Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
  14/6/2002
שדח דיינ דויצ לש תורישל הסינכ יכיראת

רטייר רתיבא :תאמ


ירטק השימחב רבודמ .לארשי תבכר ידי לע הנמזהב םויכ אצמנ בר דיינ דויצ
.הנורחאל קר ונמזוהש םישדח םייתמוק וד תונורקו IC3 יכרעמ 16 ,JT42BW

:JT42BW ירטק לש תורישל הסינכ יכיראת

שומישל הסינכ רפסמ רטק
15/8/02 752-751
15/9/02 753-755


14 לכ תא תינמז וב ליעפהל לארשי תבכר לכות ,םישדחה םירטקה לש םתעגה םע
.רטק ידי לע םיענומה ,הלש םייתמוק ודה םיכרעמה

:IC3 יכרעמ לש תורישל הסינכ יכיראת

שומישל הסינכ רפסמ ךרעמ
24/10/02 35
21/11/02 36
19/12/02 37
30/1/03 38
27/2/03 39
27/3/03 40
24/4/03 41
22/5/03 42
19/6/03 43
17/7/03 44
שומישל הסינכ רפסמ ךרעמ
3/10/02 25
31/10/02 26
28/11/02 27
9/1/03 28
30/1/03 29
20/2/03 30
20/3/03 31
8/8/02 32
5/9/02 33
26/9/02 34


ךרעמ ךרעב לש בצקב ועיגי םיכרעמה ראש .ץראל ועיגה רבכ 33 דע 25 םיכרעמ
םיכרעמה תעברא .(ללוכ) 40 רפסמל דע םיכרעמה ונמזוה םויה דע .שדוח לכב דחא
שומישל סנכיהל םירומא םישדחה םיכרעמה .לארשי תבכר ידיב היצפוא םה םיפסונה
ויתסמ לחה ,תורישמ םתאצוה תא רשפאלו ,לארשי תבכר חתפתש םישדחה םיווקב
.רטקה ירורג םינשיה םיעסונה תונורק לש ,2002


2001 ינויב 15 .בקעי-ראבל תובוחר ןיב IC3 יכרעמ ינש