Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

The list of identified Lithuanian victims of Cherven Massacre

Žemiau pateikiamas sąrašas Lietuvos Respublikos piliečių, kurie rusų enkavedistų (NKVD) buvo žiauriai nužudyti Igumenės (Červenės) keliuose ir miškuose (tuometinės Baltarusijos teritorijoje).

Ši masinė žmogžudystė įvykdyta karo pradžioje, ir kurios organizatoriai dar nesurasti ir nenubausti, Lietuvoje labiau žinoma, kaip “Červenės žudynės”.

Iš 4-5 tūkstančių kalinių varytų iš Minsko Igumenės link, po žudynių liko tik apie 200. Kpt. O. Žadvydo manymu iš 100 lietuvių žuvo apie 70 (2-1). Kiti amžiams pasiliko Mirties kelyje. Pagal kitus šaltinius iš viso ten nužudyta: 2430 pirmoje miško vietoje (daugiausia baltgudžių), toliau dar 2440 lenkų, 540 lietuvių, nežinoma kiek kitų tautybių (14). Būtinai reikėtų nustatyti tikslesnį žuvusiųjų skaičių bei visų jų vardus ir pavardes. O taip pat pasirašiusių įsakymus bei šaudžiusiųjų...1. Jonas Abromaitis, Augustino; 19 m.; darbininkas, iš Džiugionių kaimo (prie Radviliškio). Suimtas 1940; kalintas Panevėžyje; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; 1941.06.26/27 sušaudytas prie Igumenės. ANK. (13/6 psl.)

2. Antanas Barzda, Antano; 29 m.; Kaunas. Suimtas Druskininkuose 1941.06.06; kalintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas į Minską, sušaudytas prie Igumenės 1941.06.26/27. KER VRM SPS KIT. (13/60 psl.)

3. Ignas Bieliūnas, Jono; 55 m., Kaunas. Suimtas 1941.01.25; kalintas Pravieniškėse; ten raudonarmiečių sušaudytas 1941.06.26/27. 1944 pažymos duomenimis, sušaudytas kalinių evakuacijos metu 1941.06.26 Bigosovo st., Polocko r. (Baltgudija). VRM. (13/71 psl.)

4. Bronius Bikinas, Petro; 54 m.; tarnautojas iš Kauno. Suimtas 1941.06.12; kalintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; sušaudytas prie Igumenės 1941.06.26/27. KER VRM KIT. (5-1; 13/72 psl.)

5. Kazimieras Bizauskas, Kazimiero; 49 m. (1892-1941); kilęs iš Ukmergės apskr. Žirnojų k.; Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, Ateitininkų organizacijos kūrėjas, diplomatas, Lietuvos ministerio pirmininko pavaduotojas. Suimtas 1941.04.25; kalintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; sušaudytas prie Igumenės 1941.06.26/27. KER VRM SPS. (5-1; 13/76 psl.)

6.Vincas Daudžvardis-Daugvardis, Juozo (?Mykolo); 48 m. (1892-1941), žurnalistas (? pulkininkas). Suimtas 1941.05.08, kalintas; su kitais kaliniais išvežtas link Minsko; sušaudytas prie Igumenės 1941.06.26/27. KER VRM KIT. (5-1; 13/132 psl.)

7. Balys Giedraitis, Marcijono; 50 m. (1890-1941); atsargos pulkininkas, ministras. Suimtas 1940.11.10 Kaune; 11.26 byla jo atžvilgiu nutraukta; paleistas; 1941.01.08 suimtas; kalintas; 1941.06.23 išvežtas link Minsko, 1941.06.26/27 sušaudytas prie Igumenės. KER VRM. (1: "plk. Balys G.; B.G."; 5-1; 13/183 psl.)

8. ? Glemža; studentas, Kaunas. Suimtas ir kalintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas link Minsko, sušaudytas prie Igumenės 1941.06.26/27. KER. (13/189 psl.)

9. Jonas Jablonskis, Jono kalbininko sūnus); 35 m. (1906-1941); žurnalistas, Lietuvos kariuomenės atsargos jaun. leitenantas. Suimtas 1941.01.11; kalintas, išvežtas link Minsko; sušaudytas prie Igumenės pagal 13: netoli Bigosovo stoties, Polocko r.)1941.06.26/27. KER VRM. (1: "kpt. J."; 5-1,2; 13/223 psl.)

10. Juozas Jakaitis, Antano; 33 m., karys, Šiaulių apskr., Linkaičių k. Suimtas ir kalintas; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; sušaudytas prie Igumenės 1941.06.26/27. KER SPS SAR. (13/224 psl.)

