouse fabrieksmagazijn
faculty faculteit
fade (to) verkleuren; verschieten; vervagen
fade away (to) uitsterven; vervagen; vervlakken
faded bleek
fade in and out (to) overmoduleren
fadeless lichtecht
fade margin vervagingsmarge
fading fading; sluiereffect; veldsterktevariatie; verkleuring; vervaging
fading distribution sluierdistributie
fail (to) uitvallen; weigeren
failing falend
failing load breekkracht
failing strength breeksterkte
fail-safe storingsbestendig; storingsveilig
fail-soft storingsbeschermend; zachte storing
fail to work (to) weigeren
failure bedrijfsstoring; storing; tekortkoming; uitval
failure analysis foutenanalyse
failure control storingsregeling
failure mode fouttoestand; storingstoestand
failure mode mechanic storingsmonteur
failure rate storingsfrequentie
failure report storingsverslag
faint zwak
faintness zwakheid
faithful getrouw
faithful response getrouwe weergave
fall afloop; daling; terugloop; val; verval
fall (to) afvallen; teruglopen; vallen; zakken
fallacious argument misvatting
fall apart (to) uiteenvallen
fall back (to) terugvallen; wijken
fall-back speed omschakelsnelheid; terugvalsnelheid
fall delay time vertragingstijd voor afvallend signaal
falling afdalend
falling ball test kogelvalproef
fall in price prijsdaling
fall in temperature temperatuurdaling
fall in value waardedaling
fall-off afval
fall off (to) vervallen
fall time afvaltijd
fall to pieces (to) uiteenvallen
false body thixotropie
false cathode diefrand; stroomdief; stroomrover; stroomvanger; valse kathode
false clear foutieve vrijgave
false error valse fout
false wire vangdraad
familiar with vertrouwd met
family familie; gezin; huishouding
family allowance kinderbijslag
family bill-of-material familiestuklijst
family matrix familiematrix
family of parts stukfamilie
family of parts programming stukfamilieprogrammering
family tree denneboom
family tree structure denneboomstructuur
fan ventilator; waaier
fan beam zoekbundel
fan belt ventilatorriem
fan blade ventilatorblad
fan casing ventilatorhuis
fan cover ventilatordeksel
fancy box luxe doos
fan heater ventilatorkachel; fan-in
fan-in fan-in; fanin
fanin circuit fanin-circuit
fanin network fanin-netwerk
fanin table fanin-tabel
fan motor ventilatormotor
fan-out fanout; fan-out; uitgangsbelasting
fan-out (to) uitwaaieren
fanout circuit fanout-circuit
fanout network fanout-netwerk
fanout table fanout-tabel
fan shroud ventilatorhuis
fan shutter ventilatorjalouzie
fan switch ventilatorschakelaar
farad: F, f, fd farad
faraday faraday
Faraday cage kooi van Faraday
farad-meter capaciteitsmeter
far-end crosstalk: FEXT ongewenste overspraak
farming out uitbesteding
Farnsworth image dissector Farnsworthbuis
Farnsworth tube Farnsworthbuis
fast snellopend; vast
fast-curing snelhardend
fast-drying sneldrogend
fasten (to) bevestigen; hechten; sluiten; vastbinden; vasthechten; vastmaken
fastened vast
fastener bevestigingsonderdeel; sluithaak
fastening bevestiging; hechting; sluithaak; sluiting
fastening plate bevestigingsplaat
fastening screw bevestigingsschroef
fastening strip bevestigingsstrip
fastening techniques bevestigingstechnieken
fasten together (to) samenhechten
fasten with screws (to) vastschroeven
fast Ethernet snel Ethernet
fast-machining grade snelsnijkwaliteit
fast-machining steel snelsnijstaal
fastness snelheid
fast snel
fast prototyping snel vervaardigen van prototypen
fast-running sneldraaiend; snellopend
fast select snel selecteren
fast-time constant: FTC snelle tijdconstante
fast-time scale verkleinde tijdschaal
fast transfer snelle overdracht
fast traverse ijlgang
fast violet echtviolet
fast-wind drum opspoeltrommel
fast winding snel opspoelen
fast-wind strip spoelstrip
fast-wind time spoeltijd
fast-wind wheel opspoelwiel
fat vet
fatal error fatale fout
fat content vetgehalte
fatigue vermoeidheid
fatigue (to) vermoeien
fatigue fracture vermoeidheidsbreuk
fatigue limit vermoeidheidsgrens; vermoeiingsgrens
fatigue limiting range of stress vermoeidheidsgrens; vermoeiingsgrens
fatigue load vermoeiingsbelasting
fatigue resistance vermoeidheidsweerstand
fatigue resistance to bending vermoeidheidsweerstand tegen buigen
fatigue strength vermoeidheidssterkte
fatigue stress vermoeidheidsspanning
fatigue test vermoeidheidsbeproeving
fatigue testing machine vermoeidheidsmachine
fatlike vetachtig
fat-soluble vetoplosbaar
fatty vettig; vet
fatty acid vetzuur
fatty alcohol sulphonate vetalcoholsulfonaat
fatty matter vetbestanddeel; vetgehalte
fault defect; fout; storing; tekortkoming
fault analysis foutenanalyse
fault collapsing opvouwen van fouten
fault condition foutconditie
fault coverage dekkingsgraad; foutdekking
fault detection foutdetectie
fault dictionary foutendictionaire
fault finder storingzoeker
fault finding foutenopsporing; foutopsporing; storingzoeken
fault insertion foutinplanting
fault localization foutlocalisatie
fault locating foutenopsporing
fault location foutopsporing
fault marks foutenpunten
fault masking foutmaskering; maskering van de storing
fault modelling foutmodellering
fault mode mechanic storingsmonteur
fault rating foutenwaardering
fault secure foutveilig
fault signature foutkarakteristiek
fault simulation foutsimulatie
fault simulator foutsimulator
fault time uitvaltijd
fault tolerance fouttolerantie
fault-tolerant foutbestendig; fouten-tolerant; fouttolerant
fault tree foutboom
faulty foutief; kapot; ondeugdelijk
favour (to) bevoordelen
favourable voordelig
fax facsimile; fax
F-band F-band
feasibility haalbaarheid; maakbaarheid
feasibility study haalbaarheidsstudie
feasible mogelijk; realiseerbaar; uitvoerbaar
feasible path uitvoerbaar pad
feature feature; functie; karakteristiek vormdeel; kenmerkende eigenschap; kenmrkende functie; kenmerk; trek; uitvoering; accessoire; kenmerkend accessoire
feature space kenmerkende ruimte
fed length opzetlengte
feeble zwak
feeble current zwakstroom
feebleness zwakheid
feed aanvoer; invoer; kaarttoevoer; materiaalaanvoer; materiaaltoevoer; toevoer; voeding
feed (to) aanvoeren; invoeren; opschuiven; toevoeren; toevoeren; voeden; voeren
feed accuracy opzetnauwkeurigheid
feed apparatus toevoerapparaat
feed a voltage to (to) spanning aanleggen
feedback terugkoppeling
feedback (to) terugkoppelen; terugvoeren
feedback attenuation terugkoppeldemping
feedback bus terugkoppelingslijn
feedback circuit terugkoppelkring; terugregelcircuit
feedback coil terugkoppelspoel
feedback control teruggekoppelde regeling; terugkoppelingsbesturing
feedback controller terugkoppelingsregelaar
feedback control signal terugkoppeling-besturingssignaal
feedback cycle terugkoppelingscyclus
feedback factor terugkoppelfactor; terugkoppelingsfactor
feedback impedance terugkoppelimpedantie
feedback information terugkoppelingsinformatie
feedback loop terugkoppellus
feedback negatively (to) tegenkoppelen
feedback path terugkoppelweg
feedback pulse terugkoppelimpuls
feedback shift register terugkoppelingsschuifregister
feedback signal terugkoppelingssignaal
feedback voltage terugkoppelspanning
feed belt aanvoerband; voedingsband
feed bush aanspuitbus
feed by hand handvoeding
feed check doorvoerfout
feed chute aanvoergoot; toevoergoot; voedingsgoot
feed connection voedingsaansluiting
feed control voedingsregeling
feed device voedingsinrichting
feeded through hole doorgemetalliseerd gat; doorvoergat
feeder feeder; neergaande leiding; voedingskabel; voedingslijn
feeder cable voedingskabel; voedingslijn
feeder channel voedingskanaal
feeder echo noise feeder-echoruis
feeder line steekleiding
feed forward voorwaartse koppeling; voorwaartskoppeling
feedforward control voorwaartskoppelingsbesturing
feed function voedingsfunctie
feed hole geleidegat
feed holes transportgaatjes
feed hopper vultrechter
feedhorn feedhorn
feed hose voedingsslang
feed in (to) aanzetten
feeding device aanvoerapparaat; toevoerapparaat; toevoerinrichting
feed length opschuiflengte
feed line neergaande leiding; toevoerleiding; voedingsleiding
feed manifold aanvoerspruitstuk
feed mechanism invoermechanisme; opschuifmechanisme; voedingsinrichting
feed movement aanvoerbeweging
feed nozzle aanvoermondstuk
feed out (to) uitlopen
feed pitch geleidegatafstand
feed point voedingspunt
feed pump voedingspomp
feed rate: F voedingssnelheid
feedrate bypass omzeiling van de voeding
feedrate override voedingssnelheidmodificatie
feed reel afloopstoel; afwikkelspoel
feed regulation toevoerregeling; voedingsregeling
feed regulator toevoerregelaar
