For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


maagdelijke band virgin tape
maagdelijke ruis virgin noise
maakbaarheid manufacturability; feasibility
maakcontact make contact
maakopdracht shop order; manufacturing order
maak-op-order make to order
maakstand make position; operate position; pickup position
maaktijd make time; operate time; pickup time; pull- in time
maak-voor-voorraad make to stock
maalgraad freeness; fineness
maalgraadmeter freeness gauge; fineness gauge
maalrol grinding roll
maandelijks monthly
maandelijks verkoopplan monthly sales plan
maandplan month plan
maandverdeling breakdown per month; monthly breakdown
maas mesh
maasgenerator mesh generator
maasrouteringsprogramma maze router
maaswijdte size of mesh
maat dimension; size; measurement; gauge; measure; time; tempo; mate; metrics
maataanduiding size indication
maatafwijking deviation
maatbeker graduated beaker
maatbestendig dimensionally stable; size-holding
maatchip custom-designed chip
maatcilinder graduated cylinder; measuring glass
maateenheid unit of measurement
maatglas graduated cylinder; measuring glass
maathoudend dimensionally stable; size-holding
maatinschrijving dimensioning
maatkolf volumetric flask; graduated flask; measuring flask
maatlat measuring rod
maatlijn dimension line
maatnauwkeurigheid dimensional accuracy
maatopgave indication of dimensions
maatpen plug gauge
maatpipet graduated pipette
maatregel measure; action; corrective stop
maatschappelijke eisen social requirements
maatschappelijk werk social work; welfare work
maatschappij company; society
maatschets dimensioned sketch; dimensional sketch; dimensions sketch
maatstaf yardstick; criterion; measure; standard
maattolerantie dimensional tolerance
maatvast dimensionally stable; size-holding
maatvastheid dimensional stability
maatverandering dimensional change
maatverschil dimensional difference
maatvoering dimensioning
maatwerkprogrammatuur custom-made software
mach mach
machinaal mechanical; powered
machinaal leesbare gegevens machine script
machinaal ontvetten mechanical degreasing
machinaal slijpen mechanical grinding
machinaal solderen mechanical soldering
machinale montage mechanical assembly
machinale verwerking machine-processing; mechanized processing
machinale voorbehandeling mechanical pre-treatment; mechanical surface preparation
machine machine; engine; craft
machine-afhankelijk machine dependent
machine-afstelling machine setting
machinebankwerk bench work
machinebankwerker machinist; machine operator; engineer fitter
machinebediende machine operator
machinebediener machine operator
machinebediening machine operation
machinebelading machine loading
machinebeschrijving machine description
machinebesturingsprogramma machine instruction set
machinebeveiliging machine guard
machinebewerking machining operation; machine operation; computer operation; function
machinebezetting machine load; machine loading
machinebouw mechanical engineering; machine building
machinecode machine code
machinedeel machine part
machinedefect machine breakdown
machine-element machine element
machinefabriek machine shop; engineering works
machinegang machining operation; machine run; pass; run
machine-georiŽnteerde functionele activiteit machine functional operation: MFO
machine-georiŽnteerde functionele entiteit machine functional entity: MFE
machinegerichte taal computer-oriented language; computer-dependent language; machine-oriented language
machinegroep machine group
machinehal machine hall; machine shop
machine-instructie machine instruction
machine-intensief capital intensive
machinekamer engine room
machinekegel morse taper
machineklem machine vice
machineleesbaar machine readable
machinelogica machine logic
machine-olie machine oil; engine oil
machine-onafhankelijk machine independent
machine-onafhankelijke taal computer-independent language
machine-onderdelen machine parts
machine-oorsprong machine zero; system basic origin
machine-opdracht computer instruction; machine instruction
machine-opdrachtencode computer instruction code; machine language
machine-opdrachtenrepertoire computer instruction set
machinepark machine park; machinery
machineplanning machine scheduling
machineprogramma machine program
machineprogrammagegevens machine program data
machinereferentiepunt machine reference point
machinerichting machine direction
machineschaaleenheid machine unit
machineslag machine cycle
machinestaal machine carbon steel
machinesteller machine setter
machinestoring machine breakdown
machinetaal machine language; computer language; machine code
machinetafel machine table; platen
machinetijd machine time; computer time
machine-uur machine hour
machinewerkplaats job shop
machinewoord machine word
macht power
machtpunt fulcrum
machtreeks power series
macro macro; macro-instructions
macro-assembleerprogramma macro assembler
macro-assembleertaal macro assembly language
macrobibliotheek macro library
macrodefinitie macro declaration
macro-expansie macro expansion
macrofoto macrophotograph; photomacrograph
macrofotografie macrophotography; photomacrography
macrofunctie macro function
macrogenerator macro generating program; macro generator
macrohardheid macro-hardness; macrohardness
macro-instructie macro instruction
macromoleculair macro-molecular
macro-opdracht macro instruction; macro statement
macro-oproep macro call
macroprocessor macro processor
macroprogrammatuurbestand macro software file
macroprogrammering macro programming
macropunt N-point
macroscopisch macroscopic
macrostructuur macro structure
macrosubstitutie macro substitution
macrotaal macro language
madeschroef grub screw
magazijn store; stores; storeroom; warehouse; magazine; cartridge; department store; chain store
magazijnartikel stock item; article in stock
magazijnbeheer materials distribution management; physical distribution management: PDM
magazijnbon stores requisition
magazijnkosten materials distribution cost; physical distribution cost; storage cost
magazijnmutatie inventory transaction
magazijnontvangst receipt stockroom
magazijntypes stock types
magazijnvoorraad physical inventory; store stock
magazijnwerkzaamheden warehousing
magenta magenta; bluishred; minusgreen
magneet magnet
magneetband magnetic tape
magneetbandcartridge tape cartridge
magneetbandcassette tape cassette
magneetbandeenheid magnetic tape unit; tape deck; tape drive
magneetbandgeheugen magnetic tape store; magnetic tape storage
magneetbandlezer magnetic tape reader
magneetbandorgaan magnetic tape unit; tape deck
magneetbellengeheugen bubble memory; magnetic bubble memory
magneetblok block magnet
magneetdraad magnetic wire
magneetdraadgeheugen magnetic wire store
magneetfilm magnetic film
magneetfilmgeheugen magnetic film store
magneethouder magnetic bracket; magnet carrier; magnet holder
magneetinkt magnetic ink
magneetkaart magnetic card
magneetkaartgeheugen magnetic card store; magnetic card storage
magneetkern magnetic core; core
magneetkerngeheugen magnetic core store; magnetic core storage; magnetic core
magneetkop magnetic head; head
magneetring ring magnet
magneetschijf magnetic disc
magneetschriftlezen magnetic character recognition; magnetic ink character recognition: MICR
magneetschriftlezer magnetic character reader
magneetspoor magnetic track
magneetstaaf magnetic bar
magneetstrip magnetic stripe
magneetstripgeheugen data cell storage
magneetsysteem magnet system
magneettrommel magnetic drum
magneettrommelgeheugen magnetic drum store; magnetic drum; drum; magnetic drum file memory
magnegrafoon magnetic recorder
magnegramdrager magnetic tape
magnesium magnesium
magnesiumfluoridefosfor magnesium fluoride phosphor
magnesiumsilicaatfosfor magnesium silicate phosphor
magnesiumwolfraamfosfor magnesium tungsten phosphor
