For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


oak eiken(hout)
obeche obeche
object object; strekking; voorwerp
object abstraction mechanism objectabstractiemechanisme
object-assumption transformation object- aannametransformatie
object attributes object-attributen
object broker objectbemiddelaar
object classes klassen van objecten
object code doelcode; objectcode
object colour voorwerpskleur
object compatibility standard: OCS object- compatibiliteitstandaard
object computer doelmachine; werkmachine
object configuration doelmachine; werkmachine
object creation objectrealisatie
object deck geponst werkprogramma
object destruction objectvernietiging
object distance voorwerpsafstand
object interface objectinterface
objection bezwaar
objectionable bezwaarlijk; verwerpelijk
objective doelstelling; doel; objectief
objective colorimetry objectieve colorimetrie
objective/constraint doelstelling/beperking
objective evaluation objectieve beoordeling
objectives doelstellingen
object language doeltaal; objecttaal; uitvoeringstaal
object level objectniveau
object linking and embedding: OLE objectkoppeling en inbedding
object management system object-beheerssysteem
object model objectmodel
object module objectmodule; objectmoduul; werkmodule
object name objectnaam
object-object transformation object- objecttransformatie
object-oriented: OO object-georiënteerd
object-oriented analysis: OOA object-georiënteerde analyse
object-oriented database object-georiënteerde database
object-oriented database management system: OODBMS object-eoriënteerd databasebeheerssysteem
object-oriented decomposition object-georiënteerde decompositie>
object-oriented design: OOD object-georiënteerd ontwerp
object-oriented design diagrams object-georiënteerde ontwerpdiagrammen
object-oriented implementation object-georiënteerde implementatie
object-oriented language object-georiënteerde taal
object-oriented programming: OOP object-georiënteerd programmeren
object-oriented programming language: OOPL object- georiënteerde programmeertaal
object-oriented structured design: OOSD object- georiënteerd gestructureerd ontwerp
object-oriented technology: OOT object-georiënteerde technologie
object owner objecteigenaar
object phase werkfase
object program objectprogramma; werkprogramma
object relationship objectrelatie
object request broker: ORB bemiddelingsfunctie bij verzoeken van en aan objecten
object services objectdiensten
object (software) file werk(programmatuur)bestand
object system objectsysteem
object-target transformation object- doeltransformatie
object type objecttype
object view objectbeeld
obligation logic obligatielogica
obligatory verplicht
oblique scheef; schuin
oblique barrel ton
oblique cone schuine kegel
oblique position schuine stand
oblique sine line scheve sinuslijn
oblique stroke schuine streep; streep
obliquity scheefheid
obliterate (to) uitvlakken; uitwissen
obliteration uitwissing
oblong langwerpig
oboe hobo
observability observeerbaarheid
observation opmerking; waarneming
observational error waarnemingsfout
observe (to) aanhouden; opmerken; waarnemen
observed value waarnemingsuitkomst
observer waarnemer
obsolescence veroudering
obsolete incourant; verouderd
obsolete stock incourante voorraad
obstacle hinderpaal
obstruct (to) opstoppen; stremmen; tegenhouden; verstoppen
obstruction opstopping; stagnatie; stremming; verstopping
obtain (to) verkrijgen; zich verzekeren van
obtainability verkrijgbaarheid
obtainable verkrijgbaar
obtainable at verkrijgbaar bij
obtainable from verkrijgbaar bij
obturator gasafsluiter
obtuse stomp
obviate (to) omzeilen; voorkomen
obviate a difficulty (to) een moeilijkheid omzeilen
Occam's razor Occam's mes
occasion gelegenheid
occasion (to) veroorzaken
occipital lobe achterhoofdskwab
occlusion blaasje; occlusie
occupation dienst; werkkring
occupational health arbeidshygiëne
occupational psychologist bedrijfspsycholoog
occupational psychology bedrijfspsychologie
occupational resettlement herscholing
occupational title standard beroepenstandaard
occupied veroorzaakt; bezet; gebezigd
occupied band bezette band
occupied bandwidth bezette bandbreedte
occupied energy level bezet energieniveau
occupy space (to) plaats innemen
occur (to) optreden; voordoen; voorkomen
occur in (to) voorkomen in
occurrence occurrentie
octagon achthoek
octagonal achthoekig; achtkantig
octahedral achtvlakkig
