Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

[indekso][unikodo] [cx] [c`] [^c]

Kelkaj vortoj pri la x-a skribometodo


^Ciuj konsentas, ke la normala alfabeto de Esperanto (unu litero <=> unu sono) estas grava eco por internacia lingvo. La aliaj skribmanieroj estas nur provizoraj teknikaj solvoj.

Pro la malfacileco tajpi kaj aperigi ^capelitajn literojn sur komputiloj kaj en interreto, disvasti^gis la x-metodo.
Anka~u mi dum jaroj uzis ^gin kaj e^c nun ankora~u kelkfoje uzas ^gin.
Sed mi ^satus atentigi pri kelkaj aferoj:

1) La vidpunkto de la ekstera publiko

Imagu ke vi neniam a~udis pri internacia lingvo nomata "Esperanto".
Imagu ke vi vidas ekzemplan tekston en tiu lingvo.
En du vortoj el tri estas "x" literoj.
De kie vi sciu ke tiuj strangaj iksoj estas nur konvencio anstata~u supersignoj?
Kio estos via reago kiam vi provos la~utlegi tiujn frazojn?
^Cu tio helpos havi bonan opinion pri tiu strangaspekta lingvo?
 
 

Dekstre: jen kio okazas, kiam oni uzas la x-metodon. Mencio de Esperanto en la fama franca revuo Science et Vie (oktobro 2006) estas fu^sita pro ikso en la unua frazo:

 
Tial, kiam ne eblas printi la ^capelitajn literojn, en varboteksto / ekzemplaj frazoj evitu uzi la x-metodon.
Elektu frazojn, kiuj ne enhavas ^capelitajn literojn, uzu la h-metodon a~u simple ne metu la supersignojn.
Ekzemple:
"Mi parolas Esperanton"
"Chu vi parolas Esperanton?"
"Cu vi parolas Esperanton?"
sed ne "Cxu vi parolas Esperanton?"

La x-metodo havas grandan malavanta^gon por varbado pro sia stranga aspekto:
Konkreta ekzemplo:
Lastatempe rokgrupo ^san^gis sian nomon de "Dolcxamar" al "Dolchamar".
En Libera Folio, la ^cefkantisto klarigas:
"Ni rimarkis, ke en la amaskomunikiloj ne eblas uzi ^capelojn, kaj pro la x-sistemo ^jurnalistoj tutidiote prononcis niajn nomojn" http://www.liberafolio.org/2006/dolchamar/
Sekvinda ekzemplo...

Oni povus diri, ke uzi la x-metodon por ekzemplaj frazoj en nacilingva teksto pri Esperanto estas same informada erarego kiel paroli pri "dua lingvo por ^ciuj" a~u pri "universala" lingvo.
 
 

2) Malvarma logiko kontra~u estetiko

"Presejoj, kiuj ne posedas la literojn ^c,^g,^h,^j,^s,~u, povas anstata~u ili uzi ch, gh, hh, jh, sh, u"
L. L. Zamenhof, Unua libro.

E^c se tiam ne ekzistis komputiloj, anka~u Zamenhof por indiki la supersignojn povintus decidi uzi eksteralfabetan literon kiel "x", "q", "w", "y" a~u skribi tiel: "c^" a~u "^c". Kial li ne faris tion? Tre ver^sajne pro estetika kialo. Pro la graveco de la belaspekto, por la litero "~u" li e^c pretis rompi gravan regulon de la esperanta alfabeto. En Esperanto tre gravas la ekvilibro inter logiko kaj natureco.

La h-metodo aspektas pli natura, ^car "h" estas uzata en multaj lingvoj por ^san^gi la valoron de la litero, kiu estas anta~u ^gi. Ekzemple:
itale: "chiave", "chiamare",  "orecchio", "ghepardo", "preghiera", lunghezza" ktp...
angle: "choose", "which", "fish", "ship" ktp...
france: "chez", "acheter" ktp...

Por la ekstera publiko Esperanto kun iksoj riskas aspekti Klingone. Escepto povas esti por parolantoj de la e~uska a~u ^cina (skribata per latinaj literoj), kiuj kutimas vidi multajn iksojn meze de vortoj.

Se vi pensas, ke tio estas stulta^jo, bonvolu fari opinienketon kun La "Patro nia" en x-metodo kaj h-metodo.
 