magnetisatie magnetization
magnetisatiekromme magnetization curve
magnetisch magnetic
magnetisch beeld magnetic picture
magnetisch circuit magnetic circuit
magnetische afbuiging magnetic deflection
magnetische afscherming magnetic metal shell; magnetic shield; metal screen; magnetic shielding
magnetische band magnetic tape
magnetische bandafsluiting magnetic door gasket
magnetische bias magnetic bias
magnetische brug magnetic bridge
magnetische cel magnetic cell
magnetische constante magnetic constant
magnetische cyclus magnetic cycle
magnetische dichtheid magnetic density
magnetische dikke film magnetic thick film
magnetische dipool magnetic dipole
magnetische documentenlezer magnetic document reader
magnetische draad magnetic wire
magnetische dunne film magnetic thin film
magnetische film magnetic film
magnetische flip-flop magnetic flip-flop
magnetische flux magnetic flux
magnetische gegevensdrager magnetic data carrier
magnetische geluidsopnemer magnetic recorder
magnetische inductie magnetic induction
magnetische inkt magnetic ink
magnetische intensiteit magnetic intensity
magnetische kaart magnetic card
magnetische kern magnetic core; core
magnetische kop magnetic head
magnetische kracht magnetic force
magnetische kring magnetic circuit
magnetische laag magnetic coat
magnetische last magnetic load
magnetische modulator magnetic modulator
magnetische omvormer magnetic transducer
magnetische opslag magnetic storage
magnetische polen magnetic poles
magnetische rem magnetic brake
magnetische resistentie magnetoresistance
magnetische schakelaar magnetic switch
magnetische schijf magnetic disc
magnetische sonde magnetic probe
magnetische spleet magnetic gap
magnetische spoel magnetic coil
magnetische stof magnetic material
magnetische straling magnetic radiation
magnetische strip magnetic stripe
magnetische tape magnetic tape
magnetische terugkoppeling magnetic feedback
magnetische transversale trilwijze transverse magnetic mode
magnetische trommel magnetic drum
magnetische veldsterkte magnetic field strength
magnetische versterker magnetic amplifier
magnetische verzadiging magnetic saturation
magnetische weerstand magnetic resistance; reluctivity; magnetoresistor
magnetisch geheugen magnetic memory
magnetisch geheugenelement magnetic cell; static magnetic cell
magnetisch geluid magnetic sound
magnetisch materiaal magnetic material
magnetisch meetinstrument magnetic balance
magnetisch moment magnetic moment
magnetisch moment van een elektron electron magnetic moment
magnetisch schriftlezen magnetic character recognition; magnetic ink character recognition: MICR
magnetisch spoor magnetic track
magnetisch strooiveld stray magnetic field
magnetisch veld magnetic field
magnetisch veld van de aarde earth's magnetic field
magnetisch wisselveld alternating magnetic field
magnetiseerapparaat magnetizing apparatus
magnetiseerbaar magnetizable
magnetiseren to magnetize
magnetiserende kracht magnetizing force
magnetiserende stroom magnetizing current
magnetisering magnetization
magnetisme magnetism
magnetodynamisch magnetoelectric
magneto-elektronica magnetics
magnetofoon tape recorder
magnetostrictie magnetostriction
magnetostrictieluidspreker magnetostriction loudspeaker
magnetostrictiemicrofoon magnetostriction microphone
magnitude magnitude
mahonie mahogany
Maillechort-draad argentan
mainframe mainframe
majoreereffect effect of majorating
majoreren to majorate
majoriteitsdrager majority carrier
maken to make; to manufacture; to repair
maken of kopen make or buy
maken-op-order make to order
maken van een exemplaar to instance; to instantiate
maken van elektronische prototypes electronic prototyping
maken-voor-voorraad make to stock
makore macore; makorť
mal die; jig; fixture; template; master; gauge; mould
malcode template code
maleÔnaathars maleic resin
malen to grind
Maltezer kruis Maltese cross
management management
managementactiviteiten management processes
managementfunctie management function
managementfuncties management functions
managementinformatiesysteem management information system: MIS
manbezetting manpower loading; manpower utilization
manchet sealing
mancovoorraad shortage
mandag man day
mandfles wicker bottle; carboy
mangaan manganese
mangaankoperband manganese copper strip
mangaannikkel manganese nickel
mangaanstaal manganese steel
manier mode
manifest manifest
manipulator manipulator
manipulator met een vaste (bewerkings)volgorde fixed sequence manipulator
manipuleerbare industriŽle robot manipulating industrial robot
manjaren man years
mankracht manpower
manmaand man month
mannetjesstekker male plug
manniet mannite; mannitol
manometer manometer; pressure gauge
mantel casing; housing; sheath; shell; jacket
manteldraad clad wire
mantelfrees plain milling cutter; slab mill
mantelgekoeld jacketed
mantelkoeling jacket cooling
mantelkopfrees shell end mill; side and face cutter
mantel voor glasvezel cladding
mantijd mantime
mantisse mantissa; fixed point part
manuaal manual
manueel manual
manuur man hour
map file
mappenrek file rack
Marconi-antenne Marconi antenna; Marconi aerial
marge margin; guide margin
marginaal marginal
marginale beproeving marginal testing; bias testing
marginale kosten marginal costs
marginale kostenbeschouwing marginal costing
marginale kostenbesparing marginal cost savings
markering mark; marker
markeringssignaal marker signal
markeringsteken marker
markering van een gegevensverzameling file mark
marketing marketing
marketing-mix marketing mix
marketing planning marketing planning
markt market
marktaandeel market share; market coverage
marktanalist market analyst
marktanalyse market analysis
marktgebied market area
marktgericht gegevensbeheer marketing data management
marktgroei market growth
marktonderzoek market research; market investigation
marktonderzoeker market researcher; market investigator
marktontwikkeling market development
marktpenetratie market penetration
marktplanning market planning
marktpositie market position
marktprijs market price
marktsituatie market situation
marktvoorspelling market forecast
marktvraag market demand
marktwaarde market value
markup markup
marmerkalkspaat marble calcide
maser maser
masker mask; face mask
maskerbeeldbuis shadowmask tube
maskeren to mask
maskerhouder mask holder
maskering masking
maskering van de storing fault masking
maskermicrofoon mask microphone
maskerontwerp artwork; mask design
maskeropening aperture
maskerrand mask edge
massa mass; earth; ground; chassis
massa-aansluitpunt earthing point
massaal massive
massacommunicatie mass communication
massadeeltje mass particle; mass element
massafabricage mass production
massageheugen large-capacity storage; mass storage; file store; bulk storage
massagoedlading bulk cargo
massakerngeheugen bulk core storage
massale parallelverwerking massively parallel processing: MPP
massamedia mass media
massaproduct mass product
massaproductie mass production
massapunt mass point
massareactie mass reaction
massatraagheid mass inertia
massatraagheidsmoment mass moment of inertia
massa-uitgifte bulk issue
massa van een elektron in de rusttoestand mass of electron at rest
massaweerstand mass resistivity
massawerk production work
massawerking mass effect
massazwaartepunt mass centre; centre of gravity
massief solid
massief circuit solid circuit
massief ruimtelijk model solid model
mast mast
mastbevestiging mast mounting
master master
masterdiskette master diskette
mastisolator mast insulator
mastklem mast clamp
mastkoppelfilter mast antenna-coupler; mast antenna- signal splitter; mast aerial-coupler; mast aerial signal- splitter
mastmontage mast mounting
mat mat; matt; matte; flat; dull; frosted
matbeitsbad ground mat dip; dead dip; mat finish; dull finish
matbeitsen mat dipping; dead dipping