octahedron achtvlak
octal achttallig
octal digit achttallig cijfer; octaal cijfer
octal notation achttallig stelsel
octal number octaal getal
octal tube base octalvoetbuis
octal valve base octalvoetbuis
octave octaaf
octave band octaafband
octave coupler octaafkoppelaar
octet octade
octode octode
octode tube octodebuis
Octree method Octree-methode
oct tree octboom
ocular kijkglas; oculair
ocular magnifying glass oogloep
odd oneven
odd day snipperdag
odd harmonic oneven harmonische
odd parity oneven-bit pariteit
odd parity check oneven-pariteitscontrole
odds-and-ends box tunnelconsole
odds ratio dubbelverhouding
odometry odometrie
odour lucht; reuk
odourless reukloos; reukvrij; stankloos
oersted oersted
of easy access gemakkelijk bereikbaar
off-centre excentrisch; uit het midden; uitmiddelpuntig
offer aanbod
office automation kantoorautomatisering
office cleaner schoonmaakster
office clerk kantoorbediende
office document interchange format: ODIF uitwisselingsformaat voor kantoordocumenten
office staff kantoorpersoneel
office workers kantoorpersoneel
off-line extern; niet-gekoppeld; off line; off-line; ongekoppeld
off-line devices externe apparatuur; off-line apparatuur
off-line equipment off-line apparatuur
off-line processing externe verwerking; off-line verwerking
off-line programming extern programmeren
off-line system off-line systeem
off period uitperiode
off position uit-stand
offset offset; onbalans; verschil; verschuiving
off-set angle kophoek
offset current offsetstroom; verstelstroom
offset machine offsetmachine
offset operation offsetprocédé
offset printing offsetdruk
offset printing machine offsetmachine
offset shelf plaatstoep; platenbankje
offset voltage offsetspanning; verstelspanning
off-take afname; afzet
off-take pattern afnamepatroon
off-the-shelf product standaard product; uit voorraad leverbaar product
off-white gebroken wit
of oneself vanzelf
of one's own accord vanzelf
ogive cumulatief frequentiediagram; cumulatieve frequentiekromme
ohm ohm
ohmage ohmweerstand
ohm-centimeter ohm-centimeter
ohmic component ohms component; ohmse component
ohmic contact ohms contact
ohmic loss ohms verlies
ohmic resistance ohmse weerstand
ohmic response ohmse responsie
ohmmeter ohmmeter; weerstandsmeter
Ohm's law wet van Ohm
oil olie
oil (to) smeren
oil bath oliebad
oil change olieverversen
oil cup oliepot
oil dielectric olie-diëlectricum
oil-dosaging device oliedoseerapparaat
oil drain plug olieaftapplug
oiled with ingeölied met
oil-filled transformer olie-gevulde transformator
oil-filler cap olievuldop
oil filter oliefilter
oil for wire drawing draadtrekolie; trekolie
oil gauge glass oliepeilglas
oil groove oliegroef
oil-hardening oliehardend
oiling smering
oil insulation olie-isolatie
oil lacquer olievernis
oil-mist lubrication olienevelsmering
oil nipple smeernippel
oil number oliegetal
oil paint olieverf
oil pressure oliedruk
oil-pressure gauge oliedrukmeter
oil-pressure switch oliedrukschakelaar
oil-pressure warning light oliedrukcontrolelamp
oil-retaining ring oliekeerring
oil ring smeerring
oil seal olieafdichting
oil separator olieafscheider
oil silk band oliezijdeband
oil store olieopslagplaats
oil through lekbak
oil tight oliedicht
oil value oliegetal
oil varnish olievernis
oil well oliekamer
oil with (to) inoliën met
oily olieachtig
oily substance vetbestanddeel
old-age pension ouderdomspensioen
old-age provisions ouderdomsvoorzieningen
old-fashioned ouderwets
old man zendamateur
old rose oud rose
oleic acid oliezuur
omission verzuim
omnidirectional alzijdig-gericht
omnidirectional microphone microfoon met alzijdige gevoeligheid; rondommicrofoon
on account of naar aanleiding van; wegens
on a large scale op grote schaal
on both sides tweezijdig
on both sides of aan weerskanten van; aan weerskanten van
once a week wekelijks
once more weer
on company time in werktijd
on demand op zicht
ondoscope ondoscoop
ondulation ondulatie
on each other opeen
on each side of aan weerskanten van
one-address instruction één-adresopdracht; één- adresopdrachtvorm
one-ahead addressing aansluitende adressering; één- voorwaartse adressering
one-component lacquer ééncomponentlak
one-component paint ééncomponentverf
one condition éénstand
one-digit adder halve opteller
one-digit subtracter halve aftrekker
one-dimensional ééndimensionaal
one-input terminal ééningangsterminal
one-level address één-niveau adres
