4 RENK YAYIN TANITIM & AYLIK AV, DOĞA, SİLAH DERGİSİ
 
AVGÜNÜ DERGİSİ
Ana sayfa
Editör
İlkemiz
Yayınlarımız
İÇERİK
Teknik bilgiler
Foto albüm
Adresler
Avlaklar
Güncel haberler
              ARŞİV.........
96-97 arşivi
1998 arşivi
1999 arşivi
2000 arşivi
2001 arşivi

2001-2002  YILI M.A.K. KARARLARI

AMATÖR BALIKÇILIK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
GENEL HÜKÜMLER
Derneğin Adı
Madde 1. Derneğin adı “............................................................................... derneği“dir.
Derneğin Merkezi
........................“dir. şube açmaz.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ
Derneğin Amacı

Madde 2.1) Dernek, ülkemizin çağdaş ülkeler seviyesine gelebilmesi için eğitimin birinci şart olduğu gerçeğinden yola çıkarak, her türlü değeri paylaşmada önce bahse konu değerin oluşturulmasının şart olduğuna, tüm insanların bir taraftan eğitilirken diğer taraftan üretimin bizzat içinde olmaları gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle derneğin öncelikli amacı, insanların bedelini ödemedikleri ekonomik değerlere sahip çıkmadığı gerçeğini görerek eğitim-üretim-paylaşma zincirinin kurulmasına çalışmaktır. Adından da anlaşılacağı gibi Dernek, günün şartları gereği ekonominin içinde olmayı hizmetin birinci şartı olarak görmektedir. Devletin yeniden yapılanmasında devletin yükünü azaltmak için, öncelikle ekonomik değerler yaratılması, mevcut istihdam alanları korunurken ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan yeni iş alanlarının oluşturulması gerektiği de bir gerçektir. Bu alanlarda çalışacak insanların ekonomik değerler yaratmasına, bunlardan da tüm insanların faydalanmasının teminine çalışmak derneğin temel amaçlarından biridir. Bu nedenle Dernek, su ürünleri ile bunların yaşam ortamlarının korunmasına, geliştirilmesine yönelik her türlü faaliyette bulunmayı, bu yönde faaliyet gösteren bakanlıklar,a resmi ve özel kurum ve kuruluşları desteklemeyi, onlarla işbirliği yapmayı, av ve su ürünleri ile ilgili kurum, dernek ve kuruluşlar arasında birlik oluşturmayı ve derneğin asıl amaçları doğrultusunda gerekli tüm teşvik ve düzenlemelerin oluşmasının teminine çalışmayı amaçlamaktadır. 2) Derneğin temel ahlaki değerlerden sapmadan, hürriyetin herşeyden önemli olduğunaq refaha, varlığa erişmede öncelik ile her teşebbüsün gücünün kısıtlanmamasına, “İnsanların devlet için değil, devletin insanlar için varlığına“ fikir olarak inanmaktadır. Bu düşünce çerçevesi içinde su ürünleri yasalarının, ülke çıkarlarına olduğu kadar olta balıkçılığı yapanların çıkarlarına da hizmet edecek şekilde hazırlanmasını sağlamak, sektörden kazanılanı gelen aynı sektöre aktarmakla başarının, üretenin, desteklenmesini sağlamak yolunda çaba sarfedecektir. Dernek, sektör içinde mal ve hizmet üreten tüm kuruluşları, ilgili vakıf ve dernekleri sektörün can damarı olarak görmektedir. Bu kuruluşların ülke menfaatine uygun fikir ve deneyimlerinin bir anlaşma zemini içerisinde ilgili bakanlık ve müşterek çalışma yapması halinde arzu edilen hedefe daha kolay varılacağı inancını taşımaktadır. Bu fikir çerçevesinde dernek bu ilişkinin kurulması yolunda çaba sarfedecektir.

Derneğin Faaliyetleri
Madde 3. Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere imkanları ölçüsünde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
1) Dernek, Türkiye’nin su ve su ürünleri potansiyelinin ülke içindeki ekonomik değerlerini kamuoyuna anlatır, bu değerleri yaratabilmenin birinci koşulunun eğitim olduğunu vurgular.
2) Su ürünleri avcılığı üretimi ve eğitimi ile ilgili her türlü konuda bilgi birikimlerini bir araya getirerek ana konu ba,şlıkları altında toplar, arşivler, eğitim kurulunun basım ve yayımında faydalı gördüğü bu birikimlerin kitap haline gelmesini sağlar, bu çabaları sarfeden kişi ve kuruluşları destekler, foto safari kulüpleri kurar, sergiler açar, yarışmalar düzenler.
3) Sektör içinde sayıları çok az olan av dergilerine destek verir, bu kuruluşlarla yakın temas sağlar, müşterek projeler üreterek onların eğitimine dönük her türlü çalışmalarında maddi manevi ilgi ve desteği sağlar.
4) Temel amaçlarından birinin EĞİTİM olduğu düşüncesinden yola çıkarak; avcılık, av araç gereçleri ve sektörle ilgili tüm yayımları ihtiva eden bir kütüphane, bilgi bankası ile av ve yaban hayatı ve su ürünleri müzesi kurar.
5) Su ürünlerinin, yaşama ortamları ile birlikte korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması planlı, düzenli ve kontrollü avcılık hizmetlerinin özendirilmesine, desteklenmesine ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla konu ile doğrudan ilgili bakanlıkların kendisinden talep edebileceği hizmetlere olanaklar ölçüsünde yardımcı olur.
6) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesinde gerek duyulabilecek nitelikte personeli yurt içinde ve yurt dışında yetiştirir veya buna ilişkin faaliyetlere katkıda bulunur ve destekler.
7) Dernek kaynaklarını güçlendirmek amacıyla, ilgili kanunlar çerçevesinde, her türlü basılı matbuat, plaket, kokart, rozet, diploma, sertifika, film, dia, video kaset, ses kasedi ve benzeri malzemeyi hazırlar, hazırlatır, temin ve dağıtıman yönelik faaliyetlerde bulunur.
8) Su ve ürünlerinin korunması, geliştirilmesi tanıtılması ve düzenli avcılık için, çalışan kişi ve kurumlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirir, dernek amaçlarının karşılanması amacıyla tesisler kurar, işletir, işlettirir.
9) Uygun koşullarla vereceği kısa, orta ve uzun vadeli kredilerle, su ve ürünlerinin korunması, geliştirilemesi, tanıtılması ve düzenli avcılık için çaba gösteren kişi ve kurumlara bu amaçla ihtiyaç duyacakları maddi desteği sağlar.
10) Yetkili makamların izni ile su ve su ürünleri konularında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara üye olur, bu kuruluşlarla ve derneğin amacına benzer faaliyetlerde bulunan yabancı derneklerle teknik ve idari konularda işbirliği yapar, yardımlaşır.
11) Derneğin amacına benzer faaliyetlerde bulunan yerli kuruluş ve derneklerle işbirliği yara, yardımlaşır.
12) Gerekli hallerde su ürünleri türlerinin yetiştirilmesi, üretilmemesi ve popülasyonunun arttırılması ve ıslahı amacıyla, damızlık, yavru ve yumurta ithal ve ihrac eder.
13) Sportif olta balıkçılığını geliştirmek için gerekli olan üretim ve yetiştirme tesisleri kurar, kiralar, tahsisini sağlar, işletir ve işlettirir.
14) Sportif olta balıkçıları ve balıkçı turistler için sportif balıkçılık organizasyonları yapar.
15) Denizde, akarsu ve göllerde yaşayan hayvanların korunabilmesi, üretilebilmesi, zararlılardan arındırılması için çaba harcar. Bu konularda kurulmuş ve kurulacak olan dernek ve vakıflarla işbirliği yapar, bu vakıflara maddi manevi destek sağlar, onlardan destek alır. Mütekabiliyet esasları çerçevesinde diğer derneklere üye verir, üye alır.
16) Yeni çıkacak su ürünleri ve ilgili diğer yasalarda olta balıkçılığının gerektiği gibi temsili için, toplantılarda etkin olabilecek düzeyde temsilci ile katılım için çaba harcar.
17) Dernek, amaç bölümünde belirtilen temel felsefesi doğrultusuda çıkacak olan tüm yasaları destekleyecektir.
18) Yurt genelinde yayılmış il, ilçe, köy dernekleri, ya da dernek olamamış olta balıkçılarının bir araya gelip etkin bir işlev kazanamamasından dolayı, var olan derneklerin çalışmalarını engellemeksizin, derneğin sloganı olan eğit-üret felsefesi ışığında ekonomik işbirliğini sağlar ve ülke düzeyinde “büyük birliği“ kurmak için gerekli altyapıyı oluşturmaya çaba harcar.
19) Olta balıkçılarına ve diğer ilgililere olta balıkçılığı, su ve su ürünleri konularında eğitim amaçlı yazılı eser geliştirir.
20) Türkiye’de üretilen ya da ithal edilen tarım ilaçları ile tarım gübrelerinin doğaya verdiği zararı önlemek için, var olan üretim proseslerinde değişiklik yapılarak zararsız hale getirilebilmesi için üretici firmalarla mücadeleyi sürdürür. Doğa tarafından yok edilemeyen ve doğal hayatı doğrudan etkileyen katı, sıvı, gaz atıkları doğaya salan kişi ve kuruluşlarla etkin mücadeleyi sürdürür.
21) Hukuksal açıdan avcıların ya da doğa severlerin karşılaştığı problemlerin çözülmesi için birlik ve dernek avukatlarını gerektiğinde görevlendirir.
22) Belirtilen av zaman ve bölgeleri dışında av yapan, kural dışı avcılık yöntemlerini adet haline getiren kişilerle etkin mücadeleyi sürdürür.
23) Avcılığın ve doğa çalışmalarının daha ileri seviyelere getirilmesi için kuruluşların çalışma ve seminerlerine katılır, temsilci alış verişinde bulunur, gerekirse temsilcilik açar.
24) Su ürünleri avcılığının gelişmesi ile ilgili her türlü üretimi destekler, bu üretim sahiplerini, kuruluşları imskanları dahilinde ödüllendirir. Su ürünleri üretiminin daha verimli olmasını sağlayacak, ekonomiye güç katacak her türlü eylemi destekler, bunu teşvik etmek için her sene mütevelli heyetin önereceği dalda ödül verir.
25) Su ürünlerinin ve doğanın korunması, kontrol altına alınması çerçevesinde çeşitli bilimsel çalışmaları organize eder, ülke içindeki üniversitelerin konu ile ilgili kürsüleri ile temasa geçerek, müşterek çalışma yapabilmesini sağlar, ortaklaşa çalışmalar yürütür, projeler oluşturur, bu çalışmaların arkasından bülten ve raporlar yayınlar.
26) Harita Genel Müdürlüğü ile kanunlar çerçevesinde bilgi alışverişine girerek, avcılıkla uğraşan tüm kişi ve kuruluşlardan bilgi edinmek sureti ile ülke düzeyinde bir av ve avlak haritası hazırlar, bunları basar, dağıtımını derneklerine yapar, satar.
27) Her türlü sosyal yardım dernek ve kuruluşlarına maddi yardımda bulunur, manevi destek sağlar. Eğitim amaçlı sosyal tesis alır, satar, kiralar, işletir ve işlettirir.
28) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak dernek, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, tüzel kişiliğinin kazandırdığı tüm hakları kullanır ve tasarruflarını yapar. Eğitim amaçlı kurslar açar. Milli Eğitim Bakanlığı ile temas kurarak eğitim kadrosunu genişletir, derslikler kiralar, eğitim ve tanıtım amaçlı kitap, broşür ve her türlü yayını destekler. Su ürünlerini koruma, geliştirme, üretme alanları ile örnek ve özel avlaklar kurar, bu amaçla uygun nitelikteki arazilerin tahsisini sağlar, gayrimenkul alır, satar, kiralar, tesisler kurar, inşa ettirir.
AVLAK KURMA
Özü ve Tanımı: Olta balıkçısı eğitimine bugüne kadar gerekli önem verilmediğinden ve eğitilmemiş insanların bedelini ödemediği ürünün hasatına orta olma arzusunun önlenememesinden dolayı, değişen dünya içinde de görüldüğü gibi yurdumuzda da su ürünleri popülasyonunda önemli düşüş gözlenmektedir. Av sporunu yapan kişilerle, av malzemesi üretimi, ithalatı ve ticareti ile uğraşan kişi ya da kuruluşların mağduriyetini önlemek, mevcut istihdam alanlarının kapanmamasını sağlamak, avcılıkla uğraşanları mutlu kılmak için olta balıkçılığında özel avlakların kurulması şart haline gelmiştir. Buna bağlı olarak Dernek:
1) Özel avlaklar yasasının çıkarılabilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapar.
2) Su ürünlerini koruyan, üreten ve avlanmasını sağlayan kuruluşlara yardımcı olur. Bunlara “Neyin Nasıl“ yapıldığı konusunda proje yapar, uygulamaya koyar, bu bölgelerin özel avlak yapılabilmesi için gerekli iznin alınmasında resmi makamlarla ve il idare kurulları ile ortak çalışma yapar. Özel avlak amaçlı kuruluşlara başlangıçta gerekirse teşvik verilmesi, karlılık sürecine kadar vergiden muaf tutulabilmesi için her türlü destek ve yadımı yapar.
3) Olta balıkçılığı yapmak isteyen kişilerin eğitimlerine faydalı olacak seminerler açar, yetersiz görülen avcıların bu spora elit birer avcı olarak yeniden kazandırılmasını temin için gerekli eğitimi verir, eğitimli sporcuları avcı kitlesine kazandırır.
4) Doğayı kirleten atıkların geri dönüşümünü sağlayacak, doğanın arınmasını temin için çalışma yapana kişi ve kuruluşları destekler, bunları başarı oranlarına göre ödüllendirir.

DERNEĞİN KURUCULARI
Madde 4. Derneğin ilk kurucuları hepsi T.C. uyruklu aşağıda kimlikleri yazılı kişilerdir.

Üyelik ?artları
Madde 5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes derneğe üyelik için başvurabilir. Bu başvuru, yazılı olup, dernekçe hazırlanmış (Üyelik giriş bildirgesini) doldurmak ve imzalamak suretiyle olur. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Dernekler kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlililerinin üyeliğe kabulü için, ilgili merciden izin almış olmaları şartı aranır. Derneğe yardım amacıyla, bir defada 10.000.000 (onmilyon) liranın üzerinde nakdi yardımda bulunanlar, 10 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliği yapanlara dernekçe düzenlenmiş ONUR BELGESİ verilir; bu kimseler fahri üye olarak yad edilir. Ayrıca derneğe hizmeti geçenlere yönetim kurulu fahri üyelik payesi verilebilir. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir defter tutulur.
Üyelerin Hakları
Madde 6. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı dilekçe ile yapılır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Üyelik aidatı aylık 100.000 TL, yıllık 1.200.000 TL’dir.
Dernekten Çıkarılma
Madde 7. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği vecibe altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılırlar. Yüklendiği aidatı vaadettiği dönemler içinde ve haklı bir neden olmaksızın ödemeyen üyeye önce yazılı bir hatırlatma yapılır. Yazıya rağmen verilen mehil içinde birikmiş aidatını vermeyen üyenin, üyeliğine yönetim kurul kararı ile son verilir. Üye kayıt defterinden kaydı silinir. Dernekten çıkanlar veya çıkarılanlar, dernek malları üzerinde hiç bir hak iddia edemezler.
Derneğin Organları
Madde 8. Derneğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

a) Genel Kurul
Madde 9. Genel Kurul, dernek asil üyelerinden teşekkül eden en yetkili kuruldur. Yetkili kurullların seçilmesi, ana tüzüğün değiştirilmesi hesapların incelenmesi, bütçenin onayı ve derneğin feshi yetkileri genel kurulundur.
Madde 10. Genel Kurul iki yılda bir KASIM ayı içinde yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtıl üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahalli en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.
Gündem
Madde 11. Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler müzakere edilir. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.
Toplantı Yeter Sayısı
Madde 12. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasınınkatılmasıyla toplanır. İlk toplantıya yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Kongre Divanı
Madde 13. Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasında imza ederek toplantı yerine girerler. Kongre dernek başkanı tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır. Yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasından bir başkan ve iki katip seçilerek “Kongre Divanı” teşkil edilir.
Toplantının yönetimi kongre başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.
Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
Madde 14. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafındanq Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgah adresleri bir yazı ile valiliğe bildirilmesi zorunludur.
b) Yönetim Kurulu
Madde 15. Yönetim Kurulu 9 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Seçimler gizli oyla yapılır.Derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu yetkisini devredebilir. Dernek defterlerini usulüne uygun olarak tutmak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak, tüzükteki amaçlara uygun faaliyet göstermek, Genel Kurul kaarlarını uygulamak Yönetim Kurulunun görevidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman seçer.
Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazeret olmaksızın üstüste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer, yerine yedek üyeler sıra ile çağrılır.
c) Denetleme Kurulu ve İç Denetim
Madde 16. Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden kurulur. Derneğin hesapları denetleme kurulu tarafından yılda en az iki defa deneltenerek sonuç bir rapor halinde genel kurula sunulur.
Derneğin Gelirleri
Madde 17. Derneğin gelirleri şunlardır:
a) Üye aidatları,
b) Kendi isteği ile derneğe başvurarak yapılan bağışlar ve ayni yardımlar.
Tutulması Mecburi Defterler
Madde 18. Dernek aşağıdaki defterleri tutar,
a) Üye Kayıt Defteri,
b) Gelen ve Giden Evrak Defteri,
c) Yönetim Kurulu Karar Defteri,
d) Gelir ve Gider Defteri
e) Demirbaş Defteri,
f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri,
g) Kesin Hesap ve Bilanço Defteri.
Bu defterlerin Noterden tasdikli olması gerekir. Yönetim Kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.
Gelir ve Giderler Usül
Madde 19. Dernek gelirleri belgesi ile toplanır. Bu defterler ve belgelerin 5 yıl süre ile saklanması mecburidir. Alındı belgesi, resim mercilerden sağlanamadığı takdirde usulüne uygun olarak dernekçe bastırılıp, yerin en büyük mülki amirine onaylattırıldıktan sonra kullanılır.
Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler, dernek Yönetim Kurulu bir arada belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.
Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır. Dernek saymanına 1.000.000 lirayı geçmemek üzere avans verilmesine yönetim kurulu karar verebilir. Ancak bir oturumda bu avansın mahsubu yapılır.
Tüzük Değişikliği
Madde 20. Tüzük değişikliğine karar verme yetkili Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda, görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin çoğunluğudur.
Tüzük değişikliğinintescil ve ilanı, dernek kuruluşundaki usulü uygun olarak yapılır.
Derneğin Feshi
Madde 21. Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Genel Kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir. Fesih halinde, derneğin mal varlığı, kuruluş amacına uygun vakıf veya derneklere devredilir.

KURUCU ÜYELERİN KİMLİKLERİ

SIRA NO   ADI SOYADI BABA-ANA ADI D.YERİ VE TARİHİ NÜFUSA KAYIT YERİ TABİYETİ İMZA
 
 
ORMAN BAKANLIĞI

2001- 2002

AV DÖNEMİ

MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI


BAZI BAŞLIKLAR

 YASAKLANAN AVLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ

YASAK AV SAHALARI

AVLANILMASINA İZİN VERİLEN TÜRLER

 AVLANMA SÜRELERİ, AVLANMA LİMİTLERİ VE KORUMA ALTINA ALINAN TÜRLER

2001 - 2002 YILI AV DÖNEMİ AV TURİZMİ ESASLARI

  YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN AVLANMALARI

YABANCI AVCILARA UYGULANACAK AV TURİZMİ ÜCRETLERİ

Yerli Avcıların Avlanma Esasları ve Ücretleri

Korunan Türler

 KORUMA ALTINA ALINAN MEMELİ VE KUŞLAR

MİLLİ PARKLAR

HER VAKİT AVLANABİLENLER


 
 

Karar Tarihi : 22.05.2001

Karar No : 66

GİRİŞ :

3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 16. maddesine dayanılarak, Orman Bakanı Prof.Dr.Nami ÇAĞAN başkanlığında, Milli Parklar ve Av -Yaban Hayatı Genel Müdürü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü temsilcileri ve 2 avcı üye ile Merkez Av Komisyonu teşkil edilmiştir.

Merkez Av Komisyon çalışmalarına üyelerin dışında ilgili kamu kurumları ile avcı kuruluşları, üniversiteler ve gönüllü kuruluş temsilcileri müşahit olarak katılmışlardır. Merkez Av Komisyonu, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile bu konuda hazırlanan raporu ve komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve genel hükümleri dahilinde 2001-2002 av dönemi için bütün yurdu kapsayan, aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.
 
 


I- TANIMLAR, AVLANMA SÜRELERİ, AVLANMA LİMİTLERİ VE KORUMA ALTINA ALINAN TÜRLER

Tanımlar

1-Bu kararda geçen;

a) Bakanlık: Orman Bakanlığı’nı
b) Genel Müdürlük:Milli Parklar ve Av -Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü’nü

 1. Başmühendislik:Milli Parklar ve Av_Yaban Hayatı Başmühendisliği’ni
 2. Müdürlük: Orman İşletme Müdürlüğünü
e) Avlanmak: Av vurmaya veya yakalamaya çalışmayı avlamak eylemini gerçekleştirmek üzere hareket etmeyi, ava başlamayı,

f) Avlamak: Bir yabanhayvanını canlı veya ölü olarak ele geçirmeyi ,

g) Canlı Mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yabanhayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı,

h) Tahnit: Yabanhayvanlarının çeşitli usüllerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini,

ı) Av Rehberi: Av Turizmi Yönetmeliği'nde adı geçen "Av Kılavuzlarını",

i) Pompalı Tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri,

j) Yarı Otomatik Tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri,

k) Takoz : Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi,

l) Av Dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmi Gazete'de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi,

m) Av Mevsimi: Belli edilen zamanlarda avlanan I'inci grup av hayvanlarının ava açılmasıyla başlayıp, III' üncü grup av hayvanları avının tamamen sona erdiği süreyi, (15 Ağustos 2001 -24 Şubat 2002),

n) Avlanma Zamanı : Gün doğumundan 1 saat öncesi ile gün batımından 1 saat sonrası arasında kalan zamanı,

o) Gölet: DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan barajlar dışında kalan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen su toplama tesislerini,

ö ) Metris (güme) : Basitçe örülmüş tabii malzemelerle yapılmış basit gizlenme yerini,

ifade eder.

Avlanma Süreleri:

2- 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasına giren av hayvanları avlanma sürelerine göre üç grupta toplanmış ve her grubun avlanma günleritespit edilmi?tir.

Buna göre, av hayvanlarının grupları itibariyle avlanma günleri; Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile sadece aşağıda belirtilen türlerde ve belirtilen tarihlerde Salı günleridir.

I'nci grup av hayvanlarından; bıldırcın, kaya güvercini, tahtalı, üveyik avı;

15 Ağustos 2001 Çarşamba günü başlar,

30 Ocak 2002 Çar?amba günü sona erer,

Ayrıca, 11 Eylül 2001 ile 30 Ekim 2001 tarihleri arasında Salı günlerinde de belirtilen günlük av limiti dahilinde, özel avlanma pulu almak kaydı ile bıldırcın avlanabilir.

II'nci Grup Av Hayvanlarından ; tavşan, tilki, sansar, keklik, kumkekliği ve ada tavşanı avı;

13 Ekim 2001 Cumartesi günü başlar,

30 Ocak 2002 Çarşamba günü sona erer.

Çilkeklik avı bu av mevsiminde yasaktır.

III'üncü grup av hayvanlarından; sakarmeke, yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik çıkrıkçın, kaşıkgaga, macar, tepelipatka, kılkuyruk, karabaşpatka, elmabaş, kadife denizördeği, altıngöz, sakarcakazı, kızkuşu, karatavuk, çulluk, küçük suçulluğu, sultani suçulluğu ve bekasin avı;

13 Ekim 2001 Cumartesi günü başlar,

24 Şubat 2002 Pazar günü sona erer.

Ayrıca 13 Kasım 2001 ile 19 Şubat 2002 tarihleri arasında Salı günlerinde de belirtilen günlük av limiti dahilinde özel avlanma pulu almak kaydı ile yaban ördekleri ve kazlar avlanabilir.

Pasbaş, suna, porsuk, kokarca, gelincik, kıkırlık, bağırtlak ve kakım avı bu av mevsiminde yasaktır. Çulluk avında bek avı bu av mevsiminde yasaktır.

Yukarıdaki gruplara ait memeli hayvanlar ve kuşların familyalar itibariyle Türkçe ve Latince isimleri ek liste I'de belirtilmiştir.

3- Ağır geçen kış şartları gibi olağanüstü hava şartlarında avı, kısmen veya tamamen yasaklamaya veya yeniden açmaya Merkez Av Komisyonu yetkilidir.

Avlanma Limitleri:

4- Avına belli sürelerde izin verilen av hayvanlarının avcı başına, bir av günü için avlanma miktarı: Tilki, tavşan, sansar 1’er adet; adatavşanı, kınalıkeklik, kum kekliği 2’şer çulluk 3 adet; sakarmeke ve yabankazı 3’er adet; yabanördeği 4 adet ( 1 adetten fazla olmamak üzere kılkuyruk dahil) ; bıldırcın 10 adet; üveyik, güvercin ve avına izin verilen diğer türler ise 8’er adet olarak sınırlandırılmıştır.

Bir günden fazla süren avlanmalarda dahi avlanan av hayvanlarının nakil vasıtasında taşınabilecek en fazla miktarı vasıtada bulunan her bir avcı için yukarıda tesbit edilen bir günlük miktarları aşamaz.

Avlanması Bütün Yıl Yasak Olan Türler :

5- Kara Avcılığı Kanunu'nun 2'nci maddesinin III. bendine göre avı yasaklanarak koruma altına alınmış bulunan hayvanlar ile aynı kanunun 3'üncü ve 5'inci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak bu av mevsimi Merkez Av Komisyonu'nca korumaya alınan memeliler ve kuşlar familyalar itibariyle Türkçe ve Latince isimleri Ek Liste II de belirtilmiştir. Bu listedeki hayvanları avlamak, yakalamak ve nakletmek yasaktır.

Bu madde ile avı yasaklanmış bulunan hayvanlardan belli sayıdaki yabankeçisi, çengelboynuzlu dağkeçisi ve ayı’nın, Genel Müdürlükçe tespit edilen sınırları belli avlaklarda av turizmine arz edilmesine ait esaslar, av turizmi bölümünde açıklanmıştır.

Ayrıca; Merkez Av Komisyonu'nca korumaya alınmış türlerin alınan tedbirlere rağmen ziraate ve mala zarar vermeye devam etmeleri halinde, zararlı olanlarının avlanmasına, Genel Müdürlükçe izin verilebilir.

Avlanması Her Vakit Serbest Olan Türler ve Avlanması :

6- Her vakit avlanabilecek av hayvanları; kurt, çakal, yaban domuzu, kuyruksüren, saksağan, kuzgun ve kargadır. Bu hayvanların familyalar itibariyle Türkçe ve Latince isimleri Ek liste III’de belirtilmiştir.

Bek ve yürüyüş avı

Her vakit avlanabilen av hayvanlarını; av mevsimi içindeki avlanma günleri ile av mevsimi dışında herhangi bir günde bek ve yürüyüş avı ile avlanmak isteyen kişiler, Başmühendislik veya bunların bulunmadığı yerlerde Müdürlükten av yeri ve gününü belirten yazılı izin almak zorundadırlar.

Bağ ve bahçelerde ürünleri korumak maksadıyla avlanma bu hükmün dışındadır. Ürünlerini korumak için de olsa, bağ ve bahçeleri korumak durumunda olanlar, yanlarında ancak tek kurşun ve şevrotin fişekleri bulundurabilirler.

Sürek avı;

Av mevsimi içindeki avlanma günlerinde yabandomuzu sürek avı yapmak isteyenler Başmühendislik ile bunların bulunmadığı yerlerde Müdürlüklerden; ava katılacakların isimleri ile av yeri ve gününü belirten yazılı izin almak zorundadırlar.

Av mevsimi içindeki avlanma günleri dışında ve av mevsimi dışındaki her hangi bir günde yabandomuzu sürek avı;

Yabandomuzunun tarım alanlarına zarar verecek sayıda çoğalması halinde, söz konusu alanlarda, mahalli Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatı ile Genel Müdürlük teşkilatı görevlilerince incelenerek hazırlanacak, ava katılacakların isimleri ile av yerini belirtir ortak rapor doğrultusunda, Genel Müdürlükçe izin verilebilir.

Sürek avlarına, yukarıda belirtilen Bakanlık birimleri dışındaki kurumlar izin veremez. Sürek avları; Bakanlık mahalli teşkilatı, mülki idare amirlikleri ve jandarma teşkilatının işbirliği ve denetiminde yapılır. Sürek avına katılan avcıların, av tezkeresi ve avlanma kartını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan bek ve yürüyüş ile sürek avlarında avlanan hayvanları ticari amaçla taşımak isteyenler, izin veren makamdan, nakliye tezkeresi ve en yakın Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il veya ilçe Müdürlüğünden veteriner sağlık raporu almak zorundadırlar.


 


 
 
 

II- YASAKLANAN AVLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ

7 - Aşağıda sayılan;

a) Avlaklarda kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, tuzak kurmak, canlı mühre, çığırtkan, alaca, kafes avı yapmak, kullanmak veya bulundurmak, havalı tüfek ve havalı tabancalar ile avlanmak,

b)Haznesi 2 den fazla fişek alan pompalı ve yarı otomatik yivsiz tüfeklerin her türlü avda kullanılması, avlaklarda ve vasıtada (biçerdöğer, traktör, römork, karavan vb.dahil) bulundurulması, bunlara şarjör takılması, yivli tüfeklerin kuş avında kullanılması ,

Ancak, yivsiz av tüfekleri hazneleri takoz kullanılarak 2 ( iki) fişek alacak hale getirilmeleri şartı ile avda kullanılabilir, avlaklarda ve vasıtada bulundurulabilir.

c) Et ve diğer yem maddelerine zehir karıştırıp avlanmak, bunların avlaklara atılması,

d) Hayvan sesi çıkaran kaset, teyp cihazı ve benzeri her türlü elektronik cihazlarla avlanmak, bunları avlaklarda ve araçta bulundurmak,

e) Yaban domuzu hariç av hayvanlarının, canlı, cansız, et ve tahnit olarak satışı, ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması, pazarlarda ve av malzemesi satan ticarethanelerde, hayvan sesi kaseti, avda kullanılan teyp cihazı ve benzeri her türlü elektronik cihazlar ile kapan, ökse, alaca'nın bulundurulması ve satışı ,

f) Kılıfında veya sarılı olmadan açıkta tüfekle birlikte gece görüş dürbünü veya projektör, far ve lüks lambası gibi her türlü ışık kullanmak, bulundurmak, bu ışıklarla ve gece görüş dürbünü ile avlanmak,

g) Avlanma günleri dışında avlaklarda tüfekle dolaşmak,

h)Yeme alıştırarak avlanmak ile su kuşları hariç olmak üzere metrislerde (gümelerde) ve su başlarında pusu kurmak gibi hileli usullerle avlanmak,

ı) Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık basit gizlenme yerleri hariç olmak üzere, özel mülkiyetteki araziler dahil üstü kapalı, korunaklı gümelerde avlanmak, bu tip gümeleri yapmak veya kurmak,

j) Av tezkeresi almadan tazı, yırtıcı kuş ve ok-yay vasıtası ile avlanmak,

k)Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekne ile su kuşlarını ürkütmek, uçurmak, bir yönde sürmek, havalandırmak, rahatsız etmek, toplu halde bulunan su kuşlarını ürkütecek şekilde yaklaşmak, suya girilerek çevirme avı yapmak,

l) Her türlü motorlu teknede, hareket halinde kılıfsız, açıkta tüfek bulundurmak ve avlanmak,
Baraj gölleri, tabii göller, denizler, lagünler, nehirler, bataklıklar ve sazlıklarda, 9.9 HP.(beygir) gücüne kadar dıştan takma motorlu tekneler ve içten takma pancar tipi motorlu ahşap teknelerle tüfek kılıfında ve boş olarak av mahalline gidilebilir. Bunların dışındaki hertürlü motorlu teknelerle bu yerlere kılıfında ve boş dahi olsa tüfekle girmek veya avlanmak,

m) Otomobil, traktör, motorsiklet , kar motorsikleti ve helikopter gibi motorlu araçlar ile avlanmak, biçerdöver üzerinde ve ekin biçme esnasında avlanmak,

 1. Yabandomuzu bek avı hariç avlanma zamanı dışında avlanmak,
o) Bütün memeli, kuş ve sürüngenlerin erginlerini ve yavrularını yakalamak, yumurtalarını toplamak, yuvalarını bozmak ,

p) Söğütlük, sazlık, kamışlık gibi üreme alanlarında, av ve yaban hayvanlarının, üreme dönemleri olan Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında istihsal yapılması, buraların yakılması veya tahrip edilmesi ,

r) Dalyan ve lâgünlerde bulunan adalarda ve bu adaların 300 metre çevresinde kuşların üreme dönemi olan Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında buralara girilmesi, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre de su ürünleri dahil her türlü istihsal yapılması yasaktır.
s) Anız yakılması ,
t) Orman rejimine giren alanlarda izinsiz avlanmak,köpekle izinsiz dolaşmak, köpek salmak ,

u) Av köpeklerinin (kopay ve tazıların) avlaklarda sahipsiz olarak başıboş bırakılması ile sürülerin yanında bulundurulmasınisan , mayıs aylarında bıldırcınların kuluçka alanlarında av köpekleri ile dolaşmak, köpek eğitimi yapmak ,

v)Yılan, kaplumbağa ve diğer sürüngenlerin canlı olarak yakalanması veya toplanması, (yasaklanan yılan, kaplumbağa ve diğer sürüngenler Ek liste X )

y) Merkez Av Komisyonu Kararı çerçevesinde vurulan yabandomuzu, yabankeçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, kurt, tilki ve çakalın nakliye tezkeresiz taşınması,

Yasaktır.

Bu maddenin (c) fıkrasındaki fiilleri işleyenler 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 25.maddesi gereğince para cezasının yanında ayrıca üç aya kadar hafif hapis cezası ile de tezciye edilirler.

Tabii göller ve sulak sahalar çerçevesindeki köy muhtarları, köylerinde motorsuz sandallarla göle avcı sokmak isteyen kişilerin yazılı başvurularını takiben adlarını, soyadlarını ve adreslerini yazılı olarak Orman Bakanlığı Tesisleri 10 Nolu Ek Bina. 2 Kat 06560 Gazi/ ANKARA adresine bildirmek zorundadırlar. Listede yer almayan kayıkçıların göle avcı sokmaları yasaktır. Göle avcı sokan kayıkçılar avcıların Merkez Av Komisyonu Kararları'na uymalarından sorumludurlar. Avcıların kuralları ihlal etmesi halinde onları göle sokan kayıkçıların bir daha göle avcı sokmaları muhtarlar tarafından yasaklanacaktır.

III- AVLANMANIN YASAKLANDIĞI SAHALAR

8 - Av hayvanlarının korunmaları ve çoğalmaları için;

a) Bakanlıkça tefrik ve tesis edilen ve kararın ekinde belirtilen Yaban Hayatı Koruma Sahaları, Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahaları (Ek liste:4) ile av mevsimi içinde alınacak ve ilan olunacak yeni sahalarda,

b) Etrafı çitle çevrili yaban hayvanı üretme yerleri ve istasyonlarında,

c) Av dönemi içinde ilan edilecek yeni sahalar ile 2873 Sayılı Kanun kapsamında ilan edilen mevcut Tabiatı Koruma Alanları (Ek liste:5) , Milli Parklar (Ek liste: 6) ve Tabiat Parklarında (Ek liste:9)

d) 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamında tesis edilen muhafaza ormanı,

e) Ağaçlandırma, gençleştirme, bakım ve toprak muhafaza sahaları ile arboretumlarda,

f) Orman içi dinlenme yerleri, mesire yerleri ve piknik alanlarında,

g) Özel çevre koruma bölgeleri'nde, ( Tuzgölü özel çevre koruma bölgesinde ek liste:7 ‘ de belirtilen alanda)

h) Av hayvanlarının tabii ortamlarında korunarak çoğalmalarını temin etmek maksadıyla İl Av Komisyonlarınca teklif edilerek Merkez Av Komisyonu'nca yasaklanıp bu kararın ekinde yeralan avlaklarda, (Ek liste : 8)

i) Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu altındaki karayolları haritasında belirtilen yollarda,

j) Kıyıları dahil göletlerde,

k) İl, ilçe, belde, köy ve benzeri meskû n yerlerde ve yukarıda sayılan sahaların sınırlarına 300 metre mesafe içinde,

Avlanmak, (saha görevlilerinin görev esnasındaki tüfekle dolaşmaları hariç olmak üzere) tüfek ve köpekle dolaşmak,

Yasaktır.

Bu maddede belirtilen sahalarda yabandomuzu, kurt, çakal ve tilki ile sonradan yabanileşmiş köpek popülasyonlarının, alanda yaşayan av hayvanlarının çoğalması ve gelişmelerine engel olmaları ile saha civarındaki köylülerin hayvan ve tarım ürünlerine zarar vermeleri halinde durum sahanın statüsü ile ilgili kurum, kuruluşlar ile Genel Müdürlük mahalli teşkilatının müşterek hazırlayacakları bir rapor kapsamındaGenel Müdürlüğün izniyle, mahalli teşkilatın gözetim ve denetimi altında belli sayıda avlanma yapılabilir.

IV - İL VE İLÇE AV KOMİSYONLARINCA ALINAN YASAK KARARLARI

9- Mülki idareler ile il ve ilçe av komisyonları ve muhtarlar, bu av dönemi için bu karara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar. Yasakları kaldıramazlar, yeni izin veremezler.

İl ve ilçe av komisyonu kararları, Merkez Av Komisyonu Kararı'nın yürürlüğe girmesiyle geçersiz olur.

V. AV TURİZMİ

GENEL ESASLAR

10- Av Turizmi İzin Belgesi ; Bakanlık tarafından (A) grubu seyahat acentalarına, av turizmi organizasyonu yapabilmeleri için bir defaya özgü verilir.

"Av Turizmi İzin Belgesi" sahibi seyahat acentaları, Av Turizmi Yönetmeliği gereğince yeter sayıda sertifikalı "Av Organizatörü" ve " Av Rehberi" istihdam etmek zorundadır.

11-Özel Avlandırma İzin Belgesi; Genel Müdürlükçeher av partisi için ayrı olmak üzere, av turizmi izin belgesine sahip seyahat acentalarına ve kişisel başvuru yapan yerli avcılara verilir. Bu belgelerde; av partisine katılacak avcı/avcıların adı-soyadı, avlanacakları yer, avlanma tarihleri ve avlayacakları av hayvanı türleri ve sayıları; yabancı avcılar için düzenlenen belgelerde ise bu bilgilerle birlikte; avcıların uyruğu, yurdumuza giriş ve çıkış yapacakları gümrük kapıları belirtilir.

12- Av Turizmi Yönetmeliği ve bu bölümde açıklanan av turizmi esasları çerçevesinde avlanacak avcılar, Genel Müdürlükçe belirlenen avlaklarda (ağır kış şartları gibi olağanüstü durumlar hariç); Yabankeçisi (Capra aegagrus), Çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra), Kurt (Canis lupus), Yabandomuzu (Sus scrofa), Tilki (Vulpes vulpes), Çakal (Canis aureus) avlayabilirler.

Ayrıca; Genel Müdürlükce tescil edilen özel avlaklarda avlanmak isteyen yabancı turist avcılar için; sadece özel avlaklarda üretilen veya salınan türlerin avlanması amacıyla Av Turizmi İzin Belgesi sahibi seyahat acentalarına Özel Avlandırma İzin Belgesi verilir.

Yukarıda belirtilen yabancı turist avcılar dışında kalan diğer yabancı uyruklu kişilerin, bu bölümde belirtilen esaslardan hangisine tabi oldukları 20. maddede belirtilmiştir.

13- Seyahat acentalarının görevlendirdiği yetkililer, yabancı turist avcıların gümrük kapılarından girişleri sırasında, özel avlandırma izin belgelerini gümrük giriş kapısındaki emniyet makamlarına göstereceklerdir. Bu belgede, adı ve soyadı yazılı olmayan yabancı turist avcılar tüfek ve mermilerini yurdumuza sokamaz ve avlanamazlar.

Seyahat acentaları aracılığıyla yurdumuza gelen ve özel avlandırma izin belgesinde adı- soyadı, uyruğu yazılı yabancı turist avcılar, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un uygulamasına ilişkin yönetmeliğin 42. maddesine göre; beraberlerinde getirecekleri en çok 3 adet değişik çapta yivli ve 3 adet yivsiz av tüfeği ile gerekli aksamını ve her yivli av tüfeği için en çok 50, her yivsiz av tüfeği için de en çok 100 adet mermiyi girişte gümrük makamlarına ibraz ederek pasaportlarına kaydettirmek koşuluyla geçici olarak yurdumuza sokabilirler. Yabancı turist avcılar, getirdikleri yivli ve yivsiz av tüfeklerini ve bunlara ait aksam ile sarfetmedikleri mermileri, yurdumuzu terkederken beraberlerinde yurt dışına çıkarmak zorundadırlar.

14- Kişisel başvuru yaparak avlanmak isteyen yerli avcılar ile seyahat acentaları yaptıracakları avlar için; avlakların bağlı bulunduğu Başmühendisliğe veya Müdürlüğe, Genel Müdürlükçe verilen Özel Avlandırma İzin Belgesini göstermek, kontrol ve denetim amacıyla av partisine refakat etmek üzere Başmühendislikçe veya Orman İşletme Müdürlüğü'nce görevlendirilecek Orman Muhafaza Memuru veya ilgili personeli almak zorundadır.

15- Seyahat acentaları, Av Turizmi Yönetmeliği gereğince; büyük avlarda her iki avcı için bir klavuz; sürek avlarında ise her on avcı için bir postabaşı bulundurmak zorundadır. Ayrıca yerli avcılar ise Bakanlık görevlisi dışında yöre köylerinden rehber veya çantacı almak zorundadır.

Seyahat acentaları, av partisinde görevlendirecekleri av rehberlerini, tercihen yerel avcı kuruluşlarından; sürekçi veya çantacıları ise öncelikle avlak civarına yakın köylerden alacaklardır.

16- Özel avlandırma izin belgeleri, bu belgede kimlikleri belirtilen avcıların katılacakları belli avlaklar ve belli av hayvanı türleri için düzenlenen av partilerine özgü verildiğinden, belgede yazılı avlak ve av hayvanı türleri dışında kesinlikle av yaptırılmayacaktır.

17- Özel avlandırma izin belgelerinde belirtilen tür ve avlaklar dışında av yaptıran ve diğer av turizmi esaslarına aykırı olarak avlandıran seyahat acentalarının, özel avlandırma izin belgeleri ve av turizmi belgeleri iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır, durum Turizm Bakanlığı’na bildirilir.

Ayrıca, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun 27/h maddesi gereğince, Av Turizmi Yönetmeliğine uymayan seyahat acentalarının, bu hatalarının tekerrürü halinde seyahat acentası belgeleri Turizm Bakanlığınca iptal edilecektir.

Av turizmi kapsamında avlanan yerli avcılara, herhangi bir av suçu işlemiş olmaları durumunda av döneminin sonuna kadar, özel avlandırma izin belgesi bir daha verilmez.

Av turizmi kapsamında avlandırılacak yerli ve yabancı avcılar, av tezkereleri ile özel avlandırma izin belgelerinin fotokopilerini avın yapılacağı yerdeki Başmühendislik'ne veya Mühendisliğe ibraz edeceklerdir.


 


 
 

2001 - 2002 YILI AV DÖNEMİ AV TURİZMİ ESASLARI

18- a) Av turizmi organizasyonu kapsamına alınan türlerin; avlanma süresi, yerleri, sayısı, ava katılma ve avlanma ücretleri ile gerekli görülen bazı uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

Avına İzin Verilen Türler ve Yerleri:

Genel Müdürlükce belirlenen ve envanter sonuçlarına göre avına izin verilen yabankeçisi ve çengelboynuzlu dağkeçisinin bulunduğu avlaklar ve sayıları aşağıda belirtilmiştir:
 

AVLAK SAHASI
AVLANILACAK TÜR
AVLANILACAK HAYVAN SAYISI
Niğde-Demirkazık 
Yaban Keçisi
21
Mersin-Tarsus-Cehennemderesi
Yaban Keçisi
21
Adana-Pozantı-Karanfildağı
Yaban Keçisi
15
Mersin-Mut-Kesteldağı
Yaban Keçisi
12
Antalya-Akseki-Gidengelmez
Yaban Keçisi
90
Antalya-Sivridağ
Yaban Keçisi
15
Antalya-Düzlerçamı
Yaban Keçisi
15
Erzincan ili dahilinde
Yaban Keçisi
60
Artvin-Yusufeli
Çengelboynuzlu Dağkeçisi
6
TOPLAM
255

Bu kotaların 2/3'ü yabancı turist avcılara 1/3'ü ise yerli avcılara ayrılmıştır. Yukarıda belirtilen avlaklarla birlikte Müdürlükler itibariyle belirlenmiş avlaklarda; 10 adet kurt ile gelecek; olan avcı sayısı ve avlanılacak sahanın populasyon durumuna göre belirlenecek sayıda yabandomuzu, tilki ve çakal avlattırılacaktır.