matblank uncoloured matt
mate degree
maten uitzetten to plot measurements
materiaal material; stock
materiaalaanslag stock stop
materiaalaanvoer materials supply; feed; stock feed
materiaalaanvraag material requisition
materiaalafgifte material issue
materiaalafgifte-autorisatie material requisition
materiaalafname material removal; material delivery; material issue
materiaalbak bin; tray; tote box
materiaalbehandeling materials handling
materiaalbeheer material management: MM; materials control
materiaalbeheerder material manager
materiaalbehoefte material requirement
materiaalbehoefteberekening material requirements calculation
materiaalbehoefteplanning material requirements planning: MRP
materiaalbeproeving materials testing
materiaalbesparing material economy; saving in material; material saving
materiaalbestand materials file
materiaalbesturing material control
materiaalbewerkend bedrijf processing plant
materiaalbon materials requisition note
materiaalbreedte width of stock
materiaalcode materials code
materiaaldeeltje material particle
materiaaldikte material thickness; stock thickness
materiaaleigenschap material property
materiaaleis material requirement
materiaalfout material defect
materiaalgebruik material usage
materiaalgegevens material data
materiaalgeleiding stock guide
materiaalgeleidingslijst stock guide
materiaalhardheid material hardness
materiaalinkoop materials purchase; materials procurement
materiaalinkoopbon materials purchase requisition note
materiaalkeuring material inspection
materiaalkeuze material selection
materiaalkosten material cost
materiaallijst bill-of-material: BOM
materiaalmutatie material mutation
materiaalopbrengst material yield
materiaalophoping material accumulation
materiaalopnamen withdrawals
materiaalopschuiving stock advance
materiaalopslag material storage
materiaalopstand material rack
materiaalovermaat surplus material
materiaalplanner material planner
materiaalplanning material planning
materiaalprijs material price; material cost
materiaalproducent basic producer
materiaalproductiviteit material productivity
materiaalsoort kind of material; type of material; material type
materiaalspanning material stress
materiaalspecificatie material specification
materiaalsterkte material strength
materiaalstrook stock strip
materiaalstroom flow of materials; material flow
materiaalstroomsysteem material flow system
materiaaltoegift material allowance; surplus stock
materiaaltoevoer materials supply; feed; stock feed
materiaaluitgifte material issue
materiaaluitgifteplanning material issue planning
materiaalverbruik material consumption
materiaalvermoeidheid material fatigue
materiaalverspilling material wastage
materiaalverwerking material processing; material working
materiaalverwerving material procurement
materiaalvoeding stock feed
materiaalvoorraad material stock
materiaalvoorziening materials supply
materiaalvorm material form
materiaalwaarde van een partij batch material value
materials management materials management
materials manager materials manager
materie matter
materiedeeltje particle of matter
materieel plant; material
materiŽle schade material damage; loss of property
mate van de verandering rate of change
matglas frosted glass; ground glass; focusing screen; ground glass
matheid mattness
mathematicus mathematician
mathematiek mathematics
mathematisch mathematical
mathematische besliskunde mathematical decision science
mathematische programmering mathematical programming
mathematisch model mathematical model
matig glanzend semi-glossy
matricator matrix unit
matriceren to matrix
matricering matrixing
matrijs mould; mold; die; die set
matrijsafmeting die size
matrijsbevestigingsflens mould retaining flange
matrijsbouwer mould designer
matrijsconstructie mould design; mould construction; die design
matrijscorrectie mould correction
matrijsdeel mould part; mould section
matrijsdeelnaad mould parting line
matrijsdoorn head mandrel
matrijshelft mould half
matrijsholte mould cavity; mould impression; die cavity
matrijshouder die adaptor
matrijsinzetstuk mould insert
matrijskern mould core
matrijsklem head clamp
matrijslippen die lips
matrijs met afdrukplaat stripper plate mould
matrijsmontageplaat mould mounting plate
matrijsontluchting mould venting
matrijsontwerp mould design; mould construction
matrijsopening mould opening; daylight
matrijsopeningshoogte maximum clearance of mould
matrijs-open tijd mould opening time
matrijsopspanplaat die plate; die platen
matrijsplaat mould platen
matrijsslede mould slide
matrijssluiteenheid mould closing unit
matrijssluiting mould closure
matrijssluitkracht mould clamping force; clamping pressure
matrijssluittijd mould closing time
matrijssmeden die forging
matrijstekening mould drawing
matrijstorpedo die torpedo
matrijsvergrendeling mould clamp
matrijsvulling shot
matrijzenfabricage met behulp van zachtere materialen soft-cooling
matrix array; matrix
matrixeenheid array device
matrixen to matrix
matrixering matrixing
matrixgeheugen matrix store; coordinate store
matrixschakeling matrix circuit
matrixstuklijst matrix bill-of-material
matrixtrap matrix stage
matrixversterkerbuis matrix amplifier tube
matrixverwerkingseenheid array processor
matteerpap flatting paste
matteren to flatten; to frost; to grind
matteringsmiddel flatting agent; gloss-reducing agent; matting agent
matvernikkelen dull nickel plating
matverschromen dull chromium plating
matverzilveren dull silver plating
matverzinken dull zinc plating
maxima maxima
maximaal maximum; maximal: max
maximaal bereikbare versterking maximum available gain
maximaal bruikbare frequentie maximum usable frequency
maximaal gemiddeld doorgelaten uitvalpercentage average outgoing quality limit
maximaal signaalniveau maximum signal level
maximaal tilt full tilt
maximaal toegestane bolheid maximum permissible bow
maximaal vermogen maximum power
maximaal wit white peak; peak white
maximaal zwart black peak; peak black
maxima en minima maxima and minima
maximale frequentie full-scale frequency
maximale frequentiemodulatie fundamental keying frequency
maximale horizontale druk maximum thrust
maximale machinecapaciteit maximum machine capacity
maximale ruimte maximum space
maximale spanning maximum voltage
maximale stroom full-scale current; maximum current
maximale uitbuiging maximum deflection
maximale uitrekking maximum elongation
maximale waarde maximum value; maximal value
maximale wringing maximum torque
maximaliseren to maximize
maximum maximum
maximum bestelhoeveelheid maximum order quantity
maximum beveiliging overload protection; overload release
maximum contrast maximum contrast
maximum materiaaltoestand maximum material condition: MMC
maximum schakelaar overload protection; overload release
maximumvoorraad maximum inventory; maximum stock; permissible stock
maximum wit white peak; peak white
maximum zwart black peak; peak black
max-min orderverwerkingssysteem max-min control system
Maxwell-brug maxwell bridge
Maxwelldriehoek Maxwell triangle
McCulloch-Pitts neuron McCulloch-Pitts neuron
mechanica mechanics
mechaniek mechanism
mechanisatie mechanization
mechanisch mechanical
mechanische aanstootgevoeligheid mechanical sensitivity to microphony
mechanische admittantie mechanical admittance
mechanische bias mechanical bias
mechanische controle mechanical inspection
mechanische demping mechanical damping
mechanische eigenschappen mechanical properties
mechanische gelijkrichter mechanical rectifier
mechanische geluidsopnemer mechanical recorder
mechanische impedantie mechanical impedance
mechanische integrator integrating mechanism; integrating gear; variable speed gear: VSG
mechanische interface mechanical interface
mechanische overdrachtsimpedantie transfer mechanical impedance