feed roll aanvoerwals; voedingsrol; voedingswals
feed roller aanvoerrol
feed shaft voedingsas
feed slide aanvoerslede; opzetslede
feed-through doorvoer
feed through (to) doorvoeren
feed-through aperture doorvoeropening
feed-through capacitor doorvoercondensator
feed-through component doorvoercomponent
feed-through filament doorvoergloeidraad
feed-through insulator doorvoerisolator
feed-through terminal doorvoerterminal
feed-through wire doorvoerdraad
feed track geleidespoor
feed-trough toevoergoot
feed tube aanvoerbuis
feed unit voedingseenheid
feed valve voedingsklep
feed wire voedingsdraad
feel (to) aftasten; voelen
feeler taster; voeler
feeler gauge voeler; voelmaat
feeling aftasting; gevoel
feel insecure (to) zich onveilig voelen; zich onveilig voelen
felloe velg
felly velg
felt vilt
felt (to) vervilten
felt disc viltschijf
felt pad viltkussen; viltschijf
felt pen viltstift
felt pressure viltdruk
felt ring viltring
felt seal viltafdichting
female packer inpakster
female plug contrastekker
female tenon pengat
femto femto
fence (to) afschermen
fence-sitting buyers koperstaking
fermi fermi
Fermi brim Fermi-rand
Fermi distribution function Fermi-verdelingsfunctie
Fermi level Fermi-niveau
fermium fermium
ferric ferri-
ferric ammonium sulphate ferriammoniumsulfaat
ferric chloride ferrichloride
ferrite ferriet
ferrite aerial ferrietantenne; ferroceptor
ferrite-aerial sensitivity staafgevoeligheid
ferrite core ferrietkern
ferrite-core memory ferrietkerngeheugen
ferrite ring ferrietring
ferrite switch ferrietschakelaar
ferroceptor ferrietantenne; ferroceptor; staafantenne
ferroceptor holder ferroceptorhouder
ferroceptor sensitivity staafgevoeligheid
ferrochrome chroomijzer
ferrochromium chroomijzer
ferroelectric ferro-elektrisch
ferroelectric capacitor ferro-elektrische condensator
ferroelectric flip-flop ferro-elektrische flip-flop
ferroelectricity ferro-elektriciteit
ferroelectric material ferro-elektrische stof
ferroin ferroÔne
ferromagnetic ferromagnetisch
ferromagnetic material ferromagnetische stof
ferromagnetism ferromagnetisme
ferrous ferro-
ferrous ammonium sulphate ferroammoniumsulfaat
ferrous chloride ferrochloride
ferroxcube ferroxcube
ferrule verbindingsstuk
ferry veer
fetch (to) halen; ophalen
fettle (to) afbramen; bramen
fiber fiber; glasvezel; vezel
fiber (to) vezelen
fiber absorption vezelabsorptie
fiber buffer vezelbuffer
fiber channel vezelkanaal
fiber cladding vezelbekleding
fiber core vezelkern
fiber crosstalk vezeloverspraak
fiber dispersion vezeldispersie
fiber distributed data interface: FDDI gedistribueerde gegevensinterface van vezel
fiber distribution frame: FDF vezeldistributieframe
fiber-optic vezeloptiek
fiber-optic cable optische vezelkabel
fiber-optic communications: FOC optische vezelcommunicaties
fiber-optic interface device optische vezelinterface-apparaat
fiber-optic multiport coupler meerpoortenkoppeling van optische vezels
fiber optics: FO vezeloptica; glasvezeloptica; glasvezeloptiek
fiber-optic telecommunications cable optische vezeltelecommunicatiekabel
fiber-optic terminus optische vezelterminal
fiber-optic transmission system: FOTS optisch vezeltransmissiesysteem
fiber-optic waveguide optische vezelgolfpijp
fiberoptronics vezelopto-elektronica
fiber scattering vezelverstrooiing
fiberscope fiberscope
fiber transmission vezeltransmissie
Fibonacci search Fibonacciselectie
fibre vezel
fibre (to) vezelen
fibreboard vezelplaat
fibre direction vezelrichting
fibreless insulation sleeve vezelloze isolatiebuis
fibre plate vezelplaat
fibre-point pin fiberpen
fibre structure vezelstructuur
fibre texture vezelstructuur
fibrous vezelachtig
fibrous insulating sleeve vezelisolatiebuis
fiction verdichting
fidelity curve getrouwheidskromme
fidelity of reproduction weergavegetrouwheid
field beeld; gebied; kaartveld; rubriek; terrein; veld
field bus veldbus
field coil veldspoel
field curvature veldkromming
field data gebruiksgegevens
field definition veldbepaling
field deflection rasterdeflectie
field direction veldrichting
field divider rasterfrequentiedeler
field effect veldeffect
field-effect transistor: FET veldeffect-transistor
field-effect tube veldeffectbuis
field emission veldemissie
field excitation veldbekrachtiging
field frequency rasterfrequentie
field installation items bill-of-material installatieonderdelenstuklijst
field intensity veldsterkte
field-intensity meter veldsterktemeter
field ionization veldionisatie
field keystone waveform rasterfrequente trapeziumcorrectie
field magnet veldmagneet
field mark veldmarkering
field of activity arbeidsterrein; werkgebied
field of application toepassingsgebied
field of force krachtveld
field of operations werkterrein
field of vision gezichtsveld
field of work werkkring
field parabola verticaal-amplitude; verticaal-parabool
field pattern veldverloop
field research veldonderzoek
field resistor veldweerstand
field scan rasteraftasting; veldaftasting
field sequential colour television volgrasterkleurentelevisie
field-sequential system rasterkleurwisselsysteem
field stop beeldbegrenzing
field strength veldsterkte
field-strength distribution veldverloop
field-strength meter veldsterktemeter
field-strength variation veldsterktevariatie
field synchronization rastersynchronisatie
field-synchronizing signal rastersynchronisatiesignaal
field test field test
field tilt verticaal-tilt
field winding veldwikkeling
fierce scherp
fifth kwint
fifth generation computer vijfde-generatie computer
fifth generation language: 5GL vijfde-generatietaal
fifth generation management vijfde-generatie bedrijfsbeheer
fifth generation software vijfde-generatie programmatuur
figurative letterlijk
figurative constant figuratieve constante; letterlijkheid; stereotiep
figurative image figuratieve afbeelding
figure cijfer; figuratie; tekening; vorm
figure change cijferwijziging
figure out (to) uitrekenen
figure punch slagcijfer
figure stencil merkcijfer
figure-work rekenwerk
figuring tekening
filament gloeidraad
filament emission gloeidraademissie
filament rheostat gloeistroomweerstand
filament voltage draadspanning
filament winding draadwikkeling; gloeidraadwikkeling; gloeispanningswikkeling
file bestand; file; gegevensbestand; gegevensverzameling; map; vijl
file (to) vijlen
file attribute bestandskenmerk
file away (to) afvijlen
file brush vijlborstel
file card vijlborstel
file constant bestandsconstante
filed raster
file directory bestandsindex
file handle vijlheft
file handling bestandsbehandeling
file label bestandslabel
file maintenance bestandsbijwerking
file management bestandsbeheer
file management system bestandsbeheerssysteem
file manager bestandsbeheerder
file mark bestandmarkering; markering van een gegevensverzameling
file medium bestandsmedium
file name bestandsnaam
file off (to) afvijlen
file organization bestandsorganisatie
file out (to) uitvijlen
file protection bestandsbeveiliging
file protection ring beschermingsring; bestandsbeschermingsring
file punch perforator
file rack mappenrek
file record bestandsrecord
files department archief
file server bestandsbedieningscomputer; bestandsserver; fileserver
file store massageheugen
file structure bestandsstructuur
file system bestandssysteem
file transfer bestandsoverdracht
file transfer, access, and management: FTAM bestandsoverdracht, -toegang, en -beheer
file transfer program: FTP bestandsoverdrachtprogramma
file type data gegevens van een bestandstype
file update bestandsbijwerking
file variable bestandsvariabele
filiform corrosion onderroest
filiform-corrosion test onderroestproef
filiform rust kruiproest
filing vulling
filing cabinet archiefkast
filing machine vijlmachine
filing time opbergtijd
filister head screw kopschroef
fill (to) opvullen; plamuren; uitvoeren; voldoen; volgieten; vollopen (laten -); volmaken; vullen
filled to the brim tot aan de rand gevuld
filled-up opgevuld
filler opvulling; plamuur; versnijder; versnijdingsmiddel; vulling; vulmachine; vulmassa; vulstof
filler cap vuldop
filler metal lasmetaal; vulmetaal
fillet hoekklos; klos; overgang; radius; vloeilijn
fillet surface vloeistuk
fillet weld hoeklas
fillet welding hoeklassen
fill in (to) opvullen
filling uitvoering
filling block vulblok
filling compound stopmassa; vulmassa
filling funnel vultrechter
filling gas vulgas
filling knife plamuurmes
filling machine vulmachine
filling paste stoppasta
filling piece opvulstuk; vulstuk
filling plate vulplaat