Özel avlandırma izin belgeleri; yabankeçisi ve çengelboynuzlu dağkeçisi için 2001-2002 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren başvuru tarihleri dikkate alınarak verilecektir.

8. maddenin (a), (d) ve (e) fıkralarında belirtilen sahalardan muhafaza ormanı olarak ayrılmış sahalar, ağaçlandırma, gençleştirme sahaları ile kota verilen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve diğer avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen Müdürlük görev alanlarındaki avlaklarda av turizmi kapsamında yabandomuzu avına izin verilebilir.

Adana-Akyatan Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda yer alan elektro-şok çitle çevrili Kapıkum ağaçlandırma sahasında Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslarla av turizmi kapsamında yerli ve yabancı avcılara yabandomuzu ve çakal avı izni verilebilir.

Bir avlakta, aynı tarihte bir seyahat acentasının kaç avcısına izin verileceği, Genel Müdürlükçe belirlenecektir.

Yabankeçisi ve çengelboynuzlu dağkeçisi avı yaptıracak seyahat acentaları, talep edecekleri her bir avcı için avlanma bedeli olarak yabankeçisi ve çengelboynuzlu dağkeçisi için 300 ABD Dolarını1 Ağustos 2001 tarihine kadar, avlattıracakları sahaların bağlı bulunduğu Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinin ilgili hesabına yatıracaklardır.

Seyahat acentalarının, aldıkları kotaları kullanmamaları durumunda kota bedeli iade edilmeyecektir. Ancak, avın gerçekleşmesi halinde; ava katılma ve avlanma bedelinin, kota bedelinden fazla olması halinde bu bedel toplam bedelden düşülecektir. Kota bedeli yatırdığı halde kotaların dolması nedeniyle kota verilemeyen acentaların bu bedeli daha sonra bir başka alan veya tür için kullanılır.

Belirlenen kotanın dolması halinde av dönemi içinde başka seyahat acentasına izin verilmeyecektir. Seyahat acentaları aldıkları kotaları başka bir seyahat acentasına devredemezler.

Av hayvanının yaralanmış olması kotanın kullanılması anlamına gelir.

Ava gitmeden mazeret bildiren yerli avcılar ile yabancı turist avcılar için seyahat acentalarının avlanma tarihleri ile ilgili değişiklik talepleri, belirlenen dönem içinde olmak koşuluyla yerine getirilir.

Her avlak için, yerli ve yabancı avcılarla ilgili olarak belirlenen avlattırılacak yabankeçisi sayıları: % 40'ı Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında; %'50'si Aralık ayında; %'10'u ise Mart 2002 ayında olmak üzere talepler doğrultusunda verilecektir.

Ayı populasyonunun fazlalaşarak can ve mal güvenliğini tehdit ettiği durumlarda, Tarım İl Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlük elemanlarınca incelenip, düzenlenen rapor doğrultusunda avına izin verilip verilmeyeceği Genel Müdürlükçe belirlenecektir.

Avlanma Tarihleri:

b) Yabankeçisi ve çengelboynuzlu dağkeçisi avına; 01.08.2001 – 31.12. 2001 ve 01-31 Mart 2002 tarihleri arasında, yabandomuzu, kurt ve çakal avına, 6. madde kapsamında; tilki avına ise II. grup av hayvanlarının açılış ve kapanış tarihleri arasında olmak üzere izin verilebilir.

Avlanma Bedelleri:

c) İzin verilecek bir veya birkaç tür için düzenlenecek av organizasyonlarında; avcı başına, ava çıkılan her av günü için alınacak ava katılma, avlama, yaralama, cezalı av, hatalı boynuz ve trofe bedelleri ile bütün avlarda, avlağın av hayvanlarının korunması karşılığı olarak avın yapıldığı avlağın köy tüzel kişiliklerine verilecek bedeller ABD Doları olarak tablo-1’de belirtilmiştir.


 


 
 
 
 

TABLO-1 YABANCI AVCILARA UYGULANACAK AV TURİZMİ ÜCRETLERİ

  1. Ava Katılma Bedelleri ABD Doları
  AVA KATILMA
  Orman Bakanlığı
  Köy Tüzel Kişiliği
  YABAN DOMUZU (1)
  20
  30
  DİĞER TÜRLER
  40
  20
  ÖZEL AVLAK 
  20
   

   
   
   
 1. Avlama ve Trofe Bedelleri
YABANDOMUZU ABD Doları
BEK AVI BEK AVI
SÜREK AVI
 
ORMAN BAKANLIĞI
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ
ORMAN BAKANLIĞI
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ
Dişi ve 20 kg.'a kadar
25
75
20
60
20.01 kg.'dan büyük ve diş uzunluğu 14 cm.'ye kadar. (2)
75
175
50
130
Diş Uzunluğu
       
14.01-16 cm.
75
225
50
150
16.01-18 cm.
100
250
75
175
18.01-20 cm.
120
280
80
220
20.01-22 cm.
150
350
90
260
22.01-24 cm.
175
425
100
300
24.01-26 cm.
225
575
125
375
26.01 cm. ve üzeri
300
700
150
450
Yaralama
15
35
15
35
Boş Atış
5
15
0
0
         
YABAN KEÇİSİ
Avlama (boynuz uzunluğuna göre) (3)
Orman Bakanlığı
Köy Tüzel Kişiliği
90 cm. (4)
1500
500
+ 1 cm. (5)
50
10
Yaralama
900
100
Cezalı (6)
2500
-
Hatalı Boynuz (7)
500
200
Boş atış (8)
75
25
ÇENGELBOYNUZLU DAĞKEÇİSİ
Avlama
800
300
Yaralama
400
50
Boş atış
75
25
KURT
Avlama

Yaralama

Boş atış

200

100

20

200

100

20

ÇAKAL
Avlama

Yaralama

Boş atış

100

50

10

100

50

10

TİLKİ
Avlama

Yaralama

Boşatış

50

25

5

50

25

5

AYI (izin verildiği taktirde)
Avlama

Yaralama

Boş atış

2000

1000

200

2000

1000

200

1)Yabandomuzu için yeni açılan ve av turizmi altyapısı olmayan alanların av turizmine açılmasını teşvik amacıyla; ava katılma ve avlanmaya ilişkin bedelleri yeniden belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Diş uzunluğu: Sökülmüş dişin diş ucu ile kök dibi arasında kalan dıştan dışa uzunluğu ( Şekil-1),

3)Boynuz ölçümü: Boynuz kökünden boynuz ucuna kadar olan dıştan dışa uzunluk (Şekil-2),

4) Boynuz uzunluğu 90 cm. olan tekeler ile 7 yaşından büyük olupta boynuz uzunluğu 90 cm.'nin altında olan tekeler,

5) Boynuz uzunluğu 90.5 cm.’nin üstünde ise her 1 cm. uzunluk için ilave olarak 60 ABD Doları ( 90.4 cm.'ye kadar 90 cm. olarak işlem görecek; 90.5 ve yukarısı ise 91 cm. olarak kabul edilecektir.),

6) Yabankeçisi avında kaza ile vurulan yavru ve dişiler ile yanlışlıkla vurulan ve 7 yaşından küçük ve boynuz uzunluğu 90 cm.'nin altındaki tekeler,

7) Boynuz uçları çaprazlanarak kilitlenmiş iki boynuz uzunluğunun ¼ oranından fazla farklı veya kırık olması hali,

8) Boş atış: Av hayvanına atılıpta isabet ettirilemeyen her bir atış,

9) Trofe:Yaban hayvanının kafa, boynuz, post ve dişleri.

Şekil-1: Yabandomuzu’nda diş uzunluğu Şekil-2: Yabankeçisi’nde boynuz uzunluğu

ölçümü ölçümü

diş ucu ----- uzunluk--------------------

boynuz

ucu
 
 

kök dibi boynuz kökü

Av turizmi acentaları ve yerli avcılar ava refakat eden Başmühendislik elemanı ile birlikte tanzim edecekleri günlük av raporunu Başmühendisliğe teslim edeceklerdir. Av bildirim formları ise av organizasyonu gerçekleşmemiş olsa dahi 20 gün içerisinde Genel Müdürlüğe ve ilgili Başmühendisliğe göndereceklerdir.

Avlaklarda koruma yapmayan, evcil hayvan sürüsü sokan veya sokulmasını önlemeyen köylere söz konusu bedel ödenmeyecektir. Köylü avcının, usulsüz ve kanunsuz av yapması ve yaptırması halinde bu hareketlerinden dolayı yapılacak yasal işleme ek olarak yukarıda belirtilen bedeller sözkonusu köye ödenmeyecektir. Ayrıca, bu köyler yeter sayıda olmak üzere en az iki av bekçisi görevlendirerek kimliklerini Genel Müdürlüğe bildirecektir.

Seyahat acentaları, düzenledikleri av partilerine katılan yabancı turist avcılardan, ava katılma ve avlama, boş atış, yaralama, hatalı boynuz ve trofe bedellerinin tamamını ( Köy Tüzel Kişiliği payı dahil ) ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak av partisi bitimini izleyen 20 gün içinde ödeme günündeki kur üzerinden Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine yatırmak zorundadırlar.

Gündüz ava çıkan yerli veya yabancı avcının, gece yaban domuzu bek avına çıkması halinde, ayrıca günlük ava katılma ücreti alınacaktır.

2002-2003 av döneminde uygulanacak av turizmi ücretlerini belirlemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar Genel Müdürlükçe 2001 Kasım ayının son haftasında toplantıya çağırılacaktır.

Av Süresi:

d) Av partilerine birbirini izleyen 10 güne kadar izin verilecektir. Avcılar yabandomuzu, tilki ve çakalın haricinde, avına izin verilen türlerden sadece bir adet avlayacaklardır. Yaban keçisi avı yapılan yerde boş kota olduğu taktirde yerli veya yabancı aynı kişiye ikinci bir av izni verilebilir.


 
 


 
 

Yerli Avcıların Avlanma Esasları ve Ücretleri

e) Av turizmi kapsamında avına izin verilen türler için yerli avcılara da kota ayrılacak, avcı başına izin aldığı tür için bir adet olmak koşuluyla (yabandomuzu, tilki, çakal hariç) Genel Müdürlükten alınacak "Özel Avlandırma İzin Belgesi" ile avlanabileceklerdir. Yerli avcılara birbirini izleyen 5 güne kadar avlanma izni verilebilecektir.

Yerli avcılar; yabancı avcılara tablo-1'de uygulanacak bedellerin 1/4'ü oranı karşılığında avlanabilecektir. Yerli avcılar; ava katılma ve avlanma bedeli olarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası ücretini, av partisi bitimini izleyen 20 gün içinde ödeme günündeki kur üzerinden Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine yatırmak zorundadırlar.

Av Hayvanlarının Taşınması:

f) Av turizmi kapsamında yerli ve yabancı avcılar tarafından avlanan yaban hayvanlarının türü, cinsiyeti, yaşı ve trofe özelliklerinin Başmühendislik veya Mühendisliğe tespit ettirilerek kayda geçirilmesi zorunludur. Bu şekilde belirlenen hayvanlar için nakliye tezkeresi düzenlenir. Nakliye tezkeresiz taşınan veya bulundurulan hayvanlar kaçak sayılır ve bunlara ilişkin olarak 17, 35 ve 39. madde hükümleri uygulanır.

Veteriner sağlık raporu almadan ticari faaliyete konu edilen av hayvanları için 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu hükümleri uygulanır.

Avda Kullanılacak Silahlar:

g) Yabandomuzu, kurt, tilki ve çakal avında yivli ya da yivsiz; diğer avlarda ise çapı asgari 6.5 mm. olan yivli av tüfeği veya ok-yay kullanılacaktır.

Trofe ve Etler :

h) Avlanan av hayvanının tamamı avcıya verilecek, trofenin idarece çıkartılması halinde yabancı turist avcılardan 30 ABD Doları karşılığı Türk Lirası trofe çıkartma ücreti alınacaktır.

Av turizmi esaslarına göre yapılan avlanmalardan; hatalı boynuz ve cezalı avlanmalarda 18. madde kapsamındaki bedeller alınır ve vurulan av hayvanlarının trofesi ve etleri avcıya verilir.
 
 
 
 

Av Hayvanları ve Ürünlerinin Ticareti :

ı ) Bakanlıkça ticaretine izin verilen av hayvanı ve ürünleri için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ ndan sağlık raporu alınması zorunludur.

19- Av turizmi kapsamı içinde alınacak ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.


 


 
 

VI- YURDUMUZDA, YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN AVLANMALARI

20- Yurdumuzda devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular ile turist avcıların avlanmaları;

a) Diğer devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde (büyükelçilik, başkonsolosluk ve konsolosluk) görevli olan, diplomatik kimlik (1. sınıf kimlik) sahibi kişiler, karşılıklılık ilkesine bağlı olarak Türkiye'de avlanabilirler. Karşılıklılık ilkesinin uygulanmasında Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü esas alınır.

Bu kişiler av turizmi kapsamında avına izin verilen av hayvanlarını avlamak için, seyahat acentalarına bağımlı olmaksızın Genel Müdürlükten izin almak ve av turizmi bölümünde belirtilen ücretleri ödemek zorundadırlar.

Bu kişiler av tezkeresi alabilmek için Dışişleri Bakanlığı’na başvurmak zorundadırlar. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılmayan başvurularda, başvuru sahibine av tezkeresi verilmez.

b) Devlet Bakanı, Başbakan ve Bakan düzeyinde bulunan resmi yabancı devlet misafirleri;

Bu kişiler, Türkiye'de ücretler dışındaki av turizmi esaslarına bağlı olarak, sadece av turizmine açık olan av hayvanlarını avlayabilirler. Ancak, av izni için seyahat aventalerine bağlı değillerdir. Bu kişilerin av izni, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Genel Müdürlükten alınır. Bu tür davetler yapılmadan önce Genel Müdürlüğün olumlu görüşünün alınmış olması şarttır.

c) Yukarıda (a) ve (b) fıkraları dışında kalan yabancı uyruklu kişiler;

Türkiye'de devamlı oturma izni ve ikametgah tezkeresinde mukim kaydı bulunsa bile yabancı uyruklu olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyrukluları, ikili anlaşmalar gereğince veya herhangi bir şekilde (yabancı ülkelerin diplomatik veya diğer temsilciliklerinde çalışan ancak diplomatik kimlik sahibi olmayanlar dahil) Türkiye'de bulunan yabancı askeri ve sivil personel (ikamet tezkeresinde mukim kaydı olsa bile): Türkiye'de ancak av turizmi esaslarına uygun olarak ve av turizmine açık av hayvanlarını avlayabilirler.

Bu kişilere av tezkeresi verilmez, verilmiş olan av tezkereleri, sürelerinin sonuna kadar "Yivsiz Tüfek Sahiplik Belgesi" niteliğini taşır. Bu kişilerin Türkiye'de av turizmi dışında avlanmaları, avlanmalarına aracı olunması yasaktır.

Ancak; Türkiye'de ikamet eden Batı Trakyalı Türkler ilgili makamlardan alacakları "Türklük Belgesi"ni ibraz etmeleri halinde av tezkeresi alımında Türk vatandaşlarının haklarından yararlanırlar.

d) Yabancı turist avcılar; Bakanlıktan alınmış av turizmi izin belgesine sahip A grubu seyahat acentalaranın, bu avcılar adına her av partisi için ayrı olmak üzere Genel Müdürlükten özel avlandırma izin belgesi almaları halinde, bu acentaların organizasyonu aracılığıyla ve V. bölümde belirtilen av turizmi hükümlerine bağlı olarak avlanırlar. Bu kişilerin av turizmi bölümünde belirlenen türler dışında kalan diğer memeli hayvanlar ile kuşları avlamaları yasaktır.

e) Bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) fıkraları kapsamına giren yabancı uyruklu kişileri, avlanmak amacıyla ava götüren veya birlikte ava giden T.C. vatandaşları, bu yabancıların bu kararda öngörülen izinlerini almış ve av bedellerini (b fıkrası hariç) ödemiş olmalarını kontrol etmek zorundadırlar. Sözkonusu fıkralarda belirtilen izinleri almadan bu kişilerin ava götürülmeleri veya avlanmalarına aracı olunması yasaktır.

f) Bu maddenin (a), (b) ve (c) fıkraları kapsamına giren yabancılar, tescil edilmiş özel avlaklarda salınan türleri de avlayabilirler.

VII - GENEL HÜKÜMLER

Av Tezkereleri :

21- Av tezkereleri , mahalli avcı derneklerinden alınacak talep sahibi kişinin "Avcı" olduğunu belirten belgeye istinaden verilir.

Söz Konusu Belgenin Verilişinde;

a) Mahalli avcı derneğine dilekçe ile başvurulacaktır.

b) Başvuruda bulunan kişilere Bakanlık ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Avcı Eğitimi Protokolü" esasları çerçevesinde mahalli avcı derneklerinin işbirliği ile avcı adaylarına eğitim verilecek ve eğitim sonucunda yapılan sınavda başarılı olanlara sertifika verilecektir.

c) Dernekler, başvuran kişilerden avcılık yapmaya uygun olmayanları avcının ikamet ettiği yerin Av Tezkeresi veren birimine ve Genel Müdürlüğe yazı ile bildirilecektir.

d) Dernek üyesi olsa dahi, kurallara uymadan avcılık yaptığı bilinen kişiye söz konusu belge verilmeyecektir.

e) Bir ilde ve ilçelerinde avcılıkla ilgili dernek bulunmaması halinde en yakın il veya ilçeden avcı olduğuna dair belge alınacaktır.

f) Belirlenen esaslara uymayan veya usulsüzlük yapan derneğin belge verme yetkisi Orman Bakanlığınca iptal edilecek ve İçişleri Bakanlığı'na bildirilecektir.

Bu belge ve verilişi ile ilgili diğer esaslar gerek görüldüğünde tespit edilir.

Görevliler :

22-a) Genel kolluk kuvvetleri ve muhtarlar, Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararı hükümlerine uygun olarak avcılığın sürdürülmesi yönünde, kontrol ve denetimi sağlayacaklardır.

b) Orman muhafaza memurları, 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunu ve 3800 Sayılı Orman Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Orman Muhafaza Memurları Görev Yönetmeliği gereğince bütün yurt sathında (ormanlar, kırsal alanlar, sulak sahalar ve meskun mahallerde) av suçlarını takip etmek, tüfekle dolaşanların tezkere kontrolünü yapmak, usulsüz avlananlar ve tezkeresiz tüfek taşıyanlar hakkında zabıt tanzim etmek ve bu kişilerin tüfekleri, avları, av malzemeleri ve bizzat avda kullanılan vasıtalarına, sadece avlağa ulaşmak için kullanılan araçlar hariç, el koymaya yetkilidirler.

c) 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 20. maddesi gereğince; orman, köy ve kır bekçileri kendi mıntıkalarında bu kanuna aykırı hareket edenleri tüfek, fişek, av malzemesi ve avları ile birlikte yakalamaya ve bunları en yakın karakola, muhtar ve köy ihtiyar heyetlerine teslim etmeye mecburdurlar.

23- Bu kararın 8. maddesinde sayılan sahalar ile köy ihtiyar heyetleri ve yerel avcılık kuruluşlarının teklifi üzerine İl ve İlçe av komisyonlarınca karara bağlanmış olup Merkez Av Komisyonu toplantısında görüşülerek bu kararın ekinde yeralan yasak sahalar dışında kalan avlaklar, 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 8 (B) maddesi hükmü saklı kalmak üzere bütün yurt avcılarına açıktır. Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri ve yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, bu kararın 31. madde hükmüne uymak kaydıyla, yurdun değişik yörelerinden gelen avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanma izni veremezler.

24- Kara Avcılığı Kanunu'nun 8(B) maddesine göre; "sahibinin rızası olmaksızın belediye ve köy sınırları içinde veya dışında içine girilmemesi için etrafı hendek veya sair herhangi bir suretle çevrilmiş veya ekilmiş yerlerle hususi avlanma yerleri ve av hayvanı üretme yerleri, yoncalık veya bunun gibi yetiştirilen çayırlarla, muhafaza işareti konmuş çayırlar, bağ, bahçeler ve fidanlıklarda" avlanmak yasaktır.

25- Merkez Av Komisyon Kararı'nın uygulanmasından, il ve ilçe komisyon başkanlıklarını kanunen uhdelerinde bulunduran valiler ve kaymakamlar sorumludur.

Diğer Yasaklar, Kısıtlama ve İzinler :

26-a) Genel Müdürlükten izin almaksızın yaban hayvanları ile ilgili halkalama ve markalama çalışması yapılamaz.

b) Bütün sulak sahalarda ekolojik özellikleri değiştirebilecek çalışmalar yapılamaz.

Av ve yabanhayvanlarının yaşama ortamlarını ve bu ekosistemlerin özelliklerini değiştirecek veya etkileyecek çalışmalar ile 1/25.000 ölçekli çevre düzeni imar planları veya bu ölçekte kararlar getiren planlar için Bakanlığın olumlu görüşü alınır. Bakanlığın olumlu görüşü alınmadan bu planlar onanamaz.

Bu maddeye aykırı davranan kişi ve kuruluşlar hakkında orman idareleri tarafından yasal işlem yapılacaktı. Bu tür davranışların yaban hayatına ve av hayvanlarına verdiği zarar bilirkişi tarafından bir raporla saptanarak, 39. maddede belirtilen miktarlar üzerinden suçluya ayrıca tazmin ettirilecektir.

c) Çobanlar, sürü güden kişiler ve arıcılar savunma amacı ile yanlarında bulunduracakları tüfeklerde tek kurşun ve şevrotin fişeklerinden başka fişek bulunduramazlar. Göçerlerin keçi otlatması muhtarlar tarafından denetlenecektir.

27- Yabandomuzu sürek avı hariç, içinde 10 kişiden fazla avcı bulunan vasıtalarla avlanmak üzere avlaklara girilemez.

28- 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na, Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Ticaretine Dair Sözleşme (CITES) kapsamındaki türlerin, bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak, ayrıca 797 Sayılı Kanunla kabul edilen Uluslararası Kuşları Koruma Antlaşması ve Avrupa Konseyi Yaban Yaşamının ve Tabii Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi'ne de dayanılarak koruma altına alınan bütün hayvanların, bunların tahnitlerinin, deri, post, boynuz vs. aksamının dernekler ve işyerlerinde ne maksatla olursa olsun bulundurulması, alımı ve satımı yasaktır.

Bu hüküm gereğince zaptolunan av hayvanları etleri 35. maddeye göre işlem görür.

Avı yasak olmayan veya belli sürelerde avlanan av hayvanlarını tahnit eden veya tabaklayan kişi veya işyerleri, kendilerine getirilen avların sahiplerinin adı, soyadı, adres ve varsa telefonları ile ilgili kayıtları tutmak zorundadırlar.

90/234 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; korunan hayvanlar ile avına belli sürelerde izin verilen av hayvanlarından tilki, sansar ve yabantavşanı haricinde bulunanların et, post, boynuz ve tahnitleriyle, canlı, cansız tümünün ihracı yasaktır. Avı bütün yıl serbest av hayvanları ile tilki, sansar ve yaban tavşanının veya postlarının ve derilerinin ham veya işlenmiş olarak veya bunlardan mamül konfeksiyonun, ayrıca özel avlaklarda ve özel istasyonlarda üretilen av hayvanları etlerinin yurt dışına çıkarılması Bakanlığın iznine bağlıdır.

29- Yaban Hayvanı Özel Üretme Çiftlikleri, Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar dahilinde verilecek izinle kurulur.

Yabancı egzotik türlerden ülkemizin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde ve doğal türlerimize zarar vermeyecek olanların üretimine izin verilebilir. Özel üretme çiftlikleri ve hayvanat bahçelerinde üretimine izin verilen egzotik türler ile keklik, sülün v.b yerli av hayvanları ancak Genel Müdürlüğün izniyle ve belirleyeceği esaslar dahilinde üretilip markalanmış veya halkalanmış olarak satılabilir. Bunların doğaya salınması söz konusu olduğu taktirde Genel Müdürlükten ayrıca izin alınmak zorunludur.

30- Merkez Av Komisyonu Kararı çerçevesinde yaptırılan avlarda vurulan, nakliye tezkeresi ve veteriner sağlık raporu ile taşınan yabandomuzu eti, mevcut yasalar çerçevesinde iç piyasada değerlendirilebilir. İhracına ise Genel Müdürlükce izin verilebilir. Ayrıca izin verilen yaban domuzu etinin ihraç edilebilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ na bağlı birimlerden veteriner sağlık raporu sertifikası alınması zorunludur. Satış veya bulundurma sırasında zaptolunan canlı ve cansız av hayvanları ve etleri 35. madde hükümlerine tabi tutulur.

Silahların Taşınması :

31- Av silahlarının nakil vasıtalarında (biçerdöver, traktör, römork, karavan vb. dahil) boş olarak torba veya kılıf içinde veya araçların bagajında taşınıp nakledilmesi zorunludur.

32- Tazı, sertifikalı av atmacası, ok-yay ile avlanmak isteyenler av tezkeresi almak zorundadırlar.

1994 -1995 av mevsiminde bir defaya özgü olmak üzere Genel Müdürlükce halkalanmış ve kayıtlı av atmacalarından ölen, kaçan veya salınmış olan atmaca sahiplerinin sertifikaları geçersizdir.

Avlanma Hakkının Kullanılması, Avlanma Bedeli İzni :

33- 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 17/A maddesine göre soyu azalmış veya belli ortamlarda tükenmiş faydalı av hayvanlarının çoğalması ve yeniden türetilmesi için icap eden tedbirlerin alınmasında kullanılmak üzere 2001 - 2002 av dönemi için tespit edilen avlanma ve özel avlanma bedeli aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

Merkez Av Komisyonu Kararı çerçevesinde ava izin verilen alanlarda avlanmak isteyen ve geçerli bir av tezkeresine sahip avcılardan;

 1. Avcı derneğine üye olanlar; 20.000.000 Tl.
 2. Avcı derneğine üye olmayanlar; 40.000.000 Tl, tutarındaki avlanma bedelini,
Ayrıca, Merkez Av Komisyonu Kararında belirlenen tarihler arasında Salı günleri belirlenen türleri avlamak isteyen avcılardan;

c) Avcı derneğine üye olanlar 10 milyon Tl,

d) Avcı derneğine üye olmayanlar 20 milyon Tl, özel avlanma bedelini,

Ziraat Bankası şubelerine veya Bakanlık döner sermaye hesabına 15 / Ağustos / 2001 tarihine kadar yatırarak avlanma pulu ihtiva eden avlanma kartı almak ve bunu denetimlerde göstermek zorundadırlar.

Belirlenen tarihler arasındaki Salı günleri belirlenen türleri avlamak isteyenler özel avlanma bedeli ile birlikte avlanma bedelini de yatırmak ve avlanma kartı almak zorundadırlar.

Bu tarihten sonra başvuranlar yukarıda belirtilen bedelleri %50 fazla ödemek zorundadır.

Arazide yapılan kontrollerde avlanma kartı olmayanın tüfeğine el konulur ve avdan men edilir. Bunlar avlanma bedelini 3 misli olarak ödedikleri takdirde el konulan tüfekleri iade edilir.

Avlanma bedellerinden toplanan gelirin tamamı av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimi için gerekli çalışmalarda kullanılır.Yapılan harcamaların raporu bir sonraki yılın Merkez Av Komisyonu toplantısında sunulur. Avlanma kartının ve avlanma pulunun şekli, rengi, nereden alınacağı gibi hususlar Genel Müdürlükçe düzenlenir.

34- Değişik bölgelere ava giden avcılardan özel avlak olarak ayrılmış ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda, özel şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır. Bu tür fiiller Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre cezayı gerektiren suçlardandır.

Av Suçlarında El Konulan Av Hayvanlarının Değerlendirilmesi :

35- Zamansız ve usulsüz avlanan av hayvanları ile avlanan koruma altındaki av hayvanlarından zapt olunanlar mahkeme ilâ mı gereğince işlem görür. Et olarak değerlendirilebileceklerin mahkeme neticesine kadar muhafazası mümkün değilse, en yakın veteriner hekimine, veteriner hekimin bulunmaması halinde hükümet, belediye ve sağlık merkezi tabiblerinden birine veya devlet hastahanesine muayene ettirmek suretiyle insan gıdası olarak tüketiminde mahzur görülmeyenlerin etleri derhal Başmühendislik veya Müdürlük marifetiyle açık arttırma veya pazarlık suretiyle satılır. Satışına ait bir zabıt varakası tanzim edilerek satış bedeli tahkikat sonucuna kadar orman sorumlu saymanlığı veya sayman mutemetliği emanet hesabına yatırılır. Bu paralar mahkeme ilamı gereğince işlem görür. Canlı olarak zaptolunan av hayvanları ve diğer yabanhayvanları, durumları uygun olanlar, bekletilmeden doğaya salınır. Bu durum bir tutanakla saptanır. Doğaya salınan hayvanlara yapılan bakım ve tedavi masrafları yasal faizi ile birlikte sorumlusuna tazmin ettirilir.

Tüfeklerin Müsaderesi :

36- Türk Ceza Kanunu'nun 36. maddesine göre, av suçu işleyen avcıların sahibi bulunduğu suçta kullanılan tüfekleri, av malzemeleri bizzat avda kullanılan vasıtaları, sadece avlağa ulaşmak için kullanılan araçlar hariç, mahkemelerce (Kara Avcılığı Kanunu'nun 21. madde hükmü hariç) müsadere edilir.

Özel Avlaklar :

37- Bakanlığın 17.ll.l988 tarih ve MP.2.ÖZ.AVL./59 sayılı olur'u ile 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na uygun olarak belirlenen esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlükce izin verilen özel avlaklarda üretilip salınan av hayvanlarının avlanma süre ve limitleri özel avlak sahiplerince belirlenir.

Avlak İşletmesi ve Katılım :

38-Bakanlıkça uygun görülen yerlerde, Genel Müdürlük, köy tüzel kişilikleri ile avlak kurabilir. Söz konusu avlakların kuruluşu, yeri ve işletme esasları, avlanacak türler, ücret alınması ve miktarı ile ilgili diğer hususlar Genel Müdürlükçe belirlenir. Bu avlaklarda izinsiz avlanmak yasaktır.

Tazminatlar :

39-Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararı'na aykırı hareket edenler hakkında bu kanun ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

Buna ilaveten koruma altında bulunan ve belli edilen zamanlarda avına izin verilen av hayvanlarının kanunsuz olarak avlanması ile devletimizin bu yöndeki kaybı, suçluya ayrıca tazmin ettirilir.

Tazminata esas av ve yabanhayvanının değeri; avlanma bedeli, et değeri, söz konusu hayvanın bir adedinin üretimi için yapılan masraf, istikbaldeki değeri, vurulan hayvanın eksilmesiyle yaşama ortamında meydana gelecek tahribat dikkate alınarak aşağıda belirtilmiştir.

Korunan ve belli sürelerde avlanan av hayvanlarının kanunsuz olarak (canlı olarak yakalanması dahil) avlanması veya yumurtalarının toplanması halinde suçludan tazmin ettirilmek üzere hazırlanacak tazminat raporuna esas olan av hayvanlarının değeri:


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Korunan Türler:
 2. TÜR ADI
  1 ADEDİ İÇİN TAZMİNAT BEDELİ (TL)
  Fok, akdeniz foku, foça ayı balığı
  4.000.000.000 
  Geyik, alageyik, yabanoyunu, ayı, yabankeçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, karaca, ceylan
  3.000.000.000
  Susamuru, yabankedisi, karakulak,vasak
  2.000.000.000
  Şahin, doğan, kartal
  3.000.000.000
  Diğer yırtıcı kuşlar
  1.000.000.000
  Toy, yabanhorozu,urkeklik, mezgeldek, sülün, turaç 
  1.000.000.000
  Porsuk, gelincik, kokarca,kakım, sincap
  250.000.000
  Pelikan, turna, flaminge, leylek, balıkçıllar, kuğu,
  1.000.000.000
  Çil, kervançulluğu, korunan yaban ördekleri, yaban kazları
  250.000.000
  Avı bütün yıl yasak olan diğer türler
  200.000.000
 3. Belli sürelerde avlanmasına izin verilen türler;
Tilki, sansar
300.000.000
Keklik, kumkekliği, tavşan, yaban kazları, yaban ördekleri, güvercin, üveyik, çulluk, kızkuşu
200.000.000
Bıldırcın, suçullukları ve diğerleri
75.000.000

(a) ve (b) şıklarında belirtilen ve

Yukarıdaki kuş türlerinin yumurtaları: Yukarıda belirtilen bedellerin % 5’i kadarı.

Yabancı uyruklu avcılar için tesbit edilen bu değerlerin 5 misli uygulanır.

Alınan tazminatlar Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir.
 
 

Fahri Av Müfettişliği :

40- Bakanlıkça belirlenecek kişilere fahri av müfettişliği görev ve ünvanı verilebilir.

Fahri av müfettişleri bu karara göre suç sayılan fiilleri işleyenler hakkında işlem yapmak üzere Genel Müdürlükçe kendilerine verilen tutanağı düzenleyerek en geç bir hafta içinde görev alanındaki Başmühendisliğe teslim etmek mecburiyetindedirler. Bu hizmet fahri ve ücretsizdir.

Fahri av müfettişlerinin seçimi, eğitimi, görev ve yetkileri ile çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça belirlenir.

Kararın İlamı, Basımı ve Dağıtımı:

41- Merkez Av Komisyonu Kararı’nın özeti Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kanalı ile radyodan, tam metni ise Resmi Gazete’ de yayımlanacaktır.

42- İşbu kararın kitapçık halinde ve ekinde il ve ilçeler itibarı ile ava yasak sahaları gösterir haritalarla birlikte Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü'nce bastırılarak Genelkurmay Başkanlığı'na, Adalet, Orman, Çevre, Tarım ve Köyişleri, İçişleri, Dışişleri, Turizm, Maliye Bakanlıkları'na, Valiliklere, Orman, Ziraat ve Veteriner Fakülteleri'ne, Ziraat Odaları'na, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne ve avlanma kartı olan avcılara bedelsiz dağıtılacaktır. Bu kararı her avcı avlanırken yanında taşımakla mükelleftir.

VIII - YÜRÜRLÜK

43- Bu Karar, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki Merkez Av Komisyonu Kararı'nın Resmi Gazete de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır.
 
 


 

LİSTE I


 

BELLİ EDİLEN ZAMANLARDA

AVLANILMASINA İZİN VERİLEN TÜRLER


MEMELİLER  MAMMALIA
Tavşangiller  Leporidae
Tavşan  Lepus capensis
Adatavşanı  Oryctolagus cuniculus
Köpekgiller  Canidae
Tilki  Vulpes vulpes
Sansargiller  Mustelidae
Kayasansarı  Martes foina
Ağaçsansarı  Martes martes
KUŞLAR  AVES
Ördekgiller  Anatidae
Sakarca Anser albifrons
Yeşilbaş  Anas platyrhynchos
Bozördek  Anas strepera
Fiyu  Anas penelope
Kirik, Çamurcun  Anas crecca
Çıkrıkçın  Anas querquedula
Kaşıkgaga (kepçel)  Anas clypeata
Macar  Netta rufina
Tepelipatka  Aythya fuligula
Karabaşpatka  Aythya marila
Elmabaş  Aythya ferina
Kadife denizördeği  Melanitta fusca
Karaördek  Melanitta nigra
Altıngöz  Bucephala clangula
Kılkuyruk Anas acuta
Sülüngiller  Phasianidae
Bıldırcın  Coturnix coturnix
Kınalıkeklik  Alectoris chukar
Kumkekliği  Ammoperdix griseogularis
Yağmurkuşugiller  Charadriidae
Kızkuşu  Vanellus vanellus
Sutavuğugiller  Rallidae
Sakarmeke  Fulica atra
Çullukgiller  Scolopacidae
Çulluk  Scolopax rusticola
Küçük suçulluğu  Lymnocryptes minimus
Bekasin  Gallinago gallinago
Sultani suçulluğu  Gallinago media
Güvercingiller  Columbidae
Kayagüvercini  Columba livia
Tahtalı  Columba palumbus
Üveyik  Streptopelia turtur
Karatavukgiller 

(Ardıçkuşugiller) 

Turdidae
Karatavuk  Turdus merulaYURDUMUZDA KORUMA ALTINA ALINAN

MEMELİ VE KUŞLARIN LİSTESİ (EK LİSTE 1)


MEMELİLER

Geyikgiller Cervidae

Alageyik Cervus dama

Geyik Cervus elaphus

Karaca Capreolus capreolus

Gevişgetirenler Bovidae

Yaban keçisi (Dağ keçisi) Capra aegagrus

Çengel boynuzlu Dağkeçisi Rupicapra rupicapra asiatica

Yaban Koyunu Ovis orientalis anatolica

Ceylan Gazella subgutturosa

Ceylan, Ahu Gezella dorcas

Kedigiller Felidae

Yaban Kedisi Felis silvestris

Sazlık Kedisi Felis chaus

Vaşak Felis lynx

Karakulak Felis caracal

Anadolu Parsı,Leopar Panthera pardus

Ayıgiller Ursidae

Ayı Ursus actor

Sansargiller Mustelidae

Gelincik Mustela navalis

Kokarca Mustela putorius

Kakım Mustela erminea

Alaca Kokarca Vormela peregusna

Porsuk Meles meles

Su Samuru Lutra lutra

Sincapgiller Sciuridae

Avrupa Sincabı Sciurus vulgaris

Anadolu Sincabı Sciurus anomalus

Fokgiller Phocidae

Akdeniz Foku Monachus monachus

Kirpigiller Erinaceidae

Kirpi Erinaceus concolor

Uzunkulaklı Kirpi Hemiechinus auritus

Oklukirpigiller Hystricidae

Oklukirpi Hystrix indica

Yarasagiller Chiroptera

Mısır Meyve Yarasası Rousettus egyptiacus

Nalburunlu Büyükyarasa Rhinolophus ferrumequinum

Nalburunlu Kuçükyarasa Rhinolophus hipposidero

Akdeniz Nalburunluyarasa Rhinolophus euryale

Rhinolophus mehely

Rhinolophusblasii

Bıyıklı Yarasa Myotis mystacinus

Myotis brandti

Kirpili Yarasa Myotisemerginatus

Saçaklı Yarasa Myotis nattereri

Büyükkulaklı Yarasa Myotis bechsteini

Farekulaklı Büyük Yarasa Myotis myotis

Myotis blythi

Su Yarası Myotis daubentoni

Uzunayaklı Yarasa Myotis capaccinii

Cüce Yarasa Pipistrellus pipistrellus

Pürtüklü Yarasa Pipistrellus nathusii

Beyazyakalı Yarasa Pipistrellus kuhlii

Pipistrellus savii

Küçük Akşamcı Yarasa Nyctalus leisleri

Akşamcı Yarasa Nyctalus noctula

Büyük Akşamcı Yarasa Nyctalus lasiopterus

Akdeniz Genişkanatlı Yarasa Eptesicus bottae

Genişkanatlı yarasa Eptesicus serotinus

Uzunkulaklı Yarasa Otonycteris hemprichi

Sakallı Yarasa Barbastella barbastellus

Kahverengi Uzunkulaklı Yar. Plecotus auritus

Gri Uzunkulaklı Yarasa Plecotus austriacus

Uzunkanatlı Yarasa Miniopterus schreibersi

KUŞLAR

Gaviidae D Dalgıçkuşugiller  
Kızılgerdanlı Dalgıç G Gavia stellata
Karagerdanlı Dalgıç Gavia arctica
Buz Dalgıcı Gavia immer
Podicipedidae Batağangiller  
Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis
Bahri Podiceps cristatus
Kızılboyunlu Batağan Podiceps grisegena
Kulaklı Batağan Podiceps auritus
Karaboyunlu Batağan Podiceps nigricollis
Procellaridae    
Boz Yelkovan Calonectris diomedea 
Yelkovan Puffinus yelkouan
Hydrobatidae Fırtınakuşugiller
Fırtınakuşu Hydrobates Pelagicus
Sulidae    
Sümsükkuşu Morus Bassanus
Phalacrocoracidae Karabatakgiller  
Karabatak Phalacrocorax Carbo
Tepeli Karabatak Phalacrocorax aristotelis
Küçük Karabatak* Phalacrocorax pygmeus
Anhingidae    
Yılanboyun* Anhinga  rufa
Pelecanidae Pelikangiller  
Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus
Tepeli Pelikan* Pelecanus crispus
Ardeidae Balıkçılgiller  
Balaban Botaurus stellaris
Küçük Balaban Ixobrychus minutus
Gece Balıkçılı Nycticorax Nycticorax
     
Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides
Sığır Balıkçılı Bubulcus  ibis
Küçük Akbalıkçıl Egretta  garzetta
Büyük Akbalıkçıl Egretta  alba
Gri Balıkçıl Ardea cinerea
Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea
Ciconiidae Leylekgiller  
Sarıgagalı Leylek Mycteria ibis
Kara Leylek* Ciconia nigra
Leylek Ciconia ciconia
Thereskionithidae    
Çeltikçi Plegadis falcinellus
Kelaynak* Geronticus eremita
Kaşıkçı* Platalea leucorodia
Phoenicopteridae    
Flamingo Phoenicopterus ruber
Anatidae Ördekgiller  
Kuğu Cygnus  olor
Küçük Kuğu Cygnus  columbianus
Ötücü Kuğu Cygnus  cygnus
Tarla Kazı Anser fabalis
Küçük Tarla Kazı Anser Brachyrhynchus
Küçük Sakarca* Anser erythropus
Boz Kaz Anser anser
Akyanaklı Kaz Branta leucopsis
Yosun Kazı Branta bernicla
Sibirya Kazı Branta ruficollis
Nil kazı Alopochen aegypticus
Angıt* Tadorna ferruginea
Suna* Tadorna tadorna
Büyük Çamurcun Anas falcata
Yaz Ördeği* Marmaronetta angustirostris
Pasbaş Patka* Aythya nyroca
Pufla Somateria mollissima
Telkuyruk Clangula hyemalis
Sütlabi Mergus albellus
Tarakdiş Mergus serrator
Büyük Tarakdiş Mergus merganser
  Oxyura jamaicensis
Dikkuyruk* Oxyura leucocephala
Accipitridae Kartalgiller  
Arı Şahini Pernis apivorus
Tepeli arı şahini Pernis ptilorhyncus
Ak Çaylak Elanus caeruleus
Kara Çaylak Milvus migrans
Kızıl Çaylak Milvus milvus
Akkuyruklu Kartal* Haliaeetus albicilla
Sakallı Akbaba* Gypaetus barbatus
Küçük Akbaba Neophron percnopterus
Kızıl Akbaba* Gyps fulvus
Kara Akbaba* Aegypius  monachus
Yılan Kartalı Circaetus gallicus
Saz Delicesi Circus aeruginosus
Gökçe Delice Circus cyaneus
Bozkır Delicesi Circus macrourus
Çayır Delicesi Circus pygargus
Çakırkuşu Accipiter gentilis
Atmaca Accipiter nisus
Yoz Atmaca Accipiter brevipes
Şahin Buteo buteo
Kızıl Şahin Buteo rufinus
Paçalı Şahin Buteo lagopus
Küçük Orman Kartalı Aquila pomarina
Büyük Orman Kartalı Aquila clanga
Bozkır Kartalı Aquila nipalensis
Şah Kartal* Aquila heliaca
Kaya Kartalı Aquila chrysaetos
Küçük Kartal Hieraaetus pennatus
Tavşancıl Hieraaetus fasciatus
Balık Kartalı Pandion haliaetus
Falconidae Doğangiller  
Küçük Kerkenez* Falco naumanni
Kerkenez Falco tinnunculus
Ala Doğan Falco vespertinus
Boz Doğan Falco columbarius
Delice Doğan Falco subbuteo
Ada Doğanı Falco eleonorae
Gri Doğan Falco concolor
Bıyıklı Doğan Falco biarmicus
Ulu Doğan Falco cherrug
Gök Doğan Falco peregrinus
  Falco pelegrinoides
Tetraonidae Orman 

Tavuğugiller

 
Orman Horozu* Tetrao tetrix
Huş Tavuğu Tetrao mlokosiewiczi
Phasianidae Sülüngiller  
Urkeklik Tetraogallus caspius
Turaç Francolinus francolinus
Çilkeklik Perdix perdix
Sülün Phasianus colchicus
Rallidae Sutavuğugiller  
Su Kılavuzu Rallus aquaticus
Benekli Sutavuğu Porzana porzana
Bataklık Sutavuğu Porzana parva
Küçük Sutavuğu Porzana pusilla
Bıldırcın Kılavuzu* Crex crex
Saztavuğu Gallinula chloropus
Sazhorozu* Porphyrio porphyrio
Gruidae Turnagiller  
Turna Grus grus
Ak Turna Grus leucogeranus
Telli Turna Anthropoides virgo
Otitidae Toygiller  
Mezgeldek* Tetrax tetrax
Yakalı Toy* Chlamydotis undulata
Toy* Otis tarda
Haematopodidae    
Poyrazkuşu Haematopus ostralegus
Recurvirostridae    
Uzunbacak Himantopus himantopus
Kılıçgaga Recurvirostra avosetta
Dromadidae    
Yengeç Yağmurcunu Dromas ardeola
Burhinidae    
Kocagöz Burhinus oedicnemus
Çölkoşarı Cursorius cursor
Glareolidae    
Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola
Karakanatlı Bataklıkkırlangıcı Glareola nordmanni
Charadriidae    
Küçük Halkalı Cılıbıt Charadrius dubius
Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula
Akça Cılıbıt Charadrius alexandrinus
Büyük Cılıbıt Charadrius leschenaultii
Doğu Cılıbıtı Charadrius asiaticus
Dağ Cılıbıtı Charadrius morinellus
Küçük Altın Yağmurcun Pluvialis fulva
Amerikan 

