<< Terug naar overzichtspagina

 

Marcus Antonius Billiet       X Aarsele 1791                      Carolina Dierckens

(fs Carolus Emmanuelis  X  Francisca Van Wonterghem)                  (fa Joannes  X  Godeliva Van Overbeke)

° Poeke 31/05/1758                                                               ° Aarsele ca 1768

+ Aarsele 10/04/1819: 60 jr                                                   + Aarsele 13/07/1825: ca 57 jr

 

Kinderen Billiet:

1. Marcus Antonius

° Aarsele 1794
+ Aarsele 23/03/1829: 34 jr

2. Felicita

° Aarsele 18/09/1796
+ Aarsele 27/12/1820: 24 jr

3. Serafina

° Aarsele 10/11/1798
+ Aarsele 13/06/1835: 36 jr

4. Florentinus

° Aarsele 26/04/1801
+ Tielt 28/02/1863: 61 jr
X Aarsele 12/01/1848  Julia Van Severen

5. Rosalie

° Aarsele 29/10/1803
+ Aarsele 23/12/1823: 20 jr

6. Leon

° Aarsele 17/03/1807
+ Brugge 09/12/1833: 26 jr

7. Marie Louise

° Aarsele 26/10/1811
+ Aarsele 12/06/1842: 30 jr

 

Getuigen geboorteakten kinderen:

Kind

Getuigen geboorteakte

Serafina

Joseph Dierckens kamslager, en Rosalia Craymeersch (Poecke)

Florent

Philippe Jean Billiet 38 jaar (Ruiselede) en Catharine Bugerier 44 jaar

Rosalie

Yvon Van Craeymeersch 24 jaar, koperslager (Ruiselede) en Jean Baptiste Vandendriessche Notaris in Aarsele

Marie Louise

Frederic Dierckens (Aersele) en Leon Brantsvest??? (Aersele)

 

 

Marcus Anthonius Billiet was net als zijn voorouders zeer goed geschoold. Hij had Latijn gestudeerd in Tielt en daarna studeerde hij geneeskunde aan de Universiteit Leuven waar hij ingeschreven werd op 06/10/1779, op 21-jarige leeftijd. Hij schreef er een medisch proefschrift over de choleraziekte onder de Latijnse titel: “Repetitio medica de cholera morbo”, dat nu nog steeds in de centrale bibliotheek geregistreerd is en gedateerd werd op 22 juli 1783. Hij was toen 25 jaar oud. In die tijd was studeren aan de universiteit enkel weggelegd voor de beste studenten uit rijke families.

In 1798 werd hij vermeld als “Officier van de civiele staat der commune van Aarsele”. Deze benaming verwijst naar een functie als gemeentelijke schepen van de burgerlijke stand. In die functie schreef en ondertekende hij heel wat akten in de burgerlijke stand. Dat was echter niet zijn hoofdberoep, want zijn eigenlijke beroep was geneesheer. Een Franstalige akte uit 1801 noemt hem “Medicin” en in 1803 “Officier de Santé”.

 

Het gezin woonde in Aarsele in de wijk Neringen.

 

De meeste kinderen van dit gezin (behalve Florentinus) overleden ongehuwd.

-          Dochters Felicita en Rosalia Billiet werden “Naeyster”.

-          Zoon Florentinus Billiet werd bakker en woonde in 1829 in Gent.

-          Zoon Leo(n) Billiet was in 1829 “schrijver” en woonde in Brugge. Hij overleed in het militair hospitaal in de Ezelstraat te Brugge als soldaat bij de 1e compagnie van het depot van het 6e regiment infanterie, in garnizoen te Brugge.

