For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


hacksaw ijzerzaag
hacksaw machine beugelzaagmachine
hafnium hafnium
hair haar
hair brush haarborstel
hair chamber haarkamer
hair collector haarkamer
hair colouring haarspoeling
hair crack haarscheur
hair drier haardroger
hair dryer haardroger
hair hygrometer haarhygrometer
hair line haarlijn
hairline crack haarscheur
hair piece haarstukje
hairpin spring haarspeldveer
hair strengthener haarversteviger
half helft
half-add halve optelling
half adder halve opteller
half-baud coding halfbaudcodering
half-bridge halve brug
half-cycle halve cyclus; halve periode
half-duplex halfduplex
half-duplex channel halfduplex kanaal
half-duplex circuit halfduplexcircuit
half-duplex equipment halfduplexapparatuur
half-duplex operation halfduplexbewerking
half-duplex system halfduplex systeem
half-duplex transmission halfduplextransmissie
half echo suppressor eenrichtingsonderdrukker
half-finished product tussenproduct
half hard halfhard
half-reflection grensreflectie
half-round file halfronde vijl
half subtracter halve aftrekker
half-tone characteristic halftooneigenschap
half-tone printing rasterdruk
half wave halve golflengte; halve golf
half-wave dipole halvegolflengtedipool
half-wave plate halvegolfplaat
half-wave rectification enkelzijdige gelijkrichting; enkelzijdige gelijkrichting
half-wave rectifier eenfasegelijkrichter; enkelzijdige gelijkrichter; halve-golfgelijkrichter
half-wave stub halvegolflijnsectie
halfway between halverwege tussen
half-width crisper halve groentelade
half word halfwoord
halide halide; halogeenzout; haloÔde
halide crystal haloÔdekristal
halo disturbances halo
halogen halogeen
halt halt
halt (to) stoppen
halve (to) halveren
ham radioamateur; zendamateur
ham band receiver amateurontvanger
ham gear amateur-radio apparatuur; radioamateurapparatuur
hammer hamer
hammer (to) hameren
hammer blow hamerslag
hammer bush inslagmoer
hammer-drive screw slagschroef
hammer-finish paint hamereffectverf
hammer handle hamersteel
hammer mill slagmolen
hammer out (to) uitslaan
hammer roughness hamerruwheid
hammer scale hamerslag; ijzerhamerslag
hammer stroke hamerslag
Hamming code Hamming-code
hamming distance signaalafstand
hamper (to) belemmeren
hamshack radiohut
hand richting; spoedrichting; werkkracht; wijzer
hand brake handrem
hand-bulb spray ballonspuit
hand capacitance handcapaciteit; handeffect
hand drill handboormachine
hand drilling machine handboormachine
handgrip houvast
handheld in de hand gehouden
hand-hot handwarm
handicap voorgift
handing over terhandstelling
hand key seinsleutel
hand-labour handbedrijf
handle greep; handgreep; handvat; heft; kruk; slinger; steel; vat
handle (to) behandelen; hanteren; verwerken
handle fitting ophangnaaf
handle holder steelhechter
handler behandelaar
handle roughly (to) ruw behandelen
handling behandeling; handelbaarheid; hantering; verwerking
handling capacity verwerkingscapaciteit
handling charges verwerkingskosten
handling cost verwerkingskosten
handling expenses verwerkingskosten
handling service afhandelingsdienst
hand made handgemaakt
hand measurement handmeting
handmixer handmixer
hand mould handmatrijs
hand on (to) uitdelen
hand-operated handbediend
hand-operated brake press vingerzetbank
hand-operated fly press handspilpers
hand-operated press handpers
hand-operated tool handgereedschap
handover overhandigen
hands wijzers van de klok
handset handtelefoon
handsfree luidsprekend telefoontoestel
handshake aansluitingsbevestiging; vragen en beantwoorden
handshaking aansluitingsbevestiging; bevestigen van de aansluiting
hand spraying handspuiten
hand tool handgereedschap
hand vice handschroef
hand wheel handwiel
handwriting schrift
handy gemakkelijk; handig
hang (to) hangen
hanging hangend
hanging-over overhangend
hangover nablijven; veeg; vegen; vlaggen
hang over (to) overhangen; vooroverhellen
Hanover bars jalouzie-effect
Hanover blind jalouzie-effect
happen (to) voorkomen
haptic haptisch
hard hard
hardboard hardboard
hard chromium plated technisch verchroomd
hard chromium plating hardverchromen
hardcopy afdruk; document; hardcopy
hardcopy document hard document
hard diode vacuŁmdiode
hard disk harde schijf
hard drying verharding
harden (to) afbinden; harden; uitharden; verharden
hardenability hardbaarheid
hardenable hardbaar
hardener harder; verhardingsmiddel
hardening harding; verharding; versterking
hardening agent harder; verhardingsmiddel
hardening department harderij
hardening furnace hardingsoven
hardening rate hardingssnelheid
