For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


e-and-M lead signalling E-en-M signalering
ear oor
earley algorithm Early-algoritme
early distortion vroegtijdige vervorming
early-failure period periode van aanvankelijke storingen
early processing vroegtijdige verwerking
early-warning radar vroegtijdige waarschuwingsradar
ear magnet oormagneet
earmarked material gemerkt materiaal
ear mold oorafdruk
ear mould oorafdruk
ear mufflers oorbeschermers
ear muffs oorbeschermers
earn (to) verdienen
earnings verdienste
earphone hoofdtelefoon; koptelefoon; oortelefoon
earphone connection oortelefoonaansluiting
ear piece hoorstuk; oorstukje
earth aarde; massa
earth (to) aarden
earth bonding randaarding
earth busbar aardrail
earth connection aardaansluiting; aardverbinding
earth contact aardcapaciteit
earth coverage bedekking van het aardoppervlak
earth currents aardstromen
earth detector aardverklikker
earthed geaard
earthed conductor geaarde geleider
earth ground aarde
earthing aarding
earthing bar aardrail
earthing point massa-aansluitpunt
earth lead aarddraad; aardleiding; aardverbinding
earth leakage aardlek
earth leakage protection aardlekbeveiliging
earth magnetism aardmagnetisme
earth plate aardplaat
earth point aardpunt
earth potential aardpotentiaal
earth rail aardrail
earth resistance aardweerstand
earth side aardzijde; koude zijde
earth sign aardteken
earth's magnetic field aardmagnetisch veld; magnetisch veld van de aarde
earth spring aardveer
earth station aardstation; grondstation
earth strip aardstrip
earth switch aardschakelaar
earth symbol aardsymbool; aardteken
earth tag aardlip
earth terminal aardaansluiting; aardklem
earth-wide pulse wereldwijde puls
earth wire aarddraad; aardleiding; corset
ease (to) ontspannen; verlichten; verruimen
ease of manipulation bedieningscomfort
ease of mounting montagegemak
ease of tuning afstemgemak
easing verlichting; verruiming
east oost
east-west correction oost-westcorrectie
easy gemakkelijk; handig
easy-terms period coulance periode
easy to get gemakkelijk bereikbaar
easy to grind gemakkelijk te slijpen
easy-view overzichtelijk
eat away (to) uitvreten
eating into uitbijting
eating out uitbijting
eat into (to) uitbijten
eat out (to) uitbijten
ebonite eboniet
ebony ebben(hout)
e-business elektronische bedrijfsvoering
eccentric excenter; excentrisch; uit het midden; uitmiddelpuntig
eccentric block excenterblok
eccentric cam excenterschijf
eccentric counterweight excentrisch contragewicht
eccentric groove excentergroef
eccentricity excentriciteit; slingering; slinger
eccentric press excenterpers
echo echo; geestbeeld; geest; tegengalm
echo (to) echoŽn
echo amplifier echoversterker
echo attenuation echoverzwakking
echo cancelling echocompensatie; echo- onderdrukking
echo chamber echokamer
echo check echocontrole
echo compensator echocompensator
echo effect echo-effect; kopieereffect
echo interference echo-interferentie
echoplex echoplex
echo sounder echolood
echo suppression echo-onderdrukking
echo time echotijd
echo trap echoval
echo wave echogolf
eclipse eclips
econometrist econometrist
econometry econometrie
economic economisch
economical zuinig
economic batch quantity economische seriegrootte
economic batch size economische partijgrootte
economic delivery quantity: EDQ economische afleverhoeveelheid
economic lot size economische partijgrootte; economische seriegrootte
economic order quantity: EOQ economische bestelserie; economische seriegrootte
economics economie
economic stock economische voorraad
economic trade-off: ETO economische afweging
economic trend conjunctuurbeweging
economies versobering
economize (to) besparen; bezuinigen; uitsparen; versoberen
economizing uitsparing; versobering
economy besparing; economie; uitsparing; zuinigheid
economy of labour werkbesparing
economy of scale economische schaalgrootte
economy of time tijdbesparing
economy switch spaarschakelaar
e core E-kern
eddy turbulent; werveling
eddy (to) wervelen
eddy current wervelstroom
eddy-current brake wervelstroomrem
eddy-current clutch wervelstroomkoppeling
eddy-current loss eddy-stroomverlies
eddy-current losses wervelstroomverliezen
eddy flow wervelstroom
eddy flows Foucaultsche stromen
edge flank; hoek; kant; rand; ribbe; rib; snede; vertex
edge (to) kantrechten
edge acuity randscherpte
edge connector randconnector
edge crack randscheur
edge effect randeffect
edge flare randflits
edge fringing kleurvlaggen
edge-notched card randponskaart
edge operator ribbe-operator
edge-punched card randponskaart
edger kantwals
edge region fringegebied; randzone
edges chamfered kanten afgeschuind
edges of picture beeldranden
edge weld kantlas
edge welding randlassen
edging machine kantrechtbank
edit (to) aanpassen; monteren; opmaken; voorbereiden
edit code opmaakcode
edited opgesteld
editing aanpassing; montage; opmaking
editing jig plakmal
editing statement opmaakopdracht
edition editie; uitgaaf; uitgave
editor opmaakprogramma
editorial change administratieve wijziging
edit program opmaakprogramma
edit word opmaakmasker
eDP-manager EDP-manager
educate (to) opleiden
education onderwijs; opleiding; scholing; vorming
educational educatief
educational aids onderwijshulpmiddelen
educational television schooltelevisie
educational value educatieve waarde
education centre opleidingscentrum
education program opleidingsprogramma
educative educatief
efface (to) uitwissen
effaceable wisbaar
effect effect; uitwerking; werking
effective doeltreffend; effectief; goed; nuttig
effective acoustic centre effectieve akoestische puntbron
effective address effectief adres
effective ampere effectieve ampŤre
effective area effectief oppervlak
effective bandwidth effectieve bandbreedte; nuttige bandbreedte
effective capacitance effectieve capacitantie
effective conductance effectieve geleiding
effective current effectieve stroom; werkzame stroom
effective data transfer rate effectieve snelheid van de gegevensoverdracht
effective date effectieve datum
effective diameter clearance flankenruimte op flankdiameter
effective energy effectieve energie
effective gap length effectieve spleetbreedte
effective instruction effectieve opdracht
effectively grounded effectief geaard
effective mass effectieve massa
effective means afdoend middel
effectiveness effectiviteit
effective radiated power: ERP effectief uitgestraalde energie; effectief uitgestraald vermogen
effective resistance effectieve weerstand
effective speed of transmission effectieve transmissiesnelheid
effective stock effectieve voorraad
effective thermal resistance effectieve temperatuurweerstand
effective time effectieve tijd
effective transfer rate effectieve overdrachtssnelheid
effective transmission speed effectieve transmissiesnelheid
effective travel nuttige slag
effective unit foutloos exemplaar
effective value effectieve waarde
effective volt effectieve volt
effective voltage effectieve spanning
effective wavelength effectieve golflengte
effect of majorating majoreereffect
effect of temperature temperatuurverloop
efferent efferent
efferent control efferente besturing
efficiency bruikbaarheid; doelmatigheid; doeltreffendheid; efficiŽntie; nuttig effect; nuttigheidsfactor; rendement
efficiency diode spaardiode
efficiency factor efficiŽntiefactor
efficiency in MRP rendement in MRP
efficiency payment rendementsverloning
efficiency test efficiencybepaling
efficient doelmatig; efficiŽnt
efficient estimator rake schatter
effloresce (to) uitslaan
efflorescence uitslag
efflux cup uitstroombeker
efflux meter uitstroommeter
effort inspanning
egg-shell finish eiglans
egg-shell gloss eiglans
egg-stand eierrek
egg-timer zandloper
egoless programming onzelfzuchtige programmering
egomotion egobeweging
egress (to) uittreden
eHT cable hoogspanningssnoer
eHT cage hoogspanningskooi
eHT cap hoogspanningsdop
eHT capacitor hoogspanningscondensator
