TAHİR TÜRKKAN'IN TARİH NOTLARI


KAYNAKLAR

- Diker, Selahi , Türk Dili'nin Beş Bin Yılı

- Mirşan, Kâzım , Proto Türkçe Yazıtlar (15.000 önceki duvar resimlerinden Orhun alfabesine)

- Mirşan, Kâzım, ALTI YARIK TİGİN – AKIŞKANLIK MEKANİĞİ

- Bayram, Sadi, Mukaddes Kitaplara Göre Nuh'un Gemisi (Bildiri)

- Ayda, Adile , Türklerin İlk Ataları

- Moran, Berna, Türklerle İlgili İngilizce Yayınlar Bibliografyası 1400-1799

- Tankut, H.Reşit , Güneş Dil Teorisine Göre Topoğrafik Tetkikler

- Tarcan, Haluk , Ön-Türk Tarihi

- Tarcan, Haluk , Tarihin Başladığı Ön-Türk Uygarlığı

- Orkun, Hüseyin Namık , Eski Türk Yazıtları, TDK

- Doğan, İsmail , Doğu Avrupa'daki Göktürk İşaretli Yazıtlar

- Doğan, İsmail , Kuzey Kafkasya'daki Göktürk İşaretli Yazıtlar

- Rona-Tas Andreas , Hazar Kavim Adının Tarihi Üzerine Yeni Veriler (Muslihittin Karakurt)

- Nyman Lars-Erik , Turkish Influence on the Islamic Republic of Turkestan (5 harita)

- İvgin, Hayrettin , 50 Yıl Önce Yazılmış "Dokuz Ötkünç" Yapıtında Halkbilimsel ve Dinsel Öğeler

- Koşay, Hamit Zübeyir , Bibliografya-Zsuzsa Kakuk, Türk Dillerine Giriş l, Budapeşte, 1976 (Harita)

- Koşay, H.Zübeyir-Akok Mahmut , 1975 Alacahöyük Kazıları, Türk Arkeoloji Dergisi, Ankara 1977

- Koşay, Hamit Zübeyir , Hermann Vary , Kuzey-Doğu Anadolu'da Kayalara Hakedilmiş Eski Türk İşaretleri
(kendi el yazısı)

- Koşay, Hamit Zübeyir , Halk Evleri Devletleştirilirken Halk terbiyesi Üzerine Düşünceler

- Koşay, Hamit Zübeyir- Hermann Vary , İkiztepeler 1965 Kazısı Raporu, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı, Ankara, 1974

- Koşay, Hamit Zübeyir , İzgü mescid, Ankara, 1978

- Koşay, Hamit Zübeyir , Türkçe ve Hint-Avrupa Dillerinin Mukayesesi Üzerine Bir Deneme

- Koşay, Hamit Zübeyir , Eski Şark Eserleri Müzesi

- Koşay, Hamit Zübeyir , Bibliografya - Materialia Turcica, Ruhr Üniversitesi

- Koşay, Hamit Zübeyir , Kültür Tarihimiz Bakımından İki Önemli Mezar Taşı

- Koşay, Hamit Zübeyir , Presentation to Atatürk, Ankara

- Koşay, Hamit Zübeyir , Marttı Rasanen

- Koşay, Hamit Zübeyir , Excavations at Sakyol (Pulur,Türkey)

- Koşay, Hamit Zübeyir , Hitit Tapınağı Samuha Nerededir?..

- Koşay, Hamit Zübeyir , Anadolu, Türk Kültürü, sayı 217

- Koşay, Hamit Zübeyir , Türk Folklor Araştırmalarında Mukayese ve Tarihi Metoda Yükseliş

- Koşay, Hamit Zübeyir , Yusuf Akçora

- Koşay, Hamit Zübeyir , Türklerin Ana Yurdu, Göçleri ve Komşularıyla İlgili Meseleleri

- Koşay, Hamit Zübeyir , Türkiye'de Macar Sözü Bulunan Köy Adları

- Koşay, Hamit Zübeyir , Halk terbiyesi, Ankara , 1931

- Koşay, Hamit Zübeyir , Keban'ın Pulur Höyüğü Kazısında Bulunan Kutsal Ocaklar, TTK , Ankara, l979