filling properties opvullende werking; vullend vermogen
filling up opstopping
filling voice vulstem
filling wax stopwas
filling wire lasdraad
fill-in order stoporder
fill out (to) invullen; opvullen
fill up (to) bijvullen; opstoppen; opvullen; volmaken
film film; foelie; folie; vlies
film (to) verfilmen
film archive filmarchief
film base filmdrager
film camera filmcamera
film capacitor filmcondensator
film dielectric trimmer folietrimmer
filmformer filmvormer
film forming agent filmvormer
film gate filmkanaal
film grain filmkorrel
film guide filmgeleider
film image filmbeeld
film library filmotheek
film movement filmbeweging
film path filminleg
film pickup filmaftaster
film printer filmdrukker
film recording filmrecording
film resistor laagweerstand
film scanner filmaftaster
film scraping device filmschraapapparaat
film service filmdienst
film speed filmsnelheid
film strip filmstrip
film support filmdrager
film thickness laagdikte
film threading filminleg
film transport filmtransport
filter filter
filter (to) affilteren; filteren; filtreren
filter action filterwerking
filter attenuation filterdemping
filter capacitor filtercondensator
filter choke smoorspoel
filter circuit filterkring; filterschakeling
filter coil filterspoel
filter crystal filterkristal
filter disc filterschijf
filter earth filteraarde
filtered matter filtraat
filter element filterelement
filter housing filterhuis
filtering filtering
filter oil filterolie
filter out (to) uitfilteren
filter output voltage filteruitgangsspanning
filter paper filtreerpapier
filter pump filterpomp
filter tube filterbuis
filthy smerig
filtrate filtraat
filtrate off (to) affilteren
filtration filtratie
fin braam; gietnaad; koelbeugel; koelrib; koelvin; vin
final definitief
final amplifier eindversterker
final assembly afmontage; eindassemblage; eindmontage; eindsamenstelling
final assembly bill-of-material eindassemblagestuklijst
final assembly schedule: FAS eindassemblageplan; eindplanning; eindsamenstellingsplan
final conclusion slotconclusie
final design eindontwerp
final disc eindschijf
final drive achterbrug; eindoverbenging
final inspection eindcontrole; eindkeuring
final insulation eindisolatie
final lead einduitloper
final modulation laatste modulatie
final phase slotfase
final polishing napolijsten
final price eindprijs
final rejection definitieve afkeuring
final result eindresultaat
final size gereedsmaat
final stock eindvoorraad
finance (to) financieren
financial financieel
financial controller budgetadministrateur
financial year boekjaar; budgetjaar
financing financiering
find (to) constateren
find acceptance (to) ingang vinden
finder zoeker
finding out vaststelling
find out (to) uitvinden; vaststellen
fine adjustment fijninstelling; fijnregeling
fine-adjustment knob fijnregelknop
fine-adjustment range fijnregelbereik
fine blanking fijnstampen
fine-blanking machine fijnstansmachine
fine chrominance primary component van het chrominantiesignaal met de grootste bandbreedte
fine control fijnregelaar; fijnregeling
fine detail fijn detail
fine fabrics fijne was
fine fit fijne passing
fine flute fijne golf
fine-grained fijnkorrelig
fine granularity fijne granulariteit
finegroove microgroef
fine location fit fijne overgangspassing
finely divided fijnverdeeld
finely powdered fijnverdeeld
finely stranded fijngeslagen
fineness maalgraad
fineness gauge fijnheidsmeter; maalgraadmeter
fine polishing polijsten
fine tooth saw blade zaagblad met fijne tanden
fine tuning fijnafstemming; fijnregeling
fine tuning fit fijne lopende passing
fine-tuning knob fijnregelknop
fine-tuning range fijnregelbereik
fine-turn (to) nadraaien
fine vernier fijnregeling
fine wire drawing fijntrekken
finger control vingerbediening
finger exercises vingeroefeningen
finger mark vingerafdruk
finger print vingerafdruk
finger stop aanslagvinger; vingeraanslag
finger tight losvast
fingertip control streelwiel; vingerbediening
fingertips vingertoppen
fingertip wheel streelwiel
finish afwerking; uitvoering; aflaklaag
finish (to) aflakken; afmonteren; afwerken; nabewerken; opwerken; schuren; veredelen
finish coat aflaklaag; deklaag
finish-drill (to) naboren
finished nabewerkt; opgewerkt
finished call beŽindigde oproep
finished good eindproduct
finished product eindproduct; gereed product
finished products inventories voorraden gerede producten
finished product stock voorraad gerede producten
finisher sierstrip
finish-grind (to) naslijpen
finish grinding fijnslijpen
finish ground nageslepen
finishing nabewerking; oppervlaktebehandeling
finishing coat deklaag
finishing head afwerkknop
finishing lead time klantenorderdoorlooptijd
finishing paint deklak; dekverf
finishing sander attachment vlakschuurhulpstuk
finish lead einduitloper
finish-mill (to) nafrezen
finish milled nagefreesd
finish of winding wikkeleinde
finish pattern slijppatroon
finish specification afwerkingsspecificatie
finish-turn (to) nadraaien
finite eindig
finite element mesh generation eindige-elementennetwerkgeneratie
finite element method: FEM eindige-elementenmethode
finite elements eindige elementen
finite element system deeltjessysteem; eindige-elementensysteem
finite loading eindige bezettingsplanning
finiteness eindigheid
finite population eindige populatie
finite section eindige sectie
finite series eindige rij
finite state machine: FSM eindige-toestandsmachine
finite state transition diagram eindige-toestandovergangsdiagram
finitude eindigheid
fin side braamkant
fire vuur
fire (to) aanslaan; afvuren
fire control brandbestrijding
fire escape noodtrap
fire fighting brandbestrijding
fire hazard brandgevaar
fire-off dip voorbeitsbad
fire-proof brandvrij; vuurbestendig; vuurvast
fire proof (to) onbrandbaar maken
fire-proof cement ovencement
fire-proofed onbrandbaar gemaakt
fire protecting agent brandwerend middel
fire resistance vuurvastheid
fire-resisting brandwerend; vuurbestendig; vuurvast
fire-retardant brandwerend
fire risk brandgevaar
firing activering; ontlading; ontsteking
firing point ontladingspunt; ontstekingspunt
firm bedrijf; stevig; vast
firmer chisel steekbeitel
firm planned order: FPO vaste-planopdracht; vast geplande order
firmware firmware
first-aid kit verbandkist
first-aid station verbandpost
first beam cross-over point eerste bundelknoop
first-come-first-served rule die-het-eerst-komt-die-het-eerst-maalt regel
first customer ship: FCS eerste aflevering naar de klant
first generation computer eerste-generatie computer
first generation language eerste-generatie computertaal
first generation software eerste-generatie programmatuur
first harmonic eerste harmonische
first in, first out: FIFO in volgorde van aankomst
first law of thermodynamics eerste wet van de thermodynamica
first order smoothing eerste-orde effening; enkelvoudige effening
first-out LIFO
first-pass yield eerste-doorgangopbrengst
first principal point eerste belangrijke punt
fiscal fiscaal
fishbone analysis visgraatanalyse
fishbone diagram visgraatdiagram
Fisher's z z van Fisher
fish-spine bead visgraatkraal
fission gegevenssplitsing; splijting
fission material splijtstof
fissure spleet; barstjes; scheurtjes
fit fit; passing
fit (to) aanbrengen; aanpassen aan; aansluiten; monteren; omleggen; passen; sluiten; zitten
fit around (to) passen om
fit for use bruikbaar
fit in (to) inpassen; passen in
fit into place (to) inpassen
fit on (to) passen op
fit out (to) toerusten; uitrusten
fit over (to) passen over
fit system passingstelsel
fitted aangepast
fit tightly against klemvast
fitting fitting; montage; passend; pas; sluiting; stoffering
fittings beslag
fitting shop bankwerkerij; fitterij
fit together (to) aaneenpassen
fit tolerance passingtolerantie
fit with (to) uitrusten
five-year plan vijfjarenplan
fix (to) bepalen; bevestigen; fixeren; hechten; herstellen; vastleggen; vastmaken; vaststellen
fixed vast
fixed assets vaste activa
fixed bias vaste negatieve roostervoorspanning
fixed block format vast blokformaat
fixed capacitor vaste condensator
fixed chord vast akkoord
fixed component vast component
fixed compromise equalizer vereffeningsinrichting van een transmissielijn
fixed connection vaste verbinding
fixed connector contactdoos
fixed cord vast snoer
fixed costs constante kosten; vaste kosten
fixed cycle vaste cyclus
fixed data vaste (ondernemings)gegevens
fixed datum vast gegeven
fixed directory locatieonafhankelijke gids
fixed fiber-optic connector vaste optische vezelconnector
fixed flex vast snoer