hardening shop harderij
hardening temperature hardingstemperatuur
hardening through verharding
hardening time hardingstijd; uithardingstijd
harden through (to) verharden
hard failure harde storing
hard hat veiligheidshelm
hard magnetic material sterk magnetische materialen
hard metal hardmetaal
hardness hardheid
hardness test hardheidsproef
hard picture hard beeld
hard rubber hardrubber
hard solder kopersoldeer; soldeermessing
hard soldered hardgesoldeerd
hard soldering hardsolderen
hard-soldering wire hardsoldeerdraad
hard troublesome moeilijk
hard tube vacuŁmbuis
hard vacuum hardvacuŁm
hard valve vacuŁmbuis
hardware apparatuur; hardware; verwerkingsapparatuur
hardware compatibility apparatuur-compatibiliteit
hardware configuration item: HWCI hardwareconfiguratie-item
hardware description language: HDL apparatuurbeschrijvingstaal; hardwarebeschrijvingstaal
hardware design language: HDL hardware-ontwerptaal
hardware loop hardwarelus
hardware model hardwaremodel
hardware monitor hardwaremonitor
hardware product apparatuurproduct
hardware redundancy apparatuurredundantie
hardware simulator hardwaresimulator
hardware tagged architecture apparatuur gelabelde architectuur
hard water hard water
hard-wearing onverslijtbaar
hardwire vaste bedrading
hardwired vastbedraad
hard-wired link bedrade koppeling
hardwood hardhout; loofhout
harmful nadelig; schadelijk
harmful interference schadelijke interferentie
harmful noise schadelijk geluid
harmful to schadelijk voor
harmless ongevaarlijk; onschadelijk
harmonic harmonische
harmonically related bands harmonische banden
harmonic amplifier harmonische versterker
harmonic analysis harmonische analyse
harmonic attenuation harmonische demping
harmonic detector harmonische detector
harmonic distortion harmonische vervorming
harmonic distortion meter harmonische vervormingsmeter
harmonic distribution harmonische verdeling
harmonic drive harmonische bekrachtiging
harmonic elimination harmonische eliminatie
harmonic frequency harmonische frequentie
harmonic function harmonische functie
harmonic interference harmonische interferentie
harmonic mean harmonisch gemiddelde
harmonic oscillator harmonische oscillator; sinusoscillator
harmonic ratio harmonische verhouding
harmonic resonance harmonische resonantie
harmonic series harmonische reeks
harmonize (to) samenklinken
harmonized standards geharmoniseerd systeem
harness tester hardheidsmeter
harsh picture hard beeld
Hartley circuit Hartley-schakeling
Hartley oscillator: Hartley ECO Hartley-oscillator
hash function hashfunctie
hashing hashing
hash table hashtabel; willekeurig bestand
hash total mengelmoestotaal; mengtotaal
hastiness vluchtigheid
hasty vluchtig
hatch (to) arceren
hatched gearceerd
hatched part arcering
hatching arcering
have an overload capacity (to) overbelastbaar zijn
have at one's disposal (to) beschikking
have control over (to) in de hand hebben
have uniform torque (to) gelijkmatig lopen
Hay bridge Hay-brug
Hayes command set Hayes commandoset
Hayes compatible modem Hayes compatibele modem
hazard gevaarlijke situatie in een schakeling; gevaar; hazard; kans
hazardous gevaarlijk; riskant
haze waas
hazing waasvormig
hazy vaag; wazig
head hoofd; kop; magneetkop; opvoerhoogte
head adjustment kopinstelling
head adjustment screw kopstelschroef
head alignment kopinstelling
head alignment test tape rechtstelband
head clamp matrijsklem
head disc kopschijf
head drive kopaandrijving
headed pin koppen
head-end equipment kopeindapparatuur
header aanhef; beginblok; montage in voetje; montageplaat
header capacitance capacitantie van een montage in voetje
header card kopkaart
header entry titelspecificatie
header label koplabel
header part aanhefdeel
header record koprecord; omschrijvingsrecord
head face bandloopvlak; kopoppervlak; kopspiegel; kopvlak
head half kophelft
heading opschrift; rubriek; titel
heading card kopkaart
heading tool stuikstempel
headlamp koplamp
headlamp flash grootlichtsignalering; lichtclaxon
head life koplevensduur
head light koplamp
head mandrel matrijsdoorn
head mirror kopspiegel
head mounting plate koppenplaat
head of business bedrijfshoofd
head of department afdelingschef
head of water waterkolom
headphone hoofdtelefoon; oorschelp; oortelefoon
headphone amplifier hoofdtelefoonversterker
headphones koptelefoon
head protrusion uitsteekmaat
heads alignment checking tool afstelregel
head screening kopafscherming
headset hoofdtelefoon; kopset; koptelefoon; spreek- en hoorgarnituur
head setting kopinstelling
headstock vaste kop; vaste wisselkop; wikkelkast