eHT cheater hoogspanningsdief
eHT coil hoogspanningsspoel
eHT load hoogspanningsbelasting
eHT part hoogspanningsgedeelte
eHT probe hoogspanningsmeetkop
eHT rectifier hoogspanningsgelijkrichter
eHT supply hoogspanningsvoeding
eHT test table hoogspanningsproeftafel
eHT transformer hoogspanningstransformator
eHT winding hoogspanningswikkeling
eidophor Eidophor
eigenvalue eigenwaarde
eigenvector eigenvector
eight-foot tone achtvoetstoon
Einstein equation vergelijking van Einstein
einstein shift Einstein-verschuiving
eject (to) uitdrukken; uitduwen; uitstoten; uitwerpen; verwijderen
eject by air (to) afblazen
ejection uitdrukking; uitwerping; verwijdering
ejection-safety device uitwerpbeveiliging
ejector stoter; uitdrukapparaat; uitdrukgereedschap; uitdrukker; uitstoter; uitwerper
ejector mark uitdrukprent; uitwerpprent
ejector mounting plate uitwerpmontageplaat
ejector pin uitdrukpen
ejector plate uitwerpplaat
ejector rod uitwerpplunjer; uitwerpstang
ejector unit uitwerpeenheid
elaborate uitgebreid; uitvoerig
elaborate (to) uitwerken
elaboration uitwerking
elapse (to) verlopen; verstrijken
elapsed time counter urenteller
elastance elastantie
elastic elastisch; rekbaar; soepel; veerkrachtig; verend
elastic band elastiek
elastic collision elastische botsing
elastic deformation elastische vervorming
elastic elongation elastische rek
elastic force spankracht
elasticity elasticiteit; soepelheid; souplesse; veerkracht; vering
elasticity of demand vraagelasticiteit
elastic limit elasticiteitsgrens; strekgrens
elastic memory elastisch geheugen
elastic recovery elastisch vormherstel
elastic wave elastische golf
elastomer elastomeer
elbow kniestuk; knie
elco elco
electric elektrisch
electrical elektrisch
electrical angle elektrische hoek
electrical attraction elektrische aantrekking
electrical bias elektrische bias
electrical conduction elektrische geleiding
electrical coupling elektrische koppeling
electrical degree elektrische graad
electrical diagram elektrisch schema
electrical discharge elektrische ontlading
electrical discharge machining vonkverspaning
electrical distance elektrische afstand
electrical efficiency elektrische efficiŽntie
electrical engineer elektrotechnicus
electrical engineering elektrotechniek
electrical filter elektrisch filter
electrical grade elektrische kwaliteit
electrical load elektrische belasting
electrically connected elektrisch verbonden
electrically variable inductor elektrisch variabele inductor
electrically variable resistor elektrisch variabele weerstand
electrical network elektrisch netwerk
electrical noise elektrische ruis
electrical polarity elektrische polariteit
electrical-powered telephone telefoon met elektrische voeding
electrical resistance elektrische weerstand
electrical rule checking: ERC toetsing van de elektrische ontwerpregels
electrical system elektrisch systeem
electrical technology elektrotechniek
electrical transducer elektrische omvormer
electrical transmission elektrische transmissie
electrical unit elektrische eenheid
electrical wavelength elektrische golflengte
electrical zero elektrische nul
electric analogue elektrisch analogon
electric arc vonkenboog
electric blanket elektrische deken
electric breakdown elektrische storing
electric charge elektrische lading
electric circuit elektrisch circuit; stroomketen; stroomkring
electric conduction elektrische geleiding
electric conductivity elektrisch geleidingsvermogen
electric current elektrische stroom
electric diagram elektrisch schema
electric displacement elektrische verplaatsing
electric drive elektrische aandrijving
electric field elektrisch veld
electric field strength elektrische veldsterkte
electric flux elektrische flux
electric flux density elektrische fluxdichtheid
electric flux lines elektrische krachtlijnen
electric forces elektrische krachten
electric generator elektrische generator
electrician elektricien
electricity elektriciteit
electricity supply elektriciteitsvoorziening
electric lines of force elektrische krachtlijnen
electric moment elektrisch moment
electric motor elektromotor
electric point lichtpunt
electric polarization elektrische polarisatie
electric power elektrisch vermogen
electric radiation elektrische straling
electric signal elektrisch signaal
electric tool elektrisch gereedschap
electric transducer elektrische omvormer
electric tuning elektrische afstemming
electric vector elektrische vector
electric welder elektrisch lasapparaat
electric welding elektrisch lassen
electrification elektrificatie
electrify (to) elektriceren
electroacoustic elektroakoestisch
electroacoustic coupling impedance elektroakoestische koppelfactor
electroacoustic device elektroakoestische eenheid
electroacoustic force factor elektroakoestische koppelfactor
electroacoustics elektroakoestiek
electroacoustic transducer elektroakoestische omvormer; elektroakoestische transducer
electrobrassing vermessingen
electro-brightening elektrolytisch beitsen; elektrolytisch glanzen
electro-brightening bath elektrolytisch beitsbad
electro-brightening solution elektrolytisch beitsbad
electrochemical elektrochemisch
electrochemical capacitor elektrochemische condensator
electrochemical milling elektrochemisch vormen
electrochemical transducer elektrochemische omvormer
electrochemistry elektrochemie
electroclean (to) elektrolytisch ontvetten
electrocleaner elektrolytisch ontvettingsbad
electrocleaning elektrolytisch ontvetten
electrocleaning solution elektrolytisch ontvettingsbad
electrocoating elektroforetisch verven; verven met behulp van elektroforese
electrocoating paint elektroforeseverf
electrode elektrode
electrode admittance elektrode-admittantie
electrode capacitance elektrodecapacitantie
electrode characteristic elektrodekarakteristiek
electrode conductance elektrodegeleiding
electrode current elektrodestroom
electrode dissipation elektrodedissipatie
electrode efficiency elektrode-efficiŽntie
electrode gap elektrodenafstand
electrode holder lastang
electrode impedance elektrode-impedantie
electrodeposit elektrodeneerslag; galvanische laag; galvanische neerslag
electrodeposit (to) galvaniseren
electrodeposition elektrodepositie; galvanische laag; galvanische neerslag
electrodeposition paint elektroforeseverf
electrodeposition process galvanisch proces
electrode resistance elektrodeweerstand
electrode spacing elektrodenafstand
electrode system elektrodensysteem
electrode voltage elektrodespanning
electrodynamic elektrodynamisch
electrodynamic loudspeaker elektrodynamische luidspreker
electrodynamic microphone elektrodynamische microfoon
electrodynamics elektrodynamiek
electrodynamic speaker dynamische luidspreker
electroerosion elektroerosie
electroetching elektrolytisch etsen
electroformed mould galvanoplastische matrijs
electroforming galvanoplastiek; opgroeien
electrogalvanize (to) verzinken
electrogalvanizing verzinken
electrogrinding elektrolytisch slijpen
electrokinetic energy elektrokinetische energie
electrokinetics elektrokinetica
electroless autokatalytisch; electroless
electroless gold plating chemisch vergulden; stroomloos vergulden
electroless nickel plating chemisch vernikkelen; electroless vernikkelen; stroomloos vernikkelen
electroless plating stroomloos proces
electroluminescence elektroluminescentie
electrolysis elektrolyse
electrolyte elektrolyt
electrolyte tantalum capacitor tantaalelco
electrolytic elco; elektrolytisch
electrolytic brightening elektrolytisch glanzen
electrolytic capacitor: elco elektrolytische condensator; elco
electrolytic cleaning elektrolytisch ontvetten
electrolytic conduction elektrolytische geleiding
electrolytic degreasing elektrolytisch ontvetten
electrolytic deplating elektrolytisch verwijderen van de metaallaag
electrolytic deposition elektrolytische depositie; galvanische bedekking
electrolytic descaling elektrolytisch walshuid verwijderen