mechanische programmering mechanical programming
mechanische reactantie mechanical reactance
mechanische scanner mechanical scanner
mechanische vertaling mechanical translation
mechanische verwerking mechanized processing; automated data processing; electronic data processing
mechanische werkplaats job-shop
mechanisch lawaai mechanical noise
mechanisch model mechanical model
mechanisering mechanization
mechanisme mechanism
medebeslissingsrecht right of co-determination
mededeling information; communication
mededinger rival; competitor
mededinging competition
medeverantwoordelijkheid co-responsibility
medewerker co-worker; collaborator
medewerking buy-in
medezeggenschap participation; co-determination
media media
mediaan median
mediaangemiddelde median
mediaangemiddelde van de cumulatieve frequentie median cumulative frequency
medicinaal medicinal
medisch medical
medium medium
meedelen to inform; to communicate
meedelen aan to impart to
meedraaien to rotate at the same time; to, be entrained
meedraaiend centrum revolving centre
meedraaien met to rotate with
mee- en tegenschakeling concurrent and countercurrent connection
meegaandheid compliance; trackability
meegeperst moulded-in
meegeven to send along with; to yield
meegevend flexible; compliant; conformal
meekoppeling positive feedback
meeleveren to supply with; to co-supply
meeloop tracking
meelopen to run with; to travel with
meelopend geslingerd wikkelen progressive cross- winding
meeluisteren to monitor
meeluisterversterker monitoring amplifier; bridging amplifier
meeneemfrictie carrying friction
meeneempal catch; carrier pawl
meeneempen carrier; dragger
meeneemplaat driver plate; catch plate
meeneemschijf coupling disc; catch plate
meeneemspil catch spindle
meeneemsynchronisatie pull-in type synchronization
meeneemveer catch spring
meenemen to take along; to catch; to entrain
meenemer catch; driver; carrier
meenemerplaat carrier plate
meepersen to mould in
meeraderig multi-core
meeraderige kabel multi-core cable
meeradresinstructie multiple address instruction; multi-address instruction
meeradresopdracht multiple address instruction; multi-address instruction
meercellige luidspreker multicellular loudspeaker
meerderheidsdrager majority carrier
meerderheidselement majority element
meerdimensionaal multivariate
meerdimensionale verdeling multivariate distribution
meerelementsantenne multi-element antenna; multi- element aerial
meerfasig polyphase
meergangige schroefdraad multi-start thread
meergebruikerssyteem multi-user system
meerkarweibewerking multi-job processing
meerkopsysteem multi-head system
meerlaagscircuit multilayer circuit
meerlaagsconstructie multi-junction device
meerlaagswikkeling multi-layer winding
meerlevering overdelivery
meermaals lezen multi-real feeding
meerniveau multilevel
meerniveausimulator multilevel simulator
meerniveaustuklijst multilevel bill-of-material
meerniveautracering multilevel where-used
meerniveautraceringslijst multilevel where-used list
meerpaal terminal post; contact rod
meerpaaltje terminal post; contact rod
meerpenaansluiting multipin connection
meerpolig multi-pole
meerpoortenkoppeling van optische vezels fiber-optic multiport coupler
meerprijs extra charge; extra cost; more-price
meerschijvenkoppeling multi-disc clutch
meerschroefextruder multi-screw extruder
meersectiewikkeling multi-section winding; Pi- winding
meerspillige boorkop multi-spindle drilling head
meersporenkop multi-track head
meerstandenschakelaar multiple switch
meertakenverwerking multitasking; multitask operation
meertoegangssysteem multi-access system
meertoppig multi-peaked
meertoppige verdeling multimodal distribution; multi-peaked distribution
meertrapseenheid multistage device
meertrapsversterker multi-stage amplifier
meervoudig multiple
meervoudig aaneengeregen multithreaded
meervoudig bedraad multiwired
meervoudig circuit composite circuit
meervoudige bewerking van taken multitasking
meervoudige correlatie multiple correlation
meervoudige grijper multiple gripper
meervoudige instructie - meervoudige gegevensstroom multiple instruction - multiple data stream: MIMD
meervoudige instructies en meervoudige gegevens multiple instruction multiple data: MIMD
meervoudige kabel composite cable
meervoudige matrijs multi-cavity mould; composite mould
meervoudige overerving multiple inheritance
meervoudige programmering multiprogramming
meervoudige registratie in more than one register
meervoudige routering diverse routing
meervoudige selectie CASE clause
meervoudige tekenset multiple character set
meervoudige toegang multi-access; multiple access
meervoudige toegang met frequentieverdeling frequency-division multiple access: FDMA
meervoudige toegang met lijnaftasting carrier sense multiple access: CSMA
meervoudige toelevering multiple sourcing
meervoudige vertragingstijd multiple delay
meervoudige verwerking multiprocessing
meervoudige verwerkingseenheid multiprocessor
meervoudige verwerking van taken multitasking
meervoudig-exclusieve selectieve constructie multiple exclusive selective construct
meervoudig gebruik multi-usage
meervoudig gekoppeld multilinked
meervoudig geluidsspoor multiple sound track
meervoudig gerichte posenauwkeurigheid multi- directional pose accuracy
meervoudig-inclusieve selectieve constructie multiple inclusive selective construct
meervoudig-niveau adres multilevel address
meervoudig steekproefsysteem multiple sampling system
meervoudig uitgevoerde werking multimode operation
meerwaardige logica multivalued logic
meeschuivende periodeplan moving-period plan: MPP
meeschuivende periodeplanning moving period planning: MPP
meesleeposcillator locked oscillator
meest most
meest algemeen voorkomende waarde most commonly occurring value
meestergast foreman
meester-slaaf master slave
meest linkse byte high order byte
meest linkse positie high order position
meest rechtse byte low order byte
meest rechtse positie low order position
meetafdeling metrological department
meetapparaat measuring apparatus; test apparatus; measuring instrument
meetapparatuur measuring equipment
meetbaar measurable
meetbaar getal rational number
meetband measuring tape; test tape
meetbeker measuring can
meetbereik measuring range
meetbeugel measuring bracket
meetbrug bridge
meetbuis measuring tube; test electron tube
meetbureau test board; test deck
meetcircuit measuring circuit; test circuit
meetdiafragma test diaphragm; orifice
meetdraad test lead
meetdruk measuring pressure
meeteenheid measuring unit; unit of measurement
meeteis test requirement; measurement requirement
meet- en regelsysteem control system
meet-en regeltechniek automatic control engineering; process control
meetfout measurement error; measuring error
meetfrequentie measuring frequency; test frequency
meetgebied measuring area
meetgereedschap measuring tools; measuring equipment
meetgevoeligheid measuring sensitivity
meetinrichting measuring instrument
meetinstrument meter
meetkabel measuring cable; test lead
meetkaliber measuring gauge
meetkamer metrological department
meetklem test terminal
meetklokje dial gauge; dial indicator
meetkogel measuring ball
meetkooi test cage
meetkop probe; measuring head
meetkunde geometry
meetkundig geometrical
meetkundige plaats locus
meetkundig gemiddelde geometric mean
meetlat rule
meetlint measuring tape
meetloep graduated magnifier
meetlus test loop
meetmal test jig
meetmethode measuring method; method of measurement; test method
meetnauwkeurigheid measuring accuracy
meetniveau test level
meetonnauwkeurigheid measuring inaccuracy
meetontvanger measurement receiver
meetopnemer measuring transducer
meetopstelling measuring arrangement; measuring array; test array
meetoscilloscoop test oscilloscope; precision oscilloscope
meetpaneel test panel
