Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today! 


Приоритетни проектиПрепораките и заклучоците кои произлегоа од проектот “Локален Акционен План за заштита на животната средина на Општина Сопиште”, поттикнаа подготовка на проекти чија реализација е од највисоко приоритетно ниво, но за кои е потребна финансиска поддршка:

1. Изработка на Мастер План за управување со отпадните води со динамика на изведба на ниво на Општина Сопиште
Автор: Љубиша Јовановски Градоначалник на Сопиште, Претставник Биљана Стевановска Локален Координатор

2. Водоснабдување во село и населба Горно Соње
Автор: Зоран Јовановски член на ЛУК, претставник Биљана Стевановска Локален Координатор;

3. Изработка на студија за интегрално управување со цврстиот отпад во општина Сопиште
Автор: Стево Ѓорчев член на ЛУК, претставник Биљана Стевановска Локален Координатор

4. Туристичко уредување на Пештерата Бозгуни
Автор: планинарско друштво Пеони, Претставник Б. Стевановска Локален Координатор;

5. Мобилна агрохемиска лабораторија во функција на контрола на почвата и заштита на животната средина во општина Сопиште
Автор: Проф. Д-р Видоја Трпески член на РГ за земјоделство, претставник Биљана Стевановска Локален Координатор

6. Рекреативен центар за Општина Сопиште
Автор: Љубиша Јовановски Градоначалник на Сопиште, претставник Биљана Стевановска Локален Координатор


|проект 1 | проект 2 | проект 3 | проект 4 | проект 5 | проект 6 |

 
Општина Сопиште
тел/факс: (02) 274 3032
(02) 274 3031
~~~~~~~~~~~~~~~~
Советодавно Биро на Општина Сопиште
тел/факс:(02) 274 2292
~~~~~~~~~~~~~~~~
Еколошки Информативен Центар во Сопиште
тел/факс:

 

^ top ^

© 2003 Општина Сопиште, сите права задржани