Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

[indekso] (unikodo) (cx) (c`) (^c) (lat3)

Esperanto en la virtuala mondo Dua Vivo (secondlife.com)

Aktuale - Nova

Kio estas Dua Vivo?

Dua Vivo estas virtuala mondo en kiu eblas interagi skribe, vo^ce kaj geste. Krom babili oni povas a~uskulti koncertojn (U2 jam faris koncerton tie), a^ceti a~u lui terenojn a~u tutajn insulojn, konstrui objektojn, vendi a^jojn a~u servojn.

Eblas senpage ali^gi ^ce: http://secondlife.com/

Premu la butonon "Get Started! Membership is FREE!".
Aperos pa^go sur kiu vi devas elekti uzulnomon, doni via retpo^stan adreson ktp...
Poste vi povos el^suti la necesan programon kaj ekuzi ^gin per via uzulnomo kaj pasvorto.
Dum la unua fojo post elekto de la aspekto de via "avataro" kaj alkutimi^go al la uzo de la programo sur tiucela insulo, vi povos esplori la virtualan mondon.
 
 

Helpo pri Dua Vivo

Iri al esperanta loko en Dua Vivo

Komuniki skribe


Se iu estas iom for de vi premu la butonon "krii/shout".

Alia ebleco estas uzi "IM/Call" t.e. tujmesa^gilon por paroli nur kun unu homo.
Tiel nova langeto aperos por tiu privata konversacio kaj nur li vidos tion, kion vi skribas.
Plia diferenco kun la supra normala metodo estas, ke via "figuro" ne mimos tajpadon per siaj manoj.

Por komuniki vo^ce vidu pli sube.

Movi^gi

Ene de unu loko:

Memori la vizitatajn lokojn

En la ^cefa menuo elektu "Mondo/World" kaj poste "Kreu lokmarkon ^ci-tie/Create Landmark Here".
Viaj lokmarkoj estas poste troveblaj en la inventaro/inventory (malfermebla per la butono sube dekstre) sub Mia inventaro-Lokmarkoj (My Inventory-Landmarks). Simple duoble klaku sur lokmarkon por teleporti^gi al la koncerna loko.

Okaza^joj

En Esperanto-Lando 1:

Kelkaj oftaj mallongigoj en Dua Vivo:

DV   Dua Vivo
UV   Unua Vivo,
RL   Real Life, Reala Vivo
SL   Second Life
afk  away from keyboard (ne estas ^ce la komputilo)
SIM  parto de Dua Vivo
PIMS mezurunuo pri komplekseco de konstruitaj objektoj
wb   Welcome Back! bonrevenon!
ND   nedankinde
BV   bonvolu
lol  Lot of laughs, Multe da ridoj povus mallongi^gi "mdr" kiel la franca ekvivalento "mort de rire".

Aktivigi grupon

Klaku sur vin mem per la dekstra musbutono
Elektu "Groups"
Klaku sur la nomon de la grupo, kiun vi volas aktivigi
Klaku sur la butonon "Activate"

A~uskulti muzikon / radion

En pluraj lokoj eblas a~uskulti muzikon a~u radion.
Ekzemple:


En la ^cefa menuo elektu
Edit
preferences
audio & video
ebligu: [X] LUDI ELSENDFLUAN MUZIKON SE HAVEBLA / PLAY STREAMING MUSIC WHEN AVAILABLE...
apply
OK

En la suba dekstra angulo de la ekrano klaku sur la triangulon (simbolo por ludi/play) apud la muziknotoj.

Paroli vo^ce

Supre en la ^cefmenuo elektu
Edit
Preferences
Voice Chat
enable voice chat
OK

Poste
tute sube dekstre apud la la~utparolilo aperas butono kun parolvezikoj.
Klaku sur tiun butonon por a~udi la aliajn.
Vi povas aparte parametri la la~utecon de ^ciuj, kiuj parolas en la aperanta fenestreto.
Por paroli premu la alian butonon "talk"

^Ciuj, kiuj en^saltis la vo^can babiladon havas blankan punkton super la kapo.


 

Esperanto en Dua Vivo


Anka~u Esperanto jam ^ceestas en Dua Vivo. Kelkaj esperanto-parolantoj a^cetis a~u luas terenojn.

 • Esperanto-Lando 1 http://slurl.com/secondlife/Capitol%20City/127/215/23
 • Muse Dancejo (Esperanto dancejo http://slurl.com/secondlife/Pyong%20Ya/242/204/85) kie eblas a~uskulti esperantan muzikon
 • Esperanta Biblioteko http://slurl.com/secondlife/Capitol%20City/112/94/23 NOVA!
 • Esperanto-Bazaro (apud Esperanto-Lando 1) http://slurl.com/secondlife/Capitol%20City/112/94/23
 • Esperanto-Arbareto (apud Esperanto-Lando 1) http://slurl.com/secondlife/MM21/226/30/22
 • Informdomo por japanoj http://slurl.com/secondlife/MM21/226/30/22
 • Kunvenejo Bjalistoka http://slurl.com/secondlife/Kankovan/87/117/85
 • Muse Esperanto-centro http://slurl.com/secondlife/Al%20Tang/188/34/77
 • Sur Bellevue Islet estas informejo pri Esperanto http://slurl.com/secondlife/Bellevue%20Islet/106/150/26
 • La plej granda kaj la plej ofte vizitata loko estas trovebla sub la nomo "Esperanto-Lando 1" en la ser^cilo de Dua Vivo.
  ^Gi enhavas belegajn klas^cambrojn, arbojn, konstrua^jojn, estas organizataj de^jorado (por, ke ^ciam ^ceestu iu), lingvokursoj kaj prelegoj. Tie oni povas anka~u a~uskulti esperantan radion (radio-Jászberény el Hungarujo) kaj legi la virtualan gazeton "Semajno".