meetpen measuring pin; measuring prod; test pin; test prod
meetplaat test record
meetplaats measuring stage; measuring station; measuring unit; measuring room; gauge point
meetpunt measuring point; test point
meetpuntaanpassing measuring point adaptation
meetrapport test report
meetrek test rack
meetrekeffect pulling effect; frequency pulling
meetresultaat result; result of measurement; test result
meetschakeling measuring circuit; test circuit
meetschema test diagram
meetsignaal measuring signal; test signal
meetsignaalgenerator test signal generator
meetsnoer measuring flex; test lead
meetspanning test voltage
meetspoel measuring coil; standard coil; test coil
meetstaaf measuring rod
meetstand measuring position
meetstandaard measurement standard
meetstift measuring pin
meetstraat measuring line
meetsysteem measuring system
meettafel test board; test desk
meettechniek measuring technique; science of measurement
meettechnieken measuring techniques
meettemperatuur measuring temperature
meettoestand measuring condition
meettoestel measuring apparatus; measuring appliance; measuring set; test set
meettransformator test transformer
meetvlak gauging face; measuring surface; test land; test pad
meetvoorschrift measuring instructions
meetweerstand measuring resistance
meetzender signal generator
meezingen vibrating in resonance
mega mega
mega-ampŤre megampere
megabit megabit
megabyte megabyte
megacyclus megacycle
megahertz megahertz: MHz
megavolt megavolt
megawatt megawatt
melamine melamine
melamineformaldehydeverf melamine formaldehyde paint
melaminehars melamine resin
melddienst information service
meldingssysteem signalling system
meldontvanger access receiver
melkachtig milky
melkglas opal glass; milk glass
melkzure butylester butyl lactate
melkzure ethylester ethyl lactate
melkzuur lactic acid
membraan diaphragm
membraanafsluiter diaphragm valve
memoryknop memory knob
mengbaar miscible; mixable
mengbeeld mixed image
mengbeker cup; bowl
mengbuis mixer valve; mixer tube
mengdiode mixer diode
mengelmoestotaal hash total
mengen to mix; to blend
menger mixer; blender
mengfilter mixing filter
menggas gas mixture
menging mixing; dubbing
mengkastje mixer; mixer unit
mengketel mixing drum; mixing vessel
mengkleur mixing colour; matching colour; mixed colour; matched colour
mengkoppeling furcation coupling
mengkraan mixing valve
menglessenaar mixer; mixer unit; mixing console
menglicht mixed light
mengmogelijkheid mixing facility
mengopdracht assembly order
mengpaneel mixer; mixing unit; mixing desk
mengproduct mixer product; mixture product
mengrecept assembly parts list
mengschakeling mixer circuit
mengsel mix; mixture; compound
mengsel van karweien job mix
mengsignaal mixing signal
mengsignalering composite signalling: CX
mengtafel mixer; mixing console; master control; central control desk
mengtotaal hash total
mengtransistor mixer transistor
mengtrap mixer stage
mengvat mixing barrel; mixing vessel
mengverf matching paint; mixing paint
mengverhouding mixing ratio; ratio of mixture
mengvorm mixed mode; mixing vessel; intermediate form; hybrid
menie red lead
menselijk human
menselijke betrekkingen human relations
menselijke factor human factor; human element
menselijke fout human error
menselijke interface human interface
mensen people; manpower; labour force
mens-georiŽnteerde functionele actie human functional operation: HFO
mens-georiŽnteerde functionele entiteit human functional entity: HFE
mens-machine interface human-machine interface: HMI; man-machine interface: MMI
mens-machine redundantie human-machine redundancy
mensuur man hour
mentaal model mental model
menu menu
menugeoriŽnteerd menu-oriented
menugestuurd menu-driven
menu-omzeiling menu by-pass
mepolesco metallized polyester capacitor
mercurijodide mercuric iodide
meridiaan meridian
merk brand; mark
merkartikel branded product
merkbaar perceptible; noticeable
merkcijfer figure stencil
merken to mark
merkenbureau trade mark office
merkenimage brand image
merkletter letter stencil
merknaam trade name; brand; brand name
merkpunt mark
merkstempel marking punch
merkstreep mark
merkstrip brand strip
merkteken mark; marker
merktekenlezer marker
mes knife; cutter; blade; cutting blade
mesa mesa
mesatransistor mesa transistor
mesbeitel knife; side cutting tool
mescontact blade contact
mesje cutter
meskant knife edge
meskantoplegging knife edge bearing
meskopfrees inserted-tooth cutter
meskopsteunpunt knife edge fulcrum
meson meson
mesplaat cutter holder
mesplamuur knifing filler; putty
mespoot cutter blade
messchakelaar knife switch
messenslijper knife sharpener
messing brass
messinganode brass anode
messingbad brass bath; brass solution
messingbeitsbad brass pickling bath; brass bright dip
messingdraad brass wire
messing-en-groefverbinding tongue-and-groove joint
messingfrees tongue cutter; tonguing cutter
messinggaas brass gauze
messingschaaf tonguing plane; tongue plane
messtemppel dinking tool; compound dinking tool
metaal metal
metaalbasistransistor metal-base transistor
metaalbewerking metal working
metaalbewerkingsgereedschappen metal working tools
metaaldamp metal vapour
metaaldeeltje metal particle
metaaldraad metal wire
metaaldraaien metal turning
metaalfilm metal film
metaalgaas metal gauze
metaalgelijkrichter metal rectifier
metaalgieterij metal foundry
metaalgietstuk metal casting
metaalglans metallic lustre
metaalglansverf metallic-lustre paint
metaalgruis metal grit
metaalhoudend metalliferous
metaalindustrie metal industry
metaalinkt ink for metal
metaalkeramiek powder metallurgy
metaalkunde metallurgy
metaallaag metal film
metaallaagweerstand metal-film resistor
metaalmaskeren metal masking
metaalneerslag metal deposition
metaaloxide metal oxide
metaaloxide halfgeleider/veldeffecttransistor metal- oxide semiconductor/field-effect transistor: MOSFET
metaalproducten metal products
metaalschroef metal screw
metaalschuim dross
metaalslak metal slag
metaalspuiten metal spraying
metaalstof metal dust
metaalstructuur metal structure
metaalwaren metal wares
metaalwasmachine metal washer; metal washing machine
metaalzout salt of the metal to be deposited
metabestand metafile
meta-CASE gereedschap meta-CASE tool
metacresolpurper metacresol purple
metafile voor de computergrafiek computer graphics metafile: CGM
metagegevens meta-data
metakennis meta-knowledge
metaklasse meta-class
metalen afscherming metal screening; metal shielding
metallisch metallic
metalloÔde metalloid
metallurgie metallurgy
metallurgisch metallurgical
metalluster metallic lustre; metallustre
metallusterverf metallic-lustre paint
metameer metamer
metamere kleur metameric colour
metamere kleurgelijkheid metameric match
metameren metamers
metamere voorwerpen metameric objects
metaniveau meta-level
meta-object meta-object
metaplanning meta-planning
metaregel meta-rule
metasysteem meta-system
metataal meta-language
metateken meta-character
metatinzuur metastannic acid
metatitaanzuur metatitanic acid
met de aarde gereflecteerde golf ground-reflected wave
met de hand bedienen to operate by hand
met de hand ontvetten manual degreasing
met draad omwikkelen to wind with wire
meten to gauge
meten op to measure at; to gauge
meter gauge; meter; timer; metre
meteraanwijzing meter reading; meter indication
meteraflezing meter reading
meter-equivalent meter-equivalent
meter-kilogram-seconde meter-kilogram-second
met gas gevulde kabel gas-filled cable
met gelijkstroom werkend lange-afstandsoproepsysteem long distance direct current dialing system: LDDC dialing system
methaan methane
methaancarbonzuur methane carboxylic acid
methacrylaat methacrylate
methacrylaathars methacrylic resin
methacrylaatplaat methacrylate plate
methacrylzuur methacrylic acid
methanol methanol; methyl alcohol
methode method; mode