electrolytic etching elektrolytisch etsen
electrolytic grinding elektrolytisch slijpen
electrolytic pickling elektrolytisch beitsen
electrolytic pickling bath elektrolytisch beitsbad
electrolytic polishing elektrolytisch polijsten; elektrolytisch slijpen
electrolytic purification doorwerking
electrolytic rust removal elektrolytisch ontroesten
electrolytic stripping elektrolytisch verwijderen van de metaallaag
electrolyze (to) elektroliseren; elektrolyseren
electromagnet elektromagneet
electromagnetic elektromagnetisch
electromagnetic attraction elektromagnetische aantrekking
electromagnetic communications elektromagnetische communicaties
electromagnetic compatibility: EMC elektromagnetische compatibiliteit
electromagnetic component elektromagnetisch component
electromagnetic constant elektromagnetische constante
electromagnetic deflection elektromagnetische afbuiging
electromagnetic energy elektromagnetische energie
electromagnetic environment elektromagnetische omgeving
electromagnetic field elektromagnetisch veld
electromagnetic flux elektromagnetische flux
electromagnetic force elektromagnetische kracht
electromagnetic induction elektromagnetische inductie
electromagnetic interference elektromagnetische interferentie
electromagnetic loudspeaker elektromagnetische luidspreker
electromagnetic mass elektromagnetische massa
electromagnetic microphone elektromagnetische microfoon
electromagnetic momentum elektromagnetisch momentum
electromagnetic phonocartridge elektromagnetisch pick-up element
electromagnetic pick-up element elektromagnetisch pick-up element
electromagnetic pulse: EMP elektromagnetische puls
electromagnetic pulse resistance EMP-weerstand
electromagnetic radiation elektromagnetische straling
electromagnetics elektromagnetica
electro-magnetic speaker elektromagnetische luidspreker
electromagnetic wave: EMW elektromagnetische golf
electromagnetic waves elektromagnetische golven
electromagnetic wave velocity elektromagnetische golfsnelheid
electromagnetism elektromagnetisme
electromechanical elektromechanisch
electromechanical amplifier elektromechanische versterker
electromechanical coupling impedance elektromechanische koppelfactor
electromechanical energy elektromechanische energie
electromechanical exchange elektromechanische centrale
electromechanical force factor elektromechanische koppelfactor
electromechanical oscillator elektromechanische oscillator
electromechanical transducer elektromechanische transducer; elektromechanische omvormer
electromechanics elektromechanica
electromedical equipment elektromedische apparatuur
electrometallurgy elektrometallurgie
electrometer elektrometer
electromotion voortbeweging door elektriciteit
electromotive elektromotorisch
electromotive force: emf elektromotorische kracht
electromotor elektromotor
electron elektron
electron beam elektronenbundel; elektronenstraal
electron-beam generator elektronenstraalgenerator
electron-beam pattern generator elektronenbundel- patroongenerator
electron-beam recorder elektronenstraalaftaster
electron-beam recording elektronenstraalregistratie
electron-beam scanning elektronenstraalaftasting
electron-beam tube elektronenstraalbuis
electron beam vacuum evaporation opdamping met elektronenbundel
electron bombardment vacuum evaporation opdamping met elektronenbeschieting
electron catcher elektronenvanger
electron cloud elektronenwolk
electron concentration elektronenconcentratie
electron-coupled elektronisch gekoppeld
electron coupled oscillator: ECO elektronengekoppelde oscillator; elektronisch gekoppeld oscillator
electron coupling elektronenkoppeling
electron curing harden door elektronenstraling
electron current elektronenstroom
electron diffraction elektronenbuiging
electron diffusion length elektronendiffusielengte
electron emission elektronenemissie
electron flow elektronenstroom
electron gun elektronenkanon
electronic elektronisch
electronic adder elektronische opteller
electronic aid elektronische hulp
electronically-controllable coupler elektronisch bestuurbare koppelingseenheid
electronically coupled elektronisch gekoppeld
electronically switched diesel trildiesel
electronic brain elektronisch brein
electronic breadboard elektronische broodplank
electronic calculator elektronische rekenmachine
electronic circuit elektronisch circuit
electronic component elektronisch component
electronic conduction elektronische geleiding
electronic counter-counter measures elektronische tegen-tegenmaatregelen
electronic counter-measures elektronische tegenmaatregelen
electronic curing harden door elektronenstraling
electronic data interchange: EDI elektronische gegevensuitwisseling
electronic data interchange gateway EDI-gateway
electronic data interchange organizations EDI- organisaties
electronic data interchange workstation EDI- werkstation
electronic data processing: EDP automatische gegevensverwerking; elektronische gegevensverwerking; mechanische verwerking
electronic deception elektronische deceptie
electronic device elektronische eenheid
electronic digital computer elektronische digitale computer
electronic distribution in energy energieniveau van elektronen
electronic divider elektronische deler
electronic documents elektronische documenten
electronic engineer elektronicus
electronic equipment elektronische apparatuur
electronic filter elektronisch filter
electron ic flash elektronenflitser
electronic funds transfer: EFT elektronisch betalingsverkeer
electronic gate elektronische poort
electronic heating HF-verhitten
electronic information processing elektronische informatieverwerking
electronic integrator elektronische integrator
electronic jamming elektronische (ver)storing
electronic lens elektronische lens
electronic line scanning elektronische lijnaftasting
electronic lock elektronisch slot
electronic mail: e-mail elektronische post; elektronische post
electronic measurement elektronische meting
electronic microphone elektronische microfoon
electronic multiplier elektronische vermenigvuldiger
electronic organ elektronisch orgel
electronic power supply elektronische voeding(sbron)
electronic product elektronisch product
electronic prototyping maken van elektronische prototypes
electronic rectifier elektronische gelijkrichter
electronic relay elektronisch relais
electronic resistor elektronische weerstand
electronics elektronica
electronic signal elektronisch signaal
electronic silence elektronische stilte
electronic switch elektronische schakelaar
electronic switching system elektronisch schakelsysteem
electronic timer elektronische timer
electronic tuning elektronische afstemming
electronic tuning indicator afstemoog
electronic video recording: EVR elektronische video- opname
electron image voorafbeelding
electron jet elektronenstraal
electron lens elektronenlens
electron magnetic moment magnetisch moment van een elektron
electron mass elektronenmassa
electron microscope elektronenmicroscoop
electron mobility elektronenbeweeglijkheid
electron motion elektronenbeweging
electron-multiplier tube elektronenversterker
electron optics elektronenoptiek
electron's spin elektronenspin
electron stream elektronenstraal
electron theory elektronentheorie
electron theory of matter elektronentheorie van de materie
electron tube elektronenbuis
electron velocity elektronensnelheid
electron-wave tube elektronengolfbuis
electro-optic elektro-optisch
electro-optical system elektro-optisch systeem
electro-optic effect elektro-optisch effect
electro-optic frequency response elektro-optische frequentieresponsie
electro-optic modulator elektro-optische modulator
electro-optic phase modulation elektro-optische fasemodulatie
electro-optics elektro-optica
electro-optic transmitter elektro-optische zender
electro-osmosis elektro-osmose
electropaint elektroforeseverf
