Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Lithuanian Link Exchange
Lithuanian Link ExchangeKELIAS Į ČERVENĘ

(1941.07.25?-27?)1. Pirmasis suėmimas


Pravėrus trobos duris, iškart padvelkė kaimiškos virtuvės šiluma ir kvapais.

- Dobryj denj!- pasisveikinau rusiškai (sunku jau čia buvo tikėtis užtikti lietuvius - lenkų ir sovietų kolonizatoriai pasistengė, kad šiose apylinkėse jų beveik nebeliktų).

- Denj dobry,- maloniai gudiškai atsakė pagyvenusi šeimininkė, kokių 60 metų amžiaus. Tuo metu ji kaip tik triūsė prie savo baltgudiško “pečiaus” ir kažką traukė su žarstekliu.

Išvydęs gana draugiškai nusiteikusią kaimietę, aš iškart priėjau prie reikalo. Klausinėjau rusiškai, o ji atsakinėjo labiau sava - “tuteiša” kalba. Bet mes vienas kitą puikiausiai supratome:

- Gal kartais turite pieno atsigerti ir truputį duonos?- paprašiau.

- Ne, vaikeli, pieno aš neturiu visai, nes neturiu ir karvutės... Bet, tu, užeik, užeik! Turiu tik duonos, ir va, tuoj baigiu šutinti bulves, tik reikia trupučiuką palaukti,- vaišingai pakvietė šeimininkė.

Aš įėjau ir atsisėdau prie lango. Nuotaika buvo beviltiška. Dabar man rūpėjo ne poilsis ar maistas (nors iš tikro buvau labai išalkęs ir pavargęs). Atsisėdęs ant suolo, dabar galvojau, ką man daryti - juk panaši proga daugiau gali nepasikartoti!

Viduje dėl įkaitusios krosnies buvo ganėtinai karšta, ir aš, neištvėręs, atsisegiojau savo rusišką kombinezoną. Šeimininkė, tuo tarpu, aprūkusį špižinį puodą žarstekliu pristūmė arčiau degančių malkų, paskui priėjo prie manęs ir atsisėdo šalia.

Kol virė bulvės, ji pradėjo klausinėti: “Ar dar toli vokiečiai?” ; “Ar tu jau matei juos?”; “Ar daug jų?”,...

- Mačiau jų tankus Smurgainiuose. Jų labai daug! - atsakiau.

-... Kuo pats vardu?

- Leonas. Leonas Čerškus.

- Ne rusas, vadinasi... Tu, iš kokio krašto būsi?

- Iš Lietuvos aš. Iš Kauno. Šoferis.

- Aaa!...

Pamatęs jos dorą, rūpesčių išvargintą veidą, ir jausdamas gerą širdį, aš ryžausi surizikuoti ir visai atvirai pareiškiau:

- Aš noriu, šeimininke, kaip nors sugrįžti į namus. Mano draugai jau, turbūt, seniai ten... Bet va, su šiais drabužiais aš toli nenueisiu.

- Aš suprantu...

- Gal jūs turite kokių atliekamų rūbų? Aš galėčiau persirengti, ir gal kaip nors pasieksiu tėviškę!

Taip sakydamas aš jau žinojau, ką darysiu. Durys, pro kurias įėjau, gerai matėsi nuo plento, kur manęs laukė “draugas” generolas ir enkavedistai. Todėl buvo likęs vienintelis kelias - langas (prie jo sėdėjau!). Už lango buvo daržas, kuris rėmėsi tiesiai į miško pakraštį. Vienu žodžiu - laisvė buvo visai netoli. Reikėjo tik civilinių rūbų, su kuriais būtų nepavojinga pasirodyti nei rusams, nei vokiečiams.

- Kad aš neturiu, balandėli,- su užuojauta atsakė moteriškė. - Mano sūnų ir vyrą prieš kelias dienas mobilizavo. Tai jie, ką turėjo ant savęs - su tuo ir išėjo. O atliekamų nėra. Neturiu nei kelnių nei švarko...

- Bet man nereikia naujų! Gal turite kokių senų, suplyšusių. Prašau, paieškokite!

- Reikia pasižiūrėti...- pasakė moteriškė, ir nuėjo į kamarą. O aš, tuo tarpu, visiškai atsisagsčiau rusišką tankisto kombinezoną, ir kambaryje ryškiai sutvisko metalinės lietuviško munduro sagos, su Vytim. Ir pošalmis, užkištas už diržo, buvo savo vietoje. Kaip ir prie jo prisiūtas Vyties kryžius, iš rausvos medžiagos, paslėptas po sovietine penkiakampe žvaigžde.

Dar prieš metus jo visai nereikėjo slėpti, ir aš didžiavausi savo lietuviška karine atributika, kaip, atsimenu, ir mano a.a. tėvelis visada nešiojo ir didžiavosi savanorio-kūrėjo ženklu. O aš, vaikystėje paimtas ant rankų, niekad nepraleisdavau progos iš arčiau pamatyti ir pačiupinėti tą “medalį”...

Staiga mano vaikystės prisiminimus, kaip perkūnas iš giedro dangaus, nutraukė netikėtai išdygęs matytas snukis: priešais mane, tarpduryje, stovėjo tas pats pulkininkas, kuris man liepė ruoštis į Maskvą!

“palkovniko” nugaros stovėjo dar du NKVD kareiviai su “kačiargomis”. Nežinau, ar pulkininkas pats atėjo pavalgyti, ar atėjo manęs paskubinti, ar tiesiog, manim nepasitikėdamas, atėjo atsivesti. Tada suvokiau tik vieną - kad tai jau viskas, galas.

Mano nelaimei, kaip tik tuo momentu iš kamaraitės pasirodė ir šeimininkė su senais, nudėvėtais drabužiais rankose. “Tavariščj” pulkininkas nustėro vietoje (žinoma, ir aš taip pat). Dabar jis pamatė ir jam nematytą “fašistinę” uniformą, kuri aiškiai švietė iš po kombinezono. Jis staiga pabalo (turbūt, kaip ir aš), ir netekęs žado žiūrėjo čia į mane, čia į moteriškę, vėl į mane. Ir tik po kelių sekundžių atgavęs kvapą, kad suriks: “Rūki v verch!”

Jam jau viskas pasidarė aišku - “nemeckij špijon!” (“vokiečių šnipas”). Už nugaros stovėję du “angelai sargai” staigiai, su atstatytais durtuvais, įšoko į vidų ir nukreipę smaigalius į mane, kaip į kokį laukinį žvėrį. Aš atsistojau pakėlęs rankas. Iš baimės, apmaudo ir pykčio man sudrėko akys. Pulkininkas, tuo tarpu, prišoko prie vargšės persigandusios moteriškės, išplėšė iš jos rankų man skirtus skudurus ir, kaip kokią relikviją, iškėlęs virš galvos, grėsmingai paklausė:

- Eta on,- parodė į mane, - prasil ėtoj adeždy? (Tai jis prašė šitų rūbų?)

