DOĞU ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ


GİRİŞ

Yüzyıldır sinsice süren bir faaliyet var... Batılılar DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU'yu TÜRKİYE'den koparıp yeni bir Ermenistan kurmak istiyorlar. Bunun için sürekli TÜRKİYE'yi suçluyorlar. Peşpeşe "Ermeni Soykırımı"nı kınama kararları alıyorlar!

NAHCIVAN'ı, KARABAĞ'ı tümden işgal edip Ermenistan'ı ta Adana'ya kadar indirecekler!

İş bu kadarla da bitmiyor!.. 1991 ve 2003 yıllarında zalim ve emperyalist A.B.D. ile İngiltere'nin Irak'a saldırması sonucu, ortaya bir de bu ülkenin kuzey bölgesinin "İsrailleşmesi" durum ortaya çıktı!..

Bunun için de Kürtler'i âlet ediyorlar!.. Bir o yandan, bir bu yandan saldırıyorlar!... Önce Irak'ın kuzeyini Kürtleştirmeye, yahudileştirmeye uğraşıyorlar. Arkasından TÜRKİYE'de Güney ve Doğu Anadolu'daki Kürtler'e kültürel haklar, arkasından özerklik, sonra bağımsızlık vermemiz için bastırıyorlar. Kürtler'i TÜRKLER'den ayrı ırk, ayrı bir halk, ayrı bir millet gibi göstermeye çalışıyorlar!

Hemen belirtelim ki, "Kürt" diye bir millet yoktur!.. Ama "Kürt" diye bilinen aşiretler vardır...

Bu aşiretler çeşitli milletlerin dışlanmış, veya bir şekilde esas millet toplumundan kopmuş insanlardan meydana gelmiştir... İbrahim Tatlıses gibi Arap asıllı Kürtler, Abdullah Öcalan gibi Ermeni asıllı Kürtler, Mesut Barzani gibi Yahudi asıllı Kürtler, Fars asıllı Kürtler, ve tabii TÜRK asıllı Kürtler vardır.

Bu sebepledir ki, "Kürt Dili" diye bir dil yoktur!.. Ama bu aşiretlerin konuştuğu ağızlar vardır! Bu ağızlar hangi bölgeye yakınsa ona göre TÜRKÇE, Arapça, Farsça'dan etkilenmiş ama hiç bir zaman bir gramer oluşturamamıştır.

Tarihin hiç bir devrinde bir "Kürt Devleti" var olmamıştır!.. Kürtler'in nüfusu Türkiye'de 20 milyon, dünyada 50 milyon falan değildir!.. Bu ve benzer iddiaların hepsi boş lâftan ibarettir!..

Bir "Kürt Medeniyeti" asla yoktur!.. "5000 Yıllık Kürt Tarihi" uyduranlar bile bir tek "Kürt Yazıtı", hatta "Kürt Mezartaşı" bile gösteremezler!.. Çünkü Kürt aşiretleri birbirinden kopuk, dağınık olarak göçebe olarak yaşamışlar, haydutluk ve eşkiyalıkları ile tanınmışlardır.

Biz, bütün bu olumsuz hususlara rağmen ülkemizde yaşıyan ve "Sen Kürt'sün" denilerek bizden koparılmaya çalışılan bütün bu insanları bağrımıza basmışızdır. Yeter ki, onlar hiç bir şekilde ayırımcılığa, bölücülüğe ve Batı emperyalizmine âlet olmasınlar!. Teröre bulaşmasınlar!

Yerli-yabancı bütün ayırımcıların "Kürt" adı altında toplamaya çalıştıkları halk, sadece "4 ülkeye yayılmış" değil; 4 ana grup altında pek çok aşirete bölünmüştür. Hiçbiri bir diğerini kendinden kabul etmez!..

Aslında KÜRT kelimesi bile uydurmadır!.. Çünkü yakın zamana kadar bu insanlar kendilerine KÜRT demezler, "KURMANÇ" derlerdi, "ZAZA" derlerdi!.. Kürt adı onlara GÖÇEBE yaşadıkları DAĞLIK ve KARLI bölgenin özelliklerinden dolayı BAŞKALARININ TAKDIĞI AD idi.

