For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


n-address instruction n-adresinstructie
n-address instruction format n-adresopdrachtvorm
nail nagel; spijker
nail (to) spijkeren
nail head spijkerkop
nail puller spijkertang
nail together (to) aaneenspijkeren
nail washer spijkerdop
naive physics naïeve natuurkunde
naked flames open vuur
name naam
name constant naamconstante
namely te weten
name plate fabrieksplaatje; naamplaat; typeplaat
nand niet-en
nand circuit niet-en circuit
nand element niet-en element
nand gate Nen poort; niet-en poort
nand operation niet-en bewerking
nano nano
nanoampere nano-ampère
nanofarad nanofarad
nanohenry nanohenry
nano-instruction nano-instructie
nanosecond nanoseconde
nanosecond pulse nanoseconde-impuls
nanostore nanogeheugen
naphthalene naftaline
naphthol naftol
Napierian Base Neperiaanse grondtal
Napierian logarithm Neperiaanse logaritme; natuurlijke logaritme
napkin servet
narrow nauw; smal
narrow (to) verengen; verjongen; vernauwen
narrowband smalbandig; smalle band
narrow-band axis smalle-bandas
narrowband frequency modulation smalbandige frequentiemodulatie
narrowband interference smalbandige interferentie
narrow-band switch smalbandschakelaar
narrow bandwidth smalle bandbreedte
narrow track smal spoor
n-ary n-voudig
national organization nationale organisatie
national software reuse directory: NSRD nationale index van herbruikbare software
native language system: NLS oorspronkelijke-taalsysteem
natural naturel; natuurlijk
natural colours natuurlijke kleuren
natural defects groeifouten
natural disintegration natuurlijke desintegratie
natural frequency eigenfrequentie
natural gas aardgas
natural interference natuurlijke interferentie
natural language natuurlijke taal
natural language interface natuurlijke-taalinterface
natural language processing natuurlijke-taalverwerking
natural language system natuurlijke-taalsysteem
natural language understanding natuurlijke-taalbegrip
natural light daglicht
natural logarithms natuurlijke logaritmen
natural period natuurlijke trillingstijd
natural resin natuurhars
natural resonance eigenresonantie
natural resonant frequency natuurlijke resonantiefrequentie
natural resources natuurlijke hulpbronnen
natural tuning natuurlijke stemming; reine stemming
natural weathering test buitenproef; dakproef
nature aard
nave naaf
Navier-Stokes equations Navier-Stokes vergelijkingen
navigate (to) navigeren
n-butyl alcohol butanol
NC-data NuBe-gegevens
NC-file NuBe-bestand
n-channel junction field-effect transistor n-kanaal-sperlaag-veldeffecttransistor
n-channel MOSFET n-kanaal-MOSFET
nearby selectivity nabijheidsselectiviteit
neat overzichtelijk
neater keuriger; netter
neatness netheid
neat's foot oil ossepootolie
necessary nodig
necessary truth noodzakelijke waarheid
necessity noodzaak; nood
neck ashals; hals; nek; steel
need behoefte; nood
need date behoeftedatum
needle naald; stift; wijzer
needle bearing naaldlager
needle cage naaldkooi
needle file steelvijl
needle gap naaldopening
needle pulse naaldimpuls
needle roller naaldrol
needle-roller bearing naaldrollager
needle scratch naaldkras; naaldruis
needle-spray valve naaldverstuiverklep
needle talk naaldkras; naaldruis
needle thrust bearing naaldtaatslager
needle tip naaldpunt
needle valve naaldafsluiter; naaldklep
negate (to) ontkennen
negater niet-element
negation negatie; niet-bewerking; ontkenning
negation character negatieteken
negation indicator negatie-indicator
negative negatief
negative acoustic feedback akoestische tegenkoppeling
negative bias negatieve bias; negatieve voorspanning
negative charge negatieve lading
negative conductor negatieve geleider
negative DC grid bias voltage negatieve roostervoorspanning
negative deviation negatieve maatafwijking
negative earth min aan de massa
negative electrode negatieve elektrode
negative feedback negatieve terugkoppeling; tegenkoppeling; terugwerking
negative-feedback effect tegenkoppeleffect
negative-feedback factor tegenkoppelfactor
negative going negatief gaande
negative ground negatieve aarde
negative half-cycle negatieve halve periode
