For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Early-algoritme Earley algorithm
ebben(hout) ebony
eboniet ebonite
echo echo
echobeeld multiple image; double image; ghost
echocompensatie echo cancelling
echocompensator echo compensator
echocontrole echo check
echocorrectieschakeling ghost correcting circuit
echo-effect echo effect
echoën to echo
echogolf echo wave
echo-interferentie echo interference
echokamer echo chamber
echolood depth sounder; echo sounder
echo-onderdrukking echo cancelling; echo suppression
echoplex echoplex
echotijd echo time
echoval echo trap
echoversterker echo amplifier
echoverzwakking echo attenuation
echtverklaren to authenticate
echtviolet fast violet
eclips eclipse
econometrie econometry
econometrist econometrist
economie economy; economics
economisch economic
economische afleverhoeveelheid economic delivery quantity: EDQ
economische afweging economic trade-off: ETO
economische bestelserie economic order quantity: EOQ
economische partijgrootte economic batch size; economic lot size
economische schaalgrootte economy of scale
economische seriegrootte economic lot size; economic batch quantity; economic order quantity: EOQ
economische voorraad economic stock
eddy-stroomverlies eddy-current loss
edel noble
edelfineer high-grade veneer; face veneer
edelgas inert gas; rare gas; noble gas
edelmetaal noble metal; precious metal
edelstaal high-grade steel; refined steel
EDI-gateway electronic data interchange gateway
EDI-organisaties electronic data interchange organizations
editie edition
EDI-werkstation electronic data interchange workstation
EDP-centrum computer center
EDP-manager EDP-manager
educatief educative; educational
educatieve waarde educational value
eenaderige kabel single-core cable
eenadresopdracht one-address instruction
eenadresopdrachtvorm one address instruction format
eenassig uniaxial
een-complement ones complement; complement of one
eencomponentlak one-component lacquer; single component lacquer
eencomponentverf one-component paint; single component paint
eendimensionaal univariate; one-dimensional
eendimensionale verdeling univariate distribution
eendraadsgeleiding single-wire line
eendraadsleiding single-wire line
eenduidig unambiguous
een exemplaar maken to instance
eenfasegelijkrichter half-wave rectifier
eenfasegelijkrichting single-phase rectification
eenfasige halve golf single-phase half-wave
eenfrequentieoscillator single-frequency oscillator
eenfrequentieversterker single-frequency amplifier
eengangig single-thread; single-start
eenheden per uur M's hour
eenhedenstelsel system of units
eenheid device; item; unit; individual; man- minute
eenheid met meervoudige banden multiband device
eenheidsafstandcode unit-distance code; cyclic permuted code; continuous progressive code: CP code
eenheidsas basic shaft
eenheidsasstelsel shaft basis system of fits
eenheidsgat basic hole
eenheidsgatstelsel hole basis system of fits
eenheidsinterval unit interval
eenheidslengte unit length
eenheidslichtbron unit source of light
eenheidsmatrix unit matrix
eenheidsontwikkelingsfolder unit development folder: UDF
eenheidsvector unit vector
eenheidsvertragingstijd unit delay
eenheidsvertragingstijdsimulator unit delay simulator
eenheid van elektrostatica electrostatic unit
eenheid van elektrostatische lading unit electrostatic charge
eenheid van vermogen power unit
eenheid van warmte heat unit
eeningangsterminal one-input terminal
eenjunctietransistor single-junction transistor
eenkleurig monochromatic; uni-coloured
eenkopsysteem single-head system
eenkristal single crystal; monocrystal
eenlidsrij unit string
eenlijnschrijver one-line tracer
een lusbewerking uitvoeren to loop
een moeilijkheid omzeilen to obviate a difficulty
E-en-M signalering E-and-M lead signalling
een-niveau adres one-level address
een noodverband aanleggen to patch
een-op-een afbeelding one-to-one correspondence
een-op-een associatie one-to-one association
een-op-een vertaler one-to-one translator; one-to-one assembler
een-op-veel associatie one-to-many association
eenparig uniform
eenparig versnelde beweging uniformly accelerated motion
eenparig vertraagde beweging uniformly retarded motion
eenpersoonsdeken single blanket
een-plus-een adresinstructie one-plus-one address instruction
een-plus-een adresopdrachtvorm one-plus-one address instruction format
eenpolig unipolar
een richting hebbend unidirectional
eenrichtingsbus unidirectional bus
eenrichtingsgeleiding unidirectional conductivity
eenrichtingsgraaf unidirected graph
eenrichtingsnetwerk unidirectional network
eenrichtingsonderdrukker half echo suppressor
eenrichtingspuls unidirectional pulse
eenrichtingsspanning unidirectional voltage
eenrichtingsstroom unidirectional current
eenrichtingsventiel non-return valve
eenrichtingsverbindingsfaciliteit calls barred facility
eenrijig single row
eenrijig groefkogellager single-row ball bearing
eenschrift-meertalig uniscript-multilingual
eenslagkoppeling single-revolution clutch; single- stroke clutch
eenstand one condition; one state
een stand innemen to assume a position
eentoestand one state
eentoppig single-peaked
eentoppige verdeling unimodal distribution; single- peaked distribution
eentrapsversteker single-stage amplifier
eenuitgangssignaal one output signal; one output
eenuitgangsterminal one-output terminal
een-voorwaartse adressering one-ahead addressing
eenvoud simplicity
eenvoudig simple; plain; single
eenvoudige bufferbewerking simple buffering
eenvoudige deelroute simple subpath