11. Stasys Karbočius, Antano; 33 m., amatininkas; iš Kauno apskr., Vandžiogalos. Suimtas 1941.06.14; kalintas Kaune, Vilniuje, išvežtas; nužudytas sovietinių aktyvistų 1941.06 kelyje Bobruiskas-Baranovičiai (Baltgudija). VRM duomenimis išvežtas į lagerį; žuvo 1942.01.06 Oneglage (Karelija). KER ANK VRM. (13/278 psl.)

12. Teofilius Knyva, Kazimiero; 40 m., darbininkas iš Kauno. Suimtas 1941.06.13; kalintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas su kitais kaliniais link Minsko; sušaudytas masinėse NKVD žudynėse (varant kalinius) 1941.06.26/27 (Polocko r.). KER SPS VRM. (13/313 psl.)

13. Tadeušas Kognovickas - “Zloty”(Tadeusz Kognowicki-“Zloty”); 1940-41 lenkų pogrindinės- karinės organizacijos “Związek walki zbrojnej” (siekusios atkūrti Lenkijos valstybę su prieškarinėmis sienomis) Kauno apygardos komendanto pavaduotojas; gyveno Kaune, Donelaičio g. 22. Suimtas NKGB 1941.III.23. Prasidėjus karui, su grupe Kauno kalėjimo Nr.1 kalinių buvo vežamas į SSSR gilumą, bet, priartėjus vokiečių kariuomenei, SSSR vidaus reikalų liaudies komisaro L.Berijos nurodymu kartu su kitais kaliniais buvo sušaudytas netoli Polocko srities Bigosovo kaimo. (21)

14. Vytautas Korsakas, Edvardo; 22 m., studentas; iš Šiaulių. Suimtas 1941.06.22; ?išvežtas į Unžlagą (Vologdos sr.), ?ten žuvo 1941.11.14. KER duomenimis sušaudytas 1941.06.26/27 Igumenėje NKVD masinių žudynių metu. KER SPS VRM. (13/319 psl.)

15. Petras Kupčiūnas, Mykolo; 37 m. (1903-1941); žurnalistas ir literatas; iš Kauno. Suimtas 1940.10.29; kalintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; su kitais kaliniais nuvarytas į Igumenę; ten sušaudytas 1941.06.26/27. KER ANK KIT. (5-1; 13/343 psl.)

16. ? M-jus, gydytojas, sušaudytas prie Igumenės 1941.06.26/27 (1; 5-1)

17. ? Nemčiauskas; tarnautojas; iš Telšių apskr., Luokės; represuotas 1941 - kalėjimas (Telšiuose, Kaune); 1941.06.23 išvežtas link Minsko; su kitais kaliniais nuvarytas į Igumenę; ten sušaudytas 1941.06.26/27. KER. (13/461 psl.)

18. Vladas Opulskis; majoras; iš Kauno. 1940 - kalėjimas Kaune; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; iš Minsko varomas link Igumenės. Buvo sužeista koja, šlubavo; pakeliui į Igumenę, atsiliko kolonos gale ir buvo enkavedistų nušautas ?2 šūviais į galvą, 1941.06.26/27. KER. (2-2; 5-1; 13/471 psl.)

19. Vytautas Pėža, Juozo; 22 m., studentas, kilęs iš Šakių apskr., Mažiškių k. Suimtas 1941.06.09; kalintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; sušaudytas prie Igumenės 1941.06.26/27. KER SPS ANK. (5-1; 13/502 psl.)

20. Justinas Petkevičius, Jono; 29 m.; tarnautojas; Telšių apskr., Luokė. Suimtas 1941.04.26; kalintas; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; su kitais kaliniais nuvarytas į Igumenę; ten NKVD sušaudytas 1941.06.26/27. KER SPS VRM ANK. (13/493 psl.)

21. Vanda Navalinskaitė-Pranskonienė, Stasio; 34 m., (plk.ltn. Kazio Pranskonio žmona), med. sesuo, namų šeimininkė; Kaunas. Suimta 1940.10.; kalinta Kaune; nuteista mirties bausme; pagal 13 sušaudyta Minsko kalėjime 1941.06.24. Pagal 15, plk. Petruičio liudijimu, sušaudyta Igumenės žudynėse. KER SPS. (1: "Vanda P-nė"; 2-2; 5-1; 13/519 psl; 15)

22. Petras (Pranas?) Purvys; iš Kauno. Suimtas 1940; kalintas Kaune; 1941.06 nuteistas mirties bausme; išvežtas į Baltgudiją; 1941.06.26 sušaudytas prie Minsko. KER. (13/528-9 psl.)

23. Edvardas Putala, Vaitiekaus; 51 m.; Vilnius; represuotas 1941; kalintas Kaune; 1941.06 nuteistas mirties bausme; išvežtas į Baltgudiją; 1941.06.26 sušaudytas prie Minsko. VRM KER. (13/529-30 psl.)