Moteriškė buvo išbalusi, pasimetusi ir, priremta su neginčijamais “įrodymais”, ji negalėjo net žodžio ištarti. Ji tik linktelėjo galvą. Tai reiškė “taip”. Žinoma, ji kitaip ir negalėjo pasielgti. Jeigu būtų bandžiusi mane ginti, tas nieko nepadėtų, o ir ji pati tuoj pat būtų suimta. Gudė, turbūt, jau neblogai žinojo bolševikų papročius. O gal, pamačiusi mano uniformą, ir ji suabejojo, ar aš, kartais, ne vokietis būsiu.

Pulkininkas, gavęs laukiamą atsakymą, net nušvito iš pasitenkinimo ir, aukštai, kaip vėliavą, iškėlęs senas drapanas, išėjo į lauką, įsakydamas sargybiniams išvesti ir mane.

Išėjus į kiemą, pulkininkas vienam iš sargybinių įteikė “daiktinius įrodymus”: suplyšusias kelnes, margus marškinius, kurie taip pat buvo ne geresnės išvaizdos, už kelnes, ir švarką, kurio irgi nepavadinčiau švarku. Šiaip ar taip, tie skudurai man būtų labai tikę, tik deja...

Su “nepaprasta” žinia pulkininkas ristele nušuoliavo prie juodos spalvos lengvosios mašinos “ZIM”, kuri stovėjo gatvės pradžioje, o aš, saugomas ginkluotų kareivių, laukiau Istognyj galo.

Pradžioje kareiviai į mane įdėmiai žiūrėjo, kaip į kokį marsietį. Po to vienas įsidrąsino ir paklausė:

- I atkūda, bliadj, niemėc, ty tak charašo ruskyj vyučil? Nichuja sibė Špijon! (Kur tu, vokiety, taip gerai išmokai rusų kalba? Tai bent Šnipas!)

- Ja vovsė ne niemėc, i ne špijon, a litovėc, šafior iz Kaunasa!

(Aš visai ne vokiečių šnipas, o lietuvis, vairuotojas iš Kauno!)- bandžiau aiškinti. Bet jie buvo užgrūdinti bolševikai, ir iš mano įtikinėjimų tik šaipėsi:

- Taip taip, mes žinom, koks tu “šoferis”! Štai tik neseniai mes matėme, kaip šioje pamiškėje vieną fašistų šnipą sušaudė. Tas tai tvirtino, kad jis generolas! Ir tikrą generolišką uniformą turėjo!...

- Tipėrj pizdec, i tibia, 'šafioor', ždiot tožė samoje! (Ir tavęs, 'šoferi', tas pats laukia!)- antrino kitas, su aiškia ironija pabrėždamas žodį “šaffior”.

Aš vėl išprovokuotas bergždžiai mėginau aiškintis, bet sargybiniai mane staigiai nutraukė: “Molčatj!”.

Prie mūsų vėl artinosi tas NKVD pulkininkas, o su juo dar kažkokie trys rusų karininkai, iš kurių vieną atpažinau. Tai buvo tas komisaras, kuris šalia, sunkvežimyje, važiavo. Šiek tiek atlėgo, nes supratau, kad vietoje nešaudys, dar pasiaiškins. Pirmasis prišoko suėmęs enkavedistas ir, rodydamas į mane, atsisuko į pulkininką-komisarą, ir klausia:

- Pažiūrėk, tai tas pats, kuris jus sunkvežimiu atvežė?

- Da, tot samyj!

- Kak on, bliadj, k vam papal? (Kaip jis pas jus pakliuvo?)- strikčiodamas toliau klausia pulkininkas.

Komisaras, man girdint, detaliai viską nupasakojo, kokiomis aplinkybėmis mane aptiko, ir kaip aš čia atsiradau.

- Tak vrodė by i nie špijon? (Tai lyg ir ne šnipas?)- suabejojo suėmėjas.

- A chūj jėvo znajet?! - nusikeikė “draugas” komisaras (pastebėjau, kad kuo mes labiau tolom į rytus, link “rodinos-matj”, tuo bolševikai mažiau drovėjosi kalbėti savo tikrąja kalba - “matu”).

- Davaj, rėbiata,- pulkininkas kreipėsi į sargybinius, - atveditė jėvo v tiūrmū, a tam naša kontrrazvedka bystro razbėriotsa, što, k čemū. (Nuveskite jį į kalėjimą, o mūsų kontržvalgyba greitai išsiaiškins)

Vienas iš atėjusių karininkų - enkavedistas, ir tie patys du kareiviai, savo durtuvus atstatę į nugarą, mane išsivedė į gatvę ir varė į kažkokį kalėjimą. O aš džiaugiausi, kad dar nesušaudė, kad dar kažkiek pagyvensiu! Klausimas buvo, tik, kiek ilgai?...

2. Maladėčinos kalėjime


Bevedant, jau miestelyje, netoli kalėjimo NKVD karininkas mane sustabdė:

- Stoj, bliadj! Snimaj sapagi! (Nusiimk batus!)- įsakė.

Enkavedistas nebūtų enkavedistu, jeigu praleistų progą pasiplėšikauti. Gal anksčiau, gal mane varydamas, jis pastebėjo neblogą grobį - visiškai naujus chrominius aulinukus. Aš paklusau įsakymui ir su gailesčiu atidaviau brolio dovaną, o plėšikas čia pat susikišo juos į savo brezentinę terbą.

Pasiekus kalėjimo vartus, palydovai mane basą pridavė vietiniams prižiūrėtojams, kurie kruopščiai iškratė ir nuvedė į kamerą. Atimti jau nebuvo ką, nes savo duonmaišį aš buvau palikęs sunkvežimio kabinoje (kad neįtartu, kad bėgsiu...). Taip aš pirmą kartą savo gyvenime pakliuvau į kalėjimą, komunistinį Maladečinos kalėjimą.

Kai pravėrė kameros duris, pirmiausia ją stipriai pajutau nosimi ir priešais pamačiau didelį žmonių knibždėlyną. Patalpa buvo didelė, kaip salė, bet žmonės joje buvo sugrūsti, kaip silkės bačkoje. Stovėjo stati ir net rėmėsi į duris. Tai išvydęs, neįsivaizdavau, kad dar ir aš čia sugebėsiu tilpti. Bet kalėjimo prižiūrėtojas vaizduote nesiskundė. Jis mane abiem rankom grūste įgrūdo į prakaituotą žmogyną ir užspaudė kameros durimis. Supratau, kad patekau į uždarą erdvę.

“Salėje” šurmuliavę kaliniai nutilo ir visi sužiuro į mane. Pasijaučiau “šiek tiek” nepatogiai. Viduje tvyrojo prieblanda ir prakaito smarvė.

Varant į kalėjimą, aš buvau vėl užsisagstęs savo rusišką kombinezoną (naiviai vildamasis, kad tai, gal, kažkiek sušvelnins padėtį!), ir dabar išoriškai vėl tapau “rusu”, “raudonarmiečiu”. Naujieji kaimynai tokiu mane ir palaikė. O arčiausiai stovintis kolega, į kurį aš buvau įremtas prižiūrėtojo, visai suprantamai panoro užmegzti dar artimesnį kontaktą:

- Za čto popal? (Už ką pakliuvai?)- paklausė rusiškai.

- Bėžat chatėl (Norėjau pabėgti)...