Uydurma bir "sözlüğü" yayınlanmış olan "Kürt Dili" de, Evliya Çelebi zamanında bile 15 AYRI lehçe idi! Gene 4 ana grup altında toplanan bu lehçelerin sayısı, şu anda 50 civarındadır. Hiç biri bir diğerini anlamaz!..

Çeşitli adlar altında M.Ö.3000'lerden bu yana "Kürt Devleti" gibi gösterilmek istenen devletler, hiç bir yönü ile "Kürt" değildir. Kürt ayırımcılar kendini "Ârî Irk"tan sayarken, bu devletlerin hiçbiri Hint-Avrupaî bile değildir! Eski tarihli ecnebi yapımı Kürtler'in DNA Karşılaştırması sayfasında onların "yahudi" oldukları iddia ediliyor!.. Yabancı menşeli tarihî haritaların hiç birinde "Kürdistan" diye bir bölge, bir ülke, bir devlet görülmez!.. Uyduruk "Kürdistan" haritaları 19. asırda gündeme gelen "Şark Meselesi" ile ortaya çıkar! Şark Meselesi, TÜRKLER'in elinde bulunan toprakların Batılılar tarafından sömürgeleştirilmesi meselesidir.

1990'da 20 milyon, 1991 Körfez savaşı sırasında 25 milyon olduğu öne sürülen "Kürt" topluluğunun, bugünlerde 50 milyona çıktığını öğreniyoruz! Tabii son bir değişiklikle 75 milyon olmadılarsa!... Çin'in nüfusu bile bu kadar sür'atle artmaz...

Gerçek şu ki, elmalarla armutlar toplanmaz!.. Ayrıca 4 ana grup ve yüzlerce aşiret halinde yaşıyan, birbirine yabancı bu insanların, son yıllarda yapılmış hiç bir nüfus sayımı yoktur!.. Sadece bir gerçek vardır: Kuzey Irak'ta Batılılar'ın kışkırtması ile "Kürdistan" denilen bölgede, yardımla yaşamak zorunda bırakılanların sayısı Birleşmiş Milletler raporlarına göre, TÜRKMEN'i, Kürd'ü, muhalif Arab'ı, Süryani'si dahil, 761.474 kişi idi!.. (1993)

Yani iddia edildiği gibi, Irak Kürtleri'nin 4 milyon olması şöyle dursun; MUSUL-KERKÜK bölgesinde yaşıyan TÜRKMENLER'in yarısı kadar bile değildir!..

Ayrıca 1990 Türkiye Nüfus Sayımı sonuçları elimizdedir, ondan sonra da doğru-dürüst bir sayım yapılmamıştır... Bu rakamlar bize pek çok konuda ışık tutmaktadır. "Kürdistan" diye sahiplenilen, ve bir lise öğrencisinin Aralık 1991'de dönemin Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'yle görüşürken, "25 milyon Kürdün yaşadığını" iddia ettiği bölgedeki 21 ilin TÜM nüfusu, 10 milyon kadardı!..

Hem de TÜRK'ü, Kürt-Zaza-Dersimli-Süryani-Arap asıllıları dahil!.. Üstelik bunların yarıdan fazlası da kendisine TÜRK olmaktan başka bir sıfat yakıştırmaz!.. Ülkesinin nüfusundan habersiz Erdal Efendi'nin bu tıfıl çocuğa cevap verememesi; "Kürt" meselesinin neden hallolamadığının da açıklamasıdır... O tarihten bu yana maalesef Devlet'in başına geçenler aynı cahilliği sürdürmekte, olur olmaz zamanlar da "Kürt kimliğini tanıyoruz," (Süleyman Demirel - 1991), "Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer," (Mesut Yılmaz - 2002), veya "Kürt sorunu benim sorunum," (Tayyip Erdoğan -2005) diyebilmektedirler!..

Halbuki emparyalist zalim Batılılar'ın 150 yıldır ısıtıp ısıtıp önümüze çıkardıkları "Kürt Meselesi"nin altında, başka emeller yatmaktadır!..

Tarih bilgisi kıt olanlar ile artniyetli Batılılar, Anadolu'nun Türkleşmesini 1071 Malazgirt Savaşı'yla başlatırlar.