eenvoudige quad simple quad
eenwaardig monovalent; univalent
eenwals single-roll mill
eenwegcommunicatie one-way communication
eenwegventiel one-way valve
eenwindingsspoel single-turn coil
eenzijband single-sideband: SSB
eenzijbandbereik single-sideband range
eenzijbanddistortie single-sideband distortion
eenzijbandfout single-sideband error
eenzijbandonderdrukking single-sideband suppression
eenzijbandontvanger single-sideband receiver
eenzijbandontvangst single-sideband reception
eenzijbandsignaal single-sideband signal
eenzijbandversterker single-sideband amplifier
eenzijbandzender single-sideband transmitter
eenzijdig on one side; single sided; one-sided
eenzijdige bevestiging single-sided mounting
eenzijdige golf one-sided wave
eenzijdige toets one-sided test; single-tail test
eerste aflevering naar de klant first customer ship: FCS
eerste belangrijke punt first principal point
eerste bundelknoop first beam cross-over point
eerste-doorgangopbrengst first-pass yield
eerste-etage groepenscheiding minor control change; minor
eerste-generatie computer first generation computer
eerste-generatie computertaal first generation language
eerste-generatie programmatuur first generation software
eerste harmonische first harmonic
eerste leeskop pre-read head
eerste-orde effening first order smoothing
eerste wet van de thermodynamica first law of thermodynamics
eerste wet van Kirchhoff Kirchhoff's first law
effect effect
effectief effective
effectief adres effective address
effectief antennegebied antenna effective area
effectief geaard effectively grounded
effectief oppervlak effective area
effectief signaal rms signal
effectief uitgestraalde energie effective radiated power: ERP
effectief uitgestraald vermogen effective radiated power: ERP
effectief vermogen real power
effectieve akoestische puntbron effective acoustic centre
effectieve ampère effective ampere
effectieve bandbreedte effective bandwidth
effectieve capacitantie effective capacitance
effectieve datum effective date
effectieve energie effective energy
effectieve geleiding effective conductance
effectieve golflengte effective wavelength
effectieve massa effective mass
effectieve opdracht effective instruction; actual instruction
effectieve overdrachtssnelheid effective transfer rate
effectieve productietijd van een machine machine running time
effectieve snelheid van de gegevensoverdracht effective data transfer rate
effectieve spanning effective voltage; rms voltage
effectieve spleetbreedte effective gap length
effectieve stroom effective current; rms current
effectieve temperatuurweerstand effective thermal resistance
effectieve tijd effective time
effectieve transmissiesnelheid effective speed of transmission; effective transmission speed
effectieve volt effective volt
effectieve voorraad effective stock
effectieve waarde effective value; rms value; root- mean-square value
effectieve weerstand effective resistance
effectiviteit effectiveness
effectlak special-effect finish; novelty finish
effect van Josephson Josephson effect
effect van Wien Wien effect
effening smoothing
effeningsfactor smoothing factor
effeningsmethode smoothing method
efferent efferent
efferente besturing efferent control
efficiency efficiency
efficiencybepaling efficiencytest
efficiënt efficient
efficiëntiefactor efficiency factor
egaal uniform; even
egalisatie-impuls equalizing pulse
egaliseerimpuls equalizing pulse
egobeweging egomotion
Eidophor eidophor
eierrek egg-stand
eigenbias self-bias
eigencapaciteit self-capacitance; distributed capacitance
eigen directory home directory
eigendomsclausule proprietary clause
eigenfrequentie natural frequency; resonant frequency
eigengeleiding intrinsic conduction
eigengeluid accompanying sound
eigengeluidonderdrukking rejection of accompanying sound; sound rejection
eigenhalfgeleider intrinsic semiconductor
eigenimpedantie self-impedance
eigenkanaalscheiding co-channel separation
eigen merk private label; private brand
eigenresistentie self-resistance
eigenresonantie natural resonance
eigenschap property; character; characteristic
eigenvector eigenvector
eigenwaarde eigenvalue
eiglans egg-shell finish; egg-shell gloss
eikelbuis acorn valve
eiken(hout) oak
eiland pad
eilandproblematiek island automation
eind-aan-eind koppeling end-fire coupling
eindaanslag end stop
eindassemblage final assembly
eindassemblageplan final assembly schedule: FAS
eindassemblagestuklijst final assembly bill-of- material
eindbestelling all-time order
eindbeugel end bracket
eindbuis output valve; power valve
eindcontrole final inspection
einde end; trailing end
einde-band end of tape
einde-berichtfunctie end-of-message function
einde-berichtindicator end-of-message indicator
einde-blokteken end of block character
eindeffector end effector
eindeloze band endless loop; continuous loop; endless tape; endless belt
einde-mediumteken end-of-medium character: EM
einde-naar-einde sessie end-to-end session
einden afgeknipt en vlak geslepen ends plain and ground
einden geslepen ends ground square
einden vlakgewikkeld plain ends squared
einden vlakgewikkeld en geslepen plain ends squared and ground
einde-rubriekcode end of field code
einde-tekstteken end-of-text character: ETX
einde-transmissieblokteken end-of-transmission block character: ETB
einde-transmissiefunctie end-of-transmission function
einde-transmissieteken end-of-transmission character: EOT
eindgebruiker end user; ultimate consumer
eindig finite
eindige bezettingsplanning finite loading