negative holder negatiefhouder
negative image negatief beeld
negative impedance negatieve impedantie
negative ion negatief ion
negative logic negatieve logica
negatively skew negatief scheef
negatively skew distribution negatief scheve verdeling
negative modulation negatieve modulatie
negative mould half negatieve matrijshelft
negative plate negatieve plaat
negative pole minpool
negative potential negatieve potentiaal
negative resistance negatieve resistentie
negative-resistance region gebied met negatieve resistentie
negative resistor negatieve weerstand
negative skewness negatieve scheefheid
negative space charge negatieve ruimtelading
negative stock negatieve voorraad
negative temperature coefficient: NTC negatieve temperatuurcofficiënt
negative terminal minpool
negative testing negatief testen
negative transmission negatieve transmissie
negative valence negatieve valentie
negative ve (–ve) negatieve terminal
negative voltage negatieve spanning
negative with respect to negatief ten opzichte van
negator negatie-element
neglect verzuim
neglect (to) verwaarlozen
negligence nalatigheid
negligent onachtzaam
negligible verwaarloosbaar
negotiate (to) onderhandelen
negotiation onderhandeling
neither nor operation noch-noch-bewerking
neocognitron neocognitron
neocortex neocortex
neodymium neodymium
neon neon
neon bulb neonbuis
neon-bulb flip-flop neonbuis-flip-flop
neon-bulb gate neonbuispoort
neon-bulb logic neonbuislogica
neon-bulb voltage regulator neonbuis-spanningsregelaar
neon gas neongas
neon lamp neonlamp
neon triode neontriode
neon tube neonbuis
neoprene neopreen
neper neper
neptunium neptunium
nerve zenuw
nerve current zenuwstroom
nervous system zenuwstelsel
nest inlage; nest
nest (to) nesten
nested genest
nested DO-group geneste DO-groep
nested loops geneste lussen
nested procedure geneste procedure
nested sample getrapte steekproef
nested sampling genestelde bemonstering; getrapte bemonstering; vertakte bemonstering
nested subroutine geneste subroutine
nesting level nestend niveau
nesting loop geneste lussen
nesting plate opnameplaat; opneemplaat
nesting store stapelgeheugen
nesting subroutine genest deelprogramma
net netto; net; stramien; verbindingslijn; zuiver
net capacitance netto capacitantie
net change MRP nettoverandering MRP
net component netto component
net connection netaansluiting
net current netto stroom
net equipment netapparaat
net gain nettoversterking
net impedance netto impedantie
net inductance netto inductantie
netlist verbindingslijst
net load netto belasting
net-load method netto-belastingmethode
net loss nettoverzwakking
net power nettovermogen
net price netto prijs
net reactance netto reactantie
net requirement nettobehoefte
net requirements calculation nettobehoefteberekening
net resistance netto resisentie
net-shaped electrode netelektrode
net socket netcontactdoos
nett netto; zuiver
netting nettobehoeftebepaling; stramien
nett price netto prijs
net turnover netto omzet
nett weight netto gewicht
net voltage netto spanning
net weight netto gewicht
network netwerk; net; pijldiagram; relatiediagram
network analog analogie-netwerk
network analysis netwerkanalyse
network analyzer netwerksimulator
network application support: NAS netwerkapplicatie-ondersteuning
network constant netwerkconstante
network control netwerkbesturing
network equipment netapparaat
network extensible Windowsystem: NeWS netwerk-uitbreidbaar Window-systeem
network filter netwerkfilter
networking netwerkinrichting
network layer netwerklaag
network management netwerkbeheer
network model netwerkmodel
network planning netwerkplanning
network planning system netwerkplanningsysteem
network server netwerkserver
network simulator netwerksimulator
network synthesis netwerksynthese
network topology netwerktopologie
network transfer function netwerkoverdrachtsfunctie
neural network neuraal netwerk; neuronaal netwerk
neuristor neuristor
neurocomputer neurocomputer
neurolinguistics neurolinguïstiek
neuron neuron; neuroon; zenuwcel
neurophilosophy neurofilosofie
neurotransmitter neurozender
neutral neutraal
neutral command file neutraal besturingsbestand
