Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today! 


КлимаКлимата припаѓа на континентално - средоземноморскиот тип, со остри и влажни зими и суви и жешки лета. Но има и одредени варијации. На прво место е Каршијак, нискиот ридест дел од басенот на Маркова река, со благопријатна умерено - континентална клима, сиромашен со водени ресурси, отворен кон околните простори. Тука се развиле 9 од 13-те населби во Општината.
 На западниот раб на басенот на Маркова река се протега ридско-планинско подрачје на карстни површини и полиња, а јужниот дел се наоѓа под високопланинската зона на масивот Јакупица. Овде, релјефот е изразито планински со надморска височина од 600 - 2500 м., со стрмни наклони и всечени долини, планинска клима, слабо развиена речна мрежа и богата шумска и тревна вегетација.

 
Општина Сопиште
тел/факс: (02) 274 3032
(02) 274 3031
~~~~~~~~~~~~~~~~
Советодавно Биро на Општина Сопиште
тел/факс:(02) 274 2292
~~~~~~~~~~~~~~~~
Еколошки Информативен Центар во Сопиште
тел/факс:

 

^ top ^

© 2003 Општина Сопиште, сите права задржани