Altın Yağmurcun

Pluvialis dominica
Altın Yağmurcun Pluvialis apricaria
Gümüş Yağmurcun Pluvialis squatarola
Mahmuzlu Kızkuşu Vanellus spinosus
Büyük Kızkuşu Vanellus indicus
Sürmeli Kızkuşu Vanellus gregaria
Akkuyruklu Kızkuşu Vanellus leucura
Scolopacidae Çullukgiller  
Büyük Kumkuşu Calidris canutus
Ak Kumkuşu Calidris alba
Küçük Kumkuşu Calidris minuta
Sarıbacaklı Kumkuşu Calidris temminckii
  Calidris fuscicollis
Kızıl Kumkuşu Calidris ferruginea
Karakarınlı Kumkuşu Calidris alpina
Sürmeli Kumkuşu Limicola falcinellus
Döğüşkenkuş Philomachus pugnax
Çamurçullğu Limosa limosa
Kıyı Çamurçullğu Limosa lapponica
Sürmeli Kervançulluğu Numenius phaeopus
İncegagalı Kervançulluğu Numenius tenuirostris
Kervançulluğu Numenius arquata
Kara Kızılbacak Tringa erythropus
Kızılbacak Tringa totanus
Bataklık Düdükçünü Tringa stagnatilis
Yeşilbacak Tringa nebularia
Yeşil Düdükçün Tringa ochropus
Orman Düdükçünü Tringa glareola
Sarıbacak  Xenus cinereus
Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos
Benekli Düdükçün Actitis macularia
Taşçeviren Arenaria interpres
Phalaropididae    
Büyük Denizdüdükçünü Phalaropus tricolor
Deniz Düdükçünü Phalaropus lobatus
Kızıl Denizdüdükçünü Phalaropus fulicarius
Stercorariidae    
Kütkuyruklu Korsanmartı Stercorarius pomarinus
Korsanmartı Stercorarius parasiticus
Uzunkuyruklu Korsanmartı Stercorarius longicaudus
Büyük Korsanmartı Stercorarius skua
Laridae    
Kızıldeniz Martısı Larus leucophthalmus
Büyük Karabaş Martı Larus ichthyaetus
Akdeniz Martısı Larus melanocephalus
Küçük Martı Larus minutus
Karabaş Martı Larus ridibundus
İncegagalı Martı Larus genei
Ada Martısı* Larus audouinii
Küçük Gümüş Martı Larus canus
Karasırtlı Martı Larus fuscus
Van Gölü Martısı Larus armenicus
Gümüş Martı Larus cachinnans
Kutup Martısı Larus hyperboreus
Büyük Karasırtlı Martı Larus marinus
Karaayaklı Martı Rissa tridactyla
Sternidae    
Gülün Sumru Sterna nilotica
Hazar Sumrusu Sterna caspia
Tepeli Sumru Sterna bengalensis
Karagagalı Sumru Sterna sandvicensis
Sumru Sterna hirundo
Kuzey Sumrusu Sterna paradisaea
Küçük Sumru Sterna albifrons
Bıyıklı Sumru Chlidonias hybridus
Kara Sumru Chlidonias niger
Akkanatlı Sumru Chlidonias leucopterus
Pteroclidae Bağırtlakgiller  
Benekli Bağırtlak Pterocles senegallus
Bağırtlak Pterocles orientalis
Kılkuyruk Bağırtlak

(Kıkırlık)

Pterocles alchata
Paçalı Bağırtlak Syrrhaptes paradoxus
Columbidae Güvercingiller  
Gökçe Güvercin Columba oenas
Kumru Streptopelia Decaocto
Küçük Kumru Streptopelia Senegalensis
Psittacidae Papağangiller  
Yeşilpapağan Psittacula Krameri
Cuculidae Gugukgiller  
Tepeli Guguk Clamator Glandarius
Guguk Cuculus Canorus
Tytonidae    
Peçeli Baykuş Tyto Alba
Strigidae Baykuşgiller  
Çizgili İshakkuşu Otus Brucei
İshakkuşu Otus Scops
Puhu Bubo Bubo
Balıkbaykuşu Ketupa Zeylonensis
Kukumav Athena Noctua
Alaca Baykuş Strix Aluco
Kulaklı Orman Baykuşu Asio Otus
Kır Baykuşu Asio Flammeus
Paçalı Baykuş Aegolius Funereus
Caprimulgidae    
Kızıl Kırlangıç Hirundo daurica
Ev Kırlangıcı Delichon urbica
Motacillidae    
Mahmuzlu İncirkuşu Anthus novaeseelandiae
Kır İncirkuşu Anthus campestris
Yeşilsırtlı İncirkuşu Anthus hodgsoni
Ağaç İncirkuşu Anthus trivialis
Çayır İncirkuşu Anthus pratensis
Kızılgerdanlı İncirkuşu Anthus cervinus
Dağ İncirkuşu Anthus spinoletta
Sarı Kuyruksallayan Motacilla Flava
Sarıbaşlı Kuyruksallayan Motacilla citreola
Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea
Akkuyruksallayan Motacilla alba
Pycnonotidae    
Arap Bülbülü Pycnonotus xanthopygos
Bombycillidae    
İpekkuyruk Bombycilla garrulus
Tırtılyiyen Hypocolius ampelinus
Cinclidae    
Derekuşu Cinclus cinclus
Triglodytidae    
Çitkuşu Troglodytes troglodytes
Prunellidae    
Dağbülbülü Prunella modularis
Sürmeli Dağbülbülü Prunella ocularis
Büyük Dağbülbülü Prunella collaris
Turdidae    
Çalı Bülbülü Cercotrichas galactotes
Kızılgerdan  Erithacus rubecula
Benekli Bülbül Luscinia luscinia
Bülbül Luscinia megarhynchos
Buğdaycıl Luscinia svecica
Taş Bülbülü Irania gutturalis
Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros
Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus
Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra
Taşkuşu Saxicola torquata
Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina
Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe
Alaca Kuyrukkakan Oenanthe pleschanka
Kıbrıs Kuyrukkakanı Oenanthe cypriaca
Karakulaklı Kuyrukkakan Oenanthe hispanica
Çöl Kuyrukkakanı Oenanthe deserti
Aksırtlı Kuyrukkakan Oenanthe finschii
Kızılca Kuyrukkakan Oenanthe xanthoprymma
Karasırtlı Kuyrukkakan Oenanthe lugens
Aktepeli Kuyrukkakan Oenanthe leucopyga
Taşkızılı Monticola saxatilis
Gökardıç Monticola solitarius
Boğmaklı Ardıç Turdus torquatus
Tarla Ardıcı Turdus pilaris
Öter Ardıç Turdus philomelos
Kızıl Ardıç Turdus iliacus
Ökse Ardıcı Turdus viscivorus
Sylvidae    
Kamış Bülbülü Cettia cetti
Yelpazekuyruk Cisticola juncidis
Dikkuyruklu Ötleğen Prinia gracilis
Çekirge Kamışçını Locustella naevia
Ağaç Kamışçını Locustella fluviatilis
Bataklık Kamışçını Locustella lusciniodies
Bıyıklı Kamışçın Acrocephalus melanopogon
Sarı Kamışçın Acrocephalus paludicola
Kındıra Kamışçını Acrocephalus schoenobaenus
Doğu Kamışçını Acrocephalus agricola
Kuzey Kamışçını Acrocephalus dumetorum
Çalı Kamışçını Acrocephalus palustris
Saz Bülbülü Acrocephalus scirpaceus
Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus
Ak Mukallit Hippolais pallida
Küçük Mukallit Hippolais caligata
Dağ Mukallidi Hippolais languida
Zeytin Mukallidi Hippolais olivetorum
Sarı Mukallit Hippolais icterina
Kısakanatlı Sarı Mukallit Hippolais polyglotta
Bozkır Ötleğeni Sylvia conspicillata
Bıyıklı Ötleğen Sylvia cantillans
Pembe Göğüslü Ötleğen Sylvia mystacea
Maskeli Ötleğen Sylvia melanocephala
Kıbrıs Ötleğeni Sylvia melanothorax
Karaboğazlı Ötleğen Sylvia rüeppelli
Çöl Ötleğeni Sylvia nana
Akgözlü Ötleğen Sylvia hortensis
Çizgili Ötleğen Sylvia nisoria
Küçük Akgerdanlı Ötleğen Sylvia curruca
Akgerdanlı Ötleğen Sylvia communis
Boz Ötleğen Sylvia borin
Karabaşlı Ötleğen Sylvia atricapilla
  Phylloscopus throchiloides
Yeşil Söğütbülbülü Phylloscopus (throchiloides)

nitidus

  Phylloscopus humei
Küçük Söğütbülbülü Phylloscopus inornatus
Boz Söğütbülbülü Phylloscopus bonelli
Orman Söğütbülbülü Phylloscopus sibilatrix
Kafkas Çıvgını Phylloscopus sindianus
Çıvgın Phylloscopus collybita
Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus
Çalıkuşu Regulus regulus
Sürmeli Çalıkuşu Regulus ignicapillus
Muscicapidae    
Benekli Sinekkapan Muscicapa striata
Küçük Sinekkapan Ficedula parva
Alaca Sinekkapan Ficedula semitorquata
Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis
Kara Sinekkapan Ficedula hypoleuca
Timalidae    
Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus
Aegithalidae    
Uzunkuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus
Paridae    
Kayın Baştankarası Parus palustris
Akyanaklı Baştankara Parus lugubris
Çam baştankarası Parus ater
Mavi Baştankara Parus caeruleus
Büyük Baştankara Parus major
Sittidae    
Küçük Sıvacıkuşu Sitta krueperi
Sıvacı Kuşu Sitta europaea
Büyük Kaya Sıvacıkuşu Sitta tephronota
Kaya Sıvacıkuşu Sitta neumayer
Tichodramadidae    
Duvar Tırmaşıkkuşu Tichodroma muraria
Certhiidae    
Orman Tırmaşıkkuşu Certhia familiaris
Bahçe Tırmaşıkkuşu Certhia brachydactyla
Remizidae    
Çulhakuşu Remiz pendulinus
Oriolidae    
Sarıasma Oriolus oriolus
Lanidae    
Kızılkuyruklu Örümcekkuşu Lanius isabellinus
Kızılsırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio
Uzunkuyruklu Örümcekkuşu Lanius schach
Karaalınlı Örümcekkuşu Lanius minor
Büyük Örümcekkuşu Lanius excubitor
Kızılbaşlı Örümcekkuşu Lanius senator
Maskeli Örümcekkuşu Lanius nubicus
Corvidae    
Alakarga Garrulus glandarius
Saksağan Pica pica
Köknar Kargası Nucifraga caryocatactes
Sarıgagalı Dağkargası Pyrrhocorax graculus
Kırmızıgagalı Dağkargası Pyrrhocorax pyrrhocorax
Küçük Karga Corvus monedula
Ekin Kargası Corvus frugilegus
  Corvus corone corone
Leş Kargası Corvus corone pallescens
Çöl Kuzgunu Corvus ruficollis
Kuzgun Corvus corax
Sturnidae    
Sığırcık Sturnus vulgaris
Ala Sığırcık Sturnus roseus
Mayna Acridotheres tristis
Passeridae    
Serçe Passer domesticus
Söğüt Serçesi Passer hispaniolensis
Küçük serçe Passer moabiticus
Ağaç Serçesi Passer montanus
Çöl Serçesi Carpospiza brachydactyla
Sarıboğazlı Serçe Petronia xanthocollis
Kaya Serçesi Petronia petronia
Kar Serçesi Montifringilla nivalis
Fringillidae    
İspinoz Fringilla coelebs
Dağ İspinozu Fringilla montifringilla
Kara İskete Serinus pusillus
Küçük İskete Serinus serinus
Florya Carduelis chloris
Saka Carduelis carduelis
Karabaşlı İskete Carduelis spinus
Ketenkuşu Carduelis cannabina
Sarıgagalı Ketenkuşu Carduelis flavirostris
Kuzey Ketenkuşu Carduelis flammea
Çaprazgaga Loxia curvirostra
Alamecek Rhodopechys sanguinea
Boz Alamecek Rhodospiza obsoleta
Doğu Alameceği Bucanetes mongolicus
Küçük Alamecek Bucanetes githagineus
Çütre Carpodacus erythrinus
Şakrakkuşu Pyrrhula pyrrhula
Kocabaş Coccothraustes coccothraustes
Emberizidae    
Alaca Kirazkuşu Plectrophenax nivalis
Akbaşlı Kirazkuşu Emberiza leucocephalos
Sarı Kirazkuşu Emberiza citrinella
Bahçe Kirazkuşu Emberiza cirlus
Kaya Kirazkuşu Emberiza cia
Boz Kirazkuşu Emberiza cineracea
Kirazkuşu Emberiza hortulana
Doğu Kirazkuşu Emberiza buchanani
Kızıl Kirazkuşu Emberiza caesia
Akkaşlı Kirazkuşu Emberiza rustica
Küçük Kirazkuşu Emberiza pusilla
Bataklık Kirazkuşu Emberiza Schoeniclus
Kızılbaşlı Kirazkuşu Emberiza bruniceps
Karabaşlı Kirazkuşu Emberiza melanocephala
Tarla Kirazkuşu Miliaria calandra

YURDUMUZDA KORUMA ALTINA ALINAN

Kaplumbağalar, Yılanlar ve Kertenkeleler
Ek Liste-X

TESTUDINES (Takım)

Emydidae (Familya)

Emys orbicularis (Benekli Kaplumbağa)

Mauremys caspica (Çizgili Kaplumbağa)

Testudinidae (Familya)

Testudo graeca (Tosbağa)

Testudo hermanni (Trakya tosbağası)

Cheloniidae (Familya)

Caretta caretta (Deniz kaplumbağası)

Chelonia mydas (Çorba kaplumbağası)

Trionychidae (Familya)

Rafetus euphraticus (Fırat kaplumbağası)

Trionyx triunguis (Nil kaplumbağası)

SQUAMATA (TAKIM)

Gekkonidae (Familya)

Asaccus elisae (Yaprak parmaklı keler)

Cyrtopodion heterocercus (Mardin keleri)

Cyrtopodion kotschyi (İnce parmaklı keler)

Cyropodion scaber (Karinalı keler)

Hemidactylus turcicus (Geniş parmaklı keler)

Stenodactylus grandiceps (Tombul keler)

Agamidae (Familya)

Agama caucasica (Kafkas keleri)

Agama stellio (Dikenli keler)

Phrynocephalus helioscopus (Topbaş keler)

Agama ruderata (Bozkır keleri)

Chamaeleonidae (Familya)

Chamaeleo chamaeleon (Bukalemun)

Anguidae (Familya)

Anguis fragilis (Yılan kertenkele)

Ophisaurus apodus (Oluklu kertenkele)

Varanidae (Familya)

Varanus griseus (Dev kertenkele)

Lacertidae (Familya)

Acanthodactylus boskianus (Taraklı kertenkele)

Eremias pleskei (Aras kertenkelesi)

Eremias strauchi (Step kertenkelesi)

Eremias suphani (Suphan “ )

Lacerta agilis ( Kars “ )

Lacerta anatolica (Anadolu kertenkelesi)

Lacerta armeniaca -

Lacerta cappadocica (Kayseri kertenkelesi)

Lacerta clarkorum (Klark kertenkelesi)

Lacerta danfordi ( Toros “ )

Lacerta derjugini (Artvin “ )

Lacerta laevis (Hatay kertenkelesi)

Lacerta mixta -

Lacerta oertzeni -

Lacerta parva (Cüce kertenkele)

Lacerta parvula -

Lacerta praticola (Çayır kertenkelesi)

Lacerta princeps (Siirt kertenkelesi)

Lacerta raddei -

Lacerta rudis -

Lacerta strigata (Çizgili kertenkele)

Lacerta trilineata (İri yeşil kertenkele)

Lacerta unisexualis -

Lacerta uzzelli -

Lacerta valentini -

Lacerta viridis (Yeşil kertenkele)

Podarcis muralis (Duvar kertenkelesi)

Podarcis sicula (İstanbul kertenkelesi)

Podarcis taurica (Trakya kertenkelesi)

Ophisos elegans (Tarla kertenkelesi)

Scincidae (Familya)

Aplepharus bivittatus –

Ablepharus chernovi –

Ablepharus kitaibeli (İnce kertenkele)

Chalcides ocellatus (Benekli kertenkele)

Eumeces schneiderii (Sarı kertenkele)

Mabuya aurata (Tıknaz kertenkele)

Mabuya vittata (Serifli kertenkele)

Ophiomorus punctatissimus (Toprak kertenkele)

Amphisbaenidae (Familya)

Blanus strauchi (Kör kertenkele)

Typhlopidae (Familya)

Typlops vermicularis (Kör yılan)

Leptotyphlopidae (Familya)

Leptotyphlops macrorhynchus (İpliksi yılan)

Boidae (Familya)

Eryx jaculus (Mahmuzlu yılan)

Colubridae (Familya)

Coluber caspius (Hazar yılanı)

Coluber jugularis (Kara yılan)

Coluber najadum (İnce yılan)

Coluber nummifer -

Coluber ravergieri (Kocabaş yılan)

Coluber rubriceps (Toros yılanı)

Coluber schmidti (Kırmızı yılan)

Coluber ventromaculatus (Urfa yılanı)

Coronella austriaca (Avusturya yılanı)

Eirenis aurolineatus -

Eirenis barani -

Eirenis collaris (Yakalı yılan)

Eirenis coronella (Halkalı yılan)

Eirenis decemlineata (Çizgili yılan)

Eirenis eiselti -

Eirenis hakkariensis (Hakkari yılanı)

Eirenis levantinus -

Eirenis lineomaculatus (Bodur yılan)

Eirenis modestus (Uysal yılan)

Eirenis punctatolineata (Van yılanı)

Eirenis rothi (Kudüs yılanı)

Eirenis thospitis -

Elaphe hohenackeri (Kafkas yılanı)

Elaphe longissima (Eskülap yılanı)

Elaphe quatuorlineata (Sarı yılan)

Elaphe situla (Ev yılanı)

Natrix natrix (Yarısucul yılan)

Natrix tesellata (Su yılanı)

Malpolon monspessulana (Çukurbaşlı yılan)

Pseudocyclophis persicus (İran yılanı)

Rhynchocalamus melanocephalus (Toprak yılanı)

Spalerosophis diadema (Ş.Urfa yılanı)

Telescopus fallax (Kedigözlü yılan)

Viperidae (Familya)

Vipera ammodytes (Boynuzlu engerek)

Vipera barani (Baran engereği)

Vipera kaznakovi (Siyah engerek)

Vipera lebetina (Koca engerek)

Vipera raddei (Ağrı engereği)

Vipera ursinii (Küçük engerek)

Vipera xanthina (Şeritli engerek)

Vipera wagneri (Vagner engereği)
 
 

EK LİSTE III

HER VAKİT AVLANABİLENLER

( Madde 4)

MEMELİLER  MAMMALİA
Köpekgiller  Canidae
Kurt  Canis lupus
Çakal  Canis aureus
Domuzgiller  Suidae
Yabandomuzu  Sus scrofa
Kedimsiler  Herpestidae
Kuyruksüren  Herpestes ichneumon
KUŞLAR  AVES
Kargagiller  Corvidae
Alakarga  Garrulus glandarius
Saksağan  Pica pica
Kuzgun  Corvus corax
Ekinkargası  Corvus frugilegus
Leşkargası  Corvus cornix
Küçükkarga  Corvus monedula
Ek Liste IV

ORMAN BAKANLIĞI’NCA TEFRİK VE TESİS EDİLEN

YABAN HAYATI KORUMA SAHALARI İLE YABAN HAYVANI YERLEŞTİRME SAHALARI

(MADDE 8/A)


Adana – Çatalan Yaban Hayatı Koruma Sahası: Çatalan Bölgesi Böğürtlen ve Bozburun serileri ile Pos Orman İşletmesinin Topallı Serileri;

Adana – Osmaniye - Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Koruma Sahası: Kuzeyi: Karaçay deresi; Güneyi: Karakaya tepesi ile Karakaş tepesini birleştiren sırt; Batısı: Karaçay deresinden güneye doğru Mecidin Köyü Gököküz Yayla Yerini takiben Karakaya tepeye birleştiren sırt; Doğusu: Sınır çayırından Karadalan Hüsneyeri tepesinden, Küçükhayva tepesini birleştiren sırt;

Adana – Kozan – Kemer ve Çandık Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu; Gedikli köyünden Eski Mantaş köy yolunu takiben Kırksu Deresine birleştiği yere, Kırsu deresini takiben Çınarlı Dereyle kesiştiği yere kadar. Kuzeyi; Çınarlı dereyle Kırksu deresinin kesiştiği noktadan sırtı takiben Karasis Dağına, sırtı takiben Pürenli tepeye, sırtı takiben Karatepeye, sırtı takiben Kozan-Feke yoluna, sırtı takiben Kaplan Kaya’ya, sırtı takiben Sivri tepeye kadar. Batısı; Sivri tepeden sırtı takiben ürenli tepeye, oradan Göğkaya sırtını takiben Taşlıgedik tepeye, oradan sırtı takiben Kilden Çayına kadar. Güneyi; Kilden Çayından sırtı takiben Nerkizli ve Kiremitli tepeye, sırtı takiben Sıralif tepeye, oradan sırtı takiben Kuşluklu tepeye, sırtı takiben Bozağaç tepeye, oradan da sırtı takiben Gedikli Köyü’ne kadar olan kısmı içerisine alır.

Adana –Pozantı-Karanfildağı Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu: Lorut dağı, Sarımsak dağı, Kavakdağı ve Kızıltepe; Kuzeyi: Yamaklı tepe, Kızı kıran tepe, Teketepe ve Lorut dağı; Batısı: Korkun çayı ve kamışlı dere; Güneyi: Ziyaret tepe ve Kızıltepe.

Adana-Pos-Çatalan Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu Seyhan nehri; Kuzeydoğu ve Kuzeyi: Simit dere ve Çörekli dereleri, Böğürtlen köyü; Batısı: Akarca deresinin batısında kalan sırt; Güneyi: Köserilik tepe- Mahyat tepe – Yarıklı tepeden geçen hat ile güneye uzanan Kocayurt sırtı, Yüksekören Köyü ve Seyhan nehri;

Adana-Akyatan Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası: Akyatan Gölünün güneyinde yeralan Akyatan, Kapıkum, Kumul tepesi ve Ağaçlandırma sahası ile Akyatan Gölü ve gölü çevreleyen sazlık alanın sınırına 500 metre mesafe içinde kalan saha;

Adana – Anavarza Kayalıkları Yaban Hayatı Koruma Sahası:

Adana Görkün Eğlence Kanyonları Yaban Hayatı Koruma Sahası: Güneyi: Köpek dağından başlayıp, karşı tepe ye ( 1748, buradan Kızıldağ yoluna, sırtı takiben Kocadere’ye Kocadere’den Bölme sırtlarını takiben Kule tepeye, oradan yine bölme sınırlarını takip ederek korkun çayına, korkun çayından Keban başı tepeye, buradan bölme sırtlarını takip ederek köpekli köyün altı ile Eğlence suyu köprüsüne, oradan mezarlık tepeye; Doğusu: Mezarlık tepeden başlayıp Kanmış çamlığı tepesine (966), buradan Deli Ahmet tepesine, Pos-Yağbasan yolunu takiben Çakaldere’ye; Kuzeyi: Çakaldere’den Eğlence suyuna, kuzeye yönelerek Eğlence suyunun Eğni deresine, Ballık mevkiilerinden Bölme sırtlarını takiben Aşağı Kuranşa tepesine; Batısı: Aşağı Kuranşa tepeden Kuranşa, Kuvvet Taş Tepe, Köpek dağına ulaşan hat arasında kalan saha;

Adana-Seyhan Nehri ve Tuz Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası: Batısı: Seyhan Nehri; Kuzeyi: Kocakum tepe, Tabaklar koyun, Tuzla Irmak, Kurtlar Gölü mevkii, Karanlıktepe mevkiinden geçerek Hakkı bey mahallesi ve Tuzla’ya uzanan yol; devamla dedekum tepe ve Karaçalılık mevkiinden geçerek kanala ulaşan yol; Doğusu: Yolun kanalı kestiği noktadan Akdeniz’e inen kanal; Güneyi: Akdeniz arasında kalan saha;

Adana-Kürebeli Yaban Hayatı Koruma Sahası: Batısı: 2143 rakımlı Yoncalıtapır tepesinden başlar bu tepeden inen neneliyurt sırtını takiben Çernekliboyun tepesi (2529)’ne gelir bu tepeden inen Cinlikaya deresini takiben Tozlu Köyü; Güneyi: Tozlu Köyü’nden inen sırtı takiben Koçcağız Köyü’nden geçen şoseyi takiben Orduyeri tepesi (4869) ne bu tepeden inen sırt ile Kurukavak deresinin kesiştiği yer, yine bu dereye inen sırtı takiben Koyun Gediği tepesine buradan kuzun başı tepesine (1872) sırtı takiben Kuz tepesine buradan Büyüksığır Aşan Gediği takiben 1924 rakımlı tepeye, buradan Karagüney tepesine, sırtı takiben Kocayelek tepesine, bu tepeden inen Karadağ sırtını takiben Teke deresi; Kuzeyi: Akdağ tepesi (2967) ‘ndsen başlar, sırtı takiben 2666 rakımlı Karakaya tepesi’ne bu sırtı takiben kartalpınarı tepesi (2854)’ne buradan Aslantaş tepesi (2206)’ne sırtı takiben Sarıkaya başı tepesi (2656)’ne buradan Kızıldağ sırtını takiben Deliklitaşınbaşı tepesi (2585)’ne buradan Küçükgökbel ve Zincirlikuyu tepesinden geçen sırtı takiben Yoncalıyapır tepesi arasında kalan saha;

Adana-Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu: DSİ tesislerinden başlayıp Çukurova Üniversitesinden Balçalı asfaltını devamla Kazacık sırtının doğusundan Çarkıpare yol sapağından kuzeye doğru asfaltı devamla benzin istasyonuna ve oradan Dorun tepesinin Güneyinde yer alan Ahmet çay Çiftliği mevkiine, yolu devamla Kozacı çiftliği mevkiine, Zeytinlitarla mevkiine, devamla Kara Ömerli köyüne, buradan yolun Kumlu dere ile kesiştiği nokta; Kuzeyi: Kumlu dere’den başlayıp yolu takiben Hürücenin kuyusu mevkiine, oradan Tapır mevkiine, Akgedik mahallesi Çim mevkii ve ayvalı Köyü Tapır Düzü mevkiinin kuzeyinden İnkaşı Burnuna; Batısı: İnkaşı Burnundan mevcut yolu takiben Makam sırtına, Orçun köyü’ne, Orçun Köyü’nden Kocayar sırtı takiben Araplar Mahallesine, buradan Gölün kıyısına takiben Topalak Mahallesine, kıyıyı takiben Dibek taşı tepeye, Çirişli Aş mevkiine kıyıyı takiben Sakız tepeye, takiben Tarsus Geçeği mevkii, Koca dereyi takiben köy yolunun Karaisalı asfaltını kestiği yerden batı istikametinde Abacılar mahallesinden Mekan Kaşı tepesine giden yol; Güneyi: DSİ tesislerinden başlayıp DSİ lojmanlarından geçen yolu takiben Ziya paşa mahallesine, batıya doğru baraj kıyısını takiben Karslı köyüne, Göztepe, Kurttepe Köyü, Harami sırtı, Küçükçam alanında Karaisalı asfaltına, buradan asfaltı takiben kabasakal Köyüne, köyden kuzeye doğru kavis çizerek, Baharat deresinden geçen sırtı takiben Hurmadağı Ziyareti tepesi, Dardağan mevkii, Yakapınar tepesine, buradan akarbakırı olan yamak sırtını takiben mekan Kaşı tepesinden Karaisalı asfaltına bağlanan yol arasında kalan saha;

Afyon-Sandıklı Akdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası: Akdağ serisi ve Yıldızdağı serisi ormanları. Kuzeyi; Sorkum Işıklı karayolunun Acem Mezarlığından Sorkun istikametinde Kestel Çayını kestiği noktaya, Kestel Çayını güneye takiben Tantatepe sırtının Kestel çayına uzanan kolunun doğuya takiben 1180 rakımlı tepe, Kurt tepe, sırttan 1356 rakımlı tepe, Yenicebel tepe, Orta tepe, Alaca tepe, , Göğebakan Dağı, 1528 Rakımlı tepe, Makıl tepeyi takiben Örenkaya-Asmacık kara yoluna. Doğusu ve Güneyi; Örenkaya-Asmacık kara yolunu Asmacık yönüne takiben Aylıca tepeden karayoluna inen sırta kadar, Aylıca tepe, sırtı takiben Buba tepe, Andiyni tepe, güneye inen sırtı takiben Değirmen dere, dereden güneye giden sırtı takiben Mezargediği tepe, Üçolluk deresi, Kurttası tepesinin Üçolluk deresine inen sırtı takiben Kurtayı tepe, Yüksekkıran tepe, güneye giden sırtı takiben Değirmenyolu sırt, güney sırtı takiben 1488 rakımlı tepe, Kuba tepe(Alageri tepe), Kocayatak tepe, Gezgediği, arapalan tepe, 1541 rakımlı tepe, Uzunalan mezarlığı,Küçükkır tepe. Batısı; Akkıraç tepe, Obrukkayalığı, Ergani sırtı, Karanlık dere, Sığırkuyruğu tepe, Kandıra tepe, Alıç tepe, kuzaye giden sırtı takiben 1594 rakımlı tepe, Karacık tepe, Kabağaçlı tepe, Işıkyurdu tepe, Acem mezarlığı.

Afyon-Dinar Karakuyu Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu Kocapınar mevkiinden asfaltı devamla güneye doğru yapıaltı mevkiinden asfalt boyunca Hangar mevkiine (Çapalı İstasyonu); Güneyi: Çapalı İstasyonundan Güney-Batıya doğru seddeyi takiben Adatepe’ye (Devret); Batısı: Adatepe mevkiinden, Yedikardeşler kayasına, takiben gözlektepe eteklerine ve örence mevkiine; buradan Kuzeybatı yönünde devamla Bölmetepe mevkiindeki yolu devamla demiryoluna; Kuzeyi: Demiryolu sınır olmak üzere, Gökçeli köyü-Burunkaya yolunun demiryolunu kestiği noktaya buradan stabilize yolu takiben Burunkaya – Gökçeli asfaltını kestiği noktaya, buradan Güneye doğru Antalya asfaltını takiben Kocapınar mevkii arasında kalan saha;

Amasya-Merzifon – Suluova Yedikır Barajı Yaban Hayatı Koruma Sahası: Yedikır Barajı ve bunu çevreleyen 2 km. mesafe.

Ağrı – Diyadin Tendürek dağı Yaban Hayatı Koruma Sahası:

Aksaray – Eşmekaya Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu ve Kuzeyi: Sazlık alan sınırını takiben Sülüğün oğlu Dağı’ndan tepeköy yaylası ve Kırkdelik yaylası ve Kuşdede’ye giden şose, oradan Partağacı ve Buget ağzına ulaşan yol; Batısı: çağlak köyünden başlayarak Eşmekaya-Karapınar Şosesini takiben Büget köyü yol ayrımına; Güneyi: Çağlak Köyü’nden Sülüğün Oğlu Dağına ulaşan hat arasında kalan saha;

Ankara-Beypazarı Kapaklı Yaban Hayatı Koruma Sahası: Kuzeyi: Kızılcahamam – Beypazarı İşletme sınırı; Doğusu: Ayıkuzu tepesinden Güvercinlik tepeye giden hat bu tepeden 18’nci ve 19’uncu bölümleri ayıran hattan Karanlık dereye, karanlık dereyi takiben 32 nolu bölme sınır nokrasından kasaların Doruk tepeye çıkan sırt hattı; Güneyi: Kasaların Doruk tepeden Dedeninkaşı tepesi, Ortatepe, Urusyaylası, Turkeş Kabalığı, Develi Yaprak tepesinden Dikenli tepeye inen hat; Batısı Dikenli dere devamı Cuma deresi, buradan Saray Yaylası ve Baş yaylaya uzanan hat;

Ankara-Nallıhan Saçak Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu: Nallıdere çayı; Güneyi: Nallıdere çayı ile Avdallar deresinin kesiştiği yerden itibaren batıya doğru Tahtalık tepe Kapı yan tepe, Ortacal tepe, Ayvacık tepe ve Akçulluk tepe; Batısı: Akçulluk tepeden Tepeyurt ve tekkeköy yol ayrımına, yolu takiben kuzeye doğru Yel değirmeni tepe, Karirek tepe, Sarıkaya tepe, Duvaklıkaz tepe, Saçaklı tepe ve Düzenlik tepe; Kuzeyi: Ayı yatağı tepe ve Koruluğun Başı tepeden Seri sınırını takiben Nallıdere çayına ulaşan hat.

Ankara-Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Koruma Sahası: Güneyi: Beypazarı – Nallıhan yolu üzerinde Davutoğlan köyünden başlayarak Çayırhan Köprüsü ve yeni açılan Akçabayır yolu ayrımına; Batısı: Yeni açılan Akçabayır yolunu takiben Akçabayır Çiftliğine; Kuzeyi ve Doğusu: Akçabayır çiftliğinden Davutoğlan köyü ve Beypazarı- Nallıhan asfaltına birleşen yol arasında kalan saha;

Ankara-Nallıhan Emremsultan Yaban Hayatı Koruma Sahası: Kuzeyi: nallıhan İlçe Merkezinden, Eskişehir yol ayrımından, Emremsultan köy sapağına kadar olan Nallıhan-Ankara asfaltı; Doğusu: Emremsultan köy sapağından asfaltı takiben Sakarya nehri üzerindeki köprüye; Güneyi: sakarya nehri ve Gökçekaya Barajı; Batısı: Gökçekaya Barajından Nallıdere boyunca Eskişehir yol ayrımına kadar olan hat arasında kalan saha;

Ankara-Beypazarı Keklik Yerleştirme Sahası: Kuzeyi: Ayaş-Beypazarı-Nallıhan Karayolu; Doğusu: Ayaş Polatlı İlçe sınırı; Güneyi: Polatlı-Mihalıççık İlçe sınırı; Batısı: Nallıhan-Mihalıççık ilçe sınırı arasında kalan saha;

Antalya-Düzlerçamı Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu: Antalya-Burdur eski karayolnunun Kepezbaşı mevkiinden başlayarak asfaltı takiben Yeşilbayır köyü ve Yeniköy Bucağına, buradan Yeniköy-Çığlıkkara yolunu takiben Çığlık köyünün Çakmak mahallesine, buradan da köy yolunu takiben Yağca Köyü ve Kocaköy mahallesi üzerinden Karain müzesine, Karain müzesinden kuzeye doğru Öküz kaklığı Dağı’nın eteğini takiben Antalya-Burdur asfaltı üzerindeki tepe arası mevkiine, bu asfaltın Burdur istikametini takiben Pınarbaşı ve taşocaklarına; Kuzeyi: Antalya- Burdur karayolu üzerindeki taşocakları mevkiinden başlayarak asfaltı takiben Çubukbeli ve Akkoç köy (Yörükademlisi) yolunun bu asfaltla birleştiği noktaya, buradan Akkoç köy yolunu takiben Akkoç köyüne ve kargın bademlerine; Batısı: kargın bademlisinden başlayarak güneye doğru uzanan patikayı takiben Bayat bademlerine, Bayat bademlerinden güneye doğru köy yolunu takiben Maarif’e (Orman deposu), buradan Korkuteli-Antalya asfaltını takiben Elmalı beline, buradan Elmalı beli Kozdağ orman yolunu takiben Bük ve Ilıca mevkiine ve takiben bu yolun Antalya-Saklıkent karayolu ile birleştiği hayıtlı mevkiine; Güneyi : Saklıkent-Antalya karayolunun Hayıtlı mevkiinden başlayarak Antalya’ya doğru Ahırtaş’a ve bu yolu takiben yeniler sırtı, Akçazma deresi ve Gökçam Köyüne, buradan aynı asfaltı takiben Orman bakım evi ve Doyran köyüne, Doyran köyünden Karakuz dağının eteğine takiben Karaman çayına, buradan da orman yolunu takiben Aşağı Karaman köyüne, Aşağı Karaman –Antalya asfaltını takiben Duraliler köyü kireç ocakları mevkiine, buradan köy yolunu takiben Ahatlı köyüne ve köy yolunu takiben Enicek mahallesi, Hidroelektrik santralı ve Kepezbaşı’na ( bu sınırlar içinde kalan Darımdağı, Çamdağı, Katrandağı, Karaurki, Çatal Güllükdağı, Ayıtaşı, Asar, Kozdağ-Karakuzdağı, Keldağları.

Antalya-Manavgat-Taşağıl ve Sağrı Yaban Hayatı Koruma Sahası: Kuzeyi: Dedeketrinden başlayarak Hacılar sırtını takiple Yardibi deresini kestiği hat; Batısı: Hacılar sırtının Yardibi deresi ile kesiştiği noktadan başlar, derenin köprü çayına döküldüğü noktadan Sağırın deresi ve Çamboynu sırtının çayla birleştiği noktaya kadar çayı takip eden hat; Güneyi: Höyüttepe Çamboyu sırtını takiben Köprü ırmağına inen sırt 574 ve 452 rakımlı tepelerden geçerek Laleköy boğazına, oradan Komaçan Toprak, Kuşyuvası tepelerinden geçerek doğuya doğru Kargıçayı ile Üçırmak derelerinin kesiştiği hat; Doğusu: Dedeketrinden güneye doğru uzanan sırtı takiple Bozağaç mevkii, İtoluğu tepe ve Çünüktepe’ye oradan Kapan mezarlığı sırtını takiben yavşancık, Alanbaşı, Yeniceoluk Pınarına, sırtı takiben Alıçtepeye buradan 574, 1745, 1984 ve 1687 rakımlı tepelere, buradan batıya doğru uzanan sırtı takiben 836 rakımlı tepe, 822 rakımlı tepe, Dikmetepe, 707 rakımlı tepe, Asartepe, Karabuztepe, Salduğ mahallesi, 421 ve 361 rakımlı tepelerden geçerek Kargı çayı ile Üçırmak derelerinin kesiştiği hat.

Antalya-Kaş-Kıbrıs Çayı Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu: Kaş-Elmalı asfaltı; Kuzeyi: Değirmen deresi; Batısı: beldibi-Kızılkaya sırtları; Güneyi: Kaş-Elmalı sırtları;

Antalya-Sivridağ Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu: Antalya-Geyik bayırı köy yolunun Körler Mahallesi kısmından başlayarak ve bu yolu takiben Akdamlar mahallesinden devamla Geyikbayırı köyüne kadar; Kuzeyi: Geyik bayırı köyünden başlayarak, orman yolunu takiben, Ardıç Gediği, Deliktaş, Doyuran kuzu, Kara yardibi, Elmalık, Toptaş ve Kartal mevkii; Batısı: Kartal Mevkiinden başlayarak, köy yolunu takiben, Düzlübel, Söğütcuması yaylası ve Dörtçam gediğine; Güneyi: Dörtçam mevkiinden başlayarak, buradan çıkan Çandır Çayını takiben, Çitdibi Köyünün Kum Mahallesine, Buradan orman yolunu takiben Körler Körfezi ile Çevrili Sivridağ ve Bakırlı dağ

Antalya-Akseki-Üzümdere Yaban Hayatı Koruma Sahası : Gümüş damla Köyünden başlayarak, Güneye doğru, Hallaç boğazı, orman yolunu takiben, Maşat mahallesine, buradan Aktepe, Aktepe' den sırtı takiben Karaahmetuçtuğu, Kalburdağı ve Handos' a, Handos' dan, İbradı-Akseki yolunu takiben Akşahap köyüne, buradan sırtları takiben Türkler dağı, Yaylacık tepesi ve İlmasan beline, İlmasan belinden, akseki-Konya yolunu takiben, Yarpuz köyü yol ayrımı olan Zomana' ya, Zomana'dan sırtı takiben Karakaya tepesi ve Günyaka köyüne, buradan sırtı takiben Çınardibi köyüne ve köy yolunu takiben Gümüş damla köyü ile çevrili Üzümdere vadisi Sivridağ, Koçuçtuğu, Sarıdağ, Kalburdağ, Hörtüpekdağı, Kopmuşdağı, Ulukaya.

Antalya-Akseki-Giden Gelmez Dağları Yaban Hayatı Koruma Sahası: Kuzeyi:Bulamaç kazanı mevkiinden maden yolunu takiben Elmesut Yaylası ve Keçili Köyüne, buradan Mortai yolunu (Maden Yolu) takiben Susuz şahap Yaylası; Doğusu: Susuzşahap yaylasından başlayarak Gölyeri mevkii, Karakışla Yaylası, Modarhanı, Alacabel ve Güzelinkuyu mevkiilerinden geçen patikaya takiben Ürkütentepe; Güneyi: Ürküten tepeden sırtı takiben Hanife suyu mevkii, Akyalı tepe, Erdoğdu tepe ve Kızıkarlık mevkiine, yine sırtı takiben Çataltaş tepe; Batısı: Çataltaş tepeden sırtı takiben Katransokmağı tepe, Tıngırtepe, Dışkırantepe ve Seydişehir maden yoluna, bu yolu takiben Çataloluk Çeşmesine ve Elmalı yaylaya, buradan patikayı takiben Küçükyayla ve Döşemeyayla, Döşemeyayla’dan koyun otlamaz mevkii ve Kozbucağı mevkiine uzanan hat, Kozbucağı mevkiinden patikayı takiben Akpınar Çeşmesine, buradan patikayı takiben Kıroluk pınarı ve Bulamaç kazanı mevkii ile çevrili saha içinde kalan Gidengelmez Dağları, Akdağ, Zintaşıtepe, Şerit dağı sırtları, Değirmenlik yaylası ve Esereylek dağları.

Antalya-Alanya-Dimçayı Yaban Hayatı Koruma Sahası: Güneyi: Kızılcaşehir-Domuzdere mahallesi üzerinden Çebireis dağını içine alarak 308 kod nolu yolu takiben Ladintepe’ye, Ladintepe’den Armutlu mahallesi- Geyiktepe Kirazlıdağ üzerinden Beşkaklık dağı tepesine; Doğusu: Beşkaklık dağından başlayarak Gölbeleni tepe üzerinden Gevendağı doğu yamaçları saha içinde kalmak üzere Gökbel yaylası ve Gölcük tepeye; Kuzeyi: Gölcük tepeden başlayarak, Akdağın kuzey yamaçları saha içinde kalmak üzere Delikli dağ üzerinden Pınarcık tepeye, batısı: Pınarcık tepeden başlayarak Çakıllıca gözetleme ve yangın kulesi üzerinden Bağdemağacını takiben, yine Kızılcaşehir ‘e gelen hatla çevrili saha.

Antalya-Gündoğmuş Yaban Hayatı Koruma Sahası Kuzeyi : Geyikdağı, Karaboynuzlar yaylası, Kepir yaylası, Akbelen tepe, Ağılbaşı tepe ve Galesandıra tepe, Doğusu : Geyikdağı, Karakurt tepe, Tavşanbaşı tepe, Gölbeleni tepe, Akdağ tepeye inen sırt; Güneyi: Akdağ tepe ’den, Yarık köy tepe istikametini takiben, Kızıl kaya tepeye inen sırt, Orta köy’ ün kuzeyini takiben daha dereye inen sırttan, Yukarı Asartepe’ ye, buradan Sarnıç Dikmen tepeyi takiben, Alara çayına inen sırt ve Alara çayı, Batısı : Alara çayı, Söğüt dağı ve Kızıl korulu tepeyi birleştiren sırtla çevrili alan saha.

Ardahan, Posof Yaban Hayatı Koruma Sahası ; Doğusu : Türkiye sınırı, Kuzeyi : Türkiye sınır, Batısı : Cacun yaylası, Yolaağazı yaylası, Cozi tepe, Göl yayla, Güneyi : Aşıkzülağalı köyü, Aşıkzülağalı yayla, 2918 tepesi, Yeni köy, Sivri tepe, 2884 tepesinden, doğuda Ermenistan Cumhuriyetine bağlanan saha.