Į mane sublizgo gausybė užuojautos kupinų akių. “Salėje” nuvilnijo šnabždesiai, pilni gailesčio. Turbūt aptarinėja mane - pagalvojau. Aš, taip pat, su ne mažesne užuojauta žvelgiau į juos, bet paklausti, už ką jie čia visi, nedrįsau. Jų veidai man kažkodėl pasirodė tokie artimi ir nuoširdūs. O ir pati apranga nebuvo panaši į tų, kuriuos mačiau Maladečinos gatvėje, vedant į kalėjimą. Visi buvo civiliniais rūbais. Aš pajutau kažkokią magišką jėgą, traukiančią už liežuvio prakalbinti savo gimtąja kalba artimiausią kaimyną, prie kurio buvau pritrambuotas ir kuriam tik ką atsakiau rusiškai. Bet kažkaip nedrįsau, nes jis pats ir visi šalia jo stovintys buvo daug vyresnio amžiaus, ir mandagumas to neleido, kad aš juos pirmas kalbinčiau ir dar, galbūt, svetima jiems kalba.

Po kurio laiko, kai visi šiek tiek apsiprato su mano netikėtu “vizitu”, pradėjo tarpusavyje kalbėtis pusbalsiu. Bet toliau nuo manęs, giliau į “salės” vidurį. Sakinių ir jų prasmės nesuvokiau. Mano ausis pasiekė tik jų nuotrupos. Pasigirdo atskiri, lyg tai lietuviški žodžiai. Tai mane padrąsino, ir aš lyg pats sau pusbalsiu, abejodamas ištariau:

- Pasirodo, čia ir lietuvių esama!

Mano sakinys suveikė, kaip sprogdiklis. Aš nustebau. Suklegėjo, suūžė visa “salė” ir tuo pat metu į mano žodžius atsiliepė beveik visa kamera: “Mūsiškis!”, “Lietuvis!”, “Mūsų kareivis!”...

- Nejaugi, kareivėli, manai, kad jie tik savus sodina?!- prašneko ir šalia prigludęs “rusas”.

Iš nuvilnijusio lietuviškų žodžių šurmulio, supratau, kad dauguma čia esančiųjų - lietuviai, bet daug yra ir kitų tautybių žmonių. Aš labai apsidžiaugiau, kad patekau tarp saviškių. Iškart pasidarė lengviau. Juk lietuviškai jau kelias dienas neteko šnekėti!

Artimiausieji kaimynai tuoj mane išklausinėjo, iš kurio aš dalinio, kokiomis aplinkybėmis čia patekau, kas naujo anapus tvoros, ar nesu matęs vokiečių, ar daug dalinių iš Lietuvos pasiekė Maladečiną... Į pastarąjį klausimą, aš ir pats nežinojau atsakymo, o ką žinojau - papasakojau.

Po kokios valandos, dar man nespėjus visko išpasakoti ir kitų paklausinėti, susipažinti, atidarė kameros duris ir visus išvarė į kalėjimo kiemą. Apsižiūrėjau, kad “salėje” buvo sukišta ne mažiau, kaip 150 žmonių!

Kieme jau buvo į koloną išrikiuota daugybė kalinių, kaip matėsi, įvairiausių tautybių. Apsirengę jie buvo irgi įvairiai. Vieni buvo su švarkais, o kiti - vienmarškiniai, vieni naujesniais ir švaresniais, kiti - nešvariais, apiplyšusiais rūbais. Visi jie buvo apsupti mėlynkepurių enkavedistų, ginkluotų šautuvais ir šunimis.

Kai prie kolonos prijungė mūsų kameros vyrus, ši NKVD palyda visus išvarė pro vartus, į gatvę. Prie vartų vėl stumdė ir skaičiavo koloną, sustatę po penkis žmones į gretą. Visi mūsų “salės” kaliniai atsidūrė paskutinėse gretose (ir dėl to vėliau kentėjom). Todėl, kai išleidžiant pro vartus, garsiai skaičiavo gretas, aš girdėjau, kad jų buvo apie 100. Taigi supratau, kad visoje kolonoje išėjo apie 500 kalinių.

Prieš varant enkavedistai griežtai įspėjo, kad eidami nesišnekėtume ir nei žingsnio nežengtume į šalį, nes nušaus, be jokio įspėjimo (“Strėliajem bez prėdupreždėnija!”).

Priešais koloną važiavo sunkvežimis, ir dar vienas vilkosi kolonos gale. Juose ant suolų sėdėjo ginkluoti NKVD kareiviai - sargybinių pamaina. Iš abiejų šonų ir gale, su šunimis, atstatę smailas “kačergas” žingsniavo likusieji.

Tokia tvarka iš Maladečinos kalėjimo ir pajudėjome kažkur į rytus.

3. Vėl į rytus


Visas pasienio miestelis buvo pilnas bėgančios rusų kariuomenės (Maladečine tada buvo virš 6000 gyventojų). Kelyje buvo tankų, pabūklų, įvairių kariškų ir nekariškų mašinų, kareivių. Turbūt, kad greičiau išlaisvintume jiems kelią, per miestą mus varė ristele, ragindami šautuvų buožėmis. Tad visi stengėmės bėgti kuo greičiau, kad negautume su buože per nugarą ar galvą. Atsiliekantiems kliuvo.

Silpnesnius vyrai stengėsi gelbėti nuo šių smūgių ir, paėmę už rankų, padėjo jiems bėgti. Mūsų gretoje bei priešais mus bėgo daugiau jaunesni ir stipresni, už esančius kolonos priekyje.

Išbėgus iš miesto, mūsų koloną pristabdė ir toliau jau ėjome laisva žingine plentu link Minsko.

Tuoj, keletą kilometrų už Maladečinos perkirtome teisėtą (de jure) Lietuvos Respublikos sieną ir įžengėme į Sovietų Rusijos teritoriją.

Pradžioje kalbėtis, net tyliai, bijojome, o ir nebuvo kada (bėgome), bet vėliau, nutolę nuo miesto, įsidrąsinome ir pradėjome keistis viena kita fraze. Aš pašnabždomis susipažinau su savo gretos bendražygiais.

Šalia manęs, kairėje, ėjo vyresnio amžiaus, neaukšto ūgio, kresnas žydelis. Suimtas Vilniuje. Sakėsi, kad ten turėjęs nedidelę batų tepalo gamyklėlę (“Imalin” ar “Emalin”). Žodžiu - “kapitalistas”, “išnaudojo darbo žmones”! Už tai ir suėmė.

Dešinėje pusėje ėjo jaunas vyrukas, lietuvis. Sakėsi esąs studentu. Jo pavardė buvo tokia pat, kaip mano vardas - Leonas.

Toliau, toje pačioje gretoje, dar atsimenu, ėjo buvęs Marijampolės kalėjimo viršininkas Šeštakauskas ar Šeštokaitis.

Mūsų gretoje ėjo dar du, taip pat iš Lietuvos. Vienas iš jų buvo ūkininkas nuo Alytaus. Jie sakėsi pavardes (kiekvienas perdavė per gretą), bet aš jau neatsimenu. Be to aš (turbūt, kaip ir visi), perdaug nesigilinau į kitų asmenybes bei praeitį, nes visiems ne tas rūpėjo. Ėjome mažai kalbėdamiesi ir paskendę savo mintyse.


