Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Trở về trang chính

BÁO CÁO MẬT CỦA KHRUSHỐP VỀ STALIN

Tại phiên họp kín ngày 25-2-1956 của Ðại hội lần thứ XX đảng cộng sản Liên Xô

1. Sùng bái cá nhân và các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác
2. Lênin nói về Stalin
3. "Kẻ thù của nhân dân"
4. Lênin và tổ chức đảng
5. Lãnh đạo tập thể
6. Những vụ việc ngụy tạo
7. Ai phải chịu trách nhiệm về khủng bố ?
8. Stalin và cuộc chiến tranh
9. Diệt chủng và khủng bố
10. Xung đột với Nam Tư
11. Khủng bố
12. Bêrya
13. Tóm lược tiểu sử
14. Sùng bái cá nhân và những tổn thất do nó gây ra
15. Phụ Lục

 

Trở về trang chính