eindige elementen finite elements
eindige-elementenmethode finite element method: FEM
eindige-elementennetwerkgeneratie finite element mesh generation
eindige-elementensysteem finite element system
eindige populatie finite population
eindige rij finite series
eindige sectie finite section
eindige-toestandsmachine finite state machine: FSM
eindige-toestandovergangsdiagram finite state transition diagram
eindigheid finitude; finiteness
eindisolatie final insulation
eindkeuring final inspection
eindknooppunt leaf node; terminal node
eindloze lus endless loop
eindloze-luscassette endless-loop cartridge; endless-loop cassette
eindmaat gauge block
eindmontage final assembly
eindontwerp final design
eindoverbenging final drive
eindpentode output pentode
eindplanning final assembly schedule: FAS
eindprijs final price
eindproduct finished good; finished product; end product
eindpunt end point
eindresultaat final result; end result
eindroutine leaf routine
eindsamenstelling final assembly
eindsamenstellingsplan final assembly schedule: FAS
eindschakelaar limit-switch
eindschijf end disc; final disc
eindstation terminal
eindtoestand ending status
eindtransistor output transistor
eindtrap output stage
einduitloper final lead; finish lead
eindversterker output amplifier; final amplifier; power amplifier
eindvoorraad closing stock; final stock; stock of finished products
eindwaarde end-mark
Einstein-verschuiving Einstein shift
eis requirement; demand
eisen requirements
eisenanalyse requirements analysis
eisenblad requirements sheet
eisenfase requirements phase
eisen gesteld aan procesgegevens process data requirements
eisenspecificatie requirements specification
eisenspecificatietaal requirements specification language
eisenstandaard requirement(s) standard
E-kern E core
elastantie elastance
elasticiteit elasticity
elasticiteitsbehoud retention of elasticity; stability of elasticity
elasticiteitsgrens elastic limit; limit of elasticity
elasticiteitsmodus modulus of elasticity
elastiek rubber band; elastic band
elastisch elastic
elastische botsing elastic collision
elastische golf elastic wave
elastische rek elastic elongation
elastische vervorming elastic deformation
elastisch geheugen elastic memory
elastisch vormherstel elastic recovery
elastomeer elastomer
elco elco; electrolytic; electrolytic capacitor
elco in torsie-uitvoering twist-prong elco
electroless electroless
electroless vernikkelen electroless nickel plating
elektriceren to electrify
elektricien electrician
elektriciteit electricity
elektriciteitsbuis conduit
elektriciteitsstoring power breakdown
elektriciteitsvoorziening electricity supply
elektrificatie electrification
elektrisch electric; electrical
elektrisch analogon electric analogue
elektrisch circuit electric circuit
elektrische aandrijving electric drive
elektrische aantrekking electrical attraction
elektrische afstand electrical distance
elektrische afstemming electric tuning
elektrische belasting electrical load
elektrische bias electrical bias
elektrische capaciteit capacitance
elektrische deken electric blanket
elektrische draadcommunicaties power line communication
elektrische eenheid electrical unit
elektrische efficiëntie electrical efficiency
elektrische flux electric flux
elektrische fluxdichtheid electric flux density
elektrische geleiding electrical conduction; electric conduction
elektrische generator electric generator
elektrische golflengte electrical wavelength
elektrische graad electrical degree
elektrische hoek electrical angle
elektrische koppeling electrical coupling
elektrische krachten electric forces
elektrische krachtlijnen electric flux lines; electric lines of force
elektrische kwaliteit electrical grade
elektrische lading electric charge
elektrische leiding power line
elektrische nul electrical zero
elektrische omvormer electrical transducer; electric transducer
elektrische ontlading electrical discharge
elektrische polarisatie electric polarization
elektrische polariteit electrical polarity
elektrische ruis electrical noise
elektrische spanning potential; voltage
elektrische storing electric breakdown
elektrische straling electric radiation
elektrische stroom electric current
elektrische transmissie electrical transmission
elektrische vector electric vector
elektrische veldsterkte electric field strength
elektrische verplaatsing electric displacement
elektrische weerstand electrical resistance
elektrisch filter electrical filter
elektrisch geleidingsvermogen electric conductivity
elektrisch gereedschap electric tool
elektrisch lasapparaat electric welder
elektrisch lassen electric welding
elektrisch moment electric moment
elektrisch netwerk electrical network
elektrisch schema electrical diagram; electric diagram
elektrisch signaal electric signal
elektrisch systeem electrical system
elektrisch variabele inductor electrically variable inductor
elektrisch variabele weerstand electrically variable resistor
elektrisch veld electric field
elektrisch verbonden electrically connected
elektrisch vermogen electric power
elektroakoestiek electroacoustics
elektroakoestisch electroacoustic
elektroakoestische eenheid electroacoustic device
elektroakoestische koppelfactor electro-acoustic force factor; electro-acoustic coupling impedance
elektroakoestische omvormer electroacoustic transducer
elektroakoestische transducer electro-acoustic transducer
elektrochemie electrochemistry
elektrochemisch electrochemical
elektrochemische condensator electrochemical capacitor