Eğer bu iddia kabul edilirse; TÜRKLER'in Anadolu üzerindeki söz hakkı kendini Grekler'e dayandıran Yunanlar'dan, Romalılar'a dayandıran İtalyanlar'dan daha az olur!...

Nitekim 1. Dünya Savaşı sonrasında Anadolu hemen bütün Batılı ülkelerin işgaline uğramıştı. Yine bu iddiaya dayanarak Ermeniler Doğu Anadolu'yu; Suriye Güney Anadolu'yu; Yunanistan Kıbrıs, Ege ve Trakya'yı istemektedirler. Kürt ayırımcılar ise kendilerine Guti, Kaldi, Subari, Urartu, Mitani gibi devletler bulup; Güney Doğu'nun TÜRKLER'le ilişkisi olmadığını söyliyebilmektedirler!..

Halbuki TÜRKLER, dünyada bir merkezden çıkıp ta 4 kıtaya yayılan, hem de HER GİTTİĞİ YERDE DEVLET kuran TEK MİLLET'tir!.. Aynı zamanda dünyada EN ÇOK DEVLET KURAN millettir!. Şu anda da dünyada EN ÇOK BAĞIMSIZ VE OTONOM DEVLETİ OLAN MİLLET'tir!.

TüRKLER doğuda PASİFİK OKYANUSU'ndan batıda BALTIK DENİZİ'ne, kuzeyde ARKTİK OKYANUS'tan güneyde HİNT OKYANUSU'na her bölgede varlık göstermişlerdir. Bazı araştırmalara göre de BERİNG BOĞAZI'ndan AMERİKA kıtalarına geçmişlerdir.

SÜMERCE'den KIZILDERİLİ dillerine kadar pek çok dilin TÜRKÇE ile akraba olması bir yana; halen 20'si YAZI DİLİ olmak üzere 24 TÜRK LEHÇESİ Asya ve Avrupa'da konuşulmaktadır!.. TÜRKLER, SÜMER ÇİVİ YAZISI'ndan LÂTİN ALFABESİ'ne kadar 10'dan fazla yazı çeşidi kullanmışlardır. GÖK DİNİ'nden İSLAMİYET'e kadar 8 büyük dine bağlanmışlardır... Çekik gözlü-sarı benizlisinden sarışın-yeşil gözlüsüne kadar, zenci hariç, her ten ve her tonda TÜRK vardır!

Fransız Profesör Jean Paul Roux işin içinden çıkamadığı için tesbitlerini şu sözler ile ifade etmek zorunda kalmıştır:

- "TÜRKLER anlaşılan mânâda bir IRK değil, çünkü pek çok tipleme var... Anlaşılan mânâda bir MİLLET değil, çünkü TEK mekânı paylaşmıyor, çok geniş bir çoğrafyaya yayılıyor... Özellikle geçmişte DİN birliği de yok. Müslüman, Budist, Yahudi (Musevî demek istiyor), Hıristiyan ve elbette Şamanist TÜRKLER var... TÜRKLER'in bütünlüğünü belirleyici iki öğe var: DİL ve MANTIK YAPISI!.."

Kürtler ise, ayrı bir MİLLET olmadığı gibi; tarih boyunca da hiç bir zaman DEVLET kurmamışlardır. Ama daima TÜRK devletlerinin içinde, TÜRKLER ile birlikte yer almışlardır. Çünkü TÜRKLER ile pek çok Kürt aşiretinin akraba olması bir yana; Arap, Fars, Yahudi, Ermeni kökenliler bile 100 yıldır kaderlerini Türk Devletleri'ne bağlamışlardır. Türkler yüceldikçe onlar rahat etmiş, Türkler sıkıştırıldıkça onlar da ızdırap çekmişlerdir.

Bir zamanlar (1993) Meclis kürsüsünden hiç bir şeyden haberi olmadan "Sizler Orta Asya'dan geldiğinizde, biz binlerce yıldır burada oturuyorduk," diyen Kürt bölücü milletvekili Nurettin Yılmaz'ın "siz" dediği TÜRKLER ile "biz" dediği "Kürtler" hakkında öğrenmesi gereken pek çok şey vardır!..

