Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

SĄRAŠAS STEBŪKLINGAI IŠLIKUSIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ

PO NKVD ŽUDYNIŲ ČERVENĖS / IGUMENĖS / KELIUOSE

 

Eil. Nr.

Vardas

Pavardė

Tėvavardis

Profesija. Gyv. vieta

Gimimo metai

Kiti duomenys

Šaltiniai

1. Karolis Bernatavičius ? ? ? likimas nežinomas ?
2. Pranas Budrys ? ? ? likimas nežinomas ?
3. G.Anatolijus Chmieliauskas Konstantino prekybos laivyno mechanikas;

iš Šiaulių

g.1917 suimtas 1941.02.18, kalintas, pabėgo; byla nutraukta 1954.06.29? (VRM) 12
4. Bronius Ciplis ? ? ? tolimesnis likimas nežinomas ?
5. Leonas Čerškus Kazio PtDn eilinis;

iš Kauno

g.1918 17 PTO diviziono eilinis; suimtas karo pradžioje. Gyvena Kaune. 10
6. Jonas Dambrauskas Antano valstietis nuo Tytuvėnų g.1910 kalintas Kaune, pabėgo nuo sušaudymo. 191945.02.23 vėl suimtas, 1945.07.01 karinio tribunolo nuteistas 10 metų, kalinimo vieta nežinoma, paleistas 1952.10.27 (VRM); 1 - Jonas D.

7; 12

7. Voldemaras Danielius ? tarnautojas iš Tauragės (repatriantas) ? suimtas 1940 (KER); likimas nežinomas 12
8. Vytautas Eidukaitis   profesija nežinoma / iš Kauno   (KER) gali būti tas pats paminėtas Eil. Nr.9, likimas nežinomas 12
9. Vytautas Eidukevičius Jurgio profesija nežinoma /iš Kauno g.1899 suimtas 41.06.13, paleistas 1949 (VRM) gali būti tas pats paminėtas Eil. Nr.8, likimas nežinomas 12
10. Jonas Gabrusevičius Vinco tarnautojas iš Kauno g.1907 suimtas 41.06.3 (VRM), po karo emigravo į JAV, tolimesnis likimas nežinomas 12
11. Kazimieras Grušas Antano ūkininkas, Telšių apskr., Jucių k. 1912-1967 Suimtas 1941.02.29; vėl suimtas 1945.01.22, 1945.03.13 karinio tribunolo nuteistas 10 metų, išvežtas į Pečiorlagą (Komija), paleistas 1954.08.11 (VRM) palaidotas Telšiuose. 12
12. Bronius Vaidila Prano Kauno VDU

