Boeken
Historische Vereniging Noordoost Friesland, Dokkum

In de loop der jaren zijn er vele boeken uitgegeven die betrekking hebben op de geschiedenis van plaatsen in Noordoost Friesland of families uit deze streek.
Deze boeken worden vaak in eigen beheer in een kleine oplage gedrukt en blijven daardoor voor velen onbekend.
Toch zijn er diverse titels die ook voor niet direct betrokkenen interessant kunnen zijn. Of omdat pas jaren nadat het boek was verschenen aan een geschiedkundig of genealogisch onderzoek werd begonnen.
Menig lid van onze vereninging heeft al een boek uitgegeven of zal dat in de nabije toekomst doen.
Sommige boeken zijn in het Nederlands, maar ook diverse in de taal van de streek, het Fries.
Op deze pagina proberen we een duidelijk beeld te geven van de inhoud van het boek en de bestelmogelijkheden. Zo veel mogelijk bieden we de mogelijkheid dit via e-mail of een hyperlink direct bij de auteur of uitgever te doen. Mocht een boek niet meer te bestellen zijn dan zullen we verwijzen naar bibliotheken of personen die inzage kunnen verlenen.
Bijna alle titels zijn aanwezig in het archief van de Vereniging van Archiefonderzoekers op het Streekarchivariaat te Dokkum.
Leden krijgen 10% korting op boeken die gekocht worden bij Antiquariaat Atsee te Dokkum
(click op de naam voor adresgegevens en lijst met titels).
Tevens bieden we onze leden de mogelijkheid om via een vraag- en aanbodrubriek boeken te kopen of verkopen. Stuur hiervoor een e-mail met de gegevens van het boek. (Voor adressen, zie rubriek Contact).

Streekgeschiedenis:

 • Wierum, der 't de dyk it lan omklammet. Wel en wee van een vissersdorp. Met vele foto's. J.v.d.Kooi. Uitverkocht. Alleen nog mogelijk antiquarisch verkrijgbaar.
 • Pleatsen yn Eastdongeradiel - R.Tolsma, 1989, 285 pagina's, Friese maatschapij van Landbouw
  Klik hier voor een algemene beschrijving (of download een pdf-file/index met alle persoonsnamen en plaatsen in het boek hier)
 • Skiednis fan Eastdongeradiel- S. Zijlstra, 1992, 186 pagina's, Fryske Akademy, ISBN 90 6171 751 5
 • 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord - Marco Mostert, 1999, 94 pagina's, Uitgeverij Verloren BV Hilversum, ISBN 90-6550-448-6
 • Beschrijving van de Visbuurt o/d Ternaard- E. Smits, 1989, 70 pagina's, fax 0519-294408
 • Mockema State - D.A. Zwart, 2001, 119 pagina's
 • Schetsen uit de historie van Ee - D.A. Zwart, 1994, 210 pagina's
 • Ie, sa it wie mar nea wer weze sil. Over het dorp Ee en zijn bewoners van de afgelopen eeuw (in het Fries). Wietse Plantinga, 2005, 59 p.
 • Het Kollumer Oproer van 1797 (naar de verhalen van de medespelers) - B.K. van der Veen, 1995, 178 pagina's, Skipper Publishing, ISBN 90 802511 1 9
 • Kollumerland beschreven door Mr A.J.Andreae. Dit is een in 1975 door De Tille, Leeuwarden, als één deel uitgegeven facsimile-uitgave van de eerste druk 1883-85 van "Kollumerland en Nieuw Kruisland", geschiedkundig beschreven met oudheidkundige plaatsbeschrijving door Mr. A. J. Andreae, ISBN 90.700.10.31.3. Een must voor iedereen met interesse in Kollumerland.
 • Reboelje yn de Dongeradielen 1749 (Noardeasthoek-rige nr.8) - D.P. Keizer, 1980, 128 pagina's, Fryske Akademy, ISBN 90 06 272 2318
 • Memoryboeck van de vrouwens (Catharina Geertruida Schrader) - M.J. van Lieburg en G.J. Kloosterman, 1984, uitgeverij Rodopi, ISBN 90 6203 935 9
 • Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners- R. Nouta, 1997, 108 pagina's, Uitgeverij Banda, Kollum, ISBN 90-802638-6-9
 • Dokkum, beeld van een stad, twaalf eeuwen stadsleven in woord en beeld, auteurs: Ihno Dragt, Peter Karstkarel, Wim Keune, Maaike Kuipers, Arend Jan Wijnsma, 128 blz, 1986, Friese Pers Boekerij, Drachten. ISBN 90 330 13649