neutral conductor nulleider
neutral density filter: ND filter neutraal grijsfilter
neutralization neutralisatie; neutrodynisatie; opheffing
neutralization number neutralisatiegetal
neutralization value neutralisatiegetal
neutralize (to) neutraliseren; neutrodyniseren; opheffen
neutralizing capacitor neutralisatiecondensator
neutralizing circuit neutraliserend circuit
neutralizing salt neutraliseerzout
neutralizing signal neutralisatiesignaal
neutralizing transformer neutrodynetransformator
neutral point sterpunt
neutral wire nulleider
neutrodyne neutrodyne
neutron neutron
new nieuw; vers
new building nieuwbouw
new-comer nieuweling
new construction nieuwbouw
newly appointed nieuwbenoemd
newness nieuwheid
news nieuws
new silver nieuwzilver
newton newton
Newtonian liquid Newtonse vloeistof
Newton-Raphson algorithm Newton-Raphson algoritme
Newton ring Newtonring
Newton's laws wetten van Newton
next higher assembly naasthogere samenstelling
nibble nibbel
nibbling shears knabbelschaar
niche nis
nichrome nikkelchroom
nickel nikkel
nickel (to) vernikkelen
nickel alloy nikkellegering
nickel anode nikkelanode
nickel bath nikkelbad
nickel bronze nikkelbrons
nickel-cadmium battery nikkel-cadmiumbatterij
nickel-cadmium cell nikkel-cadmiumcel
nickel-chrome steel nikkelchroomstaal
nickel chromium nikkelchroom
nickel copper nikkelkoper
nickel deposition vernikkelen
nickel flash voorvernikkelen
nickelling vernikkelen
nickelous nikkelachtig
nickel plate (to) vernikkelen
nickel plating vernikkelen
nickel-plating solution nikkelbad
nickel-salt for tumbling trommelnikkelzout
nickel steel nikkelstaal
nickel strike voorvernikkelen
nil nihil
nines complement negencomplement
ninety-six columns card driebandkaart
niobium niobium
Nipkow disc Nipkow schijf
nip off (to) afknijpen
nippers kniptang; tang
nipping-off afknijping
nipple nippel
nit nit
nitrate nitraat
nitrate (to) nitreren
nitrating salt nitreerzout
nitric acid salpeterzuur
nitric-acid pickle salpeterzuurbeits
nitride nitride
nitride (to) nitreren
nitrided steel nitreerstaal
nitriding oven nitreeroven
nitrify (to) nitreren
nitrite nitriet
nitrobenzene nitrobenzeen
nitrocellulose paint nitrocelluloseverf
nitrogen stikstof
nitrogenous stikstofhoudend
nitroso-R-salt solution nitroso-R-zoutoplossing
nitro synthetic nitrosynthetisch
nitrous nitreus
n-level address n-niveau-adres
no admission verboden toegang
no admittance verboden toegang
nobelium nobelium
no-bit geen-bit
noble edel
noble gas edelgas
noble metal edelmetaal
noctovision staafjes zien
no-current nulstroom
nodal point knooppunt
node knooppunt; knoop; netpunt
node name knooppuntsnaam
nodular nodulair
nodule noduul
nodules knobbeltjes
no-froster automatische ontdooier
no-frost refrigerator koelkast met automatische ontdooier
no go gauge afkeurkaliber
no go limit afkeurgrens
no go side afkeurzijde
no go value afkeurwaarde
noise geruis; lawaai; ruis; storend geluid
noise analysis ruisanalyse
noise analyzer ruisanalyse-instrument
noise-cancelling microphone storingsarme microfoon
noise component ruisbijdrage; ruiscomponent
noise contact kraakcontact; lawaaibeheersing
noise diode ruisdiode
noise factor ruisfactor
noise fatigue lawaaivermoeidheid
noise figure ruisgetal
noise filter ruisfilter; stoorfilter; storingsfilter
noise-free ruisvrij; stoorvrij; storingsvrij
noise generator kunststoorgenerator; ruisgenerator
noise immunity stoorongevoeligheid; storingsongevoeligheid; storingsvrijheid
noise inversion storingsonderdrukking
noise inverter storingsonderdrukker; storingsonderdrukkingsfilter
noiseless ruisvrij
noise level lawaainiveau; ruisniveau; stoorniveau; storingsniveau
noise limitation storingsbegrenzing
noise limiter storingsbegrenzer
noise meter ruismeter
noise nuisance geluidshinder
noise pollution geluidshinder
noise power ruisvermogen
noise pulse ruispuls; stoorimpuls
noise reduction ruisonderdrukking
noise signal ruissignaal; stoorsignaal
noise source lawaaibron; storingsbron
noise suppressed ontstoord
noise suppression ruisonderdrukking
noise suppressor ruisonderdrukker
noise temperature ruistemperatuur