X


Buvo karšta saulėta diena. Vilkdami žvyruotu keliu kojas kaliniai kėlė dulkių debesis. Jos lipo prie prakaituotų veidų ir sėdo ant drabužių. Aš kojų nevilkau.

Taip pražygiavome apie 10 ar daugiau kilometrų. Varovai sustabdė koloną, ir iš sunkvežimių pakeitė sargybinius. Mat, šalia kolonos ėjusieji enkavedistai jau buvo pavargę. Tuo metu visai kolonai leido pasitraukti į dešinę plento pusę ir susėsti šalikelėje. O norintiems atlikti “gamtos reikalus”, leido tai daryti čia pat, neišeinant toliau už griovio. Pasijautėme, kaip kokie galvijai tvarte. Žmonės buvo priversti paklusti ir elgtis, kaip gyvuliai. Ši “procedūra” buvo ne iš maloniausių, bet į tai niekas per daug dėmesio nekreipė. Gyvybė buvo svarbiau.

Tada mums, sugadintiems “kruvinojo Smetonos režimo”, atrodė, kad rusai taip elgėsi specialiai, kad iš mūsų pasityčiotų ir dar labiau mus pažemintų. Bet tik vėliau sužinojau, kad jie ir patys panašiai elgėsi. Tokie buvo jų papročiai... Kaune, miesto centre, užėmę geriausius ir brangiausius suimtųjų ir ištremtųjų butus, o vėliau ir “išlaisvintoje” Vokietijoje, po to kai viską išplėšdavo ir išdaužydavo, prieš išeinant, jie būtinai turėdavo atsižymėti, prišikdami svetainėje, ir kažkodėl, būtinai ant stalo.


X


Sėdint šalikelėje, jau visi įsidrąsino ir pusbalsiu kalbėjosi. Labai kepino saulė, troškino, ir dauguma pradėjo prašyti sargybinių, kad duotų vandens. Ypač buvo ištroškę ir nuo karščio kentėjo vyresni žmonės. Visi buvome murzini, apnešti storu kelio dulkių sluoksniu.

Nuo ėjimo per akmenų skaldą, mano kojos buvo kruvinos. Tai pastebėjo kairysis kaimynas - “kapitalistas”, ir plente man draugiškai pasiūlė savo šaliką, kurį turėjo apsirišęs per juosmenį.

Dabar, naudodamasis pertrauka, gana ilgą žydelio šaliką aš perplėšiau per pusę ir apsimuturiavau kraujuotas ir dulkinas pėdas. Iškart pasijutau, kaip “kitam pasauly”.

Kai griovys tapo išviete, aplink sklido nemalonūs “natūralūs” kvapai, bet visi kentėm, nejudėjom iš vietos, kad tik ilgiau gautume pailsėti.

4. “Vandens!”


Lauko išvietėje ilsėjomės kokią penkiolika minučių. Po to mus vėl pakėlė į žygį. Kai rikiavo koloną, aš jaučiausi kiek pailsėjęs, tik pergyvenau, kad gal ne labai gerai apsivyniojau kojas, nes einant galėjo atsivynioti, ir tada einantis iš paskos užmins ant mano “batų” ir pargriaus. Apie tai garsiau perspėjau savo bendrakeleivius. Išgirdo ir kitoje eilėje, priešakyje stovintis lietuvis. Jis pasirausė kišenėje ir atkišo man gniūžulėlį virvutės (“špagato”), kuria greitai sutvirtinau savo “batus”. Taip apsišarvavęs kojas, ėjau jau žymiai laisviau ir lengviau. Eidamas dėkojau savo geradariams, kurie irgi buvo patenkinti, kad galėjo man padėti.

Kurį laiką ėjome tylėdami. Bet po truputį visoje kolonoje kilo kažkoks murmesys, kuris vis stiprėjo ir greit virto visuotinu maldavimu: “Vady, vady, vady!”. Tai labai įsiutino enkavedistus. Šonuose einantys sargybiniai po kelis staigiai prišoko prie kolonos pradžios ir šautuvų buožėmis pradėjo negailestingai tvatinti priekyje einančius žmones. Šaukdami: “Bystrėj, bystrėj, bliadi!”.

Toks raginimas paskubėti buvo jau neveiksmingas. Žmonės buvo tiek išvarginti, kad nebijojo smūgių. Kolona ėjo vis lėčiau ir lėčiau, ir jautėsi, kad visi yra labai nuvargę...

Staiga priekyje pasigirdo keletas šūvių ir rusiški riksmai bei įprastas koliojimasis. Kas ten įvyko, per dulkes ir žmones nebuvo galima įžiūrėti. Kolonos nestabdė, bet iškart pajutome, kad dabar jau pradėjo varyti pagreitintu žingsniu.

Visi sužiuro į kairiąją plento pusę. Praeinant ten pamačiau du mūsiškius, vieną netoli kito. Griovyje gulėjo kraujais pasruvę žmonės, o prie jų stovėjo vienas sargybinis. Per gretas perdavė žinią: nušauti du kaliniai, mėginę iš kolonos pabėgti.

Praėjome pro tuos vargšus nužudytuosius, ir iškart užsimiršome apie nenumaldomą troškulį ir nuovargį. Bet tik trumpam. Kuo toliau ėjome, tuo labiau jaučiau, kad neiškęsiu nors truputėlį neatsigėręs. Gomuryje tiek išdžiūvo, kad burnoje jaučiau ne liežuvį, o atrodė, lyg būčiau ten įsidėjęs kokią sausą ragožę.


X


Po kelių kilometrų tokio varginančio ėjimo, pagaliau priėjome nedidelį tiltą, kurio apačioje tekėjo upelis. Tas upelis buvo mūsų visų vilčių viltis!

Kolonos priekyje sargybinius vežantis sunkvežimis jau buvo sustojęs, o kareiviai buvo išlipę ir nusileidę prie upelio. Jie stovėjo abiejose upelio pusėse ir, atstatę šautuvus, buvo pasiruošę girdyti visą ištroškusią “kaimenę”. Mus sustabdė prie tilto. Tada sunkvežimis, kuris važiavo iš paskos, taip pat sustojo, o iš jo iššokę enkavedistai su savo šautuvais ir kulkosvaidžiais išsidėstė kitoje tilto pusėje.

NKVD karininkas, kuris visą laiką važiavo kolonos priekyje, pagaliau pranešė, kad visa kolona turi nusileisti į kairiąją upelio pusę, poilsiui. Taip pat perspėjo, kad nei vienas kalinys nedrįstų bristi į vandenį ir nemėgintų maudytis. Nepaklusus, bus šaudoma be įspėjimo.

Apie jokias maudynes niekas negalvojo - visi puolė prie upelio gerti. Šokau ir aš. Tuokart man šis upelio vanduo pasirodė skaniausias, už visų pasaulio šulinių vandenį. Visi godžiai gėrėme gyvybės eleksyrą. Kai kurie turėjo įvairių indų, kai kurie - kareiviškų gertuvių (“baklagių”). Tai pasisėmę gėrė iš jų ir gardžiavosi. Aš siurbiau pasilenkęs.