Artvin, Şavşat Balıklı ve Maden Mevkiileri Yaban Hayatı Koruma Sahası : Yağlı, Çağlayan, Oba, Dutlu yaylalarını içine alacak şekilde; Yuvarlak kaya tepe (R: 2845), doğu yönünde uzanan sırtlardan, Çağlayan yaylasının kuzeyinden geçen sırtı takip ederek, Sars kale sırtı, Alvana dere, Dutlu yaylasının güneyinden geçen sırtları takip ederek kuzey- güney doğusundaki sırtlardan, Yağlı mezrasının batısına, Vaket yaylasının kuzeyinde geçen sırttan Maden yaylasının kuzeyinden geçen sırta, Kuzeybatı doğrultusundaki sırtları takip ederek, Kesikkaya tepe (R:3034) ‘ ye ulaşan hattın içinde kalan saha.

Artvin, Yusufeli, Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Koruma Sahası : Erzurum devlet yoluna inen mezar sırtından başlayarak, Galdavar sırtı, satar taşı tepe, Bağ yolu sırtı, Karadağ (R: 3399), Büyük sırt, Kise tepe (R: 1427), Yapraklı (1533), Keçi kaya tepe (R:2003), Çatalkaya tepe ( R: 2216), Gayret tepe, Girgat sırtı (R: 2003), Aşağı Kolit mezrası, Poso tepe, boztoprak sırtı, Sinevrat mahallesi, Kışla burnu sırtı, Satihe sırtıTerzigirin tepe (R:1844), Kavaklar kesiği tepe (R:1429), atların suyu tepe (R:1260) ile çevrili saha.

Balıkesir, Dursunbey, Alaçam Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Dere ortasından sırtı takiben Pelitören başına, yine sırtı takiben Bekdaş gediği tepesine, buradan Küçükhaticenin yatağı mevkiini takiben Kocaoğlu tepe, dere yaylasından Hacıkerim tepesine ulaşan hat; Batısı : 980 rakımlı Koyunpınarı tepesinden, Gölcük kırı tepesine, oradan Kırantarla tepesine, sırtı takiben Geyik harmanlarından 967 rakımlı Geyik tepesine ulaşan hat; Kuzeyi: dere ortasında dreyi takiben Karaamca mevkiine, oradan batıya doğru Çamaşırlık dereyi takiben 980 rakımlı koyunpınar tepesine ulaşan hat; Güneyi : Hacı kerim tepesinden sırtı takiben Gölcük alanına, yine sırtı takiben kurfalı alanı, Aktuzla tepesi, Kadılar mezarı, Orta alan, Büyük Hacıveli tepesini Geyik tepelerine ulaştıran hat.

Balıkesir-Erdek-Kapıdağ Yarımadası Yaban Hayatı Koruma Sahası : (Orman sınırları dışında kalan sahipli araziler hariç)

Balıkesir Değirmenboğazı Sülün Yerleştirme Sahası:

Balıkesir- Gönen- Yosunludağ-Yaban Hayatı Koruma Sahası : Karlık tepe, Semergediği, Kocadüz, Gaybular, Karasu ve Kapaklar köy arasında kalan saha.

Balıkesir- Bandırma-Kuşgölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi Bereketli köyünden DKY’ nu takiben Yeni sığırcı köyüne, Sığırcı köyünen doğuya doğru uzanan yüksek gerilim hattı boyunca yüksek gerillim hattının Balıkesir-Bandırma demiryolunu kestiği noktadan demiryolu hattı boyunca Ergili-Aksakal karayolunun demiryolu ile kesiştiği nokta; Güneyi : buradan Ergili köyüne giden karayolu boyunca Ergili Kızıksa köyü yolu, takiben Salur köyü, takiben Hamamlı köyü yolu ve takiben Kocagöl köyüne ulşan yol; Batısı : Kocagöl, Simavli ve Bereketli köy yolları arasında kalan saha.

Balıkesir-Ayvalık-Sarımsaklı Yarımadası Yaban Hayatı Koruma Sahası:

Bartın-Ulus-Sökü Bölgesi Yaban Hayatı Koruma Sahası : ( Esmerdere ve Sökü mevkiileri)

Bingöl-Kiğı-Şeytan Dağları Yaban Hayatrı Koruma Sahası : Kuzeyi : Akdağdan başlayarak Karatepe, Kispinik tepe, Ağaçlı tepe, Yayık tepe ve Kovuk dağı sırtından Peri çayına, oradan da çay boyunca Veli sırtına kadar ulaşan saha; doğusu : Veli sırtından Endires sırtı, Dikantepe sırtından ve Yakup sırtından Yakup deresine ulaşan hat; Güneyi : Yakup deresinden Dikan sırtına, Çıkrık tepe, Çıkrık sırtından Hacı İlyas dere ile Aktaş deresi birleşimine, oradan Karir sırtından köy yamacı sırtından Şeytan deresine, Kor orman dik deresinden Köşmür deresine ve Peri çayını takiben Karlı dere ayrımına kadar ulaşan hat; Batısı : Karlıdere Peri çayı ayrımından sırt boyunca 2044 rakımlı tepeye, oradan da Sirküt dağına ve Akdağ 'a kadar uzanan hattın çevrelediği saha.

Bitis-Adilcevaz-Süphandağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Verunde tepesi, İmamdağı tepesi, Koç Gelinin tepesi, Kuştepe, Kurttepelerinin eteklerine ulaşan tabii hat; Doğusu : Dengulez tepesinin doğu eteklerinde Gültepe Tirişik sırtları ile Kırmızı sert tepenin doğusu ile Keşiş mevkiini takiben Taravan sırtları; Batısı : Taravan sırtlarından batıya dönerek Aygır gölü mıntıkasına, Tavşan tepenin eteklrinden Keşiş harmanı, Gedik boğazını takiben Çakmak tepe, Beyanteş tepe, Harabe hanı ile çevrili saha.

Bolu-Mengen-Geyik Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası: Güneyi : Mengen- Zonguldak asfaltından başlayarak Sığır-Kayay'ya, oradan Kertil tepeye, oradan Bozert tepeye, oradan Kuzgöl yaylasına, Kuzgöl yaylasından Keltepeye, oradan Yağlıca tepesi ile Kürekli deresinin kesiştiği noktaya, oradadn Rumsen yaylasına, yolu takiben Naldöken tepeye, oradan yolu takiben Avşar yaylasına; Doğusu : Avşar yaylasından başlayarak İmamlar tepeye, oradan Göktaş tepeye, oradan Bölme yaylasına, oradan Hacının Oluk tepeye, oradan Adam öldüğü tepeye, oradan Çit dere bölmesi, oradan Orman denizi, Hodulca tepe, oradan Semen yarısı, oradan Meyzi yaylası, Karbük sınırına, oradan Yörük yaylasına; kuzeyi : Yörük yaylasından başlayarak Teke pınarı tepeye, oradan Şimşir dere, Çiftdere, Dere sınırına, oradan Karadağ sırtına, oradan Gölet tepeye, oradan Dereboynu sırtını takiben Kumludere' ye; Batısı: Kumludereyi takiben, Koktaş tepeye, Kecikmen tepeye, oradan Sazak deresini takip ederek Mengen-Zonguldak asfaltına kadar olan saha.

Bolu-Göynük-Kapıormanı Dağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Ilıca tepesi, Kızlarkırı tepesinden başlayarak Alıçlıkırı tepesine, oradan Bayındır köyü, Göynük yolunu takiben Kumluk köyüne, yolu takiben Göynük-Adapazarı asfaltına, oradan yolu takiben Değirmen özü yaylasına, orada Orta Belen sırtını takiben Bataklık tepesine, Kuzeyi : Bataklık tepesinden başlayarak sırtı ve Akyazı işletmesi sınırlarını takiben Ziyaret tepeye, oradan Kılavuzlar yaylası sırrtını takiben Dömen tepeye, Batısı : Dömen tepeden başlayarak Aysini tepeye, oradan Akbaba kayası tepesine, sırtı takiben Kertin tepesine, oradan yolu takiben Ekinciler köyüne, yolu takiben Göynük- Adapazarı asfaltına, oradan Dereköy deresini takiben Sararlar sırtına, oradan Kavukkaya tepesine, oradan Doğu Arpalık tepesine, güneyi : Doğu Arpalık tepesinden başlayarak Kavakca tepeye, oradan Karakuş Harmandüzü tepeye, oradan Erenler tepeye, sırtları takiben Kızılcık tepeye, oradan kuzeye bakan sırtı takiben Kızlar tepesinden son bulan saha.

Bolu-Yedigöller Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Karacatepe, Kurşuntepe, Susuztepe, Orman kezi tepe, Güneyi : Akderebaşı tepe, Kuşötmez tepe, Gökova tepe, Karataş-tuzlası tepe, Batısı : Eğrikeniş tepeden elten dereye inen Hamambaşı sırtı, oradan Karadereye, Kuzeyi: Karadere ile sınırlı saha.

Düzce-Gölyaka Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Gölyaka-Gölormanı yolunun kuzeyinde yer alan, Hamamüstü köyü 2 nolu okulundan başlayarak, hamamüstü deresini takiben Büyük Melen Nehrine ve Orman Fidanlığına; Orman fidanlığınınkuzey sınırından DSİ kurutma kanalını eski küçük Melen yatağına, buradan Ziraat Fidanlığının kuzeyinde yer alan DSİ sulama kanaletlerini takiben kurutma kanalına; kurutma kanal yolunu takiben Uğursuyu Kumocağına ve tarla, bahçe sınırını takiben Gölormanı 2 nolu okuluna ve bu noktadan Gölyaka-Gölormanı yolu ile çevrili saha.

Burdur-Ağlasun-Çamova Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyde Tekeçalı tepeden başlayıp, Güneydoğu yönünde uzanan sırtı takiben Yağmurca dereaine, Yağmurca dersi boyunca Gökkayrak tepenin kuzeyinde yolun dereyi kestiği yere, oardan Güneybatı yönünde sırtı takiben gökkayrak tepeye, buradan Kuzeybatı yönünde Burunönü sırtı istikametinde 400 metre ilerledikten sonra yine sırtı takben güneye Deve deresi ile yolun kesim noktasına, buradan Kuzeybatı yönünde sırtı takiben Geyik Pınarının güneyine, burayı 752 rakımlı tepecik ile birleştiren suni hattın uzantısının şahin Koruma sırtını kestiği noktaya, oradan kuzeybatı yönünde sırtı takiben Şahin Koruma sırtı, 1129 rakımlı tepe, Göllü tepe, Gözlek tepe, Kocabel tepeyi geçerek Melci çeşmesine, oradan kuzey ve doğu yönde sırtı takiben 1374 rakımlı tepeyi, Gölgeli tepeyi ve Sıralı tepeyi geçip Tekeçalı tepeye ulaşan hattın içinde kalan saha.

Burdur-Burdur Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Burdur gölünün çevresinde yer alan yolların çevrelediği alan içinde kalmak üzere; Burdur il merkezinden başlayarak Güneybatıya doğru asfaltı takiben Akyaka yol ayrımına, buradan Batıya doğru yolu takibne Yazıköy' e, Gölü çevreleyen yolu takiben Ardıç, Senir, Kılıç ve Isparta-Keçiborlu yol ayrımına, Keçiborlu-Isparta asfaltını takiben Burdur yol ayrımına, oradan yolu takiben Burdur il Merkezi arasında kalan saha.

Burdur-Karakaş Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : 1059 rakımlı Hüyüktepe, buradan kuzey yönünde giden yolu takiben Türkmen ovası geçilerek Mürseller köyü beklemesine; Kuzeyi : Beklemeyi takiben Kumluk mevkii, Toyyeri mevkii, Bahçeönü köyü, Bahçeönü mevkii, Bozçayı takiben Hükümet önü mevkii, Eski çay, Paskal Kuyusunu takiben kesikler mevkiisine, takiben Karamanlı Harmankaya (Manca) yolu; Batısı : Kesikler mevkiinden, Harmankaya köy yolunu takiben, Binlik tarlalarına, takiben Çukur tarla; Güneyi : Çukur tarla mevkiisini takiben Kayalı köyüne giden yol, Kayalı köyünden İsa kuyusu, Karayer, Gökkuyusu, Kesikçi, Kümes söğütler mevkiinden takiben Höyük tepesi sınırları arasında kalan saha.

Bursa-Mustafa Kemal Paşa-Paşalar-Sarnıç Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Mustafa kemal paşa Orman İşletmesi Devecikonakbölgesi sınırı; Batısı : Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Susurluk bölgesi sınır; Güneyi : Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü sınır; Kuzeyi : Paşalar bölgesi Paşalar serisinin 91, 92, 93, 96, 109, 110, Uçtaşlar serisinin 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 34, 35, nolu bölmelerinin kuzey sınırını takiben Sarnıç bölgesi, Sarnıç serisinin 51, 52, 55, 56, 57, 59, 60, nolu bölmelerinin kuzey sınırını ve devamla Turfal bölgesi Turfal dağ serisinin 49, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, nolu bölmelerinin kuzey sınırı.

Bursa-İnegöl-Boğazova Yaban Hayatıo Koruma Sahası:

Bursa-Karacabey-Karadağ-Ovakorusu Yaban Hayatı Koruma Sahası : doğusu : Burunucu, Göktepe, Eşkel; Güneyi : eşkel asfalt yolu takiben Mahmudiye, Emirler, Yenicesi, Evciler, Çamlıca, Çeşnigir, develeme köy merkezlerini birleştiren yollarla iskele asfalt yolu takiben Akça, Susurluk, Kulakpınar, Yarış, Değesemen, Örencik, Şahmelek köy merkezlerini birleştiren hat; Batısı : Bandırma-Karacabey ilçeleri mülki hududu; Kuzeyi : Marmara denizi kıyılarını takiben Karataş mevkiine kadar uzanan sahil şeridi, Karataş mevkiinden güney istikametine doğru Kumgeçidi,Balıkazmağı, Karameşe, Çorak mevkilerini Kepekçi öiftliğine birleştiren hattı takiben, Kepekçi çiftliği,Balllıkaya köyü, Palamur köyü, Papasharmanı mevkiini birleştiren yol ile Papasharmanı mevkiinden burun ucuna kadar devam eden Marmara denizi sahil şeridi.

Bursa-Gemlik-Hara Sülün Yetiştirme Sahası:

Bursa-İnegöl-Dedebayırtepe Sülün Yerleştirme Sahası:

Bursa-Mustafa Kemal Paşa-Söğütalan Sülün Yereleştirme Sahası:

Çanakkale-Bayramiç-Yenice Yaban Hayatı Koruma Sahası: Yenice Orman İşletmesi Sarıot, kirsealan bölgelerinin Kumeğrek, Çelebi Çay ve Gürgan dağ serileri, Bayramiç Orman İşletmesi Karaköy, Çırpılar, Evciler bölgelerinin Katrandağ ve babadağ serileri.

Çanakkale-Gürece Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu; Armutlu burnu, Uyku tepeden sırtı takiben Çamyanı tepe, Armutluk tepe, Kocakışlı mevkiinden, 103 rakımlı tepeden güney sırtı takiben 152 rakımlı tepe, Çilek tepe, Kartal tepeden Lapseki-Bigayi kara yolına. Güneyi; Lapseki-Biga karayolu. Batısı; Büyükyazma deresinin Lapseki-Biga karayolunu kestiği noktadan dereyi kuzeye takiben Koru tepeye, kuzeye giden sırtı takiben Kazancı tepeden Kirazlı koyunun doğu sınırından Marmara Denizine ulaşan hat. Kuzeyi; Marmara Denizi.

Çanakkale-Gökçeada Yaban Hayatı koruma Sahası: Güneyi ve Doğusu : Kuzu limanından başlayarak asfalt yolu takiben Gökçeada ilçe merkezini takiben Şahinkaya köyüne, buradan güneye doğru uzanan stabilize yolu takiben bu yolun Cezaevi-İncirburnu asfalt yolunu kestiği noktaya, buradan Cezaevi istikametine devamla Sabur deresine ve dereyi takiben derenin güneye doğru denizle birleştiği nokta, Kuzeyi : Ege denizi, Batısı : Ege denizi.

Çanakkale-Gelibolu-Korudağ Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Büyükdoğanca köyünün 1000 metre batı güneyindeki Kavakkırı mevkiinin Değirmen tepeden kuzeye doğru inen ve Hamam tepeden geçen sırtın Doğanca deresine kavuştuğu noktadan akış istikametinin ters yönünde doğuya doğru Kadıköy ve Pişman köyden gelen Şosenin deryi kestiği noktaya kadar, Çamlıca deresinin ve bu noktadan Köyderesi ile Çeşme deresinin birleştiği noktaya kadar Meskur Şoseyi takip eden nokta. Güney : Çınarlı deresinin Saros körfezine döküldüğüğ yerin 1 km. batısında denize dökülen Küçük derenin denize döküldüğü yerden başlayıp. Doğuya doğru Saros körfezi sahilini takiben Kamburnu mevkiinden Ahlatlı bekleme tepesinden Asker yolu, Kesikkaya, Süpürgeli, Kurtalan, Kocasırt, Kartal, Yaylacık, Kumdüzbaşı, Buzalık, Kilisecik, İstihkam, Arpa tepelerinden geçen ana sırtı takiben Gökbayır deresinin ana sırtından çıkış noktasına; Doğusu : Saros körfezine dökülen Değirmendereyi takiben Şadıllı köyüne gelir ve bnuradan Bayramiç köyüne giden köy yolu ile Bayramiç köyüne ulaştıktan sonra kuzeye doğru Sadıç Kovalık deresinin batısında uzana sırtla Taşlı tepeye ve ıradan da sırtı takiben Ihlamurluk deresinin başladığı boyun noktasından Hattıbalaya ulaşır. Buradan Hattıbalayı batı istikametinde takip ettikten sonra Aüleyman üstleri mevkiinden tekrar kuzeye dönerek Gökbayır deresini takiple Çeşme dersine kavuşur. Batısı : Boyacı deresinin Değirmen tepeden gelen sırtla kesiştiği noktadan başlayarak sırtı takiben Değirmen tepeye, Güneye dönerek Smertepe sırtını takiben Mandıralıkaltı mevkiinden geçerek Çeltik köyünün kuzeyinden geçen ana sırtını Mecidiye nahiyei şosesi ile kesiştiği yerden başlayarak Çeltik köyünün batısından geçen Mecidiye nahiyesine giden Şoseyi takiben Mecidiye nahiyesine oradan Çınarlı dereyi takip eden araba yolu ile Çınarlı derenin Saroz körfezine döküldüğü yer.

Çorum-Kargı-Kösdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu : Kösdağ tepesi sırtını takiben Uzunpınar deresine, oradan Öayırcık tepe hattı, Batısı : Sazak tarladan Kanlıdereyi takiben Tuzla tepeye kadar, Güneyi : Tuzla tepeden sırtı takiben Gölün Kaçtepe ve Kovalinin tepe ve sırtı takiben Kösdağ tepesi, Kuzeyi : Çayırcık tepe, Donakuş kamyon yolunu takiben Oynar mevkiine, oradan sarıbeller tepesine çizilen hat ve sırtı takiben Abdullah yaylasına, oradan da sırtı takiben Kanlıdere, Sazak tarla.

Denizli-Çivril-Akdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : (Bakırlıdere serisi dahilinde kalan) Aliştip ve Kandırmaztepeden Sığırkuyruğu tepey ve buradan Kunicava tepeden başlar ve sırtın Karanlık dereyi kestiği noktaya, buradan güney doğuya doğru akan Karanlık dereyi takiple Ergani sırtına, buradan Obrık kayalığı tepeye, Akkıraç tepeye, Küçükkır tepeye, Arabalan tepenin batısına ve oradan da Göğebatan tepeye ulaşır. Batısı : Kuzeyde Karlıkulak tepeden güneye doğru inen sırtı takiple Bakırlı dereye ve bu dereyi güneye doğru takiple İbanlar mahallesi, batısında Çivril,Dinar yolunu kestiği noktaya, bu noktadan asfaltı takiple Çötel köyüne ulaşır. Kuzeyi : Karlıkulak tepeden doğuya doğru Geyikölen tepeye ve oradan da Işıkyurdu tepeye ulaşır, Güneyi : Çöten köyünden Çivril, Dinar şosesini güneydoğu ve doğuya takiple Gümüşsu bucağına ve aynı yolu Güneydoğıu istikametine takiple Kapıkayasına buradan sırtı doğuya doğru takiple Öğlen kayası tepesine ve buradan da Göğebakan tepeye ulaşır.

Denizli-Merkez-Honaz Dağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Demiralan, Karadağ tepe, Menteş, Kuzeyi : Menteş, Honaz, Kratepe, Batısı : Karatepe, Tekke köy-Denizli-Acıpayam asfaltı, Güneyi : tekke köy-Demiralan ormanları arasında kalan saha.

Denizli-Çardak-Beylerli Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Çaltı köyü arazileri, Kuzeyi : Kurugöl ve saz köye ait araziler, Batısı : Avluka, Ulugedik ve Höyü tepesi, Güneyi : Orman sınırı.

Denizli-Çardak-Maymundağı Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Erzurum-İspir-Verçenikdağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Tatas dağı, Kırmantepe, Soğanlıdağı, Yeşiltepe, K.Kösetep ile bu tepeleri birbirine bağlayan hattı, Bala ve K. Kösetepe' den Çoruh nehrine inen sırt, Batısı : Varşankatepesinden Yedigöller' e inen sırt ve Yıldıztepe ve Aksu deresi, Güneyi : Ardıçlı, Ahlatlı ve Geçitağzı köylerini birbirine bağlayan hat, Doğusu : Geçitağzı mezrasından Çoruh nehrine inen sırt.

Erzurum-Çat Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Erzurum Orman İşletme Merkez serisi hudutlarını takiben Akyardere, Tuzlaçayı, Lezgisuyu, Sargındere ve Kürtalidere, Doğusu : Tekman serisi hududdu (Şakraktepe, Tülüktepe, Kalesörtepe ve bu tepelerden geçen sırtlar), Güneyi : Bingöl Devlet Orman İşletmesi Hududu (Hardal dağı, Sarıyayla tepe, Malyadağı tepe, Hoskdağı, Merdiventepe, Kırmızı tepe, Kervantepe ve bu tepelerden geçen sırtlar), Batısı : Bingöl Orman İşletmesi hududunu takiben Tuzlaçayı serisi hududu (carcar tepe, Koduk tepeleri, Kapıaçmaz dağı, Kadı tepe, Beyaz dağ, Magara dağı, Karataş tepe ve bu tepelerden geçen Kalıkbaba sırtı ve Cömert sırtı).

Erzurum-Oltu Yaban Hayatı Koruma Sahası : Oltu ilçe merkezinden başlayarak Oltu-Erzurum karayolunu takiben Toprakkale köy yolu ayrımına, oradan stabilize yolu takiben Obabyayla köyüne ve oradan Topkaynak köyüne, buradan stabilize yolu takiben Oltu ilçe merkezine kadar olan saha içinde.

Erzurum-Pazar Yolu Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Büyükdere köyü, Harmantepe arasındaki yayla yolu; Batısı : Harman tepeden Pilanos yaylası, Engücek, Korkut ve Kındız köylerini birleştiren köy yolu; Doğusu : Anbaralan, Kumaşkaya, Yiğitbaşı ve Koğans köylerinin köy yolu; Güneyi : Çoruh nehri.

Erzurum-Mihalıççık-Alpu-Merkez ve Sarıcakaya Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Mahmuthisar' dan başlayarak Sarıyer barajı, Gökçekaya barajı ve sakarya nehrinin güney kıyısını takiben Mayıslar köyü. Güneyi : kozlu, Çardak, Bahçekuyu, Ağaçhisar, Y.Dereköy, kozlubey, Sepetçi, Tandır, Yarımca köylerini birleştiren hat. Batısı : Yarımca, Dağküplü' den Mayıslar köyü. Doğusu : Kozlu, Gözeler, Obruk, Mahmuthisar' ı takiben Sarıyer Barajı güney kıyısı.

Eskişehir-Sarıcakaya Laçin köyü civarı ve Darısuyu su toplama havzası Sülün Yerleştirme Sahası.

Eskişehir-Kabalak, Şelale mevkii-Beşikderesi Sülün Yerleştirme Sahası.

Eskişehir-Sivrihisar-Balıkdamı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kurtşeyh köyünden başlayarak Sakarya nehri yakınından geçen Kurtşeyh-Ahiler yolu, Ahiler köyünden Karaçayır mevkiine giden yol, Karaçayır mevkiinden yolu takiple Sakarya nehri Karabent köprüsü; buradan balıkkaya sırtındaki yolu takiben Ahiler yoluna ve buradan yolu takiben Fettahoğlu yaylasından Kurtşeyh köyüne ulaşan yol arasında kalan saha.

Eskişehir-Günyüzü-Kayakent Yaban Hayatı Koruma Sahası : Batısı : Sakarya mahallesinden başlayarak stabilize yolu takiben Musluk Boğazı mevkii, yolu takiben Karacaören köyüne kadar; Kuzeyi : Karacaören köyünden başlayarak yolu takiben, Kuzuören köyü, buradan Selbelik, sırtı takiben Üç Cevizler sırtını takipeden stabilize yolu Kayakent-Gümüşkonak asfaltının kesiştiği noktaya kadar; Doğusu : Stabilize yolun Kayakent-Gümüşkonak asfaltının kesiştiği noktadan başlayarak Karaağaç ağılı mevkii, takiben Karagüney sırtı, takiben Çifte Arkoç mevkii, takiben İki tarlalar arası sırtından takiben Çakmak yaylasına ve yolun Sakarya nehrini birleştirdiği yere kadar; Güneyi : Çakmak yaylası yolunun Sakarya nehrini birleştirdiği yerden Sakarya nehrini takiben Sakarya mahallesi arasında kalan saha.

Gaziantep-Tahtaköprü Barajgölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Ortaklı, Yesemek ve Gulikanlı köy yolunu takiben barajgölünün doğu kıyısının Tahtaköprü barajı seddesine kadar; Güneyi : Tahtaköprü baraj seddesi; Batısı : Tahtaköprü baraj gölünün batı kıyısı ve küçük kornuk tepe; Kuzeyi : Küçük kornuk tepeden sırtı takiben Büyük Kornuk tepeye, yine sırtı takiben Selver köyüne ve Selver, Karakayaköy yolu arasında kalan saha.

Gümüşhane-Kelkit Yaban Hayatı Koruma Sahası :

a) Cemallı Köyü Mevki: Kuzeyi; 2224 rakamlı Göbekli tepeden başlayarak Çalsıra Çukuru, Atataş Tepelerinin bulunduğu sırtı takiben alender Tepede sonbulur. Doğu; Kalender Tepeden gelen sırtla Yanıkyayla Tepenin bulunduğu sırtı takiben Balahor Deresine, Balahor Deresini takiben Çimenli Köyünün batısından Kaçağın Dere ile Harami Dere arasındaki sırttan Büyükkaryatağı Tepe, Yedigöller Tepenin bulunduğu sırtı takiben Tepir Tepede son bulur. Güney; Erzincan sınırını oluşturan sırtı takiben Bayraktaş, Kul, Kırmızıburun, Yüksek, Sorhan, Gölbaşı, (Rk:2699) tepelerinden Eğiribel Sırtı ile 2503 rakamlı tepede son bulur. Batısı; 2503 rakımlı tepeden sırtı takiben Ortaburun Tepe ve 2224 rakamlı Göbekli tepede son bulur.

b) Mahmatlı Köyü Mevki: Kuzey; Balahor Deresinden başlayarak Çimolin Dereyi takiben Yayla mevkiinin üstünden sırtı takiben 2206 rakımlı Balkaya Tepede son bulur. Doğu; 2206 rakımlı Balkayası Tepeden Elmalı sr. takiben Orta Tepe ve İnce Deresinde son bulur. Güney; İğde Deresinden Balahor Deresine, Özlüce Köyünün üstündeki sırtı takiben Onluğun Kaya Tepe ve Pelit Tepede son bulur. Batısı; 2009 rakımlı Azotoğlukıran Tepelerin bulunduğu sırtı takiben 2024 rakımlı Çadırlı Tepe, Korgorgon Tepenin bulunduğu sırttan Kırıklının Dere ve Balahor Deresinde son bulur.

Gümüşhane-Şiran-Kuluca Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : 3140 rakamlı tepeden güneye doğru Gelizbaşı Sırtı ve Kürtmezarları mevkiğinden Peçerek Çataltepeler sırtından 2606 rakamlı tepede son bulur. Güney : 2606 rakamlı tepeden batıya doğru Yayla Harabeleri, 2061 rakamlı Tepe, Tepetarla Tepe, Ardıçlı Tepe, Göktepe, Elmaçukuru Mevki, Gülsümün Mezarlığı, Yelliburn Sr. üzerinden Çilekli Çayır mevkiinde son bulur. Batısı : Çiçekli Çayır mevkiinden Madenin Dere havzasından Kırıntı Yaylasına çıkmakta ve Burgubaba Tepede son bulmaktadır. Kuzeyi : Burgubaba Tepeden başlar doğuya doğuru Koyunağılı Sırtı, Sarptepe, Dökmetepeler, Küçükkardağı, Cankurtaran Tepe, Karadağ ve devam eden sırt ile Gelizbaşı Sırtları kasiştiği 3140 rakımlı tepede son bulur.

Hakkari-Şemdinli-Rubaruh Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Hatay – İskenderun -Arsuz Yaban Hayatı Koruma Sahası : "Arsuz, Antakya, Samandağ bölgeleri " Doğusu : Ziyaret tepe, Ekşioğlu tepe, Kurttepe, İblişlerinsırtı, Akarca tepe, Büyüktaşın tepe, Alayarı tepe, Katranlı tepe, Kocahörtlük tepe, Mutlutepe, Batısı : Akdeniz, Güneyi : Karagöl yurdu mavkii, İnliyas kayası, Kuzeyi : Bağ tepe, Çanaksırtı, Eğreti, Tabur mevkii, Kale tepe, Koyunoğlutepe, Şakşaktepe, Sırtlancı tepe, Kel tepe, Tepeli tepe, Kabaletepe, Ziyaret tepe ile çevrili, Gökyar, Karageyikli, Fırnıs, Dumangözü kısımlarını içine alan Amanos dağlarında.

Hatay-Fırnız-Yaylacık B serisi Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Fırnız yaylası ve İskenderun bölge sınırı, Batısı : Akgedik serisi, Kuzeyi : İskenderun ve Arsuz bölge sınırı, Güneyi : İncirlidere, kışlak, Olukpınar, Pırnız yaylasına inen düz hat.

Isparta-Eğridir-Kovada gölü çevresi ve Kasnak ormanı serisinin Aşağıgökdere köyüne kadar içine alan Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Isparta-Beyşehir Gölü içindeki Hacı Akif adası Yaban Hayatı Koruma Sahası:

İçel-Mut-Kestel Dağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Kızılşarlak deresi, Karam mevkii, Elmacık kapısından Sıratekneler, Batısı : Çağbıtlı Ardıcı, Kopuzca mevkiine inen sırt, Kuzeyi : Kestel kuesi, Ballıburun mevkii, Güneyi : Düzağaç mevkii, Göper mevkii ve Kızılşarlak deresi,

İçel-Çamlıyayla-Çocak-Cehennemderesi Yaban Hayatı Koruma Sahası : Batısı : Karakuzuluk yaylası mevkii, Gökkandiltepe, Yıldıztepe, Kuzeyi : Kuzeygediktepe, Arpalıktepe, Güneyde Arpalıktepe ile Aktepe arasına çekilecek ufki hat, Batısı : Sığna Gediğitepe, Tozlutepe, Güneyi : Karaziyaret tepe, Rahatdağı, kızıldağ ve Karakuzuluk yaylası.

İçel-Silifke-Akgöl-Paradeniz Dalyanı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Taşucu kasabası kummahallesi Akgöl'ün başlangıç hizasında denizden başlayarak Akgölün sulak alanının 50 m. dışında takiple Çavuşbucağı köyü ile Hacıpaşalar çiftliği arasındaki Drenaj kanalına, oradan doğuya doğru sazlık ve bataklık alanı içine alarak Kurtuluşköyü drenaj kanalına, bu kanalı takiben Hurma mahallesi ile Dalyan Mevkiine giden yolların birleştiği noktaya, oradan yolu takiben Dalyan mevkiine Akdeniz' e birleşen sınır içerisinde kalan alan.

İçel-Anamur, Kızılaliler Köyü, Ortaköy, Bağıla Mıntıkası Yaban Hayatı Koruma Sahası :

İçel-Tarsus Turan Emeksiz Okaliptüs ağaçlandırma Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu : Berdan nehrinin Kulak köyü doğusundan denize ulaştığı hat, kuzeyi : Yeniköy harabelerinden başlayarak Hergele Yolunun Karabucak kanalı kestiği noktadan denize paralel olarak Kula köyünden Berdan nehrine ulaşan hat. Batısı : Adanalıoğlu kanalının Yeniköy harabelerinden denize ulaştığı hat, Güneyi : Akdeniz.

İçel-Hisardağı ve Emeksiz Okalüptüs Ağaçlandırması Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Göksu ırmağı; Güneyi : 911 rakımlı Polan boğazına gelen anasırttan batıya doğru Dutkuyusu ve Gökkuyu arasındaki anasırttan yine batıya doğru 1154 rakımlı Kızılyüksek tepesine, Kırgediği tepesinden Kuzeye ve Batıya doğru anasırtı takiben Cılbayır hizasında Cılbayır deresi ile sırtın kavuştuğu yere; Doğsu : Göksu ırmağının 793 rakımlı Gedikdağı tepesinden Kuzeye doğru Göksuya inen anasırt, yine Gedikdağından güneye doğru 706 rakımlı Gölbeleni tepesi ve takiben 911 rakımlı tepeye, oradan güneye ve doğuya doğru takipeden ana sırt; Batısı : Cılbayırdan kuzeye Göksu ırmağına kavuşan Cılbayır deresi ile çevrili saha;

İçel-Tarsus Hopur-Topaşır Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Çakıtsuyu; Kuzeyi : Çakıtsuyundan 1939 rakımlı dere tepesine oradan sırtı takiben 2167 rakımlı Ziyaret tepeye, sırtı takiben 2009 rakımlı kesiktaş tepeye, Katırineği sırtından takiben Kurudereden Adana-Pozantı otoban toluna kadar; Batısı : Adana-Pozantı otobanyolu; Güney : Adana-Pozantı otoban yolundan başlayıp, Uçtaş deresini takiben Gölcük mevkii oradan Kartallık sırtını takiben Mezdeki mevkiinden inen Kurudere Daraderesi ile birleştiği yere kadar, oradan sırtı takiben1727 rakımlı tepe, 1727 rakımlı tepeyi takiben Çakırcı Ütüyü mevkiine oradan Damram tepesine, Sırtı takiben 1597 rakımlı tepeye oradan Hopurdağı yangınkulesine, oradan Ayvaalanı mezarlığına, Mezarlıktan sırtı takiben Keşli-Eminlik köy yolunu, oradan Gölyeri mevkii takiben Kanlıkaya sırtı, takiben 1231 rakımlı çingene Belen tepesine, oradan Eminlik köyüne, Eminlik-Kuşçular köy yolunu takiben Kavaklıdere, takiben Kuşçular köyüne kadar, Kuşçular sırtını takiben Kurukatran sırtı, takiben 811 rakımlı tepeye, oradan takiben Çakıt suyuna inen sırt arasında kalan sha .

İstanbul-Sarıyer-Feneryolu Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Karadeniz boğazına, Kuzeyi : Karadeniz, Batısı : Uzuniyeköy deresi, Marmaracık tepesi ve Taşyığınları sırtı, Güneyi : Namazgah ve Tenekecik dereleri.

İstanbul-Çatalca, Yalıköy (Çilingöz) Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi; Kasatura Körfezinden Avcı İskelesi mevkiine kadar Karadeniz sahili. Doğusu; Avcı İskelesi mvkiinden Avcıyolu sırtını takiben Karacaköy, burdan itibaren Hamza deresini takiben tarihi su kemerlerinin bulunduğu sırta çıkarak sırtı takiben 376 Rakımlı Kuşkaya tepesini takiben 1 km. doğusundaki boyun noktası. Güneyi; Boyun noktasından sırtı takiben 361 Rakımlı Ferah tepesi, bu noktadan itibaren Karacaköy İşletme Şefliği-Çatalca İşletme Şefliği serileri hududuna, bilahare Silivri İşl. Şefliği ile Karacaköy Binkılıç İşletme Şefliği serileri hududunu takiben Gümüşpınar Aydınlar Köylerini bağlayan karayoluna iner. Bu noktadan itibaren karayolu ile Aydınlar-İstrancadan Safaalan Köyüne ulaşır. Batısı; Safaalan köyünden itibaren Kuzeydoğuya karayolunu takiben İstanbul-Tekirdağ İl hududuna intibak ederek Güngörmezkara tepeye ulaşır, hudut sırtla Elmalı Dereye iner ve Elmalı Derenin Karadenize ulaştığı Kasatura Körfezinde son bulur.

İstanbul-Arnavutköy,Şamlar Ağaçlandırması Yaban Hayatı Koruma Sahası:

İstanbul-Silivri, Sinekli Sülün Yerleştirme Sahası : Feneryolu, Kufralıköyü ve küçük sinekli köylerini birbirine bağlayan yolların çevrelediği saha.

İzmır-Bayındır Ovacık ve Arpadağ Ormanları Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Çaldağ Kazanca yaylası, Kızılçukur mevkii, Sarıkaya tepesi ve Çatmadağı, Doğusu : Çatmadağı, Deliktaştepe, Hürütepe, Kaygantepe, Güney : Kabaağaç, Kaletepe, Ilıcadere, Basra tepe, Batısa : Basara tepe, Uççam tepe, Taşlı tepe, Katralı tepe, Kolan tepe ve Çaldağı.

İzmir-Menemen Homa Dalyanı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi . Taşbekenti tabir edilen Kozlucaseddi, Ege denizi' nden başlayıp doğuya doğru blıkçı kulübelerine, oradan Kocatepe ve Elmacık tepe. Güneyi : Çamaltıtuzlası güneyden geçen kanalın Ege denizi' ne bağlayan uzantısıdır. Doğusu : Kaynaktepeden, Koyakdağı ve Değirmen dağını takiben Süzbeyli köyü ile Çamaltı tuzlasının doğusundan geçen kanal, Batısı : Kırdeniz Dalyanı, Homa dalyanı ve Ege denizi ile çevrili alan.

İzmir-Şelçuk-Gebekirse Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Arpacıburnu sırtına çıkan yolu güneye doğru takiben K. Manderesine kadar uzanan hat, Batısı : K. Menderesi denize açıldığı noktadan Mırmırtaşına kadar uzanan Ege kıyıları, Kuzeyi : Gebekirse gölünün kuzey kıyılarını sahanın doğu sınırına birleştiren hat ile bunu batıya doğru takiple Zeytinköy ve Mırmır taşına kadar uzanan sazlık alan sınırı, Güneyi : K. Menderesi nehri.

İzmir-Karaada Yaban Hayatı Koruma Sahası : Ege denizinden Çeşme ve Karaburun Yarımadaları, arasında yer alan, dört tarafı denizle çevrili ve genişliği 669.5 Hektar olan saha.

Karabük-Yenice Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Karabük-Sırçalı Kanyonu Yaban Hayatı Koruma Sahası: Sırçalı, Düzce ve Konarı köyleri arasında kalan kanyon

Karaman-Ermenek Yaban Hayatı Koruma Sahası : Batısı : Güldalkaya' dan Güneyyurt yolunu takiben Yenimahalle' ye, yolu takiben Yukarı Çağlar, oradan stabilize yolu takiple Akarca Y. Evlerinin batısından Göztaşı sırtına; Kuzeyi : Göztaşı sırtından sırtları takiben Meskenkaya ağılı, Katranbeleni, Ayıbeleni ve Balkusan dereye; Güneyi : Güneyyurt-Ermenek yolu üzerinde Güdalkayası, Karakaya, Kesmecetepe, Akçaeğrik tepe, Koçgirmez tepe, sırtları devamla Ermenek-Bakırköy stabilize yoluna; Doğusu : stabilize yolu takiple Balkusan dereye ve Balkusan dereile çevrili, Tekeçatı, Kapıcık, Uçpınar ve Güneyyurt yaylalarını kapsayan saha.

Kars-Sarıkamış Kağızman Yaban Hayatı Koruma Sahası : Erzurum-Sarıkamış Kars yolundan Karakurt nahiyesinden ayrılarak Kağızman-Tuzluca-Iğdır ve İran karayolları üzerinde Kuloğlu köyü içerisinden akan ve Aras nehrine karışan Kaputdere, demirkapıdere, Gobuddere, Gavalıkdere, Bulanıksuyudere havzasını içine alan Kuzey Aras nehri ve Erzurum-Kağızman karayolu;, Batısı : Aras nehrinden başlayarak Dokta köprüsünden mağdur dereyi takiben Hantepesi, 2512 rakımlı tepe Heytekomları, 2614 rakımlı tepe, Kurusırtı takiben 2702 rakımlı tepeye, Güneyi : bu tepeyi takiben Boztepe, takiben Şahyolu, Kuşgöllerini takiben 2746 rakımlı tepe, 2637 rakımlıtepe ve onu takiben kuzeydoğuya uzanan sırtlardan Nişangah tepesini güneydoğu srıtındaki Kuşgölleri, Pınarbaşı üzerindeki tepeleri takiben 2850 rakımlı tepe, Keseci tepeden, Kapudağına. Doğusu : Kapu dağı ve oradan kuzey istikamaetinde Baturdağına, oradan Mamakan tepeye, oradan da 2646 rakımlı, 2570 rakımlı tepeleri takiben Altıngeldiği mahallesi bitişiğinde Todanın dere, Bulanıksuyu dereye ulaşarak dere vadisi boyunca Aras nehrine ulaşan sınırlar arasında kalan saha.

Kars-Kuyucak Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Gölün güneydoğusundan başlayarak Kuzeydoğusuna kadar Karakuzudağı, Batısı : Kuyucak köyü ile Gölçayı mevkii, Kuzeyi : Taşkesen, Harmanlı ile Küçük alamet tepesi, Güneyi: Küllükler mevkii, Koyunöldüren ve Başgedikler trenistasyonu sahası.

Kastamonu-Daday-Ballıdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Yalak ve Sarpın dereleri, Kuzeyi : devrekani çayı, Batısı : Yançatı çayı, Güneyi : Kavakyaylası mevkii, Daday, Azdavay şosesi.

Kastamonu-Azdavay-Kartdağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Dereli tekke çayı, Kuzeyi : Valay çayı, Batısı : Gürleyik çayı, Güneyi : Akçay deresi.

Kastamonu-Taşköprü Elekdağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Yosunlumeşe tepe, Mercimeklik, Sekseksırtı, Batısı : Güvez sırtı,Poyracık orman bekçi kulübesi, Bakacık sırtı, Kayalar sırtı, Güneyi : Düzdağ sırtı, Türbe tepe, Alaçam tepe, Pazaryolu mevkii, taşlıburnu sırtı, Dikmen tepe, Çatalçam tepe, Kuzeyi : Çatalmeşetepe, Kuzaluçtepe, Katmer tepe, Davulçam tepe, Karamemiştepe, Seksek sırtı, Mercimeklik,

Kastamonu-Tosya Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Kastamonu-Çankırı-Ilgazdağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Çeştepe, Kayaarkası tepe, Ekmek tepe, Enbio tepe, Batısı : Avlağın tepe, Sinektepe, Sulatançukuru tepe, Sarıkaya tepe, Haramandüzütepe, Ballıoluk tepe, Güneyi : Çeştepe, Büyükhacettepe, Taşlıksırtı tepe, Ziyaret tepe, Taşpınar tepe, Yurdun tepe, Emirgazi tepe, Ayvalığın tepe, Gökyar tepesi, Embiyo tepesi.

Kayseri-Yahyalı, Sultansazlığı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kayseri-Adana asfaltını Yahyalı istikametine ayıran yol sapağında başlayıp, Yahyalı yolunu takiben Yahyalı Musahacılı köyü sapağına, Yahyalı Musahacılı köyü sapağından başlayıp Musahacılı köyüne, Musahacılı köyü, Çibik, Yenihayat köyü Şosesini takiben Yenihayat köyü Şosesini takiben Yenihayat köyüne, buradan Yenihayat, Sindel Höyükyolunu takiben Sindelhöyük köyüne, Sindelhöyük köyünden Develi, Kayseri asfaltını keserek asfaltın Kayseri istikametini takiben Yavaş kavşağına, Nevşehir, Adana, Kayseri asfaltının Yahyalı yolu sapağına kadar olan bu yolların çevrelediği Sultan sazlığında Sultansazı, Yaygölü, Deve sazı, Salkım sazı, Kepir sazı ve diğer alanlar.

Kayseri-Yahyalı, Aladağ Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Kayseri-Talas Ali Dağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi ve Doğusu : kayseri-Talas-Akçakaya yolu; Güneyi : Akçakaya-Endürlük-Kıranardı yolu; Batısı : Deliçay ve Kavsarı boğazı arasında kalan saha;

Kayseri-Engir Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi ve Doğusu : Kayseri-Sivas karayolu ve demiryolu ile DSİ sulama kanalı; Batısı : Ovacığın mevkii; Kayseri-Sivas demiryolu arasında kalan saha.