one-line tracer éénlijnschrijver
one output éénuitgangssignaal
one-output signal éénuitgangssignaal
one-output terminal éénuitgangsterminal
one-phase enkelfasig
one-plus-one address instruction één-plus-één adresinstructie
one-plus-one address instruction format één-plus-één adresopdrachtvorm
ones complement één-complement
one-shot operation stap-voor-stap-verwerking
one-sided eenzijdig; enkelzijdig
one-sided test eenzijdige toets
one-sided wave eenzijdige golf
one state één-stand; één-toestand
one thousands of an inch mil; thou
one-to-many association één-op-veel associatie
one-to-one assembler één-op-één vertaler
one-to-one association één-op-één associatie
one-to-one correspondence één-op-één afbeelding
one-to-one translator één-op-één vertaler
one-to-zero ratio amplitudeverhouding
one-way communication éénwegcommunicatie
one-way valve éénwegventiel
on hand in voorraad; voorhanden; voorradig
on-hand balance fysiek aanwezige voorraad
on-line gekoppeld; on line; on-line
on-line devices on-line apparatuur
on-line equipment on-line apparatuur
on-line processing interne verwerking; on-line verwerking
on-line system on-line systeem
on-off button in-uit knop
on-off operation aan-uit-bewerking
on-off ratio aan-uit-verhouding
on-off switch aan-uit-schakelaar
on one another opeen
on one side eenzijdig
on presentation op zicht
on receipt bij ontvangst
on-the-job training opleiding gedurende de uitvoering van het werk; praktijkopleiding
on the same floor gelijkvloers
on the surface oppervlakkig
on-time delivery tijdige levering
ontology ontologie; zijnsleer
ooze (to) opkomen
ooze out (to) uitlekken
opacity ondoorschijnendheid
opal opaal
opalescent glass opaalglas
opal glass melkglas
opaline opaalglas
opaque ondoorschijnend
open open
open (to) opendraaien; openen; opensturen
open architecture open architectuur
open blanking tool open uitsnijstempel
open-cell partition open vakverdeling
open circuit open circuit; open kring
open-circuit characteristic nullastkarakteristiek
open-circuit current nullaststroom
open-circuit degreaser open-circuit ontvettingsapparaat
open-circuit impedance nullastimpedantie
open-circuit loss nullastverlies
open-circuit voltage nullastspanning; open spanning
open component open component
open-ended open; uitbreidbaar
open-ended spanner steeksleutel
open fire open vuur
opening opening
opening angle openingshoek
opening stock beginvoorraad
open into (to) uitlopen; uitmonden
open inventory system open magazijnsysteem
open line open lijn
open loop open lus
open-loop gain openlusversterking
open-loop input impedance openlus- ingangsimpedantie
open-loop numerical control system open-lus numeriek besturingssysteem
open-loop output impedance openlus- uitgangsimpedantie
open-loop system open-lussysteem
open magnet system open magneetsysteem
open order lopende order
open out (to) uitslaan
open-pitch covered Cu-wire open omgesponnen Cu- draad
open-reel recorder spoelapparaat; spoelenrecorder; spoelrecorder
open subroutine open onderprogramma; open subroutine
open system open systeem
open tool open stempel; vrije stempel
open university televisieuniversiteit
open wire open draad
operand factor; opdrachtelement; operand; werkadres
operate aantrekking; aanspreken; aantrekken; bedienen; bewerkingen uitvoeren; werken
operate by hand (to) met de hand bedienen
operate mode operationele status; rekenstatus
operate position maakstand
operate time aanspreektijd; maaktijd
operating bias werkbias
operating capacity verwerkingscapaciteit
operating characteristic keuringskarakteristiek
operating characteristic for acceptance keuringskarakteristiek voor ontvangst
operating conditions bedrijfsomstandigheden; gebruiksomstandigheden; verwerkingscondities
operating costs verwerkingskosten
operating current arbeidsstroom
operating delays bedieningsverliestijd
operating environment verwerkingsomgeving
operating experience bedrijfservaring
operating frequency werkfrequentie
operating instructions bedieningshandleiding; bedieningsvoorschrift; gebruiksaanwijzing; handleiding
operating life levensduur
operating line prestatielijn
operating losses bedrijfsverliezen
operating manual handleiding
operating period brandduur
operating phase werkfase
operating plan werkplan
operating point instelpunt; werkpunt
operating position werkstand
operating power bedrijfsvermogen
operating pressure werkdruk