electropainting elektroforetisch verven
electrophone elektrofoon
electrophoresis elektroforese
electrophoretic elektroforetisch
electrophoretic painting elektroforetisch verven; verven met behulp van elektroforese
electrophotography elektrofotografie
electrophotometer elektrofotometer
electroplate galvanische bedekking; galvanische laag; galvanische neerslag
electroplate (to) galvaniseren
electroplating elektrolytische depositie; galvanische bedekking; galvanisch; galvanisering
electroplating process galvanisch proces
electro polishing elektrolytisch polijsten
electro-polishing bath elektrolytisch polijstbad
electro-polishing solution elektrolytisch polijstbad
electroscope elektroscoop
electro-silvering verzilveren
electrostatic elektrostatisch
electrostatic component elektrostatisch component
electrostatic deflection elektrostatische afbuiging
electrostatic discharge: ESD elektrostatische ontlading
electrostatic field elektrostatisch veld
electrostatic flux elektrostatische flux
electrostatic hysteresis elektrostatische hysteresis
electrostatic induction elektrostatische inductie
electrostatic loudspeaker elektrostatische luidspreker
electrostatic microphone condensatormicrofoon; elektrostatische microfoon
electrostatic plotter elektrostatische plotter
electrostatic potential elektrostatische potentiaal
electrostatic printer elektrostatische printer
electrostatic speaker elektrostatische luidspreker
electrostatic spraying elektrostatisch spuiten
electrostatic unit eenheid van elektrostatica
electrostatic voltmeter elektrostatische voltmeter
electro-technics elektrotechniek
electro-tin (to) vertinnen
electro-tinning vertinnen
electrovalence elektrovalentie
element element; orgaan
elemental area elementair gebied
elemental parts enkelvoudige onderdelen
elementary charge elementaire lading
elementary particle elementair deeltje
elementary technical school ambachtsschool
elevated temperatures hoge temperaturen
elevation elevatie
elevator lift
eliminate (to) opheffen; tenietdoen; uitschakelen; verwijderen
eliminate the play (to) wegdrukken van speling
eliminate the vacuum (to) vacuŁm opheffen
elimination opheffing; verwijdering
ellipse ellips
ellipsis weglating
elliptical biradiaal
elliptical stylus tip elliptische naaldpunt
elliptic loudspeaker elliptische luidspreker
elliptic orbit elliptische baan
elm iepenhout
elongate (to) strekken; uitrekken; verlengen
elongated langgerekt; ovaal
elongated hole slobgat
elongation rek; uitrekking; verlenging
elongation at rupture rek bij breuk
ELSE-clause ELSE-clausule
elucidate (to) toelichten; verduidelijken; verklaren
elucidating verklarend
elucidation toelichting; verduidelijking; verklaring
elutriated chalk slibkrijt
e-maintenance elektronisch onderhoud
e-manufactruing elektronische fabricage
embed (to) inbedden; ingieten
embedded ingegoten
embedded command ingesloten opdracht
embedded computer system ingebed computersysteem
embedded Java ingebed Java
embedded software ingebedde programmatuur; ingebedde software
embedded SQL ingebed SQL
embedded system ingebed systeem
embedding inbedding
embellish (to) verfraaien
embellishment verfraaiing
emblem embleem
embodiment belichaming
emboss (to) doordiepen; doordrukken
embossed opgewerkt
embossed printing reliŽfdruk
embossed threaded hole doorgedrukt gat met schroefdraad
embossing tool doordiepstempel
embossment doordrukking; doorzetting
embrace (to) omsluiten
embrittlement brosheid; verbrossing
emerge (to) opkomen
emergency noodgeval; noodsituatie
emergency brake noodrem
emergency case verbandkist
emergency conditions noodsituatie
emergency door nooddeur
emergency exit nooduitgang
emergency lighting noodverlichting
emergency measure noodmaatregel; noodoplossing
emergency signal aandacht vragend signaal
emergency signal alarm extra aandacht vragend signaal
emergency signalling alarmsignalering
emergency stop noodstop
emergency switch noodschakelaar
emerging country ontwikkelingsland
emery amaril
emery bobbing amarilpolijsten
emery cloth schuurkatoen; schuurlinnen
emery paper schuurpapier
emery polishing amarilpolijsten
emission afgifte; emissie; uitstraling; uitzending; verspreiding
emission control emissieregeling
emission current emissiestroom
emission frequency emissiefrequentie
emission image emissiebeeld
emission intercept range emissieontvangstbereik
emission of heat warmteuitstraling
emission power emissievermogen
emission spectrum emissiespectrum
emission tester emissiemeter
emission wavelength emissiegolflengte
emissive layer emitterende laag
emit (to) afgeven; emitteren; uitstralen; uitzenden; verspreiden
emitted electron geŽmitteerd elektron
emitter emitter; emittor
emitter area emitteroppervlak
emitter-base junction emitter-basisjunctie
emitter bias emitterbias; emittervoorspanning
emitter circuit emittorschakeling
emitter coat emitterende laag
emitter-coupled logic: ECL emitter-gekoppelde logica
emitter-coupled-transistor logic: ECTL emitter- gekoppelde transistorlogica
emitter current emitterstroom; emittorstroom
emitter diffusion emitterdiffusie
emitter efficiency emitterrendement
emitter follower emittervolger; emittorvolger
emitter forward bias emitterdoorlaatvoorspanning
emitter junction emitterjunctie
emitter pattern emitterpatroon
emitter pulse rijkeuze-impuls
emitter resistance emitterweerstand; emittorweerstand
emitter reverse bias emittertegenvoorspanning
emitter series resistance emitterweerstand
emitter voltage emitterspanning
emphasis accentuering
empiric empirisch
empirical empirisch; proefondervindelijk
empirical association empirische associatie
empirical design empirisch ontwerp
empiric method empirische methode
employ (to) gebruiken; inschakelen
employed werkzaam
employee tewerkgestelde; werknemer
employer patroon; werkgeefster; werkgever
employment dienstbetrekking; dienst; tewerkstelling; werkgelegenheid; werkkring; werk
employment level arbeidsbezetting
employment policy personeelsbeleid; werkgelegenheidspolitiek
empty leeg; oningevuld
empty (to) ledigen; ruimen
empty medium leeg medium; oningevuld medium
empty row lege rij
empty set lege verzameling
emulate (to) emuleren
emulated (to) nabootsen
emulation emulatie; nabootsing
emulation program emulatieprogramma
emulator emulator
emulator generation emulatorgeneratie
emulsifiability emulgeerbaarheid
emulsifiable emulgeerbaar
emulsifiable cleaner emulsie-ontvettingsvloeistof
emulsifier emulgator; emulgeermiddel
emulsify (to) emulgeren
emulsifying agent emulgator; emulgeermiddel
emulsion emulgering; emulsie
emulsion cleaner emulsie-ontvettingsvloeistof
emulsion cleaning emulsie-ontvetten
emulsion degreasing emulsie-ontvetten
emulsion paint emulsieverf
emulsion polymerization emulsiepolymerisatie
emulsion wax emulsiewas
enable (to) activeren
enable pulse initiatiepuls; schrijfsteunimpuls
enabling gate activeringspoort
enabling signal vrijgeefsignaal; vrijmaaksignaal
enamel emaille; lakverf
enamel (to) emailleren; glazuren
enamel coating emaillebedekking
enamelled copper wire koperemailledraad
enamelled resistor emailleweerstand
enamelled wire emailledraad
encapsulate (to) ingieten; inkapselen; omhullen
encapsulated ingegoten; ingekapseld
encapsulated compound ingietmassa
encapsulation inkapseling; omhulling
encase (to) inbouwen; inkasten; inkofferen
encased ingebouwd; ingekast; ingekofferd
encash (to) verzilveren
encasing instructions inbouwvoorschrift
encasing jig inkastmal
enclose (to) omhullen; omsluiten
enclosure behuizing; bijlage; klankkast; luidsprekerkast; omhulling
encode (to) coderen; encoderen
encoder codeereenheid; codeerorgaan; coderingstoestel; encoder
encoding codering
encore toegift
encrypt (to) vercijferen
encrypted voice versleutelde spraak
encryption encryptie; vercijfering; versleuteling
encryption algorithm vercijferingsalgorithme
end einde; slot; uiteinde
end-around carry rondlopende overdracht
