Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
HTML آموزش
دستخطچگونه و چطور دستخط و سازه‏هاي آنرا در صفحه خود عوض كرده و بگنجانيم.


  1. مقدمه:
  2. شكل دستخط:
  3. اندازه دستخط:
  4. سر خط‏ها:
  5. رنگ دستخط:1. مقدمه:
معمولا ديدن دستخط و رنگ بستگي به آن دارد كه از چه نمايشگري(Browser) استفاده مي‏كنيد. يعني اينكه اگر شما در صفحه نگاري صفحه خودتان از يك دستخط مطلوب و دلخواه بهره مي‏بريد لزوما بازديد كنندگان صفحه شما همان دستخط را نخواهند ديد. شما اگر مثلا تيتر بالاي صفحه خودتان را با دستخط منحصر بخود نوشته‏ايد تنها آن كساني را كه نرم‏افزار آن دستخط را دار هستند مي‏توانند تيتر بالاي صفحه شما آنطوري كه هست ببينند نه كساني ديگر. يس چه بهتر از گرافيك و تصوير براي بنمايش گذاشتن تيتر صفحه استفاده كنيد تا تمامي افراد بتوانند آنطوري كه شما مايليد ببينند. دستخط داراي سازه‏هاي مثل شكل‚ اندازه و رنگ مي‏باشد و اگر خواسته باشيد كه مقدار يكي از اين سازه‏ها را عوض كنيد كافي است كه در تگ دستخط <font> آنرا نوشته تا متن و دستخط تغيير مورد نظر به اجرا در آورد و تا زماني كه تگ بسته دستخط <font/> نوشته نشود آن تغيير به قوت خود باقي است.

مثال:
<font face="Comic Sans MS" color="Brown" size="+2">عوض نمودن شكل‚ رنگ و اندازه دستخط. </font>
كه به اين صورت به نمايش در خواهد آمد.

عوض نمودن شكل‚ رنگ و اندازه دستخط.2. شكل دستخط:
براي حروف لاتين دستخط‏هاي گوناگون و متناوه‏اي با شكل‏هاي مختلفي وجود دارند اما براي فارسي نويسان اين تنوع بسرعت كاهش يافته و از اين حيث قابل مقايسه با همتاي خود دستخط‏هاي لاتين قابل مقايسه نمي‏باشند. و شكل‏ها و فرم‏هاي اين دستخط‏هاي موجود فارسي كم يا بيش داراي نقايص فراواني مي‏باشند.
تگ دستخط با سازه يا كد شكل دستخط به اين صورت نوشته مي‏شود.
<font face="نام دستخط">

مثال:
چند نمونه از دستخط‏هاي بزبان فارسي.

اين دستخط به اين صورت است Alefba.
اين دستخط به اين صورت است Persian .
اين دستخط به اين صورت است Traditional Arabic.
اين دستخط به اين صورت است Microsoft Sans Serif.
اين دستخط به اين صورت است Andale Mono.
اين دستخط به اين صورت است Matisse ITC.
اين دستخط به اين صورت است Lucida Handwriting.

در صفحه تصوير من اين 7 نوع از اشكال دستخط كم يا بيش با هم ديگر اختلاف دارنند و ممكن كه بر روي صفحه تصوير شما 3 يا 4 تاي آنها با همديگر اختلاف داشته باشند و اين به دليل آن است كه شما نرم افزار تمامي دستخط‏ها را نداريد.
و به همين دليل است كه بيشنهاد مي‏شود با تعيين نمودن نوع دستخط‚ دستخط‏هاي ديگري را هم به عنوان جايگزيني(آلترناتيو) همراه با دستخط مورد علاقه انتخاب نموده. شما مي‏توانيد هر چند دستخط‏هاي را كه مايليد به عنوان جايگزيني برگزينيد و نحوه نوشتن آنها در تگ دستخط به اين صورت است كه بعد از هر نام دستخط مورد نظر يك كاما اضافه نموده و نام دستخط بعدي را نوشته.

<font face="نام دستخط اولي, نام دستخط دومي, و الي آخر">

هر زماني كه صفحه شما لود(Load) شود اتوماتيك وار نمايشگر صفحه اولين دستخط را به اجرا مي‏گذارد اگر كه دستخط مورد نظر قابل دسترسي نباشد دومي را به اجرا در خواهد آورد الي آخر. و چنانچه دسترسي به هيچكدام نباشد نمايشگر دستخط از قبل داده يا تعيين شده(Default) را اجرا خواهد كرد.3. اندازه دستخط:
در اينجا براي تغيير دادن اندازه دستخط دو راه حل نشان داده خواهد شد.
1. تغيير دادن اندازه دستخط با وارد كردن كد يا سازه size در تگ دستخط كه مقدار بزرگي و يا كوچكي آن از 1 تا 7 مي‏تواند تغيير كند.

<font size="عدد مورد نظر 1 تا 7">

مثال:
اندازه دستخط برابر است با عدد 1
اندازه دستخط برابر است با عدد 2
اندازه دستخط برابر است با عدد 3
اندازه دستخط برابر است با عدد 4
اندازه دستخط برابر است با عدد 5
اندازه دستخط برابر است با عدد 6

اندازه دستخط برابر

است با عدد 7


2. تغيير دادن نسبي اندازه دستخط كه به معني اين است كه شما با وارد كردن (+) يك عدد و يا (-) يك عدد نسبت به اندازه ماقبلي دستخط در كد يا سازه اندازه در تگ دستخط است.
<font size="+ يك عدد">
يا <font size="- يك عدد">

مثال:
فرض بگيريد كه اين اندازه از دستخط را داريم.
حالا مقدار 2- عدد كم كرديم
حالا مقدار 1- عدد كم كرديم
حالا مقدار 1+ عدد زياد كرديم
حالا مقدار 2+ عدد زياد كرديم
حالا مقدار 3+ عدد زياد كرديم

حالا مقدار 4+ عدد

زياد كرديم
4. سر خط‏ها:
بايد در اينجا يادآوري كرد كه در حقيقت مبحث سرخط‏ها متعلق به دستخط نيست اما بخاطر شباهتي كه مي‏تواند به مطلب دستخط داشته باشند آورده شده‏اند.
هر متني را كه بين تگ سرخط‏ها آورده شود بعنوان متن سرخط بذيرفته و شبيه كلمات يررنگ نوشته خواهد شد و مقدار اندازه‏هاي 1 تا 6 را مي‏توان براي بزرگي و يا كوچكي سرخط‏ها انتخاب كرد.

<h2>

سرخط يا تيتر مربوطه به اين صورت است

</h2>

مثال:

سر خط با اندازه 1

سر خط با اندازه 2

سر خط با اندازه 3

سر خط با اندازه 4

سر خط با اندازه 5
سر خط با اندازه 65. رنگ دستخط:
شما نيز با وارد كردن كد يا سازه رنگ دستخط مي‏توانيد كه رنگ دلخواه خود را به دستخط داده و كافي است كه كد رنگ را در تگ دستخط گنجانده تا دستخط مربوطه با رنگ مورد نظر در صفحه تصوير بديدار گردد.
<font color="نام رنگ مورد نظر">.
مثال:
مشكي
قرمز
قهوه‏اي
آبي
سبز تيره

زرد

برگرد به اول صفحه