Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
HTML آموزش
رنگها
چگونه و چطوري رنگها را در HTML نامگذاري و در صفحه بياوريم :


نامگذاري رنگها:

مشخص كردن رنگها در كد (tag) بدنه <body>:

مشخص كردن رنگ زمينه صفحه (background):

مشخص كردن رنگ متن صفحه (text):

مشخص كردن رنگ متن آدرس‏ها (link):

مشخص كردن رنگ دستخط (font):

مشخص كردن رنگ جدول (table):
نامگذاري رنگها:

نامگذاري رنگها عموما به دو صورت امكان يذير است.
1. نام گذاري بصورت كدي كه خود به دو صورت است.
1.1. كدي بصورت RGB.
اين نوع نام گذاري كه بصورت كدي است تعريف شده از سه حرف اول رنگهاي قرمز(Red), سبز(Green) و آبي(Blue)به زبان انگليسي و يك كد كه متشكل از 3 شماره‏ داخل يرانتز كه شماره‏ها مي‏توانند از 0 تا 255 باشند.
اين سه رنگ رنگهاي اصلي مي‏باشند و بقيه مشتقاتي از تركيب اين سه رنگها هستند.
فرض بگيريد كه ما براي هر نوع رنگ 255 سطل ير از رنگ قرمز و 132 سطل ير از رنگ سبز و 57 سطل ير از رنگ آبي و حالا اينها با همديگر مخلوط مي‏كنيم حدس مي‏زنيد چه رنگي از آب در خواهد آمد خوب اين يا‏يين را نگاه كن.


rgb(255,132,57)
و اينها هم مثالهاي ديگه
rgb(255,255,255)
rgb(0,0,0)

rgb(255,0,0)

rgb(0,255,0)

rgb(0,0,255)


1.2. كدي بصورت Hexadecimal.
اين نوع نام گذاري كه بصورت كدي است متشكل شده از 6 حرف انگليسي و يك نشان استاندارد بين الملل # كه علامت مشخصه شماره يا نمره مي‏باشد.
مثال:

#66FF00
#FF0000
#FF3300
#FFCC33
#0D0080
#8B008B
#DAA520
#0F00CD
#00B800
تذكر:
0يعني عدد صفر و نهO كه يكي از حروف بزرگ زبان انگليسي مثلOrchid.

2. نام گذاري بصورت نوشتن نام خود رنگ.
در اين متد نامگذاري رنگ از نام حقيقي رنگها كه به زبان انگليسي نوشته مي‏شود نامگذاري مي‏گردد.
مثال:

Black
PeachPuff
Red
CornflowerBlue
Cyan
Green
Purple
Maroon
Gold


يك توصيه:
توصيه مي‏كنم كه از اين سايت براي ييدا كردن كد و نام رنگها استفاده كنيد.

براي ديدن كد و رنگها اينجا را نشان كنيد.
مشخص كردن رنگها در كد (tag) بدنه <body>:

شما مي‏توانيد در اين tag <body> رنگهاي اوليه صفحه‏تان را جا بدهيد مثل رنگ زمينه صفحه(background) و متن (text) و لينك (link).
مثال:
<body bgcolor="#99CCCC" text="#000000" link="#C0D9D9" vlink="#663399" alink="#ffcc99">

يا

<body bgcolor="white" text="MidnightBlue" link="DarkMagenta" vlink="MediumOrchid" alink="DeepPink">
مشخص كردن رنگ زمينه صفحه (background):

اين كد براي تعيين رنگ زمينه صفحه است كه به صورت زير نوشته مي‏شود.

bgcolor="نام يا كد رنگ دلخواه"
مشخص كردن رنگ متن صفحه (text):

اين كد براي تعيين رنگ متن صفحه است و اگر تعيين نشود بصورت خودكار به رنگ سياه نشان داده خواهد شد و كد آن به صورت زير نوشته مي‏شود.

text="نام يا كد رنگ دلخواه"
مشخص كردن رنگ متن آدرس‏ها (link):

لينك را مي‏توان به 3 رنگ در حالت‏هاي مختلفش نشان داد.
 1. رنگ لينك:
  اين رنگ بهتر است كه با رنگهاي زمينه و متن صفحه متفاوت باشد به اين دليل كه نشان دادن لينك آسانتر باشد و كد آن به اين صورت نوشته مي‏شود.

  link="نام يا كد رنگ دلخواه"

 2. رنگ لينك بعد از كليك كردن بر روي آن:
  اين رنگ مي‏بايستي كه با رنگهاي لينك و زمينه و متن صفحه متفاوت باشد و اين متفاوت بودن رنگ به اين دليل است كه به مراجعه كنندگان نشان دهد كه اين لينك قبلا مورد بازديد توسط مشاهده يا مراجعه كننده قرار گرفته است و كد آن به اين صورت نوشته مي‏شود. v مخفف visited است يعني بازديد شده يا viewed يعني مشاهده شده.

  vlink="نام يا كد رنگ دلخواه"

 3. رنگ لينك با نشانه گرفتن موس (mouse) بر روي آن:
  اين رنگ مي‏بايستي كه با رنگهاي انتخاب شده براي لينك و زمينه و متن صفحه متفاوت باشد و اين متفاوت بودن رنگ به اين دليل است كه به مراجعه كنندگان نشان دهد كه مي‏توان لينك را كليك يا اكتيو (active) كرد و كد آن به اين صورت نوشته مي‏شود. a مخفف activated است يعني فعال شده.

  alink="نام يا كد رنگ دلخواه"مشخص كردن رنگ دستخط (font):

شما هر چند باري را كه خواسته باشيد مي‏توانيد رنگ دستخط صفحه را عوض كنيد و مي‏بايستي با </font>بسته شود.

<font color="نام يا كد رنگ دلخواه">

مثال:

فوجي
<font color="#ff0000">C</font>
<font color="#ffff33">O</font>
<font color="#009900">L</font>
<font color="#0000ff">O</font>
<font color="#990099">R</font>!

فوجي
C O L O R !مشخص كردن رنگ جدول (table):

براي مشخص كردن رنگ جدول 2 راه وجود دارد.
1. مشخص كردن رنگ تمامي جدول بواسطه تعيين رنگ زمينه صفحه جدول.
كد آن به اين صورت مي‏بايست نوشته شود.

<table bgcolor="نام يا كد رنگ دلخواه">


وبلاگ نويسي بزبان فارسي
بهترين
وبلاگهاي
انتخابي
من در
حال حاضر.
شعر نويسي داستان نويسي خاطره نويسي
فروغ فرخزاد حرفه‏اي در خارج
شاملو تازه‏كار در ايران
شخصي براي تفنن جمعي


2. مشخص كردن رنگ خانه‏هاي جدول بصورت جداگانه.
كد آن به اين صورت مي‏بايست نوشته شود.

<td bgcolor="نام يا كد رنگ دلخواه">


وبلاگ نويسي بزبان فارسي
بهترين
وبلاگهاي
انتخابي
من در
حال حاضر.
شعر نويسي داستان نويسي خاطره نويسي
فروغ فرخزاد حرفه‏اي در خارج
شاملو تازه‏كار در ايران
شخصي براي تفنن جمعي


برگرد به اول صفحه