Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Leonas Čerškus. Lietuvos kario atsiminimai

Turinys:

Civilinis gyvenimas / Lietuvos kariuomenėje / Išdavystė / “Liaudies” kariuomenėje / Lentvario dvare / 17 PTO / Varėnos poligone / “Otstupali s bojami” / Kelias į Červenę / Namo / Išlikę / Nužudytieji / Likimai / Vincas / Karo komendantūra / Spąstai / 7-tas batalionas / 9-tas batalionas / 10-tas batalionas / Bromberg / Danzig - Kurland / “Kurland-Kessel” / Į Švediją / “Hamburge” / Zona / Juodiškiuose / “Litsovchoztrans” / NKVD Kaune / Etapas / “Buchta Vanina” / Magadan-Ugolj Elgen / Seimčian / Suksukan / Kanjon / Čiukotka / Piskunovka / Sąrašas išgyvenusių Červenės žudynes / Bus daugiau /

“Lietuvos kario atsiminimai” yra unikalus lietuviškos memuaristikos pavyzdys, kartu ir svarbus dokumentas, liudijantis apie nebaudžiamų komunistų nusikaltimus. Čia atvaizduotas bene tragiškiausias mūsų istorijos tarpsnis, žvelgiant per vieno eilinio nepriklausomos Lietuvos kario, Lietuvos kariuomenės savanorio Leono Čerskio-Čerškaus nueitą tarnybos kelią, nuo 1940 kovo mėnesio 1 dienos, kai jaunas kaunietis padavė prašymą stoti savanoriu į Lietuvos kariuomenę, per 1991 metų Sausio 13 kruvinąją naktį, kai politkalinys ištikimai budėjo prie vėl atkurtos Lietuvos parlamento, laukdamas, kol šiandieniniai enkavedistai tęs savo kruvinus nusikaltimus prieš mūsų valstybę, ir iki pat pasitraukimo į rezervą 1993 rugpjūčio 31 d., kai paskutinis uniformuotas okupacinės kariuomenės kareivis išvyko iš šalies.

Leonas Čerskis-Čerškus yra kilęs iš šeimos su giliomis bajoriškomis, kariškomis tradicijomis, kurioje tarnyba Dievui ir Tėvynei buvo savaime suprantama pareiga bei dažniausiai pasirenkama profesija. Garbingai perėmęs savo tėvo – savanorio, buvusio Lietuvos kariuomenės karininko, vėliau pasienio policijos viršininko, Kazimiero Čerskio priesaiką, ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai ir ginti jos nepriklausomybę, savanoris Leonas Čerškus buvo vienas iš nedaugelio, kuriam, 1940 metais birželio 15-tą, bolševikams okupuojant Lietuvą, likimas lėmė iššauti tą vienintelį, simbolinį pasipriešinimo šūvį. Apvaizdos valia L.Čerškui, buvo lemta išlikti ir per garsiąsias Červenės skerdynes, karo pradžioje, ir daugelyje kartų vėliau, karo metu, ir, kai besiruošiant kovai prieš bolševikų tankus, buvo sunkiai sužeistas nujausiu vokiečių ginklu “Panzerfaust”. Po sėkmingos odos persodinimo operacijos kiek pasigydęs Brombergo (dabar Bydgoszcz) ligoninėje, L.Čerškus per bombarduojamą Dancigą (Danzig; dabar Gdansk), buvo išsiųstas atgal į frontą, į “Kuršo katilą”, iš kurio, po nacių kapituliacijos, lengva motorine valtele mėgino pasiekti išsvajotąją laisvę – Gotlando salą. Po laimingai pasibaigusio “lyrinio nukrypimo” audringoje Baltijos jūroje, Lietuvos karys vėl pateko į enkavedistų nagus, kur pratęsė savo studijas lageriniuose “liaudies universitetuose” (su šūkiu “Mokomės Komunizmo, statome Komunizmą”). Iš Kauno NKVD rūsio, per Kauno Sunkiųjų darbų kalėjimą, Leonas Čerskis-Čerškus pagaliau pasiekė šaltąją Kolymos žemę, kurią gerokai ankščiau, prieš jį jau buvo ištyręs kitas Leono giminaitis, lietuvių bajoras, tremtinys Jonas Čerskis. Ką buvo priverstas rusų imperialistams atrasti geologas J.Čerskis, jo giminaitį Leoną Čerskį tie patys rusai vertė iškasinėti – akmens anglį, kasteritą, auksą, uraną... Kęsdamas nepakeliamai alinantį darbą šachtose, šaltį ir badą, Lietuvos savanoris ir čia laimingai išliko gyvas, matydamas, kaip jo akyse užgeso kitų karių gyvybės, tarpe kurių buvo ir nežinomas Karališkosios Škotijos Gvardijos seržantas, bei Jugoslavijos Prezidento, Maršalo Broz Tito adjutantas – Branko Markovičius, bei daugelis kitų. Pagaliau sulaukęs, kol nustips “Didysis Mokytojas”, Vakarų demokratijų remtos, teroristų Imperijos vadeiva Stalinas, L.Čerškus, kaip nepataisomas “Komunizmo mokinys” (o iš tikrųjų - nepalenkiamas savo Tėvynės patriotas), nebuvo išleistas namo, o išsiunčiamas dar toliau į šiaurę – į Čiukotkos pusiasalį, kur buvo priverstas didinti teroristų arsenalą, kasdamas urano rudą…

Šioje virtualioje knygoje, besidomintis skaitytojas ras, kol kas, ko gero, ir patį plačiausią nuorodų puslapį į panašaus turinio internetines svetaines bei knygas (anglų kalba), liudijančias apie nebaudžiamų komunistų nusikaltimus Europoje ir Rusijoje. Čia taipgi įdėtas, kol kas pats išsamiausias, kada nors pasirodęs viešumoje, Červenės (Igumenės) žudynių aukų bei išlikusių liudininkų sąrašas. Išimtinai privačia iniciatyvą bei lėšomis čia publikuojami L.Čerškaus atsiminimai yra ir pirmoji lietuviška internetinė knyga, kurios didžiuma skyrių su unikaliu “Fotoalbumu” šioje erdvėje pasirodė jau nuo 1998 metų ir yra pastoviai atnaujinama bei papildoma. Vertas dėmesio ir 2003 metų kovo mėnesį pridėtas asmeninis Leono Čerškaus “Gulago” albumas su bendradalių politkalinių nuotraukomis. Ši virtuali knyga, išskyrus kelis skyrius (“Išdavystė” – žurnale “Trimitas”, 1992, Nr.10; “Bėgimas į Švediją” – žurnale “Kardas”, 1992, Nr.4-6; žurnale “Jūra”; “Juodiškiuose” – laikraštyje “Širvinta”, 2004.09.01, Nr.67) nebuvo niekur kitur publikuota, ir dar laukia savo leidėjų, skaitytojų bei vertintojų.

Ačiū už apsilankymą ir linkiu malonaus skaitymo.

Prievaizdas (“Webmaster”)

P.S. Kolegoms būčiau dėkingas už šios knygos nuorodos patalpinimą savo svetainėse.

FOTO ALBUMAS VINCO ALBUMAS GULAGO ALBUMAS

Vertingos nuorodos

Dėkoju, kad skaitote.

Atsiliepimai | Prašau atsiųsti savo pastabas ir atsiliepimus


© Visos teisės rezervuotos.

Leonas Čerškus

Union of Lithuanian Political Prisoners and DeporteesLithuanian Link Exchange
Lithuanian Link Exchange