noise test ruisproef
noise voltage ruisspanning; stoorspanning
noisy lawaaierig
no-lead gasoline loodvrije benzine
no-load nullast
no-load characteristic nullastkarakteristiek
no-load current nullaststroom
no-load impedance nullastimpedantie
no-load loss nullastverlies
no-load operation leegloop
no-load power nullastvermogen
no-load running onbelast draaien
no-load voltage nullastspanning
nomenclature standard nomenclatuurstandaard
nominal nominaal
nominal bandwidth nominale bandbreedte
nominal delay nominale vertraging
nominal dimension nominale inhoud
nominal size nominale inhoud
nominal value nominale waarde
nominal voltage nominale spanning
nominate (to) aanwijzen
nomination aanwijzing
nomogram nomogram
nomograph nomogram
nonagon negenhoek
non-alloy anode niet-gelegeerde anode
non-amplified onversterkt
non-attenuated ongedempt
non called-off onafgeroepen
non-chalking krijtvast; niet-afkrijtend
non-coated niet-bedekt
non-coated metal blank metaal
noncoherent incoherent
non-coloured ongekleurd
non-conducting niet-geleidend
non-conductor niet-geleider
non-conformance report rapport van niet-conformiteit
non-conforming product foutief product
non-conformity tekortkoming
non-conjunction niet-en bewerking
non-contacting niet-contacterend
non-corrected primary chrominance signal niet-gecorrigeerd primair chrominantiesignaal
non-corrodible niet-corrodeerbaar; niet-roestend
non-cosited transmitter ongelijk-georiënteerde zender
non-covered niet-bedekt
non-crystalline niet-kristallijn
non-cumulative non-cumulatief
non-cured niet-uitgehard
non-cutting niet-verspanend
non-damped ongedempt
non-dazzling niet-verblindend
non-delivered onafgeleverd
non-demonstrable niet-aantoonbaar; niet-aanwijsbaar
non-destructive niet-destructief
non-destructive read niet-destructieve leesopdracht
non-destructive reading lezen zonder uitwissen; niet-uitwissend lezen
non-destructive test niet-destructieve test
non-deterministic niet-deterministisch
non-doped ongedoopt
non-earthed niet-geaard
non-earthed supply zwevende voeding
non-elastic niet-elastisch
non-electrolytic pickling chemisch beitsen
non-energized onbekrachtigd
non-equivalence non-equivalentie
non-equivalence element non-equivalentie-element
non-equivalent to element non-equivalentie-element
non-erasable niet-uitwisbaar; niet-wisbaar; onuitwisbaar
non-erasable storage onuitwisbaar geheugen
non-excited onbekrachtigd
non-ferrous non-ferro
non-ferrous metal non-ferrometaal
non-flammable niet-ontvlambaar; onontbrandbaar; onontvlambaar
non-foaming niet-schuimend
non-functional requirements testing testen van niet-functionele eisen
non-glued ongelijmd
non-hardenable niet-hardbaar
non-harmonic frequency niet-harmonische frequentie
non-hazardous niet-aanraakbaar
nonillion noniljoen
non-inductive inductievrij; niet-inductief
non-inductive capacitor inductievrije condensator
non-inductive resistor inductievrije weerstand
non-inflammable onbrandbaar; onontbrandbaar; onontvlambaar
non-insulated niet-geïsoleerd
non-inverting input niet-inverterende ingang
nonionic niet-ionisch
non-latching niet-vergrendelbaar
non-liable onaansprakelijk
non-linear niet-lineair
non-linear curve gebogen kromme
non-linear dielectric niet-lineair diëlectricum
non-linear distortion niet-lineaire vervorming
non-linear function niet-lineaire functie
non-linearity niet-lineariteit
non-linear optimization niet-lineaire optimalisering
non-linear programming niet-lineaire optimalisering
non-linear resistor niet-lineaire weerstand
non-locking niet-vergrendelbaar
non-locking shift character wisselteken met enkelvoudige werking
non-matched open
non-metal niet-metaal
non-metallic niet-metalliek
non-monotonic reasoning niet-monotoon redeneren
non-Newtonian liquid niet-Newtonse vloeistof
non-packaged onverpakt
non-physical primary virtuele grondkleur
non-planar niet-planair
non-planarity onvlakheid
non-polar apolair
non-primed ongegrond
non-procedural language niet-procedurele taal
non-production stock niet voor productie bestemde voorraden
non-random niet-toevallig
non-reactive reactievrij
non-reactive load reactievrije belasting