headstock centre tegencenter
headstock spindle draaibankspil
head support kopdrager
head-to-tape contact band-kop contact
healthy gezond
heap stapel
heap together (to) opeenhopen; ophopen
hearing gehoor
hearing aid gehoorapparaat; hoorapparaat
hearing aid battery hoorbatterij
hearing characteristic gehoorkromme
hearing curve gehoorkromme
hearing glasses hoorbril
hearing impairment gehoorverslechtering
hearing loss gehoorverlies
hearing threshold gehoordrempel
heart-shaped cam hartschijf
heat hitte; warmte
heat (to) verhitten; verwarmen
heatable trolley theewagen met warmtetegel
heat absorber warmteopnemer
heat absorption warmteopneming
heat-bonding wire thermoplacdraad
heat-conducting warmtegeleidend
heat-conducting clamp warmtegeleidingsklem
heat conduction warmtegeleiding
heat conductivity warmtegeleidingscoŽfficiŽnt; warmtegeleidingsvermogen
heat control warmteregeling
heat-cure warmtehardend
heat dissipation warmteafvoer
heat economy warmtebesparing
heated backlight achterruitverwarming
heated-up opgewarmd
heat efficiency warmterendement
heat emission warmteafgifte
heat emitter warmteafgever
heat energy warmte-energie
heater gloeidraad; verwarmingsapparaat; verwarmingskachel
heater circuit gloeistroomcircuit; gloeistroomketen
heater current gloeistroom; verwarmingsstroom
heater power verwarmingsvermogen
heater transformer gloeistroomtransformator
heater voltage gloeispanning; verwarmingsspanning
heater winding gloeispanningswikkeling
heat exchanger warmteuitwisselaar
heat flow warmtestroom
heat generation warmteopwekking
heat-giving warmtegevend
heat gradient warmtegradiŽnt
heating calorisch; verhitting
heating appliance verwarmingsapparaat
heating blocking voltage opwarmblokkeerspanning
heating by steam stoomverwarming
heating capacity verwarmingscapaciteit
heating channel verwarmingskanaal
heating coil straalelement; verwarmingsspiraal
heating control verwarmingsregeling
heating element straalelement; verwarmingselement
heating equipment verwarmingsapparatuur
heating furnace verwarmingsoven
heating gas stookgas
heating installation verwarmingsinstallatie
heating jacket verwarmingsmantel
heating jig verwarmingsmal
heating mat verwarmingsmat
heating pad verwarmingskussen
heating source verwarmingsbron
heating spiral verwarmingsspiraal
heating surface verwarmingsoppervlak
heating system verwarmingssysteem
heating-up opwarming
heating warming verwarming
heating wire verwarmingsdraad
heat lag warmtetraagheid
heat lamp warmtelamp
heat loss warmteverlies
heat of reaction reactiewarmte
heat of solidification stollingswarmte
heat-producing warmtegevend
heat radiation warmteuitstraling
heat regulation warmteregeling
heat removal warmteafvoer
heat remover warmteafvoereenheid
heat resistance hittebestendigheid; hittevastheid; warmtebestendigheid; warmtevastheid; warmteweerstand
heat-resistant hittebestendig; hittevast; warmtebestendig; warmtevast
heat-retaining roller warmwaterroller
heat-retaining tile warmtetegel
heat seal (to) warm omleggen
heat-sensitive warmtegevoelig
heat sink afkoelklem; koelplaat; warmtegeleidingsklem
heat source warmtebron
heat supply warmtetoevoer
heat test warmteproef
heat transfer warmteoverdracht
heat transmission warmteoverdracht
heat treated thermisch behandeld
heat treatment warmtebehandeling
heat-treat skin warmtebehandelingshuidje
heat unit eenheid van warmte
heat up (to) opwarmen
heaviness zwaarte
heavy vet; zwaar
heavy current sterkstroom
heavy hydrogen zwaar water
heavy metal zwaar metaal
heavy metals zware metalen
heavy spar zwaarspaat
hebbian hebbiaans
hecto hecto
hectometric wave hectometrische golf
hectowatt hectowatt
hedge trimmer heggeschaar
hedging indekking
heel rest steun
heel socket taatspot
height hoogte
height adjustment hoogte-afstelling
height alignment hoogte-instelling
heighten (to) verhogen
heightening verhoging
height gauge hoogtemaat
height jig hoogtemal
height of fall valhoogte
held at ground potential geaard
held-down aangedrukt
helical schroefvormig; schuine vertanding; spiraalvormig
helical cutter spiraalfrees
helical feud spiraalspoed
helical gear schroefwiel; spiraaltandwiel; tandwiel met schroeftanden
helical groove spiraalgroef
helical knurl schuine kartel
helical line schroeflijn
helically spiraalsgewijs
helical mill spiraalfrees
helical motion schroefbeweging
helical pitch spiraalspoed
helical scan schroefaftasting; schuinspooraftasting
helical scanning schroefvormige aftasting; spiraalaftasting
helical spring schroefveer
helical-spring suspension schroefveerophanging