I-mo kurso studentas

g.1920 gyvena Kanadoje ?
13. Kazys Janušaitis Jono inžinierius 30-35 m. motina buvo lenkė, brolis -generolas; tolimesnis likimas nežinomas 12
14. Stasys Jasiunskas Tomo kapitonas iš Kauno g.1909 ?1907-1945 tolimesnis likimas nežinomas 12
15. Adomas Jonaitis Kajetono profesija nežinoma / iš Mažeikių 1904 -?1941 suimtas 1941.05.11; ? žuvo (dingo be žinios) 1941 m. (VRM); likimas nežinomas 12
16. ? Kalmantas ? pulkininkas ? 1944 traukėsi į Vokietiją. Tolimesnis likimas nežinomas 11
17. Vaclovas Kaušas Motiejaus iš Kauno g.1907 (VRM) 12
18. Noe Kromirs ? ? ? karaimas ?
19. Ignas Končius ? profesorius iš Kauno 1886-1975 pasitraukė į vakarus, mirė JAV; parašė atsiminimus 3
20. Povilas Lašas ? senukas iš Kauno g.1878 1940-41 m. kalintas Maskvoje, atvežtas į Kauno kalėjimą, o iš ten į Igumenę 12
21. Stepas Leonas Jono Universiteto IV-to kurso studentas g.1921 suimtas 1941.02.01, byla nutraukta 1955.03.03 (VRM); tolimesnis likimas nežinomas 10; 12
22. Steponas Limantas ? vairuotojas iš Kauno g.1915 gyvena Panevėžyje. Parašė atsiminimus. 9
23. Vincas Marunas ? vargonininkas iš Zapyškio 1900 -1983 buvęs savanoris; palaidotas Višakio Rūdoje ?
24. Antanas Petraitis ? Eržvilko klebonas 1896 -1955 mirė Čikagoje ?
25. Pranas Petraitis ? Kauno kunigų seminarijos rektorius 1907-1948 Antano - Eil. Nr.23 - brolis. Mirė Šveicarijoje ?
26. Jonas Petruitis ? pulkininkas iš Kauno 1891 -1943 pats žinomiausias šio NKVD nusikaltimo liudininkas; palaidotas Kaune 1
27. Antanas Simanavičius Jono iš Šančių g.1895 dingo be žinios ?
28. Kazys Subatis Juozo Šančių metalo dirbtuvių mechanikas g.1910 likimas nežinomas; spėjama, kad gyveno JAV 12
29. Julius Šatas ? tarnautojas iš Kauno g.1909 likimas nežinomas 12
30. Leonas Šeštokaitis ? kariškis iš Marijampolės, 1902-1963 likimas nežinomas; spėjama kad mirė emigracijoje 12
31. ? Šeštokaitis Šeštakauskas (ar panaši pavardė) ? Marijampolės kalėjimo viršininkas ? gali būti, kad tas pats asmuo - žiūr. Nr.29; likimas nežinomas 10
32. Antanas Šova ? pulkininkas iš Kauno g.1902 emigravo į JAV; tolimesnis likimas nežinomas ?
33. Pijus Švelnys ? pirklys iš Kauno 1906-1979 mirė emigracijoje; daugiau žinių nėra 12
34. Juozas Tumas ? pulkininkas iš Kauno 1893-1977 mirė JAV; parašė atsiminimus 4
35. Vladas Tuskenis ? tarnautojas iš Kauno 1915-1976 palaidotas Kaune ?
36. Giliaras Urbonas Kazio žurnalistas iš Kauno g.1921 gyvena Kanadoje 12
37. Antanas Vaitkus ? tech. mok. mok. ? likimas nežinomas 5
38. Juozas Viktoravičius ? ūkininkas nuo Telšių 1911-1944 partizanas; žuvo miške ?
39. Andrius Virbunas ? iš Kauno ? likimas nežinomas 12
40. ? Zaranka ? darbininkas ? likimas nežinomas ?
41. Pranas Z. ? ? ? gali būti tas pats asmuo (žiūr.Nr.40;42) ?
42. ? Z. ? Kauno "Parama" duonos kepyklos darbininkas ? gali būti tas pats asmuo (žiūr.Nr.40;41) ?
43. Jonas Z. (? Zaleskis) ? Vlado gimnazistas iš Šiaulių g.1921 suimtas 1941.04.30 sprendimo byloje nėra 12
44. Osvaldas Žadvydas ? kapitonas iš Kretingos g.1903 gyvena JAV; parašė atsiminimus; 2
45. Alfonsas Žebrauskas ? leitenantas ? likimas nežinomas ?
46. ? Žemaitis ? darbininkas ? likimas nežinomas ?
47. Juozas Žičkus ? studentas (? pašto tarnautojas) ? likimas nežinomas ?
48. ? ? ? ūkininkas (nuo

? Dzūkijos)

? likimas nežinomas (? žiūr. kt. Nr.) 10
49. ? ? ? Pajevonių girininkas ? likimas nežinomas (? žiūr. kt. Nr.) 9
50. ? ? ? Mažeikių apskr. gyventojas ? likimas nežinomas (? žiūr. kt. Nr.) 9

 

ŠALTINIAI:

1. Plk. J. Petruitis "Kaip jie mus sušaudė" (atsiminimai).

2. Kpt. Osvaldas Žadvydas (žurnalas "Karys" /JAV/ ir kt.)

3. Laikraštis “Į laisvę” 1941 m., Nr.14.

4. Plk. J. Tumas “Kelias į Červenę” (atsiminimai).

5. Žurnalistas Bronius Juršė (žurnalas “Nemunas”).

6. Lietuvių enciklopedija.

7. Tytuvenis (ltn. Dambrausko atsiminimai) žurnalas “Karys” (JAV).

8. Laikraštis “Voruta” 1992 m.

9. Laikraštis “Pozicija” (Stasys Stungurys “Odisėjos iš mirties”, “Pozicija” 1991.XI.29-XII.5,

Nr.48/95, 6-7 psl. foto iš 50-čio minėjimo Červenėje, spausdinami sutrumpinti S. Limanto

atsiminimai iš parašytų 3-jų mokyklinių sąsiuvinių).

10. Eil. L. Čerškus (atsiminimai).

11. Z. Toliušis “Mano kalėjimai”, V. “Mintis” 1991 m., 34 psl.

12. Represijų Lietuvoje tyrimo centras.

Turinys - Index
Lithuanian Link Exchange
Lithuanian Link Exchange