For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


jack contactbus; krik; stekerbus; vijzel
jacket huls; mantel; omhulsel
jacket cooling mantelkoeling
jacketed dubbelwandig; mantelgekoeld
jacket leak contactbuslek
jack panel schakelpaneel
Jackson method methode van Jackson
jack up (to) opdraaien
jagged getand
jam (to) blokkeren; knellen; vastlopen
jammer blokkeringszender; jammer
jammer modulation blokkeringsmodulatie
jammer receiver blokkeringsontvanger
jamming blokkering; knellend; storing
jamming margin blokkeringsmarge
jamming modulation modulatie van blokkeringsapparatuur
jamming power energie van blokkeringsapparatuur
jamming signal blokkeringssignaal
jamming station stoorzender
Japan wax Japanwas
jarring kierend
jarring note wanklank
Java Java
Java application environment: JAE Java-applicatieomgeving
Java archive: JAR Java-archief
Java archive file JAR-bestand
Java archive file format JAR-bestandsformaat
Java bean Java-bean
Java blend Java-blend
Java chip Java-chip
Java computing Java-verwerking
Java database connectivity: JDBC Java-databaseconnectie
Java developer connection: JDC Java-ontwikkelaarconnectie
Java development kit: JDK Java-ontwikkelingsgereedschap
Java electronic commerce framework: JECF Java's elektronisch commercieel raamwerk
Java enterprise application programming interface Java's ondernemingsgerichte applicatieprogramma-interface
Java foundation class: JFC Java's basisklasse
Java interface definition language: JIDL Java's interface-definitietaal
Java management application program(ming) interface: JMAPI Java's management applicatieprogramma-interface
Java media API's Java's media-applicatieprogramma-interfaces
Java media framework: JMF Java mediaraamwerk
Java naming and directory interface Java-interface voor naamgevingen en directories
Java platform Java-platform
Java remote method invocation: JRMI Java's op afstand uitgevoerde methode-aanroeping
Java runtime environment: JRE Java's uitvoeringstijdomgeving
Java virtual machine: JVM virtuele Java-machine
Java wallet Java-wallet
Java web server Java-webserver
jaw klauw
jaws bek
J-band J-band
jelly gelei
jerk ruk; stoot; trek
jerk (to) rukken; trekken; wrikken
jerk at (to) rukken aan
jerkily stootsgewijs
jerky rukkerig; schokkerig; schrikkerig
jet sproeier; straal
jet action straalwerking
jet clean (to) spuiten
jet engine straalmotor
jet propulsion straalaandrijving
jidoka jidoka
jig mal; opname; pootjesmal
jig boring co÷rdinatenboren; sipboren
jig-boring machine co÷rdinatenboormachine
jig-sam puzzle scheduling legpuzzelplanning
jigsaw blade decoupeerzaagblad
jitter bibbereffect; jitter; trillen
jittered pulse repetition rate schommelende pulsherhalingssnelheid
J-K flip-flop J-K flip-flop
job baan; betrekking; bewerkingsgang; job; karwei; taak; werk
job analysis functieanalyse; taakanalyse; werkontleding
job batch gegevensgewijs invoeren van bewerkingen
job card werkbon
job classification beroepenclassificatie; functieclassificatie
job content werkinhoud
job control bewerkingsbesturing; karweibesturing
job control language karweibesturingstaal
job definition bewerkingsomschrijving
job description functiebeschrijving; taakbeschrijving
job enlargement taakverbreding; taakverruiming
job enrichment taakverrijking; werkstructurering
job function karweifunctie
job instruction werkinstructie
job lot karweiserie
job mix job mix; karweimix; mengsel van karweien
job overhead karwei-overhead
job preparator werkvoorbereider
job production stukfabricage; stukproductie
job rotation job-rotatie; taakroulering
job satisfaction arbeidsvoldoening; arbeidsvreugde
job shop job-shop; machinewerkplaats; mechanische werkplaats
job shop production stukproductie
job status karweistatus
job step bewerkingsstap
job stream jobstroom; verwerkingsstroom
job ticket werkbon; werkbriefje
joggle (to) gelijkstoten; vertanden
joggling vertanding
jog shop production enkelfabricage
jog specification taakbeschrijving
Johnson noise thermische ruis
join vereniging
join (to) samenkomen; samenlopen; samentrekken; samenvoegen; verbinden; verenigen; voegen
joined actuator aaneengeschakelde aandrijver
joiner meubelmaker
joiner's putty houtlijm
joining aaneensluitend; samentrekking; verbinding
joint geleding; gewricht; las; naad; verbinding; voeg
joint cargo groepage
joint-cargo service groepagedienst
joint circuit knooppuntcircuit
joint communications gedeelde communicaties
joint consultative committee ondernemingsraad
joint coordinate system gewrichtenco÷rdinatenstelsel
jointed-arm configuration configuratie van een arm met gewricht
jointed fiber vezelkoppeling
jointer voegmachine
joint face pasvlak
jointless naadloos
joint order gezamenlijke bestelling
Joint Photographic Experts Group: JPEG groep van gezamenlijke fotografie-experts
joint replenishment gezamenlijke bevoorrading
joint uniform telephone communication precedence system: JUTCPS gemeenschappelijk uniform telefonie-communicatiesysteem met precedenties
jolt schok; stoot
jolt (to) schokken
Josephson effect effect van Josephson
jot down (to) aantekenen
joule: J joule
Joule's law wet van Joule
journal ashals; astap; draagtap; log; taats; tap
journal bearing ashalslager
joystick joystick; stuurknuppel
judge (to) beoordelen; waarderen
judgement waardering; beoordeling
judgment items niet te plannen producten
juice extractor fruitpers
jumbo-computer jumbo-computer
jump sprong
jump (to) overspringen; springen; verspringen
jumper brugdraad; geleiderbrug; jumper
jumper (to) overbruggen
jumper cable overbruggingskabel
jumper wire overbruggingsdraad
jump in brightness helderheidssprong
jumping beeldsprong; danseffect
jumping-frequency transmitter springzender
jump instruction spronginstructie; sprongopdracht
jump out (to) uitspringen
junction junctie; knooppunt; overgang; samenkomst; samenvoeging; verbindingspunt
junction barrier overgangsbarriŔre
junction box aansluitdoos; aansluitkast; lasdoos; verdeeldoos; verdeelkast; verdelerkast
junction call oproep via schakelpanelen
junction capacitance sperlaagcapacitantie
junction diode lagendiode
junction FET lagen-FET
junction-forming technique laagvormingstechniek
junction loss junctieverlies
junction pipe junctiepiek
junction point knooppunt; splitsingspunt
junction rectifier lagengelijkrichter
junction spike junctiepiek
junction temperature junctietemperatuur
junction transistor junctietransistor; lagentransistor
junctor overdrager
junior executives lager kader
justified verantwoord
justify (to) justeren; uitlijnen; uitvullen
just-in-time: JIT just-in-time; precies-op-tijd
just-in-time compiler JIT-compiler
just noticeable difference: JND drempelwaarde
jute jute
juxtapose (to) naast elkaar plaatsen
juxtaposed elements naast elkaar geplaatste elementen
juxtaposed images naast elkaar geplaatste beelden
juxtaposition naast-elkaarplaatsing