- Koşay, Hamit Zübeyir , Türk Tarihinin Zaman Tablosu

- Koşay, H. Zübeyir , Makaleler ve İncelemeler

- Tuna, Osman Nedim , Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi İle Türk Dilinin Yaşı Meselesi

- Cevizoğlu, Hulki , Tarih Türkler'de Başlar

- Cevizoğlu, Hulki , Türk Olmak

- Aksan, Doğan , Her Yönüyle Dil 1-3

- Aksan, Doğan , Türkçenin Gücü

- Kurgan, Şükrü , Eski Metinler Antolojisi

- Tankuk, H. Reşit , Güneş Dil Teorisine Göre Topoğrafik Tetkikler

- Güneş Dil Teorisi 1

- Yusuf Has Hacip , Kutatgu Bilig

- Türk Diyelekleri Çevriyazı Sistemi

- Söyleyiş Sesbilimi ve Türkiye Türkçesi

- Türk Dil Bilgisine Giriş

- Ergin, Muharrem , Türk Dili

- Hatipoğlu, Vecihe , Türkçe'nin Söz Dizimi, DTC Fakültesi , 1982

- Hatipoğlu, Vecihe , Türkçe'nin Ekleri, TDK, 1981

- Banarlı, Nihat Sami , Türkçe'nin Sırları

- Kongar, Emre , Yozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

- Sinanoğlu, Oktay , Bye Bye Türkçe

- Sinanoğlu, Oktay , Büyük Uyanış

- Tekin, Talat , Tuna Bulgarları ve Dilleri

- Tekin, Talat , Japonca ve Altay Dilleri

- MANAS Destanı, Cilt 1-3 (Kırgızca)

- Cumakunova, Gülzura , Manas Destanı - Kırgız Edebî Dilinin Tarihî Kaynağı

- Aytaç, Kemal , Kumuk ve Balkar Lehçeleri

- Doğru, Abdülmecit - Kaynak, İsmail , Gagauz Türkçesinin Sözlüğü

- Harun, Güngör - Argunşah, Mustafa , Gagauz Türkleri
- Kurat, A.N. , Peçenek Tarihi, l937

- Kostler, Arthur , 13. Kabile, Ada Yayınları, İstanbul, 1977

- Brook, Kevin Alan , Bir Türk İmparatorluğu - Hazar Yahudileri
(aslında Hazar Musevileri olması gerekir)

- Paasonen, H. , Çuvaş Sözlüğü

- Gökyay, Orhan Şaik , Dede Korkut Hikâyeleri

- Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler 1-2, TDK

- Bedirhan, Kamuran Ali , Kürtçe Gramer

- Blau, J. , Kürtçe-Türkçe Sözlük

- İSLAM Ansiklopedisi, Cilt 1-13

- Büyük Larousse Ansiklopedisi, Cilt 1-24

- Yavuz, Edip , Tarih boyunca Türk Kavimleri

- Alim Rıza Yalman , Cenup'ta Türkmen Oymakları 1-2

- Balkanlı, Ali Kemal , Şarki Rumeli ve Buradaki Türkler 1-2

- Ögel, Bahaeddin , Türk Kültür Tarihine Giriş 1-9


- Arvasi, Ahmet , Doğu Anadolu Gerçeği, 1988

- M. Şerif Fırat , Doğu İlleri ve Varto Tarihi, 1948
(Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Bölücü Kürtçülük cereyanının belini kıracak
nitelikteki bu kitabın Vartolu yazarı, maalesef 1949'da bir suikast sonucu öldürülmüştür...
Ama kimse bilmez ve adını da anmaz!)