fixed-frame wheel vast gaffelwiel
fixed frequency vaste frequentie
fixed inductor vaste inductor
fixed interval reorder system vaste-periodebestelsysteem
fixed length vaste lengte
fixed-length record system stelsel met vaste recordlengte
fixed location storage vaste locatie-opslag
fixed logic vaste logica
fixed order quantity vaste bestelhoeveelheid
fixed order quantity system vast bestelhoeveelheidsysteem
fixed order size starre ordergrootte
fixed pin connector pencontactdoos
fixed plate vaste matrijsplaat
fixed point vast decimaalteken; vaste komma
fixed-point part mantisse; vaste-kommagedeelte
fixed-point representation vaste-kommavoorstelling
fixed-position layout vaste-plaats-layout
fixed programme vast programma
fixed-radix notation talstelsel met vast grondtal
fixed reel vaste spoel
fixed-reference modulation modulatie met vaste referentie
fixed resistor vaste weerstand
fixed-sequence manipulator manipulator met een vaste (bewerkings)volgorde
fixed service dienstverlening tussen vaste locaties
fixed-socket connector buscontactdoos
fixed station vaste post; vast station
fixed store dood geheugen
fixed stripper vaste afstroopplaat; vaste leiplaat
fixed-tolerance-band compaction compactie met vaste-tolerantieband
fixed-tuned vastafgestemd
fixed tuning vaste stemming
fixed value vaste waarde
fixed via vast doorgemetalliseerd gat
fixed-wired vastbedraad
fixer fixeervloeistof
fixing bepaling; bevestiging; hechting; vastlegging; vaststelling
fixing bolt bevestigingsbout
fixing bracket bevestigingsbeugel
fixing bush felsbus
fixing ear bevestigingsoor
fixing hole bevestigingsgat; klemgat
fixing liquid fixeervloeistof
fixing lug fixeerlip
fixing plate bevestigingsplaat
fixing screw bevestigingsschroef
fixing wire bevestigingsdraad
fixture houder; inspanning; mal; opname; opspaninrichting; opspanning; spaninrichting
fixtures opspangereedschappen
fizz voorbeitsbad
flag sein; vlag; wisselsein
flag (to) seinen
flake schilfer
flake (to) afbladderen; afschilferen; schilferen; verschilferen
flaked schubvormig
flake graphite lamellair grafiet; vlokkengrafiet
flake-like schubvormig
flame vlam
flame annealing vlamstralen
flame cutter snijbrander
flamed gevlamd
flame-extinguishing vlamdovend
flame hardening vlamharden
flame-proof thermisch beveiligd
flame proof (to) onbrandbaar maken
flame-proofed onbrandbaar gemaakt
flame protection thermische beveiliging
flame-resistant brandwerend
flame retardant brandwerend
flame-retarding material vlamdovend materiaal
flammability ontvlambaarheid
flammable ontvlambaar
flammable substance brandgevaarlijke stof
flange felsrand; flens; wang
flange (to) nadrukken; omfelsen; omflenzen; uitdrukken; uitduwen
flanged bush kraagbus
flanging uitdrukking
flanging machine flensmachine
flank flank
flank angle flankhoek
flannel flanel
flap klep
flap cutter kleppensnijmachine
flare conus; trompet; tromp
flare (to) optrompen; uitwalsen; verbreden; verwijden
flash braam; flikkering; lichtflits; straal; strike-bad
flash (to) ontvlammen
flash current dekstroom
flash delay flitsvertraging
flasher clignoteur
flasher stalk clignoteurschakelaarhefboom
flash filament vacuum evaporation opdamping met flitselement
flash groove overloopgroef
flash indicator clignoteur
flash-light flikkerlicht
flash-light battery staafbatterij
flash-off time voordroogtijd
flash-over overslag; vonkbrug
flash over (to) overslaan
flash-override precedence vervanging van de knipperprecendentie
flash-over voltage overslagspanning
flash point ontvlammingspunt; vlampunt
flash precedence knipperprecedentie
flash ridge afknijprand
flash ring afknijpring
flash side braamkant
flash solution strike-bad
flashtube flitsbuis
flat mat; plat; vlak
flat anode vlakke anode
flatbed plotter tafelplotter
flat-bed transmitter facsimile met vlak aftastoppervlak
flat cable connectorkabel; lintkabel
flat capacitor platte condensator
flat-card resolving potentiometer potentiometercoŲrdinatenomzetter
flat chisel platte beitel; vlakbeitel
flat cut veneer gesneden fineer
flat drill puntboor
flat-ended drill vlakboor
flat file blokvijl; plat bestand; vlakvijl
flat foil capacitor platte foliecondensator
flat head platte kop
flat iron strijkijzer
flat-iron grip strijkijzerhandgreep
flat jet vlakstraal
flat mill vlakke frees
flatness vlakheid
flat-nozzle sprayer vlakstraler
flat optical cable platte optische kabel
flat pack flatpack; platte houder
flat package platte houder
flat pallet vlak laadbord
flat-pattern generation platte-vorm generatie; vlak-patroon generatie
flat pliers platte tang
flat point stompe punt
flat portion vlak gedeelte
flat region vlak gedeelte
flat response vlakke karakteristiek
flat spring bladveer
flatten (to) afplatten; afvlakken; matteren; platdrukken; pletten; vlakken; vlakmaken
flattening afvlakking
flattening roll pletwals
flattening tool pletgereedschap; pletstempel; vlakstempel
flatten out (to) uitstrijken
flatting agent matteringsmiddel
flatting paste matteerpap
flat-top horizontale geleider
flat trend vlak verloop
flatware articles bestek
flaw blaasje; gietfout; gietgal
flax board vlasvezelplaat
flax fibre vlasvezel
flax shavings vlasscheven
flesh colour vleeskleur
flesh-coloured vleeskleurig
flesh tint vleeskleur
flesh tone vleeskleur
flex snoer; verbindingssnoer
flexcode flexcode
flex connection snoerverbinding
flex-cord snoer
flex holder snoerhouder
flex hook snoerhaak
flexibility buigbaarheid; buigzaamheid; flexibiliteit; soepelheid; souplesse
flexible buigbaar; buigzaam; flexibel; meegevend; snoer; soepel
flexible automation flexibele automatisering
flexible coupling buigzame koppeling
flexible gas tube gasslang
flexible machine center: FMC flexibele machinegroep
flexible manufacturing system: FMS flexibel fabricagesysteem
flexible metallic tube gewonden spiraalbuis; spiraalbuis
flexible production automation: FPA flexibele productie-automatisering
flexible production system flexibel productiesysteem
flexible programming flexibele programmering
flexible reinforced rubber part manufacturing flexibele onderdelenfabricage met gewapend rubber
flexible shaft flexibele as
flexowriter flexowriter
flex relief snoerontlasting
flexural strength buigsterkte
flexural stress buigsterkte
flex winder snoeropwikkelaar
flicker flikkering
flicker (to) flikkeren
flicker effect flikkereffect; funkeleffect
flicker frequency flikkerfrequentie
flickering flikkering
flint glass flintglas
flinty earth kiezelaarde
flip-flop bistabiele trekker; bistabiel; flip-flop; monostabiele trekker
flip-flop generator flip-flop generator
float speelruimte; speling; tussenvoorraad; vlottende voorraad; vlotter
float (to) bovendrijven; opdrijven; opkomen; uitdrijven; verend opstellen; vlotten; zweven
floatation opdrijving
float chamber vlotterkamer
floating schiften; vrij
floating bearing vlottend lager
floating bridge zwevende meetbrug
floating gate drijvende poort
floating grid drijvend rooster
floating head verende kop; verend scheerhoofd
floating measuring bridge zwevende meetbrug
floating order point variabel bestelpunt
floating particles zwevende deeltjes
floating platen beweegbare tussenplaat
floating point drijvend decimaalteken; drijvende komma
floating-point coding compaction drijvende-kommacoderingscompactie
floating-point number drijvende-kommagetal
floating-point processor rekenkundige bewerkingseenheid
floating-point radix grondtal van de drijvende kommavoorstelling
floating-point representation drijvende-kommavoorstelling
floating sleeve bearing vlottend glijlager
floating via drijvend doorgemetalliseerd gat
floating zero drijvend nulpunt
float-operated switch vlotterschakelaar
flocculate (to) uitvlokken; vlokken
flocculation vlokvorming
flocculent vlokvormig
flock (to) bevlokken; vlokken
flood overstroming; stortvloed
flooding overstroming; schiften
floodlight strijklicht
floor verdieping; vloer
floor area vloeroppervlak; vloerruimte
floor brush vloerborstel
floor covering vloerbedekking
flooring vloerbedekking
floor load vloerbelasting
floor maintenance vloeronderhoud
floor maintenance materials onderhoudsmiddelen
floor polisher vloerboener; vloerwrijver
floor polishing materials onderhoudsmiddelen
floor scrubber vloerschrobber
floor space plaatsruimte; vloeroppervlak; vloerruimte
floor stand vloerstatief
floor stocks grijpvoorraden
floor-to-floor-time vloer-tot-vloer-tijd
floppy floppy
floppy disk diskette; schijf
flotation opdrijving
flow doorstroming; stroming; stroom; vloeigraad; vloei