operating principle werkingsbeginsel; werkwijze
operating result bedrijfsresultaat
operating system: OS bedrijfssysteem; besturingssysteem; hoofdbesturingsprogramma
operating technique verwerkingstechniek
operating temperature bedrijfstemperatuur; werktemperatuur
operating test brandspeelproef; draaiproef; speelproef
operating time bedrijfsduur; werktijd
operating torque bedieningskoppel; verstelkoppel
operating voltage bedrijfsspanning; brandspanning; werkspanning
operation bediening; bedrijfsproces; bewerking; handeling; operatie; verrichting; verwerking; werking
operational operationeel
operational amplifier: opamp operationele versterker; rekenversterker
operational control operationele besturing
operational control data operationele besturingsgegevens
operational control information system: OCIS operationeel besturingsinformatiesysteem
operational cost bedieningskosten
operational phase operationele fase
operational plan operationeel plan
operational reliability bedrijfszekerheid; gebruikszekerheid
operational research: OR operationele research
operational-sequence sheet bewerkingskaart
operational space operationele ruimte
operational state operationele status
operational statement operationele verklaring
operational testing operationeel testen
operational unit operationele eenheid
operation and maintenance phase bedrijfs- en onderhoudsfase
operation card berekenkaart
operation code: op code bewerkingscode; operatiecode
operation control statement bewerkingsbesturingsopdracht
operation cycle procescyclus
operation exception bewerkingsexceptie
operation expression bewerkingsuitdrukking
operation field bewerkingsveld
operation lay-out bewerkingsblad; fabricagekaart; werkindeling
operation master list werkstaat
operation mode verwerkingsmodus
operation mode selector functiekiezer
operation part bewerkingsdeel; bewerkingsdeel; functiedeel
operation phase uitvoeringsfase
operation plan uitvoeringsschema
operation planning bewerkingsplanning
operation priority bewerkingsprioriteit
operation register bewerkingsregister
operations bedrijf
operation scheduling roosteren van de bewerking
operation sequence procescyclus
operation sheet bewerkingsblad; bewerkingsblad; bewerkingskaart
operation splitting splitsen van een bewerking
operations research operationele research
operations sequence bewerkingsvolgorde
operation start date bewerkingsstartdatum
operation time bewerkingstijd
operative position werkpositie
operative range werkgebied*
operator bediener; bedieningsfunctionaris; bewerkingsteken; operateur; operator
operator control procesbeheersing door de bedieningsfunctionaris
operator level uitvoerend niveau
operator manual handboek van de bedieningsfunctionaris
O-phenantroline O-fenanthroline
opinion survey opinieonderzoek
opisometer curvimeter
opportunistic reuse opportunistisch hergebruik
opportunity gelegenheid
oppose (to) tegenwerken
opposed tegengesteld; tegenovergesteld; tegenstrijdig
opposing tegenoverliggend
opposite overstaand; tegengesteld; tegenovergelegen; tegenovergesteld; tegenoverliggend; tegenover; tegenstrijdig
opposite conductivity type tegengesteld geleidingstype
opposite force tegenkracht
opposite phase tegenfase
opposite side tegenzijde
optical optisch
optical bar code reader optische streepjeslezer
optical character optisch teken
optical character reader optische lezer
optical character recognition: OCR optische karakterherkenning; optische tekenherkenning; optisch schriftlezen
optical collector optische collector
optical colour filter optisch kleurenfilter
optical communications optische communicaties
optical computer optische computer
optical coupler optische koppeleenheid
optical detector optische detector
optical disc beeldplaat; optische schijf
optical fibre optische vezel
optical filter optisch filter
optical flow optische stroom
optical light filter antireflectiefilter
optically adapted optisch aangepast
optical mark page reader optische streepjeslezer
optical mode optische modus
optical part optisch gedeelte
optical path lichtweg
optical reader optische lezer
optical reading optisch schriftlezen
optical sound recorder fotografische geluidsopnemer
optical sound reproducer optische geluidstaster
optical system optiek; optisch systeem
optics optica; optiek
optimal optimaal
optimal quality optimale kwaliteit
optimistic concurrency control optimistische gelijktijdige besturing
