For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Ka-band Ka-band
kanban kanban
kaolin kaolien; porseleinaarde
karat karaat
kation kation
K-band K-band
keen scherp
keenly competitive price scherp concurrerende prijs
keep (to) bewaren
keep abreast of (to) bijblijven
keep apart (to) uiteenhouden
keep clean (to) schoonhouden
keep down (to) omlaag houden
keeping properties houdbaarheid
keep in place (to) vasthouden
keep in position (to) vasthouden
keep updated (to) bijblijven
keep up to the mark (to) op peil houden
Kell factor Kell-factor
Kellie bond Kelliebinding
Kelvin contact Kelvin-contacten
Kendall effect Kendall-effect
kenotron kenotron
kerb weight rijklaar gewicht
kerf snijverlies
kernel kernel; kern; ziel
kerosene kerosine; petroleum
kerosene gas stove petroleumfornuis
kerosene range petroleumfornuis
Kerr effect Kerr-effect
ketone keton
key druktoets; sleutel; spie; toets; toonaard; toonsoort
key (to) aanslaan; intoetsen; sleutelen; spieŽn
keyboard klavier; toetsenbord
keyboard instrument klavierinstrument
keyboard lock-up blokkering van het toetsenbord; toetsenbordblokkering
keyboard punch handponsmachine
keyboard send-receive teletypewriter toetsenbordteletypewriter met zend- en ontvangsteenheid
key bracket toetsbeugel
key contact toetscontact
key control toetsbediening
key cutter spiefrees
keyed gesleuteld
keyed connection spieverbinding
keyed interval gesleuteld interval
keyed modulated RF onderbroken LF-gemoduleerde HF
keyed RF onderbroken HF
key entry area intoetsgebied
keyer stage sleuteltrap
key executives hoger kader
key factor knelpuntsfactor
keying modulering; signaalgeneratie
keying frequency sleutelfrequentie
keying-on intoetsen
keying pulse sleutelimpuls; sleutelsignaal
keying signal poortsignaal
keying transients intoets-overgangen
key lever toetshefboom
key list encryptiecodelijst
keynote grondtoon; tonica
key-operated switch sleutelschakelaar
key personnel bedrijfskader
key plan situatietekening
key position sleutelpositie
key post sleutelpositie
key pressure toetsdruk
key pulse intoetspuls
key pulsing oproepsignalering via toetsenbord
keypunch handponsmachine; ponsmachine
key-seating spiebaan; spiegleuf
key-seating cutter spiebaanfrees; spiegleuffrees
key station sleutelstation
keystone correction trapeziumcorrectie
keystone distortion trapeziumfout; trapeziumvervorming; trapeziumvormige vertekening
key-stroke toetsaanslag
key surface toetsoppervlak
key switch sleutelschakelaar
key technology speerpunttechnologie
key telephone system lijnkiezer
key unit toetseenheid
key valve sleutelbuis
key variable encryptievariabele
key-way spiebaan; spiegleuf
key-way cutter spiebaanfrees; spiegleuffrees
keyword gereserveerd woord; sleutelwoord; sleutelwoord; trefwoord; vast woord
keyword parameter sleutelwoordparameter
kick kick
kick (to) kicken
kickback terugslag
kicker uitstoter; uitwerper
kick out (to) uitwerpen
kill (to) beŽindigen
killed spirit zinkclorideoplossing
killer circuit doofcircuit
killer-gating voltage doofspanning
kilo kilo
kilogramme kilogram
kilohertz: KHz kilohertz
kilometer: KM kilometer
kilovolt: KV kilovolt
kind soort
kind of current stroomsoort
kind of material materiaalsoort
kind of steel staalsoort
kind of thread draadsoort
kind of wire draadsoort
kinds of veneer fineersoorten
kinds of wood houtsoorten
kinematic kinematisch
kinematic analysis kinematische analyse
kinematics bewegingsleer; kinematica