helical torsion spring torsieschroefveer
helicoidal surface schroefvlak
helium helium
helium gas heliumgas
helium group heliumgroep
helix helix; schroefwinding; schroef; spiraallijn; spiraal
helix angle hellingshoek; tandhoek
helmet haardroogkap
helpdesk ondersteunend bureau
help file helpbestand
help function helpfunctie; hulpfunctie
hematite roodijzererts
hemisphere coverage hemisferische bedekking
hemispherical halfbolvormig
henry henry
heptagon zevenhoek
heptode heptode
hermaphroditic plug hermaphroditische stekker
hermeneutic hermeneutisch
hermetic luchtdicht
hermetically closed potdicht
hermetic seal hermetische afsluiting
Hermite curve Hermite-kromme
herringbone houtnerf
herringbone gear pijltandwiel
hertz: Hz hertz
Hertz vector Hertz-vector
hesitate (to) haperen
hesitation micro-ingreep
hetero-associative learning hetero-associatief leren
heterodyne gesuperponeerd; heterodyne; zwevingstoestel
heterodyne detector heterodyne detector
heterodyne frequency heterodyne frequentie
heterodyne oscillator heterodyne oscillator
heterodyne reception heterodyne ontvangst
heterodyne repeater heterodyne herhalingsorgaan; superponerende versterker
heterodyne whistle interferentiefluit(je)
heterogeneous heterogeen
heterogeneous multiplexing heterogene multiplexverwerking
heterogeneous network heterogeen netwerk
heterolysis heterolyse
heuristic heuristisch
heuristic problem solving heuristische probleemoplossing
heuristic process heuristisch proces
heuristic program heuristisch programma
heuristic rules heuristische regels
heuristics heuristiek
heuristic search heuristisch zoeken
hexadecimal hexadecimaal
hexadecimal notation zestientallig stelsel
hexagon zeshoek; zeskant
hexagonal zeskantig
hexagonal nut zeskantmoer
hexagon wrench zeskante stiftsleutel
hexahedron hexaŽder; zesvlak
hexamethylene tetramine hexamethyleentetramine
hex nut zeskantmoer
hexode hexode
hexone methylisobutylketon
HF cable HF-kabel
HF generator HF-generator
HF heating HF-verhitten
HF induction heating HF-inductieverhitting
H-form press portaalpers
hidden file verborgen bestand
hidden layer verborgen laag
hidden-line algorithm verborgen-lijn algoritme
hidden lines verborgen lijnen
hidden nodes verborgen knooppunten
hidden surface verborgen oppervlak
hide (to) dekken
hide glue huidenlijm; vleeslijm
hiding dekking; gegevensverberging
hiding power dekkend vermogen; dekkracht; dekvermogen
hiding properties dekkend vermogen; dekvermogen
hierarchical computer network hiŽrarchisch computernetwerk
hierarchical construction hiŽrarchieke opbouw
hierarchical decomposition hiŽrarchische decompositie
hierarchical design hiŽrarchisch ontwerp
hierarchical layers hiŽrarchische lagen
hierarchically synchronized network hiŽrarchisch gesynchroniseerd netwerk
hierarchical modelling hiŽrarchische modellering
hierarchical network hiŽrarchisch netwerk
hierarchical object oriented design: HOOD hiŽrarchisch object-georiŽnteerd ontwerp
hierarchical planning hiŽrarchische planning
hierarchical relations hiŽrarchische relaties
hierarchical structure hiŽrarchische structuur
hierarchy hiŽrarchie
Hi-Fi adept Hi-Fi-enthousiast
Hi-Fi amplifier Hi-Fi-versterker
Hi-Fi chain Hi-Fi-combinatie
Hi-Fi enthusiast Hi-Fi-enthousiast
Hi-Fi receiver Hi-Fi-ontvanger
high hoog
high-alloy hoog gelegeerd
high-alloy steel hooggelegeerd staal
high band hoge band
high-boiling hoogkokend
high compliance hoge compliantie
high-contrast picture hard beeld
high-definition TV: HDTV hoge-resolutie TV
high-density bipolar: HDB bipolair met hoge dichtheid
high-energy particle deeltje met hoge energie
high-energy physics database: HEPDB database voor de hoge energie fysica
high fidelity natuurgetrouw
high-fidelity amplifier Hi-Fi-versterker
high-fidelity sound natuurgetrouw geluid
high frequency: HF HF; hoge frequentie; hoogfrequentie; hoogfrequent
high frequency bias hoogfrequentbias
high-frequency distributor hoogfrequentverdeler
high-gain amplifier gevoelige spanningsversterker
high gloss hoogglans; spiegelglans; spiegelglanzend
high-gloss polishing paste hoogglanspasta
high-grade hoogwaardig
high-grade bearing grease hoogwaardig lagervet
high-grade cryptosystem cryptografisch systeem met lange levensduur
high-grade steel edelstaal
high-grade veneer edelfineer
high-impedance hoogohmig
high-level control hoogniveaubesturing
high-level data link control: HDLC hoogniveau-gegevenskoppelingbesturing
high-level digital interface digitale interface van hoog niveau
high-level input current hoogniveau-ingangsstroom
high-level language: HLL hogere programmeertaal; hoogniveautaal
