Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
  18/6/2002
םילשוריב הלקה תבכרה לש ראתמה תינכות הרשוא


תינכות תא היינבלו ןונכתל תיצראה הצעומה הרשיא ,ינויב 18-ה ,ישילש םויב
.םילשורי רוזאב הלקה תבכרה לש תיזוחמה ראתמה

הלופכ הליסמ ילעב םיווק 8 לש המקה תללוכ םילשוריב הלקה תבכרה תינכות
שולש התחד הצעומה .תונחת 75 תוננכותמ םיווקה ךרואל .מ"ק 52 לש ללוכ ךרואב
הלביק הדעוה .הפועתה תודש תושרו קזב ,לונוס ושיגהש תינכותל תויודגנתה
.תירטש ירוא ,ריעה סדנהמ לש תודגנתה תיקלח

ורובע תטרופמה תינכותה .2006 תנשב חתפיהל יופצ הלקה תבכרה לש ןושארה וקה
.ץיקב םייתסהל םייופצ הילע םינוידהו הצעומל רבכ השגוה

.ןושארה וקל דעוימה יאוותה יוניפל תודובעה תא עצבל רבכ הלחה 'הירומ' תרבח

'ynet'-ו 'סבולג' :רוקמ