Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today! 


Приоритетни проекти

5. Мобилна агрохемиска лабораторија во функција на контрола на почвата и заштита на животната средина во општина СопиштеСостојба пред реализација на проектот

Според прецизните релевантни податоци за структурата на површините, општина Сопиште располага со 22, 312 ха вкупна површина. Во склопот на оваа површина влегуваат: ниви 4 434 ха, овошни насади 298 ха, лозја 873 ха, ливади 102 ха, пасишта 8191 ха, шуми 7801 ха, неплодно земјиште 651 ха. Наведените површини се простираат во 13 катастарски општини. Располагаме со податоци и за катастарските општини.
Вниманието во овој проект го фокусираме на површините под: ниви, овошни градини, лозја, ливади и пасишта. Наведената структура на површините се користи за производство на земјоделски култури и испаша на добитокот. Почвата досега не била никогаш тестирана од агрохемиски аспект, што значи не знаеме што содржи од биогените хемиски елементи, штетни токсични елементи, а примената на минерални и органски ѓубрива не базира на хемијата на почвата, а со тоа не е познат квалитетот на земјоделските производи и колку е нарушена животната средина од примената на агрохемикалиите.Главен проблем


Нарушување на главниот медиум почва од аспект на дезориентирана апликација на минерални и органски ѓубрива со можна рефлексија на хемиски непогодна храна и можна контаминација на подземни (бунарски) води со штетни материи (нитрати, нитрити, тешки метали и др.)Цел на проектот


Целта на проектот е заштита на почвите и водите од можна контаминација со хемиски штетни елементи кои се аплицираат преку нестручна и неконтролирана употреба на минерални органски ѓубрива.Потреби


1. Едукација на населението за правилна употреба на ѓубривата од аспект на видови ѓубрива, дози и начини на примена. Едукацијата да се базира на релевантни организирани стручни податоци со агрохемиски анализи на почвата, на теренот од општина Сопиште. Сите напред наведени точки ќе бидат поопширно елаборирани при едукација на земјоделските производители;

2. Воспоставување центар за унапредување и планирање на земјоделието на ниво на општината;

3. Набавка и функционирање на Мобилна Лабораторија за контрола на почвата заради заштита од загадување.


Фази на изведбата:


1. Да се оформи тим во Општината за контрола на процесот и следење на активностите на извршителите, кој што воедно ќе биде надлежен и за следењето на конкурсот за прифаќање на изведувачите на проектот;
2. Изработка на планот за цела општина, заедно со сите проектни задачи и планови потребни за теренска изведба;
3. Отворање на тендер за набавка на Мобилна Лабораторија;
4. Да се изработи временски план на едукативните семинари за земјоделците;Очекувани резултати и влијанија на животната средина

Реализацијата на овој апликативен проект ќе има силно влијание со повеќекратно значење и тоа:

а) Врз заштитата на почвата од непотребни хемиски елементи;
б) Заштита на изворската и бунарската вода од контаминација изведена преку почвата;
в) Добивање на здрава (хемиски погодна) храна;
г) Одржлив развој на земјоделието;
д) Економски и социјални поволности преку добивање на повисоко и оптимално производство базирано на оптимална исхрана на растенијата.


|
проект 1 | проект 2 | проект 3 | проект 4 | проект 5 | проект 6 |

 
Општина Сопиште
тел/факс: (02) 274 3032
(02) 274 3031
~~~~~~~~~~~~~~~~
Советодавно Биро на Општина Сопиште
тел/факс:(02) 274 2292
~~~~~~~~~~~~~~~~
Еколошки Информативен Центар во Сопиште
тел/факс:

 

^ top ^

© 2003 Општина Сопиште, сите права задржани