elektrochemische omvormer electrochemical transducer
elektrochemisch vormen electrochemical milling
elektrode electrode
elektrode-admittantie electrode admittance
elektrodecapacitantie electrode capacitance
elektrodedissipatie electrode dissipation
elektrode-efficiëntie electrode efficiency
elektrodegeleiding electrode conductance
elektrode-impedantie electrode impedance
elektrodekarakteristiek electrode characteristic
elektrodenafstand electrode spacing; electrode gap
elektrodeneerslag electrodeposit
elektrodenruis valve noise
elektrodensysteem electrode system
elektrodepositie electrodeposition
elektrodespanning electrode voltage
elektrodestroom electrode current
elektrodeweerstand electrode resistance
elektrodynamiek electrodynamics
elektrodynamisch electrodynamic
elektrodynamische luidspreker electrodynamic loudspeaker; moving-conductor loudspeaker; moving-coil loudspeaker
elektrodynamische microfoon electrodynamic microphone; moving-conductor microphone; moving-coil microphone
elektroerosie electroerosion
elektrofoon electrophone
elektroforese electrophoresis
elektroforeseverf electropaint; electrocoating paint; electrodeposition paint
elektroforetisch electrophoretic
elektroforetisch verven electrophoretic painting; electropainting; electrocoating
elektrofotografie electrophotography
elektrofotometer electrophotometer
elektrokinetica electrokinetics
elektrokinetische energie electrokinetic energy
elektroliseren to electrolyze
elektroluminescentie electroluminescence
elektrolyse electrolysis
elektrolyseren to electrolyze
elektrolyt electrolyte
elektrolytisch electrolytic
elektrolytisch beitsbad electrolytic pickling bath; electro-brightening bath; electro-brightening solution
elektrolytisch beitsen electrolytic pickling; electro-brightening
elektrolytische condensator electrolytic capacitor: elco
elektrolytische depositie electrolytic deposition; electroplating
elektrolytische geleiding electrolytic conduction
elektrolytisch etsen electrolytic etching; electro- etching
elektrolytisch glanzen electrolytic brightening; electro-brightening
elektrolytisch ontroesten electrolytic rust removal
elektrolytisch ontvetten electrolytic degreasing; to electro-clean; electrolytic cleaning; electro-cleaning
elektrolytisch ontvetten met ompoling reverse current cleaning
elektrolytisch ontvetten met periodieke ompoling periodic reverse current cleaning
elektrolytisch ontvettingsbad electro-cleaner; electrocleaning solution
elektrolytisch polijstbad electropolishing bath; electro-polishing solution
elektrolytisch polijsten electrolytic polishing; electro-polishing
elektrolytisch polijsten bij wisselstroom AC electro-polishing
elektrolytisch slijpen electrolytic grinding; electro-grinding; electrolytic polishing
elektrolytisch verwijderen van de metaallaag electrolytic stripping; electrolytic deplating
elektrolytisch walshuid verwijderen electrolytic descaling
elektromagneet electromagnet; solenoid
elektromagnetica electromagnetics
elektromagnetisch electromagnetic
elektromagnetisch component electromagnetic component
elektromagnetische aantrekking electromagnetic attraction
elektromagnetische afbuiging electromagnetic deflection
elektromagnetische communicaties electromagnetic communications
elektromagnetische compatibiliteit electromagnetic compatibility: EMC
elektromagnetische constante electromagnetic constant
elektromagnetische energie electromagnetic energy
elektromagnetische flux electromagnetic flux
elektromagnetische golf electromagnetic wave: EMW
elektromagnetische golfsnelheid electromagnetic wave velocity
elektromagnetische golven electromagnetic waves
elektromagnetische inductie electromagnetic induction
elektromagnetische interferentie electromagnetic interference
elektromagnetische kracht electromagnetic force
elektromagnetische luidspreker electro-magnetic speaker; moving-iron speaker; electromagnetic loudspeaker; moving- iron loudspeaker
elektromagnetische massa electromagnetic mass
elektromagnetische microfoon electromagnetic microphone
elektromagnetische omgeving electromagnetic environment
elektromagnetische puls electromagnetic pulse: EMP
elektromagnetische straling electromagnetic radiation
elektromagnetisch momentum electromagnetic momentum
elektromagnetisch pick-up element electromagnetic pick-up element; electromagnetic phonocartridge
elektromagnetisch veld electromagnetic field
elektromagnetisme electromagnetism
elektromechanica electromechanics
elektromechanisch electromechanical
elektromechanische centrale electromechanical exchange
elektromechanische energie electromechanical energy
elektromechanische koppelfactor electromechanical force factor; electromechanical coupling impedance
elektromechanische omvormer electromechanical transducer
elektromechanische oscillator electromechanical oscillator
elektromechanische transducer electromechanical transducer
elektromechanische versterker electromechanical amplifier
elektromedische apparatuur electromedical equipment
elektrometallurgie electrometallurgy
elektrometer electrometer
elektrometerbuis meter tube
elektromotor electric motor; electromotor
elektromotorisch electromotive
elektromotorische kracht electromotive force: emf
elektron electron
elektronenbeweeglijkheid electron mobility
elektronenbeweging electron motion
elektronenbuiging electron diffraction
elektronenbuis cathode ray tube: CRT; electron tube; thermionic valve
elektronenbundel electron beam
elektronenbundel-patroongenerator electron-beam pattern generator