flow (to) lopen; stromen; uitvloeien; vloeien
flow analysis stroomanalyse
flow around (to) omspoelen
flow back (to) teruglopen; terugstromen; terugvloeien
flow behaviour vloeigedrag
flowchart informatiestroomschema
flow chart routeschema; stromingsdiagram; stroomschema
flowcharter stroomschemaprogramma
flow coating verven door middel van gieten
flow control stroombesturing
flow control procedure voortgangsbesturingsprocedure
flow control system stroombesturingssysteem
flow cup uitloopbeker; uitstroombeker
flow diagram stroomdiagram; stroomschema
flow direction stroomrichting
flow divider straaldeler
flowers of sulphur zwavelbloem
flow from (to) voortvloeien (uit)
flow in (to) toestromen
flow index vloeiwaarde
flowing line vloeiende lijn
flowing point vloeigrens
flow line pijplijn met stroombesturing; vloeilijn
flow measurement stroommeting
flow meter stroommeter
flow network stroomnetwerk
flow number vloeigetal
flow of charges ladingsvloei
flow of control besturingsverloop
flow of goods goederenstroom
flow of materials materiaalstroom
flow order stroomopdracht
flow out (to) uitstromen; uitvloeien
flow-out meter uitstroommeter
flow path stromingspad
flow point vloeipunt
flow-promoting agent vloeimiddel
flow rate debiet; doorstroomsnelheid; stromingssnelheid; stroomsnelheid
flowshop stroom-georiŽnteerde fabriek
flow soldering drempelsolderen
flow spinning lathe vloeiforceerbank
flow test vloeiproef
flow type stroomsoort
fluctuate (to) schommelen; verlopen
fluctuating wisselend
fluctuation fluctuatie; schommeling; verloop; wisseling
fluctuation in temperature temperatuurschommeling
fluctuation in value waardeschommeling
fluctuation inventory fluctuatievoorraad
fluent vloeiend
fluff (to) pluizen
fluid vloeibaar; vloeistof; vocht
fluid amplifier stromingsversterker
fluid bright dip dunvloeibaar glansbad
fluid drive vloeistoftransmissie
fluidics fluidica; stromingsmechanica
fluidity vloeibaarheid
fluidize (to) vloeibaar maken
fluidized bed coating wervelsinteren
fluid level vloeistofniveau
fluid logic niet-elektronische logica
fluid mechanics stromingsmechanica; vloeistofmechanica
fluid sensor vochtsensor
fluoborate fluorboraat
fluoboric acid fluorboorzuur
fluoresce (to) oplichten
fluorescence fluorescentie
fluorescent lamp fluorescentielamp; TL-buis
fluorescent materials fluorescerende stoffen
fluorescent paint fluorescerende verf; oplichtende verf
fluorescent powder fluorescentiepoeder
fluorescent screen fluorescerend scherm
fluorescent tube TL-buis
fluoride fluoride
fluoride compound fluorverbinding
fluorine fluor
fluoroscope fluoroscoop
fluosilicate lead bath loodfluosilicaatbad
flush verzonken
flush (to) omspoelen; spoelen; uitspoelen; verzinken
flushing agent spoelmiddel
flush-mounted verzonken
flush mounting verzonken montage
flush-mount request (to) verzinken
flush weld gestreken lasnaad
flush with gelijk met; gelijkvloers
flute fluit; golf
flute (to) rillen
fluted gegroefd
flute direction golfrichting
fluted pin kerfstift
fluted rivet kerfnagel
flutter flutter; kanariŽn; snelle jank
flutter rate fluttersnelheid
flux flux; soldeervloeimiddel; vloeimiddel
flux (to) harsen
flux core vloeimiddelkern
flux-cored harsgevuld
flux density fluxdichtheid; krachtlijnendichtheid
fluxing mask fluxmasker
flux linkage fluxkoppeling
fluxmeter fluxmeter
flyback terugslag
flyback lines terugslaglijnen
flyback loss terugslagverlies
flyback period terugslagtijd
flyback pulse terugslagimpuls
flyback ratio terugslagverhouding
flying-spot scanner lichtstipaftaster
flying-spot scanning lichtstipaftasting
fly press schroefpers; spilpers
flywheel vliegwiel
flywheel adjustment vliegwielinstelling
flywheel circuit vliegwielschakeling
flywheel discharge-spring vliegwielaardingsveer
flywheel effect vliegwieleffect
flywheel phase detector vliegwielfasegelijkrichter
flywheel synchronization vliegwielsynchronisatie
FM aerial FM-antenne
FM-AM multiplier FM-AM versterker
FM antenna FM-antenne
FM demodulator FM-demodulator
FM detection FM-detectie
FM detector FM-detector
FM generator FM-generator
FM test oscillator FM-testoscillator
FM transmitter FM-zender
foam schuim
foam (to) schuimen
foam bubble schuimblaasje
foam cushion schuimbuffer
foam extinguisher schuimblusapparaat
foam fluxing schuimfluxen
foaming schuimvorming
foaming agent schuimmiddel
foaming process schuimproces
foam plastic schuimkunststof; schuimplastiek
foam-plastic tape schuimkunststofband
foam polystyrene schuimpolystyreen
foam rubber schuimrubber
foamy schuimachtig
focal length brandpuntsafstand
focal-plane shutter spleetsluiter
focal point focus
focus brandpunt; focus
focus (to) bundelen; focussen; focusseren; scherpstellen
focused gefocusseerd
focused factory gerichte fabriek
focus electrode brandpuntelektrode
focus grid focusseerrooster
focusing focussering; scherpstelling; scherpte-instelling
focusing anode focusseeranode
focusing control focusseerregelaar; scherpteregelaar
focusing cup stuurcilinder
focusing electrode focusseerelektrode
focusing magnet focusseermagneet
focusing range focusseerbereik
focusing screen matglas
focusing voltage focusseerspanning; focusspanning
fog sluier; waas
fogging sluiervorming
foggy wazig
foil foelie; folie
foil capacitor foliecondensator
foil conductor foliegeleider
foil dielectric trimmer folietrimmer
foil metal bladmetaal
foil sheathed cabinet foliekast
fold plooi; vouw
fold (to) buigen; kanten; omfelsen; omleggen; omplooien; omzetten; opzetten; plooien; samenvouwen; toeklappen; toevouwen; vouwen; zetten
foldable plooibaar
fold back (to) achteroverklappen
fold down (to) neerklappen
folded dipole gevouwen dipool; vouwdipool
folded filter vouwfilter
folded seam vouwnaad
folded-up opgeklapt; opgevouwen
folder folder; prospectus; vouwblad
folding omzetting; opklapbaar; opvouwbaar; samenvouwbaar; zetting
folding aerial vouwantenne
folding antenna vouwantenne
folding axis buigingsas
folding box vouwdoos
folding carton vouwdoos
folding chassis klapchassis
folding door vouwdeur
folding jig klapmal
folding machine kantenbank; zetbank
folding seam vouwnaad
folding test vouwproef
fold through an angle (to) over een hoek buigen
fold up (to) omhoogklappen; opklappen; opvouwen; samenvouwen; toevouwen
folic acid foliumzuur
follow (to) volgen
follower kopieerstift; volger
follower drive volger-aandrijfmechanisme
follow-on call oproep doorschakelen
follow-on cutting and bending tool volgsnijbuiger
follow-on cutting tool volgsnijstempel
follow-on tool volgstempel
follow-up follow-up; nazorg
follow-up planning follow-up-planning
fond achtergrond
font font
font-change character typewisselteken
food voeding
food mixer handmixer
foot poot; voetpunt; voet
foot-actuated clutch voetkoppeling
foot board plankier
foot brake voetrem
footcandle footcandle; voetkaars
foot control voetschakelaar
footlambert footlambert; voetlambert
foot lever pedaal; voetpedaal
footnote voetnoot
foot-operated clutch voetkoppeling
foot-operated shears trapschaar
foot operation voetbediening
footprint voet(af)druk; voetdruk
foot rest steun; voetsteun
footstool voetenbankje
foot switch voetschakelaar
forbidden band verboden zone
forbidden channel combination verboden kanaalcombinatie
forbidden energy gap verboden energieopening
force kracht
force (to) noodzaken
force apart (to) uiteendrukken
forced cooling drukkoeling
forced lubrication druksmering
force down (to) omlaag drukken
force fit perspassing
force of attraction aantrekkingskracht
force on (to) persen op
force open (to) opendrukken
force out (to) uitdrijven; uitdrukken; uitduwen
force over (to) persen over
force plug plunjer
force sensor druksensor; krachtsensor
force up (to) omhoogdrukken; opschroeven
forcing out uitdrukking
forcing state afdwingende toestand; forcerende toestand
for completeness volledigheidshalve
Ford cup uitloopbeker; uitstroombeker
fordor vierdeurs
fore-adjustment vooruitverstelling
forecast prognose; raming; voorspelling
forecast (to) voorspellen
forecast consumption prognoseverbruik
forecast error prognosefout
forecast horizon voorspelhorizon
forecasting method voorspelmethode
forecast period prognosehorizon; prognosetermijn
foregone wages gederfd loon
foreground voorgrond
foreground-background processing voorgrond-achtergrond verwerking
foreground processing voorgrondverwerking
foreground program voorgrondprogramma
foreign buitenlands
foreign body vreemd lichaam
foreman baas; meestergast; ploegbaas; voorman; werkbaas; werkmeester
foresee (to) voorzien
