Shaman Paths

Spirit Shaman
Faery Shaman
AmerIndian Shaman
Shamaness of Wyrd
Celtic Shamaness
Autist Shaman
Transdimensional Shamanism
Shaman Journeys
MPD Shaman
Discovering my Shaman-Self
Christian Mystic Contemplative Mage