Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
  20/6/2002
ישימח םויב הנורחאל הלעפוה הפיחל הירהנמ תרחואמה תבכרה

גנילמ ןח :םליצו בתכ


,לארשי תבכר לש שדחה םינמזה חול ותיא איבמ ,ןורחאה רושעב ונלגרתהש ומכ
,םלוא .םיעסונה רובע םירופיש ןווגמ ,ינויב 22-ה תבש יאצומב ףקותל סנכיש
םירחא םייונישו םימוצמצ רפסמ ושענ שדחה חולב .יבויח קר דימת וניא יונישה
.תבכרה לש םילאיצנטופה םיעסונהמ קלחב עוגפל םייושעש

,ןיעה שארל וקב תורחואמה ברעה תועשב תורישה םוצמצ ןה םיצוציקל תואמגוד
הפסוה ליבקמב יכ םא) הפיחל הירהנמ הלילב לוח ימיב הנורחאה תבכרה ץוציק
תירק תנחתב תובכרה תוריצעמ קלח לוטיבו (הירהנל ביבא-לתמ רתוי תרחואמ תבכר
.םויה תועש ךרואל תובכרה לש תרדוסמה תוירוזחמהמ קלח הדבא ןכ ומכ .םייח

םיישעמו םיבושח םיעינמ שי ליעל םירכזומה 'םיילילש'-ה םייונישהמ םיברל
תיתשתה תלוביק תורמל אישה תועשב תובכרה תומכ תא לידגהל ןויסינה ומכ ,דואמ
םינוש העיסנ ינייפאמ ילעב ,םינוש דויצ יגוס רפסמ ןיב בלשל ךרוצהו תלבגומה
.הזמ הז דואמ

'הרוגחה קודיה' תריווא אוה שדחה םינמזה חול ןונכת לע עיפשהש ףסונ עינמ
תבכרב םיעסונה תוריש ללכ לש תקדקודמ הניחבל הליבוהש הנידמב םויכ הרושה
אלל םייתועמשמ םייביצקת תונוכסח גישהל ןתינ ןהב תודוקנ שופיח ךותמ לארשי
.תורישב תישממ עיגפ

הרכזוהש לוחה ימי תולילב הפיחל הירהנמ הנורחאה תבכרה איה וזכ הדוקנל אמגוד
העשב םולשה ביבא לת תנחתמ האציש 170 תבכר הגהנ םדוקה םינמזה חולב .הלחתהב
ןוויכל 22:01 העשב גויחה רחאל רוזחלו הירהנ תנחתל 21:38 העשב עיגהל 19:54
ןיבש תונחתה לכב תבכרה הרצע םינוויכה ינשב .479 רפסמ תירברפ תבכרכ הפיח
.הירהנל הפיח


רפסמ IC3 יכרעממ הבכרוה תבכרה .הפיח ןוויכל הנורחא העיסנל הנכומ 479 תבכר
2002 ינויב 20 ,הירהנ .12-ו 4 ,9

םיבר םיעסונ הב םישמתשמש תורמל יכ ררבתה וז תבכר תודוא םינותנה תקידבב
.םירחא םיעסונ לש דבלב םועז רפסמ הפיח ןוויכל התיא רזוח ,הנופצ התעיסנב
תיצחמ ךלהמב 479 תבכרב תוברה ויתועיסנב יכ דיעהל בתוכה לוכי ישיא ןויסינמ
ןוויכמ .הרשע לע םיעסונה רפסמ הלע םהב םירקמה ויה םיטעמ הנורחאה הנשה
תולע) ההובג איה ,םיעסונ אלל קיר ךרעמכ אלו םיעסונ תבכרכ תבכר תלעפה תולעש
רוצעל ידכב תבכרל שורדה ףסונה ןמזה ןכו תונחת יתווצ ,םיחטבאמ ,םיחקפ תקזחה
.הקיר התוא ריזחהל טלחוה ,(תונחתב


יוניש) גויחה עוציב ינפל רצק ןמז הירהנב םיעסונה תא הדירומ 170 תבכר
479 רפסמ תבכרכ הפיחל הרזחה תארקל (העיסנה ןוויכ

העיגמש השדח תבכר תפסוהל הליבוה ןופצ ןוויכב הברה םיעסונה תומכ ,תאז םע
,עבש ראבמ 172 תבכר) תיחכונה הנורחאה תבכרהמ רתוי רחואמ הירהנ תנחתל
23:00 העשה תארקל הירהנ תנחתל עיגת וז תבכר .(22:19 העשב הירהנל העיגהש
.קיר ךרעמכ הפיחב תבכרה ךסומל איה ףא רוזחתו

טלקנש רחאל ,תעכ רפשל לארשי תבכר הסנמ דויצה יגוסב ןוויגה ןיינע תא םג
וקב תוליעפב םינשיה רטקה ירורג תונורקה וזכורי וז תרגסמב .בר שדח דויצ
דוגינב ,עבש-ראבלו הירהנל םיווקב םליעפהל אלש ץמאמ השעייו ,ביבא-לת הפיח
.םדוקה םינמזה חולב בצמל

,ביבא-לת תא םיבבוסה םיירברפה םיתורישב רקיעב ולעפוי תויתמוק-וד-ה תובכרה
םישדחה תונורקה תלבק םע םיתוריש םתואב תוידעלבל ןכפוהל תפאוש לארשי תבכרו
ןוויגו ןיינע תדוקנ תוחפל ראשיהל היופצ ,הז ץמאמ תורמל .הז םגדמ ונמזוהש
,הפיח לש ירברפה תורישה איהו ,תובכר לש םיגוס רפסמ תידימת ולעפוי הב תחא
ףאו םידדוב IC3 יכרעמ ,תורצוקמ 'וד-ומ' תובכרב שומיש תושעלו ךישמהל יופצש
.רטק ירורג םינשי תונורקב