end-around shift rondschuifbewerking
end bracket eindbeugel
end cutters kopkniptang
end cutting nipper kopkniptang
end disc eindschijf
end effector eindeffector
end-effector coupling device koppelingsinstrument voor de eindeffector
end face kopvlak
endfire aerial terugstraalantenne; terugvuurantenne
endfire antenna terugstraalantenne; terugvuurantenne
end-fire coupling eind-aan-eind koppeling
end grain wood kopshout
ending berichtbeŽindiging
ending status eindtoestand
endless belt eindeloze band
endless loop eindeloze band; eindloze lus
endless-loop cartridge eindloze-luscassette
endless-loop cassette eindloze-luscassette
endless tape eindeloze band
end-mark eindwaarde
end mill kopfrees; vingerfrees
end of block character einde-blokteken
end of field code einde-rubriekcode
end-of-medium character: EM einde-mediumteken
end-of-message function einde-berichtfunctie
end-of-message indicator einde-berichtindicator
end of program programma-einde
end of tape einde-band
end-of-text character: ETX einde-tekstteken
end-of-transmission block character: ETB einde- transmissieblokteken
end-of-transmission character: EOT einde- transmissieteken
end-of-transmission function einde- transmissiefunctie
end of winding wikkeleinde
endogenous endogeen
endogenous variable endogene variabele
endorsement endossement
endorsement-based system systeem gebaseerd op endossementen
end point eindpunt
end product eindproduct; gereed product
end result eindresultaat
ends ground square einden geslepen
ends plain and ground afgeknipt en vlakgeslepen; einden afgeknipt en vlak geslepen
ends squared vlakgewikkeld
END-statement END-opdracht
end stop eindaanslag
end-to-end communications bron-naar-doel communicaties; doorgaande verbindingen
end-to-end session einde-naar-einde sessie
end-to-end transport layer doorgaande transportlaag
endurance test uithoudingsproef
endure (to) uithouden; uitstaan; verdragen
end user eindgebruiker
end-user computing computerbewerkingen uitgevoerd door eindgebruikers
end-use temperature gebruikstemperatuur
energize (to) bekrachtigen; bekrachtigen
energizing bekrachtiging
energy arbeidsvermogen; arbeid; energie; vermogen
energy band energieband
energy band diagram energiebandenschema
energy band structure energiebandenstructuur
energy barrier energiebarriŤre
energy consumption energieverbruik
energy gap bandafstand; energieverschil
energy level energieniveau
energy level splitting energieniveausplitsing
energy loss energieverlies
energy/noise ratio E/N verhouding
energy of a charge energie van een lading
energy of motion kinetische energie
energy source energiebron
energy state energietoestand
energy-storage device energie-bewarende eenheid
energy-store capacitor energie-bewarende condensator
energy transfer energieoverdracht
E-network E-netwerk
engage (to) aantrekken; in dienst nemen; ineengrijpen; ingrijpen; inschakelen
engaged betrokken; werkzaam
engaged test bezettest
engaged tone bezettoon
engagement aanneming; aantrekking; betrokkenheid
engage with (to) pakken
engine machine; motor
engineer ontwikkelaar; werktuigkundige
engineer (to) construeren; ontwikkelen
engineer fitter machinebankwerker
engineering constructie; engineering; ingenieurschap; ontwikkeling; techniek
engineering bill-of-material ontwikkelingsstuklijst
engineering change constructiewijziging; ontwerpwijziging; technische wijziging
engineering change proposal: ECP ontwerpwijzigingsvoorstel
engineering channel engineeringkanaal
engineering chromium plating hardverchromen
engineering circuit engineeringcircuit
engineering consultant raadgevend technicus; technisch adviseur
engineering data technische informatie
engineering data base: EDB technische database
engineering department ontwikkelingsafdeling
engineering details constructiedetails
engineering discipline vakdiscipline
engineering drawing bestektekening; constructietekening; werktekening
engineering gold plating technisch vergulden
engineering path engineeringtraject
engineering practice technische praktijk
engineering skill technische kennis
engineering works machinefabriek
engineer's square blokwinkelhaak
engineer to order ontwikkelen en maken op order
engine knock pingelen
engine load motorbelasting
engine oil machine-olie; motorolie
engine room machinekamer
engine rpm motortoerental
engine speed motortoerental
engine trouble motorstoring
engrave (to) graveren
engraving jig graveermal
engraving machine graveermachine
enhancement uitbreiding
enlarge (to) uitbreiden; vergroten; verhogen; verruimen; verwijden
enlargement uitbreiding; vergroting; verhoging; verruiming
enlarger vergroter; vergrotingsapparaat
enlightenment voorlichting; aantrekken; in dienst nemen
enlist (to) inschrijven
enlisting aanneming
enlistment aantrekking; inschrijving
enmesh (to) ineengrijpen
enqueue (to) in een wachtrij plaatsen
enquiry aanvraag; navraag
enquiry character: ENQ navraagteken
enquiry station ondervraagpost
enrich (to) verrijken
enroll (to) inschrijven
enrollment inschrijving
entangle (to) verwarren
enter (to) inschrijven; invallen; toestromen
entering inschrijving
enter into service (to) in dienst treden
enterprise bedrijf; onderneming
enterprise activity: EA ondernemingsactiviteit
enterprise data ondernemingsgegevens
enterprise engineering ondernemingsdefinitie
enterprise migration strategy migratiestrategie van een onderneming
enterprise model bedrijfsmodel; ondernemingsmodel
enterprise network ondernemingsnetwerk
enterprise object ondernemingsobject
enterprise planning ondernemingsplanning
enterprise requirements planning bedrijfsbehoefteplanning: BRP
enterprise resource planning: ERP middelenplanning van de onderneming
entertain (to) verstrooien
entertainment amusement; verstrooiing
entertainment allowance representatiekostenvergoeding
entertainment electronics amusementselektronica
entity entiteit
entity attribute entiteitattribuut
entity integrity entiteitsintegriteit
entity of the integrating infrastructure entiteit van de integrerende infrastructuur
entity-relationship-attribute model entiteit-relatie- attribuut model
entity-relationship diagram entiteit- relatiediagram
entity-relationship model: ERM entiteit- relatiemodel
entity type entiteitstype
entrain (to) meenemen
entrance ingang; toegang; toelating
entrance catch inloopvang
entrapment opsluiting
entrapped air-bubble ingesloten luchtbel; ingesloten luchtbel
entropy entropie
entry entry; gegeven; ingangsadres; ingang; post; specificatie; toegang; toestroming
entry conditions ingangsvoorwaarden
entry constant ingangsconstante
entry format specificatievorm
entry instruction beginopdracht
entry name ingangsnaam
entry point ingangspunt; ingang
entry symbol ingangssymbool
entry system invoersysteem
entry value ingangswaarde
entry variable ingangsvariabele
enumerate (to) opsommen
enumerated type opgesomd type
enumeration opsomming
enumeration type opsommingstype
envelop (to) omwikkelen; omwinden
envelope enveloppe; omhullende; omhullingskromme; omhulling; omhulsel; omslag
envelope (to) omhullen; omspannen
envelope angle omspannen hoek
envelope delay curve groeplooptijdkromme
envelope delay distortion vervorming van de enveloppevertraging
envelope delay time groeplooptijd
envelope detection omhullende detectie
envelope detector omhullende detector
envelope of cone kegelmantel
enveloping curve omhullingskromme
envelopment omspanning
environment milieu; omgeving
environmental extremes extreme omgevingsconditie
environmental factors omgevingsfactoren
environmental health milieuhygiŽne
environmental pollution milieuverontreiniging
environmental security omgevingsveiligheid
environmental temperature omgevingstemperatuur
environment control milieubeheer
environment hygienics milieuhygiŽne
envision (to) op het oog hebben
epilog epiloog
epilog breakpoint epiloogbreekpunt
epilogue epiloog