elektronenconcentratie electron concentration
elektronendiffusielengte electron diffusion length
elektronenemissie electron emission
elektronenflitser electron ic flash; speed light
elektronengekoppelde oscillator electron coupled oscillator: ECO
elektronengolfbuis electron-wave tube
elektronenkanon electron gun
elektronenkoppeling electron coupling
elektronenlens electron lens
elektronenmassa electron mass
elektronenmicroscoop electron microscope
elektronenoptiek electron optics
elektronenpakket bunched electrons
elektronensnelheid electron velocity
elektronenspin electron's spin
elektronenstraal electron beam; electron jet; electron stream
elektronenstraalaftaster electron-beam recorder
elektronenstraalaftasting electron-beam scanning
elektronenstraalbuis electron-beam tube
elektronenstraalgenerator electron-beam generator
elektronenstraalregistratie electron-beam recording
elektronenstroom electron current; electron flow
elektronentheorie electron theory
elektronentheorie van de materie electron theory of matter
elektronenvanger electron catcher; acceptor
elektronenversterker electron-multiplier tube
elektronenwolk electron cloud
elektronica electronics; solid state electronics
elektronicus electronic engineer
elektronisch electronic
elektronisch bestuurbare koppelingseenheid electronically-controllable coupler
elektronisch betalingsverkeer electronic funds transfer: EFT
elektronisch brein electronic brain
elektronisch circuit electronic circuit
elektronisch component electronic component
elektronische afstemming electronic tuning
elektronische apparatuur electronic equipment
elektronische bedrijfsvoering e-business
elektronische broodplank electronic breadboard
elektronische deceptie electronic deception
elektronische deler electronic divider
elektronische digitale computer electronic digital computer
elektronische documenten electronic documents
elektronische eenheid electronic device
elektronische fabricage e-manufacturing
elektronische gegevensuitwisseling electronic data interchange: EDI
elektronische gegevensverwerking electronic data processing: EDP
elektronische geleiding electronic conduction
elektronische gelijkrichter electronic rectifier
elektronische hulp electronic aid
elektronische informatieverwerking electronic information processing
elektronische integrator electronic integrator
elektronische kleurenschakelaar sampler; sampling pulse generator
elektronische lens electronic lens
elektronische lijnaftasting electronic line scanning
elektronische meting electronic measurement
elektronische microfoon electronic microphone
elektronische opteller electronic adder
elektronische poort electronic gate
elektronische post electronic mail: e-mail
elektronische rekenmachine computer; electronic calculator
elektronische schakelaar electronic switch
elektronische stilte electronic silence
elektronische tegenmaatregelen electronic counter- measures
elektronische tegen-tegenmaatregelen electronic counter-counter measures
elektronische timer electronic timer
elektronische vermenigvuldiger electronic multiplier
elektronische (ver)storing electronic jamming
elektronische video-opname electronic video recording: EVR
elektronische voeding(sbron) electronic power supply
elektronische weerstand electronic resistor
elektronisch filter electronic filter
elektronisch gekoppeld electronically coupled; electron-coupled
elektronisch gekoppeld oscillator electron-coupled oscillator: ECO
elektronisch kladblok spreadsheet
elektronisch onderhoud e-maintenance
elektronisch orgel electronic organ
elektronisch product electronic product
elektronisch relais electronic relay
elektronisch schakelsysteem electronic switching system
elektronisch signaal electronic signal
elektronisch slot electronic lock
elektro-optica electro-optics
elektro-optisch electro-optic
elektro-optische fasemodulatie electro-optic phase modulation
elektro-optisch effect electro-optic effect
elektro-optische frequentieresponsie electro-optic frequency response
elektro-optische modulator electro-optic modulator
elektro-optische zender electro-optic transmitter
elektro-optisch systeem electro-optical system
elektro-osmose electro-osmosis
elektroscoop electroscope
elektrostatisch electrostatic
elektrostatisch component electrostatic component
elektrostatische afbuiging electrostatic deflection
elektrostatische flux electrostatic flux
elektrostatische hysteresis electrostatic hysteresis
elektrostatische inductie electrostatic induction
elektrostatische luidspreker electrostatic speaker; electrostatic loudspeaker
elektrostatische microfoon electrostatic microphone; capacitor microphone
elektrostatische ontlading electrostatic discharge: ESD
elektrostatische plotter electrostatic plotter
elektrostatische potentiaal electrostatic potential
elektrostatische printer electrostatic printer
elektrostatische voltmeter electrostatic voltmeter
elektrostatisch spuiten electrostatic spraying
elektrostatisch veld electrostatic field
elektrotechnicus electrical engineer
elektrotechniek electrical engineering; electro- technics; electrical technology
elektrovalentie electrovalence
element element; individual; cell; member
elementair deeltje elementary particle
elementaire lading elementary charge
elementaire lijnbesturing basic mode link control
elementair gebied elemental area
elementenset array
elevatie elevation
ellips ellipse
elliptische baan elliptic orbit
elliptische luidspreker elliptic loudspeaker
elliptische naaldpunt elliptical stylus tip