methodebinding method binding
methoden en services van een klasse class methods and services
methodetijdbemeting methods time measurement: MTM
methodetoeslag process allowance
methode van de kleinste kwadraten least-square method
methode van een exemplaar instance method
methode van het kritieke pad critical path method: CPM
methode van Jackson Jackson method
methode voor het roosteren van orders order scheduling method
methodiek methodology
methodisch methodic
methodologie methodology
methylalcohol methyl alcohol; methanol
methyleenchloride methylene chloride
methylethylketon methyl ethyl ketone; butanone
methylglycol ethylene glycol monomethyl ether
methylisobutylketon methyl isobutyl ketone: MIBK; hexone
methyloranje methyl orange
met imitatiehoutnerf bedrukken van plastics graining
met klep afsluiten lidded
meting measurement; gauging
met laag bedekte gloeidraad coated filament
met laag bedekte kathode coated cathode
met lid afsluiten lidded
met lucht gevulde diŽlektrische coaxiale kabel air dielectric coaxial cable
met lucht gevulde samengestelde lens air-spaced doublet
met lucht gevulde vezel air-supported fiber
met micro-instructies geprogrammeerde computer microprogrammed computer
met nulpunt in het midden with centre zero
met onderdrukt nulpunt with suppressed zero
met oxide bedekte emitter oxide-coated emitter
met redenen omkleden to give reasons for
metriek metric
metrisch metric
metrische schroefdraad metric screw thread
metrische zuiverheid metric purity
metrisch systeem metric system
metronoom metronome
met rubber geÔsoleerde draad rubber-covered wired
meubelmaker joiner
Mexicaanse hoed Mexican hat
MF-bandfilter IF band-pass filter
MF-fluit IF sound signal
MF-geluid IF sound
MF-geluidssignaal IF sound signal
MF-kleurensignaal IF colour signal
MF-onderdrukking IF rejection
MF-signaal IF signal
MF-sperkring parallel-tuned IF trap
MF-spoel IF coil
MF-transformator IF transformer
MF-trap IF stage
MF-versterker IF amplifier
MF-versterking IF amplification
MF-video IF video
MF-zuigkring IF absorption circuit; series-tuned IF trap
MF-zuigkringspoel IF absorption coil
mica mica
micacondensator mica capacitor
micro micro; microphone; mike
micro-ampŤre microampere
micro-architectuur microarchitecture
microbandfilter microband filter
microbar microbar
microbesturingseenheid microprocessor
microbewerking micro-operation
microbord microprint
microcircuit microcircuit
microcode microcode
microcode-assembleerprogramma microcode assembler
microcomponent microcomponent
microcomputer microcomputer
microdiskette microdiskette
microdoorsnede microsection
micro-elektrode microelectrode
micro-elektrolyse microelectrolyse
micro-elektronica microelectronics
microfarad microfarad
microfiche microfiche
microfilm microfilm
microfonie microphony; microphonic noise
microfoon microphone
microfooningang microphone input
microfoon met alzijdige gevoeligheid omnidirectional microphone
microfoon met eenzijdige gevoeligheid unidirectional microphone
microfoon met richtingsgevoeligheid directional microphone
microfoonopname recording by microphone
microfoontransformator microphone transformer
microfoon van telefoontoestel telephone transmitter
microfoonversterker microphone amplifier
microfoon voor dichtbij bespreking close-talking microphone
microfoonzuil line microphone
microfoto microphotograph
microfotografie microphotography
microgolf microwave
microgolfbron microwave source
microgolfcommunicatie microwave communication
microgolfgebied microwave range
microgolven microwaves
microgroef microgroove; finegroove; minigroove
microhardheid micro-hardness; microhardness
microhenry microhenry
micro-ingreep hesitation
micro-instructie micro-instruction
microjoule microjoule
microkernel microkernel
microkristal microcrystal
microkristallijn microcrystalline
micrometer micrometer
micrometrisch micrometric
microminiaturisatie microminiaturization
microminiaturisering microminiaturization
micromoduul micromodule
micron micron
micro-ohm microhm
micro-ohmmeter microhmeter
micro-opdracht microinstruction; microcommand
microprocessor microprocessor
microprogramma microprogram
microprogrammeerbare computer microprogrammable computer
microprogrammering microprogramming
micropunt M-point
microrobot microrobot
microschakelaar microswitch
microschakeling microcircuit
microscoop microscope
microscopisch microscopic
microseconde microsecond
microsiemens microsiemens
microstrip microstrip
microstriplijn microstrip line
microstriptrilholte microstrip resonator
microverkleiningstechniek microminiaturization
microvolt microvolt
microvoltmeter microvoltmeter
microwafel microwafer
microwatt microwatt
microwave microwave
microwoord microword
middel means; agent, medium, resource
middelen resources; to average
middelenacquisitie resource acquisition
middelenallocatie resource allocation
middelenbeeld resource view
middelenbeheer resource management
middelenbehoefteplanning resource requirements planning
middelencel resource cell
middelencomponent resource component
middelenconstructies resource constructs
middeleneenheid resource unit
middeleninstallatieplan resource build schedule
middeleninvoer resource input
middelenlijst bill-of-resources
middelenplan resource plan
middelenplanning resource planning
middelenplanning van de onderneming enterprise resource planning: ERP
middelenreservering resource reservation
middelentoekenning resource assignment
middelenuitvoer resource output
middelen van bestaan means of subsistence
middelfrequentie medium-frequency
middelgroot medium-sized
middellangetermijnplanning medium range planning; medium-term planning
middellangtermijnplan medium-term plan
middellijn diameter; dia
middelmanagement middle management
middelohmig medium-impedance; medium-ohmic
middelpunt centre
middelpuntvliedend centrifugal
middelpuntzoekend centripetal
midden centre; center
middenaftakking centre tap
middenantenne centre tap of antenna; centre tap of aerial
middenband midband
middencontact centre contact
middendoor bisected
middendoor delen to bisect
middendoor snijden to cut in two
middenelektrode centre electrode
middenfrequent intermediate frequency: IF
middenfrequentie: MF intermediate frequency: IF; center frequency; midfrequency
middengat central hole
middengedeelte centre portion; centre part
middengolf medium wave: MW
middenkader middle management; intermediate executives
middenstand intermediate position; mid-position; midway position; retailers; middle class
middenwaarde average; median value; central value
mid-range mid-range
mierenzuur formic acid
migratie migration
migratiepad migration path
migratiestap migration step
migratiestrategie van een onderneming enterprise migration strategy
migreren to migrate
mijlpaal milestone; event
mil one thousands of an inch
milieu milieu; environment
milieubeheer environment control
milieuhygiŽne environmental health; environment hygienics
milieuverontreiniging environmental pollution
militaire apparaten military equipment
Miller-effect miller effect
milli milli
milli-ampŤre milliampere
millibar millibar
milligram milligram
millihenry millihenry
millilambert millilambert
milliliter millilitre
millimeter millimetre; millimeter
millimetergolven millimeter waves
millimeterpapier arithmetic paper; graph paper
millimicron millimicron; millimu
milli-ohm milliohm
milliseconde millisecond
millivolt millivolt
milliwatt milliwatt
min aan de massa negative earth
minder gevoelig maken to desensitize
minderheidsdrager minority carrier
minderlevering under-delivery
minder significant low order
mineraal mineral
miniaturisatie miniaturization
miniaturiseren to miniaturize
miniaturisering miniaturization
miniatuur miniature
minicalculator minicalculator
minicomputer minicomputer
minima minima
minimaal minimal; minimum
