Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

Trở về trang chính

 

Chế Độ Phát Xít

Tác giả: Tiến sĩ Jeliu Jeliev

Dịch giả: Phạm Văn Viêm

 

Lùng bắt người dịch cuốn Chế Độ Phát Xít tại Đông Âu

Tại sao đảng Cộng Sản Việt Nam lại sợ cuốn sách Chế Độ Phát Xít?

Tranh đấu cho dịch giả Phạm Văn Viêm được trả tự do

 

Nội dung cuốn sách:

Phần Mở Đầu

Phần I: Cấu trúc của một nhà nước phát xít

Phần II: Những chức năng riềng biệt của nhà nước độc tài phát xít

Phần III: Đặc tính tổng quát của nhà nước độc tài

Phần IV: Sự tan rã của nhà nước phát xít

 

 

Trở về trang chính