epistemological fact-object transformation E-O transformatie
epistemology epistemologie
epitaxial-alloyed process epitaxielegeringsproces
epitaxial-diffused process epitaxiediffusieproces
epitaxial-diffused structure epitaxiediffusiestructuur
epitaxial growth epitaxiale groei
epitaxial layer epitaxiale laag
epitaxial process epitaxieproces
epitaxial technique epitaxietechniek
epitaxial transistor epitaxiale transistor
epitaxy epitaxie
epoxy epoxy; ethoxyline
epoxy casting resin epoxygiethars
epoxy glassfibre-reinforced material epoxyglasvezelmateriaal
epoxy glassfibre-reinforced sheet epoxyglasvezelplaat; epoxyglasweefselplaat
epoxy lacquer epoxyvernis
epoxy resin epoxyhars
epoxy varnish epoxyvernis
equal (to) evenaren; gelijk worden aan; gelijk zijn aan
equal-energy light source lichtbron met een spectrum n gelijke energie
equality circuit gelijkheidsorgaan
equality unit gelijkheidsorgaan
equalization niveauregeling; nivellering; vereffening
equalizer niveauregelaar; vereffeningsinrichting; vereffeningsorgaan
equalizing amplifier correctieversterker
equalizing pulse egalisatie-impuls; egaliseerimpuls
equal-length code gelijke-lengte code
equally divided gelijk verdeeld
equally spaced gelijk verdeeld
equal-signal white gemiddeld wit
equal temperament gelijkzwevende stemming
equal temperature gelijkzwevende temperatuur
equal tempered scale toonschaal van gelijkzwevende apparatuur
equal to gelijk aan
equation vergelijking
equidistant equidistant
equilateral gelijkzijdig
equilibrate (to) uitbalanceren
equilibration uitbalancering
equilibrium evenwicht
equilibrium distribution coefficient evenwichtsverdelingscoŽfficiŽnt
equilibrium state evenwichtstoestand
equimolecular equimoleculair
equip (to) outilleren; toerusten; uitmonsteren; uitrusten
equipment apparaat; apparatuur; outillage; soldeeropstelling; toestel; uitmonstering; uitrusting
equipment chain apparatuurketen
equipment clock apparatuurklok
equipment instructions uitmonsteringsvoorschrift
equipment intermodulation noise apparatuurintermodulatieruis
equipment side apparatuurzijde
equipotential equipotentiaal
equipotential line equipotentiaallijn
equipotential surface equipotentiaalvlak
equispaced gelijk verdeeld
equitable remuneration rechtvaardige beloning
equivalence equivalentie; gelijkwaardigheid
equivalence class equivalentieklasse
equivalence element equivalentie-element
equivalence partition equivalentiepartitie
equivalence partition coverage dekking van de equivalentiepartitie
equivalence partition testing equivalentiepartitietest
equivalent gelijkwaardig
equivalent binary digits equivalent aantal bits
equivalent capacitance gelijkwaardige capacitantie; vervangingscapaciteit
equivalent circuit gelijkwaardig circuit; vervangingskring; vervangingsschakeling
equivalent-circuit diagram vervangingsschema
equivalent conductance gelijkwaardige geleiding
equivalent diode gelijkwaardige diode
equivalent drift voltage drift-equivalent spanning
equivalent faults equivalente fouten
equivalent grid voltage gelijkwaardige roosterspanning
equivalent impedance gelijkwaardige impedantie
equivalent inductance gelijkwaardige inductantie
equivalent network equivalent netwerk
equivalent noise equivalente ruis
equivalent noise resistance equivalente ruisweerstand
equivalent resistance verliesweerstand; vervangingsweerstand
equivalent series resistance serieverliesweerstand
equivalent shunt resistance parallelverliesweerstand
equivalent to gelijkwaardig aan
equivalent-to element equivalentie-element
erasable wisbaar
erase (to) poetsen; raderen; uitvlakken; uitwissen; wissen
erase character annuleerteken
erase current wisstroom
erase damping wisdemping
erase frequency wisfrequentie
erase head uitwiskop; wiskop
erase interlock wisvergrendeling
erase level wisafstand
erase magnet wismagneet
erase oscillator wisoscillator
erase-oscillator frequency wisoscillatorfrequentie
erase signal wissignaal
erase spring poetsveer
erasion uitwissing
erasure uitwissing; wissing
erasure bracket poetsbeugel
erasure signal wissignaal
erect steil
erect (to) opbouwen; oprichten; opstellen; plaatsen; stellen; zetten
erect image rechtopstaand beeld
erection opbouw; opstelling; plaatsing
erector opsteller
erect position rechtopstaande positie
erg erg
ergonomic ergonomisch
ergonomics ergonomie; ergonomie
eriochrome black eriochroom/zwart
erlang erlang
erratic onregelmatig
erroneous foutief; verkeerd
erroneous reading miswijzing
error afwijking; fout; vergissing
error angle fouthoek
error budget foutdistributie
error burst foutieve signaalreeks
error cause removal: ECR foutoorzaakverwijdering
error character negeerteken
error check foutencontrole
error checking and correcting foutendetectie en - correctie
error checking code zelfcontrolerende code
error control foutregeling
error-correcting code foutenherstellende code; foutherstellende code
error-correcting system foutherstellend systeem
error correction foutencorrectie
error-correction bit foutherstelbit
error current foutstroom
error-detecting code foutensignalerende code; foutsignalerende code
error-detecting system foutsignalerend systeem
error detection foutendetectie; foutopsporing
error-detection bit foutsignalerend bit
error detector foutopsporingsorgaan
error diagnostics foutendiagnose; foutendiagnostiek
error flag foutvlag
error guessing foutengissing
error handling foutbehandeling
error in assembly montagefout
error in design constructiefout
error in indication miswijzing
error in mounting montagefout
error in reading afleesfout
error message foutmelding; foutsignalering
error model foutmodel
error of estimation schattingsfout
error of first kind fout van de eerste soort
error of form vormfout
error of observation waarnemingsfout
error of second kind fout van de tweede soort
error of symmetry symmetriefout
error prediction foutvoorspelling
error probability foutkans
error range foutenmarge; foutenreeks
error rate foutenfrequentie; foutfrequentie
error ratio foutverhouding
error recovery foutenherstel
error reset key fouthersteltoets
error seeding fouten toevoegen
error signal foutsignaal
error span foutenbereik
error tolerance fouttolerantie
error voltage foutspanning
escape (to) ontsnappen; ontwijken
escape character: ESC wisselteken
escape facility ontsnapfaciliteit
escape valve overloopklep
escaping air ontsnappende lucht
escutcheon embleem; schildembleem; siervenster
esparto esparto
essential essentieel
establish (to) constateren; instellen; opstellen; tot stand brengen; vastleggen; vaststellen; vestigen
established manufacturing policy vastgelegd fabricagebeleid
establishment instelling; opstelling; vastlegging; vaststelling; vestiging
establishment planning vestigingsplanning
ester ester
esterification verestering
esterify (to) veresteren
ester number estergetal
ester value estergetal
esthetics esthetica
estimate begroting; benadering; oriŽntatie; raming; schatting
estimate (to) benaderen; calculeren; ramen; schatten; voorcalculeren; waarderen
estimated process average geschat procesgemiddelde
estimated rate voorlopig tarief
estimated time of arrival: ETA geschatte aankomsttijd
estimate roughly (to) ruw schatten
estimate the value of (to) waarderen
estimating calculatie; voorcalculatie
estimation benadering; raming; schatting; waardering
estimation of value waardeschatting
estimator calculator; schattingsfunctie; schatter
etch etsbad; afbeitsen; etsen; uitbijten
etchant etsmiddel; etsvloeistof; uitbijtmiddel
etch bath etsbad
etched circuit geŽtst circuit
etched-foil transfer method etsoverneemmethode; subtractieve overneemmethode; subtractieve methode
etcher etsmachine
etching uitbijting
etching acid etszuur
etching agent etsmiddel; uitbijtmiddel
etching fluid etsvloeistof
etching resist etsresist
etching solution etsbad
etching transfer method etsoverneemmethode
ethanol ethanol; ethylalcohol