3) Ofteco de a~utomata konvertado de tekstoj kaj la vicordigo de vortoj


La kutima argumento de la x-emuloj estas, ke ilia metodo pli bonas ol la h-metodo pro la a~utomata konvertado de tekstoj kaj la vicordigo de vortoj.

Ofte x-emuloj reagas sufi^ce fanatike pri tio. Bonvolu relegi la tekstojn "Solena deklaro de la Iksisma Manifesto" kaj Iksoj por vidi tiun fanatikecon (^cu vere ^serca?). Ver^sajne tiuj du tekstoj kaj la fakto, ke la unuaj uzantoj de komputiloj kaj de interreto estis profesiaj komputilistoj disvastigis la x-metodon. Por ili malvarma logiko multe pli gravis ol estetikaj konsideroj.

La fanatikeco de la x-emuloj iras ^gis la grado, ke en lernolibroj a~u interretaj kursoj ili tute ne mencias la h-metodon.
Ili ja povus skribi: "kiam ne eblas tajpi/legi la ^capelitajn literojn kelkaj uzas h (a~u Zamenhof proponis uzi h) sed komputile estas pli oportune uzi x"  a~u ion tian. Sed ne, ili simple cenzuras tiun informon (kiu cetere estas en la Fundamento).

Sub la premo de la amaso anka~u mi dum jaroj uzis la x-metodon.

Sed se oni iomete pripensas, oni vidas ke 90% de la retaj skriba^joj neniam estos konvertitaj a~u ordigitaj la~u abc-vicordo.
Se vi skribas retmesa^gon, komenton en diskutlisto, a~u frazon en babilejo ^cu oni ofte konvertas ^gin?

^Cu ^generale oni skribas por komputiloj a~u por homoj?
^Cu Esperanto celas helpi la komunidadon de "homoj kun homoj" a~u de "homoj/komputiloj kun komputiloj"?

Kompreneble se vi verkas vortoliston la vicordo gravas. Anka~u se vi entajpas vortojn en speciala ser^cilo povas esti trafe kaj necese uzi la iksojn (ekzemple se vi ne povas tajpi la ^capelitajn literojn en la ser^cilo de http://komputeko.net a~u de http://tekstaro.com).

Cetere por entajpi la ^capelitajn literojn la senpaga programo EK, krom la x-metodon proponas anka~u la h-metodon.
Kaj la novaj makrooj por OpenOffice (senpaga alternativo al Microsoft Office) uzebligas plurajn aliajn metodojn ol iksoj (h, ^c, c^). Tiuj makrooj estas el^suteblaj ^ci tie.
 

4) Fidindeco de a~utomata konvertado


Alia plej ^satata kontra~uargumento de la x-emuloj (krom "Zamenhof ne havis komputilon") estas vortoj kiel "bushaltejo" kaj "senchava". Simpla a~utomata konverto erare konvertos ilin al "bu^saltejo" kaj "sen^cava". Sed, kio malpermas skribi tiujn problemajn vortojn "bus-haltejo" kaj "senc-hava"?

La x-metodo estus vere superega al la h-metodo, se tekston kun iksoj vi neniam devus kontroli/korekti post konvertado.
Sed ^car la probableco, ke teksto enhavas vortojn kiel: "Chaux-de-Fond", "auxiliary", "auxiliaire", "Bordeaux", "Malraux", "Linux*", "delux", "kukluxklan", "Auxerre" ne estas nulo, vi ne povas esti 100% certa, ke ne okazis miskonvertoj.

Kompreneble kun la h-metodo estas multe pli da vortoj miskonvertotaj, sed la fakto, ke anka~u kun la x-metodo iel ekzistas tiu problemo, signifas, ke por serioza redaktado amba~u ne estas fidindaj.

Tial por serioza redaktado oni ^generale uzas "^c", "c^" a~u "c`" ktp...
Ekzemple kiam ankora~u ekzistis la papera versio de la gazeto Eventoj, ili uzis  "^c". Por fari tiun hejmpa^gon estas uzata "c`". Sed ^car tiuj tri metodoj iom tro distran^cas la vortojn oni nur uzas ilin kiel interna kodo, ne por tekstoj legeblaj de la publiko.
 
 
 
 

Konkludo:

Por interna uzo mi havas nenion kontra~u la x-metodo, mi nur ne ^satas, ke kelkaj el ^giaj subtenantoj da~ure diras, ke ^gi estas ege pli bona ol la (fundamenta kaj Zamenhof-a) h-metodo kaj mi beda~uras, ke tro multaj uzas iksojn en ekzemplaj frazoj por neesperanto-parolantoj.