eloxeren anodizing; to anodize
ELSE-clausule ELSE-clause
emaille enamel
emaillebedekking enamel coating
emailledraad enamelled wire
emailleren to enamel
emailleweerstand enamelled resistor
embleem emblem; escutcheon
emissie emission
emissiebeeld emission image
emissiefrequentie emission frequency
emissiegolflengte emission wavelength
emissiemeter emission tester
emissieontvangstbereik emission intercept range
emissieregeling emission control
emissiespectrum emission spectrum
emissiestroom emission current
emissievermogen emission power
emitter emitter
emitter-basisjunctie emitter-base junction
emitterbias emitter bias
emitterdiffusie emitter diffusion
emitterdoorlaatvoorspanning emitter forward bias
emitteren to emit
emitterende laag emissive layer; emitter coat
emitter-gekoppelde logica emitter-coupled logic: ECL
emitter-gekoppelde transistorlogica emitter- coupled-transistor logic: ECTL
emitterjunctie emitter junction
emitteroppervlak emitter area
emitterpatroon emitter pattern
emitterrendement emitter efficiency
emitterspanning emitter voltage
emitterstroom emitter current
emittertegenvoorspanning emitter reverse bias
emittervolger emitter follower
emittervoorspanning emitter bias
emitterweerstand emitter resistance; emitter series resistance
emittor emitter
emittorschakeling emitter circuit
emittorstroom emitter current
emittorvolger emitter follower
emittorweerstand emitter resistance
empirisch empirical; empiric
empirische associatie empirical association
empirische methode empiric method
empirisch ontwerp empirical design
EMP-weerstand electromagnetic pulse resistance
emulatie emulation
emulatieprogramma emulation program
emulator emulator
emulatorgeneratie emulator generation
emuleren to emulate
emulgator emulsifying agent; emulsifier
emulgeerbaar emulsifiable
emulgeerbaarheid emulsifiability
emulgeermiddel emulsifying agent; emulsifier
emulgeren to emulsify
emulgering emulsion
emulsie emulsion
emulsie-ontvetten emulsion cleaning; emulsion degreasing
emulsie-ontvettingsvloeistof emulsion cleaner; emulsifiable cleaner
emulsiepolymerisatie emulsion polymerization
emulsieverf emulsion paint
emulsiewas emulsion wax
en-bewerking and operation; conjunction
en-circuit and circuit
encoder encoder
encoderen to encode
encryptie encryption
encryptiecodelijst key list
encryptievariabele key variable
endemische fout indigenous error
endogeen endogenous
endogene variabele endogenous variable
END-opdracht END-statement
endossement endorsement
en-element and element
energie energy
energieafgifte release of energy
energieband energy band
energiebandenschema energy band diagram
energiebandenstructuur energy band structure; band structure
energiebarrière energy barrier
energiebesparing saving of energy
energie-bewarende condensator energy-store capacitor
energie-bewarende eenheid energy-storage device
energiebron energy source
energieniveau energy level
energieniveausplitsing energy level splitting
energieniveau van elektronen electronic distribution in energy
energieoverdracht energy transfer
energietoestand energy state; state
energie van blokkeringsapparatuur jamming power
energie van een lading energy of a charge
energieverbruik energy consumption; power consumption
energieverlies energy loss; loss of energy
energieverliezend medium lossy medium
energieverschil energy gap
energievoorziening power supply
E-netwerk E-network
Engelse sleutel monkey wrench
engineering engineering
engineeringcircuit engineering circuit
engineeringkanaal engineering channel
engineeringtraject engineering path
eng roosteren close scheduling
enkel single
enkelchip CPU single chip CPU
enkeldeks pallet single-deck pallet
enkele dipool single dipole
enkele in-lijn behuizing single in-line package: SIP
enkele precisie single precision
enkele schuinte single taper; angle with centre line
enkele speling clearance
enkelfabricage jog shop production; unit production
enkelfasig monophase; one-phase; single-phase
enkelgangig single-thread; single-start
enkelgangige schroefdraad single-start screw thread
enkelgebruiker single user
enkelgebruikersysteem single user system
enkel golfkarton double-faced corrugated fibreboard
enkelkopsysteem single-head system
enkellaagkruisslagwikkelen single-layer cross- winding; single-layer universal winding
enkellaagkruisslagwikkelmachine single-layer cross- winding machine; single-layer cross-winder; single-layer universal winding machine; single-layer universal winder
enkellaagwikkelen single-layer winding
enkellaagwikkelmachine single-layer winding machine; single-layer winder
enkelniveau-stuklijst single-level bill-of- material
enkelniveau terugwaarts afboeken single-level backflush
enkelniveau-tracering single-level where-used
enkelniveau-traceringslijst single-level where-used list
enkelpolig single pole; unipolar
enkelspoor single track
enkelspooropname single-track recording
enkelverpakking unit packaging
enkelverwerking single tasking
enkelvoudig single; singular
enkelvoudig afgestemd circuit single-tuned system
enkelvoudige bewerking single-step operation
enkelvoudige diode single diode
enkelvoudige effening first order smoothing
enkelvoudige fase single-phase
enkelvoudige frequentie single frequency
enkelvoudige geleider uniconductor cable
enkelvoudige grijper single gripper
enkelvoudige hypothese simple hypothesis
enkelvoudige instructie - meervoudige gegevensstroom single instruction - multiple data stream: SIMD
enkelvoudige matrijs single-cavity mould; single- impression mould