minimaal omhullende rechthoek minimal bounding rectangle
minimaal toegangsprivilege least privilege
minimaal toelaatbaar minimally permissable
minimale positioneringstijd minimal positioning time
minimaliseren to minimize
minimax functie minimax function
minimum minimum
minimumafstandcode minimum-distance code
minimum bestelhoeveelheid minimum order quantity
minimum-maximum simulatie min-max simulation
minimumvoorraad minimum inventory; minimum stock
minimumwachttijdcodering minimum delay coding; minimal latency coding; optimum coding; optimum programming
mini-opnemer pocket recorder
min-max systeem min-max system
minoreren conscious underreacting
minoriteitsdrager minority carrier
minpool negative pole; negative terminal
minpunt demerit; disadvantage; minus
minst-significant cijfer least-significant digit
minst-significante bit least-significant bit
minst-significante byte least-significant byte
minteken minus sign
minuscule versterking fractional gain
minus Y-signaal minus Y-signal
minuut minute
misaanpassing mismatch
mishandelen to abuse
misleidende versterker deception repeater
misleidend storingsapparaat deception jammer
mislukken van de ontkoppeling disengagement failure
misvatting fallacious argument
miswijzing indication error; error in indication; erroneous reading
mixer mixer
mixerstroom mixer current
mnemonische naam mnemonic
mnemonische opdrachtcode mnemonic instruction code; mnemonic operating code
mnemonisch symbool mnemonic symbol
mobiele industriŽle robot mobile industrial robot
mobiele robot mobile robot
mobiel station mobile station
mobilisatie mobilization
mobiliteit mobility
mobiliteit van de drager carrier mobility
mobilofoon CB-radio; CB-band
modale logica modal logic
modderstralen to mud-blast
model model; pattern; template
modelbase model base
modelbouw model building
modelgeneratieprocessen in CIM CIM model creation processes
modelgestuurd model-driven
modellenbank model bank
modellenbouw model building
modellenreeks model range
modellenserie model range
modelleren to model
modelleren met meervoudige opdampingen multi-jet modeling; poly-jet modeling
modellering modelling
modelleringsbeeld modelling view
modelleringsniveau van de behoeftedefinitie requirements definition modelling level
modelleringsniveau van de implementatiebeschrijving implementation description modelling level
modelleringsniveau van de ontwerpspecificatie design specification modelling level
modellering van (massieve) ruimtelijke objecten solid modelling
modelmaker pattern maker; wood pattern maker; model maker
modelmakerij pattern shop; pattern making shop
modelopdracht model statement
modelopslagmechanisme model storage mechanism
model van de werkbelasting workload model
modem modem
modificatie modification; override
modificatie-element modifier
modificator modificator; index word
modificatorgeheugen modifier store; B-store
modificatorregister modifier register; index register; B-register
modificeren to modify
modificerend achtervoegsel amplifying suffix
modificerend voorvoegsel amplifying prefix
modulair modular
modulaire decompositie modular decomposition
modulaire draadbrug modular bridging wire
modulaire programmering modular programming
modulaire stuklijst modular bill-of-material
modulair ontwerp modular design
modulair programmeren modular programming
modulair systeem modular system; building-block system
modulariteit modularity
modulatie modulation
modulatiebrom modulation hum
modulatiediepte modulation depth; percentage modulation
modulatiefrequentie modulation frequency
modulatiegrootte modulation factor; degree of modulation
modulatie-index modulation index
modulatie-indicator recording level indicator
modulatiekarakteristiek modulation characteristic
modulatiekromme modulation characteristic
modulatie met dubbele frequentieverschuiving double frequency-shift keying: DFSK
modulatie met frequentieverschuiving frequency-shift keying: FSK
modulatie met vaste referentie fixed reference modulation
modulatieonderdrukking modulation suppression
modulatiepatroon modulation pattern
modulatiepercentage modulation percentage
modulatiepiek modulation peak
modulatieprocedure modulation procedure
modulatierichting direction of modulation
modulatieruis modulation noise
modulatiesignaal modulation signal; modulating signal
modulatiespanning modulation voltage; modulating voltage
modulatiespoor modulation track
modulatiestroom modulation current
modulatiesysteem modulation system
modulatietaal modulation language
modulatie van blokkeringsapparatuur jamming modulation
modulatievervorming modulation distortion
modulator modulator; buncher
modulatorbuis modulator tube
modulator-demodulator modulator-demodulator: modem
modulatorrooster buncher grid
module module; building-block
modulecohesie module strength
moduleren to modulate
modulerende elektrode modulating electrode
modulering keying
modulo modulo
modulo-n-controle modulo n check
modulus module; modulus
modus mode; modal value
modus ponens modus ponens
modus tollens modus tollens
moduul module; modulus
moeder mother
moederbestand master file
moederbord backplane; motherboard
moederchip master chip
moederdocument mother document
moederkaart backplane
moederklok master clock
moederlak master lacquer
moederloog mother lye; mother liquor
moedermaatschappij parent company
moedermateriaal parent material
moedernegatief master negative; master
moederpatroon master drawing; print master
moeilijk difficult; hard troublesome; difficult-to- machine
moeilijkheid difficulty
moeilijkheidsgraad degree of difficulty
moeite trouble; pains
moer nut
moersleutel wrench; spanner
moervalproef nut-fall test
mof sleeve; socket
moffelen to bake; to stove
moffelhars baking resin; stoving resin
moffellak baking enamel; stoving enamel
moffeloven baking oven; stoving oven
moffelprimer baking primer; stoving primer
moffelverf baking paint; stoving paint
mogelijk possible; feasible
mogelijke voorziening optional feature
mogelijke waarheid contingent truth
mogelijkheid possibility; facility
moirť moirť
mol mole
molaire polarisatie molar polarization
molasse molasses
moleculair molecular
moleculaire elektronica molecular electronics
moleculaire geleiding molecular conductance
moleculaire modellen molecular models
moleculaire rek molecular strain
moleculair gewicht molecular weight
molecule molecule
molecuul molecule
molybdeen molybdenum
molybdeensulfide molybdenum disulphide
moment instant; moment; moment of force; moment of momentum; angular moment; torque; turning moment; twisting moment
momentaan instantaneous
momentaan monster instantaneous sample
momentaan vermogen instantaneous power
momentane amplitude instantaneous amplitude
momentane bemonstering instantaneous sampling
momentane spanning instantaneous voltage
momentane stroom instantaneous current
momentane transmissiesnelheid instantaneous transmission speed
momentarm moment arm
momentbelasting instantaneous load
momenteel momentary; instantaneous
momentele frequentie instantaneous frequency
momentele spanning instantaneous voltage; transient voltage
momentele waarde instantaneous value
momentenschakelaar snap switch
momentomvormer torque converter
momentsleutel torque wrench
momentversterker torque amplifier
monadische bewerking monadic operation; unary operation
monadische operator monadic operator
monadische selectieve constructie monadic selective construct
monauraal monaural; monophonic
monaurale opname monophonic recording
monaurale weergave monophonic playback
mondstuk nozzle
mond-tot-mond reclame word-of-mouth advertising
monitor display unit; monitor; monitoring receiver
monitorfaciliteit monitoring facility
monitorprogramma monitor program; monitoring program
monitorsysteem monitor system
mono mono; monophonic
mono-atomair monatomic