Sadece o değil; kendini tarihçi sanan Cemşid Bender, Şerif Vanlı, Musa Anter gibileri ile; Kürt ayırımcılara yaranmaktan medet uman İsmail Beşikçi gibi "Türk" aydınları da gerçekleri değiştiremiyeceklerini bilmelidirler. Ne bu kişilerin; ne de kurtaracağını söylediği halkı öldürmekten zevk alan Abdullah Öcalan (asıl adı Artin Agopyan - Ermeni Kürdü) gibilerinin, bu insanlara hayrı yoktur!

İşte bu çalışma, "Kürt" adı altında bizden koparılmaya çalışılan bu insanları, en az kendimiz kadar sevdiğimiz için; bilerek veya bilmeyerek bu emellere âlet olanların gözünü açmak için; ve bilim adamı kisvesi altında tarihi istedikleri gibi çarpıtanların iddialarına cevap vermek için hazırlanmıştır.

TAHİR TÜRKKAN

NOT: REKLÂMLARLA HİÇ BİR ALÂKAMIZ YOKTUR!

AYRICA ÇEŞİTLİ FORUMLARDA, MAKALE ALTLARINDA, "FACEBOOK" , "TWEETER" GİBİ SÖZDE SOSYAL ORTAMLARDA GÖRÜLEN Tahir Türkkan İSİMLİ DELİKANLI İLE, tahir_turkkan@hotmail.com ADRESİNDEKİ KİŞİ İLE HİÇ BİR ALÂKAMIZ YOKTUR! BU SİTENİN DE ONLARLA BİR İLGİSİ YOKTUR!

_________________________________________

SAYFA ADLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

DOĞU ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ

BİR AÇIKLAMA

KÜRT MESELESİ Mİ, ŞARK MESELESİ Mİ?

YENİ DÜNYA DÜZENİ, GLOBALLEŞME VE BOP

DÜNYANIN EN ESKİ GENİ TÜRKLER'DE

ATIN HİKMETİ

DEMİRDEN DAĞ NEREDE?

SÜMERLER

GILGAMIŞ DESTANI VE TUFAN

SÜMER LİNKLERİ

ELÂMLAR

ELÂM LİNKLERİ

AKAD LİNKLERİ

DİĞER PROTO TÜRKLER

KİL TABLETLERDE TÜRKLER

KARDULAR ÜZERİNE

"ONBİNLER'İN RİCATI"NDA KARDUKLAR VE TÜRKLER

"ONBİNLER'İN RİCATI"NDA İSKİTLER VE TÜRKLER - 2

"ONBİNLER'İN RİCATI"NDA TRAKLAR VE TÜRKLER - 3

MEDLER

PARTLAR

MEDLER VE PARTLAR İLE İLGİLİ SİTELER

AVESTA'DA TÜRKLER

AVESTA'DA İRANLILAR VE TÜRKLER (İNGİLİZCE)

TABERÎ TARİHİ'NDEN SEÇMELER

OĞUZ HAN KİM?

ALP ER TUNGA VEYA EFRASYAP

ŞEHNÂME'DEN SEÇMELER

GUTİLER, LULUBİLER, KASİTLER VE MİTANİLER İLE İLGİLİ SİTELER

HURRİ, HATTİ, HİTİT LİNKLERİ

URAR LİNKLERİ

GOG-MOG TABİRİ NEREDEN GELİYOR?..

TURAN-GURAN İLİŞKİSİ

BÂBİL KASSİT HÜKÜMDÂRLARI KUDAŞMAN TURGO VE KUDAŞMAN TURYAŞ

KÜRTÇE BİR DİL Mİ?..

"KÜRTÇE" KELİMELER, TÜRKÇE'DEN BOZMADIR!

BİR JAPON DİL UZMANININ "KÜRTÇE" KONUSUNDAKİ TESBİTLERİ

KÜRTÇÜLERİN TALEBİ "ANADİLDE EĞİTİM" MÜMKÜN MÜ?

BİR KÜRT HALKI YOK MU?

SOY MU BÜYÜK, BOY MU?.. ULUS MU BÜYÜK, URUK MU?