Kırklareli-Demirköy-Sakagölü-Longozu Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Sivriler Saka iskelesi, Orman yolu, Güneyi : Vize Orman İşletmesi, Yumurta tepe serisi dahilinde kalan Vacina dere, Yavuzdere, Tapık dere, Çatağı, Büyükbezirgan tepe, Doğusu : Tarla tepeyi takiben İstanbul gölü tepe, Çavdar kulübeleri dere, Sivriler köyü, Batısı : Karadeniz sahil yolu boyunca Deremansabı, Küçük saka iskelesi ve Saka gölü Longozu,

Kırşehir-Kocabey Köyü Deneme Kavak Ağaçlandırma Sülün Yetiştirme Sahası:

Kocaeli-Kandıra-Seyrek Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Karadeniz; Batısı : Yel değirmeni köyünden başlayarak Çamurlunun sınırı; Güneyi : Tekke tepesinden doğuya doğru Çam ormanı sınırını takiben, Yılgınlık tepe, Göztepe, Tarla tepe, Kışlalar, Doğusu : Kışlalardan Sarısu yolunu takiben sarısu çayından takiple Karadenize kavuştuğu yer;

Konya-Bozdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası : Konya ilinin doğusundan Divanlar, Karakaya, Göçügene, Akasaklar, yağlıbayat köylerinin çevrelediği Bozdağ ile Karakaya, Koçaş, İpekler, Tatlıkuyu, Eğribayat köylerinin çevrelediği Nuğsaş ve Balık dağları.

Kütahya-Merkez Türkmenbaba Yaban Hayatı Koruma Sahası : (İncesu, İncik, Çobanlar, Bayat, Türkmenbaba ve Eskişehir il sınırı, İdris yaylası, Seyitgazi, kalaba köyü ve Kütahya ili sınırı ile çevrili saha) .

Kütahya-Simav, Şaphane Dağı Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Kütahya-Merkez Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Yenice petrolünden başlayarak Kütahya-Afyon karayolunun Aykırıkçı köyüne kadar olan kısmı; Güneyi : Aykırıkçı-Kuyucakköyyolunu takiben Kuyucak köyü, yolu takiben Balıkçıl köprüsü ve DSİ kanalı, bu kanalı takiben Yalnızsaray köprüsü, Eymir köprüsü, kuzeye doğru Nuhörenköyü, Haydarlar köprüsü ve Adaköy köy yolu sapağı; Batısı : Adaköy yolu ve kanalı takiben Koçak köyü köprüsü, Koçak köy yolunu takiben Koçak köyüne; Kuzeyi : Koçak köyünden doğuya doğru Yenice köy yolunu takiben Yenice köyü, köy yolunu takiben Afyon asfaltı arasında kalan saha.

Maniza-Demirci, Söğütçük Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Manisa-Soma, Çamlıca, Şifadağ Yaban Hayatı Koruma Sahası :

a) Çamlıca bölümü : Kuzeyi : Çinge köyünden doğuya doğru Hacıyusuf, Avdan, Kozanlı, Turgutalp ve Somaya, oradan Soma Deliimamlar. Doğusu : Deveboyu tepe, Kazantepe, Kösekaya tepe, Adiller tepe, Kocakaya tepe, Kurca tepe, Kufran tepe, yellice tepe, Çaktı tepe oradan güneye doğru Kırtaç bayırını takiben Havuzlu tepe ve Tikeç tepeye. Güneyi : Genyeri sırtından Adatepe ve oradan Payam çukuru ve Otmeran tepeye. Batısı : Bozburun, Asar tepe, Sarı tepe, oradan Uluyol sırtını takiiben Tuğla tepe ve Çıkrıkçı tepe Kalfalıoğlullarından Ummet tepeye oradan da Cumalidere ve Cumali köyüne.

b) Şifağdağ bölümü : Kuzeyi : Yağlıcı kasabasından başlayarak kuzey doğuya doğru Cehennemderesi' ne takiben Çıplaktepeye oradan Karadavullu sırtını takiben Osman dağına, doğuda Osman dağı, Dövmeli tepe, Yarantepe ve Türkpiyale köyünden Ova deresine, oradan güneye doğru Payamlı tepe, Kılınçburnu, Adatepe, Dedetepe, Palamuttepe, Güzel tepe. Güneyi : Dededağı tepe ve Daztepe sırtlarına. Batısı : Kocadağ, Gölcük dağı, Kocaahmet tepe, Papuççu tepe, Çimenlik tepe, Kale tepeden sonra Savaş tepe demiryoluna kadar olan saha.

Muğla-Marmaris, Adaköy Yarımadası Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Muğla-Marmaris Karadağ Yarımadası Yaban hayatı Koruma Sahası:

Muğla-Yılanlı Çakmak Kocatepe Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu: Samiç sırtları, Batısı: Örmece sırtları; Kuzeyi: Yemişendere köyü, Ortuma çayı; Güneyi: Çakmak köyü;

Muğla-Köyceğiz Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu: Köyceğiz gölü ve Dalyan Boğazı; Batısı: Köyceğiz-Marmaris Orman İşletmesi sınırı; Kuzeyi: Namnam çayı ve Muğla Orman İşletmesi sınırı; Güneyi Akdeniz ile çevrili saha;

Muğla-Bodrum-Gündoğan Yaban Hayatı Koruma Sahası: Farilya (Gündoğan) koyunda Gündoğan kasbasından başlayan asfalt yolu devamlı Erenlerden geçerek Gölköy' e kadar olan yolun kuzeyinde kalan ve Ege denizinde bulunan küçük ada ( Küçük Badem adası), Pırasa adası, Küçük tavşan adası ve Fener adasına kadar olan sınır.

Niğde-Çamardı Demirkazık dağı ve çevresi Yaban Hayatı Koruma Sahası : Batısı: Koyal sırtı ile Körkün çayının birleştiği yerden başlayıp Körkün çayı hudud olmak üzere daha sonra Ecemiş çayı, Kamışlı deresi adı altında devam etmekte. İncildede sırtına kadar. Kuzeyi : İncildede sırtını takiben, Karakuş Yuvan tepe, Kömürcüevi mevkii Aceli tepe, Bacdinin tepe, miras tepe, Çifte tepeye kadar. Doğusu : Çifte tepeden başlıyıp Çoban bayır tepe, Çoban gediğini takiben Alaca göl dağı, maden tepe, Kargediği, Eğri tepe, Dipsizgölü tepe, küçükdemir Kazık tepe, Emirler tepe, Berkli tepe, Toruk dağı, Sarımsak dağı, kabak dağını takiben, Köprülü dereye kadar. Güneyi : Köprülü dereyi takiben Eğrice sırtlarından Karanfil tepe, Bozatlı tepe, Emirler tepe, koyal sırtı ile Göküm çayına kadar.

Ordu-Mesudiye Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Mahmat yaylası, Perçin tepe, Kabanat tepe, Düzalan tepe, Güneyi : Keleşözü tepe, Teylalı tepe, Hatip tepe boyunca Melet ırmağı, Horozdere sırtı, Gölyanı yaylasını takiben Koltepeye uzanan sırt, Batısı : Karatepe, Keserlibel tepe, Salih tepe ve Kabalak tepesi boyunca uzanan hat, Doğusu : Kel tepe, Kavaklı tepe, Karaarslan tepesi ile çevrili saha.

Rize-Çamlıhemşin-Kaçkar Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Altıparmak dağları, Batısı : Hacım dağı, Tar dersi ile Ilıca deresinin birleşim yeri, Güneyi : Ilıca serisi ile Hala serisini ayıran sırtlar. (Hızar-Kapı tepe, At meydanı tepe, huser sırtları, Sugün tepeleri boyunca Tar deresi ve Ilıca deresinin birleşim yerine inen sırt).Kuzeyi : Avcıtaş tepe, kukmeka tepe, Acavittepe, Mecat tepe, 2309 rakımlı tepe boyunca Ardeşen serisini ayıran sırtlar ve Çağducar, Megele çayı, Mıçımey derelerinin çıkış sırtlarını takiben Tar deresi ile Ilıca deresinin birleşim yerine inen sırt.

Sakarya-Kaynarca-Acarlar Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Acarlar gölü serisinin doğu sınırı, Batısı : Birlik köyü, Ziraat arazileri, Güney : Araba yolu, Birlik ve Turnalı köyleri, Ziraat arazileri, Kuzeyi : Turnalı tesisi ve Körük iskelesi mevkii.

Sakarya-Geyve Kapıorman Dağı Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Samsun-Vezirköprü Karanar Sülün Yerleştirme Sahası :

Samsun-Bafra- Kızılırmak Deltası Çernek Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : karadeniz, Güney : Düden 1 mevkiinden Balık gölünün kuzeyinde bulunan su kanalını takiben Balık gölüne bu noktadan Blık gölünün kuzey kıyısını takiben doğu istikametinde Karadeniz' e doğru uzanan hat. Batısı : Düden 1 mevkiinden Liman gölünün güney ucuna kadar olan bataklık saha sınırları ile Liman Göl' ünün doğu kıyısı. Kuzeyi : Karadeniz olarak belirlenen Çernek gölü ve etrafındaki sazlıkları içine alan saha.

Samsun-Terme Gölardı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi ve Doğusu : Karadeniz, Güneyi : Samsun-Terme karayolu, Batısı : Sancaklı mahallesi.

Samsun-Bafra Göltepe Eldavut, Çelikler, Azzayi, Keresteci, Akgünay ve Hasırlık köyleri arasında kalan Gökçeağaç Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Samsun-Terme Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Siirt-Pervari Botan Vadisi Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Sinop-Bozburun Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Akliman, Kuzeyi : Akliman ile hamsoroz limanları arasındaki yolun sırtı katettiği noktadan itibaren bu sırtı batıya doğru takiben 53 nolu noktaya, Hacog sırtı ile bu sırtı takiben Bahçecik mevkiindeki dört yol patikalarının kavşağına, Batısı : Bahçecik mevkiindeki patikaların dört yol kavşağından güneydoğuya doğru yol ve Soğucak mahallesi tarlalarının kuzeyinden Soğucak tepeye ve oradan sırtı takiben Soğucak ve Akliman' dan gelen yolların Aksaz civarındaki şose ile kesiştiği nokta, Güneyi : Akliman ve Soğucaktan gelen yolların Aksaz civarındaki şose ile kesişen noktasından itibaren tek mezarlık sırtına geçen yaya yolunu takiben Akliman.

Şırnak-Cudi Dağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Açılmış dersi ile bu derenin yolu olan Beşer deresinin birlikte aktıkları kısım, Doğusu : güneyi ve batısından geçen Rudere deresinin çevrelenmiş olduğu hattın arasında kalan saha.

Tokat-Alnus Barajı Sülün Yerleştirme Sahası;

Tokat-Kazgölü Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Trabzon-Düzköy-Kerem kayaları Yaban Hayatı Koruma Sahası : Trabzon-Düzköy İşletme Şefliği Düzköy serisi 225,226,227,228,229,230,231,232,233 ve 234 nolu bölmeler dahilinde kalan sahalar.

Tunceli-Çemişgezek Yılanlıdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası : Güneyi : Vakıflar tepesi ile Katı tepeyi birleştiren hat, Doğusu : Vakıflar tepesi, Pos tepe, Karabaş tepe, Birlik tepe, Turt tepe ile Çermik tepeyi takip eden hat, Kuzey . Çermik tepeden başlayan sınır Beşik tepeyi geçerek Hırşlık sırtlarını takiben güneybatıya dönerek Pecek sırtlarından Koyunoğlu tepeye, buradan Gökkuşağı tepe, Sinebelli tepe, Aygöl tepe ile Kadı tepeyi birleştiren tabii hat arasında kalan saha.

Tunceli-Ovacık Munzur Vadisi Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu; Munzur çayı ile Laç deresinin kavuştuğu noktadan sırt hattını takiben Taht tepe, Meydan yaylası, Azizaptal dağ, Dolap tepe, Vevil dağ, Karasakal sırtı. Kuzeyi; Karasakal sırtından Kalan deresini keserek Sultan baba dağ zirvesine, oradan sırt hattını takiben Şal deresinin Munzur çayına kavuştuğu noktaya. Batısı; Munzur çayının batısına geçerek sırt hattından Pokir dağ tepesine, buradan sırt hattını takiben Okasor mezrasının altından Hacili deresini keserek Rızanın evi mezrasından Külünk dağının zirvesine. Güneyi; Külünk dağının zirvesinden güney-doğu istikametindeki sırtı takiben Halvuri mezrasının kuzeyinden geçen sırttan Munur çayına ulaşan hat.

Şanlıurfa-Birecik Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Van-Özalp Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : İran, Batısı : Özalp, Kuzeyi : Dorutay bucağı, Güneyi : Koçbaşı, Kargalı dağları.

Yalova, Termal Muhafaza Ormanı Sülün Yerleştirme Sahası.

Yalova-Çınarcık Sülün Yerleştirme Sahası : Kuazeyi; Marmara Denizi-Çal dere. Doğusu; Mecidiye-Esenköy yolu Çal dereye kadar. Güneyi Mecidiye köyü-Armutlu-Tavşantepe yolu. Batısı; Marmara Denizi

Ek Liste 5

TABİATI KORUMA ALANLARI

1- Adana Yumurtalık

2- Antalya-Finike Alacadağ

3- Antalya-Elmalı Çığlıkara

4- Antalya-Kumluca Dibek

5- Artvin-Hopa Çamburnu

6- Artvin-Borçka Camili-Gorgit

7- Artvin-Borçka Camili-Efeler

8- Balıkesri-Edremit Kazdağı

9- Bolu-Merkez Kökez

10- Bolu-Mudurnu Sülüklügöl

11- Bolu-Merkez Akdoğan ve Rüzgarlar

12- Bolu-Merkez Kale – Bolu Fındığı

13- Bolu-Akçakoca Demirciönü

14- Edirne-Enez Gala Gölü

15- Denizli-Beyağaç Kartal Gölü

16- Gümüşhane- Kürtün Örümcek Ormanı

17- Afyon-Emirdağ Dandindere

18- Hatay-Dörtyol Tekkoz-Kengerlidüz

19- Hatay Habibineccar Dağı

20- Isparta-Eğirdir Kasnak Meşesi

21- Isparta-Sütçüler Sütçüler Sığla Ormanı

22- İstanbul Beykoz-Göknarlık

23- Konya Akgöl (Ereğli Sazlığı)

24- Kayseri-Yahyalı Sultansazlığı

25- Kırklareli-Vize Kasatura Körfezi

26- Kırklareli-Demirköy Sakagölü Longozu

27- Kırşehir Seyfe Gölü

(Doğusu: Kızıldağ Yeniyapan köyünü Budak Köyüne bağlayan yol; Kuzeyi: Kızıldağ Yeyiyapan köyünü Eski Doğanlı köyüne bağlayan yol; Batısı: Eski Doğanlı Köyünü Seyfe Köyüne bağlayan yol; Güneyi: Seyfe Köyünü Yazıknık ve Budak köylerine bağlayan yol;)

28- Kütahya-Tavşanlı Vakıf Çamlığı

29- Kütahya-Domaniç Kaşalıç

30- K.Maraş-Andırın Körçoban

31- Muğla-Milas Sırtlandağ Halep Çamı

32- Samsun Hacıosman Ormanı

33- Sinop-Merkez Sarıkum

34- Zonguldak-Yenice Kavaklı

35- Zonguldak-Yenice Çıldere

Ek Liste 6


 
 
 

MİLLİ PARKLAR

  1. Yozgat – Yozgat Çamlığı
  2. Adana – Karatepe Aslantaş
  3. Ankara-Kızılcahamam Soğuksu
  4. Balıkesir – Bandırma Manyas Kuşcenneti
  5. Bursa – Merkez Uludağ
  6. Bolu – Yedigöller
  7. Aydın – Kuşadası – Söke Dilek Yarımadası ve Menderes Deltası
  8. Manisa - Merkez Spil Dağı
  9. Isparta – Şarkikaraağaç – Kızıldağ
  10. Antalya – Merkez Termessos
  11. Isparta – Eğirdir Kovada Gölü
  12. Tunceli – Munzur Vadisi
  13. Antalya- Beydoğan
  14. Çanakkale – Eceabat Gelibolu Yarımadası
  15. Antalya – Manavgat Köprülü Kanyon
  16. Kastamonu - Ilgaz Ilgaz Dağı
  17. Afyon – Kütahya – Uşak Başkomutanlık Tarihi MP.
  18. Nevşehir – Ürgüp Göreme
  19. Trabzon – Maçka Altındere Vadisi
  20. Çorum – Sungurlu Boğazköy – Alacahöyük
  21. Adıyaman – Kahta Nemrut Dağı
  22. Konya – Beyşehir Gölü
  23. Balıkesir – Edremit Kazdağı
  24. Rize – Çamlıhemşin Kaçkar Dağı
  25. Artvin – Hatila Vadisi
  26. Artvin – Şavşat Karagöl – Sahara
  27. Antalya – Aydınkent Altınbeşik Mağarası
  28. Denizli – Honaz Dağı
  29. Niğde – Adana – Kayseri Aladağlar
  30. Muğla – Marmaris
  31. Muğla – Fethiye Saklıkent
  32. Çanakkale – Merkez Troya Tarihi
  33. Kastamonu-Bartın Küre Dağları
Ek Liste 7

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ

  1. Ankara – Gölbaşı
  2. Antalya – Kekova
  3. Antalya – Belek
  4. Antalya – Patara
  5. Denizli – Pamukkale
  6. İzmir – Foça
  7. Mersin – Silifke Göksu Deltası
  8. Muğla – Datça Bozburun
  9. Muğla – Köyceğiz – Dalyan
  10. Muğla – Gökova
  11. Muğla – Fethiye – Göcek
  12. Niğde – Ihlara
  13. Konya – Tuzgölü : (Tuzgölü’nün kuzey doğusunda yer alan Şeker köyünden başlıyarak E-5 Karayolunu takiben Acıpınar noktasına, oradan Ulukışla, Yeşiltepe ve Akhan yayla çizgisini takiben Aksaray Sultanhanı Karayoluna, oradan Sultanhanı Eşmekaya’ya ve takiben Eskil, Gölyazı, Günyüzü, Gölyayla, Çevrikyayla, Kırkışla yolunu takiben Konya- Cihanbeyli karayoluna, oradan Cihanbeyli, Yeniyayla, Uzunyayla, Şüküryayla, Uzunkuyu, Zincirlikuyu, Tuzyaka, Bozan, Kırk, Fevziye yaylası yolu üzerinden Kulu’ya, Kulu’dan Şeker köyüne bağlanan ve bu yerleşim bölgelerini birleştiren yollar esas alınmak üzere belirlenen hattın içinde kalan saha sınırları içerisindeki alanın koruma altına alınması.
Ek Liste 9

TABİAT PARKLARI

1- Antalya Aksu Kuşunlu Şelalesi

2- Aydın Söke Bafa Gölü

3- Balıkesir Ayvalık Ayvalık Adaları

4- Bolu Merkez Abant Gölü

5- Çorum Merkez Çorum – Çatak

6- Isparta Merkez Gölcük

7- Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon

8- İstanbul Beykoz Polonezköy

9- İstanbul Sarıyer Hacıosman

10-Kocaeli Gebze Ballıkayalar

11- Kocaeli Gölcük Beşkayalar

12- Konya Seydişehir Kocakoru Ormanı

13- Muğla Fethiye Ölüdeniz – Kıdrak

14- Trabzon Uzungöl Sümene

15- Gümüşhane Artabel Artabel Gölleri

16 -Afyon-Denizli Sandıklı-Çivril Akdağ
 
 


EK LİSTE VIII
2001-2002 AV MEVSİMİNE AİT İL AV KOMİSYONU KARARLARI VE

66 SAYILI MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI MADDE 8 / h UYARINCA TESPİT EDİLEN YASAK AV SAHALARI

ADANA: KARAİSALI Doğusu: Çamlıbel Köyünden ham yolu takiben Kızıldağ Yaylasına oradan asfalt ve tesviye yolu takriben Çakmak Mevkiine oradan ham yolu takriben Nergizlik Köyüne kadar. Güneyi: Nergizlik Köyünden ham yolu takiben Karakılıç Köyüne oradan stabilize yolu takiben Tarsus-Pozantı ilçe sınırının çakıştığı noktaya kadar. Batısı: Pozantı ilçe sınırı Kuzeyi: Pozantı ilçe sınırını takiben Çamlıbel Köyü-Kızıldağ yaylasını birleştiren ham yolu ile bu güzergahlar arasında kalan saha.

POZANTI : Doğusu: Çamlıbel Köyünden Karaisalı ilçe sınırını takiben Tarsus ilçe sınırına kadar Güneyi: TEM Otoyolunu takiben Pozantı İlçesi çıkışına oradan Çakır Deresini takiben Aksu Deresine ve takiben Körkün Çayına kadar. Kuzeyi : Aksu Deresinin Körkün Çayına birleştiği yerden güneydoğuya doğru çayı takiben Çamlıbel Köyüne kadar uzanan sınırlar ile bu sınırlar arasında kalan saha

ADIYAMAN:Doğusu: Kani Kurt, Semikan Deresi, Pevrikan ve Dol Mevkii Batısı: Kırkmetre Deresi Güneyi: Kartalkaya Kuzeyi : Gazi Tepesi ve sırtı

AFYON:MERKEZ: a) Doğusu : Afyon-Şuhut Karayolu, Güneyi : Afyon Merkez-Şuhut İlçe sınırları Batısı: Afyon Merkez-Sincanlı ilçe sınırı Kuzeyi : Afyon-İzmir Karayolu

b) Doğusu : Afyon-Kütahya Karayolu Güneyi : Afyon Merkez-Sincanlı ilçe sınırı Batısı: Afyon-Kütahya il sınırı Kuzeyi: Afyon Merkez- İhsaniye İlçe sınırı

BAŞMAKÇI : Doğusu: Başmakçı-Akpınar köy yolu ve bu yolun Denizli il sınırlarına kadar olan kısmı Güneyi : Acıgöl’den geçen ve Gemiş Akpınar yolunun sınırı kestiği noktaya kadar olan Denizli ile sınırı Batısı : Acıgöl’den geçen ve Başmakçı-Dazkırı Karayoluna kadar devam eden Başmakçı-Dazkırı ilçe sınırı Kuzeyi: Başmakçı-Dazkırı Karayolu

BAYAT:Doğusu: Eskişehir il sınırından Muratkaru’ya buradan Eski gömüye ulaşan yol ve bu yolun Emirdağ ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı ile Emirdağ ilçe sınırı Güneyi: Afyon-Ankara Karayolunun ilçe sınırı içinde kalan kısım Batısı : İscehisar ilçe sınırı Kuzeyi : Eskişehir il sınırı

BOLVADİN :Doğusu : Eber Gölü içinden geçen ve Ortakarabağ Karayoluna kadar devam eden Bolvadin-Sultandağı ilçe sınırı Güneyi : Eber Gölü içinden geçen ve Bolvadin-Çay asfaltına kadar devam eden Bolvadin-Çay ilçe sınırı Batısı : Bolvadin-Çay Karayolu Kuzeyi: Bolvadin-Derekarabağ Karayolu ve bu yolun Ortakarabağ Kavşağına kadar devam eden kısmı

ÇAY: Doğusu: Sultandağı ilçe hududu Güneyi : Çay ilçe merkezinden Çay-Sultandağı yolunu takiben Sultandağı ilçe hududu Batısı : Bolvadin ilçe sınırını kesen Çay-Bolvadin yolunu takiben Çay ilçe merkezine kadar Kuzeyi : Eber Gölü içinden geçen Bolvadin-Çay ilçe sınırı

DAZKIRI : a- Doğusu : Acıgöl içinden geçen ve Basmakçı-Dazkırı Karayoluna kadar devam eden Başmakçı-Dazkırı ilçe sınırı Güneyi : Çay ilçe merkezinden Çay-Sultandağı yolunu takiben Sultandağı ilçe hududu Batısı : Bolvadin ilçe sınırını kesen Çay-Bolvadin yolunu takiben Çay ilçe merkezine kadar. Kuzeyi : Eber Gölü içinde geçen Bolvadin-Çay ilçe sınırı

b ) Doğusu : Acıgöl içinden geçen ve Başmakçı-Dazkırı Karayoluna kadar devam eden Başmakçı-Dazkırı ilçe sınırı Güneyi : Acıgöl içinden geçen ve devam eden Denizli il sınırı Batısı :Denizli il sınırı Kuzeyi : Hayrettin-Çiftlik-Yaylaköy-Yenice- Yüreğil yolu, bu yolun Dazkırı-Başmakçı Karayolunu kestiği noktayı takiben Başmakçı ilçe sınırına kadar olan kısmı.

DİNAR :Doğusu : Eldere-İncesu ve bu yolu takiben Isparta il sınırına kadar olan kısım Güneyi: Isparta il sınırı Batısı : Dinar-Isparta Karayolu Kuzeyi : Dinar-Afyon Karayolunun Dinardan itibaren Antalya yol kavşağına kadar olan kısmı, kavşaktan itibaren Antalya Karayolunun Eldereye kadar olan kısmı

EMİRDAĞ : a) Doğusu : Konya il sınırı Güneyi : Sultandağ ilçe sınırı Batısı : Büyükkarabağ yolunun Pancarlı Mevkiinden geçip, Bademliye ulaşan kısmı Kuzeyi : Bademli-Eşrefli-Özkan yolu ve bu yolun Konya il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısım

b) Doğusu : Emirdağ-Eskişehir Yolu Güneyi : Afyon-Ankara Karayolu ve bu yoldan Eski Gömü’ye ulaşan yol Batısı : Bayatı ilçe sınırını Kuzeyi : Eskişehir il sınırı

HOCALAR :Doğusu : Sandıklı ilçe sınırı ve Yavaşlar-Devlethan-Hocalar Yolu Güneyi : Sandıklı ilçe ve Denizli il sınırı Batısı : Uşak il sınırı Kuzeyi: Kavacık-İhsaniye-Hocalar Yolu

KIZILÖREN :Doğusu: Menteş-Kızılören-Gülyazı ve buradan Cerityaylasına devam eden yol Güneyi: Dinar ilçe sınırı Batısı : Denizli il sınırı Kuzeyi : Sandıklı ilçe sınırı

İHSANİYE :Doğusu : İscehisar ve Merkez ilçe sınırları Güneyi : Merkez ilçe sınırı, Batısı: Gazlıgöl-Seyitgazi yolu Kuzeyi : Eskişehir il sınırı.

İSCEHİSAR : a) Doğusu : Bayat ilçe sınırı Güneyi : Bayat-Doğlat-Alanyurt’a buradan Olukpınar-Karabağ ve Doğanlar’a ulaşan yol ve bu yolun Afyon-Merkez ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı , Batısı : Merkez ve İhsaniye ilçe sınırları Kuzeyi : Merkez ilçe ve Eskişehir il sınırı

ŞUHUT:Doğusu: Afyon-Şuhut Karayolu-Şuhut Merkezden Anayurt-Bademli-Kulak Karaadilli yolu Güneyi : Karaadilli yolunu takiben Şuhut-Dinar ilçe sınırı Batısı : Şuhu-Sandıklı, Şuhut-Sincanlı ilçe sınırı Kuzeyi : Afyon-Merkez ilçe sınırı

SULTANDAĞI : a) Doğusu : Afyon-Konya demiryolunu kesen ve Yenikarabağ’a ulaşan yol.Güneyi : Afyon-Konya demiryolu, Batısı : Eebr Gölü içinden geçen Bolvadin-Sultandağı ilçe sınırı Kuzeyi : Bolvadin-Sultandağı ilçe sınırı ve Ortakarabağ-Yenikarabağ yolu

b) Doğusu : Konya il sınırı Güneyi : Yenikarabağ-Üçkuyu-Cebrail Yolu Batısı : Yenikarabağ - Çukurcak yolu ve bu yolun Emirdağ ilçe sınırına kadar devam eden kısmı Kuzeyi : Emirdağ ilçe sınırı

SİNCANLI :Doğusu: Afyon Merkez ilçe sınırı Güneyi : Afyon-İzmir Karayolu Batısı: Uşak ve Kütahya il sınırı Kuzeyi : Kütahya il ve Afyon-Merkez ilçe sınırı

AĞRI:MERKEZ : Doğusu : Kağızman ilçe sınırı Batısı : Kayacık Köyü-Cumaçay-Kağızman Karayolu Kuzeyi : Kayacık Köyü-Cumaçay-Kağızman Karayolu Güneyi : Kayacık Köyü-Subaşı Köyü arasındaki köy yolundan Murat Nehri’ni takibeden Kağızman ilçe sınırı,

DİYADİN :Doğusu : Mollakara, Oğuloba, Gedik, Yanıkçukur, İsasalman Köyleri arasındaki köy yolunu takiban Van il sınırı Batısı :Taşlıçay ilçe sınırı Kuzeyi: Murat Nehri Güneyi: Van İl sınırı

DOĞUBEYAZIT : Doğusu : İran ülke sınırı Batısı : Bozkurt, Örtülü, Mısık, Meryem, Derecek, Çiftlik, Topçatan, Barındı, Üzengili, Dağdelen, Çetenli, Kisbo, Yukarı Somkaya Köyleri arasındaki köy yolları Kuzeyi : Iğdır il sınırı Güneyi : İran ülke sınırı

ELEŞKİRT :Doğusu : Haydaroğlu-Güvendi-Çatalpaşa-Yazı Köyü köy yolu Batısı
ELEŞKİRT :Doğusu : Haydaroğlu-Güvendi-Çatalpaşa-Yazı Köyü köy yolu Batısı: Hankom, Yk.Kopuz, Aşğ.Kopuz ve Toprakkale arasındaki köy yolu Kuzeyi : Kars il sınırı Güneyi: Toprakkale, Goncalı, Haydaroğlu arasındaki köy yolu

HAMUR : Doğusu : Ağrı-Hamur Karayolu Batısı : Tutak ilçe sınırı Kuzeyi: Ağrı Merkez ilçe sınırı Güneyi : Hamur-Tutak Karayolu

PATNOS: Doğusu : Gökçalı, Karabulak, Zirekli, Göltepe arasındaki köy yolu, Batısı : Gençali, Taşkın, Köseler arasındaki köy yolu Kuzeyi : Gençali, Kazlıgöl, Cortalı Gökçalı arasındaki köy yolu Güneyi : Köseli, Çaputlu, Sarısı arasındaki köy yolu

TAŞLIÇAY :Doğusu : Doğubeyazıt ilçe sınırı Batısı : Adakent-Derecik arası tesviyeli yol Kuzeyi : Kars il sınırı Güneyi : Taşlıçay-Suluçem arası karayolu

TUTAK : Doğusu : Hamur ilçe sınırı Batısı : Tutak-Mızrak arası stabilize yol Kuzeyi : Eleşkirt ilçe sınırı Güneyi : tutak-Aşağıkarahalit-İpekkuşak arası stabilize yol

AMASYA:MERKEZ : Doğusu : Bağlarüstü, Yuvacık, Amasya Köy yolunun Suluova ilçe sınırını kestiği yerden, Amasya-Tokat Devlet Karayolunun Amasya-Çorum Karayolunu kestiği yere kadar Güneyi : Amasya-Çorum Devlet Karayolunu takiben Çorum il sınırını kestiği yere kadar Batısı : Çorum il sınırı Kuzeyi : Merzifon ilçe sınırı ile Suluova ilçe sınırı ile çevrili saha

TAŞOVA : Doğusu : Alpaslan-Taşova il yolu ile Taşova-Amasya Devlet Karayolunu takiben Merkez ilçe sınırını kestiği yere kadar Batısı : Merkez ilçe sınırı ile Samsun il sınırı Kuzeyi : Ladik-Taşova Devlet Karayolunun Desteğe kadar olan kısmı ile Sepetli, Arpaderesi köy yolunun Alpaslan’a kadar olan saha

GÜMÜŞHACIKÖY : Batısı : Çorum il sınırı Kuzeyi : Osmancık-Gümüşhacıköy Devlet Karayolu Doğusu: Gümüşhacıköy-Hamamözü il yolunu takiben Güneyi :Hamamözü ilçe sınırını takiben Çorum il sınırıyla çevrili saha,

GÖYNÜCEK :Batısı : Çorum il sınırı, Kuzeyi : Ortaköy-Göynücek il yolu ile Sığırçayı, Ardıçpınar köy yolunun Tokat il sınırını kestiği yola kadar Doğusu : Tokat il sınırını takiben Güneyde : Yozgat il sınırının Çorum il sınırı ile kesiştiği üçgen saha

MERZİFON :Kuzeyi : Samsun il sınırı, Doğusu : Samsun il sınırı ile Merzifon ilçe Merkezi arkasında aklan, Gelinsini, İnalanı köy yolu Güneyi : Merzifon-Gümüşhacıköy Devlet Karayolunun Gümüşhacıköy ilçe sınırını kestiği yere kadar Batısı : Gümüşhacıköy ilçe sınırını takiben Samsun il sınırıyla çevrili saha,

ANKARA – AKYURT : Doğusu : Elmadağ-Kalecik ilçe sınırından başlayarak Kalecik – Akyurt karayolu, Kuzeyi: Kalecik-Akyurt karayolunu takiple Akyurt şehir merkezi, Batısı: Akyurt şehir merkezinden Karacalar köyüne giden köy yolunu takip ederek Karacalar körü, buradan Çardak köyü ve buradan da kozlu dere mahallesine giden köy yolu, Güneyi: Kozlu dere mahallesinden doğuya doğru Elmadağ ilçe sınırını takip ederek Kalecik ilçe sınırı ile birleştiği hattın sol tarafında kalan saha;

AYAŞ : Doğusu ve Kuzeyi: Tekke köyünden başlayarak Gökler köyüne buradan Ayaş ilçe merkezine giden köy yolu, Batısı: Ayaş ilçe merkezinden güneye doğru Sinanlı yolu buradan Türkeli köy yolu sapağı, Güneyi: Türkeli köy yolu sapağından Ahlatlı, Karakoyun ve Tekke köyüne giden yol arasında kalan saha,

BALA: a) Doğusu: Kaman- Ş.Koçhisar karayolunun Hacı Abdullah, Kç Bıyık,Bektaşlı köy yolu ile kesiştiği noktadan kuzeye doğru By.Camili, Kç Camili, Kesikköprü Beldesi yolunun Aş.Hacıbekir köyü yolu ile kesiştiği noktaya kadar olan hattın sol tarafı; Kuzeyi:Aş.Hacıbekir köy yolunun Kesikköprü-D.Ü.Ç. yolu ile kesiştiği noktadan batıya doğru Aş.Hacıbekir köyüne, buradan Sırapınar köyüne buradan Yeni Yapanşıhlı köyüne, buradan köy yolunu batıya doğru takiple Bala-Karahamzalı köy yolu ile kesiştiği noktaya kadar uzanan yolun sol tarafı; Batısı: Bala –Karahamzalı köy yolunu takiple Ankara-Adana karayolunun sol tarafı; Güneyi: Karahamzalıdan Ankara-Adana karayolunu takiple Ankara-Konya İl sınırı, buradan Ş.Koçhisar ilçe sınırını takiple Kaman-Ş.Koçhisar karayoluna kadar olan hattın sol tarafından kalan ve PAŞADAĞI mevkiini de içine alan saha;

b)Doğusu ve Kuzeyi : Koçyayla Köyünden başlayarak Yeniköy,takiben Yöreli köyü buradan Avazlı köyü, buradan Deliler Çiftliği ve Karaali kasabasına kadar giden köy yolunun sol tarafı Batısı : Karaali’den Günalan köyüne giden köy yolunun ilçe sınırıyla kesiştiği noktadan güneye doğru ilçe sınırını takip ederek Ahmetçayırından Bezirhane köyüne giden yolun ilçe sınırıyla kesiştiği noktaya kadar olan hattın sol tarafı Güneyi : Bezirhane-Ahmetçayırı ve Koçyaylaya kadar giden köy yolunun sol tarafında kalan saha.

  ÇUBUK: Doğusu ve Kuzeydoğusu : Ankara- Çubuk Havaalanı yol sapağından başlayıp kuzeye doğru Ankara-Çubuk karayolunu takiben Çubuk ilçe merkezi, buradan Aşağı Çavundur, Ovacık, Kuruçay, Yaylak, Karagöl, Kuzören, Dereköyü yolunu takiple Dere Yıldırımören köy yolunun Kızılcahamam ilçe sınırını kestiği noktaya; Batısı : Dere Yıldırımören köy yolunun Kızılcahamam ilçe sınırıyla kesiştiği noktadan güneye doğru Kızılcahamam ilçe sınırını takip ederek Kazan ilçe sınırına, Kazan ilçe sınırını takip ederek Keçiören ilçe sınırına Güneyi : Keçiören ilçe sınırı ile çevrili hattın sol tarafından kalan saha   ELMADAĞ : Doğusu ve Kuzeyi : Ankara Kırıkkale karayolunun Kırıkkale il sınırı ile kesiştiği yerden başlayarak Kalecik ilçe sınırını ve Akyurt ilçe sınırını takip ederek Akyurt ilçe sınırının Kozludere mahallesi-Hasanoğlan KÇY yolu ile birleştiği nokta Batısı :Kozludere mahallesinden Hasanoğlan beldesine giden yolu güneye doğru takip ederek Ankara Kırıkkale karayolu Güneyi : Ankara Kırıkkale karayolunun Hasanoğlan beldesine ayrılan yol sapağından karayolunu Kırıkkale istikametine takiple Kırıkkale il sınırına kadar olan hattın sol tarafında kalan saha   EVREN : Doğusu ve Kuzeyi: Ş.Koçhisar-Evren karayolunu Çimkelesi Solakuşağı, Demirayak, Altınbaşak. Yusufuşağı, İnebeyli, Cebirli köy yolunun Ş.Koçhisar ilçe sınırına kadar. Batısı : Ş.Koçhisar-Evren ilçe sınırının Cebirli-Ş.Davutlu köy yolu ile kesiştiği noktadan güneye doğru ilçe sınırını takiple Ş.Koçhisar-Evren karayoluna kadar olan hat. Güneyi : Ş.Koçhisar-Evren karayolunun Ş.Koçhisar ilçe sınırından başlayıp Evren ilçesi istikametinde Çimkalesi yol sapağına kadar olan hattın sol tarafında kalan saha.

GÖLBAŞI : Doğusu : Ankara-Konya karayolunun Bala ilçe sınırıyla kesiştiği noktadan başlayarak Bala Gölbaşı ilçe sınırını takip ederek, Gölbaşı Bala karayoluna kadar olan hattın sol tarafı Kuzeyi :Bala -Gölbaşı karayolu Batısı ve Güneyi :Bala-Gölbaşı karayolunun kesiştiği noktadan güneye doğru Ankara-Konya karayolunu takip ederek Gölbaşı ilçe sınırına kadar olan hattın sol tarafında kalan saha;

GÜDÜL : Doğusu : Güdül-Ayaş karayolunun ilçe sınırıyla kesiştiği noktadan karayolunu takiple Güdül ilçe merkezi buradan Kamanlar, Sorgun köy yolunu takiple Sorgun-Kınık köy yolunun ilçe sınırıyla kesiştiği nokta Kuzeyi :Kınık köy yolu sapağından Çamlıdere ilçe sınırını batıya takiple Bolu il sınırı Batısı :Bolu il sınırını ve Beypazarı ilçe sınırı güneye takiple Ayaş ilçe sınırı Güneyi :Ayaş ilçe sınırı ile Beypazarı ilçe sınırlarının kesiştiği yerden doğuya doğru Ayaş ilçe sınırının takiple Ayaş-Güdül karayolu ile çevrili olan hattın sol tarafında kalan saha.

HAYMANA : a) Doğusu :Söğüttepe köyünden kuzeye doğru Gedik, Kesikkavak köy yolu; Kuzeyi : Kesikkavak köyünden Haymana içeine, buradan Haymana-Polatlı karayolu Batısı : Polatlı karayolundan güneye doğru ilçe sınırını takiple Soğulca Polatlı Soğulca köyü Güneyi :Ördek Gölü-Soğulca köy yolunu takiple Tabaklı, Söğüttepe köy yolundan Söğüttepe köyünde sona eren saha

b) Doğusu :Devecipınar köyünden başlayarak kuzeye doğru Katrancı köy yolunun sol tarafı Kuzeyi :Katrancı köyünden Ataköy, Gedikli, İncirli, Aktepe, Karapınar, Evliyafakı, Kavak köy yolundan İnler köyüne giden köy yolunun sol tarafı Batısı: İlçe sınırının İnler köy yolunun kestiği noktadan güneye doğru ilçe sınırını takiple ilçe sınırının Yeşilöz köy yolunu kestiği hattın sol tarafı Güneyi :İlçe sınırının Yeşilöz köy yolu ile kesiştiği noktada KÇ. Konakgörmez, By. Konakgörmez, Devecipınar köyüne giden köy yolunun sol tarafı ile çevrili saha

c) Doğusu : Pınarbaşı köyünden kuzeye doğru Gölbaşı karayolunun Çalış beldesi yolu sapağı Kuzeyi : Gölbaşı karayolunun Çalış beldesi yolu sapağından Çalış beldesi buradan batıya doğru köy yolunu takiple Haymana-Konya karayolu Batısı : Haymana-Konya karayolunun Çalış beldesi yolu ile kesiştiği yerden Yenice beldesine kadar gelen yolun sol tarafı Güneyi:Yenice beldesinden doğuya doğru köy yolunu takiple Pınarbaşı köyü ile çevrili saha

KAZAN : Doğusu : Kazan-Sancar köyünden Peçeneğe giden yolun ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan kuzeye doğru ilçe sınırını takiple Kızılcahamam ilçe sınırına kadar olan hat.Kuzeyi : Çubuk-Kızılcahamam ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan batıya doğru ilçe sınırını takiple E-89 Devlet karayolun kadar olan hat Doğusu :Ankara-İstanbul E-89 Devlet Karayolunun Kızılcahamam ilçe sınırıyla kesiştiği noktadan güneye doğru karayolunu takiple Kazan ilçe merkezine Güneyi : Kazan ilçe merkezinden Alpagut, Ahi, Sancar köy yolunu takiple Çubuk ilçe sınırına kadar olan hattın sol tarafında kalan saha

KIZILCAHAMAM : Doğusu :Ankara-İstanbul TEM Otoyolu Kuzeyi :Çamlıdere ilçe sınırı TEM Otoyolu ile kesiştiği noktadan batıya doğru Çamlıdere ilçe sınırını takiben güdül ilçe sınırına kadar olan hat Batısı :Güdül ilçe sınırı ile Çamlıdere ilçe sınırının kesiştiği noktadan güneye doğru ilçe sınırını takiple Ayaş ilçe sınırına kadar olan hat Güneyi : Güdül-Kazan ilçe sınırının kesiştiği noktadan doğuya doğru ilçe sınırını takiple TEM Otoyoluna kadar olan hattın sol tarafında kalan saha

NALLIHAN : a)Doğusu ve Kuzeydoğusu : Nallıhan-Eskişehir karayolunun Çamalan köy yolu sapağından başlayarak Kuzucular, Beydili köyü ve buradan Ericek arasındaki köy yoluna ulaşan köy yolu buradan Ericek köyü, buradan Güneyçalıcaya giden yolun ilçe sınırıyla kesiştiği nokta Batısı : Güneyçalıca köy yolunun ilçe sınırıyla kesiştiği yerden güneye doğru ilçe sınırını takiple Nallıhan-Eskişehir karayolu Güneyi : Nallıhan-Eskişehir karayolunun ilçe sınırından Çamalan köy yolu sapağına kadar olan hattın sol tarafında kalan saha

b)Doğusu:Ankara-Nallıhan karayolunun Beypazarı ilçe sınırını kestiği noktadan kuzeye doğru ilçe sınırını takiple Bolu il sınırı Kuzeyi :Nallıhan ilçe sınırının Beypazarı ilçe sınırı ve Bolu il sınırı ile kesiştiği noktadan batıya doğru Bolu il sınırını takip ederek Belenören, Balhamamı köy yolunun ilçe sınırını kestiği nokta Batısı :Balhamamı-Belenören köy yolundan Beyalan ve Nallıgölcük Atça köy yolunu takip ederek Atçadan Ankara-Nallıhan karayoluna kadar olan yol Güneyi :Anakra-Nallıhan karayolunun Atça köy yolu sapağından doğuya doğru karayolunu takiple ilçe sınırına kadar olan hattın sol tarafında kalan saha

POLATLI : a) Doğusu :Polatlı-Ankara karayolu ve Temelli beldesinde Bacı, Girmeç köy yolunun Ankara Çayı ile kesiştiği noktaya kadar olan hattın sol tarafı Kuzeyi : Girmeç köyü Ayaşa giden yolun Ankara çayı köprüsünden başlayıp Ankara çayının ilçe sınırına kadar olan hattın sol tarafı Batısı :Ankara çayından başlayarak Eskişehir il sınırını takiple Eskişehir-Polatlı karayoluna kadar olan hattın sol tarafı Güneyi : Eskişehir il sınırından başlayıp Eskişehir-Polatlı karayolunun Polatlıya kadar olan hattın sol tarafı ile çevrili Çile dağı, Çağlayık, Kızıllı olarak bilinen mevkilerde

b)Doğusu :Ördek Gölü, Evliyafakı köy yolunun Haymana ilçe sınırını kestiği noktadan başlayarak ilçe sınırını takiple Polatlı-Haymana asfaltına kadar olan hattın sol tarafı Kuzeyi:Haymana-Polatlı karayolunu takiple Şeyhali köyüne kadar olan hattın sol tarafı Batısı:Şeyhali köyünden başlayıp Sivri köyüne, buradan Sarıhalil köyüne giden köy yolunun sol tarafı Güneyi : Sarıhalil köyünden Ördek gölü köyüne, buradan Evliyafakı köyüne giden köy yolunun sol tarafı ile çevrili saha

c)Doğusu : Haymana ilçe sınırının Yeşilöz-S.Saray köy yolunu kestiği noktadan başlayıp İnlerkavak köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği yere kadar olan Haymana ilçe sınır hattının sol tarafı Kuzeyi : İlçe sınırından Kavak-İnler köy yolunu takiple İnler köy yoluna kadar olan hattın sol tarafı Batısı ve Güneyi:İnler köyünden başlayıp, Yeşilöz, S.Saray köylerine giden köy yolunun ilçe sınırına kadar olan hattının sol tarafı ile çevrili saha

Ş.KOÇHİSAR: Doğusu : Ankara-Adana karayolunun Ş.Koçhisar-Kaman karayolyu ile kesiştiği noktadan karayolunu kuzeye takiple Bala ilçe sınırına kadar olan hattın sol tarafı Kuzeyi:Ş.Koçhisar-Bala karayolunun Bala ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan başlayıp batıya doğru ilçe sınırını takip ederek Konya il sınırına kadar olan hattın sol tarafı Batısı :Konya il sınırının Ankara-Adana karayolu ile kesiştiği noktaya kadar olan hattın sol tarafı Güneyi:Ankara-Adana karayolunu takiple Ş.Koçhisar-Kaman yol sapağına kadar olan hattın sol tarafında kalan ve Paşadağı olarak bilinen bu saha

SİNCAN: Doğusu : Ankara-Sincan demiryolunun Etimesgut-Sincan ilçe sınırı ilçe kesiştiği noktadan kuzeye doğru ilçe sınırını takip ederek Yenimahalle ilçe sınırını Akıncı-Askeri Havaalanına kadar olan hattın sol tarafı Kuzeyi : Yenimahalle ilçe sınırı ile Akıncı Askeri Havaalanı sınırından batıya doğru Yenikent beldesine doğru Akıncı havaalanı yolunu takiple Yenikent beldesi merkezine buradan Yenikent Gökler köy yolunu takip ederek Ayaş ilçe sınırına kadar olan hattın sol tarafı Batısı: Gökler köy yolunun Ayaş ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan güneye doğru ilçe sınırını takiple Tatlat-Gökler köy yoluna kadar olan hattın sol tarafı Güneyi : Gökler-Tatlar köy yolunu takiple bu yolun Sincan-Polatlı Devlet Demiryolu ile kesiştiği yere kadar buradan Sincan istikametine doğru Demiryolunu takip ederek Sincan Etimesgut ilçe sınırı ile kesiştiği yere kadar olan hattın sol tarafında kalan saha.
 