mono-atomair molecule monatomic molecule
monobrid circuit monobrid circuit
monobutylglycolether ethylene glycol monobutyl ether
monocel monocell
monochromatisch monochromatic; monochrome
monochromatisch licht monochromatic light
monochroom monochrome; black-and-white
monochroom signaal monochrome signal
monocyclische interrupt cycle stealing
monodisciplinair mono-disciplinary
mono-ethylglycolether ethylene glycol monoethyl ether
monofase kristalschakeling single phase monolithic circuit
monofonie monophony
monofonisch monophonic
monografie monography
monokristal monocrystal; single crystal
monokristallijn single crystal
monokristallijn materiaal single-crystal material
monokristallijn silicium single-crystal silicon
monolayer monolayer
monolithisch monolithic
monolithische geÔntegreerde schakeling monolithic integrated circuit
monolithische schakeling monolithic circuit
monolitisch geÔntegreerd circuit monolithic integrated circuit
monolitisch geÔntegreerde schakeling monolithic integrated circuit: MIC
monomeer monomer
monometalliek monometallic
monomethylglycolether ethylene glycol monomethyl ether
monomoleculaire laag monolayer
monoscoop monoscope
monosignaal mono signal; M-signal
monosomsignaal mono sum-signal
monostabiel monostable
monostabiele multivibrator monostable multivibrator
monostabiele schakeling monostable circuit
monostabiele trekker monostable trigger circuit; monostable multivibrator; kipp relay; flip-flop
monostereo mono-stereo
monostyreen monostyrene
monotekening mono drawing
monotekeningsysteem mono-drawing system
monotoets mono button
monotonie monotony
monotoon monotone; monotonous
monotoon redeneren monotonic reasoning
monoverzameltekening collective mono-drawing
monster sample
monster nemen to take a sample; to draw a sample; to sample
monsterneming sampling
monsterstuk test piece; sampling unit
monsterverdeling sample division
monsterverwerking sample preparation
montage mounting; fitting; assembly; assembling; editing; dubbing
montageafdeling assembly department
montageband assembly line
montagebeugel assembly bracket
montagebus assembly bush
montagedoorn assembly mandrel
montagedraad assembly wire; connecting wire
montagefout error in assembly; error in mounting; assembly fault
montagegemak ease of mounting; convenience of mounting
montagegereedschap assembly tool; mounting tool
montage in voetje header
montagekosten assembly cost; installing cost
montagemachine assembly machine; mounting machine
montagemal assembly jig; mounting jug
montagemateriaal mounting material; mounting hardware
montagepen mounting pin
montageplaat chassis; mounting plate; pan; header
montagepositief assembly positive
montageprogramma linkage editor
montageraam mounting frame; cradle
montagerail mounting rail
montageschema assembly diagram
montageslede building-in bracket
montagesnoer assembly flex; connecting flex
montagesteun mounting support
montagestraat transfer line; assembly line
montagetafel assembly table; mounting table
montagetang mounting pliers
montagetapeind mounting stud
montagetijd mounting time; installing time
montagevoorschrift assembly instructions; mounting instructions
Montague-grammatica Montague grammar
Monte-Carlomethode Monte-Carlo method
monteren to link; to mount; to fit; to seat; to assembly; to edit
monteur mechanic; assembly operator
Moog synthesizer Moog synthesizer
morsbraam overflow
morseconus morse cone; morse taper
morsekegel morse cone; morse taper
morseketting morse chain
morsen to spill
mortier mortar
MOS-condensator MOS capacitor
MOS-transistor MOS transistor
motivatie motivation; drive
motivatiemiddelen motivators
motiveren to motivate; to account for
motor motor; engine
motoraandrijving motor drive
motoras motor spindle; motor shaft
motorbegrenzingsbeugel motor-stop bracket
motorbelasting motor load; engine load
motoreenheid motor unit
motor-en-vertraging geared motor
motorgenerator motor generator; rotary converter
motorgenerator met negatieve spanningsuitgang bias generator
motorhuis motor housing; motor frame
motorische zenuw motor nerve
motoriseren to motorize
motormaaier power mower
motor met gespleten polen split-pole motor
motormontagefreem motor frame
motorolie engine oil
motorreductor motor reducer
motorregeling motor control; speed control
motorsnaarschijf motor pulley
motorstoring motor trouble; motor defect; engine trouble; motor-originated interference
motortoerental engine speed; motor speed; motor rpm; engine rpm
motorwikkeling motor winding
moutkiemmeel grist
mozaÔek mosaic
mozaÔekdrukker stylus printer; dot printer
mozaÔekelektrode mosaic electrode
mozaÔekpatroon tessellation
mps-indicator mps indicator
mps-item mps item
mps op twee niveaus two-level mps
mps-product mps item
M-signaal M-signal
mu amplification factor; mu
muis mouse; linearity control
muizennest rats nest
Mullenproef Mullen bursting test
multi-anode buis multianode tube
multibandbestand multi-reel file; multi-volume tape file
multibandeenheid multiband device
multibestemmingsdraaggolf multi-destination carrier
multicellulaire luidspreker multicellular loudspeaker
multichipcircuit multichip circuit
multichip geÔntegreerd circuit multichip integrated circuit
multicyclisch lezen multi-cycle feeding
multidisciplinair multidisciplinary
multidrop multidrop
multifasekristalschakeling multi-phase monolithic circuit
multifunctiekaartmachine multi-function card unit
multifunctieprincipe multi-function principle
multifunctioneel circuit composite circuit
multigebruik multi-usage
multikanaaloverdracht multi-channel transfer
multimedia multimedia
multinationale onderneming multi-national company
multiplex multiply; plywood; multiplex
multiplexen to multiplex
multiplexer multiplexer
multiplexeren to multiplex
multiplexkanaal multiplex channel
multiplexmethode multiplexing
multiplexsignaal multiplex signal
multiplexverwerking multiplexing
multiplexverwerking met asynchrone tijdverdeling asynchronous time-division multiplexing: ATDM
multiplexverwerking met frequentieverdeling frequency-division multiplex
multiplexverwerking met tijdverdeling time-division multiplexing
multipliceerraam multiplication frame
multipliceren to multiply; to step-and-repeat
multiponsing multipunch
multiprocessor multiprocessor
multiprogrammeren multiprogramming
multiprogrammering multiprogramming
multiprogrammering met een variabel aantal taken multiprogramming with a variable number of tasks
multiprogrammering met een vast aantal taken multiprogramming with a fixed number of tasks
multiprogrammeringssysteem multiprogramming system
multipunt multipoint
multischakelaar multiswitch
multischijfbestand multi-volume disc file
multischroefextruder multi-screw extruder
multitasking multitasking
multivariabel proces multivariable process
multiverwerking multiprocessing
multiverwerkingseenheid multiprocessor
multivibrator multivibrator
multiwing multiwing
mumetaal mu-metal
Munsell kleurnummer Munsell colour number
muntstempel coining tool
musicassette musicassette
mutatie mutation; transaction
mutatiebestand transaction file
mutatiefrequentie activity ratio
mutatietest mutation test
muting-circuit muting circuit
muting-filter muting filter
muting-schakelaar muting switch
muur wall
muurbevestiging wall mounting
muurcontactdoos socket outlet; wall socket
muurisolator wall insulator
muziek music
muziekapparatuur musical instruments
muziekband music tape
muziekcassette music cassette
muziekcontrole musical test
muziekgroef recorder groove
muziekinstrument musical instrument
muziekleer musical science; musicology
muziekliefhebber music lover
muziek op band music on tape
muziek op plaat music on disc
muziek/spraakschakelaar speech/music switch
muziekstandaard music-stand
muziekvermogen music power
mylar mylar
mylarband mylar film