ether aether; ether
ethyl ethyl
ethyl alcohol aethanol; ethanol; ethylalcohol
ethyl cellulose ethylcellulose
ethyl cellulose paint ethylcelluloseverf
ethylene diamine tetra acetic acid ethyleendiaminetetra-azijnzuur
ethylene glycol glycol
ethylene glycol monobutyl ether monobutylglycolether
ethylene glycol monoethyl ether ethylglycol; mono- ethylglycolether
ethylene glycol monomethyl ether methylglycol; monomethylglycolether
ethylhydroxyethyl cellulose ethylhydroxyethylcellulose
ethyl lactate melkzure ethylester
ethyl silicate ethylsilicaat
euler operations Euler operaties
european article numbering: EAN Europese artikelnummering
European Coal and Steel Committee: ECSC Europese Kolen- en Staalcommissie
European Coal and Steel Community: ECSC Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal: EGKS
European Economic Community: EEC Europese Economische Gemeenschap: EEG
European Free Trade Association: EFTA Europese Vrijhandelsassociatie: EVA
European Payment Union Europese Betalingsunie
European radio message services network ERMES- netwerk
Eurovision Eurovisie
eutectic point eutectisch punt
EUTELSAT satellites EUTELSAT-satellieten
evacuate (to) leegpompen; luchtledig maken; pompen; vacuŁm zuigen
evacuated luchtledig gemaakt
evacuation verwijdering
evade (to) zich onttrekken aan; zich onttrekken aan
evaluate (to) beoordelen; waarderen
evaluation beoordeling; evaluatie; waardering
evaluation function evaluatiefunctie
evaporate (to) verdampen; vervliegen; vervluchtigen; wegdampen
evaporating dish indampschaal
evaporation verdamping
evaporation cooling verdampingskoeling
evaporation factor verdampingsfactor
evaporation loss verdampingsverlies
evaporation losses indampverliezen
evaporation rate verdampingssnelheid
evaporation source opdampingsbron
evaporator verdamper
even egaal; even; gelijkmatig
evening course avondcursus
even line even (beeld)lijn
evenly wound gelijkmatig opgespoeld
evenness gelijkmatigheid
even parity even-bit pariteit; even pariteit
even parity check even-pariteitscontrole
event evenement; gebeurtenis; mijlpaal
event class eventklasse
event counter evenementteller
event-driven gebeurtenis-gestuurd; voorval- gestuurd
even with gelijk met
evergreen doorloper
everready case paraattas; tas
every week wekelijks
evidential reasoning bewijskrachtige redenering
evolution evolutie
evolution of heat warmteontwikkeling
evolve (to) ontwikkelen
EVR-cartridge EVR-cassette
EVR-film EVR-film
EVR-playback EVR-reproductie
EVR-player EVR-speler
EVR-reproduction EVR-reproductie
EVR-system EVR-systeem
EVR video-signal EVR-videosignaal
E-W correction oost-westcorrectie
exact exact
exact fit in ... hierin moet passen ...
exacting zwaar
exacting requirements zware eisen
exactness exactheid
exact representation exacte representatie
exalted-carrier reception geŽxalteerde draaggolfontvangst
examen (to) uitzoeken; verifiŽren
examination keuring; onderzoek
examination verificatie
examine (to) keuren; nagaan; onderzoeken
example voorbeeld
exceed (to) overschrijden
exceeding overschrijding
excellent uitmuntend; uitstekend
except (to) uitzonderen
exception exceptie; uitzondering
exception condition uitzonderingstoestand
exception handler exceptiecode; uitzonderingsbehandelaar
exception handling behandeling van uitzonderingen
exception policies specifieke commerciŽle regels
exception principle uitzonderingsbeginsel
except operation exclusie
excerpt uittreksel
excess overmaat; overmaat; overtollig; surplus; teveel
excess capacity overcapaciteit
excess current overstroom
excess electron overvloedig elektron
excessive overmatig
excessive heating oververhitting
excess material toeslag
excess stock overtollige voorraad
excess temperature overtemperatuur
excess-three code plus-drie code
exchange centrale; ruil; telefooncentrale; uitwisseling
exchange (to) omwisselen; uitwisselen; verwisselen
exchangeability uitwisselbaarheid
exchangeable uitwisselbaar; verwisselbaar
exchange area centralegebied
exchange format uitwisselingsformaat
exchange line netlijn
exchange line signalling netlijnsignalering
exchange of programs programma-uitwisseling
excitation bekrachtiging; excitatie
excitation current excitatiestroom
excitation electrode ontstekingselektrode
excitation energy excitatie-energie; verzadigingsgraad in afstandseenheden
excitation frequency aanstootfrequentie
excitation voltage excitatiespanning
excite (to) aanstoten; bekrachtigen
excited state geŽxciteerde toestand
exciter bekrachtiger
exciter coil bekrachtigingsspoel
exciter current bekrachtigingsstroom
exciting current exciterende stroom
exciting voltage exciterende spanning
exclamation mark uitroepteken
exclude (to) uitschakelen
exclusion exclusie
exclusion clause uitsluitingsclausule
exclusive message exclusief bericht
exclusive nor equivalentie; exclusieve noch-noch
exclusive or exclusieve of; non-cumulatief
exclusive-or element non-equivalentie-element
exclusive-or operation non-equivalentie
exclusive-user circuit exclusief gebruikerscircuit
excursion uitslag
executable content uitvoerbare inhoud
executable file uitvoerbaar bestand
executable program uitvoerbaar programma
executable statement uitvoerbare instructie
execute (to) uitvoeren; verrichten
executer uitvoerder
execute statement uitvoeringsopdracht
execution uitvoering
execution cycle uitvoeringscyclus; uitvoeringsfase
execution efficiency uitvoeringsefficiŽntie
execution error verwerkingsfout
execution sequence uitvoeringsvolgorde
execution time opdrachttijd; uitvoeringstijd; verwerkingstijd
execution trace uitvoeringstrace
executive committee dagelijks bestuur
executive information system: EIS leidinggevend- gericht informatiesysteem
executive personnel leidinggevend personeel
executive program stuurprogramma; supervisieprogramma; uitvoerend programma
executive routine besturingsroutine; stuurprogramma
executives kaderpersoneel
executive staff bedrijfskader; kaderpersoneel; leidinggevend personeel
executive training kadervorming
exemplar exempel
exemplify (to) toelichten
exempted addressee uitgesloten geadresseerde
exempt information voor het publiek uitgesloten informatie
exert (to) uitoefenen
exert oneself (to) inspannen
exert pressure (to) druk uitoefenen
ex factory af fabriek
exfoliate (to) afbladderen
exhaust afzuiging; luchtafvoer; luchtafzuiging; uitlaat
exhaust (to) afzuigen; leegpompen; pompen; uitputten; verbruiken
exhaust booth afzuigkast
exhausted uitgeput; leeg
exhaust emission uitlaatemissie
exhauster afzuiginstallatie
exhaust hood afzuigkap
exhaustion afzuiging; uitputting
exhaustive uitvoerig
exhaustive testing uitputtend testen
exhaust pipe uitlaatpijp
exhaust shaft ventilatiekoker
exhaust system afzuiginstallatie
exhaust valve uitlaatklep
exhibit (to) tentoonstellen; tonen
exhibition tentoonstelling
existential quantifier existentiŽle hoeveelheidsbepaler
existing bestaand
existing software bestaande programmatuur
exit uitgangsopdracht; uitgang
exit-door uitgangsdeur
exit point uitgangspunt
exit program uitgangsprogramma
exit routine uitgangsroutine
exogenous exogeen
exogenous variable exogene variabele
exoskeleton huidskelet
expand (to) expanderen; ontspannen; oprekken; toenemen; uitbreiden; uitwalsen; uitzetten; verbreden; vergroten; verwijden; zwellen
expandable uitbreidbaar; uitzetbaar
expanded metal plaatgaas; strekmetaal
expanded polystyrene polystyreenschuim
expander expansieorgaan
expander tool uittrekgereedschap
expanding toenemend; uitschuifbaar
expanding jig oprekmal
expansible uitzetbaar
expansion expansie; ontspanning; ontwikkeling; toename; uitbreiding; uitzetting; vergroting
expansion nut expansiemoer
expansion power uitzettingsvermogen
expansive force uitzettingskracht
expansive power uitzettingsvermogen
expect (to) verwachten; voorzien
expectation uitzicht; verwachting; voorziening
expected completion quantity verwachte nettoproductie