Atsigėręs iki saiko, aš dar spėjau susitvarkyti savo “batus”, prieš tai sušlapinęs juos vandenyje. Be to, nusiprausiau veidą ir, kiek galima buvo, apsimazgojau žaizdotas kojas. Po šios vandens procedūros jaučiausi, kaip naujai gimęs.

Atsigėrę ir apsiprausę, visi kaliniai buvo sukritę ant žolės ir naudojosi trumpomis poilsio minutėmis.

Sargybos viršininko buvo griežtai įsakyta, kad, priėję prie upelio, mes neišsisklaidytume ir neišardytume kolonos. Turėjome pasilikti savo gretose, taip kaip ėjome.

Susitvarkęs apavą, aš dabar laisviau kalbėjausi su savo bendražygiais. Iš savo dešiniojo kaimyno sužinojau, kad jie yra varomi iš Vilniaus kalėjimo. Bet patekę į Maladečinos kalėjimą, jie ten rado jau anksčiau atvežtų lietuvių, surinktų iš įvairių Lietuvos kalėjimų. Jie sakė, kad čia yra ir Lietuvos karininkų bei visokių įstaigų tarnautojų.

Už ką jį, Leoną bei kitus suėmė, jis ir pats nežino. Nes nei teisė, nei pateikė kokį kaltinimą. Nieks nežino, ir kur mus veda, ir ką su mumis darys.

Leonas sakė, kad jis studijavo universitete, 4-tame kurse (fakulteto ir specialybės neprisimenu).

“Immalin” fabrikėlio savininkas, apie 45-50 metų Lietuvos žydas, buvo, matyt, irgi apsišvietęs žmogus. Bent tokiu man pasirodė iš savo kalbos ir elgesio. Jis buvo optimistas, su sveiku humoro jausmu. Kartais, jeigu kam nors netyčia išsprūsdavo liūdnai nusakyti visų mūsų likimą (o tokioje padėtyje, kitokio buvo sunku ir besitikėt), ir įsivyraudavo visai nemaloni tyla, iš guvaus žydelio lūpų tuoj išlėkdavo koks taiklus sąmojis, kuris nuimdavo įtampą ir priversdavo visus nusišypsoti.

Marijampolės kalėjimo viršininkas buvo verslininko priešingybė. Jis buvo mažai kalbus ir savo mintimis nutolęs nuo žiaurios realybės.

Ir vėl grįžtu prie jo pavardės. Tiek laiko praėjo po tų įvykių, kad tiksliai jos ir neprisimenu. Ar Šeštakauskas, ar Šeštokaitis?... Tiksliai prisimenu tik viena - kad jis tikrai sakėsi esąs buvęs Marijampolės kalėjimo viršininku. Tik jo tarnybinės pareigos man tvirtai liko atmintyje, nes, atsimenu, tada pagalvojau, jog jis tikrai nebuvo toks žiaurus su kaliniais, kaip šie azijatai - sargybiniai, bei jų viršininkai.

5. Varo į Minską

Po valandos atburzgė sunkvežimis, kuris atvežė duonos. Tada NKVD sargybos viršininkas liepė iš kiekvienos gretos po vieną žmogų eiti prie mašinos ir pasiimti duonos, skirtos visai gretai.

Tai buvo rusiška forminė kariška duona. Kiekvienam priklausė po pusę nedidelio kepaliuko. NKVD viršininkas paskelbė, kad taupytume, nes daugiau nieko negausime.

- Turi užtekti iki Minsko!- pareiškė.

Taip pagaliau tvirtai paaiškėjo nors tarpinė mūsų kelionės stotelė.

Kolonoje buvę seni kaliniai - baltgudžiai tarp savųjų labai meistriškai raikė duoną špagatu, neprarasdami nei trupinio. Na, o mūsiškiai lietuviai, dar neprityrę socialistinėje sistemoje, laužė ir trupino rankose. Vėliau kaip vištos kapstėsi žolėje ir surinkinėjo nukritusius trupinius. Kai kurie nusimetę švarkus, laužė ant jų, kad vėliau galėtų be vargo surinkti auksinius trupinius. Kai kurie tą skurdų davinį sušveitė vienu atokvėpiu. Kiti susivyniojo į nosines bei šiaip kokius skudurėlius ir pasiliko kitam kartui.

Po “pietų” vėl visus suvarė į plentą ir, suskaičiavę gretas, įsakė kolonai judėti toliau.


X


Taip ėjome iki pat sutemų. Temstant kolonos užpakalyje važiavęs sunkvežimis mus aplenkė, panašiai kaip prie upelio. Tada supratau, kad naktį nevarys - turbūt bijo pabėgimų.

Už kokių poros kilometrų koloną pasuko į lauko plynę - pievą. Čia jau buvo išdėstyti sargybos postai su šunimis. Tų šunų enkavedistai turėjo tik keturis, bet juos visus išdėstė dešinėje, toje pusėje, kur toliau tamsavo miškas.

Kiti dvikojai, pasiutę šunys liko prie plento griovio su paruoštais kulkosvaidžiais. Jie visi sudarė uždarą apsupties žiedą, o mus suvarė į jo vidurį.

- Vsėm lėčj! Malčatj! (Gult visiems! Tylėt!),- įsakė NKVD viršininkas. -Jėsli, bliadj, gdė uslyšym razgavory, streliajem bez predupreždenyja! Va vsech - cėlytsa nebudėm! (Jeigu kur išgirsime kalbantis, nesitaikysim - šaudysime be įspėjimo į visus!)

Niekas nerizikavome išbandyti, kaip veikia šitas įsakymas. Sugulėm visi, vienas prie kito prisiglaudę, kaip kokie našlaičiai, kad būtų šilčiau.

Dėl neišpasakyto nuovargio, visi užmigome labai greitai.


X


Ryte, apie 3-5(?) valandą (jau švito) visus prikėlė šūviai. Atsibudę suvokėme, kad enkavedistai šaudė į bėgančiuosius. Jų buvo nedaug - tik trys. Kulkos bėglius pavijo visai netoli išsvajotosios laisvės - miško. Kaip vėliau išgirdau, vargšeliai buvo baltgudžiai iš Maladečinos. Taip vėl netekome trijų vyrų.

Šūvių prikeltas iš sunkvežimio, kuris stovėjo prie plento, atbėgo uždusęs enkavedistų vadas ir, trumpai pasiaiškinęs su sargybiniais, nuėjo prie nušautųjų.

Nemanau, kad kuris iš jų dar buvo gyvas. Bet sargybos viršininkas norėjo būti tikras. Išsitraukęs savo naganą, jis dar šaudė į lavonus, po keletą šūvių kiekvienam. Tą šiurpų vaizdą stebėjo visa kolona. Nors nuo mūsų jie buvo kokių 500 metrų atstumu, bet aš mačiau, kaip po kiekvieno šūvio be jausmų gulintis kalinio lavonas lyg pašokdavo nuo žemės.