  Por iri al unu el la supraj lokoj se la programo Dua Vivo estas malfermita, klaku sur la ligilon: aperos retpa^go ^ce slurl.com/secondlife kaj tie klaku sur "teleport now". En Dua Vivo aperos fenestro. kiu proponas al vi tranporti^gi al la koncerna loko.

  Do "Pioniroj" de Esperanto en Dua Vivo estas la~udindaj pro la tempo, energio kaj mono, kiun ili oferis por ke la intergenta lingvo ^ceestu en tiu virtuala mondo.

  Ekzistas anka~u plano pri tradukado por la uzointerfaco de Dua Vivo en Esperanton.
   
   
   
   

  Samaj eraroj kiel en la vera vivo


  Tamen interese estas noti kiel oni sekvis la kutimojn, rutinojn de la reala mondo.
  Kelkaj aktivuloj estas junaj kaj ne-ankora~u 100% esperanto-parolantoj sed jam veraj "Esperantistoj"....
   

  Jen kelkaj fu^soj, kiuj iom malbonigas ilian grandan laboron:
   

  Verdnaciismo


  Ne mankas eo-flagoj. Ofte estas e^c pli da flagoj ol vizitantoj

  --- 


  --- 

  --- 


  Zamenhof-kulto


    ---   --- 

    ---    

  ^Cu templo honore al Zamenhof?

  x-metodo

  ^Car ne eblas facile uzi* la ^capelitajn literojn en Dua Vivo, la plimulto uzas la x-metodon.

  Imagu, ke vi neniam a~udis pri iu internacia lingvo nomita "Esperanto".
  Imagu, ke vi eniras lokon de Dua Vivo, kie homoj skribe babilas en tiu lingvo.
  En du vortoj el tri estas "x" literoj.
  De kie vi sciu, ke tiuj strangaj iksoj estas nur konvencio anstata~u supersignoj?
  Kio estos via reago kiam vi provos la~utlegi tiujn frazojn?
  ^Cu tio helpos havi bonan opinion pri tiu strangaspekta lingvo?

  Beda~urinde ^sajnas, ke multaj ne kapablas meti sin en la lokon de iu, kiu ne konas Esperanton:

  Tamen oni devas noti, ke ne malmultaj uzas la metodon " ch " a~u " c' ", kiu ne aspektas tiom malbone kiel "cx".

  *Fakte eblas tajpi la literojn ekzemple per la programo Ek sed por, ke la aliaj vidu ilin, ili devas
  parametrumi ion kaj tio estas sufi^ce komplike.
   
   
   
   
   

  Pliaj detaloj


  Kiam oni ani^gas al la grupo de unu el la esperantaj ejoj aperas la esprimo "Samideano" super la kapo...
   
   


  Instigo al verdi^go...  Granda stelo


  En la informejo pri Esperanto en Dua Vivo
   
   

    --- 
  trovi^gas bonaj informoj pri retejoj kaj kursoj


  sed ^cu vizitanto tuj volas promeni en senpaga t-^cemizo kun la kapo de la "guruo" (pardonu "Majstro") a~u svingi la verdan flagon?  Konkludo


  Unue oni denove devas agnoski la grandan laboron de la unuaj esperanto-parolantoj en tiu virtuala mondo por krei Esperanto-rilatajn terenojn, grupojn ktp...

  En virtuala gazeto de esperanta ejo prave skribi^gas:

  "Bonvolu konduti digne kaj respektplene [...] Ni ja estas reprezentantoj de Esperanto. Homoj ankau priju^gas nian lingvon la~u nia konduto."

  Sed ne nur la konduto sed anka~u la aspekto de la personoj kaj de la ejoj povas influi la priju^gon de la lingvo.

  Estas ver^sajne, ke oni metis multajn verda^jojn (flagoj, steloj, Zamenhofa^joj ktp...) pro simpla sekvo de kutimoj kaj/a~u por allogi la jam Esperantistojn,
  Sed se oni opinias, ke Dua Vivo ne nur estas por svingi flagojn en fermita verda rondeto, sed ^gi povas helpi iom konigi Esperanton, oni vidas la bezonon havi anka~u nesektaspektan ejon kaj personojn.
   
   

  Proponoj por iom malsektigi la tuton:

   

  Opinienketoj pri tiu temo

  ^Car multaj tute ne konsentas kun la supra teksto, dum kunveno pri la aspekto de eo-lokoj en Dua Vivo, estis lan^cita la ideo fari opinienketon pri la simbolo(j) de Esperanto.

  Estis proponita fari ^gin en la vera vivo, sed fakte eblas fari ^gin anka~u en Dua Vivo:


  Bonvolu anka~u Vi partopreni en la efektivigo de tiuj opinienketoj, ^cefe se vi opinias ke la tradiciaj simboloj en Esperanto tute ne estas miskompreneblaj.
   
   

  Ligiloj pri Dua Vivo

  Ligiloj pri esperanto-informado

   
 • Ripeti^gantaj fu^soj en la informado pri Esperanto 

 • (resuma teksto legebla ^ce esencoj.info) NOVA!
 • Zamenhof perfidata
 • Filmetoj pri miskompreneblaj simboloj NOVA!
 • Flagoj kaj flagetoj
 • Kelkaj vortoj pri la x-a skribometodo
 • Reta Informado-Centro (RIC)

 • http://interpopolalingvo.inf.hu/
   
  Thierry SALOMON
  http://interpopolalingvo.inf.hu
  [indekso]