Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
תושדח ןויכרא


:2002 ינוי

(25/6) לבגומ העונת רשוכ ילעבל םימאתומכ ונמוס תונורק רפסמ

(25/6) הנגהה ביבא-לת תנחת תכונח סקט רוקיס

(24/6) לארשי תבכרב שדח הדובע ךוסכסל הנכס

(23/6) תירוביצה הרובחתל םכח סיטרכ תלעפה תנחבנ

(22/6) הנגהה ביבא-לת תנחת לש ןושארה הלעפהה ברע

(22/6) לארשי תבכר לש שדחה םינמזה חולב םייונישה טוריפ

(21/6) עובשה ועריא תוינלטק הסירד תונואת שולש

(20/6) ישימח םויב הנורחאל הלעפוה הפיחל הירהנמ תרחואמה תבכרה

(18/6) םילשוריב הלקה תבכרה לש ראתמה תינכות הרשוא

(14/6) שדח דיינ דויצ לש תורישל הסינכ יכיראת

(11/6) טסוגואב ומסרופי ןיעידומל וקה תמקהל םינושאר םיזכרמ

(10/6) תיזכרמה הנחתל רושיק אלל אבה עובשב חתפת הנגהה תנחת

(8/6) תנכדועמ הסריג - דולב תיאשמו תויתמוק וד תובכר יתש ןיב הנואת

(7/6) ןושיקב תבכרה שומישב שדח יתליסמ רוטקרט

(5/6) םילגלג תואסכ תאלעהל םינקתמ םיבצומ תבכרה תונחתב

(4/6) םילשוריב הלק תבכר תמקהל העצה ושיגה תוצובק יתש


:2002 יאמ

(29/5) השדחה הלמר תנחתל הניפה ןבא החנוה

(27/5) תבכרה תועצמאב זג תלבוהל העצה

(22/5) דיינ דויצב רוסחמ תובקעב םידחוימ םיבוליש

(22/5) תיריוואה היישעתב םירטקו םיעונורק תקוזחתל תורשפא

(21/5) וכעב השדחה תבכרה תנחת הכנחנ

(20/5) תובכר תלעפהב םייטרפ םיליעפמ ףותישל עגונב תקולחמ

(16/5) תונורק 8 לעב יתמוק וד ךרעמ תלעפהב ןויסינ ךרענ

(15/5) תובכרה תעונת תא תושק תשבשמ הילצרהב הסירד

(13/5) תבכרב םינעטמה תלבוה חותיפ לע שדח שגד

(13/5) החלמ רוזאל דע רצוק םילשוריל שדוחמה וקה יאוות

(10/5) ןולייאב ישילש הליסמ תחנהל תודובעה ולחה

(8/5) דולב 'ביבא ינג' תנחתל הניפה ןבא החנוה

(8/5) םיפסונ םייתמוק וד תונורק 65 שוכרת לארשי תבכר

(7/5) 2003 רבוטקואב חתפי ג"בתנל תבכרה וק

(6/5) הנשה תליחתמ לארשי תבכרב םיעסונ ןוילימ 5.3


:2002 לירפא

(29/4) 52-ה הנידמה רקבמ ח"ודב לארשי תבכר לע תרוקיב

(28/4) שמש תיבב ןשיה הנחתה הנבמ סרהנ

(26/4) ימואל טקייורפ היהת הפיחב הלקה תבכרה תמקה

(25/4) עבש-ראבב .ר.ת.מ לעפמ דיל תודמוע 110 רטק תויראש

(23/4) תיתליסמה הרובחתה תועוצקמל הללכמ תמקה ןכתית

(18/4) הדנקל ותחילש ךרוצל םיקלחל קרופ 110 רפסמ G12 רטק

(14/4) לעפומ (415) יברזרה יתמוק ודה חוכהו גוהינה ןורק

(12/4) וכעל ןיקצומ תירק ןיב תמקומ השדח תילועפת הנחת

(12/4) הפיח חרזמב תבכרה תוליסמ לעמ 'םריח' רשג חתפנ