- Kaşgarlı, M. Aktok , Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarihine Giriş

- Hüseyin Cevizoğlu , Çoğrafya'dan Tarihe - Türk Tarihi İçinde Doğu Anadolu

- Çay, M. Abdülhaluk , Türk Ergenekon Bayramı Nevruz

- Oktay, Ali Rıza , Biz Anadolu Türkleri

- Bilgiseven, Kurtkan , Türkiye'de Milli Birliği Bozan Ayrılık

- Bilgiseven, Kurtkan , Etnik ve Dini Bölücülük

- Güney-Doğu Anadolu'nun Tarihi, Kültürel, Ekonomik, Jeo-politik ve Sosyal Durumu,
1992, (Türk Ocakları)

- Celaleddin Harzemşah ve Zamanı, Kültür Bakanlığı

- Childe, Gordon , Tarihte Neler Oldu?

- Ceram, C.W. , Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler (Hayrullah Ors)

- Dolukhanov, Pavel , Eski Ortadoğu’da Çevre ve Etnik Yapı

- İnsanlık ve Uygarlık Ansiklopedisi, Milliyet

- Güvenen, Orhan , 21. Yüzyıl Türk Uygarlığı

- İnan, Abdülkadir , Eski Türk Dini Tarihi

- Lissner, İvar , Uygarlık Tarihi

- Ökmen, Müntekim , Herodot Tarihi

- Taberi , Milletler ve Hükümdarlar Tarihi 1-5

- İbn-i Haldun , Mukaddime 1-3

- Öztuna, Yılmaz , Devletler ve Hanedanlar 1 - 4

- Times Dünya Tarihi Atlası

- Nur, Rıza , Türk Tarihi Cilt 1-12

- Avcıoğlu, Doğan , Türklerin Tarihi Cilt 1-5

- Uzunçarşılı, İsmail H. - Karal, Enver Ziya , Osmanlı Tarihi Cilt 1-10

- Danışman , Zuhuri , Osmanlı Tarihi 1

- Lord Kinross , Osmanlı Tarihi

- Hammer , Osmanlı Tarihi 1-2

- Lamouche, Kolonel , Türkiye Tarihi

- Roux, Jean Paul , Türklerin Tarihi

- Ünal, Tahsin , Türk Siyasi Tarihi

- Irmak, Sadi - Çağlar, Behçet Kemal , Cevdet Paşa Tarihi 1-2

- Sevim, Ali - Yücel, Yaşar , Türkiye Tarihi 1-4

- Seyfettin, Ömer , Türklük Ülküsü

- Karabaş, Seyfi , Bütüncül Türk Budunbilimine doğru

- Tempo Dergisi, Türkiye'nin 77 Yılı (1923-2000)

- Koç, Yusuf - Koç, Ali , Mustafa Kemal Atatürk

- Parmaksızoğlu, İsmet , İbni Batuta Seyahatnamesi'nden Seçmeler

- Lugal, Necati , Devletşah Tezkiresi 1-4

- Atay, Halife , Anayurtan Anadolu'ya

- Ünal, Oğuz , Horasan'dan Anadolu'ya

- Nurbaki, Haluk , Anadolu Mucizesi

- Bekin, Ahmet Rıza , İpek Yolu

- Köymen, Mehmet Altay , Alparslan ve Zamanı 1-2

- Ahmet, M.Aziz , Siyasi Tarihi ve Müesseseleriyle Delhi Türk İmparatorluğu

- Ilgar, İhsan , Rusya'da 1. Müslüman Kongresi (1917)

- Devletşin, Tamurbek , Sovyet Tataristanı, (Mehmet Emircan)

- Bacon, Elizabeth , Esir Ortaasya

- Hayıt, Baymırza , Esir Türkler

- Nojsov, Lazar , The Macedonian Historical Themes

- Churchward , MU Kitapları Özeti (Spiritualizm Ansiklopedisinde)

- Churchward , The Cosmic Forces of MU

- Kazakistan, Sabah Gazetesi

- Türkmenistan, Sabah Gazetesi

- Özbekistan, Sabah Gazetesi

- Kırgızistan, Sabah Gazetesi

- Azerbeycan, Sabah Gazetesi

- Bosna-Hersek, Sabah Gazetesi

- Gürün, Kamuran , Ermeni Dosyası

- Örel, Şinasi-Yuca, Süreyya , Ermenilerce Talat Paşa'ya Atfedilen Telgrafların
Gerçek Yüzü