 

ANTALYA-Alanya : Kuzeyi : Hudbelen tepeyi takiben tepeler, Güneyi: Karadelik tepeyi takiben toptak tepe deve gediği tepeyi takiben kadınpınarı, Doğusu : Sancılı tepeyi tekiben yeldiren tepe, Muasyer tepe, kadınpınarı, Batısı: Karakuşla ve Çaypınar mahellesi,

FİNİKE: Kuzeyi : Elmalı- Finike İlçe hududu, Batısı: avlan belinden başlıyarak, ördübek yaylası, püren yolu, Çamlıbel kasaba yolu, çatalları takiben Elmalı- Finike kapıçay köprüsü, Güneyi : Kapıçay köprüsünden başlıyarak doğuya doğru bülbülin mevkii, Devetepe 1216 rakımlı Tocakdağı Tokluin sırtını takiben Alakır çayı, Doğusu : Alakırçayını takiben, Alakır Barajı kocadere çayını takiben Finike Kumluca ilçe sınırı;

KORKUTELİ : Güneyi: Antalya – Korkuteli asfatlı, Kuzeyi: Korkuteli- Bucak ilçe sınırı, Batısı: Korkuteli-Bozova- Bucak asfaltı, Doğusu : Korkuteli-Antalya Merkez ilçe sınırı arasında kalan saha;

KUMLUCA: a) Doğusu : Kızkalesi,Kızılyalım, Akçabelen, kocataş, Batısı: Çavuş- Çakırlar mahalle yolu, Cücer Deresi, Ballık tepe; Kuzeyi: Yaylabelen sırtları, İnceburun sırtı, Kepez tepe; Güneyi: Kızılgedik, Öğlen surtıtepe, Kuşluk Sivri tepe, eniköy mahallesi, üçbük arasında kalan saha:

b) Doğusu: Güzören Karagöl yolu , Batısı : Kumluca- Gödeme asfaltı, Batısı: Karayolları taş ocağından başlıyarak Erentepe kulesine çıkan sırt, Kuzeyi: Erentepe kulesinden sırtı takiben yediahır beline ve orman yolunu takiben yenbeğ den Antalya asfaltına,

ARTVİN-BORÇKA : Doğusu : Gürcistan sınırından başlayarak Karçal Dağları Kuzeyi : Gürcistan sınırı Batısı : Türkiye’yi terk edene kadar Çoruh Nehri Güneyi : Çoruh Nehri ile Muratlı ve Acmili yollarının birleştiği kavşaktan itibaren Karçal Dağlarına uzanan sırtlar içinde kalan Camili Bölümü, Atanoğlu ve Aralık Köyleri mülkü hudutları,

AYDIN:KUŞADASI-SÖKE :Doğusu :Söke-Ortaklar Karayolunu takiben Söke-Germencik ilçe sınırını kestiği yere kadar Batısı : Kuşadası-Söke Karayolu Kuzeyi : Kuşadası-Kirazlı yolunu takiben Aydın-İzmir il sınırı ve Söke-Germencik ilçe sınırı Güneyi : Kuşadası-Söke Karayolu

GERMENCİK :Doğusu : Ortaklardan Balatçık Selatine giden yol Batısı : Aydın-İzmir il sınırı Kuzeyi : Selatin’den Mehmetlere giden yoldan Aydın-İzmir il sınırına kadar Güneyi: Aydın-İzmir Karayolu

İNCİRLİOVA-GERMENCİK :Doğusu : İncirliova-Tire Karayolu Batısı : Ömerbeyli yolunu takiben Kızılcagedik, Çarıklar ve Meşeli’den Maltepe Yaylasına giden köy yolu Kuzeyi : Aydın-İzmir il sınırı Güneyi : Aydın-İzmir Karayolu

SULTANHİSAR-NAZİLLİ :Doğusu : Nazilli’den Ocaklıyı takiben Sinelçi’lere kadar giden köy yolu Batısı : Atça’dan başlayarak Yağdere, Kılavuzlar’ı takiben Demirhan!a kadar giden köy yolu Kuzeyi: Demirhan Sinekçiler köy yolu Güneyi : Aydın-Denizli Karayolu

NAZİLLİ-KUYUCAK : Doğusu : Pamukören yol ayrımından Kayran ve Ovacık’ı takiben Çamlıbel köy yolu, Batısı : Durasıllı’dan başlayarak Kestel Yolunu takiben Demirciler Ketenova’dan Franşah’a kadar giden köy yolu Kuzeyi :Franşah Ormançukuru yolunu takiben Aydın-Manisa il sınırı Güneyi : Aydın-Denizli Karayolu ,

KARACASU : Doğusu : Karacasu ilçesinden başlayarak Kuyucak-Karacasu Karayolundan Yazır’a kadar giden köy yolu Batısı : Karacasu-Bozdoğan ilçe sınırı Kuzeyi: Karacasu-Kuyucak ilçe sınırı Güneyi : Yazır-Dutağaç köy yolu

ÇİNE : a – Doğusu : Çine Bozdoğan ilçe sınırını takiben Aydın-Muğla il sınırı Batısı : Aydın-Muğla Karayolu Tepeköy yol ayrımı Kuzeyi : tepeköy-Bereket Yolunu takiben Elderesi ve Çulhalardan Çine İlçe sınırına kadar giden köy yolu Güneyi : Çine-Muğla Karayolunun Ovacık ayrımından Kırksakatlar Alabayır ve Topçamdam Güre’ye giden köy yolu

a – Doğusu : Çine-Muğla Karayolu Batısı : Mutluca-Soğukoluk yolunu takiben Dereli’den Kabataş yol ayrımına kadar Kuzeyi : Kabataş yol ayrımından Kargı-Umurköy yolunu takiben Çine-Muğla Karayolunu kestiği yere kadar köy yolu Güneyi : Aydın-Muğla il sınırı ve Çine-Karpuzlu ilçe sınırı

BALIKESİR : MERKEZ a) : Doğusu : Balıkesir Karagedik mevkiinden yerleşim alanı civarından Balıkesir-Savaştepe yolu Güneyi : Balıkesir-Savaştepe Karayolu Batısı : Balıkesir-Edremit Karayolundan Dallımandıra köy yolu ayrımından Dereköy, Dübecik, Dallımandıra, Sarıalan Kutlıdüğün köyüne kadar olan köy yolu Kuzeyi : Balıkesir-Edremit Karayolu

b) Doğusu : Balıkesir-Şamlı Nahiyesi kuzeyinde kalan, Yağcılar Alacabayır ve Yeroluk yolları Güneyi : Boğaz köyden Yağcılar köy yolu Batısı : Düzoba, Hisaralan ve Boğazköy yolları Kuzeyi : Yeroluk-Düzoba köy yolları

BALYA : Doğusu : Balıkesir-Balya Karayolu Galetepe Kavşağından Gönen yolu üzerinden Kadıköy Kavşağına Güneyi : Çiğdem, Habipler, Göktepe köy yollarından Balıkesir asfaltına, Batısı : Doğanlar Köyünden, Balya-Çanakkale Karayoluna buradan Müstecap Bengiler köy yolundan Çiğdem Köyüne kadar giden köy yolu Kuzeyi :Kadıköy, Yazlık, Çalova, Doğanlar köy yolları

DURSUNBEY a) Doğusu : Gökçedağdan başlayarak Akçaalan Mahallesi ve Simav Çayını takiben Sineklere Güneyi : Yassıören, Turnacıktan Ramazanlar köy yolları Batısı : Hondular, Akyayla,Aziziye köy yollarından devamlı karayolunu takiben Sakız’dan Yassıören’e Kuzeyi: Hondulardan karayolunu takiben Kızıltepe Emeksiz’den Gökçedağa kadar.

b) Doğusu : Balıkesir-Dursunbey asfaltından Çamköy sapağından Gazellidere, Göbül-Sağırlar köy yolu Güneyi : Dursunbey-Bigadiç ilçe sınırı Batısı : Dursunbey-Balıkesir asfaltı, Naipler yol ayrımından, Bigadiç ilçe sınırını takiben Esendere köyüne Kuzeyi : Dursunbey-Balıkesir karayolu

İVRİNDİ : Doğusu : Balıkesir-Edremit asfaltından başlayarak, İvrindi-Korucu Karayolunu takiben Ayaklı yol ayrımına Batısı : Ayaklı yol ayrımından Ayaklı, Geçmiş Bozörenden Kocaçayı takiben Balıkesir-Edremit Karayoluna kadar

KEPSUT : Doğusu : Dursunbey-Balıkesir Karayolundan Karagöz’e buradan Yoğunoluk Köyüne, Batısı ve güneyi : Kepsut’tan başlayarak Dursunbey Karayolundan Karagöz Kavşağına kadar, Kuzeyi : Yoğunoluk, Beyköy yollarını takiben Kepsut’a kadar.

SAVAŞTEPE : Doğusu : Kurudere köy yolunu takiben Pınarlı, Akpınar ve Beyköy köy yolları Güneyi: Kurudere, Esendere köy yolu Batısı : Esenköy köy yolunu takiben, Yolcupınar, Minnetler köy yolları Kuzeyi : Minnetler, Egerci, Beyköy köy yolları

BİGADİÇ : Doğusu : Yağcıbedir, Durasalar, Karkın köy yolları Güneyi : Karkın, Kayalıdere köy yolları Batısı : Kayalıdere, Bigadiç, Salmanlı köy yolları Kuzeyi : Salmanlı, Yağcıbedir köy yolları

SINDIRGI (a) : Güneyi : Karakaya Köyünden köy yolunu takiben Çakıllı Köyüne kadar Batısı Hamidiye Köyünden Akçakısrak-Gölcük Sındırgı Karayolundan, Karaköyüne kadar Doğusu: Çakıllı Köyünden köy yolunu takiben Eşmedere Köyüne kadar Kuzeyi : Eşmedere Köyünden yolu takiben Hamidiye Köyü’ne kadar

b) Doğusu : Sındırgı-Aksihar Karayolunun Cüneyt Köprüsünden başlayarak, Cüneyt Deresi boyunca Aktaş Köyü/Yapraklı Mahallesi Köprüsü ve devamla Kınık Köyüne giden yolun Dereköy Kavşağına kadar olan hat. Batısı : Dereköy, Sinandere orman içi köylerini Sındırgı Akhisar yoluna bağlayan köy yolu Kuzeyi : Sındırgı-Akhisar Yolu (Cüneytdere Köprüsü ile Sinandere Yolu Kavşağı arası Güneyi : Yapraklı Mahallesi, Kınık köy yolundan, Dereköy Mahallesine ayrılan yolun başlangıç noktasından itibaren Dereköy Mahallesine giden yol ile çevrili kapalı alan

BANDIRMA a) Doğusu : Bandırma-Bursa il sınırı Güneyi : Şahmelek-Dedeoba-Çakıl-Erikli köy yolları Batısı : Erikli, Sahil Yenice köy yolu Kuzeyi : Marmara Denizi,

b) Doğusu : Bandırma-Musakça köy yolu Güneyi : Bandırma-Çanakkale Karayolu Batısı : Bandırma ilçe sınırı(Gönen Çayı) Kuzeyi : Marmara Deniz

SUSURLUK : Doğusu : Mustafa Kemalpaşa ilçe sınırı(Bursa il sınırı) Güneyi: Kayıkçı, erikli, Tütünlük köy yolları Batısı : Karapürçek, Dereköy, Kayıkçı köy yolları Kuzeyi : Mustafa Kemalpaşa ilçe sınırı

GÖNEN a) Doğusu : Muratlar, kumköy, Gaybular, Ortaoba, Karacasukabaklar köy yolları Güneyi: ilçe sınırı(Çanakkale) Batısı : Beyoluk, Tabanköy köy yolu Kuzeyi: Beyoluk, Alacaoluk, Çınarpınar, Alıcıoba, Muratlar köy yolu

b) Doğusu : Bandırma Beyköy yolu kavşağından, Buğdaylı, Üzümcü, Ilıcak köy yolları Güneyi : Alaattin Taştepe, Köteyli, Ilıcak köy yolları Batısı : Bandırma, Biga yolu üzerinden Havutça, Körpeağaç, Bostanlı ve Alaattin köy yolları Kuzeyi : Bandırma-Biga yolu

MANYAS : Doğusu : Kızık, Kubaş, Çataltepe ve Hacıibrahim Pınarı köy yolları Güneyi: Darıca, Hacıibrahim pınarı köy yolu Batısı : Hacıyakup, Darıca köy yolu Kuzeyi: Kızık, Hacıyakup köy yolu

BİLECİK – OSMANELİ : Doğusu : Medetli Köyü ve Gölpazarı ilçe sınırı Batısı : Sakarya Nehri Kuzeyi: Ciciler Köyü Adapazarı il sınırı Güneyi : Sakarya Nehrinin devamı Bilecik il sınırı ile çevrili bu sahalar

SÖĞÜT : Doğusu: Sakarya Nehri Batısı : Bilecik-Söğüt yolu Kuzeyi: Hamitabat-Küre yolunun Bilecik-Söğüt yoluna birleştiği yere kadar Güneyi : Söğüt, Çaltı, İnhisar yolunun Sakarya Nehrine birleştiği yere kadar

GÖL PAZARI : Doğusu: Kurşunlu, Bostancılar Köyleri Batısı : Sakarya Nehrini takiben Gemiciler Köyü Kuzeyi: Gölpazarı-Vezirhan asfaltı Güneyi: Gemiciler, Demirhanlar ve İncirli sınırları içinde kalan sahalar

BİLECİK – MERKEZ : a) Doğusu : Kızıldamlar Köyünden köy yolunu takiben Söğüt yolu kavşağına Kuzeyi: Söğüt yolu kavşağından yolu takiben Yeniköy, Aşağıköy ve İstanbul Karayolu Batısı : İstasyon Mahallesinden Eskişehir Karayolunu takiben Kızıldamlar köyü yol kavşağı Güneyi: Kızıldamlar Köyü Kavşağı ve köy yolunu takiben Kızıldamlar köyü sınırları ile çevrili saha

a) Doğusu : Eskişehir-İstanbul karayolu üzerindeki tünelden itibaren karayolunu takiben İstasyon Mahallesine Kuzeyi : İstasyon Mahallesi Abbaslık köy yolunu takiben Kapaklı Köyü Batısı : Kapaklı Köyü Merkez ilçe sınırını takiben Şükraniye Köyü Güney : Şükraniye Köyünden Tune ile çevrili sahalar içerisinde

BOLU - BOLU-KARADERE ORMANLARI : Kuzeyi : Sakarkaya T., Nirvantepe T., Kaval Sr.i Namaz T., Kaynaşkez T., Erenlertepe T., Küenrliyayla, Eğrikarıştepe, Karataştuzlası T., Kapankaya T., Kuşötmez T. Doğusu Sarıçam T., Geymene T., Kadıköy Yaylası Güneyi : Kadıköy Y., Yedierenelrtepe T., Çeledoruğu T., Domuzköçeği Mvk., Gürdek, Karadere, Bolu-Yığılca yolu Batısı : Paşabükü Mvk., Paşabükü Sr., Geymen T., Kıranyurt Sırtı

DÖRTDİVAN : Kuzeyi : İmamöldüren T., Samail T., Başören T., Yellice T., Yurtkayası T., Burmacıbaşı T., Suçatı T., Sivri T., Meşelikkayası T., Kirazgelditepe T., Köknarlı T., İstanbul Dağı, Doğusu : İstanbul Dağı, Tereli T., Gökçal T., Yağtaş T., Çatalkaya T., Kuşkaya T. Güneyi : Kuşkaya T., Kocakoru T., Bakacak T., Kuzuoluk T., Gökdağ T., Sivri T., Yellice T., Erenler Doruğu, Süngerkaya Sr., İslikaya Tepe, Batısı : İslikaya T., Saçlık T., İmamöldüren Tepe

SEBEN : Kuzeyi : Bolu-Seben, Bolu-Kıbrıscık Karayollarının birleştiği Ayıseki Köprüsü Doğusu : Bolu-Kıbrıscık Karayolu, Tazılar Köyü yolunu takiben Tazılar Köyü, Çeltikdere Köyüs Güneyi : Celtikdere Köyü, Çeltikdere Köprüsü, Çatak Köprüsü Batısı: Aladağ Çayı boyunca Seben-Bolu Karayolu, Ayıseki Köpr.

BURDUR - MERKEZ :Doğusu: Ağlasun ve Çeltikçi ilçe sınırları-Isparta il sınırı Batısı: Burdur-Büğdüz-Bereket-Aziziye ve Mahmutlar köy yolu Kuzeyi : Burdur-Isparta Devlet Kaaryolu ve Isparta il sınırı Güneyi : Bucak-Çeltikçe ilçe sınırı

AĞLASAGUN : Doğusu: Çamlıdere-Yumrutaş-Hisar-Çanaklı köy yolunun Belören köy yolunun Bucak ilçe sınırını kestiği yer Batısı: Burdur Merkez ilçe sınırı Kuzeyi: Ağlasagun - Burdur Karayolu ile Ağlasagun-Isparta karayolunun Çamlıdere köy yolunu kestiği yer Güneyi: Bucak-Çeltikçi ilçe sınırı

ALTINYAYLA : Doğusu : Altınyayla-Fethiye devlet karayolu Batısı : Çörten-Ballık köy yollarının Muğla il sınırını kestiği yer Kuzeyi : Altınyayla-Çatak-Çörten-Ballık köy yolu Güneyi : Muğla il sınırı

GÖLHİSAR : Doğusu: Dalaman Çayı Batısı: Yeşildere köyünden Çameli’ye giden yol ve Denizli il sınırı Kuzeyi: Dalaman Çayı ve Denizli il sınırı Güneyi : Altınyayla Köprüsünden İbecik-Yeşildere köy yolu

YEŞİLOVA : Doğusu: Burdur Merkez ilçe sınırı Batısı : Dereköy-Yeşilova köy yolu Yeşilova-Karamanlı Devlet Karayolunun ilçe sınırını kestiği yer Kuzeyi: Dereköy-Alanköy-Akçaköy Elden-Ulupınar köy yolunun Burdur Merkez ilçe sınırını kestiği yer Güneyi: Karamanlı ilçe sınırı

ÇELTİKÇİ ; Doğusu: Burdur-Çeltikçi-Bucak-Antalya Devlet Karayolu Batısı : Burdur Merkez İlçe sınırı-Bucak İlçe sınırı Kuzeyi: Çeltikçi-Bağsaray-Aksu köy yolunun Burdur Merkez İlçe sınırını kestiği yer Güneyi : Bucak ilçe sınırı

ÇAVDIR : Doğusu: Çavdır-Söğüt-Fethiye Devlet Karayolu Batısı : Altınyayla-Gölhisar İlçe sınırı Kuzeyi:Çavdır_Acıpayam Devlet Karayolunun Gölhisar ilçe sınırını kestiği yer Güneyi: Muğla il sınırı

TEFENNİ : Doğusu: Kemer ilçe sınırı Batısı: Karamanlı-Tefenni-Çavdır Devlet Karayolunun Çavdır ilçe sınırını kestiği yer Kuzeyi : Karamanlı ilçe sınırı Güneyi: Çavdır ilçe ve Antalya il sınırı

KARAMANLI : Doğusu: Yeşilova, Karamanlı-Karamanlı, Tefenni Devlet Karayolu Batısı: Denizli il sınırı Kuzeyi: Yeşilova ilçe sınırı Güneyi : Tefenni ilçe sınırı

KEMER : Doğusu: Burdur Merkez İlçe sınırı Batısı: Karamanlı ilçe sınırı Kuzeyi: Burdur Merkez İlçe sınırı Güneyi: Kemer-Yakalar-Kılavuzlar köy yolu ile Kemer-Akören-Bozlar köy yolu

BUCAK : Doğusu: Burdur-Bucak-Antalya Devlet Karayolu Batısı : Burdur Merkez ve Kemer ilçe sınırı Kuzeyi : Burdur Merkez ve Çeltikçi ilçe sınırları Güneyi : Antalya il sınırı

BURSA- GÜRSU-KESTEL-YENİŞEHİR : Kuzeyi: Gürsu ilçe sınırı, Ericek-Ağlaşan-Kayacık-Nüzhetiye-Gölcük-Fethiye köy yolu Doğusu: Fethiye-Hamidiye köy yolu Güneyi: Yenişehir-Bursa asfaltı takiben Dudakllı-Narlıdere Barakfaki-Karahıdır-Iğdır-Kazıklı köy yolu Batısı : Gürsu ilçe sınırı

KARACABEY : Kuzeyi: Şahin-Taşlık köy yolu Doğusu: Taşlık-Karacabey asfaltı Güneyi ve Batısı : Karacabey-Şahin Köyü asfaltı

MUSTAFA KEMALPAŞA : Kuzeyi: Balıkesir-Bursa asfaltı Doğusu: Güllü-Paşalı köy yolu Güneyi : Paşalı-Bostandere köy yolu Balıkesir il sınırına kadar. Batısı : Balıkesir il sınırı

ORHANGAZİ : Kuzeyi: Yalova il sınırı Doğusu: Sermayeci-Mahmudiye-Üreğil köy yolu Boyalıca-Orhangazi asfaltına kadar Güneyi: Boyalıca-Orhangazi-Fındıklı yolu Batısı: Fındıklı Yılankaya yolu

İZNİK : Kuzeyi: Mecidiye-Kırkharman yolu Erikli Dereye kadar Doğusu: Erikli Deresi(Karasu) Güneyi: Orhaniye-Tacir köy yolu Batısı: Orhaniye-Sarıağıl-Süleymaniye-Mecidiye köy yolu

ÇANAKKALE- AYVACIK : Doğusu: Ayvacık-Küçükkuyu asfaltı Batısı : Ege Denizi Güneyi: Ege Denizi Kuzeyi: Tuzla Çayı

BAYRAMİÇ :Doğusu:Bayramiç-Çan ilçe sınırı Batısı: Bayramiç-Yiğitler-Karıcalık-Kuşçayır köy yolunun ilçe sınırını kestiği nokta Kuzeyi: Bayramiç-Merkez ilçe sınırı Güneyi : Bayramiç –Çan asfaltının Muratlar köyüne kadar olan kısmı

EZİNE : Doğusu: Ezine-Kemallı-Ilıca yolu Batısı : Geyikli-Ilıca Yolu Güneyi: Ilıca Yolu Kuzeyi: Ezine Geyikli Yolu

GÖKÇEADA : Doğusu: İlçe Merkezi-Aydıncık Köyü-Kum Ocakları Karayolu Batısı : Şahinkaya Mah.-Kapıkaya Karayolu Kavşağı devamla Savur Deresi Güneyi: Ege Denizi Kuzeyi: İlçe Merkezi-Şahinkaya Mah. Karayolu

YENİCE : Doğusu: Yenice-Namazgah-Ahiler-Hamdibey köy yolu Batısı :Aşağıçavuş-Elmadere-Kuyumcu Gegiği Güneyi: Hamdibey-Aşağıçavuş köy yolu Kuzeyi: Kuyumcu Gediği-Çan-Yenice ilçesi sınırı-Karapınar Dere-Yenice

BOZCAADA : Doğusu: İlçe Merkezi Batısı: Fakı Tepesi Güneyi: Çayır Yolu Kuzeyi: Ege Denizi

ÇANKIRI - MERKEZ : a) Doğusu: Kulburun, Karadayı köy yolu Batısı: Ankara il sınırı ve Ankara-Çankırı demiryolu hududu Güneyi: Kırıkkale-Ankara il sınırı Kuzeyi: Kulburun Köyü ve batıya doğru Ankara-Çankırı demiryolu

b) Doğusu: Yeşilyırt, Satıyüzü, İskilip ilçe sınırları Batısı: Danabaşı, Ağzıbüyük, Ünür Kuzeyi: İncik, Beşyurt yolu Güneyi : Danabaşı, Kızılırmak ilçe sınırları

KORGUN İLÇESİ : Doğusu: Korgun-Çankırı Merkez ilçe sınırı Batısı:Maruf Köyü ile Kayıçivi Köyü arasındaki köy yolu ile Kayıçivi Köyünden itibaren Korgun-Kurşunlu arası devlet demiryolu ve İncegedik Mevkiinde Korgun-Kurşunlu köy gurum yolu ile Korgun Kurşunlu devlet demir yolu arası Kuzeyi: Korgun-Ilgaz sınırı ve Korgun-Kurşunlu Belören köy sınırı Güneyi: Korgun-Eldivan sınırı

ILGAZ : a) Doğusu: Tosya Or. İşl. Müd.-Kastamonu il sınırı Batısı: Yenice Köyünü takiben Kastamonu il sınırı Kuzeyi: Kastamonu sınırı Güneyi: Yenice-Yayla yolu

b) Doğusu: Tosya sınırı Batısı: Ilgaz-Tosya karayolunun Hacıhasan yol kavşağından itibaren Hacıhasan Kuzeyi: Hacıhasan-Sazak-Arpayeri köy yolu Güneyi:Hacıhasan yol kavşağından Tosya yolunu takiple Çetikbaşı Köyü

ATKARACALAR : Doğusu: Bayramören ilçe sınırı Batısı: Kükürt Köyü Atkaracalar köy yolu Kuzeyi: Melan Çayı-Demirciler köy yolu Güneyi: Hüyük Köyü ile Eyüpözü-Yakalı Köyü

KURŞUNLU : Doğusu: Ilgaz ilçe sınırları Batısı: Atkaracalar ilçesi sınırları Kuzeyi:Bayramören ilçesi-Kastamonu il sınırları Güneyi: Samsun ile İstanbul E 80 Karayolu Ilgaz ilçe-Atkaracalar ilçe sınırlarının kesiştiği noktalar

BAYRAMÖREN : Doğusu: Eski İstanbul Yolunun Akseki yolunun kestiği yerden başlayarak takiben oyma ağaç köy yolu Melen Deresi karşıya geçilerek Dalkoz köy yol takiple Kurşunlu ilçe sınırı Batısı: Çerkeş ilçe sınırı Eski İstanbul Yolunu kestiği yerden başlayarak mülkü hudut takiple Atkaracalar ilçe sınırı Kuzeyi: Eski İstanbul Yolunu Çerkeş ilçe sınırı başlayarak Eski İstanbul yolunu Harmancık istikametinde takiple Harmancık Akseki yollarını kestiği yere kadar. Güneyi: Bayramören ilçe sınırı Çerkeş ilçe sınırını kestiği yerden başlayarak Atkaracalar ilçesi mülkü hududu takiple Kurşunlu ilçesi mülkü hududunun Bayramören ilçesi ve Kurşunlu ilçesi kesiştiği yere kadar

ÇERKEŞ : Doğusu: İlçe sınırını Samsun-İstanbul E-80 karayolunun kestiği noktadan kuzeye doğru ilçe sınırlarını takiben kuzey sınırı ile kesiştiği noktaya kadar olan lan(Atkaracalar-Bayramören ilçe sınırı) Batısı: Eskipazar ilçe sınırını takiben Samsun-İstanbul E-80 karayolunun kestiği noktaya kadar Kuzeyi: Ovacı ilçe sınırı Güneyi: Samsun-İstanbul E-80 Karayolunun ilçe sınırını kestiği noktalar

ELDİVAN :Doğusu: Korgun-Çankırı-Eldivan müşterek mülkü hudutlarından başlayarak Eldivan-Çankırı mülkü hududu takiple yukarı pelitözü yoluna kadar Batısı: Maruf-Şabanözü yolunu Eldivan ilçe hududunu kestiği yerden başlayarak mülkü sınırını Şabanözü Çankırı yolunu kestiği yere kadar Kuzeyi: Şabanözü-Maruf yolunu Eldivan kestiği yerden başlayarak Eldivan-Çankırı-Korgun yolunun birleştiği yere kadar(ilçe sınırı) Güneyi: Şabanözü-Çankırı Şosesin Eldivan mülkü yolunu kestiği yerden başlayarak şoseyi Çankırı istikametini takiple Saray Eldivan Kavşağından Akbulut Köyü Elmacı-Yk.Pelitözü yolu arasında kalan saha

ÇORUM - MERKEZ : Güneyi: Çorum-Samsun Karayolu Kuzeyi: G.Hacıköy ilçe sınırı Doğusu: Merzifon ilçe sınırından başlayarak Eski Merzifon-Çorum Karayolu Batısı: Çorum-Laçin Karayolu

BOĞAZKALE : Güneyi: Yozgat il sınırı Kuzeyi: Evren- Emirler, Akçiçek köy yolu Doğusu: Akçiçek, Miksekyayla Köyleri arasındaki Boğazkale ilçe sınırı Batısı: Sungurllu-Boğazkale-Yozgat yolunun Yekbaş yol kavşağından itibaren Yozgat il sınırı

İSKİLİP : Güneyi: İskilip-Oğuzlar ilçe karayolu Kuzeyi: Tosya-Kargı-Osmancık ilçe sınırları Doğusu: Osmancık-Oğuzlar-Dodurga ilçe sınırı-Oğuzlar,İskilip Karayolu Batısı: İskilip-Çorum Karayolu-İskilip Tosya Karayolunu takiben il sınırı

ALACA : Güneyi: Hışır, Gevan, Dutluca, Kapaklı, Klavuz, B.Keşlik köy yollarını takiben Çorum, Ortaköy ilçe karayolu Kuzeyi: Küre, Koyunoğlu, Mazıbaşı, Çikhasan köy yolunu takiben ilçe sınırı Doğusu: Merkez Çemilbey ve Ortaköy ilçe sınırı Batısı: Çorum-Alaca Karayolunu takiben Küre yol ayrımı

MECİTÖZÜ : Güneyi: Mecitözü ilçesi-Çorum ili karayolu Kuzeyi: Pınarbaşı Köyü yol ayrımı-Merzifon ilçesi Çorum ili karayolu Doğusu: Mecitözü ilçesi-Pınarbaşı Köyü Karayolu Batısı: Elvançelebi Köyü-Merzifon ilçesi karayolu

ORTAKÖY :Güneyi: Çekerek Irmağı-Çekerek ilçe sınırı Kuzeyi: Merzifon Mecitözü ilçe sınırı Doğusu: Amasya ve Yozgat ili sınırları Batısı: Ortaköy ilçesi, Kavakalan Köyü-Cevizli ve İbek Köy yolu

OSMANCIK : Güneyi: İncesu Köyü, Başpınar beldesini takiben Evlik,Umaç Köyü Kızılırmak ve Dereboğazı Çayı Kuzeyi: Vezirköprü ilçesi ve Kargı ilçeleri sınırı Doğusu: Gümüşhacıköy ilçe sınırı Batısı : Osmancık ilçesi, Kamil nahiyesi yolunu takiben Kargı ilçe sınırı ve Mahmutlu Köprüsünü takip eden karayolu

OĞUZLAR : Güneyi: İskilip ilçe sınırı Kuzeyi: İskilip-Dodurga ilçe karayolu Doğusu: Dodurga-Oğuzlar ilçe karayolu-Oğuzlar ilçesi, Kızılcapelit Köyü Karayolu Batısı: İskilip ilçesi sınırı

UĞURLUDAĞ: Güneyi: Sungurlu ilçe sınırı Kuzeyi: Kızılırmak ve Bayat ilçe sınırı Doğusu: Tuğlu köy yolundan başlayarak Boztepe, Yeniyapan, Ambarcı Köyleri karayollu Batısı: Sungurlu ilçe sınırı

SUNGURLU : Güneyi: Boğazkale ilçe sınırı Kuzeyi: Çorum-Samsun Karayolu, Alaca yol ayrımından başlar Karakaya Köyü sınırları bitimine (Alaca ilçe sınırların)kadar devam eder. Doğusu: Çorum-Samsun Karayolunun Karakaya Köyü hududunda başlar Alaca ilçe sınırı boyunca devam eder Batısı: Çorum-Samsun Karayolunun Boğazkale yol ayrımından başlar, Boğazkale ilçe sınırında sona erer.

DENİZLİ – MERKEZ : Doğusu: Denizli-Cankurtaran Devlet Karayolundan Karataş, Değirmen, Pınarlık köyle köylerine ulaşım sağlayan yol Batısı: Babadağ ilçe sınırları Kuzeyi: Altındere, Göveçlik, Hallçalar, Başkarcı, Şirinköy, Servergazi, Kınıklı, Bağbaşı Beldesini takiben Acıpayam Karayoluna Güneyi : Tavas ilçe sınırı

TAVAS : Doğusu: Gümüşdere, Horasanlı Köyü yolu takiben Büyükkonak-Medet Karayolu Batısı: Medet’ten köy yolunu takiben Garipköy Ulukent Kuzeyi: Medet, Büyükkonak köy yolu Güneyi: Ulukent-Başalan-Gümüşdere köy yolu

SERİNHİSAR : Doğusu: Yatağan beldesi-Kefe Yaylası-Karaçay yolu Batısı: Denizli-Serinhisar Devlet Karayolu Kuzeyi: Honaz ilçe sınırı Güneyi: Serinhisar-Yatağan asfaltı

SARAYKÖY : Doğusu: Aydın-Denizli Karayolundan Köprübaşı yol ayrımından Budan ilçesine giden yol Batısı: Aydın il sınırı Kuzeyi: Buldan ilçe sınırı Güneyi: Denizli-Aydın Devlet Karayolunun Köprübaşı yol ayrımından itibaren ilçe sınırı

BULDAN : Doğusu: Denizli-Buldan-Manisa Karayolu, Dumlupınar yol ayrımına kadar Batısı: Yeniçam-Kaşıkçı köy yolundan Yayla Köyü yolu Kuzeyi: Yeniçam-Hacımehmetler-Gülalan-Dımbazlar yolundan Denizli-Manisa Karayolu Güneyi: Yayla-Kovanoluk-Süleymanlı-Aktaş yolundan ilçe sınırı

GÜNEY : Doğusu: Gözler-Akçapınar, Eymir Yolu Batısı: Cindere-Ertuğrul yolu Kuzeyi: Cindere-Gözler yolu Güneyi: Ertuğrul-Belenardıç yolundan Akçapınar-Eymir yoluna

BEKİLLİ : Doğusu: Akkent-Çalkuyruk yolundan Bekilliye giden yol Batısı: Adıgüzeller Barajı Kuzeyi: Bakilli-Çoğaşlı-Yeşiloba-Küçükyalı yolu Güneyi: B.Menderes Nehri, Adıgüzeller Barajı

ÇAL : Doğusu: B.Menderes Nehri Batısı : Hançalar-Çal-İsabey Karayolu Kuzeyi: Hançalar-Süller-Kavakjlar yolu Güneyi: İsabey-Çal Karayolundan Aşağıseyit yolu, B,Menderes Nehri

ÇİVRİL : Doğusu: İbanlar-Aktaş-Kavakalanı yolu Batısı : Işıklı-Çağlayan-Osmanköy-Çapak yolu Kuzeyi: Osmanköy-Çapak yolundan Oltuk’a giden yol ve Afyon il sınırı Güneyi: Işıklı-Cumalar-İbanlar yolu

BAKLAN : Doğusu: Afyon il sınırı, Çivril ilçe sınırı Batısı : Konak-Dağal-Baklan yolu Kuzeyi: Konak Köyünden Kıralan-Özdemirci istikametine giden yol Güneyi: Baklan-Mecidiye-Hayrettin’den Çiftlik’e giden yol

DİYARBAKIR-ÇERMİK:Doğusu: Şanlıurfa il sınırında doğuya doğru Diyarbakır Diyarbakır Şanlıurfa Devlet Karayolunu takip eip, Karayakup yol ayrımına kadar devam eder. Batısı: Karayakup Köy yolunun Diyarbakır-Şanlıurfa Devlet Karayolunu kestiği noktadan başlar güneye doğru Yk. Akdibek Mah., Beykoza Mah., Sakallı Köyünü takip eden stablize yoldan ekince, Hacıkoç Tahtres ve Naldöken Mah., oradan Kırkkoyun Köyü ve Laçinli Mahallelerine giden patika yoldan Alatosun Köyüne, Alatosun Köyünü Dağsuyu Mahallesine bağlayan stablize yoldan devam ederek, Ovabağ beldesine bağlannır. Ovabağ beldesinde asfalt yoldan devam ederek Leblebitaş Köyüne oradan da Karasungur Köyü, Birahmetağa Mah., ile Gümüştaş Mah. son bulur. Kuzeyi: Şanlıurfa-Diyarbakır il sınırını oluşturan Karacadağ’ın sırtları boyunca kuzeyden güneye doğru devam eder. Güneyi: Gümüştaşı Mahallesinden başlayarak, Mardin il sınırına kadar devam eder.

EDİRNE - MERKEZ: Kuzeyi: Türkiye-Bulgaristan Devlet hudutları Doğusu: Hatipköy-Suakacağı yolu ve Türküye-Bulgaristan Devlet hududu Güneyi: TEM-Kemalköy Kavşağı-Kemalköy-Ahıköy-Uzgaç-B.İsmailce-Yolüstü-Hatipköy Batısı : Kapıkule-TEM Otoyolu-Kemalköy yolu kavşağı

ENEZ :Kuzeyi: Işıklı-Çandır Köyleri arasındaki tarla yolu Doğusu: Şehitler-Işıklı köy yolu Batısı: Çandır-Şehitler köy yolu ile çevrili üçgen saha

UZUNKÖPRÜ:Kuzeyi: Çayköy-Uzunköprü Köy yolu Doğusu: Beykonağı-Tren yolu-Çöpköy Güneyi: Beykonağı-Trenyolu bağlantısı Batısı : Uzunköprü-Beykonağı köy yolu

KEŞAN:Kuzeyi: Karasatı-Çobançeşme-Karacaali köy yolu sapağı-Uzunköprü karayolu Doğusu: Küçükdoğanca-Karasatı köy yolu Güneyi: Keşan-Küçükdoğanca köy yolu Batısı: Keşan-Uzunköprü karayolu-Karacaali yol sapağına kadar

LALAPAŞA :Kuzeyi: Öemroba-Süleymandanışment köy yolu Doğusu : Süloğlu-Ömeroba kö yolu Güneyi: Lalapaşa-Süloğlu ilçe hududu Batısı : Süleymandanışment-Tatarlar köy yolu

İPSALA:Kuzeyi: Korucuköy-Hıdırköy-Topçular köy yolları Doğusu: E-25 Asfaltı Güneyi: Keşan-İpsala karayolu bağlantısı-Korucuköy yolu Batısı :Turpçular-İpsala köy yolu ve İpsala E25 asfalt bağlantısı

SÜLEOĞLU :Kuzeyi: Lalapaşa-Sülüoğlu ilçe hududu Doğusu: Sülüoğlu-Ömeroba köy yolu Güneyi: Tatarlar-Sülüoğlu köy yolu Batısı: Süleoğlu-Tatarlar-Süleymandanışment karayolu

ELAZIĞ- AĞIN: Doğusu: Baraj gölü kıyısı Batısı: Balkayası bekleme evinden orta yabanlıya ayrılan yolun kavşağı arasındaki bölgede kalan köyler Kuzeyi: Onay Köyünü Yk. Yabanlı Köyüne bağlayan yol Güneyi: Keban Arapkir karayolunun Saraycık Köyü kavşağından başlar bu yolun üzerindeki Balkayası Köyü bekleme evinde biter

BASKİL:Doğusu: Baskil-Elazığ Merkez ilçe sınırı Batısı: Kuşsarayı-Baskil demiryolunu takiben, Kemerli, Doğancık, Subaşı, Tavşanuşağı, Damlataş, Karakayak, Hacımustafapaşa ve Yamaçlı Köylerini içine alan hat Kuzeyi: Baskil-Keban ilçe sınırı Güneyi: Kuşsarayından başlayarak Karakaya baraj kıyısını takiben Çuraş, Zelikan, Dutlu, Döşeli, Çitliuşağı ve Karaali Köylerini içine aslan hat

KEBAN:Doğusu: Keban ilçesi, Aslankaşı Köyü Arkulu Mezrası ve takiben Bölükçalı, Aşağıçakmak, Güneytepe Köyü Batısı: Kurşunkaya Köyü, Soğanlı Mezrası, Bahçeli, Kuşçu, Örenkaya köy yolu Kuzeyi: Keban Baraj Gölü Güneyi: Akgömlek, Altınyaka, Karşıkaya ve Gesan Mezraları takiben Gesen Köyü

PALU :Doğusu: Palu-Bingöl il sınırı Batısı: Palu-Kovancılar ilçe sınırı Kuzeyi: Palu-Kovancılar ilçe sınırı Güneyi: Kovancılar-Palu Karayolunu takiben Palu Beyhan-Beyhan-Gökdere yollarının kuzey kısmı

SİVRİCE :Doğusu: Elazığ-Diyarbakkır karayolu, Kazgedik, Kürk, Dörtbölük, Uslu, Çatakkaya, Dikmen Köyleri grup köy yolunu takiben Karakaya BarajGölüne kadar olan kısım Batısı: Sivrice ilçesi mülki hududu Kuzeyi: Sivrice ilçesi mülki hududu Güneyi: Karakaya baraj gölü

ERZİNCAN - MERKEZ:Doğusu: Üzümlü ve Çayırlı ilçe sınırları Batısı: Refahiye ilçe sınırı Kuzeyi: Gümüşhane il sınırı Güneyi: E-80 Karayolu

ÜZÜMLÜ : Doğusu: Derebük, Ocakbaşı, Bulanık, Çayıryazı, Büyükköy, Esenyurt yolunu takibeden Çayırlı ilçe sınırı Batısı: Erzincan il sınırı Kuzeyi: Çayırlı ilçe sınırı Güneyi: Altınbaşak beldesi ve Fırat Nehri

TERCAN : Doğusu: Erzurum il sınırı Batısı: Üzümlü ilçe sınırı Kuzeyi: Çayırlı ilçe sınırı, Çayırlı Mercan Karayolunu takibeden Mercan, Edebük, Ağören, Kavaklık köy yolu, Yk. Alatas köy yolunu takibedenBeşgöze köy yolu ile Tuzla Çayını takibeden Erzurum il sınırı Güneyi: Tunceli, Binögl il sınırı

ÇAYIRLI : Doğusu: Tercan ilçe sınırı Batısı: Gümüşhane il sınırı Kuzeyi: Gümüşhane il sınırı, Otlukbeli ilçe sınırı Güneyi: Turna Çayırı, Çayırlı ilçesi, Karahüseyin Köyü

OTLUKBELİ : Doğusu: Erzurum il sınırı Batısı: Çayırlı Otlukbeli Karayolu ve Söğütlü, Umurlu köy yolunu takiben Bayburt il sınırı Kuzeyi: Bayburt il sınırı Güneyi: Çayırlı ve Tercan ilçe sınırları

KEMAH : Doğusu: Acemoğlu Köprüsünü takiben Uluçınar Köyü ve Tunceli Ovacık sınır istikametindeki hat. Batısı: Ilıç ilçe sınırı Kuzeyi: Karasu Nehri Güneyi: Tunceli Ovacık sınırları

ILIÇ : Doğusu: Kemah ilçe sınırı Batısı: Refahiye, Kuruçay, Ilıç Karayolu hattı, Ilış ilçesi, İstasyon Mahallesinde konuşlanan askeri birliğin 1 km. etrafı, Kemaliye, Fırat Nehri Kuzeyi: Refahiye ilçe sınırı Güneyi: Tunceli il, Kemaliye ilçe sınırları

KEMALİYE : Doğusu: Fırat Nehri ve Keban göllenme sahası Batısı: Sivas il sınırı Kuzeyi: Furat Nehri ve devamı Keban göllenme sahası Güneyi: Malatya, Elazığ il sınırları

REFAHİYE : Doğusu: Refahiye-Ilış Karayolunun ilçe sınırı kestiği nokta Batısı: Sivas il sınırı Kuzeyi: Sivas-Erzincan Karayolu-(Refahiye-Akarsu Karayolunu devamla Sivas il sınırı) Güneyi: Ilıç ilçe sınırı

ERZURUM – Merkez : Doğusu: Erzurum-Tekman Karayolu Kuzey ve Batısı: Erzurum-Çat Karayolu Güneyi: Çat ve Tekman İlçe sınırı

AŞKALE : Doğusu: Ilıca ilçe sınırı Batısı: Aşkale-Bayburt Karayolu Kuzeyi: Bayburt il sınırı ılıca ilçe sınırı Güneyi: Erzurum-Aşkale Karayolu

HINIS : Doğusu: Hınıs-Tekman Karayolu Batısı: Muş il sınırı ve Tekman ilçe sınırı Kuzeyi: Tekman ilçe sınırı Güneyi: Hınıs ile Çermik ve Pınar Köyleri arasındaki stabilize yoldan Kolhisar Yaylasının Muş il sınırına bağlandığı nokta

HORASAN : Doğusu: Horasan-Sungutaşı arasındaki stabilize yol Batısı: Narman ve Pasinler ilçe sınırı Kuzeyi: Kars il sınırı ve Narman ilçe sınırı Güneyi: Horasan-Pasinler Karayolunun ilçe sınırını kestiği nokta

ILICA : Doğusu: Erzurum-İspir Karayolu Batısı: Aşkale ilçe sınırı Kuzeyi: Ovacık, Karakale, Yk.Canören, Çubuklu ve Çavdarlı arasındaki stabilize yol Güneyi: Ilıca-Ovacık Karayolundan Başçakmak Köyüne giden yol

KARAÇOBAN : Doğusu: Karaçoban, Gündüz köyü ve İbo kom arasındaki yol Batısı: Hınıs ilçe sınırı Kuzeyi: Karayazı ilçe sınırı Güneyi: Karaçobandan Akçamelik’e giden stabilize yol

KARAYAZI : Doğusu: Karayazı-Salyamaç Köyü arsındaki köy yolu Batısı: Payveren, Kavak, Karakale, Halit ve Kulli köyleri arsındaki yol Kuzeyi: Karayazı, Gültepe, Kıkrgındere, Teco ve Payveren arasındaki yol Güneyi: Salyamaç, Kros ve Kulli Köyleri arasındaki stabilize yol

KÖPRÜKÖY : Doğusu: Köprüköy-Karayazı karayolu Batısı: Pasinler ilçe sınırı Kuzeyi: Erzurum-Kars Karayolu Güneyi: Köprüköy-Karayazı Karayolu

NARMAN : Doğusu: Narman, Kışlaköy, Güllübağ ve oradan Çatak’a giden yol Batısı: Tortun ve Oltu ilçe sınırları Kuzeyi: Oltu ilçe sınırı Güneyi: Erzurum-Narman-Oltu Karayolunun ilçe sınırını kestiği nokta

OLTU : Doğusu: Şenkaya ilçe sınırı Batısı: Oltu, Topkaynak, Obayayla, Toprakkale arsındaki köy yolları Kuzeyi: Topkaynak köyü Çengelli Köyü ve Çengelli Yayla arasındaki yol Güneyi: Toprakkale Akyıldız Dokuzdeğirmen, Çayüstü, İpekçayır ve Yk. Çamlı arasındaki köy yolları

OLUR : Doğusu: Artvin ve Kars il sınırları ile Şenkaya ilçe sınırı Batısı: Oltu-Artvin Karayolu Kuzeyi: Artvin il sınırı Güneyi: Oltu ve Şenkaya ilçe sınırları

PASİNLER : Doğusu: Pasinler-Karayazı arsındaki köy yolu Batısı: Erzurum-Merkez ilçe sınırı Kuzeyi: Erzurum-Pasinler-Köprüköy Karayolu Güneyi: Tekman ve Karayazı ilçe sınırları.