  Door de uitgave in 2004 van het boek Geschiedenis van Dokkum zijn diverse verhalen uit dit boek overgenomen en uitgebreid. Dit boek blijft echter uniek door zijn foto's en aparte hoofdstukken, zoals die over bijnamen van Dokkumers. In de standaardbibliotheek van de echte Sneuper hoort dit boek dan ook thuis. Het is nog sporadisch antiquarisch te verkrijgen.
 • Skiednisbylden fan Fryslan- P. Popma, R. Postma, 1995
 • In doarp yn 'e Noardeasthoeke, Easternijtsjerk tusken 1740 en 1940 - J. Swart, 1995, 305 pagina's, Fryske Akademy, ISBN 90 6171 818 X
 • Verhalenbundels, zaken voor Hof van Friesland- Han Hietkamp
 • Dokters, Meesters en Vroedvrouwen in Dokkum van 1583-1900- L. Meerema, Streekarchivariaat/ Archief Vereniging van Archiefonderzoekers.
 • Prekadastrale en kadastrale atlas van Ferwerderadeel- Fryske Akademy
 • Prekadastrale en kadastrale atlas van Westdongeradeel- Fryske Akademy
 • Prekadastrale en kadastrale atlas van Oostdongeradeel en Dokkum- Fryske Akademy
 • De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen, - Herma, M. van den Berg, 1983, 484 bl. groot formaat
 • Om Nijtsjerk en Nes hinne - J. Hartmans
 • Boeken over Dokkum in de Tachtigjarige Oorlog - Universiteitsbibliotheek Leiden
 • Huis ter Noord- Oudwoude; 325 jaar beurtdiensten op Dokkum en Leeuwarden - R.H. Postma
 • In Ald Ternaarder Kapper Fertelt: Memoires van J. A Veldhuis (1912-91) - K. Veldhuis
 • Dokkum op de penning - B. te Boekhorst
 • Schatgraven in de kerk van Ee - B. te Boekhorst
 • Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver - Janjaap Luijt (red.), Jan Schipper, Marlies Stoter en Cor Venema. - Dokkum: Streekmuseum Het Admiraliteitshuis, 2002. ISBN 90-800720-7-9.
 • Achter het lijk wordt niet gesproken - Herman van Vliet, 2002
 • De Fryske gedichten fan Eelke Meinerts (Westergeest 1732- Kollum 1810) út de jierren 1779-1783 neffens it Ingwierrumer hânskrift.
 • Jaarboek 2002 van de S.Liudger(us) Werkgemeenschap in Werden (Essen), R.L. Schuetz (Red.),
  St.Liudger. Zeuge des Glaubens (742-809).
  21 x 15 cm, gekleurde ills., 184 pagina's.
  Hierin o.a. Klaes Sierksma, Liudger-Bibliografie (55 pgs.), met meer dan 750 titels van boeken, tijdschriften, kranten enz., waarbij o.a. over Dongeradiel, Dokkum, Ee, Engwierum, Wierum, Muiderberg en Vechtstreek, Bernlef, Uffing.
 • Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland - C. Boschma, Leeuwarden, 1978 (De Tille bv) ISBN 90 70010569 , 319 pagina's.
 • Het Rooms-Friese recht (met afbeeldingen van o.a. Zacharias en Ulrik Huber)
 • Een vergeten plattelandselite. Eigenerfden in het Groningse Westerkwartier van de vijftiende tot de zeventiende eeuw.
 • Tegenwoordige Staat van Friesland(beschrijving van Friesland in 1789, 3 boeken op CD-ROM)
 • Geschiedenis van Dokkum (verschenen eind september 2004)
 • Salt wetter, Swiet Wetter. Auteur I. Dragt. 1999. Over de geschiedenis van de zoetwatervoorziening in Noordoost Friesland. 48 blz. Te bestellen bij Museum Fiskershuske te Moddergat (G. de Weger)
 • Francois Bekius, de duivel-dominee uit de Friesche Wouden- H.G. Cannegieter, 1941, 225 blz. (met portret door Bernardus Accama uit 1754), alleen nog antiquarisch te koop.
 • Wij zijn maar met weinigen, klein in getal. 400 jaar geschiedenis van hervormde gemeente Niawier-Metslawier. Een fraai gebonden boek, 117 blz. Auteur Jan Walda, Niawier.
 • In grazige weiden..:1892-2005, de Gereformeerde kerk van Niawier-Wetsens. Een geschiedenis van honderd en dertien jaar. Jan Walda, Niawier, 2005, 122p.
 • Van Fugelsang tot Fogelsanghstate - K.Kuiken, R.Postma en DJ van der Meer, ISBN 90-805545-8-8 Uitgeverij Banda te Kollum, 2003
 • De eendenkooi van Ternaard, G. Mast.
 • Tusken Boedapest en Burgerheide, Jacobus Knol
 • De ondergang van de Batavia, Mike Dash, Singel Pockets, 611 pag., 2005, paperback, negende druk, ISBN 9041331247. Met nieuwe informatie over hoofdpersoon Jeronimus Cornelisz en zijn jeugd in Dokkum. Nawoord (pag. 607-611) met verwijzing naar 2 artikelen in De Sneuper van L. Meerema en H.Zijlstra
 • De geur van versgemaaid gras, Jaap Mellink
 • Dorpen bij het Wad en in de Vlieterpen Johannes van Dijk , Johannes van Dijk
 • Drie eeuwen Burdaard. Auteur: Auke Kingma. Het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp Birdaard is beschreven vanaf ca. 1700 tot 2000. Alle huiseigenaren en hoofdbewoners over die periode zijn opgenomen. Het is daarmee mogelijk om een eigen familieonderzoek te beginnen of aan te vullen met zeer veel bijzonderheden. Het boek telt ruim 600 pagina's met veel foto's, waarin beschreven 3455 personen met een index.
 • Friezen uit vroeger eeuwen + CD-rom, opschriften uit Friesland, 1280-1811. Auteur: Hessel de Walle. Hij verzamelde ruim zevenduizend opschriften, gevonden op grafzerken, klokken, gevelstenen, geboortelepels en kerkramen. Ze leveren een schat aan informatie over personen uit vroeger tijden. Dit monumentale boek brengt ze samen, uit heel Friesland. Met uitvoerige registers. Schitterend materiaal over duizenden mensen die tussen 1280 en 1811 in Friesland leefden en stierven.
 • Dokkum in kadastraal perspectief. Auteurs: Eimert Smits Azn. en Eimert Smits F.Azn. De bewoners en gegevens van alle panden en percelen in de binnenstad van Dokkum van het Kadaster van 1832 tot ongeveer 1970 in een luxe bewaarcassette met: een CD-rom met 980 pagina’s tekst en 85 oude ansichtkaarten, een overzichtskaart met de kadasternummers van 1832, 76 straatwandbeeldtekeningen van de toestand in 1945 en een overzichtskaart.
 • Ien ieu oer..1905-2005: Skoalle mei de Bibel te Moarre-Ljussens. Willem Noordhuis. Lioessens. Skoalle mei de Bibel De Griffel, 2005, 180 p.
 • De Skans, de minsken, de huzen. Een boek over Oostmahorn, de huizen, de mensen, vroeger en nu. E. van Wallinga-Van der Wal, Bedum, uitgeverij Profiel, 2005, 160 p.
  Genealogie:

 • Hoannen fan 'e klaai, P.de Haan. Genealogie van de familie De Haan.
 • Mijn voorouders Kingma. Twee eeuwen in Oostdongeradeel (1650-1850) en één eeuw in Tietjerk¬steradeel (1850-1950), F. Thoomes-Kingma. 63 blz.
 • 400 jaar Postma in woord en beeld- K. Postma, tel. 0511 - 422640, email k.postma@chello.nl
 • Marten Dijkstra, schoolmeester tot in zijn vingertoppen- F. Dijkstra, 2000, 256 pagina's, frans.dijkstra@xs4all. nl
 • Douma is de naam - D. Douma, tel. 0519-242029
 • Het geslacht Ferwerda uit Dokkum (alsmede het dubbelgeslacht Kiestra)- Drs. M. van der Velden, Rotterdam, eigen uitgave, 1996, 25 blz., 3 afbeeldingen, index.
 • De geschiedenis van de familie De Boer - K. de Boer
 • Het geslacht Witteveen- A. Witteveen
 • Drie eeuwen geslacht Jaarsma- K. De Graaf en L. Jaarsma.
 • Holwerda, Een familie uit Oostdongeradeel.- M. Holwerda
 • Te Nijenhuis, De Friese tak.- R.H. Postma en M. Holwerda
 • De Grijpstra’s, Groningers en Friezen.- F. Richert
 • De Vries-en van het Swaddegebied.- N.A. Huizing-De Vries
 • De familie Polstra.- J. Goodijk
 • Het koopmansgeslacht Wüst uit Dockum.- Theo Wüst (beschikbaar op streekarchivariaat)
 • De Friese boer met het grote gezin uit Kollumerland, Voorouders en nageslacht van Willem de Boer en Dieuwke Zuidema.- J. Portengen
 • Het voor- en nageslacht van Sytse Haisma en Baukje van der Veen uit Dantumadeel, deel 1: Haisma, Valkenswaard 2000, 619 pagina's, illustraties + index; ISBN 90-800644-3-2. J. Haisma en J. Haisma-Bijsterveld.
  Het voor- en nageslacht van Sytse Haisma en Baukje van der Veen uit Dantumadeel, deel 2: Van der Veen, Valkenswaard 2000, 562 pagina's, illustraties + index; ISBN 90-800644-4-0. J. Haisma en J. Haisma-Bijsterveld. Stamvader van de familie Haisma is Ebele Jacobs, in 1760 te Dantumawoude gehuwd met Froukje Wiebes. De familie Van der Veen heeft Romke Tjallings en Trijntje Cornelis als stamouders. Zij huwden in 1759 te Veenwouden.
 • Genealogie Van der Woude (Veenwouden) en de aangetrouwde schippersfamilies Leij, Weima, Vos en Hoekstra. H.R. van der Woude, Zuidlaren, 2006, 24 p.
 • Genealogie Van der Woude: nakomelingen van Sije Harmens en Sjoukje Eelkes uit Veenwouden. H.R. van der Woude, Zuidlaren, 2006.

  Te koop Gevraagd:

 • It Beaken, 1954.
  Graag reactie via email.

  U kunt ook oude boeken zoeken in de database van Nederlandse antiquariaten. Klik hier.
  Kijk ook eens bij de Friese boeken van de Noord Nederlandsche Boekhandel.

  Boek


  Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.