enkelvoudige onderdelen elemental parts
enkelvoudige order single-item order
enkelvoudige overerving single inheritance
enkelvoudige registratie in one simple register
enkelvoudige steekproef simple sample
enkelvoudige steekproefneming simple sampling
enkelvoudige toelevering single sourcing
enkelvoudige toon pure sound
enkelvoudig gediffundeerde transistor single- diffused transistor
enkelvoudig LC-filter single-section filter
enkelvoudig LC-filter met condensatoringang single- section capacitor input filter
enkelvoudig LC-filter met smoorspoelingang single- section choke input filter
enkelvoudig monster simple sample; single sample
enkelvoudig product single product
enkelvoudig steekproefschema single sampling plan
enkelvoudig werkende cilinder single-acting cylinder
enkelwandig single walled
enkelzijband single-sideband
enkelzijband met onderdrukte drager single-sideband suppressed carrier
enkelzijdig one-sided; single-sided
enkelzijdige gelijkrichter half-wave rectifier
enkelzijdige gelijkrichting half-wave rectification
en-of graaf and/or graph
en/of poort and/or gate
en-poort and gate
en-schakeling and circuit
enten to graft
entiteit entity
entiteitattribuut entity attribute
entiteit-relatie-attribuut model entity- relationship-attribute model
entiteit-relatiediagram entity-relationship diagram
entiteit-relatiemodel entity-relationship model: ERM
entiteitsintegriteit entity integrity
entiteitstype entity type
entiteit van de integrerende infrastructuur entity of the integrating infrastructure
entkristal seed crystal
entropie entropy
entry entry
enveloppe envelope
E/N verhouding energy/noise ratio
E-O transformatie epistemological fact-object transformation
epiloog epilog; epilogue
epiloogbreekpunt epilog breakpoint
epistemologie epistemology
epitaxiale groei epitaxial growth
epitaxiale laag epitaxial layer
epitaxiale transistor epitaxial transistor
epitaxie epitaxy
epitaxiediffusieproces epitaxial-diffused process
epitaxiediffusiestructuur epitaxial-diffused structure
epitaxielegeringsproces epitaxial-alloyed process
epitaxieproces epitaxial process
epitaxietechniek epitaxial technique
epoxy epoxy
epoxygiethars epoxy casting resin
epoxyglasvezelmateriaal epoxy glassfibre-reinforced material
epoxyglasvezelplaat epoxy glassfibre-reinforced sheet
epoxyglasweefselplaat epoxy glassfibre-reinforced sheet
epoxyhars epoxy resin
epoxyvernis epoxy lacquer; epoxy varnish
equidistant equidistant
equimoleculair equimolecular
equipotentiaal equipotential
equipotentiaallijn equipotential line
equipotentiaalvlak equipotential surface
equivalent aantal bits equivalent binary digits
equivalente fouten equivalent faults
equivalente ruis equivalent noise
equivalente ruisweerstand equivalent noise resistance
equivalentie equivalence; exclusive nor; if and only if operation
equivalentie-element equivalence element; equivalent-to element; identity element
equivalentieklasse equivalence class
equivalentiepartitie equivalence partition
equivalentiepartitietest equivalence partition testing
equivalent netwerk equivalent network
equivalent transformatorcircuit transformer equivalent circuit
erfenis legacy
erg erg
erg lage frequentie very low frequency
ergonomie ergonomics; human engineering
ergonomisch ergonomic
ergste-gevalanalyse worst-case analysis
ergste-gevalvertraging worst-case delay
eriochroom/zwart eriochrome black; T indicator mixture
erkend lid van de productie- en voorraadbeheervereniging certified fellow in production and inventory management: CFPIM
erlang erlang
ERMES-netwerk European radio message services network
ernstige fout major defect
ervaring experience
esparto esparto; Spanish grass
essenhout ash
essentieel essential
ester ester
estergetal ester value; ester number
esthetica aesthetics; esthetics
esthetische controle aesthetical inspection
etage-antenne stacked antenna; stacked aerial
etaleren to display
ethanol ethanol; ethyl alcohol
ether ether
ethoxyline epoxy
ethyl ethyl
ethylalcohol ethyl alcohol; ethanol
ethylcellulose ethyl cellulose
ethylcelluloseverf ethyl cellulose paint
ethyleendiaminetetra-azijnzuur ethylene diamine tetra acetic acid
ethylglycol ethylene glycol monoethyl ether
ethylhydroxyethylcellulose ethylhydroxyethyl cellulose
ethylsilicaat ethyl silicate
etiket label; sticker
etsbad etch; etch bath; etching solution
etsen to etch; to pickle
etsmachine etcher
etsmiddel etchant; mordant; etching agent
etsoverneemmethode etching transfer method; etched- foil transfer method; subtractive transfer method
etsresist etching resist
etsvloeistof etching fluid; etchant
etszuur etching acid
Euler operaties Euler operations
Europese artikelnummering European article numbering: EAN
Europese Betalingsunie European Payment Union
Europese Economische Gemeenschap: EEG European Economic Community: EEC
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal: EGKS European Coal and Steel Community: ECSC
Europese Kolen- en Staalcommissie European Coal and Steel Committee: ECSC
Europese Normalisatieraad Conseil Européen pour la Normalisation: CEN
Europese Vrijhandelsassociatie: EVA European Free Trade Association: EFTA
Eurovisie Eurovision
eutectisch punt eutectic point
EUTELSAT-satellieten EUTELSAT satellites
evaluatie evaluation
evaluatiefunctie evaluation function
evaluatie van de prestaties van computers computer performance evaluation
even even
evenaren to equal
even (beeld)lijn even line
even-bit pariteit even parity
evenement event
evenementteller event counter
even pariteit even parity