-          De oudste zoon van Marcus Antonius had net dezelfde naam als zijn vader. Die zoon had bovendien ook hetzelfde beroep van dokter (“Chirurgien”). Krantenartikelen in De Gazette van Brugge in juli 1819 vermeldden zijn naam als gekwalificeerde doktor “heel- en vroed-meester” in Aarsele en Ruiselede. Hij was net op tijd afgestudeerd om de praktijk van zijn vader verder te zetten die in dat jaar overleed. Deze zoon Marcus Antonius Billiet woonde tot aan zijn dood in de wijk Neringen, dus vermoedelijk in het ouderlijk huis.
Als jonge arts zette zoon Marcus Antonius Billiet zich volluit in voor de nieuwe methode ter de bestrijding van pokken door middel van vaccinatie.
Inenting tegen pokken werd voor het eerste toegepast in het begin van de jaren 1800. Een Engelse arts had in 1796 opgemerkt dat melkmeisjes, die door het melken een koepokkeninfectie aan de handen hadden doorgemaakt, geen mensenpokken kregen. Koepokken zijn voor mensen ongevaarlijk en laten enkel wat plaatselijke littekens na, terwijl mensenpokken in een derde van de gevallen een dodelijk afloop hadden. In de jaren na die ontdekking werden in diverse landen grootschalige vaccinatiecampagnes opgezet, gebaseerd op inenting met koepokken. Deze inentingen werden door de overheid aangemoedigd. Op 18 april 1818 had Koning Willem I der Nederlanden een “gouden Medaille voor Koepokkenvaccinatie” ingesteld voor artsen die bewijsbaar meer dan 50 personen hadden ingeënt.
Zoon Marcus Antonius Billiet was één van die artsen die deze moderne methode toepaste en kreeg daarvoor meermaals een medaille.
Op 21/12/1821 kregen een reeks artsen, waaronder Marcus Antonius Billiet, de toezegging van een “goude medailje vergund aan persoonen voor in de jaeren 1818 en 1819 het meeste getal kinderen in de provincie gratis te hebben gevaccineerd”.
Bij de uitreiking van zijn gouden medaille werd een plechtige viering georganiseerd door het gemeentebestuur van Aarsele. De Gazette van Brugge van 3/2/1822 omschreef de viering als volgt:
Heden donderdag, om negen ueren des voor-middags, is alhier in ons Raedshuys, door de heeren Burgemeester en Schepenen, op eene vereerende wys, onder het luyden der klok en het losbranden van kanon, aen den heer A. Billiet, chirurgyn alhier, uytgereykt de goude medailje, die Zyner Majesteyts’ milddaedigheyd, by besluit van 9 maert 1821, heeft toegestaen voor deszelfs onvermoeybaere en belanglooze yver, met de welke hy tot de voortzetting der koepokinenting in deze en omliggende gemeenten zeer veel heeft toegebragt.
De tweede medailleviering volgde op 10/5/1825, wat opnieuw in de Gazette van Brugge gerapporteerd werd (op 18/5/1825). Er werd daarbij vermeld dat hij reeds 1497 personen gratis en 240 tegen “vergelding” gevaccineerd had, en dat de kinderziekte al sedert 14 jaren in de gemeente Aarsele niet meer was voorgekomen.
Tegen 1828 was hij al aan zijn 5de medaille toe.
Heelmeester Marcus Antonius Billiet overleed vrij jong en ongehuwd in 1829.
Er werd een officiële herdenking georganiseerd waarbij, onder begeleiding van muzikanten van Tielt, twee onderwijzers gedichten kwamen voordragen. Er werd ook een gedicht over dokter Billiet zelf gemaakt, waarin benadrukt werd dat hij door koepokinenting bij kinderen vele levens redde en ervoor onderscheidingen kreeg. De vrij lange gedichten werden in De Gazette van Brugge gepubliceerd.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-          Geboorten en Huwlijken Burgerlijke Stand West-Vlaanderen via website rijksarchief Brugge: www.vrijwilligersrab.be

-          Opzoekingen van mevr Marleen Braekevelt

-          Inschrijvingsregister van de oude universiteit Leuven van Marcus Billiet uit Poeke op 06-10-1779. (https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/)

-          Lijst van publicaties in de Centrale Bibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven, opvraagbaar via website http://opac.libis.be, zoekwoord: “Billiet” jaartal 1783.
Titel: Repetitio medica de cholera morbo. Praeside: Adriano Carolo Josepho Van Rossem, defendet: Marcus Anthonius Billiet. 22 Julii 1783

-          Akten opvraagbaar via familysearch.org

-          Krantenartikel in De Gazette van Brugge op 11/12/1833: overlijdens burgelijke stand van Brugge: overlijden van Leo Billiet als soldaat (opvraagbaar op internet via https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/historische-kranten/)

-          Krantenartikelen in De Gazette van Brugge vermelden meermaals de vieringen voor een gouden medaille van Marcus Antonius Billiet, en zijn overlijden en herdenking, op datums: 9/7/1819; 12/7/1819; 21/12/1821; 3/2/1822; 15/9/1824; 27/4/1825; 18/5/1825; 4/6/1828; 10/12/1828; 15/7/1829

-          Boek “Geschiedenis van Aarseele”, door Pastor Ed. De Clercq (uitgave 1881): vermelding van de 3de medaille-uitreiking aan Marcus Antonius Billiet.

-          Wikipedia, zoekwoord: ‘koepokken’

 

 

<< Terug naar overzichtspagina