foresight voorzorg
foreword voorbericht; voorwoord
forge (to) smeden
forgeable smeedbaar
forged steel smeedstaal
forging smeedstuk
forging hammer smeedhamer
forging press smeedpers
for instance: eg bijvoorbeeld: bijv
fork gaffel; vork
fork (to) splitsen
fork cable tag kabelschoen vorktype
forked head gaffelkop
fork-lift truck heftruck; vorkheftruck
fork oscillator vorkoscillator
fork spring gaffelveer
form formulier; spoelkoker; spoellichaam; vorm
form (to) buigen; oprichten; vormen
formal formeel
formal argument formeel argument
formaldehyde formaldehyde
formalin formaline
formalization formulering
formal language formele taal
formal message formeel bericht
formal parameter formele parameter
formal parameter list formele parameterlijst
formal proof formeel bewijs
formal qualification review: FQR formele kwalificatiebeoordeling
formal reference base: FRB formeel referentiebestand
formal specification formele specificatie
formal test formele test
formal truth formele waarheid
formant formant
formant filter formantfilter
formant range formantbereik
format formaat; indeling; opmaak; systeem; vorm
format control opmaakbesturing
format effector opmaakteken
formation vorming
formation of vorming van
formation of acid zuurvorming
formation of gas gasvorming
formation of sound klankvorming
formation time opbouwtijd
format line formaatlijn
formatting program formatteerprogramma
form a vacuum (to) vacuŁm trekken
form factor vormfactor
form feed formuliersprong
form, fit, and function vorm, passing en functie
formic acid mierenzuur
forming vorming
forming block buigblok
forming-block holder buigblokhouder
forming die buigmatrijs; buigstempel
forming operation zetbewerking
forming plate vormplaat
forming punch buiger; vormstempel
forming tool buigstempel
formless vormloos
form of current stroomvorm
form-press (to) vormpersen
form-pressed vormgeperst
form-retaining vormvast
formula formule; recept
formulate (to) formuleren
formulated form formulevorm
formulation formulering
for safety veiligheidshalve
for safety's sake veiligheidshalve
for security veiligheidshalve
for the time being voorlopig
fortuitous conductor toevallige connector
fortuitous distortion toevallige vervorming
forty/thirty/thirty rule veertig/dertig/dertig-regel
forward spits; voorover; voorste; vooruit; voorwaarts
forward (to) toezenden; verzenden; zenden
forward-backward counter voorwaarts/achterwaarts-teller
forward bias doorlaatvoorspanning; voorspanning in doorlaatrichting
forward chaining voorwaarts ketenen
forward channel voorwaarts gericht kanaal
forward characteristic doorlaatkromme
forward conduction doorlaatgeleiding
forward connection voorwaartskoppeling
forward current doorlaatstroom
forward delta voorwaartse delta
forward direction doorlaatrichting; heenrichting
forward engineering voorwaartse ontwikkeling
forward error correction voorwaartse foutcorrectie
forwarding expeditie; verzending; zending
forwarding instructions verzendinstructies
forwarding list expeditielijst
forward kinematics voorwaartse kinematica
forward order termijnorder; vooruitbestelling
forward potential doorlaatpotentiaal
forward power doorlaatvermogen
forward reasoning voorwaarts redeneren
forward recovery voorwaarts herstel
forward resistance doorlaatweerstand
forward scheduling vooruitplannen
forward signal voorwaarts gericht signaal
forward strip vooruitspoelstrip
forward stroke voorwaartse slag
forward transformation voorwaartse transformatie
forward voltage spanning in de doorlaatrichting
forward voltage drop spanningsval in de doorlaatrichting
forward wave voorwaartsgaande golf
forward-wind strip vooruitspoelstrip
for your guidance ter oriŽntatie
foster (to) voeden
Foster-Seeley discriminator Foster-Seeley FM-detector
foul (to) in de weg staan
fouled vuil
found (to) baseren
foundation grondslag; instelling
founded gegrond
foundry gieterij
fountain soldering fonteinsolderen
four-address instruction instructie met vier adressen
four-channel stereo vierkanaalstereo
four-column dieing press vierzuilenpers
four-column press vierkolomspers
four-dimensional continuum vier-dimensioneel continuŁm
four-door vierdeurs
Fourdrinier bristol natuurkarton
fourfold viervoud
four-foot tone viervoetstoon
four-frequency diplex telegraphy diplextelegrafie met vier signalen
Fourier analysis Fourier-analyse
Fourier series Fourier-reeksen
Fourier transformation Fourier-transformatie
four-layer diode vierlaagsdiode; vierlagendiode; wipdiode
four-plus-one address instruction instructie met vier adressen en een extra adres
four-pole vierpolig
four-slide tool viersledenpersstempel
four-space vier-dimensionale ruimte
four-stroke engine viertaktmotor
fourth generation computer vierde-generatie computer
fourth generation language: 4GL vierde-generatie taal
fourth generation software vierde-generatie programmatuur
fourth power vierde macht
four-track head viersporenkop
four-track recorder viersporenbandopnemer
four-track system viersporensysteem
four-track tape viersporenband
four-way pallet vierweg-laadbord
four-way slide valve vierwegschuifventiel
four-way valve vierwegafsluiter
four-way wrench kruissleutel
four-wire circuit vierdraadscircuit
four-wire repeater vierdraadsversterker
four-year plan vierjarenplan
four-year planning vierjarenplanning
fovea fovea; gele vlek
fraction fractie
fractional bar schuine streep; streep
fractional gain minuscule versterking
fractional part vaste-kommagedeelte
fractionated gefractioneerd
fractionated distillation gefractioneerde distillatie
fraction defective fractie foutieve exemplaren
fraction effective fractie intact
fracture breuk
fracture (to) breken; opbreken
fracture phenomenon scheurverschijnsel
fragile breekbaar; teer; zwak
fragility breekbaarheid; zwakheid
fragmentation fragmentatie
frame beeld; bek; chassis; filmbeeld; frame; freem; kader; lijst; raam; raster
frame aerial raamantenne
frame-aerial sensitivity raamgevoeligheid
frame alignment frame-afregeling
frame alignment signal frame-afregelingssignaal
frame alignment time slot frame-afregelingstijdslot
frame amplitude beeldamplitude; rasteramplitude
frame antenna raamantenne
frame-antenna sensitivity raamgevoeligheid
frame back porch rasterachterstoep
frame-based system op frames gebaseerd systeem
frame coil beelddeflectiespoel; beeldspoel
frame convergence circuit rasterconvergentieschakeling
framed gevat in
frame deflection beeldafbuiging; beelddeflectie; rasterdeflectie
frame deflection coil beeldafbuigspoel
frame duration beeldtijd
frame flicker beeldflikkering
frame flyback beeldterugslag; rasterterugslag
frame frequency beeldfrequentie; beeldwisselfrequentie; framefrequentie; rasterfrequentie
frame front porch rastervoorstoep
frame grid framerooster
frame input beeldingang
frame input transformer beeldingangstransformator
frame linearity rasterlineariteit
frame multiplex structure frame-multiplexstructuur
frame of reference referentiekader
frame oscillator rasteroscillator
frame oscillator coil beeldoscillatorspoel
frame output transformer beelduitgangstransformator
frame output tube beeldeindbuis; rastereindbuis
frame output valve rastereindbuis
frame problem frameprobleem
frame pulse beeldimpuls; rasterimpuls
framer opsteller
frame relay framerelais
frame san rasteraftasting
frame saw raamzaag; spanzaag
frame scanning rasteraftasting
frame suppression rasteronderdrukking
frame sync rastersynchronisatie
frame synchronization beeldsynchronisatie; framesynchronisatie; rastersynchronisatie
frame synchronization control verticale stabiliteitsregelaar
frame synchronization pattern framesynchronisatiepatroon
frame-synchronizing signal rastersynchronisatiesignaal
frame time base beeldtijdbasis; rastertijdbasis; verticale tijdbasis
frame transformer rastertransformator
framework framewerk; kader; opzet; raamwerk
framework system raamwerksysteem
framing afstelling; beeldinstelling; cadrage; partitioneren/selecteren van gegevenssignalen
framing bit scheidingsbit
fray rafel
fray (to) rafelen; vezelen
frayed rafelig
free vrij
free (to) vrijmaken
free-acid content vrij-zuurgehalte
free carrier vrachtvrij tot vervoerder; vrije (ladings)drager
free channel vrij kanaal
free charge vrije lading
free chlorine vrij chloor
free-cutting grade snelsnijkwaliteit
free-cutting steel automatenstaal; draaikwaliteit; snelsnijstaal
freedom vrijheid
free electron vrij elektron
free-engine clutch vrijloopkoppeling
free fall vrije val