optimization optimalisatie; optimisatie
optimize (to) optimaliseren; optimiseren
optimized model optimaliseringsmodel
optimized production technology geoptimaliseerde productietechnologie
optimizer optimalisator
optimum optimaal; optimum
optimum coding minimumwachttijdcodering
optimum coupling optimale koppeling
optimum current optimale stroom
optimum load optimale belasting
optimum programming minimumwachttijdcodering
optimum voltage optimale spanning
option keuze; optie; variant
optional naar keuze; optioneel
optional block skip optioneel overslaan van een blok
optional feature extra inrichting; mogelijke voorziening
optional stop optionele stop
optional stop instruction voorwaardelijke stopopdracht
option sheet keuzeblad
optoelectronics opto-elektronica
or of
oracle orakel
orange oranje
orange-cyan axis oranje-cyaanas
orange-peel effect sinaasappelschileffect
orbit baan; omloopbaan
orbital angular momentum baanimpulsmoment
or circuit of-circuit; of-schakeling
order bestelling; instructie; opdracht; order; orde; rangorde; uitgifte; volgorde; voorschrift
order (to) bestellen; ordenen; rangschikken; voorschrijven
order acceptance orderacceptatie
order acknowledgement orderontvangstbevestiging
order administration orderadministratie
order backlog orderachterstand
order by merging (to) rangschikken door invoegen
order cancellation orderannulering
order change request orderwijzigingsverzoek
order clash sorteringsconflict
order clearing orderevaluatie
order code bewerkingscode; operatiecode
order completion orderuitvoering
order confirmation orderbevestiging
order control orderbesturing
order date besteldatum; orderdatum
ordered tree geordende boom
order entry orderinvoer
order explosion orderexplosie
order file orderportefeuille
order filling orderuitvoering
order information orderinformatie
ordering ordening; ordening; orderbeheer; rangschikking
ordering bias aanwezige ordening
ordering by merging rangschikking door invoeging
ordering category bestelcategorie
ordering chart bestelgrafiek
ordering costs orderkosten
ordering cycle bestelperiode
ordering frequency bestelfrequentie
ordering interval bestelinterval
ordering method orderverwerkingsmethode
ordering nomogram bestelnomogram
ordering parameter orderverwerkingsparameter
ordering requisition bestelopdracht
ordering system bestelsysteem; ordersysteem; orderverwerkingssysteem
ordering table bestelkaart; besteltabel
order level Bestelniveau
order moment bestelmoment
order number ordernummer
order of magnitude grootteorde; ordegrootte; orde van grootte
order of rank rangorde
order of succession volgorde
order picker orderpikker
order point bestelpunt; Bestelniveau
order point system bestelmomentsysteem
order preparation lead time ordervoorbereidingsdoorlooptijd
order priority werkopdrachtprioriteit
order processing orderverwerking
order processing lead time orderverwerkingsdoorlooptijd
order progress control ordervoortgangscontrole
order promise ordertoezegging
order quantity bestelhoeveelheid; bestelserie
order scheduling orderplanning
order scheduling method methode voor het roosteren van orders
order selector orderpikker
order series bestelserie
orders inquiries verzoeken om informatie betreffende orders
order size ordergrootte
orders on hand orderportefeuille
order splitting splitsen van een order
order structure opdrachtvorm
order survey orderoverzicht
order traceability ordertraceerbaarheid
ordinal ordinaal
ordinary adjustable fit gewone instelpassing
ordinary differential equation normale differentiaalvergelijking
ordinary running fit gewoon lopende passing
ordinate ordinaat
ordinate of a point ordinaat van een punt
or element of-element
organ orgaan; orgel
organic organisch
organic degreasing solvent organisch oplosmiddel
organic matter organische stof
organic solvent organisch oplosmiddel
organism organisme
organization ordening; organisatie; regeling
organizational organisatorisch
organizational cell organisatorische cel
organizational element organisatorisch element
organizational guidelines organisatorische richtlijnen
organizational level organisatieniveau
organizational objectives organisatiedoeleinden
organizational policy organisatiebeleid
organizational problems organisatieproblemen
organizational relationship organisatorische relatie
organizational structure organisatiestructuur; organisatorische structuur
organizational unit organisatorische eenheid