24. Vladas Raupys; tarnautojas; iš Kauno; suimtas 1941, kalėjo Kaune; 1941.06.23 su kitais kaliniais išvežtas link Minsko; nubaustas mirties bausme; sušaudytas Minsko kalėjime 1941.06.24. KER. (2-2; 13/546 psl.)

25. Steponas Rusteika, Vytauto; 53 m.; atsargos pulkininkas, teisininkas; buvęs Vidaus reikalų ministras. Suimtas 1940; kalintas KSDK, 1941.06.23 su kitais kaliniais išvežtas link Minsko, 1941.06.24 pirmas sušaudytas iš pasmerktųjų mirti, Minsko kalėjime. KER KIT. (2-2; 5-1; 13/566 psl.)

26. Vasilijus Rutkauskas, Martyno, 32 m., policijos tarnautojas, Kaunas; represuotas 1941 - kalejimas (Kaune), 1941.06.23 išvežtas link Minsko, 1941.06.26/27 sušaudytas prie Igumenės. KER KIT. (13/568 psl.)

27. Kazys Sinkevičius; karys; Vilnius; represuotas 1941 - kalėjimas; varytas už Smurgainių, ten žuvo 1941. KER SAR. (13/588 psl.)

28. Juozas Šarauskas, Antano; 48 m. (1893-1941); pulkininkas; Kaunas. 1941 kalėjo Kaune; 1941.06.23 išvežtas link Minsko; 1941.06.26/27 sušaudytas prie Igumenės. KER SPS. (1: "pulkininkas J.Š-kas"; 5-1; 13/640 psl.)

29. Stasys Šaulys; 47 m., majoras; 618 AP; Vilnius; represuotas 1941 - kalėjimas (Baltgudija); ten žuvo 1941. KER SAR. (13/642 psl.)

30. Albertas Gustavas Švarplaitis, Jono; 37 m.; aviacijos kapitonas, šaulys; kilęs iš Šakių apskr. Ežeriukų k. Pirmasis užmezgė ryšį su LAF'u 1940.12. Grįždamas iš Vokietijos atgal vyko per "žaliąją sieną"; turėjo pažįstamą ūkininką, repatrijavusį vokietininką, kuris jau buvo užverbuotas NKVD. Ūkininkas ryšininką sužeidė kirviu ir atidavė rusams - pasienio sargybiniams. Suimtas 1940.10.15; kalintas Kaune; sužeistas ir kankinamas nieko neišdavė. 1941.04.18 rusų karinio tribūnolo nuteistas sušaudyti; 1941.06.23 su kitais kaliniais išvežtas link Minsko; antras sušaudytas Minske 1941.06.24. KER VRM SPS KIT SAR. (2-2; 13/668 psl. 15/62 psl.)

31. Jonas Tatarincevas, Jefimo; 44 m., atsargos vyr. leitenantas; tarnavęs Lietuvos kariuomenės šarvuotų traukinių dalinyje; teisininkas. Suimtas 1940.07; kalintas Kaune; sušaudytas ties Igumene naktį 1941.06.26/27. KER SPS SAR. (2-1,2; 13/678 psl.)

32. Stasys Tilinskas, Juozo; 21 m., studentas; Kaunas; represuotas 1941 - kalėjimas (Kaune, Minske); sušaudytas. KER SPS. (13/681 psl.)

33. Stasys Valkauskas, Jono; 28 m., policininkas; Kaunas. Suimtas 1941.05.27; kalintas; sušaudytas 1941.06.26 Bigosovo stotyje, Polocko r. (Baltgudija). KER SPS VRM. (13/716 psl.)

34. Juozas Vosylius, Jono; 22 m., studentas; Kaunas. Suimtas 1941.04.26; kalintas Kaune; sušaudytas 1941.06.26 Polocko rajone (Baltgudija). KER SPS VRM. (13/748 psl.)

35. ? J. Zavistanavičius; sušaudytas prie Igumenės 1941.06.26/27. (2-1)

36. Juozas Zdanavičius, Prano; 27 m., policininkas iš Alytaus. Kalintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas į Minską; su kitais kaliniais nuvarytas į Igumenę; ten žuvo 1941.06.26/27 per NKVD masines žudynes. KER KIT. (5-1; 13/758 psl.)