free-field current sensitivity stroomgevoeligheid in het vrije veld
free-field voltage response spanningsgevoeligheid in het vrije veld
free-field voltage sensitivity spanningsgevoeligheid in het vrije veld
free float vrije speelruimte
free format vrij formaat
free from vrij van
free from acid zuurvrij
free from burrs braamvrij
free from dust stofvrij
free from fin braamvrij
free from flash braamvrij
free from kinks knikvrij
free from moisture vochtvrij
free from oxide oxidevrij
free from rustle ritselvrij
free from scratches krasvrij
free from splinters splintervrij
free glass area vrij glasoppervlak
free impedance kortsluitimpedantie; vrije impedantie
free length lengte in onbelaste toestand; uitwendig onbelast
free-line signalling vrije-lijnsignalering
free-machining quality draaikwaliteit
freeness maalgraad
freeness gauge maalgraadmeter
free net vrij net
free of vrij van
free of grease vetvrij
free of iron ijzervrij
free of runout slingervrij
free on board: FOB vrijgegeven voor verscheping
free pin connector pencontactstop
free ranging navigation system vrij gekozen navigatiesysteem
free ranging route vrij gekozen route
free running free running; vrijloop
free-running frequency vrijloopfrequentie
free socket connector buscontactstop
free sound field vrij geluidsveld
free space loss vrije-ruimteverlies
free space optical communications onbegrensde optische communicaties
free-standing vrijstaand
free stock vrije voorraad
free variable vrije variabele
freewheel vrijloop
freewheel clutch vrijloopkoppeling
freeze (to) bevriezen; diepvriezen; invriezen; verstijven
freeze mode vasthoudstatus
freezer diepvriesinstallatie; diepvrieskast; vrieskist
freezer compartment diepvriesvak; vriesvak
freezer temperature diepvriestemperatuur
freezing point vriespunt
freezing-point depressor vriespuntverlager
freezing process vriesproces
freezing room invriesruimte
freight vracht
freight ton vrachtton
French chalk Wener kalk
French curve tekenmal
French horn hoorn
French polish politoer
frequency frequentie
frequency accuracy frequentienauwkeurigheid
frequency-agile modem frequentie-aanpasbare modem
frequency allocation frequentieallocatie; frequentietoewijzing
frequency-analysis compaction frequentieanalysecompactie
frequency assignment frequentietoekenning
frequency averaging frequentiemiddeling
frequency band frequentieband
frequency band compensation frequentiebandcompensatie
frequency band width frequentiebandbreedte
frequency bias frequentiebias
frequency bridge frequentiebrug
frequency calibrator frequentiekalibrator
frequency change frequentieverloop; frequentieverschuiving
frequency changer frequentieomzetter; frequentietransformator
frequency changing frequentietransformatie
frequency channel frequentiekanaal
frequency characteristic frequentiekarakteristiek
frequency characteristics frequentiekarakteristieken
frequency code modulation frequentiecodemodulatie
frequency compatibility frequentiecompatibiliteit
frequency control frequentieregelaar; frequentieregeling; frequentieregulering; frequentiestabilisatie
frequency conversion frequentietransformatie
frequency converter frequentieomvormer; frequentieomzetter; frequentietransformator
frequency coordination frequentiecoŲrdinatie
frequency counter frequentieteller
frequency curve frequentiekromme
frequency density frequentiedichtheid; verdelingsdichtheid
frequency dependence frequentieafhankelijkheid
frequency-dependent frequentieafhankelijk
frequency-derived channel frequentie-afgeleid kanaal
frequency detector frequentiedetector
frequency deviation frequentieafwijking; frequentiedeviatie
frequency difference frequentieverschil
frequency discrimination frequentieselectie
frequency dispersion frequentiespreiding
frequency distortion frequentievervorming
frequency distribution frequentieverdeling
frequency diversity frequentiediversiteit
frequency divider frequentiedeler; frequentieverdeler
frequency division frequentiedeling; frequentieverdeling
frequency-division multiple access: FDMA meervoudige toegang met frequentieverdeling
frequency-division multiplex frequentiemultiplexsysteem; multiplexverwerking met frequentieverdeling
frequency-division multiplexing: FDM kanaalopsplitsing met frequentieverdeling
frequency domain frequentiedomein
frequency doubler frequentieverdubbelaar; verdubbeltrap
frequency doubling frequentieverdubbeling
frequency doubling recording: FDR vastlegging van de frequentieverdubbeling
frequency drift frequentiedrift; frequentieschommeling
frequency effects frequentie-effecten
frequency family frequentiefamilie
frequency function verdelingsdichtheidfunctie
frequency generator frequentiegenerator
frequency geographical sharing gedeeld geografisch frequentiegebruik
frequency interlace frequentievervlechting
frequency interlacing frequentievervlechting; spectraalverkamming
frequency interleaving frequentieverscherving
frequency jumping frequentiesprong; verspringen
frequency-locked frequentievergrendeld
frequency management frequentiemanagement
frequency meter frequentiemeter
frequency-modulate (to) frequentie moduleren
frequency modulated frequentiegemoduleerd
frequency modulation: FM frequentiemodulatie
frequency modulation - amplitude modulation FM-AM
frequency modulation improvement factor FM-verbeteringsfactor
frequency modulation improvement threshold FM-verbeteringsdrempel
frequency modulation recording: FMR frequentiemodulatie-vastlegging
frequency modulator frequentiemodulator
frequency monitor frequentiemonitor; frequentiewaker
frequency multiplex modulation frequentiemultiplexmodulatie
frequency multiplication frequentievermenigvuldiging
frequency multiplier frequentievermenigvuldiger
frequency multiplier klystron frequentievermenigvuldigingsklystron
frequency of oscillation slingerfrequentie; trillingsfrequentie
frequency of purchase koopfrequentie
frequency of vibration trillingsfrequentie
frequency overlap frequentieoverlapping
frequency polygon frequentielijndiagram; frequentiepolygoon; frequentieveelhoek
frequency prediction frequentievoorspelling
frequency priority frequentieprioriteit
frequency pulling meetrekeffect
frequency range frequentiebereik; frequentiegebied
frequency recording frequentieverslaggeving
frequency relationship frequentieverhouding
frequency response frequentiekarakteristiek; frequentieresponsie; frequentieweergave
frequency response curve frequentieresponsiekromme
frequency scanning frequentieaftasting; frequentiescanning
frequency selection frequentieselectie
frequency separator frequentiescheider
frequency shift frequentieverschuiving; frequentieverschuiving
frequency-shift keying: FSK modulatie met frequentieverschuiving
frequency-shift telegraphy telegrafie met frequentieverschuiving
frequency side frequentiekant
frequency sliding frequentieverloop; frequentieverschuiving
frequency span frequentie-interval
frequency spectrograph frequentiespectrograaf
frequency spectrum frequentiespectrum
frequency spectrum designation soortcode van het frequentiespectrum
frequency spread frequentiespreiding
frequency stability frequentieconstantheid; frequentiestabiliteit
frequency stabilization frequentiestabilisatie
frequency standard frequentiestandaard
frequency sum frequentiesom
frequency sweep frequentiezwaai
frequency swing frequentiezwaai
frequency synthesizing frequentiesynthetisering
frequency table frequentietabel
frequency time sharing time-sharing van frequenties
frequency tolerance frequentietolerantie; toelaatbare frequentieafwijking
frequency transformation frequentietransformatie
frequency transformer frequentietransformator
frequency translation frequentieconversie; frequentievertaling
frequency transmission frequentietransmissie
frequency tripler frequentieverdrievoudiger
frequency tripling frequentieverdrievoudiging
frequency variation frequentievariatie
frequent veelvuldig
fresh nieuw; vers; zoet
fresh air verse lucht
fresh air supply ventilatievoorziening
fresh water vers water; zoetwater
fresh-water immersion test zoetwaterdompelproef
Fresnel number Fresnelgetal
fret fret
fret-saw figuurzaag
friable brokkelig
friction frictie; wrijving
frictional action wrijvingswerking
frictional contact wrijvingscontact
frictional energy wrijvingsarbeid
frictional force wrijvingskracht
frictional heat wrijvingswarmte
frictional resistance wrijvingsweerstand
frictional wear wrijvingsslijtage
friction block wrijvingsblok
friction clutch frictiekoppeling; wrijvingskoppeling