organization analysis organisatieanalyse
organization boundary organisatiegrens
organization chart organisatieschema; organogram
organization development organisatieontwikkeling
organization expert organisatiedeskundige
organization manual organisatiegids
organization model organisatiemodel
organization principle organisatieprincipe
organization science organisatiekunde
organization structure organisatiestructuur
organization technique organisatietechniek; organisatietheorie
organization theorist organisatiekundige
organization unit organisatie-eenheid
organization view organisatiebeeld
organize (to) organiseren; regelen
organogram organogram
or gate of-poort
orient (to) gericht plaatsen; gericht plaatsen; oriënteren; richten; uitrichten
orientate (to) oriënteren
orientation gerichtheid; oriëntatie; richting
orientation in space ruimtelijke oriëntatie
orientation price oriëntatieprijs; richtprijs
orientation value richtwaarde
oriented gericht
oriented crystal georiënteerd kristal
oriented spindle stop gericht tot stilstand komen van de rotatie-as
orifice meetdiafragma; uitloop
origin beginadres; herkomst; nulpunt; oorsprong
original oorspronkelijk
original carrier type originele drager
original equipment manufacturer: OEM fabrikant van door anderen gemaakte apparatuur
original inspection oorspronkelijke keuring
original (software) product origineel (programmatuur)product
original TPD originele TPD
originate (to) ontstaan
originating from afkomstig van
origination het ontstaan
O-ring O-ring
ornamental brightening sierglansbewerking
ornamental cap sierkap
ornamental chromium sierchroom
ornamental chromium plating sierverchromen
ornamental cord sierkoord
ornamental cover sierdeksel
ornamental disc drukknoppastille; pastille; sierschijf
ornamental frame sierlijst; sierraam; sierrand
ornamental gold plating siervergulden
ornamental grille sierrooster
ornamental layer sierlaag
ornamental line bies
ornamental material siermateriaal
ornamental plate sierplaat
ornamental profile sierprofiel
ornamental strip sierstrip
ornamental trim siermateriaal
ornamental window siervenster
or operation disjunctie
orthicon orthikon
orthocyclically-wound coil orthocyclisch gewikkeld spoel
orthocyclic winding orthocyclisch wikkelen
orthogonal orthogonaal
orthogonal axes orthogonale assen
orthogonal projection orthogonale projectie
orthographic orthografisch
orthographic drawing orthografische tekening
orthography schrijfwijze
oscillate (to) oscilleren; schommelen; slingeren
oscillating circuit oscillerend circuit
oscillating crystal oscillerend kristal
oscillating diode oscillerende diode
oscillating movement oscillerende beweging
oscillating transducer oscillerende omvormer
oscillating wheel slingerschijf
oscillation oscillatie; schommeling; slingering; trilling
oscillator oscillator
oscillator circuit oscillatorcircuit; oscillatorkring; oscillatorschakeling; trillingskring
oscillator coil oscillatorspoel
oscillator current oscillatorstroom
oscillator frequency oscillatorfrequentie
oscillator interference voltage oscillatorstoorspanning
oscillator/modulator circuit oscillator/modulator schakeling
oscillator radiation oscillatorstraling
oscillator section oscillatorgedeelte
oscillator series coil oscillatorseriespoel
oscillator signal oscillatorsignaal
oscillator stage oscillatortrap
oscillator trimmer oscillatortrimmer
oscillator tube oscillatorbuis
oscillator valve oscillatorbuis
oscillator wavelength oscillatorgolflengte
oscillatory motion schommelbeweging; slingerbeweging
oscillatory motor pattern oscillerend motorisch patroon
oscillogram oscillogram
oscillograph oscillograaf
oscilloscope oscilloscoop
oscilloscope tube oscilloscoopbuis
osmiridium osmiridium
osmium osmium
osmosis osmose
osmotic osmotisch
other business rondvraag
out uit
outage storing
outboard components externe componenten
outboard motor buitenboordmotor
outbound stock point uitgangsvoorraadpunt
outcome testresultaat; uitkomst; voortvloeisel
outdated ouderwets
outdoor aerial buitenantenne
outdoor exposure test dakproef
outdoor mounting buitenmontage
outdoors buitenshuis
outdoor storage buitenopslag
outer box buitendoos
outer cable buitenkabel
outer cover buitenmantel
outer packaging buitenverpakking
outer rotor buitenrotor
outer-shell electron buitenelektron; buitenste-schil elektron
outfeed uitloop
outfit uitrusting
outflow uitloop; uitstroming