37. Nežnomas nei vardas nei pavardė; verslininkas, juodo batų tepalo gamyklėlės “Immalin” savininkas, žydas; Vilnius. Suimtas 1941.VI.14. (jo suėmimą organizavo, o vėliau tai aprašė savo memuaruose jo tautietis nenuilstantis ir dar nenuteistas enkavedistas, įžūliai šmeižęs Lietuvą ir lietuvius vokiečių “Die Zeit” savaitraštyje - Aleksandras Slavinas). Buvo kalinamas Vilniuje, prasidėjus karui iš Vilniaus išvežtas link Minsko; iš Maladečinos buvo varomas apie 500 kalinių kolonoje link Igumenės. 1941.06.27? sušaudytas prie Igumenės. (10; 20)

38. Nežnomas nei vardas nei pavardė; studentas mechanikas. Suimtas; kalintas. Su kitais atvarytas iki Igumenės. Skirstant kalinius Igumenės kalėjimo kieme pateko į sušaudomųjų grupę.(?žiūr. Nr.8,13,18,31,33) (19)


...Ši masinė žmogžudystė įvykdyta karo pradžioje, ir kurios organizatoriai dar nesurasti ir nenubausti, Lietuvoje labiau žinoma, kaip Červenės žudynės... Iš 4-5 tūkstančių kalinių varytų iš Minsko Igumenės link, po žudynių liko tik apie 200...
ŠALTINIAI:


1. Plk. J.Petruitis "Kaip jie mus sušaudė” (atsiminimų knyga);

2. Kpt. O.Žadvydo atsiminimai:

1) išeivijos žurnalas "Karys"; "Gimtasis kraštas” 1990.09.6-12; "Nemunas” 1990, Nr.8, ir kt.)

2) žurnalas "Kardas": Kpt. Osvaldas Žadvydas "Kova nuo pirmųjų okupacijos dienų", "Kardas", 1992, Nr.1, 18, 19 psl. (trumpai aprašomas "Mirties kelias" ir žudynės Červenėje);

3. Dienraštis "Į laisvę” 1941, Nr.14;

4. Plk. J.Tumas "Kelias į Červenę" (atsiminimų knyga);

5. Žurnalistas Bronius Juršė:

1) "Červenės dangumi užsikloję", žurn. "Nemunas” 1989, Nr.7, 18-20 psl;

2) "Post skriptum Červenės dangui", "Nemunas” 1990, Nr.8, 12-13 psl. (G.Urbonas papildo išsigelbėjusių sąrašą);

6. Lietuvių enciklopedija, 15 t.;

7. Ltn. Dambrausko atsiminimai (slapyvarde Tytuvenis), "Karys” (JAV) (mini savo brolį Joną išlikusį per sušaudymą);

8. Laikraštis "Voruta":

1) ?1992 (pokalbis su Vaidila);

2) Aleksandras Jakūbonis "Kryžių kelias Červenėje", istorinis savaitraštis "Voruta” 1992, Nr.29-30, (1992.08.12), 7 psl.;

9. Laikraštis "Pozicija": Stasys Stungurys "Odisėjos iš mirties", "Pozicija” 1991.11.29-.12.05, Nr.48/95, 6-7 psl. (foto iš 50-mečio minėjimo Červenėje, spausdinami sutrumpinti S.Limanto atsiminimai iš parašytų 3 mokyklinių sąsiuvinių).

10. L.Čerškaus atsiminimai

11. Z.Toliušis "Mano kalėjimai", (atsiminimų knyga), 34 psl.;

12. Represijų Lietuvoje tyrimo centras;

13. Knyga "Lietuvos gyventojų genocidas”, I tomas (1939-1941), V., 1992.

14. Savaitraštis "Gimtasis kraštas": Jonas Žebrauskas "Kraujo šauksmas", "Gimtasis kraštas", 1992.09.3-9, Nr.36, 5 psl. (Alfonso Žebrausko brolio pasakojimas apie 50-mečio minėjimą Červenėje);

15. Juozas Brazaitis "Vienu vieni", V., 1990;

16. Dienraštis "Kauno laikas" 1993.07.01, 3 psl.(patikslinimas);

17. Vidmantas Jankauskas "Ko nenusinešė laikas”, knyga (kultūros ir istorijos apybraižos), 1992 Jonava. 36-42 psl: "Pulkininko Kalmanto odisėjos";

18. Laikraštis "Kauno laikas", 1993.07.14, 3 psl., Gene Grebliauskienė-Žičkutė "Juozas Žičkus buvo pašto tarnautojas...";

19. Laikraštis "Kauno laikas", 1993.01.26-29,02.02-04; Iš prisiminimų: Giliaras Urbonas "Kaunas-Červenė-Kaunas";

20. Savaitinis žurnalas "Veidas", 1993; Nr.35; Valdas Vasiliauskas "Mirtis - mano amatas /arba draugas Slavinas sugrįžta".

21. "Laisvės kovų archyvas” 1993, Nr.8; Arūnas Bubnys "Ginkluotos kovos sąjungos (ZWZ) Kauno apygardėlės susikūrimas ir veikla 1940-1941", 142 psl. (VSKA. B.B. Arch. Nr.7175/3. L.61-62);

Up

Previous Turinys - Index Next