ŞENKAYA : Doğusu: Şenkaya-Akşar Karayolu Batısı: Oltu ilçe sınırı Kuzeyi: Göle-Akşar-Oltu Karayolu Güneyi: Şenkaya, Temurkışla, Kireçli ve Dörtyol arasındaki köy yolları

TEKMAN : Doğusu: Karayazı ilçe sınırı Batısı: Tekman-Kazancı arasındaki köy yolu Kuzeyi: Tekman, Gündamı, Işıklar, Hacıömer ve Örtülü arasındaki yol Güneyi: Hınıs ilçe sınırı

TORTUM : Doğusu: Narman ve Pasinler ilçe sınırları Batısı: Tortum-Erzurum Karayolu Kuzeyi: Tortum-Narman Karayolu Güneyi: Erzurum-Merkez ilçe Pasinler ilçe sınırları

ESKİŞEHİR – MERKEZ : a) Kuzeyi: Eskişehir-Alpu Karayolu Doğusu: Merkez-Alpu ilçe sınırı Güneyi ve Batısı : Eskişehir-Anakra Karayolunun Harmandalı yol ayrımından itibaren Bilecik Merkezi

b) Kuzeyi: Eskişehir-Kütahya Karayolu Doğusu: Eskişehir-Seyitgazi Karayolu Güneyi: Eskişehir-Seyitgazi ilçe sınırı Batısı: Eskişehir-Kütahya il sınırı

ALPU : Kuzeyi: Demiryolu Doğusu: Alpu-Beylikova ilçe sınırı Güneyi: Alpu-Mahmudiye ilçe sınırı Batısı: Merkez-Alpu ilçe sınırı

BEYLİKOVA : Kuzeyi: Mihallıççık-Beylikova ilçe sınırı Doğusu: Beylikova-Mihallıççık, Beylikova-Sivrihisar ilçe sınırı Güneyi: Okçu-Karaburhan köy yolu Batısı:Mihallıççık-Yk.İğdeağacı-Yeniyurt-Süleymaniye-Doğray-İmikler-Okçu yolu

ÇİFTELER : Kuzeyi: Mahmudiye-Çifteler ilçe sınırı Doğusu: Çifteler-Kaymaz asfaltı Güneyi: Çifteler-Han asfaltı Batısı: Seyitgazi-Çifteler-Mahmudiye ilçe sınırı

GÜNYÜZÜ : a) Kuzeyi ve Batısı : Sakarya Nehri-Kavuncu-Yağrı-Bedil-Ayvalı köy yolu Doğusu: Sakarya Nehri Güneyi: Ayvalı-Ayvalı Kaya Yaylası

b) Kuzeyi : Sivrihisar-Günyüzü Karayolu(Hamamkarahisar-Çardaközü) Doğusu: Çardaközü Yolu-Gecek-Kavacık-Kayakent Yolu) Güneyi: Kayakent Yaban Hayatı Koruma Sahasının kuzey sınırı Batısı: Sivrihisar-Günyüzü ilçe sınırı

HAN : Kuzeyi: Han-Seyitgazi, Han-Çifteler ilçe sınırı Doğusu: Han-Çifteler, Han-Bayat ilçe sınırı Güneyi: Yapıldak,Yazılıkaya-Gökçekuyu-Han-Başara-Kadıkuyusu yolu Batısı: Han-Seyitgazi ilçe sınırı

İNÖNÜ : Kuzeyi: İnönü-Yörükyayla Yolu Doğusu: İnönü-Kütahya yolu Güneyi: Dereyalak Aşğ Kuzfıhndık-Kümbetyeniköy Yolu Batısı: Yörükyayla-Seyitali-Erenköy-Dereylak köy yolu

MAHMUDİYE : Kuzeyi: Hamidiye-Mahmudiye-Kaymaz yolu Doğusu: Sivrihisar-Muradiye ilçe sınırı Güneyi: Çifteler-Mahmudiye ilçe sınırı Batısı: Hamidiye-Doğançayır Karayolu, yolun ilçe sınırını kestiği noktadan itibaren Seyitgazi-Muradiye ilçe sınırı

MİHALGAZİ : Kuzeyi: Sakarılıca-Demirciler-Alpagut yolu Doğusu: Sakarılıca-Hekimdağ yolu Güneyi: Merkez-Mihalgazi ilçe sınırı Batısı: Karaoğlan-Atalan yolu

MİHALIÇÇIK : Kuzeyi ve Doğusu: Eskişehir-Ankara il sınırı Güneyi: Mihalıççık-Belen-Saray Köyü-Dümrek Köyü yolu Batısı: Mihallıççık-Çalcı-Mahmuthisar yolu(Yaban Hayatı Koruma Sahasının doğu sınırı)

SEYİTGAZİ : Kuzeyi: Hamidiye-Seyitgazi-Kırka Karayolu Güneyi ve Doğusu: Seyitgazi-Han ilçe sınırı Batısı: Seyitgazi-Sancar-Sarıcailyas-Şükranlı-Çukurca-Yazılıkaya yolu

SARICAKAYA : Kuzeyi: Eskişehir-Bolu il sınırı Doğusu: Kapıkaya Çayını takiben Fındıcak Deresi Güneyi: Sarıcakaya-Kapıkaya yolu Batısı: Güneyköy-Beyyayla-Sarıcakaya yolu

SİVRİHİSAR : Kuzeyi: Eskişehir-Ankara karayolu Doğusu: Sivrihisar-Ertuğrul-Karacaören yolunu takiben Kayakent Yaban Hayatı Koruma Sahası sınırı ve ilçe sınırı Güneyi: Sakarya Nehri Batısı: Kaymaz-Yaverören –Gerenli-Selimiye yolunu takiben yolun Sakarya Nehrini kestiği noktadan itibaren Sakarya Nehri

GAZİANTEP – ŞEHİTKAMİL : Doğusu: Gaziantep şehir merkezi ile G.Antep-K.Maraş yol ayrımının birleştiği yere kadar uzanan E-5 Karayolu Güneyi: G.Antep-K.Maraş yolayrımından başlayıp Yamaçoba Köyüne kadar devam eder. G.Antep-Adana E-5 Karayolu Batısı: Yamaçoba Köyünden, Akbayır Köyüne kadar kuzey-güney istikametinde uzanan hat Kuzeyi: Akbayır Köyünden başlayıp Tiyekli Köyü istikametinde devam eder.Burç Nahiyesinden geçer ve G.Antep şehir merkezine kadar uzanan G.Antep-Burç köy yolu arasında kalan saha

GİRESUN – ALUÇRA :Doğusu: Aluçra karayolunun Arda Köyü Çamoluk ilçe sınırına kadar olan Devlet Karayolu Batısı: Şebinkarahisar ilçe sınırı Güneyi: Çamoluk ilçe sınırı Kuzeyi: Aluçra –Ş.Karahisar karayolunun ilçe sınırını kestiği yer arasındaki saha

ŞEBİNKARAHİSAR: a) Doğusu: Aluçra ilçe sınırı Batısı: Aluçra Çayı ve Kılıçkaya Barajı Kuzeyi : Aluçra Çayı Güneyi: Kılıçkaya Barajı ve Kelkit Çayı

b) Doğusu : Eski Suşehri yolu Batısı: Aslanşah Deresi Kuzeyi: Yeni Suşehri yolu Güneyi: Kılıçkaya Barajı,

GÜMÜŞHANE – Merkez : Doğusu: G.Hane-Bayburt Devlet Karayolunu Yeniyol Köyü civarında kesen Arzular-Kabaköy-Dölek yolu Kuzeyi: Dölek-Olucak köylerini birleştiren yol Batısı: G.Hane-Torul Devlet Karayolu ile birleşen Olucak-Aktutan-Yeşildere Köyü Güneyi: G.Hane-Bayburt Devlet Karayolunun, Arzular Beldesi Kavşağına kadar oluşturduğu hat ile çevrili saha

TORUL : Doğusu: Torul ilçesinde Harşit Çayı’nın Kürtün’e doğru oluşturduğu hat Kuzeyi: Harşit Çayı’nın Torul-Kürtün arasında oluşturduğu hat Batısı: Demirkapı Köyünden, Harşit Çayı ile kesiştiği noktaya kadar Manastır Deresi Güneyi: Demirkapı, Herek Torul ilçesine bağlayan köy yolunun oluşturduğu hat ile çevrili saha

ISPARTA – ATABEY : Doğusu: Eğirdir ilçe sınırı Batısı: Atabey ilçe merkezinden Atabey Deresini takiben Toptaş Mevkisi, Atabey-Eğirdir asfaltının Isparta il sınırını kestiği yer Kuzeyi: Toptaş Mevkisinden Kuru dereyi takiben derenin Eğirdir sınırını kestiği yer Güneyi: Merkez ilçe sınırı

SENİRKENT : Doğusu: eğirdir-Bağçaş köyünden Senirkentin Akkeçili-Kayaağzı köy yolunun Afyon ili Çay ilçesine giden yolun Yalvaç Karayolunu kestiği yer Batısı: Uluborlu ilçe sınırı Kuzeyi: Senirkent-Uluborlu-Yalvaç Karayolu Güneyi: Eğirdir-Atabey ilçe sınırı

EĞİRDİR : Doğusu: Aksu ilçe sınırı Batısı: Eğirdir ilçe merkezinden başlayarak Kovada Gölü asfaltının Sütçüler ilçe sınırını kestiği yer Kuzeyi: Eğirdi-Aksu-Sütçüler asfaltının Yılanlı Köyüne giden yolun Aksu ilçe sınırını kestiği yer Güneyi: Sütçüler ilçe sınırı

GÖNEN : Doğusu: Isparta-Gönen yolunu takiben Isparta il sınırını kestiği yer Batısı: Keçiborlu ilçe sınırı Kuzeyi: Isparta-Dinar Karayolu Güneyi: Isparta il sınırı

AKSU : Doğusu: Y.Bademli ilçe sınırı ve Konya il sınırı Batısı: Eğirdir ilçe sınırı Kuzeyi: Yılanköyü-Aksu ilçe merkezinden geçen asfaltı takiben Y.Avşar Kasabası ve Y.Bademli yolu asfaltı Güneyi: Sütçüler ilçe sınırı

SÜTÇÜLER : Doğusu: Eğirdir-Sütçüler yolu asfaltını takiben Çobanisa, Beydilli köy yolunun Antalya il sınırını kestiği yere kadar Batısı: Burdur il sınırı Kuzeyi: Eğirdir ilçe sınırı Güneyi: Antalya il sınırı

KEÇİBORLU : Doğusu: Gönen ilçe sınırı Batısı: Afyon il sınırı Kuzeyi: Uluborlu ilçe sınırı Güneyi: Isparta-Dinar Karayolu

GELENDOST : Doğusu: Ş.Karaağaç-Yalvaç ilçe sınırı Batısı: Eğirdir-Gelendost-Konya Devlet Karayolu Kuzeyi: Eğirdir-Gelendost-Konya Devlet Karayolu, Eğirdir Gölünde ise Hüyük Tepesinde gölün karşı yakasındaki Boyalı Çiftliğine olan düz hattın güneyi Güneyi: Eğirdir ilçe sınırı

Ş.KARAAĞAÇ : Doğusu: Ş.Karaağaç-Y.Bademli asfaltı Batısı: Gelendost-Eğirdir ve Aksu ilçe sınırı Kuzeyi: Ş.Karaağaç, Çavundur, Yakaemir, Yenicekale köy yolu Güneyi: Aksu-Y.Bademli ilçe sınırı

YALVAÇ : Doğusu: Konya il sınırı Batısı: Ş.Karaağaç-Yalvaç yolunu takiben Sücüllü, Bağlarbaşı, Çamharman ve Yarıkkaya köy yolunun Afyon il sınırı ile birleştiği yer Kuzeyi: Konya-Afyon il sınırı Güneyi: Ş.Karaağaç ilçe sınırı

MERSİN- ANAMUR : Doğusu: Bozyazı ilçe sınırı Kuzeyi: Karaman il sınırı Batısı: Antalya il sınırı Güneyi: Kırgediği Yaylası, Kaşpazarı Yaylası, Karataş köy yolunun Antalya il sınırını kestiği yer arasındaki saha

BOZYAZI : Doğusu: Tursun Karahamup, Yeniköy, Lenger köy yolunun ilçe sınırını kestiği yer Kuzeyi: Aydıncık ilçe sınırı, Kızılca köy yolunun Bozyazı-Ermenek karayolu ayrımına kadar Batısı: Bozyazı-Ustalar, Kömürlü, Beykonağı, Ardıçalanı yolunun Kızılköyü yol ayrımına kadar Güneyi: Bozyazı-Aydıncık karayolu

MUT : Doğusu: Mut-Silifke Karayolunun Hacınuhlu Köyü sapağına kadar Kuzeyi: Hacınuhlu, Ortaköy köy yolunun Mut-Karaman yoluna kadar Batısı: Mut-Karaman yolu Güneyi: Mut-Silifke karayolunun Kelce Köyüne kadar olan saha

GÜLNAR : Doğusu: Silifke ilçe sınırı Kuzeyi: Mut ilçe sınırı Batısı: Gülnar-Mut karayolunun ilçe sınırını kestiği yere kadar Güneyi: Gülnar-Silifke yolunun ilçe sınırını kestiği yer arasındaki saha

ERDEMLİ : Doğusu: K.Fındık köy yolu ayrımından Şahna köy yolunun ilçe sınırını kestiği yerle beraber ilçe Kuzeyi: Mağara Gölü, Binek Yaylasıyolu Batısı: Binek Yaylası, Tahtalı, Söğütlü, Çamurlu, İçme köy yolu Güneyi: İçme K.Fındık köy yolu

İSTANBUL – ÇATALCA : Doğusu: Durusu Beldesinden Karaburun’a giden karayolu Güneyi: Durusu Beldesinden itibaren Durusu Gölünün güney kıyılarını takiben Hisarbeyli Köprüsüne giden hat, bu köprüden Karacaköy’e giden karayolu Batısı: Karacaköyden Karadenize giden stabilize yol Kuzeyi: Karadeniz

İZMİR – BAYINDIR : Doğusu: Alanköyden Lütuflar kö yolu Kızılkeçili kö yolu Kızılkeçili köy yolu devamla Kabaçınar Köyüne giden yol Batısı: Kemalpaşa-Yenikurudere köy yolundan Alankıyı, Bayındır yolu ilçe merkezine kadar Kuzeyi: Yenikurudere yolunun ilçe sınırını kestiği yerden doğuya doğru Kemalpaşa ilçe sınırını devamla Manisa il sınırı Kabaçınar-Kızılçeçili yoluna kadar Güneyi: Bayındı-Ödemiş asfaltını takiben devamla Zeytinoba Alaköyü kö yolu

BERGAMA : Doğusu: Bergama-Kınık yolunun Korucu Bacağı yolu sapağından devamla Ilıca Tuğranlı İneşir köy yolu Soma ilçe sınırına kadar Batısı: Tekkeköy, Çamavlu, Kozak, İncecikler köy yolu devamla Bergama ilçesine kadar Kuzeyi: Korucu Bucağı yolunun Soma ilçe sınırını kestiği yerden batıya doğru kısmen Soma ilçe sınırını devamla Balıkesir il sınırını Tekkeköye kadar Güneyi: Bergama Kınık yolu Korucu bucağı sapağına kadar

BEYDAĞ : Doğusu: Kaşıkçılara giden yolun ilçe sınırını kestiği yerden kuzeye doğru Kiraz ilçe sınırına kadar Nazilli ilçe sınırı Batısı: Yeniyırt Köyünden başlayıp Kiraz ilçe sınırına kadar Beydağ Kiraz yolu Kuzeyi: Yenişehir köy yolunun ilçe sınırını kestiği yerden doğuya doğru Kiraz ilçe sınırı Nazilli ilçe sınırına kadar Güneyi: Yeniyurt, Tabuklar, Erikli, Çamurlar güzergahını izleyen Kaşıkçılara giden yol Nazilli ilçe sınırına kadar.

BUCA : Doğusu: Kemalpaşa ve Torbalı ilçe sınırı Batısı: Belenbaşı köy yolundan başlayarak Gökdere yolunun ilçe sınırını kestiği yere kadar olan saha Kuzeyi: Bornova ilçe sınırı Güneyi: Doğancılar yolunun ilçe sınırını kestiği yerden Kırıklar Belenbaşı köy yolu”

ÇEŞME : Doğusu: Urla ilçe sınırı Batısı: Liman Mevkii Alaçatı Ilıca yolu Çeşme-Urla yoluna kadar Kuzeyi: Çeşme-Urla yolunun ilçe sınırını kestiği yere kadar Güneyi: Ege Denizi

ÇİĞLİ : Doğusu: Sasalı-Çiğli asfaltından İzsu arıtma tesislerine giden yol körfeze kadar Batısı: Çamaltı Tuzlasının doğusundan geçen kanal körfeze kadar(Kuş Cenneti) Kuzeyi: Çiğli-Sasalı yolu Güneyi: İzmir Körfezi

DİKİLİ : Doğusu: Nebillerden başlayan Çukuralan, Kaplanköyüne giden yol Batısı: Müsellim deresinden Balıkesir il sınırına kadar Ege Denizi Kuzeyi: Balıkesir-Dikili sınırının Ege Denizinde kestiği yerden doğuya doğru Balıkesir il sınırını takiben devamla Bergama ilçe sınırı Kaplanköyüne giden yol arasında kalan saha

KARABURUN : Doğusu: Ege Denizi Batısı: Ege Denizi Kuzeyi: Ege Denizi Güneyi:Eğriliman Mevkiinden doğuya doğru Küçükbahçe, Yaylaköy, Karaburun yolu

KEMALPAŞA : Doğusu: Kemalpaşa Torbalı yolunun Torbalı ilçe sınırına kadar Batısı: Torbalı-Buca ilçe sınırları Kuzeyi: Kemalpaşa İzmir karayolu Güneyi: Torbalı ilçe sınırı

KINIK : Doğusu: Akhisar-Soma ilçe sınırı Batısı: Kınk-Kocaömerli, Karadere Satırlar yolunun ilçe sınırını kestiği yere kadar Kuzeyi: Kınık Soma yolu, Soma ilçe sınırına kadar Güneyi: Satırlar yolunun ilçe sınırını kestiği yerden doğuya doğru Saruhanlı-Akhisar ilçe sınırı

ÖDEMİŞ : Doğusu: Kiraz ilçe sınırı Batısı: Ödemiş Mursallı Çağlayan Yaylası, Yeniköy yolunun ilçe sınırını kestiği yere kadar Kuzeyi: Salihli ilçe sınırı Güneyi: Ödemiş-Kiraz yolunun Kiraz ilçe sınırını kestiği yere kadar olan saha

SEFERHİSAR : Doğusu: Menderes ilçe sınırı Batısı: Ege Denizi Kuzeyi: Urla-Konak ilçe sınırı Güneyi: Sığacıl Limanından Seferihisar Beyler Karayolunu devamla Menderes ilçe sınırına kadar

TORBALI : Doğusu: Kemalpaşa ilçe sınırı Kuzeyi: Kemalpaşa ve Buca ilçe sınırı Güneyi:Kemalpaşa-Torbalı yolunun Çakırbeyli köy yolu ayrımından başlayarak Dağkızılca, Doğacılar, Kırıklar köy yolunun ilçe sınırını kestiği yere kadar olan üçgen saha

URLA : Kuzeyi : İçmeler Mevkiinden başlayarak İzmir-Konak ilçe sınırını kestiği yere kadar Güneyi: Süleymanlı Mevkiinden başlayarak Seferhisar ilçe sınırı Doğusu : Konak ilçe sınırı Batısı : İçmeler, Yağcılar, Demircili, Süleymanlı köy yolu

KARS – AKYAKA : Doğusu: Akyaka-Yerlikavak-Cebeci köy yolu Batısı: Arpaçay ilçe sınırı Kuzeyi: Cebeci Köyünden Koçköy’e giden köy yolunun Arpaçay ilçe sınırını kestiği nokta Güneyi: Akyaka-Arpaçay Karayolu

ARPAÇAY : Doğusu: Arpaçaydan Başgediklere giden karayolunu takiben Akyakaya giden stabilize yol Batısı: Kars-Merkez ilçe sınırı Kuzeyi: Arpaçay-Susuz-Kars Karayolu Güneyi: Digor ilçe sınırı

DİGOR : Doğusu: Esenkent-Digor stabilize yol Batısı: Kars Merkez ilçe sınırı Kuzeyi: Kars Merkez ilçe sınırı Güneyi: Dağpınar-Üçbölük Köyü arası stabilize yol

SELİM : Doğusu: Kars Merkez ilçe sınırı Batısı: Belliahmet Köyü-Kağızman arası il yolu Kuzeyi: Iğdır-Yılanlı Köyü arası stabilize yol Güneyi : Kağızman ilçe sınırı

SARIKAMIŞ : Doğusu: Karaurgan-Horosan Devlet Karayolu ile Karaurgan-Gaziler Köyü arası il yolu Batısı: Horasan ilçe sınırı Kuzeyi: Narman ilçe sınırı Güneyi: Horasan İlçe sınırı

SUSUZ : Doğusu: Arpaçay ilçe sınırı Batısı: Susuz ilçesi-İncesu Köyü arası stabilize yol Kuzeyi: Susuz ilçesi-Porsuklu Köyü arası stabilize yol Güneyi: Kars Merkez ilçe sınırı

KASTAMONU -TOSYA : Doğusu: Zincirlikuyu-Çaybaşı yolu Batısı: Kastamonu yolu Kuzeyi: Çeltikçi köyü yolu Güneyi: E-80 Karayolu

KAYSERİ – SARIZ : Doğusu: Değirmentaş Köyünden Aslantaş Köyüne giden yolu takiben, il sınırı Güneyi: İl sınırından yolu takiben Aslantaş Köyü Batısı : Aslantaş Köyünden Mezgitli arasındaki yol Kuzeyi: Mezgitli-Değirmentaş Köyü arasındaki yol

TOMARZA : Doğusu: Tomarza ilçesi, Göbül, Böke ve Kale yolu Güneyi: Kale, Söğütlü, Hacıpaşa, Bektaş yolu Batısı: Söğütlü, Şahmelik, Pusatlı yolu Kuzeyi: Pusatlı, Tomarza yolu

YAHYALI : Doğusu: Dereköy kasabasını takiben, Kesteliç, Hamyoldan Şerifekadın Tepe, Elmadağ Tepeyi takiben Sarnıç Deresi, Kürsiyen, Yaylasuyu Deresini takiben Çamlıca Köyü Güneyi : Çamlıca Köyünden takiben, Taşoluk Tepesi, orman karayolunu takiben Aksu Deresi, Aksu Deresini takiben Niğde il sınırı Batısı : Niğde il sınırı Kuzeyi: Dereköy Kasabası batısını takiben, Küme Tepe, İnkaya Tepe, Musaktepe, takiben Niğde il sınırı

KIRKLARELİ – MERKEZ : a) Kuzeyi: Düzorman-Koruköy-Kuzulu köy yolu Güneyi: Ahmetçe’den Demircihalil-Kırklareli yolu ayrımına kadar Batısı: Kuzulu-Ahmetçe yolu Doğusu: Düzorman-Yörükbayır-Demircihalil köy yolu

b) Kuzeyi : Kavaklı-Asilbeyli, buradan Üsküpdere-Bayramdere yol ayrımına kadar giden yol Güneyi: Kavakllı-Değirmencik-Kavakdere, buradan Deveçatağına giden yol Batısı: Kavaklı-Değirmencik-Asilbeyli yolu Doğusu: Asilbeyli-Bayramdere yol ayrımından Kavakdere-Deveçatağı yol ayrımına kadar giden yol

PINARHİSAR : a ) Kuzeyi: Yenice-Sergen yolunun hudut üzerinde kesiştiği noktadan başlayarak Yenice istikametine doğru yolu takiben Yenice beldesine Güneyi: Poyralı-Vize yolunun Vize Orman İşletme Müdürlüğü sınırının kesiştiği noktadan doğru yol boyunca Poyralı köyüne Batısı: Yenice-İslambeyli-Poyralı yolu Doğusu: Vize ilçe sınırı

b) Kuzeyi : Kurudere-Yenice yolu Güneyi: Çayırdere-Akören-İslambeyli yolu Batısı: Kurudere-Çayıryolu yolu Doğusu: Yenice-İslambeyli yolu

KOFÇAZ : Kuzeyi: Ahlatlı-Karaabalar-Çağalayık köy yolu Güneyi: Kofçaz-Kocayazı-Kula-Çaylayık köy yolu Batısı: Ahlatlı-Ahmetler-Kofçaz yolu arasında kalan üçgen saha

VİZE : Kuzeyi: Sergen-Yenice köy yolu Güneyi: Vize asfaltı ile Evrencik-Sergen yolunun kesiştiği yerden başlayarak Pınarhisar istikametine doğru Vize Orman İşletme Müdürlüğü ile Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü hudutlarının kesiştiği noktaya Batısı: Pınarhisar ilçe sınırı Doğusu: Sergen-Evrencik yol hattı, oradan Kırklareli asfaltıyla kesiştiği noktaya kadar

DEMİRKÖY : Kuzeyi: Bulgaristan hududu Güneyi: Sarpdere-Gökyaka-Boztaş-Yeşilce-Karacadağ-Sislioba yolu Batısı: Bulgaristan hududundan İncesırt-Karanlık Mah.-Sarpdere yolu Doğusu: Bulgaristan hududundan Sisliobaya giden yol

BABAESKİ : Kuzeyi: Kadıköy-Mutlu köy yolu Güneyi: Nadirli-Çiğdemli-Minnetler köy yolu Batısı: Mutlu Köyünden güneye E-5 Karayoluna, buradan yolu takiben Babaeski’ye doğru Ertuğrul yol ayrımına buradan da Çiğdemli yol ayrımına kadar Doğusu: Babaeski-Nadirli yolu

LÜLEBURGAZ : Kuzeyi: Ceylanköy-Hamzabey-Celaliye yolu Güneyi: Lüleburgaz-Umurca-Sakızköy-Emirali yolu Batısı: Celaliye-Tatarköy-Lüleburgaz yolu Doğusu: Emirali-Karaağaç-Ceylanköy yolu

KIRŞEHİR- MERKEZ : a) Doğusu : Mucur ilçe sınırı Batısı: Kırşehir-Boztepe Eski Kervansaray yolu Kuzeyi: Boztepe ilçe sınırı Güneyi: Kırşehir-Kayseri asfaltının ilçe sınırını kestiği yere kadar

b) Doğusu : Kırşehir-Ankara karayolunu takiben Akpınar ilçe sınırı Batısı: Terziali Mah. Karıncaklı köy yolu ayrımı Kuzeyi: Akpınar ve Kaman ilçe sınırının Terziali köy yolusapağı Güneyi: Kırşehir Karıncaklı yol ayrımı arasında kalan saha

KAMAN :Doğusu: Kazan-Ankara Karayolu, Büyükoba, Tokluman köy yolu asfaltlarıyla sınırlı sahalar Batısı: Keskin-Kesikköprü ve Hirfanlı Barajı Kuzeyi: Kırıkkale il sınırı Güneyi: Kırıkkale ve Kesikköprü Baraj Gölü sahilleri

ÇİÇEKDAĞI : Doğusu: Çiçekdağı, B.Teflek, Alimpınar, Karatahta Mah. yolu Batısı: Karakızlan Alahacık köy yolu Kuzeyi: Büyükteflek-Alahacık köy yolu Güneyi: Akçakent karayolunu takiben Kırşehir karayolu Karatahta Mah. yolundan başlayarak Armutlu köy yolu ayrımına kadar olan saha

AKÇAKENT : Doğusu: Akçekent-Ömeruşağı Karayolu Batısı: Ayvalı-Kilimli köy yolunun Akçekent-Ödemiş yolunu kestiği yere kadar Kuzeyi: Ömeruşağı-Ayvalık köy yolu Güneyi: Akçekent-Ödemişli köy yolunun Kilimli köy yolu sapağına kadar olan saha

KOCAELİ – GEBZE : Kuzeyi: İstanbul il sınırı Doğusu: Körfez ilçe sınırı Güneyi: TEM Otoyolu, Tavşancıl, Dilovası Batısı : Dilovasından başlayıp Çerkeşli, Köseler, Tepecik, Yağcılar, Orhanllı, Kargalı köylerini birbirine bağlayan ve İstanbul il sınırına kadar uzanan asfalt yol

KÖRFEZ : a) Kuzeyi: İstanbul il sınırı Doğusu: Derince ilçe sınırı Güneyi: Çalköy, Cancılar, Muratlar, Kozluca, Alihocalar, Duraklı köylerini birbirini bağlayan asfalt yol Batısı: Gebze ilçe sınırı

b) Kuzeyi : Gebze ilçe sınırı Doğusu: D-100 Karayolunun Kirazlıyalı Mevkiinden başlayan ve Kalburcu, Naip, Şemsettin, Sevindikli, Kıyırlı, Kutluca, Emmezli, Elbizli köylerini birbirine bağlayan karayolu Güneyi: TEM Otoyolu Batısı: Yukarı Hereke-Radar yolunu takiben 41-77 kod nolu (Eski İstanbul yolu) karayolundan Gebze ilçe sınırına

DERİNCE : Kuzeyi: İstanbul il sınırı Doğusu: Kandıra ilçe sınırı Güneyi: Çakmaklar, Turaş, Çalköy, Hatipler, Çancılar, Muratlar, Karagöllü, Çalköy köylerini birbirine bağlayan karayolu Batısı: Körfez ilçe sınırı

KANDIRA : a) Kuzeyi: Tarakçıkışla, Bağırganlı, Pınarlı, Bucaklı köyleri arasındaki köy yolu Doğusu: Tarakçıkışla, Safalı köy yolu Güneyi: Safalı, Gençali, Antaplı, Çerçili köy yolunun Akcaovaya birleştiren yol Batısı: Akcaova, İshaklar, Küçüklü köy yolunun İstanbul il sınırını kestiği yer

b) Kuzeyi: İstanbul il sınırından başlayan ve Ortaköy, Teksen Köyüne kadar uzanan köy yolu ve İstanbul il sınırı Doğusu: Teksen ile Çakmaklar köylerini birbirine bağlayan köy yolu Güneyi: Derince ilçe sınırı Batısı: İstanbul il sınırı

GÖLCÜK : Kuzeyi: İcadiye, Şevkatiye, Mesruriye, Ayvazpınar, Senaiye köylerini birbirine bağlayan karayolu Doğusu: Soğuksu, Köyüstü, İrşadiye köylerini birbirine bağlayan ve Bursa il sınırına kadar uzanan köy yolu Güneyi: Bursa il sınırı Batısı: Karamürsel ilçe sınırı

KARAMÜRSEL : Kuzeyi: E-130 Karayolu Doğusu: Gölcük ilçe sınırı Güneyi: Bursa il sınırı Batısı: Ulaşlıdan başlayıp Balaban, Sünnidede, Değirmen, Senaiye, Kadriye, Tahtalı, Fulacık, Çamdibi köylerini birbirine bağlayan ve Bursa il sınırına kadar uzanan araba yolu

İZMİT(MERKEZ) : Kuzeyi: Şapşallar, Çulcular, Böğürgen, Nebihoca, Kalemcioğlu köylerini birbirine bağlayan ve İzmit-Kandıra karayoluna birleşen köy yolu Doğusu: İzmit-Kandıra Karayolu Güneyi: TEM Otoyolu Batısı: Derince ilçe sınırı

KONYA – MERAM : Kuzeyi: Konya-Beyşehir Karayolu Kızılören Kasabası yol kavşağı Batısı:Beyşehir-Kızılören Kasabası yol kavşağından Sefaköy Seydişehir karayolu kavşağına kadar alan Güneyi: Sefaköy-Seydişehir-Konya karayolu arasında kalan alanın bi yıl ava kapatılması

DOĞANHİSAR : Kuzeyi: Doğanhisar ilçesi, Çetme, Karaağa, İlyaslar köyüne kadar Batısı: İlyaslar Köyünden Erkiler mevkii ve Yk. Keteslik mevkiine kadar Güneyi: Yk. Keteslik mevkiinden, Fırınlı, Doğanhisar ilçe merkezine giden yol arasında kalan saha

KÜTAHYA- MERKEZ : a) Kuzeyi: Merkez Aydoğdu Mah. Radar yolu, Kirazlı Yayla, Mustafalar Sapağı; Batısı: Radar yolu-Kirazlı Yayla sapağından Mustafalar, Bayat ; Güneyi: Bayat, Yayla Babayolunu takiben, Kuyusinir, Al Oğlu, Sağırlar yolunu takiben, Kütahya-Gediz anayolunu Doğusu: Gediz-Kütahya Anayolunu takiben Afyon-Kütahya anayoluna ve bu yolu takiben Kütahya merkezine

b) Kuzeyi: Gökçeli Körpe yolunu Bilecik il sınırını kestiği noktadan, Bilecik sınırını takiben Eskişehir il sınırı Kütahya-Eskişehir karayolunu il sınırını kestiği noktaya kadar Batısı : Seyitömer yolunu takiben, Eğne Gazi, Körpe, Gökçeli yolunu takiben Bilecik il sınırı Güneyi: Kütahya merkezden Tavşanlı karayolunu takiben Seyitömer yol sapağına; Doğusu: Eskişehir-Kütahya karayolunu takiben Kütahya il merkezine kadar;

GEDİZ : Kuzeyi: Belova-Çukurören-Gümele karayolu Batısı : Muratdağı Deresiyle Comburt Deresinin ayrıldığı yerden itibaren Comburt Deresi boyunca Güneyi: Comburt Deresinin Uşak il sınırıyla kesiştiği noktadan Uşak il sınırını takiben Uşak il sınırıyla Gediz ilçe sınırının birleştiği yer Doğusu: Uşak il sınırıyla Gediz ilçe sınırının birleştiği noktadan ilçe sınırını takiben Gediz-Altıntaş karayoluna kadar

HİSARCIK:Kuzeyi: Hisarcık ve Karbasan yolunu takiben Emet ilçe sınırı Batısı : Hisarcık ve Dereköy arası il yolunun Gediz ilçe sınırını kestiği yere kadar Güneyi: Gediz ilçe sınırı Doğusu: Emet ilçe sınırı

ÇAVDARHİSAR : Kuzeyi: Çavdarhisar-Tavşanlı ilçe sınırı, Batısı : Çavdarhisar-Emet ilçe sınırı Güneyi: Çavdarhisar-Emet karayolunu, Çavdarhisar-Kütahya karayolu, Doğusu: Çavdarhisar-Aslanapa ilçe sınırı

DOMANİÇ : a) Kuzeyi: Kütahya-Bursa il sınırını takiben Domaniç-Bursa karayolunun il sınırıyla kesiştiği nokta Batısı : Domaniç Tırazköyü yolu Tıraz Deresinin Bursa il sınırını kestiği yola kadar Güneyi: Domaniç-Tiraz köyüne kadar olan köy yolu Doğusu: Bursa-Domaniç yolu

b) Kuzeyi: Çarşamba-Çokköy köy yolunu takiben Aksu köyüne kadar Batısı : Tavşanlı-Domaniç il yolunun Kınık köy yolu sapağından Tavşanlı-Domaniç asfaltını takiben Çokköy yol ayrımına kadar Güneyi: Fındıcak köyünden, Kınık köy yolunu takiben Muhacirler köyünden geçen Domaniç-Tavşanlı asfaltına kadar Doğusu: Aksu köyünden köy yolunu takiben Fındıcak köyüne kadar

ŞAPHANE : Kuzeyi: Gediz-Simav yolunun Şaphane sapağından Şaphane yolunu takiben ilçe merkezinden Kayran , Yazıcılar köy yolu Batısı ve Güneyi: Gediz-Simav yolu Şaphane sapağına kadar Doğusu: Üçbaş köy yolu Mustafalar köy yolunun Gediz ilçe sınırını kestiği yer ilçe sınırını takiben Gediz-Simav yolunu kestiği nokta

TAVŞANLI : Kuzeyi: Tavşanlı- Kütahya devlet yolunu takiben, Kütahya-Tavşanlı ilçe sınırını kestiği nokta Batısı : Çakıllı köy stabilize köy yolunun Tavşanlı-Emet ilçe sınırını kestiği noktadan yine Tavşanlı-Emet ilçe sınırını takiben ilçe sınırını Eme-Tavşanlı devlet yolunu kestiği nokta Güneyi: Şahin köy yolunun ilçe sınırını kestiği noktadan; Tavşanlı-Çavdarhisar ilçe sınırını takiben, Çakıllı köy stabilize köy yolunun Tavşanlı-Emet ilçe sınırını kestiği nokta Doğusu: Tavşanlı, Kütahya devlet yolunun Kütahya-Tavşanlı ilçe sınırını kestiği noktadan, Tavşanlı ilçe sınırını takiben, Şahin köy yolunun ilçe sınırını kestiği nokta

ASLANAPA : a) Kuzeyi: Ören-Aslıhanlar asfalt köy yolu Batısı : Ören, Tokul asfalt yolunu takiben Tokul köyü. Tokul stabilize köy yolunu takiben Gediz-Aslanapa ilçe sınırını kesiştiği nokta Güneyi: Aslanapa-Altıntaş ilçe sınırı Doğusu: Aslıhanlar-Işıklar köy yolu Aslanapa-Altıntaş ilçe hududu

b) Kuzeyi: Aslanapa-Kütahya merkez ilçe sınırı Batısı : Aslanapa- Kütahya karayolu Güneyi: Aslanapa-Altıntaş ilçesi sınırı Doğusu: Merkez ilçe sınırı

SİMAV : Kuzeyi: Simav-Bursa il yolunun Tavşanlı-Simav ilçe sınırını kestiği yerden ilçe sınırını takiben Kütahya-Balıkesir il sınırını kestiği yere kadar Batısı : Balıkesir-Kütahya il sınırını takiben il sınırının Sındırdı-Simav ilçe yolunu kestiği noktaya kadar Güneyi: Balıkesir-Kütahya il sınırını takiben, il sınırının Sındırgı-Simav il yolunu kestiği noktadan Sındırgı, Simav il yolunu takiben Simav ilçe merkezine kadar Doğusu: Simav ilçe merkezinden Simav-Tavşanlı yolunu takiben, Yeşilçay, Nasa, Yemişli, Dağardı asfalt yolunu takiben Tavşanlı-Simav ilçe sınırını kestiği yere kadar

EMET : Kuzeyi: Günlüce köyünde, Dereli, Yayla yolu köy yolları Batısı : Yayla yolu, Eğrigöz köyü Hacılar yolunu takiben Gelenbek Deresine dereyi takiben Emet-Yağcık yoluna Güneyi: Yağcık köyü yolundan Emet ilçe merkezine Emet-Tavşanlı yolunu takiben Köprücek köyüne Doğusu: Emet-Tavşanlı yolunu takiben Günlüce köyüne

ALTINTAŞ : Kuzeyi: Genişler köyünden başlamak üzere Altıntaş asfaltını takiben Osmaniye köy yolu Osmaniye Beşkarış köyü yolunu takiben Beşkarış Köyü Batısı : Altıntaş-Dumlupunar ilçe yolu ile Hamur köy yolu ayrımından asfalt yolu takiben Genişler Köyü Güneyi: Kokar çayı deresinin Altıntaş Dumlupınar ilçe sınırını kestiği noktadan ilçe sınırını takiben ilçe sınırının Hamur köy yolu Dumlupınar Altıntaş asfalt yolunu kestiği yer Doğusu: Beşkarış köyünden Kokar çayı deresini takiben, Beşkarış Köyü Barajı ve yine aynı dereyi takiben Süzek mevkii

MALATYA – MERKEZ : Güneyi: Malatya-Elazığ karayolu Batısı : Malatya-Battalgazi karayolu Kuzeyi: Battalgzi ilçe sınırı Doğusu: Kale ilçe sınırı

ARAPGİR : Kuzeyi: Erzincan il sınırı Batısı : Sivas il sınırı Güneyi: Arapgir-Divriği yolunun il sınırını kestiği yere kadar Arapgir, Berenge Çayı arasında kalan saha Doğusu: Elazığ ve Erzincan il sınırı

DOĞANŞEHİR : Kuzeyi: Malatya-Adana karayolu ve Yeşilyurt ilçe sınırı Batısı: Malatya-Adana karayolu Güneyi: Adıyaman il sınırı Doğusu: Yeşilyurt ilçe ve Adıyaman il sınırı

ARGUVAN : Kuzeyi: Sivas il sınırı Batısı : Arguvan-Çakmakdüzü ve Arguvan-Morhamam karayolu Güneyi: Malatya-Arapgir karayolu Doğusu: Arapgir ilçe sınırı