friction disc frictieschijf; koppelingschijf
friction drive wrijvingsaandrijving
frictionless wrijvingsloos
friction plate frictieplaat
friction ring frictiering
friction-screw press frictiepers
friction surface wrijvingsvlak
friction torque frictiekoppel; wrijvingskoppel
friction wheel wrijvingswiel
friend vriend
fringe area fringegebied; randgebied; randzone
fringe reception conditieafhankelijke ontvangst
from part of (to) voorkomen
from ... to ... incl. tot en met
front front; vooreinde; voorfront; voorkant; voorste; voorzijde
frontal face voorkant; voorzijde
frontal lobe voorhoofdskwab
front cabinet half voorste kasthelft
front cushion voorbuffer
front edge voorrand
front end front-eind; front-end; vooreinde
front-end computer front-end computer
front-end equipment kopeindapparatuur
front-end processor: FEP front-end processor
front-end system voorgeschakeld systeem
frontier grens
front loading voorvulling
front-loading model voorlader
front panel frontpaneel
front plate voorplaat
front porch voorstoep
front seat voorzitting
front stop vooraanslag
front suspension voorwielophanging
front-to-back ratio voor-achter-verhouding
front view vooraanzicht; vooruitzicht
front visibility vooruitzicht
front wheel voorwiel
front-wheel drive voorwielaandrijving
frost vorst
frost (to) matteren
frosted mat
frosted glass matglas
frost-free vorstbestendig; vorstvrij
frost-proof vorstbestendig; vorstvrij; vriesvrij
frost-resistant vorstbestendig; vorstvrij
frosty weather vriesweer
froth (to) schuimen
frothing schuimvorming
frozen geblokkeerd
frozen food ingevroren levensmiddelen
frozen-food inventory diepvriesinhoud
frustum of a cone afgeknotte kegel
frying pan bakpan; braadpan
F-test F-toets; variantieverhoudingstoets
fuel brandstof
fuel consumption brandstofverbruik
fuel gauge benzinemeter; brandstofmeter
fuel injection brandstofinspuiting
fuel metering brandstofdosering
fuel oil stookolie
fuel pump brandstofpomp
fulcrum lastpunt; machtpunt
full uitvoerig; volledig; vol
full annealing zachtgloeien
full-baud bipolar coding volbaud bipolaire codering
full carrier volledige draaggolf
full-carrier transmission transmissie met volledige draaggolf
full drive volle uitsturing; voluitsturing
full duplex duplex; volduplex
full-duplex system volduplex systeem
full-load current vollaststroom; volle-last stroom
full-load operation vollastbedrijf
full-load power volle-last vermogen
full-load voltage volle-last spanning
full modulation volle uitsturing
fullness volledigheid
full pegging volledige tracering
full prototype compleet prototype
full reading volle uitslag
full read pulse leesimpuls; volledige leesimpuls
full scale volledig
full-scale current maximale stroom; volle uitslag
full-scale frequency maximale frequentie
full-screen editor volledig-scherm opmaakprogramma
full stop punt
full subtracter aftrekker
full tilt maximaal tilt
full time volledig
full-wave rectification dubbelfasige gelijkrichting; dubbelzijdige gelijkrichting; tweefasegelijkrichting
full-wave rectifier dubbelfasegelijkrichter; tweefasegelijkrichter
full-wave rectifier valve tweefasegelijkrichtbuis
full word woord
full write pulse schrijfimpuls
fully annealed zachtgegloeid; zacht gegloeid
fully-associative volledig associatief
fully-automatic volautomatisch
fully connected network volledig gekoppeld netwerk
fully loaded volbelast; volbezet
fully occupied volbezet
fully transistorized volledig getransistoriseerd
fume chamber zuurkast
fume-cupboard zuurkast
fumes damp
fuming substance dampafgevend materiaal
function machinebewerking; functie
function (to) functioneren; werken
functional functioneel
functional address instruction format opdrachtvorm met functionele adressen
functional analysis functionele analyse
functional baseline functionele voetlijn
functional bill-of-material functionele stuklijst
functional block functioneel blok
functional character besturingsteken; stuurteken
functional cohesion functionele cohesie
functional configuration audit functionele configuratiecontrole; functionele configuratie-audit
functional configuration identification functionele configuratie-identificatie
functional decomposition functionele decompositie
functional design functioneel ontwerp
functional diagram functieschema; functioneel schema
functional electronic block: FEB functioneel elektronisch blok
functional entity functionele entiteit
functional fault functionele fout
functional flow functionele materiaalstroom
functional interfaces functionele interfaces
functionality functionaliteit
functional language functionele taal
functional layout functionele opstelling
functional model functioneel model
functional network functioneel netwerk
functional programming functionele programmering
functional relationship functionele relatie
functional requirement functionele eis
functional schema functieschema
functional schematic diagram functieschema
functional service item functioneel service-onderdeel
functional signalling link functionele signaleringsverbinding
functional simulation functionele simulatie
functional simulator functionele simulator
functional specification functionele specificatie
functional standard functionele norm
functional structure functionele structuur
functional symbols functionele symbolen
functional test functionele beproeving; functionele test
functional test case design ontwerp van een functioneel testproces
functional testing functioneel testen
functional verification functionele verificatie
function analysis arbeidsanalyse
functionary functionaris
function control functiebesturing
function control signal functiebesturingsteken
function definition functietypering
function diagram functieschema
function generator functiegenerator
function hole besturingsponsing; functieponsing; stuurponsing
functioning werking
function input functie-invoer
function key functietoets
function keyboard functie-toetsenbord
function name functienaam
function of a service functie van een dienstverlenende eenheid
function output functie-uitvoer
function part bewerkingsdeel; functiedeel
function procedure functieprocedure
function range functiebereik
function reference functieverwijzing
function signal functiesignaal
function subprogram functie-subprogramma
function value functiewaarde
function view functiebeeld
fundamental fundamenteel; grondbeginsel; grondtoon; tonica
fundamental component grondcomponent
fundamental deviation basisgrensmaatafwijking
fundamental frequency basisfrequentie; grondfrequentie
fundamental harmonic grondharmonische
fundamental keying frequency maximale frequentiemodulatie
fundamental limit of size basisgrensmaat
fundamental notion grondbegrip
fundamental research fundamenteel onderzoek
fundamentals grondslagen; grondslag
fundamental unit grondeenheid
fundamental wave grondgolf
fundamental wavelength grondgolflengte
fungicidal schimmelwerend
fungicide schimmeldodend middel
fungus schimmel; zwam
fungus growth schimmelgroei
funnel trechter; trompet; vultrechter
furcation coupling mengkoppeling
furnace oven
furnace black vlamroet
furnace charge ovenlading
furnace lining ovenbekleding
furnace slack hoogovenslak
furnish (to) stofferen; verschaffen
furnishing stoffering
furnish with information (to) verstrekken
furniture beslag
further to vervolg op
fuse smeltveiligheid; veiligheid; weerstand; zekering
fuse (to) doorbranden; doorslaan; doorsmelten; samensmelten; smelten; versmelten; zekeren
fuse block zekeringblok
fuse box zekeringdoos; zekeringkast
fused deposition modelling versmeltende depositiemodellering
fused salt bath gesmolten zoutbad
fuse holder veiligheidshouder; zekeringhouder
fuse plate veiligheidsplaat; zekeringplaat
fuse resistor springweerstand
fuse together (to) aaneensmelten
fuse wire smeltdraad
fusible smeltbaar
fusible alloy smeltlegering
fusible metal smeltmetaal
fusing range smelttraject
fusing temperature smelttemperatuur
fusing time doorsmelttijd
fusion gegevensversmelting; kernfusie
fusion heat smeltwarmte
fusion process smeltproces
fusion weld smeltlas
fusion welding smeltlassen
future toekomstig
future expectations toekomstverwachtingen
future order toekomstige order
fuzzify (to) vaag maken
fuzzy fuzzy; vaag; wazig
fuzzy cognitive map: FCM vage cognitieve voorstelling
fuzzy logic fuzzy logica; vage logica
fuzzy logic inferences per second: FLIPS aantal vage logica conclusies per seconde
fuzzy picture onscherp beeld
fuzzy set vage verzameling
fuzzy theory fuzzy theorie