kinematic simulation kinematische simulatie
kinescope beeldbuis; weergeefbuis
kinetic kinetisch
kinetic energy arbeidsvermogen; kinetische energie
kink kink; knik
kink (to) kinken; knikken
kink-free knikvrij
kinking tool knikgereedschap
kipp relay monostabiele trekker
Kirchhoff's first law eerste wet van Kirchhoff
Kirchhoff's laws wetten van Kirchhoff
Kirchhoff's second law tweede wet van Kirchhoff
kit bouwpakket; doos; gereedschapskist; kit
kit (to) formeren van pakketten; kitten
kitchen keuken
kitchen chopper hakker
kitchen cloth keukendoek
kitchen garbage keukenafval
kitchen range keukenfornuis
kite-line vliegertouw
kit list kitlijst
kitting formeren van pakketten
kitting station onderdelenselectie- en verzamelplaats
Kjeldahl flask Kjeldahlkolf
KK-3 code KK-3-code
kludge zootje ongeregeld
klystron inhaalbuis; klystronbuis; klystron
klystron amplifier inhaalbuisversterker; klystronversterker
klystron tube inhaalbuis; klystronbuis
klystron valve inhaalbuis; klystronbuis
k-means clustering algorithm k-groeperingsalgoritme
kneading hook kneedhaak
kneading machine kneedmachine
knee knie
knee switch knieschakelaar
knee voltage kniespanning
knife mesbeitel; mes
knife edge meskant
knife-edge bearing meskantoplegging
knife-edge fulcrum meskopsteunpunt
knife-edge rule haarlineaal
knife sharpener messenslijper
knife switch messchakelaar
knifing filler mesplamuur
knob knop
knob control knopbediening
knock (to) tokkelen
knocked-down box plano-doos
knocker pad uitwerpplaat
knock off (to) afkloppen
knock-out stoter; uitstoter; uitwerper; uitwerping
knock out (to) uitstoten; uitwerpen
knock-out pin uitdrukpen
knock-out plate uitwerpplaat
knock-out unit uitwerpeenheid
knock together (to) samenflansen
knot knoest; knoop; kwast
knowledge kennis; wetenschap
knowledgeable deskundig
knowledge acquisition kennisacquisitie; kennisverwerving
knowledge acquisition program kennisverwervingsprogramma
knowledge areas kennisgebieden
knowledge automaton kennisautomaat
knowledge base kennisbank; kennisbestand
knowledge-based expert system kennis-expertsysteem
knowledge-based simulation system op kennis gebaseerd simulatiesysteem
knowledge based system: KBS kennissysteem
knowledge based technology kennistechnologie
knowledge base management system: KBMS kennisbank-beheerssysteem
knowledge craft kennisconstructie
knowledge distributors kennisverspreiders
knowledge engineer kennisanalist; kennisingenieur
knowledge engineering kennisengineering
knowledge industry kennisindustrie
knowledge languages kennissysteemtalen
knowledge management system: KMS kennisbeheerssysteem
knowledge model kennismodel
knowledge oriented programming kennis-georiŽnteerd programmeren
knowledge processing kennisverwerking
knowledge processing process kennisverwerkingsproces
knowledge producers kennisproducenten
knowledge representation kennisrepresentatie
knowledge representation technique kennisrepresentatietechniek
knowledge science kennisleer
knurl kartel
knurl (to) kartelen
knurled knob gekartelde knop
knurled nut kartelmoer
knurled ring kartelring
knurled screw kartelschroef
knurling karteling
knurling roller kartelrol
knurling-roller holder kartelrolhouder
Kohonen network Kohonen-netwerk
Kolmogov theorem Kolmogov theorema
kovar eyelet kovardrop
kraft paper kraftpapier
Kripke structure structuur van Kripke
kryptol kryptol
krypton krypton
Ku-band Ku-band
K-value K-waarde