HEKİMHAN : Kuzeyi: Sivas il sınırı Batısı : Malatya-Sivas karayolu Güneyi: Yazıhan ilçe sınırı Doğusu: Arguvan ilçe sınırı

AKÇADAĞ : Kuzeyi: Malatya-Kayseri karayolu Batısı : Kahramanmaraş il sınırı, Akçadağ-Elbistan karayolu Güneyi: Doğanşehir ilçe Kahramanmaraş il sınırı Doğusu: Akçadağ-Develi ve Akçadağ-Ören-Polat yolu

YEŞİLYURT : Kuzeyi: Merkez ilçe sınırı ve Malatya Doğanşehir karayolu Batısı: Doğanşehir, Akçadağ ilçe sınırları ve Malatya-Doğanşehir karayolu Güneyi:Adıyaman il sınırı ve Doğanşehir ilçe sınırı Doğusu: Malatya-Yeşilyurt-Çelikhan karayolu

KULUNCAK : Kuzeyi: Sivas il sınırı Batısı : Tohma çayı Güneyi: Hekimhan ve Darende ilçe sınırları, Doğusu: Hekimhan ilçe sınırı

DOĞANYOL : Kuzeyi: Karakaya barajı Batısı : Siroçayı ve Karakaya Barajı Güneyi: Pütürge ilçe sınırı Doğusu: Karakaya Barajı

KALE : Kuzeyi: Karakaya Barajı Batısı : Battalgazi ilçe sınırı Güneyi: Malatya-Elazığ karayolu Doğusu: Malatya-Elazığ karayolu ve Karakaya Barajı

MANİSA- MERKEZ : a) Kuzeyi: İzmir il sınırı Batısı: İzmir il sınırı Güneyi: İzmir il sınırından başlayarak, Durasıllı, Kısla köyünü Osmancalı Kasabasına bağlayan yol Doğusu: Osmancallı Kasabasını Yuntdağına bağlayan yol arasında kalan yol

b)Kuzeyi: İzmir il sınırı Batısı : Osmancalı Kasabasından Maldan, Süngülü, K.Hüseyinli ve Rahmanlar Köyüne giden yol Güneyi: Aksaköy-Kozaklar, Muhlis Örencik, Sakallı köy yolu Doğusu: Demirci, Sakallı, Recepli ve Örtüllü kçyüne giden yol arasında kalan alan

c) Kuzeyi: Demirci, Gökbel, Çaltepe köy yolu Batısı: Sarıalan, Demirci köy yolu Güneyi: Beydere, Tepecik, Tilki, Süleymaniye, K.Yenice, B.Yenice, Kağan, Sarıalan köy yolu Doğusu: Saruhanlı ilçe sınırı arasında kalan saha

AHMETLİ: a) Kuzeyi: Turgutlu-Ahmetli-Salihli karayolu(E-96) Batısı : Turgutlu ilçe sınırı Güneyi: İzmir il sınırı Doğusu: Salihli ilçe sınırı arasında kalan saha

b) Kuzeyi: Saruhanlı ve Gölmarmara ilçe sınırı Batısı : B.Belen, Mandallı, Derici, Kargın, Canbazllı köy yolu Güneyi: Ahmetli-Kestelli-Canbazlı köy yolu Doğusu: Ahmetli-Dibekdere köy yolunu köy yolunu takiben Gölmarmara-Salihli ilçe yollarının kesim noktasına kadar olan yol bölümü arasında kalan yol

AKHİSAR : a) Kuzeyi: Yatağan-Selvili köy yolunu takiben Kırkağaç-Akhisar karayolu Batısı:Yatağan-Sünnetçiler köy yolu Güneyi: Sünnetçiler köy yolunun Kırkağaç-Akhisar karayoluna bağlandığı yere kadar olan bölüm Doğusu: Kırkağaç-Akhisar karayolu arsında kalan bölüm

b) Kuzeyi: Kırkağaç. İlçe sınırını takiben Işıklar-Yaykın köy yolu Batısı : İlyaslar-Tütenli-Kadıdağ köy yolu Güneyi: Kadıdağ-Gökçeahmet köy yolunu takiben Akhisar-Balıkesir karayolu Doğusu: Akhisar-Balıkesir karayolunu takiben Selçikli-Değirmen-Yaykın köy yolu arasında kalan saha

ALAŞEHİR : a) Kuzeyi: Kula ilçe sınırı Batısı : Salihli ilçe sınırı Güneyi: Alaşehir çayı Doğusu: Alaşehir-Kula devlet karayolu ile çevrili alan

b) Kuzeyi: Köseali, Göbekli, Karadut, Işıklı, H.Keseler köy yolu Batısı : Salihli ilçe sınırı Güneyi: İzmir il sınırı Doğusu: H.Keseler köyünden Ovacı köyüne giden yol arasında kalan alanda,

DEMİRCİ : Kuzeyi:Demirci çayını takiben Balıkesir il sınırı oradan il sınırını takiben Simav-Demirci yolu ve Kütahya il sınırı Batısı:Demirci-Köprübaşı ilçelerini birbirine bağlayan karayolu Güneyi: Selendi ve Kula ilçe sınırını takiben Demirköprü Baraj yolu ile birleşen kısım Doğusu: Simav-Demirci yolunu takiben Kerpiçlik, İsmailler, Durhasan, Çansa köy yolunun Selendi ilçe sınırı ile birleştiği yer

GÖLMARMARA : a) Kuzeyi: Beyler, Taşkuyucak, Çamköye giden yol Batısı : Beyler, Kılcanlar köy yolu Güneyi: Kılanlar, Yeniköy, Gölbaşı köyüne giden yol Doğusu: Salihli ilçe sınırı,

b) Kuzeyi: Kumkuyucak köyü, Tişenli, Gölmarmara yolu Batısı : Saruhanlı ilçe sınırı Güneyi: B.Belen köy yolunun Gölmarmara-Salihli ilçe yolu ile kesiştiği noktaya kadar olan bölüm Doğusu: Gölmarmara-Salihli ilçe yolu arasında kalan saha

GÖRDES : Kuzeyi: Balıkesir il sınırı, Batısı : Akhisar ilçe sınırı Güneyi: Akhisarı gördese bağlayan ilçe yolunu takiben Gördes, Pınarbaşı, Çaberler köy yolu Doğusu: Demirci ilçe sınırı arasında kalan saha

KÖPRÜBAŞI : Kuzeyi: Köprübaşı ilçesini Borluya bağlayan yol Güneyi: Salihli ilçe sınırı Doğusu: Demirköprü baraj gölünün Salihli-Demirci ilçe sınırına kadar olan bölümünü içine alan saha Batısı : Köprübaşı-Salihli ilçelerini birbirine bağlayan yol

KULA : Kuzeyi: E-96 devlet karayolu(Uşak-Kula-Salihli yolu) Güneyi: Alaşehir ilçe sınırı Doğusu: Uşak il sınırı arasında kalan bölüm Batısı : Alaşehir ilçe sınırı

SALİHLİ : Kuzeyi: Demirköprü baraj gölü Güneyi: Salihli-Kula ilçelerini birleştiren karayolu(E-96) Doğusu: Kula-Alaşehir ilçe sınırı arsında kalan saha Batısı: Salihli-Köprübaşı ilçelerini birleştiren karayolu

SARUHANLI : Kuzeyi: Saruhanlı ilçeinden Halitpaşa, Alibeyli, Heybeli köyünden Salihli ilçesine giden karayolu Güneyi: Manisa merkez ilçe sınırı Doğusu: Turgutlu Ahmetli ilçe sınırı arasında aklan saha Batısı : Kumçayı

SARIGÖL : Kuzeyi: Alaşehir, Sarıgöl, Çiftlik köyü, Baharlar köy yolunun Denizli il sınırı Güneyi: Günyaka, Kızılçukur, Kaklık, Buldan, Sarıgöl ilçe yolu Doğusu: Denizli il sınırı arasında kalan alan Batısı : Alaşehir ilçe sınırı

SELENDİ : Kuzeyi: Omurlar-Tavak köy yolunu takiben Demirci ilçe sınırı Güneyi: Şehirlioğlu köyünden Yenice-Çıkrıkçı-Yassı Seyhan köyüne giden yol Doğusu: Kütahya il sınırı arsında kalan saha Batısı : Omurlar-Kaklıkkaya köyü-Çortak köyünü-Selendi ilçesine bağlayan yol

TURGUTLU : Kuzeyi: Saruhanlı ilçe sınırı Güneyi: Musacanlı-İzzettin köy yolu Doğusu: Musacanlı-Akköy köy yolunu takiben Ahmetli ilçe sınırına kadar olan hat içerisindeki alan Batısı : Turgutlu, İzzettin, Yakuplar köy yolunu takiben Saruhanlı ilçe sınırı

KAHRAMANMARAŞ – MERKEZ : Kuzeyi: K.Maraş-Andırın karayolu Güneyi: K.Maraş-Osmaniye-Türkoğlu ilçe sınırı Doğusu: K.Maraş-Göksun karayolu Batısı : Andırın-Kadirli karayolu

PAZARCIK : Kuzeyi: Pazarcık-Çağlayancerit ilçe sınırı Güneyi: K.Maraş-Malatya karayolu Doğusu: Adıyaman il sınırı Batısı : K.Maraş karayolu

AFŞİN : Kuzeyi: Afşin-Sarız karayolu Güneyi: Afşin-Göksun ilçe sınırı Doğusu: Afşin-Elbistan ilçe sınırı Batısı : Kayseri il sınırı

MUĞLA – DALAMAN : a) Kuzeyi: Dalaman çayı Güneyi: Kayadibi, Karaağaç, Gürkoy köy yolu Doğusu: Bayramdağı, Kızılkaya, Hocalar, Kayadibi kö yolu Batısı : Gürköy yol kavşağından başlayarak Ortaca ilçe sınırına kadar

b) Kuzeyi: Dalaman, Konakdere, Kabuklu köy yolununFethiye-Ortaca karayolu ayrımına kadar Güneyi: Akdeniz Doğusu: Akdeniz Batısı :Dalaman karayolunun Dalaman çayı ve ilçe sınırı ile birleştiği yer

c) Kuzeyi: Kocagöl Mekii Güneyi: Akdeniz Doğusu: Akdeniz Batısı : Akdeniz

NEVŞEHİR - MERKEZ :Kuzeyi: Nevşehir-Aksaray karayolu, Nevşehir-Uçhisar yolu Kavak kavşağına kadar Güneyi: İcik, Kızılcin yolu-İlçe sınırı Doğusu: Nevşehir-Derinkuyu-Çardak-Kavak-Uçhisar yolu Batısı : Nevşehir-Acıgöl yolundan-Karacaören-İcik yolu

ACIGÖL : Kuzeyi: Bağlıca-Tatlarin-Alacaşar yolu Güneyi: Yuva-Acıgöl-Nevşehir yolunu takiben Tepeköy yolu ayrımı Doğusu: Alaşar-Tepeköy-Acıgöl yolu-Acıgöl-Nevşehir asfaltı Batısı:Yuva-Kozluca-Bağlıca yolu

AVANOS : Kuzeyi: Özkonak-Göynük-Kalaba yolu-Avanos-Kalaba asfaltına kadar Güneyi: Sarıhıdır-Avanos-Gülşehiryolu-Kalaba yol ayrımından-Özkonak yol ayrımına kada Doğusu: Avanos Kalaba yolu-Sarıhıdır yol ayrımından Göynül yol ayrımına kadar Batısı: Özkonak-Avanos yolu, Avanos-Gülşehir asfaltına kadar

DERİNKUYU : Kuzeyi: Kaymaklı-Mazı yolu Güneyi: Derinkuyu-Til yolu Doğusu: Til-Mazı yolu Batısı: Derinkuyu Kaymaklı yolu arasında kalan saha

HACIBEKTAŞ : a) Kuzeyi: Topraklı-Mucur asfaltı Hacıbektaş yol ayrımına kadar Güneyi: İlçe sınırı Doğusu: İlçe sınırı Batısı: Gülşehir-Hacıbektaş-Topaklı asfaltı ilçe sınırından Topaklı-Mucur asfaltı

b) Kuzeyi: İlçe sınırı Güneyi: Hasanlar-Güzyurdu yolu il sınırına kadar Doğusu: Hasanlar-Çayiçi yolu ilçe sınırına kadar Batısı : İl sınırı

NİĞDE - MERKEZ: Kuzeyi: Nevşehir il sınırı Güneyi: Ulukışla-Niğde karayolundan, Bor ilçe sınırı Doğusu: Çamardı ilçe sınırı-Özyurt-Uluağaç-Kiçiapaç-Ovacık-Niğde-Kayseri yolundan Hüyük-Kayseri il sınırına kadar Batısı: Ulukışla-Niğde karayolundan, Niğde-Nevşehir yol ayrımından, Gölcük-Ağcaşar, Nevşehir il sınırına kadar

ÇİFTLİK : Kuzeyi: Niğde-Güzelyurt yolundan Azatlı-Güllüce-Divarlı-Ovalıbağdan-Aksaray il sınırı Güneyi: Altunhisar ilçe sınırı Doğusu: Çiftlik ilçe sınırı Batısı :Aksaray il sınırı

ALTUNHİSAR : Kuzeyi: Çiftlik ilçe sınırı Güneyi: Altunhisar-Aksaray karayolundan-Aksaray il sınırı Doğusu: Bor ilçe sınırı Batısı: Aksaray il sınırı

BOR : Kuzeyi: Bor-Niğde karayolundan-Niğde merkez ilçe sınırından, Altunhisar ilçe sınırını kestiği noktaya kadar Güneyi: Bor-Altunhisar karayolu Doğusu: Bor-Niğde karayolu Batısı: Altunhisar ilçe sınırı

SAKARYA-AKYAZI:Kuzeyi: Dokurcun, Gökçeler Azizağa, Beldibi, İrşadiye, Şerefiye, Kuzuluk köy yolu Güneyi ve Doğusu: Bolu il sınırı Batısı : Kuzuluk köyü yol ayrımından, Taşburun, Balkaya, Yanık, Hanyatak köy yolunun Taraklı ilçe sınırını kestiği yer arasında kalan saha

TARAKLI: Kuzeyi: Göynük sınırından başlayıp, Alballar köy yolu, Kemaller köy yolu, Uğurlu köy yolundan Kemikler mahallesine giden yol Güneyi: Taraklı Göynük devlet yolu Doğusu: Bolu il sınırı Batısı: Taraklı devleet olundan başlayıp İçdedeler köyü yolunu takiben Çakallar mah, Dışdedeler köyü yolu Kemikler mah. arasında kalan yol

SİVAS-MERKEZ:Kuzeyi: Sivas-Kayseri karayolu Güneyi: Ulaş-Altınyayla ilçe sınırı Doğusu: Sivas-Erzurum Karayolu Batısı: Sivas-Şarkışla ilçe sınırı

AKINCILAR : Kuzeyi: Tokat-Erzincan karayolu Güneyi: Sivas-Erzincan il sınırı Doğusu: Suşehri ilçe sınırı Batısı: Şenbağlar köy yolu, akarsu yatağı

ALTINYAYLA : Kuzeyi: Şarkışla-Altınyayla karayolu ve Sivas-Maraş DDY Güneyi: Kayseri il sınırı Doğusu: Kangal ilçe sınırı Batısı: Şarkışla ilçe sınırı

DİVRİĞİ: Kuzeyi : İmranlı-Zara ilçe sınırı Güneyi : Kangal-Divriği karayolu ve Sivas-Erzincan DDY Doğusu: Erzincan il sınırı Batısı: Zara ilçe sınırı

DOĞANŞAR : Kuzeyi: Tokat il sınırı Güneyi: Zara-Hafik ilçe sınırı Doğusu: Zara-Koyulhisar ilçe sınırı Batısı : Doğanşar-Hafik karayolu

GEMEREK : Batısı ve Kuzeyi: Sivas-Kayseri karayolu Güneyi: Kayseri il sınırı Doğusu: Şarkışla ilçe sınırı

GÖLOVA : Kuzeyi: Tokat-Giresun karayolu Güneyi: Erzincan il sınırı Doğusu: Aşğ.Tepecik, Günalan köy yolu Batısı: Akıncılar ilçe sınırı

GÜRÜN : Kuzeyi: İlçe merkezinden Sivas-Malatya karayolu ile ilçe merkezinden Karapınar, Yolgeçen, Deveçayırı, Cemilyurt, Gendelmağara köy yolu Güneyi: K.Maraş il sınırı Doğusu: Malatya il sınırı Batısı: Kayseri il sınırı

HAFİK : Kuzeyi: Tokat il sınırı Güneyi: Sivas-Erzincan karayolu Doğusu: Koşutdere, Maden, Kamış, Mansurlu köy yolu Batısı: Merkez ilçe sınırı

İMRANLI : Kuzeyi: Suşehri-Akıncılar ilçe sınırı Güneyi: Sivas-Erzincan karayolu Doğusu: Erzincan il sınırı Batısı : Zara ilçe sınırı

KANGAL : Kuzeyi: Hafik-Ulaş ilçe sınırı Güneyi: Gürün ilçe sınırı Doğusu: Mancınık, Kocakurt, Karanlık, Topardıç, Kürtçü, Abdallar, Karagöl, Çavdar köy yolları Batısı: Ulaş ilçe sınırı

KOYULHİSAR : Kuzeyi: Ordu il sınırı Güneyi: Tokat-Giresun karayolu Doğusu: Sivas-Ordu karayolu Batısı: Tokat il sınırı

SUŞEHRİ : Batısı ve Kuzeyi: Koyulhisar ilçe sınırı Güneyi: Sivas-Giresun karayolu Doğusu: Giresun il sınırı

ŞARKIŞLA : Kuzeyi: Yıldızeli ilçe sınırı Güneyi: Kevenli, Kızılcakışla, Gürçayır köy yolu Doğusu: Çatalyol, Fakılı, Bozkurt, Gaziköy, Bağlararası köy yolu Batısı : Gemerek ilçe sınırı, Yozgat il sınırı

ULAŞ : Güneyi: Bozdere, Kurtlukaya Ulaş karayolu Doğusu: Sivas-Malatya karayolu Batısı ve Kuzeyi:Merkez ilçe sınırı

YILDIZELİ : Kuzeyi: Sivas-Yozgat karayolu Güneyi: Şarkışla Merkez ilçe sınırı Doğusu: Sivas-Tokat karayolu Batısı: Şarkışla ilçe, Yozgat il sınırı

ZARA :Kuzeyi: Sivas-Erzincan karayolu Güneyi: Zara, Divriği, Kangal ilçe sınırları Doğusu: Sivas-Malatya karayolu Batısı : Hafik ilçe sınırı

TEKİRDAĞ-MERKEZ:Kuzeyi: Kaşıkçı-Taşumurca-Generli köy yolları Güneyi: Tekirdağ-Malkara karayolu Doğusu : Güvençli-Ferdanlı-Kaşıkçı köy yolları Batısı: Generli-Dedecik-Mahramlı

ÇERKEZKÖY:Kuzeyi: Pınarca-Çerkezköy asfaltı Güneyi: Çerkezköy-Hallaçlı köy yolu Doğusu: Çerkezköy-Hallaçlı köy yolunun 3. Km.sinden ayrılarak (Söğütlü göl sapağı) Pınarcaya giden tarla yolu Batısı: Pınarca-Çerkezköy asfaltı

MALKARA :Kuzeyi: Teteköy-Şahin köy yolu Güneyi: Malkara-Keşan Karayolu Doğusu: Malkara-Şahin asfaltından İbrice-Saroyar-Teteköy köy yolu sapağına ve Teteköy Batısı : Şahin-Kürtüllü-Tatar Çiftlik-Hasköy-Ahmetpaşa köy yolları ve Ahmetpaşa köyünden Malkara-Keşan karayolu sapağına

SARAY: Kuzeyi: Saray-Yuvalı yolu-Kurtdere sapağına Güneyi: Kurtdere-Çukuryurt asfaltı Doğusu: Çukuryurt-Saray asfaltı Batısı: Kurtdere sapağından-Kurtdere köy yolu

TOKAT-ALMUS:Kuzeyi: Reşadiye ilçe sınırı Güneyi: Sivas il sınırı Doğusu: Sivas il sınırı Batısı: Çilhane, Ceğet köy yolunun Sivas il sınırını kestiği yere kadar olan saha

BAŞÇİFTLİK: Kuzeyi: Niksar ilçe sınırı Güneyi: Reşediye ilçe sınırı ve Saraykışla-Dağüstü köy yolu Doğusu: Reşadiye ilçe sınırı Batısı : Dağüstü, Başçiftlik, Karacaören köy yolunun Niksar ilçe sınırını kestiği yere kadar olan saha

ERBAA : a) Kuzeyi: Amasya-Erbaa devlet karayolunun Kozlu sapağına kadar Güneyi: Erbaa-Kozlu il yolunun Akkoç, Tanoba sapağından itibaren, Akkoç, Tanoba köy yolunu takiben Amasya il sınırı Doğusu: Erbaa-Kozlu il sınırı Batısı : Amasya il sınırı il çevrili saha

b) Kuzeyi: Karakaya, Doğanyurt, Çamdibi, Pınarbeyli yolunun Niksar ilçe sınırını kestiği yere kadar Güneyi: Reşadiye-Erbaa devlet yolunun Erbaa ilçe sınırından itibaren Karakaya sapağına kadar Doğusu: Niksar ilçe sınırı Batısı : Erbaa-Karakaya il yolu ile çevrili saha

MERKEZ: a) Kuzeyi: Niksar ilçe sınırı Güneyi: Almus-Tokat il yolunun merkez ilçe sınırından itibaren Gökdere-Niksar devlet yolu sapağına kadar Doğusu: Niksar ve Almus ilçe sınırıBatısı : Tokat, Gökdere, Avlınlar yolunun Almus sapağından itibaren aynı yolu takiben Niksar ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan saha

b)Kuzeyi: Tokat, Çamlıbel devlet yolunun Kızılöz, Sevindik sapağından itibaren Batmantaş sapağına kadar Güneyi: Aşağıfırındere, Aydoğdu, Güzelce, Yatmış köy yolu Doğusu: Sevindik, Batmantaş, Akyurt köy yolunu takiben Sivas il sınırı Batısı : Çamlıbel, Tokat devlet yolunun Yatmış sapağından itibaren Kızılöz, Sevindik sapağına kadar

NİKSAR: a) Kuzeyi: Erbaa ilçesi, Ordu il sınırı Güneyi: Niksar, Çimenözü , Yeşilhisar, Tambar, Kümbetli yolunun Şeyhler sapağından itibaren aynı yolu takiben Erbaa ilçe sınırını kestiğ yere kadar Doğusu: Ordu il sınırından itibaren Edilli, Alçakbel, Şeyhler köy yolunun, Niksar, Çimenözü yolunu kestiği yere kadar Batısı : Erbaa ilçe sınırı il çevrili saha

b) Kuzeyi: Niksar, Ardıçlı, Ordu devlet yolunun Eğneağız sapağından itibaren Eğneağız Özalan, Bozcaarmut, Bingili köy yolunu takiben Ordu il sınırı Güneyi: Başçiftlik ilçe sınırı Doğusu: Reşediye ve Başçiftlik ilçe sınırı Batısı : Reşediye Erbaa devlet yolunun Arpaören-Çengelli sapağından itibaren Arpaören-Çengelli-Niksar-Ardıçlı-Ordu yolunu takiben Eğneağız sapağına kadar olan saha

PAZAR:Kuzeyi: Pazar ilçe sınırından itibaren Çayköy, Kaledere , Üzümören, Dereköy, Dereçaylı ve Ocaklı köy yolunun, Pazar, Dereçaylı ve Ovacık köy yolunu kestiği yere kadar Güneyi: Artova ilçe sınırı Doğusu: Pazar, Ballıca, Ovacık köy yolunun Dereçaylı sapağından itibaren aynı yolu takiben Artova ilçe sınırını kestiği yere kadar Batısı : Turhal ilçe sınırı ile çevrili saha

REŞADİYE:Kuzeyi: Ordu il sınırıGüneyi: Kızılcaören, Çambalı, Reşediye yolu Doğusu: Ordu il sınırından itibaren Kuyucak-Kızılcaören köy yolu Batısı : Reşediye, Bereketli,Ordu il sınırıyla çevrili saha

SULUSARAY:Kuzeyi: Yozgat İl sınırından itibaren, Balıkhisar, ballıkaya, Dutluca köy yolunun, Sulusaray, Yeşilyurt yoluyla kesiştiği yere kadar; Güneyi: Sivas İl sınırı; Doğusu: Sulusaray’ı,Çime ve Beyazıt’a bağlayan köy yolu; Batısı: Yozgat İl sınırı, Sivas İl sınırı ile çevrili saha;

TURHAL:Kuzeyi: Zile, Turhal, Amasya devlet yolunun Turha ilçe sınırından itibaren, Kızkayası, kayaören, Tatlıcak yolu sapağına kadar; Güneyi: Zile ilçe sınırı; Doğusu : Turhal,Kızkayası, kayaören, tatlıcak ve Şatroba yolunun Pazar ilçe sınırını kestiği yer ve Pazar ilçe sınırını takiben, Zile ve Artova ilçe sınırlarının kesiştiği yere kadar; Batısı: Zile ilçe sınırı ile çevrili sahada;

YEŞİLYURT :Kuzeyi: Artova İlçe sınırı; Güneyi: Tokat, Yeşilyurt, Ssulusaray yolunun Ekinli sapağından, Sulusaray İlçe sınırını kestiği yere kadar; Doğusu: Kunduz, Ekinli köy yolunun Yeşilyurt, Sulusaray sapağına kadar; Batısı : Sulusaray ilçe sınırı ile çevrili saha;

ZİLE :Kuzeyi: Amasya İl sınırı; Güneyi: Turhal, Zile, Yozgat devlet yolunun, Zile ilçe sınırından itibaren Iğdır sapağına kadar; Doğusu: Turhal ilçe sınırı; Batısı : Yozgat, Iğdır yolunun, Zile sapağından itibaren Iğdır, Karacaören, Kuzalan, B.Kozluca yolunu takiben Amasya il sınırı ile çevrili saha;

TUNCELİ- NAZİMİYE:Kuzeyi: Pülümür-Nazimiye ilçe sınırı; Güneyi: Alacık-Şehit Mehmet Karakol yolu ve takiben Nazimiye ilçesine giden yol; Doğusu: Nazimiye Derova köyü yolunu takiben Eğribelen köyü takiben ilçe sınırı Batısı : Nazimiye-Merkez İlçe sınırı;

ÇEMİŞGEZEK: Kuzeyi: Hozat, Ovacık, Kemaliye ilçeleri mülki hudutları; Güneyi: Pertek, Çemişgezek arası Çemişgezek Gedikler arası devlet karayolu ile Gedikler, Erkalkan, Aşağı Demirbük köyü yollarının batısı ve Aşağı Demirbük köyünden keban Baraj Gölüne düz hat; Doğusu: Hozat ve Pertek ilçesi mülki hudutları; Batısı: Kemaliye ilçesi mülki hududu ve keban baraj gölü

HOZAT : Kuzeyi: Ovacık ilçesi mülki hududu; Güneyi: Taşıtlı, Dalören, Çaytaşı, Türktaner köy yolları Hozat’ı takiben Hozat ilçe merkezine gelen yolu müteakip ilçe merkezinden Tavuk, çağlarca köy yolunun Çemişgezek mülki hududu ile kesiştiği nokta; Doğusu: Taşıtlı köyünden Tunceli ili mülki hududunu takiben Ovacık mülki hududu; Batısı: Çemişgezek ilçesi mülki hududu;

PERTEK : Kuzeyi: Akdemir köy yolundan Hozat ilçe sınırını müteakip, Kesmetaş mezarından Ulupınar, Dereköy yolu Günboğazı köyüne kadar Güneyi: Puınarlar nahiyesi-Tozkoparan yol ayrımındn Pertek ilçe merkezine gelen yolu takiben Derelli köyü yolu Arılar mezrası, Ballıdut-Aşağı Gülbahçe yol ayrımı Doğusu: Günboğazı, Tozkoparan köy yolu Pınarlar nahiyesi yol ayrımına kadar Batısı : Ballıdut-Aşğ. Gülbahçe yol ayrımından Akdemir köyüna kavuşan köy yolu

ŞANLIURFA- BİRECİK:Kuzeyi; Bircik Şanlıurfa karayolu, Doğusu; Diktepe, Bozdere, Mağaralı, Güvenli ve Göktepe köylerine giden yol, Güney; Suriye sınırı, Batısı:

Güneyi; Şanlıurfa-Birecik karayolunun Bağlarbaşı başlamak üzere Birecik ilçesine kadar, Batısı; Fırat nehri, Kuzeyi; Halfeti ilçe sınırı, Doğusu; Almasor, Özveren, Sumaklı köyüne giden yolun Halfeti ilçe sınırını kestiği yere kadar

MERKEZ_SURUÇ :Şanlıurfa-Birecik karayolunun Onbirnisan’dan başlayarak karayolunun kuzeyinde Aybastı-Ayhan-Büyükhan-Denizbacı-Överler-Geçitköy-Sarım-Karataş köyleri arasında kalan alan

MERKEZ:Kuzeyi; Şanlıurfa-Birecik karayolu, Batısı; Payamlı, Aşağı Hemedan köy yolu, Güneyi; Aşağı Hemedan, Altınbaşak, Uğurlu köy yolu, Doğusu; Şanlıurfa Akçakale karayolu arasında kalan saha

MERKEZ:Kuzeyi; Kabahaydar köyünü Şanlıurfa-Diyarbakır karayoluna birleştiren yol, Batısı; Şanlıurfa Diyarbakır karayolu, Güneyi; Şanlıurfa Mardin karayolu, Doğusu; Kabahaydar, Edene, Taşlıca, Karatepe, Mağaracık, Bakımlı, İncirli köylerini birleştiren yol arasında kalan saha

SİVEREK:Kuzeyi; Siverek-Diyarbakır karayolu, Batısı; Siverek, Yüceler, Büyükkazanlı, Sabancı köy yolları, Güneyi; Sabancı Karakeçi, Doğusu; Karakeçi, Keş, Şekerli, Yoğunca, Siverek yolları arasında kala alan

SİVEREK:Kuzeyi; Siverek-Diyarbakır karayolu, Batısı; Güvercin, Sumaklı, Karacadağ, Gedik, Böğürtlen, İleri, Eğrice ve Döğukent köy yolarını birleştiren yol, Güneyi; Siverek, Viranşehir sınırı, Doğusu; Şanlıurfa-Diyarbakır il sınırı

HARRAN:Kuzeyi Şanlıurfa-Mardin karayolu, Batısı; Çamlıdere, Havşanllı, Başören Akören, Karaali, Umuroba, Bakışlar, Olgunlar, Büyüktürbe, Büyüktaşlıca, Başkaragöz, Göktaş, Karataş, Büyüktaş köylerini birleştiren yol, Doğusu; Büyüktaş, Şuayipşehri, Yağmurlu, Çanakçı, Tepedibi, İrice köylerini Şanlıurfa-Mardin karayoluna birleştiren yol arasında kalan alan

UŞAK - ULUBEY:Kuzeyi: Ulubey-Karahallı yolu Güneyi: Ulubey ilçesi Denizli il sınırı Doğusu: Ulubey-Karahallı ilçe sınırı Batısı : Banaz çayı

EŞME : Kuzeyi: Eşme ilçesinden Kıran köyünü takiben Kula ilçesine giden asfalt yol Güneyi: Uşak-Denizli il sınırı Doğusu: Eşme ilçesi, Yeişlkavak, Kayapınar, Yeniköy, Keklikli köylerini takiben Güney ilçesine giden asfalt yol Batısı: Uşak-Manisa il sınırı

YOZGAT- MERKEZ : Kuzeyi: Yozgat, Recepli, Bozlar köy olu Güneyi: Lök, Erkekli köy yolu Doğusu: Bozlar, Güdülelmahacıllı, Divanlı, Topçu, Lök köy yolu Batıs: Yozgat, Atatürk asfaltı, Erkekli yolu

AYDINCIK: Kuzeyi: Yozgat-Amasya il sınırı Güneyi: Bazlambaç, Boğazkaya, Bakırboğazı asfaltı Doğusu: Aydıncık, Çekerek ilçe sınırı Batısı : Yozgat-Çorum il sınırı

AKDAĞMADENİ : Kuzeyi: Akdağmadeni- Kadışehri ilçe sınırı Güneyi: Adağmadeni –Saraykent karayolu Doğusu: Boğazköy-Karacaören- Bahçecik, Çepni köy yolu Batısı : Akdağmadeni ve Saraykent ilçe sınırı

BOĞAZLIYAN:Kuzeyi: Çandır, Boğazlayan, Bekteşli asfaltıGüneyi: Yozgat-Kayseri il sınırı Doğusu : Yozgat-Kayseri il sınırı Batısı : Boğazlayan Yenifakılı ilçe sınırı

ÇANDIR:Kuzeyi: Çayıralan-Çandır-Uzunlu asfaltı Güneyi:Yozgat-Kayseri il sınırı Doğusu: Çandır-Çayıralan ilçe sınırı Batısı : Çandır-Boğazlayan ilçe sınırı

ÇAYIRALAN :Kuzeyi: Çayıralan-Akdağmadeni ilçe sınırı Güneyi: Yozgat-Kayseri il sınırı Doğusu : Yozgat-Sivas il sınırı Batısı : Çandır, Çayıralan, Derekemal, Ykr. Yahya saray yolunun, Çayıralan, Akdağmadeni ilçe sınırını kestiği noktaya kadar

ÇEKEREK:Kuzeyi: Çekerek-Koyunculu-Özükavak yolu Güneyi: Çekerek- Sorgun ilçe sınırı Doğusu: Çekerek Kadışehri ilçe sınırı Batısı : Çekerek-Sorgun asfaltı

KADIŞEHRİ :Kuzeyi: Yozgat-Tokat il sınırı Güneyi: Kadışehri, Saraykent, Akdağmadeni ilçe sınırı Doğusu: Yanık, Yakacık, Kadışehri, Çamsaray, Hanözü yoluBatısı: Kadışehri-Çekerek ilçe sınırı

SORGUN:Kuzeyi: Yozgat, Sorgun, Doğankent asfaltı Güneyi: Sorgun-Sarıkaya ilçe sınırı Doğusu: Sorgun-Sarıkaya asfaltı Batısı : Sorgun-Yozgat-Merkez ilçe sınırı

SARAYKENT :Kuzeyi: Saraykent-Kadışehri ilçe sınırı Güneyi: Yozgat asfaltı Doğusu: Saraykent-Akdağmadeni ilçe sınırı Batısı : Saraykent-Kadışehri asfaltı

SARIKAYA :Kuzeyi: Sarıkaya-Sorgun ilçe sınırı Güneyi: Sogun-Boğazlayan ilçe sınırı Doğusu: Akbenli çiftliği Sarıkaya Karayakup Doğankent asfaltı Batısı : Sarıkaya-Sogun ilçe sınırı

ŞEFAATLİ : Kuzeyi: Şefaatli-Yozgat merkez ilçe sınırı Güneyi: Hacılı, Kaykılı,Şefaatli, Hüyükkışla, yolu(ilçe hududuna kadar) Doğusu: Şefaatli, Hüyükkışla, Büyükincirlli yolu Batısı: Şefaatli-Yerköy ilçe sınırı

YENİFAKILI:Kuzeyi: Boğazlıyan, Yenifakılı, Kozkllı asfaltı Güneyi : Yozgat-Nevşehir il sınırı Doğusu: Yenifakılı, Boğazlayan ilçe sınırı, Batısı: Yozgat-Nevşehir il sınırı

AKSARAY-MERKEZ : a) Kuzeyi: Taşpınar-Helvadere yolu takiben Yenipınar-Ihlara yolu Doğusu: Niğde il sınırı Batısı: Aksaray-Adana yolu;

b)Kuzeyi: Nevşehir yolundan Karakuyu-Kalebalta-Ozancık-Balcı Ortaköy yolu Güneyi: Aksaray-Adana asfaltı Doğusu: Aksaray-Nevşehir yolu Batısı : Cimeli- Ortaköy asfaltı, Ortaköy ilçesine kadar.

ORTAKÖY:Kuzeyi: Ortaköy-Kırşehir ilçe sınırı Güneyi: Aksaray-Ortaköy ilçe sınırı Doğusu : Aksaray-Kırşehir asfaltı Batısı : Ortaköy-Ağaçören ilçe sınırı

SARIYAHŞİ :Kuzeyi: İrfanlı Barajı Doğusu : Demirci obası, Sarıyahşi Bedik yolu Batısı:Ankara sınırı,

BAYBURT- MERKEZ : a)Kuzeyi: Bayburt-Erzurum yolunu başlangıç noktası alarak Taht, Dövmekaya, Alapelit, Çamlıkoz, Bayraktar ve İspir ilçesi yolunun kesiştiği yol Doğusu ve Güneyi: Erzurum il sınırını Güney yönünde takiben Mescitliye giden yol başlangıcı ile yine Erzurum il sınırını takiben Bayburt-Aşkale yolu kesişim noktası(kayak merkezi) Batısı: Aşkale-Bayburt yolunun kesişim noktasını takiben Maden nahiyesi ve kuzey sınırı başlangıç noktası.

b)Kuzeyi: Gümüşhane-Bayburt yolu başlangıcı, Aksar, Uğrak, Bayburt-Demirözü yol ayrımı Güneyi: Bayburt-Demirözü, Köse yol ayrımını takiben Çayıryolu ve Gümüşhane il sınırının Köse yolu ile kesişim noktası Doğusu: Bayburt-Demirözü yol ayrımı, Bayburt-Demirözü yolu Köse yol ayrımı Batısı : Gümüşhane il sınırı ile Köse yolu kesişim noktasını takiben kuzey yönünde ilerleyerek Bayburt-Gümüşhane yolunun Gümüşhane il sınırı ile kesişim noktası,

KARAMAN-AYRANCI:Kuzeyi: Konya il sınırı, Akpınar, Meliklik, Kayaközü Yeşildere yolunun Karaman merkez ilçe sınırını kestiği yer Güneyi: Anbar-Bögecik köy yolu, İçel il sınırı Doğusu : Konya il sınırı Akpınar’dan İçel Aslan köyüne gider yolun İçel sınırını kestiği yer Batısı: Anbar-Kavuklar köyü yolunun il sınırı ile kestiği nokta arasında kalan saha, Karaman il sınırı,

KIRIKKALE -MERKEZ:Kuzeyi: Sulakyurt ilçesi Güneyi: E-23 karayolu ve Yahşihan ilçesi Doğusu: Balışeth ilçesi Batısı: Yahşihan ilçesi ve Ankara ili sınırı,

DELİCE : Kuzeyi: Devlet Demiryolu Güneyi: Keskin ilçesi ve Kırşehir ili Doğusu: Yozgat ili Batısı: Balışeyh ilçesi

SULAKYURT : Kuzeyi: Çankırı ili Güneyi: Kırıkkale ili ve Balışeyh ilçesi Doğusu: Kırıkklae-Sulakyurt karayolu Ayvatlı köy yolu Batısı : Ankara ili

KESKİN: Kuzeyi: Kırıkkale merkez ve Balışeyh ilçesi Güneyi : Çelebi-Keskin-Çerikli karayolu Doğusu : Delice ilçesi Batısı : Karakeçili ve Bahşılı ilçesi

BALIŞEYH: Kuzeyi: Sulakyurt ilçesi Güneyi: E-23 karayolu Doğusu: Delice ilçesi Batısı: Kırıkkale merkez ilçe

YAHŞİHAN : Kuzeyi: Kırıkkale merkez ilçe Güneyi: E-23 karayolu Doğusu: Kırıkkale merkez ilçe Batısı: Kızılırmak

BAHŞİLİ : Kuzeyi: Yahşihan Güneyi: Hacılar-Küreboğazı yolu Doğusu: Kırıkkale merkez ilçe Batısı: Ankara ili

ÇELEBİ : Kuzeyi: Bala-Karaman karayoluGüneyi: Kırşehir ili, Ankara ili Doğusu: Kırşehir ili Batısı: Ankara ili

KARAKEÇİLİ: Kuzeyi: Bala-Kaman karayolu Güneyi:Ankara ili Doğusu: Çelebi ilçesi Batısı : Ankara ili

ARDAHAN- MERKEZ: Kuzeyi: Hanak ilçe sınırı Güneyi: Ardahan-Çıldır karayolu Doğusu: Türkiye sınırı Batısı: Ardahan-Hanak karayolu

ÇILDIR : Kuzeyi: Çıldır-Ardahan karayolu Güneyi: Susuz ve Arpaçay ilçe sınırları Doğusu: Çıldır Gölünün doğu sınırı Batısı : Ardahan merkez ilçe sınırı

DAMAL: Kuzeyi: Damal İkizdere yaylası arasındaki tesviyeli yol Güneyi: Hanak ilçe sınırı Doğusu: İkizdere yaylası ile Sazlıkçayır yaylası arasındaki köy yolu Batısı : Damal-Hanak arası devlet karayolu

GÖLE : Kuzeyi: Göle Beşiktaş köyü arasındaki stabilize yol ile Ardahan emrkez ilçe sınırının yapmış olduğu üçgen,Güneyi: Selim ilçe sınırı Doğusu: Susuz ilçe sınırı, Batısı : Balıkdere

HANAK : Kuzeyi: Damal ilçe sınırıGüneyi: Çıldır ilçe sınırı Doğusu : Çıldır ilçe sınırı Batısı : Kartalkaya deresi

POSOF : Kuzeyi: Posof çayı Güneyi: Damal, Yeniköy arasındaki köy yolu Doğusu: Gürcistan ülke sınırı Batısı : Posof çayı

IĞDIR - MERKEZ: Kuzeyi: Gevre mahallesi Kargan mahallesi arası tesviyeli yol Güneyi: Doğubeyazıt ilçe sınırı Doğusu: Aralık ilçe sınırı Batısı : Iğdır Doğubeyazıt devlet karayolu

ARALIK: Kuzeyi: Karahacılı köyü Hasanhan köyü arası stabilize yol ve Hasanhan köyü Taşburnu köyü arası devlet karayolu Güneyi: Esenkaya köyü ile Karahan köyü arası köy yolu Doğusu: Karahacılı köyü Esenkaya köyü arası köy yolu Batısı : Iğdır merkez ilçe sınırı,

KARAKOYUNLU: Kuzeyi: Karakoyunlu-Aralık ilçeleri arası devlet karayolu Güneyi: Iğdır merkez ilçe sınırı Doğusu: Aralık ilçe sınırı Batısı : Iğdır merkez ilçe sınırı

TUZLUCA: Kuzeyi: Aras nehri Güneyi: Yk. Civanlı köyü Yaylacık köyü arası stabilize yol Doğusu: Gaziler köyü Yk. Civanlı köyü arası stabilize yol Batısı : Kağızman ilçe sınırı

KARABÜK - BOSTANCILAR: Kuzeyi: Seferler-Pınarözü yolu Güneyi: Eflani ilçesi Doğusu: Pınarözü, Akören, Eflani yolu Batısı: Eflani, Bostancılar, Seferler yolu

KİLİS-ELBEYLİ:Kuzeyi: Karaçağıl köyünden başlayıp batıya doğru uzanan Günece, Kalbursait, Erik Yaylası Solcak köylerini takibeden ve Dölek köyüne kadar devam eden köy yolu Güneyi: Yavuzludan başlayıp doğuya doğru Elbeyli ilçe merkezine kadar karayolu arasında kalan saha,Doğusu: Elbeyli ilçe merkezinden başlayıp Turanlı Buldum, Sakurun ve Kadirbey köylerinden geçen karayolu ile karayolunun Gelincik köyüne saptığı köy yolunun takiben Kurutepe ve Karaçağıl köylerinin geçtiği ve Karaçağıl köyüne kadar uzanan köy yolu Batısı: Dölek köyünden başlayıp, Bozcayazı köyünü takiben Yavuzluya kadar uzanan köy yolu

MUSABEYLİ:Kuzeyi: Musabeyli ilçe merkezinden başlayıp batı istikametine doğru Şenlikçe köyüne kadar uzanan köy yolu Güneyi: Kilis Hassa karayolu üzerinde bulunan Sepkanlı köyünden başlayıp doğu istikametine doğru karayolu takiben Kocabeyli köyünden geçen ve Musabeyli yol kavşağına kadar uzanan karayolu arasında kalan saha Doğusu : Kilis Hassa karayolunun Musabeyli ilçesine saptığı yol kavşağından başlayıp Karabeyaz köyünü takiben Musabeyli ilçe merkezine kadar uzanan karayolu Batısı : Şenlikçe köyünden başlayıp Yedigöz köyünü takiben Kilis-Hassa yolu kavşağına kadar uzanan köy yolu.
 
 

2001-2002

AV DÖNEMİ

MERKEZ AV KOMİSYONU
 

Başkan

Prof. Dr. Nami ÇAĞAN
 
 
 

Başkan Vekili

Harun ÖZTÜRK

Orman Bakanlığı Müsteşarı


A.Hüsrev ÖZKARA                  Kamuran PATRONA

Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol

Genel Müdürü Genel Müdürlüğü
 
 

Haluk AŞKAROĞLU

Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol

Genel Müdürlüğü
 
 
 
 

                 Murat GÜL                     Mahmut KULEİN

Avcı (Üye)                              Avcı (Üye)
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2001 AVGÜNÜ