Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

IES Valentín Paz Andrade  Estudios ofertados

Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)
Asignaturas 1º e 2º ESO
Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura 
Matemáticas
Ciencias Sociais
Educación Física 
Ciencias da Natureza
Tecnoloxía
Plástica (en 1º ESO)
Música (en 2º ESO)
Inglés / Francés
Alternativa á Relixión / Relixión
 
OPTATIVAS (escoller 1):
2ª Lingua Estranxeira
Obradoiro de Comunicación Oral
Obradoiro de Matemáticas

 

Asignaturas 3º ESO
Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura
Matemáticas
Música
Tecnoloxía
Ciencias Sociais
Educación Física
Ciencias da Natureza
Educación Plástica e Visual
Inglés / Francés
Alternativa á Relixión / Relixión
 
OPTATIVAS (escoller 1):
Técnicas de Expresión Escrita
2ª Lingua Estranxeira
Cultura Clásica
Ciencias Medioambientais e da Saúde
Iniciación á Informática
Asignaturas 4º ESO
Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura 
Matemáticas
Ciencias Sociais
Educación Física
 
Inglés / Francés
Alternativa á Relixión / Relixión
ÁREAS TRONCAIS (escoller 2):
Física e Química
Bioloxía e Xeoloxía
Música
Tecnoloxía
Educación Plástica e Visual
OPTATIVAS (escoller 2):
2ª Lingua Estranxeira
Cultura Clásica
Técnicas Expresión Escrita
Iniciación á Informática
Ciencias Medioamb. e da Saúde

IMPORTANTE

En 4º ESO, en función da modalidade de bacharelato que se pense cursar, é recomendable elexir entre as áreas troncais e as materias optativas, as seguintes:

  • Bacharelato Científico Técnico: Física e Química, Tecnoloxía.

  • Bacharelato de CC. da Natureza e da Saúde: Física e Química, Biloloxía e Xeoloxía.

  • Bacharelato de Humanidades e CC. SS.: Cultura Clásica.

PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL
  • Operario de Soldadura

  • Axudante de reparacións de automóbiles

Bacharelatos

Condicións de acceso: Título de Graduad@ en ESO, Técnic@ Auxiliar (FP I), Técnic@ Especialista (FP II), 1º e 2º de BUP aprobados.

1º Curso
Asignaturas Tecnolóxico Humanidades e CC. SS.
Comúns
Educación Física, Filosofía, Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura, 
Lingua estranxeira, Relixión / Alternativa.
Propias da 

modalidade

Matemática I
Física e Química
Tecnoloxía Industrial I
Opción A Opción B
Historia M. Contemp.
Latín I
Grego I
Historia M. Contemp.
Matemát. Aplic. CC. SS.
Economía
Optativas

 (escoller 1)

2ª Lingua estranxeira
Música I
Debuxo Técnico
Bioloxía e Xeoloxía
Economía
2ª Lingua estranxeira
Música I
Debuxo Técnico
Literatura Universal Contemporánea
Ética e Filosofía do Dereito
2º Curso
Asignaturas Tecnolóxico Humanidades e CC. SS.
Comúns
Historia de España, Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura,
 Lingua estranxeira.
Propias da

 modalidade

Opción A Opción B Opción A Opción B
Matemáticas II
Física
Debuxo Técnico
Tecnoloxía Indust. II
Electrotécnia
Mecánica
Latín II
Historia da Filosofía
Historia da Arte
Matemát. A. CC. SS.
Economía e O. de E.
Xeografía
Optativas 

(escoller 2)

2ª Lingua estranxeira
Música II
Bioloxía
Química
Métodos E. e N.
2ª Lingua estranxeira
Música II
Matemáticas II
Física
Métodos E. e N.
Debuxo Técnico
2ª Lingua estranxeira
Música II
Grego II
Literaturas Hispán.
Hª  e Xª  de Galicia
2ª Lingua estranxeira
Música II
Lit. Galega do S. XX
Historía da Arte
Hª  e Xª  de Galicia

As materias subliñadas son obrigatorias na Proba de Acceso á Universidade (PAU) para poder optar a determinados estudios universitarios. Ademais posibilitan ir a outras modalidades diferentes da propia.