Žiūrėjau nustėręs ir niekaip negalėjau patikėti, kad žmogus taip gali elgtis su beginkliu kaliniu. Tada aš pirmą kartą pamačiau ir supratau, kas yra tikrasis rusas-enkavedistas. Tai šlykštus, žiauresnis už žvėrį padaras, kurį niekaip nenupasakosi lietuviškais žodžiais.

Apie panašų rusišką žiaurumą, aš jau buvau girdėjęs iš istorijos pamokų gimnazijoje, apie šungalvį Muravjovą-koriką ir jo kraugerius kazokus. Dabar įsitikinau, kad rusai nuo sukilimo laikų nei kiek nepasikeitė, o atvirkščiai - net dar labiau sužvėrėjo.

Palikęs lavonus, apsiputojęs žudikas, kaip įniršęs žvėris, bėgte atbėgo prie mūsų kolonos ir, švaistydamasis dar šiltu naganu, žvėriškai kaukdamas, nežmoniškai koliodamasis,- “bliadj-matj-matj-vrot-pere-matj-jobt...”, - įspėjo, jog toks pats likimas lauks kiekvieno iš mūsų, kas tik išdrįs bėgti.


X


Po šios “pamokėlės” vėl visus išrikiavo ir, paskaičiavę gretas, koloną išvedė į plentą.

Užuodę tik ką pralietą kraują, visi enkavedistai dar labiau įsiuto. Daužydami šautuvų buožėmis atsiliekančius bei jų manymu per lėtai einančius, keikdamiesi, mus, kaip avių bandą, varė toliau, į Minską. “Bystrėj, bliadj, bystrėj suki, podtianūtsa!”- spygavo sargybiniai. Jie skubino mus ir patys skubėjo, nes, matyt, jautė, kad vokiečiai jau mina ant kulnų.

Gudai einantys kolonoje pradėjo garsiai nerimauti, kad mus dabar veda visai ne Minsko plentu (“nė pa Minskomu šasse”), bet kažkokiais aplinkiniais keliais.


X


Saulei netruko pakilti, ir vėl tapo labai karšta. Oras buvo baisiai tvankus. Einant išdžiūvusiu žvyrkeliu, jis maišėsi su dulkių debesimis ir lindo į burną. Mūsų gretos buvo pačioje kolonos pabaigoje, tad mums tos dulkės tiesiog užlipdydavo akis, buvo sunku kvėpuoti.

- Vyrai, perduokit į priekį, kad tie nevilktų kojų, nes nuo dulkių mes jau baigiam uždusti!- pusbalsiu prašinėjome priekyje einančių.

Bet aiškiai matėsi, kad mūsų maldavimai nueina tik iki pusės kolonos ir pranyksta. Einančius priekyje mūsų prašymai nepasiekdavo, ir jie visai nesistengė aukščiau kelti kojų. Turbūt nekilnotų, jeigu būtų ir pasiekę, nes pirmutiniai buvo tiek išvarginti, kad ėjo vos pavilkdami kojas, o kai kurie patys jau nesugebėjo paeiti. Juos, iš abiejų pusių paėmę už pažastų, vedė gretos kaimynai. Tad dulkės, susimaišę su prakaitu, ir toliau lipdė akis. Taip ėjome kokią pusę dienos.

6. Minską apeiname

Dar praėjus keliolika kilometrų, priekyje padvelkė drėgme. Vanduo! Visi nudžiugome - kolona pasiekė pelkėtą pievą, kurioje matėsi telkšojo vandens lopinėliai. Prie šių pelkėtų vietų ir sustabdė koloną; ir, išstatę sargybą, leido prieiti prie vandens. Vėl visi godžiai siurbėme vandenį; kiti pildėsi gertuves. Labiausiai ištroškę buvo, ir apsidžiaugė tie, kurie jų neturėjo. Dabar visi galėjo atsigerti drumzlino pelkių vandens ir kiek apsiprausti. Po valandos vėl varė toliau.

Artėjome prie Minsko, o gal ir prie kokio kito miesto. Praėjome pro keletą gudų gyvenviečių, o iki tol, aš pakely nemačiau jokios sodybos, tik miškai, laukai ir pelkės. Dirbamos žemės teko matyti tik pradžioje (Lietuvos pasienyje), išeinant keliu iš Maladečinos.

Dabar praėjome keletą gyvenviečių, kurios buvo nutolusios nuo kelio apie 2-3 kilometrus.

Buvo jau gerokai po pusiaudienio, kai toli priekyje užgirdome griaustinį (giedrą dieną!). Tas keistas “griaustinis” tęsėsi ilgai, nepertraukiamai. Aš apsidžiaugiau - tai buvo vokiečių bombų “griaustinis”! Buvo vilties, kad vokiečiai pagaliau mus pavys ir išlaisvins. Tokia viltis nušvito visoje kolonoje.

Enkavedistai sutriko. Iš kolonos priekyje važiavusio sunkvežimio išlipo likusi sargybinių pamaina, ir karininkas, kažką įsakęs pasilikusiems, dideliu greičiu nudūmė į priekį, Minsko link. Mūsų nesustabdė, mes tęsėme savo varginantį žygį toliau.

Einant dar ilgai girdėjosi bombų “griaustinis”. NKVD kareiviai tapo kažkokie sunerimę, prislėgti ir elgėsi kažkaip nenatūraliai: nedaužė buožėmis, jau nesigirdėjo tų, visą kelią įkyrėjusių riksmų "Bystrėj!", "Padtianys!", pridedant kelių aukštų keiksmažodžius. Dabar, nuleidę savo “kačiargas”, jie ėjo tylėdami ir baikščiai dairėsi.


X


Po kokio pusvalandžio sugrįžo tas sunkvežimis, kuris buvo nulėkęs į Minsko pusę. Jis atlėkė tokiu pat greičiu, kokiu buvo nuvažiavęs ir, nesustodamas pralenkęs koloną, privažiavo prie kito sunkvežimio, kuris visą laiką sekė iš paskos. Mūsų nestabdė, ir mes tuo pačiu greičiu, lėtai, slinkome į priekį, abu stovinčius sunkvežimius palikdami užpakalyje. Nutaikęs proga, aš vis atsisukdavau ir mačiau: išlipęs NKVD karininkas kažką tarėsi su keliais ten stovėjusiais sargybiniais, tarp kurių buvo viršilų ir puskarininkių - vadovavusių visam šiam “paradui”. Jaučiau, kad ten sprendžiasi mūsų likimas.

Vėliau sunkvežimis su sargybos viršininku, aplenkęs koloną, vėl važiavo jos priekyje, ir mes iki vakaro judėjome įprasta tvarka.

Iš visko sprendžiant, mes jau seniai turėjome prieiti Minską, bet, matyt, sužinoję, kad jis užimtas vokiečių, enkavedistai mus aplinkiniu keliu vedė toliau. Vakarop kolona pasuko ryškiai į kairę pusę, o sunkvežimis, važiavęs priekyje, sustojo kairėje kelio pusėje, praleisdamas mus. Įėjome į vieškelį, tarp miškų.

Einant šiuo keliu, miškas plytėjo iš abiejų pusių. Iš dešinės jis buvo už kokių 100-150 metrų, o iš kairės pusės - toliau, apie 300 m.