non-recurrent niet-terugkerend
non-recurring niet-terugkerend
non-reduced primary chrominance signal niet-gereduceerd primair chrominantiesignaal
non-reflecting niet-reflecterend
non-reinforced onversterkt
non-resident niet-resident
non-resonant niet-resonerend
non-return valve eenrichtingsventiel; terugslagklep; terugslagkraan; terugslagventiel
non-reversible niet-omkeerbaar; niet-verwisselbaar
non-rusting roestvrij
non-saponifiable onverzeepbaar
non-scheduled hours niet geplande uren
non-screened niet-afgeschermd
non-sharp picture onscherp beeld
non-shielded niet-afgeschermd
non-shrinkable krimpvrij
non-shrinking krimpvrij
non-signed onafgetekend
non-sinusoidal waveform niet-sinusvormige golf
non-slip slipvrij
non-slipping slipvrij; stroef
non-sticky kleefvrij
non-synchronous asynchroon
non-tacky kleefvrij
non-terminated open
non-toxic niet-giftig
non-tracking kruipvast
non-translucent ondoorschijnend
non-treated with niet-behandeld met
non-uniform ongelijkmatig
non-variable niet-variabel
non-volatile niet-vluchtig
non-volatile storage niet-vluchtig geheugen
non-washable niet-afwasbaar
non-washable distemper lijmverf
non-washable water paint lijmverf
non-yellowing niet-vergelend
no-operation: no-op zonder effectieve bewerking
no-operation instruction bewerkingsloze opdracht; loze instructie
no-quibble guarantee geen-gezeur garantie
norbit circuit block Norbit bouwsteen
nor circuit noch-circuit; noch-schakeling
N-order equation vergelijking van de n-de graad
nor gate niet-of poort; noch-poort; Nof-poort
norm norm
normal normaal; verticaal
normal activity level normale bezetting
normal angle of pressure normaaldrukhoek
normal cone normaalkegel
normal curve normale kromme
normal distribution normale distributie; normale verdeling
normal force normaalkracht
normal impedance normale impedantie
normal inspection normale keuring
normality normaliteit; titer
normalization normalisatie
normalize (to) normaalgloeien; normaliseren; normeren
normalized annealed normaal gegloeid
normalized coordinate system genormaliseerd coördinatenstelsel
normalized frequency genormaliseerde frequentie
normalized impedance genormaliseerde impedantie
normalized symbols genormaliseerde symbolen
normalizing normalisatie
normally-closed contact rustcontact
normally open arbeidscontact
normally-open contact arbeidscontact
normal machine capacity normale machinecapaciteit
normal operating conditions normale bedrijfscondities
normal operating state normale bedrijfstoestand
normal pressure normaaldruk
normal running fit normale lopende passing; standaard lopende passing
normal section normaaldoorsnede
normal solution normaaloplossing
normal stage punching op de regels ponsen
normal stress normaalspanning
normal to loodrecht op
norma-service switch serviceschakelaar
normative normatief
normative decision theory prescriptieve beslissingstheorie
norm stock normvoorraad
norm supply quantity verzendhoeveelheid
north noord
north pole noordpool
north-south correction noord-zuidcorrectie
north-south raster distortion noord-zuidrastervertekening
norton gearbox nortonkast
nose bek
nose pliers bektang
not niet
not-and element niet-en element
not-and gate niet-en poort
not-and operation niet-en bewerking
notation notatie; schrijfwijze
notation standard notatiestandaard
not both operation niet-en bewerking
notch inkeping; keep; kerf; uitsparing
notch (to) inkepen; kerven
notch bar impact test kerfslagproef
notch effect kerfwerking
notch filter scherpfilter
notch fracture kerfbreuk
notch impact strength kerfslagsterkte
notching knife kerfmes
notching punch zijsnijder
notch tensile strength kerftreksterkte
not circuit niet-circuit
note aantekening; notitie; opmerking
note (to) aantekenen; noteren; optekenen
note book notitieboekcomputer
notebook computer notitieboekcomputer
note down (to) opschrijven
not element niet-element
note of discord wanklank
notes noten
not function niet-functie
not gate niet-poort
notice waarschuwing
notice (to) opmerken; waarnemen
noticeable merkbaar; waarneembaar
noticeable error aanwijsbare fout
notice board aanplakbord
notice of revision: NOR wijzigingsnota