outgassing uitgassen
out-gate opkomer
outgoing goods uitgaande goederen
outgoing inspection uitgangscontrole
outgoing lead uitgaande verbinding
outgoing signal uitgaand signaal
outlet aansluitdoos; afzetgebied; outlet; uitlaat; uitloop; wandcontactdoos
outlet socket aansluitdoos
outlet valve uitademingsventiel; uitlaatklep; uitlaatventiel
outlier uitbijter; uitschieter
outline schets
outline (to) schetsen
outlook kijk; uitzicht
outlying observation uitbijter; uitschieter
out of adjustment ontregeld
out of alignment ontzet; scheefheid; scheef
out of balance onbalans
out of date verouderd
out of flat onvlak; vlakheidsfout
out of flatness onvlakheid
out of order stuk
out of parallel onevenwijdigheid; onevenwijdig; parallelliteitsfout
out of phase uit fase
out-of-phase current uit-fasestroom
out-of-phase voltage uit-fasespanning
out of round onrond; rondheidfout
out of roundness onrondheid
out of service time niet-beschikbare tijd
out of square haaksheidfout
out of step relay uit-de-pas-relais
out of stock buiten voorraad
out of straight rechtheidfout
out of true onzuiverheid; scheef
out of trueness scheefheid; slingering
out of truth onzuiverheid
output capaciteit; opbrengst; output; prestatie; productie; rendement; uitdraai; uitgangssignaal; uitgangsvermogen; uitgang; uitvoer
output (to) uitvoeren; verzorgen van de uitvoer
output amplifier eindversterker
output area uitvoergebied
output assertion uitvoerassertie
output block uitvoergebied
output buffer uitgangsbuffer
output calculation prestatieberekening
output capability uitgangsstuurvermogen
output capacitance uitgangscapacitantie
output capacitor uitgangscondensator
output capacity productiecapaciteit; uitgangscapaciteit
output channel uitvoerkanaal
output characteristic uitgangskarakteristiek
output characteristics family uitgangskarakteristiekenbundel
output circuit uitgangscircuit
output conductance uitgangsgeleiding
output control uitgangsbesturing; uitgangsregeling
output current uitgangsstroom
output device uitvoereenheid
output domain uitvoerdomein
output efficiency uitgangsefficiëntie
output file uitvoerbestand
output impedance uitgangsimpedantie
output level uitgangsniveau
output line uitvoerregel
output medium uitvoermedium
output meter output meter
output mode uitvoermodus; uitvoerwerkwijze
output module uitvoermoduul
output pentode eindpentode
output per hour uurproductie
output pipe opvangbuis
output power uitgangsvermogen
output program uitvoerprogramma
output pulse uitvoerimpuls
output resistance uitgangsweerstand
output routine uitvoerprogramma
output section uitvoergebied
output shaft uitvoeras
output signal uitgangssignaal; uitvoersignaal
output socket uitgangsstekerbus
output stage eindtrap; uitgangstrap
output table grafiekschrijver; plotter
output terminal uitgangsklem; uitvoerstation
output terminals uitgangsterminals
output transducer uitgangstransducer
output transductor uitgangstransductor
output transformer luidsprekertransformator; uitgangstransformator
output transistor eindtransistor; uitgangstransistor
output unit uitvoereenheid; uitvoerorgaan
output value uitvoerwaarde
output valve eindbuis
output variable uitgangsgrootheid; uitvoervariabele
output voltage afgegeven spanning; uitgangsspanning
outside buitenkant; buitenwerks; buiten; extern; uitwendig
outside caliper buitenpasser
outside calipers krompasser
outside diameter buitendiameter; uitwendige middellijn
outside dimension uitwendige maat
outside dimensions buitenafmetingen
outside gauge buitenkaliber
outside services diensten van derden
outside working hours buiten werktijd
outward uitwendig
outward handling afhandeling uitgaand
outward stroke uitgaande slag
oval ovaal
oval gauge ovaalmeter
ovality ovaalheid; ovaliteit
oven oven
oven charge ovenlading
oven-drying ovendrogend
oven-lining ovenbekleding
oven test ovenproef
oven-type furnace kameroven
over over
overall stofjas; totaal
overall band-pass curve overall-doorlaatkromme
overall characteristic overall-karakteristiek; totale karakteristiek
overall contrast ratio nominaal contrast; totale contrastverhouding
overall dimension inbouwmaat
overall frequency characteristic totale frequentiekarakteristiek
overall frequency response overall- frequentiekarakteristiek
overall gain totale versterking
overall height inbouwhoogte
overall impression totaalindruk
overall length totale lengte
overall level totaalniveau