7. Bėgte į Červenę


Jau pradėjo temti, kai mūsų koloną sustabdė sargybos viršininkas:

- Kalona statj!

Antrojo sunkvežimio irgi nesimatė, kad jis paskui važiuotų. Turbūt, kaip ir pirmasis, buvo paliktas kelyje. Vėl pasigirdo šaižus NKVD vado įsakymas:

- Vsėm, bliadj, bystra lečj na žyvaty! (Visiems gult ant pilvų!) Rūki ząspinū! (Rankas - už nugaros!)

Tie kurie suprato šį įsakymą, greit jį vykdė, o kiti tik sekė pirmųjų pavyzdžiu. Taip sugulėm visa kolona.

Po to enkavedistų “kamandiras” atsistojęs priekyje, pradėjo garsiai, kad visi girdėtų, aiškinti:

- Vnimanije! (Dėmesio) Minskas yra bombarduojamas, ir jame yra išlaipintas vokiečių desantas. Mieste vyksta kovos (“idūt baji”), todėl, suprantama, ten mes dabar eiti negalime. Mes visus jus privalome evakuoti gyvus ir sveikus (“cėlymi i nevredimymi”), todėl, apėjus miestą, kolona turi greit perbėgti šitą mišką. Už miško tuojau bus Červenės geležinkelio stotis, iš kur tęsime kelionę traukiniu.

- Kad jūs nesumanytumėte bėgti, miške abipus kelio bus išdėstyti sargybiniai, kaip koridorius (“vrodė karidora”). Jūs turite kaip galima greičiau bėgte perbėgti šį koridorių! Bėgant mišku nei vienas nedrįskite pasukti iš to koridoriaus į šoną, nes būsit vietoje nušauti, be įspėjimo!

- I kak ja tolka, bliadj, kriknū kamandū “Statj i bėžatj!”, vsė, bliadj, srazu, kak adin, padnialisj i pabėžali! Ponėli?! Kto nė podnimitsa i nė pabėžyt, tot, bliadj, srazu, nachuj, na meste budėt rastrelen! (Kai tik aš sušuksiu “Stot ir bėgti”, visi kaip vienas privalo atsistoti ir bėgti. Jeigu kuris neatsistos - bus vietoje nušautas!) - įspėjo enkavedistas.

Kai tas šungalvis viršininkas sakė savo kalbą (“rėčj”), aš išdrįsau šiek tiek pakelti galvą ir žvilgterėti, kas ten priekyje dedasi. Priekyje, abipus kelio, išsidėstę sargybiniai kažkodėl iš dešinės kelio pusės staigiai perėjo į kairiąją, o dešinėje dar pasiliko trys, ir kastuvėliais, kiekvienas atskirai, skubėdami kasėsi sau duobutes - apkasus. Be to, kairėn pusėn, į mišką, iš galo dar ėjo ir sunkvežimiuose važiavę enkavedistai. Jie nešėsi kulkosvaidžius ir automatinius šautuvus. Ir visi sugulė pamiškėje, už medžių bei krūmų.

Saulė jau buvo nusileidus, ir šiame miško plote kilo lengvas rūkelis, bet dar buvo galima neblogai įžiūrėti, kaip NKVD karininkas, kalbėdamas kolonos priekyje, baikščiai dairėsi tai į dešinę, tai į kairę kolonos pusę.

Mane nudiegė neapsakoma artėjančios mirties nuojauta - aš žaibiškai viską supratau. Per tas trumpas pirmąsias karo dienas aš jau neblogai pažinau, kas tai yra NKVD. Man nebuvo jokių abejonių - mus šaudys! Reikėjo kažkaip gelbėtis, ir čia aš pamačiau tik vieną vienintelį būdą: abiejuose miško vieškelio pusėse ėjo negilūs, lėkšti grioveliai. Jie ir buvo mano paskutinė viltis.

- Vyrai, čia apgaulė - mus ruošiasi sušaudyti!- pašnabždomis, skubėdamas, įspėjau savo artimiausius kaimynus - studentą Leoną bei žydelį “fabrikantą”. - Kai tik lieps stoti, nestokite, o šliaužkite į pakelės griovius! Perduokit toliau!- susijaudinęs prašiau.

- Ui, ką tū kalby, nisąmonė! Pamatysi - mus pakhraus į vagonas irh vėš toliau...- bandė raminti linksmasis bendražygis.

Išgirdau, kad perduodant žinią, šalia buvo ir daugiau abejojančiųjų.

Beaiškindamas, aš nepastebėjau, kur ir kada pasišalino “draugas” sargybos viršininkas, kai dirstelėjau, priekyje jo jau nebebuvo.

Tik staiga, lyg iš po žemių išgirdau: “Statj, bėžatj!”

Sugirgždėjo besikelianti kolona, ir priekyje jau išgirdau bėgančius. Staigiu, žaibišku kaip šuolis, šliūžiu aš atsidūriau kairiajame griovyje ir prisiplojau prie žemės, ir beveik tuo pat momentu (kokios trys sekundės po enkavedisto komandos) prapliupo nežmoniška ugnis. Prasidėjo tikras pragaras. Vienu ir tuo pačiu metu šaudė iš šautuvų, automatinių šautuvų ir kulkosvaidžių.

Po pirmųjų šūvių ant manęs gargaliuodamas užvirto peršautas žmogus. Kulką ar kulkas jis gavo į galvą ar gerklę. Tai buvo mūsų “nepataisomas” optimistas - vilnietis, juodo batų tepalo “Immalin” gamintojas. Jis, vargšas, manęs nepaklausė ir atsistojo, ir tuoj pat krito į griovį, tiesiai ant manęs. Dar keletą sekundžių jaučiau, kaip jis gargaliuoja paspringęs nuosavu krauju (girdėti buvo neįmanoma!), bet po to nutilo, ir be jokių gyvybės ženklų ramiai ilsėjosi ant mano nugaros. Jaučiau, kad guliu po lavonu, iš kurio gerklės ant mano galvos liejosi šilta kraujo srovė. Lipniai nudažydama man veidą, ji tekėjo ir sunkėsi į pakelės žolę. Bet aš gulėjau nejudėdamas, nors ir pajudėti buvo sunku.

Kažkas be judesių, jaučiau, gulėjo mano kojūgalyje, ir dar kažkas - priekyje, atrėmęs kojas į mano galvą.

Pragarišką šaudymą, mirštančiųjų riksmus bei sužeistųjų dejones dar girdėjau kokias 5-10 minučių. Bet tos minutės buvo pačios baisiausios ir ilgiausios mano gyvenime. Atrodė, kad praėjo amžinybė...


X


Po to viskas staiga nutilo, taip staiga, kaip ir prasidėjo. Na, galvoju, pasisekė - išlikau gyvas! Dabar tik reiks palaukti, kol žudikai išvažiuos, ir tada - išmelstoji laisvė! Bet mano džiaugsmą ir viltį staiga užtemdė NKVD vado komanda:

- V štyki! (Durtuvus išimt!)