KÜRTLERLE İLGİLİ TEMELSİZ İDDİALAR

KÜRT AYIRIMCILIĞINDAN DİN AYIRIMCILIĞINA!

ALEVİLİĞİN ŞİİLİKTEN FARKI

CELÂLEDDİN HARZEMŞAH VE ZAZALAR

DERSİMLİ DİYAP AĞA DA TÜRK İDİ!

YAVUZ SULTAN SELİM VE İDRİS BİTLİSİ

YAVUZ SULTAN SELİM VE ŞAH İSMAİL

SÂSÂNÎLER

BİR KÜRT AYIRIMCININ DİLİNDEN KÜRT İSYANLARI VE İHANETLERİ

KÜRT AYIRIMCILARIN İDDİALARINA DEVAM

BARZANİ VE ZANA'NIN TEMELSİZ İDDİALARI

NEVRUZ BAYRAMI

TÜRKMEN KÖKENLİ EHL-İ HAKLAR VE ŞEBEKLER

ERMENİ VE KÜRTÇÜ SİTELER

GÜNEYDOĞU ANADOLU'NUN KISA TARİHİ

TARİH VE DİL İHANETİ

OLAYLAR NEDEN BU BOYUTLARA ULAŞTI?

KÜRT AYIRIMCININ DİLİNİN ALTINDAKİ BAKLALAR

DİYARBAKIRLI ZİYA GÖKALP'İN TESBİTLERİ

KÜRT AYIRIMCININ DİLİNİN ALTINDAKİ BAKLALARA DEVAM!

MAHABAT CUMHURİYETİ PALAVRASI

YAHUDİ KÜRTLER

EMRENİ KÜRTLER

YAHUDİ KÜRDÜ MUSA ANTER, YAŞAR KAYA VE BARZANİ AİLELERİ

TÜRKİYE'DE KÜRTLERİN GERÇEK KONUMU

TERÖR TEDBİRLERİ

TERÖR TEDBİRLERİ - 2

TERÖR TEDBİRLERİ - 3

TERÖR ÖRGÜTLERİ NASIL ÖRGÜTLENİYOR?

SİYASET MAĞDURU MUSTAFA MUĞLALI PAŞA

TARİH BOYUNCA TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI

TÜRKMEN,YÜRÜK, KÜRT BOY VE AŞİRETLERİ

TÜRKMEN, YÜRÜK, KÜRT BOY VE AŞİRETLERİ - 2

TÜRKMEN, YÜRÜK, KÜRT BOY VE AŞİRETLERİ - 3

ZAZA, SİDANLI, GEVAN, DERSİMLİ, MİLAN, ZİLAN OYMAK LİSTESİ

SONUÇ

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 2

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 3

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 4

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 5

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 6

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 7

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 8

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 9

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 10

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 11

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 12

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 13

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 14

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 15

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 16

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 17

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 18

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 19

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 20

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 21

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 22

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 23

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 24

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 25

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 26

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 27

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 28

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 29

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 30

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 31

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 32

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 33

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 34

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 35

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 36

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 37

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 38

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 39

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 40

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 41

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 42

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 43

BELGE LİSTESİ

HARİTA LİSTESİ

ELEGEŞ ANITI - KÜRT ELİ HANI ALP URUNGU'NUN MEZARTAŞI

ORHUN KİTÂBELERİ - KÜL TİGİN ANITI

ORHUN KİTÂBELERİ - KÜL TİGİN ANITI -2

ORHUN KİTÂBELERİ - KÜL TİGİN ANITI

ORHUN KİTÂBELERİ - BİLGE KAĞAN ANITI

ORHUN KİTÂBELERİ - BİLGE KAĞAN ANITI - 2

ORHUN KİTÂBELERİ - TONYUKUK ANITI - BİRİNCİ TAŞ

ORHUN KİTÂBELERİ - TONYUKUK ANITI - İKİNCİ TAŞ

LİNKLER

KAYNAKLAR

******

ÖNEMLİ SAYFALAR

BATI ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ
KUZEY ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ
DÜNYA MEDENİYETİNDE TÜRKLERİN PAYI
BÜYÜK ARAŞTIRMACI KÂZIM MİRŞAN'IN TESBİTLERİ

Email: ttrkkan@excite.com