overall planning ondernemingsplanning
overall response curve totaaldoorlaatkromme
overall width totale breedte
overblanket bovendeken
overcapacity overcapaciteit
overcheek flying off overkops afwikkelen
overcome (to) overwinnen
over-couple (to) overkritisch koppelen
overcurrent overstroom
overcurrent relay overstroomrelais
overdamping aperiodieke demping; overkritische demping
overdelivery meerlevering
overdesign overdimensionering
overdrive (to) oversturen
overdriving oversturing
overdues achterstallige opleveringen
over-estimate (to) overschatten; te hoog ramen
over-expose (to) overbelichten
over-exposed overbelicht
over-exposure overbelichting
overflow morsbraam; overloop; overstroming; overstroom
overflow (to) overlopen
overflow exception overloopexceptie
overflow function overflow-functie
overflow indicator overloopschakelaar
overflowing overstromen; overstroming
overflow valve overloopklep
overhang overhang; overstek
overhaul revisie
overhaul (to) revideren; reviseren
overhead indirecte kosten
overhead cam shaft bovenliggende nokkenas
overhead costs indirecte kosten; overheadkosten
overhead door kanteldeur
overhead operation organisatorische bewerking
overhead projector overhead projector
overhead roof cabrioletkap
overhead time overheadtijd
overheat (to) oververhitten
overheating oververhitting
overinsurance oververzekering
overlap overlapping; overlap; overslag
overlap (to) overlappen; overmoduleren; overslaan
overlapping overlappende verwerking; overlapping
overlap scheduling plannen met overlappingen
overlay beeldsuperpositie; overlay
overlay (to) overschrijven
overlay metallizing overlapmetallisatie
overlay supervisor overlay-stuurprogramma
overlay transistor overlay-transistor
overload overbelasting; overbezetting
overload (to) overbelasten; oversturen
overload capacity overbelastbaarheid
overload cut-out device overbelastingafslagmechanisme
overloaded overbelast
overloaded amplifier overbelaste versterker
overloaded oscillator overbelaste oscillator
overloading overbezetting; oversturing
overload level oversturingsniveau
overload limit oversturingsgrens
overload limiter overbelasterbegrenzer
overload margin oversturingsmarge
overload protection maximum beveiliging; maximum schakelaar; overbelastingsbeveiliging
overload relay overbelastingsrelais; overstroomrelais
overload release maximum beveiliging; maximum schakelaar; overbelastingsbeveiliging
overload test overbelastingsproef
overload time overbelastingstijd
overload-to-noise ratio oversturing/ruisverhouding
overmeasure toemaat
overmodulate (to) overmoduleren
overmodulation overmodulatie; oversturing
overpressure overdruk
over-punching bovenponsing; bovenzone; volponsen
override modificatie; overname
override (to) omzeilen; opheffen; overschrijven; tijdelijk opheffen
overriders sier opzetstukken
over-run (to) overlopen
overrunning clutch vrijloopkoppeling
oversaturated oververzadigd
oversaturation oververzadiging
overseas factory overzeefabriek
overseas market overzeemarkt
overseas shipment overzeezending
overset doorzetting
overshoot doorschot; overshoot
overshoot (to) doorschieten; voorbijschieten
overshoot ratio doorschietfactor
oversight toezicht; verzuim
oversize overmaat
oversize (to) expanderen
overswing doorschot
over the telephone telefonisch
overtime overuren; overwerktijd; overwerk
overtime work overwerk
overtone boventoon; deeltoon
overtravel overloop
overturn (to) omkantelen; omslaan
overturned dol
overturned screw dolle schroef
overview overzicht
overwork overwerk
owner's manual gebruiksaanwijzing
oxalic acid oxaalzuur
oxidant oxidatiemiddel
oxidation oxidatie
oxidation reaction oxidatiereactie
oxidation resistant oxidatiebestendig
oxide oxide; zuurstofverbinding
oxide-coated emitter met oxide bedekte emitter
oxide dispersion oxidedispersie
oxide film oxidefilm; oxidehuid; oxidelaag
oxide layer oxidelaag
oxide mask oxidemasker
oxide scale oxidehuid
oxide thickness oxidedikte
oxidizable oxidabel; oxideerbaar
oxidizable material oxideerbare stof
oxidize (to) oxideren
oxidizing agent oxideermiddel
oxy-acetylene torch zuurstofacetyleenbrander
oxy-acetylene welding zuurstofacetyleenlassen
oxygen zuurstof
oxygen compound zuurstofverbinding
oxygen cylinder zuurstofcilinder; zuurstoffles
oxygen deficiency zuurstofgebrek
oxygen hose zuurstofslang
oxygenous zuurstofhoudend
ozokerite aardwas; ozokeriet
ozone ozon