Ciclos Formativos de Grao Medio

Condicións de acceso: Título de Graduad@ en ESO, Técnic@ Auxiliar (FP I), Técnic@ Especialista (FP II), 1º e 2º de BUP aprobados, Proba de Acceso a Ciclos Medios aprobada.
Familias profesionais Ciclos Formativos
Madeira e moble

Fabricación á Medida e Instalación de Carpintería e Moble: Duración: 2.000 horas. Saídas profesionais: Instalador/a de chan e revestimentos de madeira, de carpintería de armar, de portas e fiestras. Técnic@ en construcción de carpintería e mobles á medida. Mecanizador/a de madeira. Preparador/a-instalador/a de tabiques e mobles. Técnic@ en instalación de mobles de cociña e baño.

Mantemento de Vehículos Autopropulsados

Electromecánica de Vehículos: Duración: 2.000 horas .Saídas profesionais: Mecánico e electricista de automóbiles, de equipos diésel, de maquinaria agrícola e de obras públicas, de vehículos pesados. Instalador/a de accesorios.

Carrocería: Duración: 2.000 horas. Saídas profesionais: Chapista e pintor/a de carrocería de automóbiles, maquinaria de obras públicas e agrícola, vehículos pesados, motocicletas e ferrocarrís. Instalador/a de cristais e montador/a de accesorios.

Fabricación Mecánica

Soldadura e Caldeirería: Duración: 2.000 horas. Saídas profesionais: Montador/a de tubos metálicos estructurais. Trazador/a. Reparador/a de estructuras e aceiro en taller de obra. Carpinteir@ metálic@. Soldador/a. Caldeireir@.

Mantemento e Servicios á producción

Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío, Climatización e Producción de Calor: Duración: 2.000 horas. Saídas profesionais: Instalador/a - mantedor/a de instalacións de calefacción, auga quente sanitaria e climatización. Frigorista. Instalador/a de gas. Mantedor/a de instalacións auxiliares á producción. Mantedor/a de instalacións de proceso.

Ciclos Formativos de Grao Superior

Condicións de acceso: Título de Bacharelato LOXSE, Título de Bacharelato Experimental, COU ou PREU, Técnic@ Especialista (FP II), Titulación universitaria, Proba de  Acceso a Ciclos Superiores aprobada.

Familias profesionais

Ciclos Formativos

Madeira e moble

Desenvolvemento de productos de Carpintería e Moble: Duración: 2.000 horas. Saídas profesionais: Debuxante, proxectista de mobles. Técnic@ en desenvolvemento de productos de carpintería e moble. Proxectista de instalacións. Técnic@ en xestión de calidade. Técnic@ en prototipos. Técnic@ en xestión dos aprovisionamentos en industrias de madeira e moble.

Mantemento de Vehículos Autopropulsados

Automoción: Duración: 2.000 horas. Saídas profesionais: Xefe/a de taller. Receptor/a-reparador/a de vehículos. Encargad@ de taller. Encargad@ da sección de chapa e pintura. Encargad@ da I.T.V. . Perit@ taxador/a de vehículos.

Hostalería e Turismo

Axencias de Viaxe: Duración: 1.400 horas. Saídas profesionais: Vendedor/a de Axencias de Viaxe. Empregad@ do departamento de reservas. Programador/a. Presupostador/a. "Forfetista". Xefe/a de departamentos propios de Axencias de Viaxe.

Información e Comercialización Turísticas: Duración: 1.400 horas. Saídas profesionais: Informador/a turístico/a. Xef@ de oficina de información turística. Ténic@ en organización de feiras e acontecementos. Promotor/a de turismo. Guía de turismo. "Transferista". Investigador/a de mercados turísticos. Relacións públicas. Dinamizador/a de núcleos turísticos. Axudante de publicidade/promoción.

 

Páxina principal / Datos/Situación  / Estudios ofertados / Xefatura de estudios / Secretaría / Departamentos 

ENL A Miñoka / ANPA / V. Paz Andrade