high-level modulation hoogniveau-modulatie
high-level output current hoogniveau-uitgangsstroom
high-level programming language hogere programmeertaal
high-level protocol hoogniveauprotocol
highlight (to) benadrukken
highlights hogelichten
high lustre spiegelglanzend
high-lustre chromium plating hoogglansverchromen
high-lustre finish napolijsten
high lustrous spiegelglanzend
highly discriminating scherp
highly polished hooggepolijst
highly selective scherp
highly significant zeer significant
highly toxic zeer giftig
high-melting hoogsmeltend
high-note cone hoge-tonenkegel; klankverstrooier
high-note control hoge-tonenregelaar
high-note cutting afval
high notes hoge tonen
high-ohmic hoogohmig
high order byte meest linkse byte
high order language: HOL hogere-orde taal
high order position meest linkse positie
high-pass filter bovendoorlaatfilter; hoogdoorlaatfilter; hoogdoorlatend filter; hoogdoorlaat-filtermethode
high-performance groot prestatievermogen
high-performance communication equipment communicatieapparatuur met hoog prestatievermogen
high-precision fit zuigend inlopen
high-pressure compressor hogedrukcompressor
high-pressure diecasting mould spuitgietmatrijs
high-pressure grease hogedrukvet
high-pressure mercury discharge lamp hogedrukkwikontladingslamp
high-pressure pump hogedrukpomp
high Q hoge Q
high Q coil hoge Q-spoel
high resolution hoge resolutie
high selectivity hoogselectief
high side hete zijde
high speed sneldraaiend; snellopend
highspeed carry snelle overdracht
high-speed channel: HSC supersnel informatiekanaal
high-speed copper plating snelverkoperen
high-speed flip-flop zeer snelle flip-flop
high-speed nickel plating snelvernikkelen
high-speed oscilloscope zeer snelle oscilloscoop
high-speed press snellopende pers
high-speed relay zeer snel relais
high-speed silver plating snelverzilveren
high-speed steel: HSS snelstaal; sneldraaistaal
high-speed stirrer snelroerder
high-temperature test hoge-temperatuurproef
high tension hoogspanning
high-tension current sterkstroom
hight of drop valhoogte
high-usage trunk group druk gebruikte verkeerslijngroep
high vacuum hoogvacuŁm
high-vacuum tube hoogvacuŁmbuis
high voltage hoogspanning
high-voltage cage hoogspanningskooi; lijnkast
high-voltage cap hoogspanningsdop
high-voltage capacitor hoogspanningscondensator
high-voltage cheater hoogspanningsdief
high-voltage coil hoogspanningsspoel
high-voltage contact: EHT contact hoogspanningscontact
high-voltage flex hoogspanningssnoer
high-voltage load hoogspanningsbelasting
high-voltage part hoogspanningsgedeelte
high-voltage probe hoogspanningsmeetkop
high-voltage rectifier hoogspanningsgelijkrichter
high-voltage supply hoogspanningsvoeding
high-voltage test hoogspanningsbeproeving; hoogspanningsproef
high-voltage test table hoogspanningsproeftafel
high-voltage transformer hoogspanningstransformator
high-voltage winding hoogspanningswikkeling
high water level hoge waterstand
highway hoofdlijn; hoofdtransmissielijn
hill and dale recording diepteschrift; verticale registratie
hill climbing bergbeklimming
hinder last
hindrance hinderpaal; storing
hinge scharnier
hinge (to) scharnieren
hinge bracket scharnierbeugel
hinged omklapbaar; opklapbaar; scharnierend
hinged chassis inklapbaar TV chassis; klapchassis; scharnierend chassis
hinged connection scharnierverbinding
hinge flap scharnierblad
hinge joint scharniergewricht; scharnierverbinding
hinge leaf scharnierblad
hinge movement scharnierbeweging
hinge pin scharnieras; scharnierpen
hinge point scharnierpunt
hinging scharnierend
hinging bar scharnierende stang
hippocampus hippocampus
hire out (to) verhuren
hiring out verhuur
histogram histogram; kolommendiagram; strookdiagram
history based historie gebonden; op het verleden gebaseerd
historical data historische gegevens
history file historisch bestand
history free historievrij; vrij van historische invloeden
history tree historieboom; geschiedenisboom
hit transiŽnte verstoring; treffer
hit (to) treffen
hitch on (to) aanhaken
hit code hitcode; trefcode
hit-on-the-fly printer vliegende afdrukmachine
hob (to) hobben
hobbing of teeth vertanding
hob teeth (to) vertanden
hoist takel
hoist (to) heffen
hoist up (to) optakelen; takelen
hold rusttoestand
hold (to) houden; vasthouden
hold against (to) aanleggen
hold a permanent appointment (to) in vaste dienst zijn
hold back (to) tegenhouden
hold current houdstroom
hold down (to) tegenhouden
hold-down force aandrukkracht
hold-down pad aandrukkussen
hold-down plate aandrukplaat
hold-down spring aandrukveer