even-pariteitscontrole even parity check
evenredig proportional
evenredigheid proportionality
evenredigheidsconstante proportionality constant
evenredig met proportional to
eventklasse event class
eventualiteit contingency
eventueel if necessary; if possible; if any
evenwicht balance; equilibrium
evenwichtige verzameling producten balanced product set
evenwichtige wisselwerking trade-off
evenwichtsinrichting compensator
evenwichtspunt break-even point
evenwichtstoestand balanced condition; state of equilibrium; equilibrium state
evenwichtsverdelingscoëfficiënt equilibrium distribution coefficient
evenwijdig parallel
evenwijdigheid parallelism
evolutie evolution
evolvente involute
evolvente vertanding involute teeth
EVR-cassette EVR-cartridge
EVR-film EVR-film
EVR-reproductie EVR-reproduction; EVR-playback
EVR-speler EVR-player
EVR-systeem EVR-system
EVR-videosignaal EVR video-signal
exact exact; precise
exacte representatie exact representation
exactheid exactness; precision
excenter eccentric
excenterblok eccentric block
excentergroef eccentric groove
excenterpers eccentric press
excenterschijf eccentric cam
excentriciteit eccentricity
excentrisch eccentric; off-centre
excentrisch contragewicht eccentric counterweight
exceptie exception
exceptiecode exception handler
excerpt abstract
excitatie excitation
excitatie-energie excitation energy
excitatiespanning excitation voltage
excitatiestroom excitation current
exciterende spanning exciting voltage
exciterende stroom exciting current
exclusie exclusion; not-if-then operation; and not operation; except operation
exclusief bericht exclusive message
exclusief gebruikerscircuit exclusive-user circuit
exclusieve noch-noch exclusive nor
exclusieve of exclusive or
exempel exemplar
exemplaar instance; unit; piece; copy; individual; item; instantiated item; specimen
exemplaar met een gering fout minor defective item
exemplaar met een incidentele fout incidental defective item
exemplaar met een kritische fout critical defective item
ex-fabriek ex works
existentiële hoeveelheidsbepaler existential quantifier
exogeen exogenous
exogene variabele exogenous variable
expanderen to expand; to oversize
expansie expansion
expansiemoer expansion nut
expansieorgaan expander
expeditie forwarding; shipping; despatch; dispatch
expeditielijst forwarding list; shipping list
experiment experiment
experimenteel experimental
experimenteel model experimental model
experimenteren to experiment
expert expert
expertisemodel assessment model
expertkennis expert knowledge
expertsysteem expert system
expertsysteemgereedschap expert system tool
expliciet adres explicit address
expliciete functie explicit function
expliciete programmering explicit programming
expliciete verklaring explicit declaration
expliciet tekenen explicit draughting
exploitatiekosten running cost
explosie explosion
explosiegevaar explosion hazard; danger of explosion
exponent exponent; characteristic
exponentieel exponential
exponentiële effening exponential smoothing
exponentiële functie exponential function
exponentiële golfvorm exponential waveform
exponentiële kromme exponential curve
exponentiële verdeling exponential distribution
exponentiële vereffening exponential smoothing
exporteren to export
expressie expression
exsiccator desiccator
extern external; outside; off-line
extern beeld external view
extern circuit external circuit
externe afnemer external customer
externe agent external agent
externe apparatuur off-line devices
externe beïnvloeding external influence
externe besturingsorganen external controls
externe betrekkingen external relations
externe componenten outboard components
externe condensator external capacitor
externe fabrikant external manufacturer
externe functie external function
externe grijper external gripper
externe impedantie external impedance
externe insteltijd external set-up time
externe klok external clock
externe leverancier external supplier
externe modem external modem
externe naam external name
externe opdracht external command
externe optische modulatie external optical modulation
externe procedure external procedure
externe programmaparameter external program parameter
externe ruis external noise
externe terugkoppeling external feedback
externe verliestijd external delays
externe verwerking off-line processing
extern geheugen backing store; backing storage; external memory; external storage; external store; secondary storage
extern programmeren off-line programming
extern schema external schema
extern symbool external symbol
extern vervoer external transport
extra extra; supplementary
extra aandacht vragend signaal emergency signal alarm
extra aansluiting extension connection
extra bel extension bell
extra bit added bit
extra blok added block
extract extract
extra faciliteit extension facility
extraheren to extract
extra inrichting optional feature
extra luidspreker extension loudspeaker
extrapolatie extrapolation
extrapoleren to extrapolate
extra puls afterpulse
extra veiligheid add-on security
extreem hoge frequentie extremely high frequency: EHF
extreem lage frequentie extremely low frequency: ELF
extreme omgevingsconditie extreme environmental conditions; environmental extremes
extrinsiek extrinsic
extrinsieke geleiding extrinsic conductance
extrinsieke prognose extrinsic forecast
extruderen to extrude
extrusie extrusion
extrusiematrijs extrusion die; die
extrusiepers extrusion press; extruder press
extrusiestempel extrusion tool
ezelsoor dog's ear