expected demand verwachte vraag
expected life-time geschatte levensduur
expected outcome verwacht resultaat
expedience noodmaatregel; noodoplossing
expedient hulpmiddel; redmiddel
expedite (to) chasseren
expediting chasseren
expeditor chasseur
expel (to) uitdrijven; verdrijven
expend (to) uitgeven
expendable cartridge wegwerppatroon
expenditures uitgaven
expense uitgaaf; uitgave
expenses on exports zendingenkosten
experience ervaring; vakkennis
experience (to) ondergaan
experiment experiment; experimenteren
experimental experimenteel
experimental model experimenteel model
experimental product proefproduct
experimental sounding steekproef; trekking
experimental stage proefstadium
expert deskundige; deskundig; expert; specialist; vakkundig
expertise deskundigheid
expert knowledge expertkennis; vakkennis
expertness bekwaamheid; deskundigheid
expert system expertsysteem; kennissysteem
expert system development method ontwikkelsysteem voor expertsystemen
expert system tool expertsysteemgereedschap
expire (to) aflopen; verlopen; verstrijken; vervallen
expiry verloop
explain (to) toelichten; verduidelijken; verklaren
explanation toelichting; verduidelijking; verklaring
explanation-based learning verklarend leren
explanation facility uitlegfaciliteit
explanatory verklarend
explicit address expliciet adres
explicit declaration expliciete verklaring
explicit draughting expliciet tekenen
explicit function expliciete functie
explicit programming expliciete programmering
explode (to) uittrekken
exploded view geŽxplodeerde perspectieftekening; uittrekstaat; uittrektekening
exploratory programming informatief programmeren
explosion explosie; uittrekking
explosion hazard explosiegevaar; ontploffingsgevaar
explosive ordnance disposal: EOD verwijdering van explosieve materialen
exponent exponent
exponential exponentieel
exponential curve exponentiŽle kromme
exponential distribution exponentiŽle verdeling
exponential function exponentiŽle functie
exponential smoothing exponentiŽle effening; exponentiŽle vereffening
exponential waveform exponentiŽle golfvorm
export uitvoer
export (to) exporteren; uitvoeren
exportation uitvoer
export licence uitvoercertificaat
export permit uitvoercertificaat
export quota uitvoercontigent
export regulation uitvoerbepaling
export restrictions uitvoerbeperkingen
expose (to) belichten; blootstellen; opnemen
exposed aanraakbaar
exposedness aanraakbaarheid
exposition verklaring
expository verklarend
exposure belichting; blootstelling; opname
exposure box belichtingskast
exposure frame belichtingsraam
exposure meter belichtingsmeter
exposure time belichtingstijd
expound (to) verklaren
express (to) uitdrukken; uitduwen
expression expressie; uitdrukking
extend (to) doorschakelen; uitbreiden; uitrekken; uitschuiven; uitzetten; vergroten; verlengen; verruimen; versnijden; voortzetten
extendability uitbreidbaarheid
extendable uitbreidbaar
extendable database uitbreidbare database
extended area service: EAS buurtverkeer
extended data type uitgebreid gegevenstype
extended length lengte in gespannen toestand
extended play: EP verlengde speelduur
extended systems modelling language: ESML uitgebreide systeemmodelleringstaal
extended time scale vergrote tijdschaal
extender versnijder; versnijdingsmiddel
extend from (to) uitsteken buiten iets
extendible rekbaar
extends breidt uit
extensibility uitbreidbaarheid
extensible rekbaar; uitbreidbaar; uitschuifbaar; verlengbaar
extension toestel; uitbouw; uitbreiding; uitrekking; uitzetting; vergroting; verlengde; verlenging; verlengstuk
extension bell extra bel
extension cable verlengingskabel; verlengkabel
extension connection extra aansluiting
extension cord verlengsnoer
extension drill verlengboor
extension facility extra faciliteit
extension flex verlengsnoer
extension lead verlengsnoer
extension line hulpmaatlijn
extension loudspeaker extra luidspreker
extension mast verlengmast
extension of a type uitbreiding van een type
extension piece verlengstuk
extension tube verlengbuis
extensive uitgebreid
extensometer rekmeter
extent graad; grootte; omvang
exterior buitenwerks
exterior driving mirror buitenspiegel
external extern; uitwendig
external aerial buitenantenne
external agent externe agent
external amplifier uitwendige versterker
external branch buitentak
external capacitor externe condensator
external circuit buitenketen; extern circuit
external clock externe klok
external command externe opdracht
external controls externe besturingsorganen
external customer externe afnemer
external delays externe verliestijd
external dimensions buitenafmetingen
external dipole buitendipool
external feedback externe terugkoppeling
external function externe functie
external grinding buitenslijpen
external gripper externe grijper
external impedance externe impedantie
external influence externe beÔnvloeding
external loudspeaker uitwendige luidspreker
external magnetic field uitwendig magnetisch veld
external manufacturer externe fabrikant
external memory extern geheugen
external modem externe modem
external name externe naam
external noise externe ruis
external optical modulation externe optische modulatie
external procedure externe procedure
external program parameter externe programmaparameter
external radiation instraling
external relations externe betrekkingen
external resistance uitwendige weerstand
external ring buitenring
external schema extern schema
external set-up time externe insteltijd
external specification uitwendige specificatie
external storage extern geheugen
external store extern geheugen
external supplier externe leverancier
external symbol extern symbool
external tariff buitentarief
external transport extern vervoer
external unit identifier identificatiesymbool van een externe eenheid
external view extern beeld
extinction voltage doofspanning
extinguish (to) doven; uitblussen; uitdoven
extra extra
extra charge meerprijs
extra cost meerprijs
extract extract; uittreksel
extract (to) afzuigen; extraheren; onttrekken; selecteren; terugwinnen; uitlichten; uittrekken
extractable uittrekbaar
extract a root (to) worteltrekken
extracted fan ventilator voor naar buiten zuigen
extract from (to) onttrekken
extracting hook uittrekhaak
extraction afzuiging; terugwinning; uittrekking; uittreksel
extraction force uittrekkracht
extraction of moisture vochtonttrekking
extractions onttrekkingen
extraction test uittrekproef
extract ventilation ventilatie
extra loose running fit zeer ruim lopende passing
extraneous uitwendig
extrapolate (to) extrapoleren
extrapolation extrapolatie
extreme uiterste
extreme environmental conditions extreme omgevingsconditie
extreme limit uiterste grens
extremely high frequency: EHF extreem hoge frequentie
extremely high tension: EHT hoogspanning
extremely low frequency: ELF extreem lage frequentie
extreme value uitbijter; uiterste waarde; uitschieter
extremity uiteinde
extrinsic extrinsiek
extrinsic conductance extrinsieke geleiding
extrinsic forecast extrinsieke prognose
extrude (to) doordrukken; extruderen
extruded anode geŽxtrudeerde anode
extruded hole doorgetrokken gat
extruded spring doordrukveer
extruder spuitmachine
extruder press extrusiepers
extruding die spuitpot
extruding punch doortrekpons; spuitpen
extruding tool doortrekstempel
extrusion extrusie
extrusion-coated omspoten
extrusion die extrusiematrijs
extrusion head spuitkop
extrusion mandrel spuitdoorn
extrusion press extrusiepers
extrusion tool extrusiestempel
exudation afgifte; uitslag
exude (to) afgeven; uitslaan; uitzweten; zweten
ex works af fabriek; ex-fabriek
eye oog
eye bolt oogbout
eye cable tag kabelschoen oogtype; oogkabelschoen
eye fatigue oogvermoeidheid
eyelet felsbus
eye nut oogmoer
eye piece kijkglas; oculair
eye preservers stofbril
eye protection oogbescherming; oogbeveiliging
eye shield oogbescherming
eye strain oogvermoeidheid