- Ataöv, Türkkaya , The Ottoman Archives and the Armenian Question

- Ataöv, Türkkaya , An Armenian Falsification

- Ataöv, Türkkaya , Ermeni Sorunu- Bibliograpya

- Türközü, H Kemal , Ermeni Mezalimi

- 12 Eylül Öncesi ve Sonrası, MGK Sekreterliği

- Moran, Michael , Sovereignty Divided

- Gibbons, Harry Scott , The Genocide Files
(Bu son iki kitap Kıbrıs'taki Rum vahşetini ve Türkiye aleyhine oynanan oyunları
anlatan iki yabancı yazarın eseridir ki, benzerlerine ender rastlanır.)

- Sait Halim Paşa , Buhranlarımız

- Avcıoğlu, Doğan , Türkiye'nin Düzeni 1-2

- İpekçi, İsmail Cem , Türkiye'nin Geri Kalmışlığının Tarihi

- Kolonel Lamouche , Türkiye Tarihi

- Kantemir, Dimitri , Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküş Tarihi 1-3

- Serrano, M. , Türkiye'nin 4 Yılı (1552-1556)

- Tavernier, J.B. , 17. Asır Ortalarında Türkiye Üzerinden İran'a

- Lady Montegu , Türkiye Mektupları 1717-18

- Baron dö Tot , Türkler

- Voltaire , Türkler, Müslümanlar ve Ötekiler

- Helmuth Von Moltke'nin Türkiye Mektupları

- Ferrere, Claude , Türklerin Manevi Gücü


- Kur'ah-ı Kerim, (Mevakib Tefsiri)

- Ateş, Süleyman , Kur'an-ı Kerim Tefsiri (1-6)

- Kitab-ı Mukaddes (Tevrat, Zebur ve İncil)

- Tecrid-i Sarih (Sahih Buhari Muhtasarı 1-13)

- İslam Ansiklopedisi 1-13

-Develilioğlu, Ferit , Osmanlıca-Türkçe Sözlük

- Büyük Dinler ve Mezhepler Ansiklopedisi, Akşam, 1964

- Mezhepler ve Tarikatlar Ansiklopedisi, Tercüman

- Yener, Cemil , Varidat, Şeyh Bedreddin

- Kürkçüoğlu, Kamil E. , Seyyid Nesimi Divanı'ndan Seçmeler

- Sertoğlu, Murat , Bektaşilik

- Makalat, Hacı Bektaş-ı Veli (Esat Coşan)