hold-down tool aandrukgereedschap
hold electrode houdelektrode
holder houder
hold good (to) gelden
hold good for (to) geldig zijn voor
holding anode houdanode
holding circuit houdcircuit
holding tank reservetank; voorraadbak
holding time houdtijd; vasthoudtijd
hold in oblique position (to) schuin houden
hold mode houdtoestand; rusttoestand; vasthoudstatus; vasthoudwerkwijze
hold office for (to) waarnemen
hold operated (to) inhouden
hold order stopopdracht
hold out (to) uithouden
hold time houdtijd
hold under pressure (to) onder druk houden
hold-up stagnatie
hold up (to) stilleggen; tegenhouden; vasthouden
hole gat
hole basis system of fits eenheidsgatstelsel
hole concentration gatenconcentratie
hole conduction gatengeleiding
hole current gatenstroom
hole diffusion gatendiffusie
hole-electron pair gat-elektronpaar
hole-finish (to) doorwerken
hole-finishing punch doorwerknippel
hole-flanging tool doortrekstempel
hole gauge gatkaliber
hole grid gatenrooster
hole increment gatentoeneming
hole mobility gatenbeweeglijkheid
hole pattern gatenpatroon
hole recombination current gaten-recombinatiestroom
hole saw gatzaag
hole size gatmaat
holes to be in accordance gaten overnemen
holidays vakantie
holidays with pay betaalde vakantie
hollander hollander
hollerith card ponskaart
hollow hol; uitholling
hollow cam komnokschijf; veerschotel
hollow-head screw wrench inbussleutel
hollowness holheid
hollow out (to) uithollen
holmium holmium
hologram hologram
holography holografie
holonomic holonomisch
home binnenlands
home appliance huishoudelijk apparaat
home directory eigen directory
home optical transceiver optische thuiszend- en ontvangsteenheid
home position thuispositie
home worker thuiswerker
homing doelzoekend
homing adapter doelzoekende adapter
homing procedure doelzoekende procedure
homochrone homochroon
homogeneous homogeen
homogeneous field homogeen veld
homogeneous multiplexed circuit homogeen multiplexcircuit
homogeneous multiplexing homogene multiplexing
homogeneous network homogeen netwerk
homogeneous redundancy homogene redundantie
homogenize (to) homogeniseren
homolysis homolyse
homomorphism homoformisme
homopolar homopolair
hone (to) honen; wetten
hone out (to) uithonen
honeycomb structure wafelstructuur
honeycomb winding honingraatwikkeling
hood haardroogkap; kap
hook haakje; haak
hook (to) vasthaken
hook bending machine haakjesbuigmachine
hook cable tag kabelschoen haaktype
hook forming machine haakjesbuigmachine
hook inserting machine haakjesinzetmachine
hook on (to) aanhaken
hook spanner haaksleutel; halvemaansleutel; hoeksleutel
hook-spanner nut haaksleutelmoer
hook up (to) aansluiten
hook-up wire schakeldraad
hoop hoepel
hooter toeter
Hopfield network Hopfield-netwerk
hopper hopper; invoermagazijn; storttrechter; toevoermagazijn; trechter; vulinrichting; vultrechter
hopper deck invoerbestand; invoerkaarten
hopperfeed (to) trilvullen
horizon horizon; zicht
horizontal horizontaal
horizontal amplification horizontale versterking
horizontal amplifier horizontale versterker
horizontal amplitude horizontaalamplitude; horizontale amplitude
horizontal barrel trommel
horizontal blanking lijnonderdrukking
horizontal blanking interval lijnonderdrukkingsinterval
horizontal blanking pulse lijnonderdrukkingsimpuls
horizontal blanking signal lijnonderdrukkingssignaal
horizontal blanking time lijnonderdrukkingstijd
horizontal centring control horizontale centreringsregelaar
horizontal definition horizontale definitie
horizontal deflection horizontale afbuiging; horizontale deflectie; lijnafbuiging; lijndeflectie; X-afbuiging
horizontal deflection coil horizontale afbuigspoel; lijnafbuigspoel; lijndeflectiespoel; lijnspoel
horizontal deflection coils horizontale afbuigspoelen
horizontal deflection generator lijnafbuiggenerator
horizontal deflection oscillator lijnafbuigoscillator
horizontal deflection plates horizontale afbuigplaten
horizontal deflection unit lijnafbuigeenheid; lijndeflectie-eenheid
horizontal domain horizontaaldomein
horizontal dynamic convergence horizontale dynamische convergentie
horizontal flash liggende braam
horizontal fly-back lijnterugslag
horizontal fly-back duration lijnterugslagtijd
horizontal fly-back pulse lijnterugslagimpuls
horizontal fly-back time lijnterugslagtijd
horizontal frequency horizontale frequentie; lijnfrequentie
horizontal gain horizontale versterking
horizontal generator lijngenerator
horizontal hunting bibbereffect
horizontal instability horizontale instabiliteit
horizontal integration horizontale integratie