(8/4) ץיקה דע תרחאתמ הנגהה תנחת תחיתפ

(5/4) הפיחב תבכרה יכסומ גורדש ךשמה

(5/4) שמש תיב תנחתב תודובעה תודוא ןוכדע


:2002 ץרמ

(25/3) ןויצל ןושאר חרזמל תבכרה וקל הניפה ןבא החנוה

(24/3) ןד שוגב הלקה תבכרה לש (בוהצ) ישילשה וקה ינונכת ולחה

(24/3) יתליסמ רוטקרט ץופישב לחה תבכרה ןואיזומ

(22/3) םייח תירק תנחתב תובחרנ חותיפ תודובע

(19/3) םילשוריב ןאחה תבכר תנחת םוקישל זרכמ םסרופ

(19/3) וכע תנחת לש שדחה הנבמה שומישל סנכנ

(17/3) ןיעידומ ריעב תוננכותמ תבכר תונחת יתש

(15/3) הפיחב םירטקה ךסומב לופיטל עיגה 007 רטק

(14/3) ברעב ישימח םוי לש סמועה תועשב תדחוימ תבכר

(12/3) םילקש ידראילימב תבכרה חותיפל תינכת הרשוא

(11/3) 2003 רבמטפסב רבכ לעפוי שמש תיבל תבכרה וק

(7/3) הפיחב תבכרה ןואיזומל רבעוה 102 רטק

(5/3) שמש תיב תנחתב הינבה תודוא םינוכדע

(4/3) G26 רטק םע הפיח תירברפ

(2/3) דבלב תונורק השולש םע לעפומ 9 'סמ םייתומוק ךרעמ


:2002 ראורבפ

(28/2) לארשי תבכר י"ע ומסרופ םישדח תיתשת יזרכמ ינש

(24/2) הנבי דיל תינוכמב עגפ 732 רטק

(21/2) םירצמב םיעסונ תבכרב הפירשב םיגורה 400

(20/2) שמש תיב תנחת םחתמב םינבמ תסירה

(15/2) הנח סדרפ - הירסיק תנחתב םויב םיעסונ 3000

(14/2) לארשי תבכרב םיריכב העברא ופלחוה

(12/2) דולב םייתמוק וד תונורקל שדחה ךסומה ךנחנ

(11/2) דולב הנואתב ועגפנ G26 רטקו יתמוק וד ןורק

(6/2) הפיחב הלשממה תירקב תבכר תנחת תמקה הרשוא

(1/2) ןיעידומל תבכר וק ןונכתל זרכמב התכז הסדנה ל.א.ד

(1/2) םיסיטרכ רכממל תושדח תויטמוטוא תונוכמ


:2002 ראוני

(31/1) אבס רפכב בולוקוס 'חרל תבכרה וק תכראהל זרכמ םסרופ

(31/1) םילשוריל הליסמה גורדשל םיפסונ םיזרכמ ומסרופ

(30/1) לאימרכל תבכרה וק ןונכת תא םידקהל הרוה הנס

(28/1) למרכ ףוח תנחתב תוילעמ תיינב

(27/1) (IC3-ו םירטק ,םייתומוק) דיינ דויצ ינוכדע

(25/1) CAD תרבחל ורכמנ םינשי G12 ירטק השימח

(22/1) ןויצל ןושאר חרזמל תבכרה טקייורפ תלחתה לע ימשר םוסרפ

(17/1) םישדח תיתשת יזרכמ לש הרוש המסרפ לארשי תבכר

(11/1) דודשאב 10-ו 9 רפסמ םייתמוק וד םיכרעמ תקירפ

(10/1) ןיעה-שארל דול ןיב הליסמה גורדשל םיזכרמ ומסרופ

(8/1) לארשי תבכרב שיא ןוילימ 15 ועסנ 2001 תנשב

(3/1) תיאמצע הרבחל תבכרה תכיפהל לעופ הלשממה שאר

(1/1) ראוניב 1-ב ולע תבכרב העיסנה יפירעת

(1/1) ם-יב הלקה תבכרה זרכממ שורפל תלקוש Bombardier
ןויכרא טירפתל הרזח