notification waarschuwing
not-if-then operation exclusie
notify (to) waarschuwen
not inconsiderable niet-onaanzienlijk
notion begrip; idee; voorstelling
not-operation negatie; niet-bewerking
not-or noch-noch
not-or disjunction noch-noch-bewerking
not-or element noch-noch-element
not-or gate noch-noch-element
not-or operation noch-noch-bewerking
no trespassing verboden toegang
nought output nuluitgangssignaal
nought-output signal nuluitgangssignaal
noughts complement n-complement
nought state nulstand
nourish (to) voeden
nourishment voeding
novelty nieuwigheid; nouveauté
novelty finish effectlak
novice nieuweling
no-voltage nulspanning
noxious schadelijk
nozzle mondstuk; spuitmond; spuitneus; spuitstuk; straalpijp; tuit; zuigmond
nozzle adapter aanspuitbusaanpassingsstuk
nozzle-height setting zuigkophoogteafstelling
nozzle opening spuitopening
np junction np-overgang
n-plus-one address instruction n-plus-één adresinstructie
n-plus-one address instruction format n-plus-één adresopdrachtvorm
npnp device npnp-eenheid
npn transistor npn-transistor
N-point macropunt
n-region n-gebied
N-switch coverage N-switch dekking
N-switch testing N-switch testen
NTC-resistor NTC-weerstand
nth harmonic nde harmonische
n-transitions n-overgangen
NTSC-line NTSC-lijn
NTSC-system NTSC-systeem
NTSC-triangle NTSC-driehoek
n-tuple n-tupel; n-voudig
n-type n-type; type-n
n-type base n-basis
n-type channel n-kanaal
n-type conduction n-geleiding; n-type geleiding
n-type impurity n-verontreiniging
N-type material N-type materiaal
n-type region n-gebied
N-type semiconductor N-type halfgeleider
nuclear age atoomtijdperk
nuclear charge kernlading
nuclear energy atoomenergie; kernenergie
nuclear force nucleaire kracht
nuclear power atoomkracht
nuclear power plant atoomcentrale; atoomkrachtcentrale; kerncentrale
nuclear power station kernenergiecentrale
nuclear propulsion nucleaire voortstuwing
nuclear research kernonderzoek
nucleation kiemvorming
nucleon kerndeeltje; nucleon
nucleus kern; kiem; nucleus; ziel
nuisance hinder; overlast; verontreiniging
nuisance level hinderlijkheidsgraad
null leeg; nul
null character informatieloos teken
null current nulstroom
null frequency nulfrequentie
null hypothesis nulhypothese
nullify (to) tenietdoen
null point nulpunt
null representation informatieloos teken; loos teken
null string lege rij
null voltage nulspanning
number aantal; getalvoorstelling; getal; nummer; rangnummer
number (to) nummeren
number generator gekoppeld toetsenbord; handinvoerorgaan
numbering nummering; telling
numbering stamp numeroteur; nummerstempel
number of aantal
number of coils aantal windingen
number of cycles periodenaantal
number of defects aantal fouten; aantal foutieve exemplaren
number of lines aantal lijnen
number of observed values aantal waarnemingsuitkomsten
number of revolutions: rpm toerental; draaisnelheid
number of start in mating worm aantal gangen van de samenlopende vorm
number of starts aantal gangen
number of teeth tanden (aantal)
number of turns aantal windingen
number per package aantal per verpakking
number representation getalvoorstelling
number system getalvoorstelling
numeral getalvoorstelling; getal
numeration stelsel
numerative system talstelsel
numeric numeriek
numerical numeriek
numerical analysis numerieke analyse
numerical bits numerieke bits
numerical code cijfercode
numerical control: NC numerieke besturing: NuBe
numerical control unit numerieke besturingseenheid
numerical display numerieke aflezing
numerically controlled machine numeriek bestuurde machine
numerical method numerieke methode
numeric character cijferteken; cijfer
numeric code numerieke code
numeric example rekenvoorbeeld
numeric readout numerieke aflezing
numeric word cijferwoord; numeriek woord
numerous veelvuldig
nurse (to) voeden
nursing begeleiding
nut moer
nut-fall test moervalproef
NutriNormAkker system NutriNormAkker-systeem
nutrition voeding
nylon nylon
nylon bearing nylonlager
nylon coupling nylonkoppeling
Nyquist diagram Nyquistdiagram
Nyquist edge Nyquistflank
Nyquist filter Nyquistfilter
Nyquist slope Nyquistflank