horizontal linearity lijnlineariteit
horizontal microinstruction horizontale micro-instructie
horizontal organization horizontale organisatie
horizontal oscillator lijnoscillator
horizontal oscillator coil lijnoscillatorspoel; lijnspoel
horizontal output lijnuitgang
horizontal output stage lijneindtrap
horizontal output transformer lijnuitgangstransformator
horizontal output tube lijneindbuis; lijnuitgangbuis
horizontal phase horizontaalfase; horizontaalparabool
horizontal polarization horizontale polarisatie
horizontal pulse lijnimpuls; lijnpuls
horizontal pulse voltage lijnimpulsspanning
horizontal resolution horizontale definitie
horizontal reuse horizontaal hergebruik
horizontal scanning lijnaftasting
horizontal stability horizontale stabiliteit
horizontal stand horizontale boorstandaard
horizontal sweep lijnafbuiging
horizontal sweep frequency lijnafbuigfrequentie
horizontal sync lijnsynchronisatie
horizontal synchronization horizontale synchronisatie; lijnsynchronisatie
horizontal sync information lijnsynchronisatie-informatie
horizontal sync pulse lijnimpuls; lijnpuls; lijnsynchronisatie-impuls
horizontal wire horizontale geleider
horn claxon; hoorn
horn aerial hoornantenne
horn antenna hoornantenne
Horn clause clausule van Horn
horse power paardekracht
hose slang; spuitslang
hose clamp slangklem
hose clip slangklem
hose cock slangkraan
hose connection slangaansluiting
hose coupling slangkoppeling; slangpilaar
hosepipe slang
hose socket slangtule
hose spigot slangtuit
host gastheer; host
host computer gastheercomputer; hostcomputer
host crystal uitgangskristal
host humid storage test vochtig warme bewaarproef
hostile environment vijandige omgeving
host interface gastheerinterface
host language host-taal
host machine gastheermachine
host node gastheerknooppunt
host/satellite system host/satelliet-systeem
hot heet; warm
hot-air comb warmeluchtkam
hot-air motor heteluchtmotor
hot bend (to) warm buigen
hot bending warm buigen
hot blank (to) warm ponsen; warmstampen; warmstansen
hot blanking warm ponsen; warm ponsen; warmstampen; warmstampen; warmstansen; warmstansen
hot burned warm ingebrand
hot carrier hete ladingdrager
hot cathode heetkathode
hot chisel warmbeitel
hot dip coating process warmdompelbedekkingsproces
hot-dip galvanized thermisch verzinkt
hot-dip galvanizing; hot zinc dipping vuurverzinken; thermisch verzinken
hot-dipped aluminium coated thermisch veraluminiumd
hot dry storage test warme droge bewaarproef
Hotelling's T-square test T-kwadraatproef van Hotelling
hot filament vacuum evaporation opdamping met hete gloeidraad
hot-foil printed warm ingedrukt
hot-foil printing foliebedrukken; indrukking
hot formable warmvervormbaar
hot forming warmvervormen
hot humid storage test warme vochtige bewaarproef
hot impressed warm ingedrukt
hot junction hete junctie; warme las
hot lead hete draad
hot line directe lijn; kiesloze verbinding; rechtstreekse verbinding
hot pierce (to) warm ponsen; warmstampen; warmstansen
hot piercing warm ponsen; warmstampen; warmstansen
hot plate bordenwarmer; kookplaat; verwarmingsplaat; warmtetegel
hot press (to) warmpersen
hot pressed-in warm ingedrukt
hot pressing warm aandrukken; warmpersen
hot punch (to) warm ponsen; warmstampen; warmstansen
hot punching warm ponsen; warmstampen; warmstansen
hot resistance hete weerstand
hot rinse warm spoelbad
hot riveted warm gefelst
hot rolled warm gewalst
hot side hete zijde
hot spot hete plek; kritieke plek
hot-stamp (to) indrukken; warm ponsen; warmstampen; warmstansen
hot-stamping indrukking; warm ponsen; warmstampen; warmstansen
hot standby hot standby
hot-tin dipped thermisch vertind
hot-tin dipping thermisch vertinnen; vuurvertinnen
hot tinned thermisch vertind
hot-tinning thermisch vertinnen; vuurvertinnen
hot-water jacket heetwatermantel
hot wire hete draad
hot-wire microphone hittedraadmicrofoon; thermomicrofoon
hot working warmbewerking
hot-zinc dipped thermisch verzinkt
hot-zinc dipping thermisch verzinken
hot-zinc sprayed gezinkiseerd
hot-zinc spraying zinkiseren
hour uur
hour cost uurkosten
hourglass zandloper
hourly rate uurloontarief; uurtarief
hourly wage uurloon
hour of work werkuur
hour production uurproductie
hours counter urenteller
hours of transmission zendtijd
hours per hour uren per uur
house huis
house (to) huisvesten
household appliance huishoudelijk apparaat
household refrigerator huishoudkoelkast
household substances huishoudelijke stoffen
housekeeping organisatorische werkzaamheden
housekeeping operation huishoudelijke bewerking; organisatorische bewerking