Supratau, kad dabar tai tikrai galas. Dvejojau: ar išlysti iš po žydelio lavono ir skusti į mišką, kiek kojos neša (“Gal nepastebės?”; “Gal nespės?”; “Gal nepataikys?”), ar toliau gulėti, apsimetus sušaudytu. Mano galva, kaip ir kaimyno, buvo kruvina,- “Gal pagalvos, kad čia guli du lavonai, į galvas nušauti ir sukritę vienas ant kito; ir nesmeigs?”; “O jeigu smeigs, tai durtuvo ašmenų ilgio užteks ir man, ar neužteks?”...

Girdėjau, kaip skerdikai, pribaiginėdami aukas, jau artinasi, ir tada aš nusprendžiau rizikuoti, bet čia man netikėtai padėjo Dangus (tikrąja ir perkeltine šio žodžio prasme), pasiūlęs visai kitą sprendimą.

Kaip tik tuo metu iš kažkur pasigirdo didelis ūžesys, nuo kurio drebėjo miškas ir žemė. Toliau užpakalyje, nuo plento pusės, nuaidėjo išsigandusių rusų riksmai: “Tanki! Tanki!”. Tuomet išgirdau, tą bjaurųjį NKVD viršininko balsą:

- Pa mašynaam!

Man iškart palengvėjo. Vieškeliu, į plento pusę, pro pat mane kaip patrakę pradėjo bėgti žudikai. “Ačiū Dievui, nepastebėjo!”- atsidusau, kai jų kanopų bildesys nutolo.

Supratau, kad tai ūžia ne tankai. Šitą galingą, kraują gyslose stingdantį garsą aš jau buvau girdėjęs - vėl kažkur skrido vokiečių bombonešiai.

Aš gulėjau prispaustas ir pats prisispaudęs, bet nerviškai įsitempęs, kaip spyruoklė. Todėl, kai tik užgirdau, kad abu sunkvežimiai suburzgė ir nurūko, aš šiaip taip išsilaisvinau, ir kaip zuikis, neatsigręždamas šokau į mišką. Skuodžiau abejodamas, ar tik nebus čia vėl kokia NKVD apgavystė: gal jie tik suvaidino išvažiuojančius, o iš tikro - paliko slapukus gyviesiems pribaigti. Bet mano laimei, į nugarą nieks nešaudė.

Atsikėlęs dar spėjau pastebėti, kad toliau visas kelias buvo klote nuklotas lavonais. Dieve mano, visa kolona - 500 žmonių buvo išžudyti! Bet, atrodo, lygtai mačiau, kad be manęs į mišką nubėgo ir daugiau laimingųjų, kuriems, kaip ir man, pasisekė šitoje klaikioje loterijoje.

8. Vejasi!

Įlindęs į mišką bėgau toliau, nė kiek nemažindamas greičio. Net keista - nejaučiau jokio nuovargio! Bėgau kuo toliau nuo tos baisios skerdyklos, neatsigręždamas, bet kažkodėl pastoviai jausdamas paskui besivejančią mirtį.

Miške bėgti buvo žymiai sunkiau, nes mano skuduriniai “batai” kabinėjosi už krūmų, už nukritusių medžių šakų. Todėl ne kartą kritau, vėl kėliausi bėgau, vėl kritau... Atrodė, lyg vargšas žydelis, šaliko aukotojas, pavydi mano laimės, ir vis primena man apie save. Trečią kartą pargriuvęs, dar gulėdamas atsikračiau tų pančių ir jau toliau skuodžiau basas, kaip stirna. Nejaučiau nei žaizdų ant kojų, nei nieko!

Bet bėgdamas, staiga, vėl prisiminiau tą miškelį prie Smurgainių ir leitenantą Istognyj (amžiną jam atilsį)... “O jeigu ir šiame miške kur nors tūno bolševikai, pasislėpę nuo vokiečių?!”- nudiegė mintis. “Vėl reikės vežti kokį generolą?!”. “Na ne! Reikia geriau nenutolti nuo kelio, juk komunistai taip jo bijojo!”- pagalvojau. Todėl pasukau, ir toliau mišku bėgau, stengdamasis nenutolti nuo plento. Bėgdamas ne tik jaučiau, bet, atrodo, ir girdėjau, kad visą tą laiką mane kažkas vejasi. “Atrodo bėgu ne vienas!”- persekiojo mintis. Labai norėjosi sužinoti, kas ten toks vejasi, bet sustoti taip pat neturėjau jėgų, nes mirties baimė mane vyte vijo tolyn nuo tos baisios vietos. Enkavedistai juk turėjo šunų, ir dabar galėjo sekti mano pėdsakais!

Pro medžius visai šalimais pagaliau pamatęs plentą, nutariau bėgti netoli jo, bet ir per daug neartėti, nes ir plentu gali važiuoti bolševikai, na ir tie patys enkavedistai keliu nuvažiavo...

Čia vėl iškilo nenumatytos kliūtys. Paplentėje augo daug tankių krūmų, kurie labai trukdė bėgimui ir stabdė greitį (mane juk vijosi!). Vėl aštriu kampu pasukau giliau į mišką, bet atsitraukiau nuo plento ne toliau, kaip 100 metrų.

Be perstojo bėgau, ir pats nežinau, kaip toli, ir kiek ilgai. Mirties baimė buvo tokia stipri, jog visas nuovargis buvo dingęs, lyg visai jo nebūtų buvę. Bėgau, dėkodamas Dievui už gyvybės išgelbėjimą, ir kaltinau save, jog anksčiau nepasinaudojau, Jo suteiktom, daugeliu progų pabėgti nuo viso šio košmaro. Galvojau ir apie tuos, kas ten miške amžiams pasiliko gulėti...

“Bet juk turėjo dar be manęs išlikti gyvų!”; “Aš juos, atrodo, tikrai mačiau bėgančius į mišką!”; “Čia, tikriausiai, jie mane ir vejasi, nes negi enkavedistai bus tokie uolūs, ir tiek ilgai persekios mane!”- įtikinėjau save.

Ramindamasis tokiomis mintimis, sumažinau greitį, sustojau, įsiklausiau. Aiškiai užgirdau, kad mano kryptimi bėgdamas artinasi žmogus, ir ne vienas! Šunų nesigirdėjo. Buvo jau tamsu ir aš iš toli negalėjau jų įžiūrėti.

Jau nusibodo bėgti (kiek gi galima?!), na ir pavargau. “Ek, kas bus, tas,”- pagalvojau,- “surizikuosiu!” Staigiai šokau už tankaus krūmo ir pasislėpiau atsitūpęs. Laukiau, kol prisiartins...

Girdžiu: bėga dviese, ir tarp savęs pusbalsiu kalbasi. Išgirdau pažįstamą kalbą! Lietuviai!

Tai buvo du mano gretos kaimynai - Leonas ir marijampoliškis, kalėjimo viršininkas Šeštakauskas! Abu liko gyvi ir sveiki!

Išėjau iš savo slėptuvės, ir tuo šiek tiek juos išgąsdinau. Visi trys apsikabinę apsiverkėm. Viešpatie, kaip mes džiaugėmės!

Tik dabar galutinai įsitikinau, kad aš esu gyvas ir pagaliau laisvas.

Up

Previous Turinys - Index Next