- Sunar, Cavit , Melâmilik ve Bektaşilik

- Köprülü, Fuat , Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar

- Öztelli, Cahit , Pir Sultan Abdal

- Doğrul, Ömer Rıza , Cennet Fedaileri

- Doğrul, Ömer Rıza , İslamiyetin Geliştirdiği Tasavvuf

- Gölpınarlı, Abdülbaki , Yunus Emre ve Tasavvuf

- Irmak, Sadi , İslam Tarihi 1-2

- Kitapçı, Zekerriya , Hz. Muhammed'in Hadislerinde Türkler

- Hz. Ali'den Devlet Adamlarına Öğütler, Seha Neşriyat

- Berki, Şakir , Kur'an'da Peygamberler Tarihi

- Laç, A. Şeref , Hz. İbrahim ve Nemrud

- Sertoğlu, Murat , Bektaşilik

- Soykut, Refik H. , Ahilik ve Ahi Yunus Emre

- Tokatlı, Attila , Gizli Örgütler

- Aytunç Altındal , Vatikan ve Templar Şövalyeleri

- Aytunç Altındal , Türkiye ve Ortodokslar

Aytunç Altındal , Bilinmeyen Hitler

- Mustafa Ekincikli , Türk Ortodoksları

- Süleyman Yeşilyurt , Türk Ortodoksların Patrikhanesi

- Abdurrahman Küçük , Dönmeler ve Dönmelik Tarihi

- Türkiye'de Dönmeler ve Dönmelik

- Soner Yalçın , Efendi

- Soner Yalçın , Efendi 2

- Soner Yalçın-Doğan Yurdakul , Bay Pipo

- Mustafa Akgün , Yahudi'nin Tahta Kılıcı

- Eşref Günaydın , Yahudi Kürtler

- Bender, Cemşid , Kürt Tarihi ve Uygarlığı , 1991

- Seferoğlu, Şükrü K. , Kürtler

- Kreyenbroek-Sperl , Kürtler

- Saygı Öztürk , Kasadaki Dosyalar

- Baskın Oran , Kalkık Horoz - Çekiç Güç ve Kürt Devleti

- Uğur Mumcu , Kürt Dosyası

- A. Cem Ersever , Üçgendeki Tezgâh

- Osman Pamukoğlu , Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok

- Abdullah Ağar , 5. Tim

- Ümit Zileli , Vur Emri

- Fikret Bila , Hangi PKK?

- Kayıp İddialarının Gerçek Yüzü, İçişleri Bakanlığı

- Hasan Cemal , Kürtler

- Kamuran Gürün , Ermeni Dosyası

- Küçük, Yalçın , Şebeke 1-2

- Küçük, Yalçın , İsyan 1-2

- Özkan, Tuncay , MİT'in Gizli Tarihi

- Orakoğlu, Bülent , Deşifre

- Türk, Hakan , Babaların Dünyası

- Sönmez, Mustafa , Türkiye'de Holdingler

- Akar, Atilla , Derin Dünya Devleti

- Kaynak, Mahir , Devriye

- Kaynak, Mahir , Yeni Ortadoğu Haritası

- Kaynak, Mahir , Yeni Dünya Düzeni

- Kaynak, Mahir , Başımıza Çuval Geçirenler

- Kaynak, Mahir , İstihbarat ve Terör Oyunları

- Mete, Ömer Lütfi - Kaynak, Mahir , Derin Devlet

- Ergen, Aziz , Kirli Ellerin İttifakı

- Komploların Yüzyılı, Yüzyılın Komploları

- Vatandaş, Aydoğan, Armagedon / Türkiye-İsrail Gizli Savaşı

- Yıldırım, Mustafa , Sivil Örümceğin Ağında

- Parlar, Suat , Kontrgerilla Kıskacında Türkiye

- Kah, Gary H. , The Demonic Roots of Globalism

- Olson, Robert , Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyh Said İsyanı

- Keegan, John , Savaş Sanatı Tarihi

- Dolukhanov, Pavel , Eski Ortadoğu'da Çevre ve Etnik Yapı

- Lenin , Yaklaşan Felâket

- Stalin, Joseph , Strateji ve Taktik

- Che Queivara , Gerilla Savaşı

- Pirenne, Henri , Ortaçağ Kentleri ve Ticaretin Canlanması

- Baechler, Jean , Kapitalizmin Kökenleri

- Richard J. Barnet-Ronald E. Müller , Evrensel Soygun - Çokuluslu Şirketlerin Gücü

- Pilger, John , Dünyanın Yeni Efendileri

- Joxe, Alain , Kaos İmparatorluğu

- Packard, Vance , Zorba Devlet Amerika

- Marrs, Texe , İllimunati

- Robinson, Jeffrey , Kara Para Aklayıcıları

- Gwynne, H.A. , Derin İhtilal (Küresel Entrika)

- Yeni Tarih Dergisi 1-39 (Dünya Tarihi)

- Woodward, Bo , Veil: The Secret Wars of the CIA (1981-1987)

- Mc Neil, William H. , Plagues and Peoples

- Önasya Dergileri

- Töre dergileri

- Türk Yurdu Dergileri

- Kafkasya Yazıları Dergileri

- Özgür Halk Dergileri

- 2000'e Doğru Dergileri

- Gerçek Dergileri

- Teori Dergileri

- Emeğin Bayrağı Dergileri

- Yeni Ülke Dergileri

- Sınıf Bilinci Dergileri

- Özgür Gündem Gazeteleri

- Aydınlık Gazete ve Dergileri

- Aksiyon Dergileri

******

  • ÖNEMLİ SAYFALAR: BAŞ TARAF