housewife huisvrouw
housing bak; huisvesting; huis; mantel
howl (to) gillen
hub contactgaatje; hub; lijnconcentratie; naaf; stekerbus
hub lock spoelvergrendeling
hue kleurkwaliteit; kleurtoon; tint
hue control kleurtoonregeling; kleurtoonregelaar
hue correction kleurtooncorrectie
hue error kleurtoonfout; kleurvervalsing
hue range kleurtoonbereik
hue variations kleurtoonvariaties
Huffman-Clowes line drawing analysis identificatieschema van Huffman-Clowes
Huffman-Clowes scene labelling scheme identificatieschema van Huffman-Clowes
Huffman coding Huffman-codering
Hull-cell test Hullceltest
hum brom; gebrom
hum (to) brommen
human menselijk
human dialogue service dienstverlenende eenheid ten behoeve van de dialoog tussen mensen
human element menselijke factor
human engineering ergonomie
human error menselijke fout
human factor menselijke factor
human functional entity: HFE mens-georiŽnteerde functionele entiteit
human functional operation: HFO mens-georiŽnteerde functionele actie
human interface menselijke interface
human-machine interface: HMI mens-machine interface
human-machine redundancy mens-machine redundantie
human relations menselijke betrekkingen
humectant bevochtiger
hum field bromveld
hum filter bromfilter
humid vochtig
humidification bevochtiging
humidifier bevochtiger
humidify (to) bevochtigen; natmaken
humidity vochtigheid; vocht
humidity cabinet vochtkast
humidity chamber vochtkast
humidity drawer vochtlade
humidity test vochtproef
hum interference brominterferentie
hum modulation brommodulatie
hum modulation depth brommodulatiediepte
hump top
hum test bromproef
hum voltage bromspanning
hundred-call-seconds: ccs honderd oproepen per seconde
hundred-circuit-hours: cch honderd circuituren
hundred percent inspection honderd procent keuring
hundred thousand units of a currency ton
hunt group gezochte groep
hunting beeldverschuiving; jacht maken op
hybrid hybride; mengvorm; tussenvorm
hybrid active circuit hybridisch actief circuit
hybrid circuit hybridische schakeling
hybrid coil hybride spoel
hybrid communication network hybride communicatienetwerk
hybrid computer hybride computer
hybrid coupling hybride koppeling
hybrid electromagnetic wave hybridische elektromagnetische golf
hybrid integrated circuit: HIC hybridische geÔntegreerde schakeling
hybrid junction hybride junctie
hybrid microcircuit hybridisch microcircuit
hybrid transfer characteristic hybride overnamekarakteristiek
hydraulic hydraulisch
hydraulic actuator hydraulisch aandrijfsysteem
hydraulic drive hydraulisch aandrijfsysteem
hydraulic extruder plunjerspuitgietmachine
hydraulic fluid hydraulische vloeistof
hydraulic press hydraulische pers
hydraulic switch oliedrukschakelaar
hydroacoustic hydro-akoestisch
hydrocarbon koolwaterstof
hydrochloric acid chloorzuur; zoutzuur
hydrochloric acid pickle zoutzuurbeitsbad
hydrocyanic acid blauwzuur; cyaanwaterstofzuur
hydroelectric hydro-elektrisch
hydroelectric power station waterkrachtstation
hydroextractor centrifugaaldroger
hydrofluoric acid fluorwaterstofzuur
hydrogen waterstof
hydrogen atom waterstofatoom
hydrogen brittleness waterstofbrosheid
hydrogen chloride chloorwaterstof
hydrogen embrittlement waterstofbrosheid
hydrogen fluoride fluorwaterstof
hydrogen-free annealed waterstofvrij gegloeid; waterstofvrij gegloeid
hydrogen peroxide waterstofperoxide
hydrogen sulphide zwavelwaterstof
hydrolysis hydrolyse
hydrometer areometer; zuurweger
hydrophilic hydrofiel
hydrophobic hydrofoob
hydrous waterhoudend
hydroxyl groups hydroxylgroepen
hygristor hygroweerstand
hygrometer vochtigheidsmeter; vochtmeter
hygroscopic hygroscopisch
hygrostat hygrostaat
hyperbola hyperbool
hyperbolic hyperbolisch
Hypercard Hypercard
hyperchannel hyperkanaal
hypercolumn hyperkolom
hypercritical overkritisch
hypercube hyperkubus
hypergeometric distribution hypergeometrische verdeling
hypermedia hypermedia
Hyper-talk Hypertalk
hyper-text hypertekst
hyper-text markup language: HTML notatietaal voor hypertekst
hyper-text transfer protocol: HTTP overdrachtsprotocol voor hypertekst
hyphen streep
hypothesis hypothese
hypothetical transaction hypothetische transactie
hysteresis hysteresis
hysteresis coefficient hysteresiscoŽfficiŽnt
hysteresis constant hysteresisconstante
hysteresis curve hysteresiskromme
hysteresis error hysteresisfout
hysteresis loop hysteresislus
hysteresis loss hysteresisverlies
hysteresis losses hysteresisverliezen
hysteresis meter hysteresismeter
hysteresis tester hysteresismeter
hysteresis work hysteresisarbeid