Se ne eblas uzi la veran alfabeton, kiam vi skribas por homoj PER komputilo prefere uzu la h-metodon, kiam vi skribas POR komputilo vi povas uzi la x-metodon.

Se vi da~ure pensas, ke la enhavo de tiu pa^go estas stulta^jo, ne forgesu fari la opinienketon kun La "Patro nia" en x-metodo kaj h-metodo.

Sed kompreneble se vi fajfas pri la opinio de la ekstera publiko, kaj pensas, ke Esperanto estas nur por uzo en fermita rondo, tiam kompreneble la iksoj havas e^c plian avanta^gon por vi...
 
 
 

Rimarkoj:


a) Grava rimarko: en la h-metodo proponita de Zamenhof notu, ke "~u" skribi^gas "u" sen aldono de "h". Kelkaj kiel ekzemple ERA tute erare skribas "Euhropo".
--  http://web.radicalparty.org/pressreview/print_right.php?func=detail&par=7051
Tio ne aspektas bele, kaj tial kontra~uas la originalan celon de la h-metodo.
 

b) En la 1890-aj jaroj en letero al la ^cefa gazeto redaktita de Zamenhof oni anka~u proponis la "c`" (posta inversa apostrofo) metodon :
Sinjoro Fr. Vl. Lorenc konsilas, ke la presejoj, kiuj ne havas la signetojn superliterajn, uzu anstata~u ili kaj anstata~u "h" - apostrofon returnitan post la litero; ekzemple "ac`eti" anstata~u "a^ceti" au "acheti". De nia flanko ni devas nur peti, ke se oni volos uzi tiun ^ci konsilon, oni ne forgesu klarigi en la komenco de la presata verko la signifon de tiu ^ci returnita apostrofo. La Esperantisto 1890 N-ro 23 pa^goj 54-55

c) Nuntempe disvasti^gas anka~u la 'c (anta~ua apostrofo) au c' (posta apostrofo) metodoj (^cefe inter italoj). Persone mi pensas, ke certe aspektas pli bele ol la iksoj, sed mi iom timas, ke pro la distran^cado de la vortoj povas okazi miskomprenoj flanke de la publiko ("g'ardeno" legita kiel "g'   ardeno" pro la alia uzo de la apostrofo en la naciaj lingvoj: "it's nice", "c'est joli" ktp...)

^c) La miskonvertado de "Linux" per la x-metodaj konvertiloj ver^sajne estas la ^cefa ka~uzo de ^gia esperantigo al "Linukso". Kaj poste por resti kohera oni devis anka~u esperantigi "Windows" al "Vindozo" ktp... kvankam temas pri produktomarko.

d) Estas fakto, ke per la h-metodo kelkaj vortoj aspektas iom a^ce, ekzemple "shanghighi".
Sed la granda plimulto kiel "shi", "chevalo", ktp... ne ^sokas la okulojn de "ekstera" leganto, kiel ^ciu vorto enhavanta ikson.

e) Kelkfoje la x-emuloj timas ke la h-metodo riskas tute anstata~uigi la supersignojn.
Mi neniel apogas tiujn, kiuj volas tute anstata~uigi la normalan alfabeton per la h-metodo. "Unu litero - unu sono" estas grava eco de internacia lingvo. La~u mi 99% de la uzantoj de la h-metodo neniel volas forigi la ^capelojn el la lingvo.
Tiun argumenton oni povus fakte returni kontra~u la x-metodo ^car oni jam eldonis (paperan) libron per la x-metodo, kvankam nuntempe estas facile printi la ^capelitajn literojn. Anka~u estas facile krei retejojn kun la normala alfabeto, tamen kelkaj (kreitaj nuntempe) ekzistas nur en x:
http://verdverd.most.org.pl/t014.htm
http://ranto.eu/?M=A
http://www.gvidilo.org/

f) Plia signo de la fanatikeco de kelkaj x-istoj: estas la elekto de reteja nomo: Ikso.net.
Alia ekzemplo: En la originala elektronika manuskripto de "Esperanto, la nova latino de la eklezio" Ulrich Matthias prave uzis "c^" kiel interna formato en la esperantlingvaj ekzemplofrazoj (http://www.u-matthias.de/latino/latein.htm). Sed la tradukistoj de la angla kaj la franca versio ^san^gis tion al iksoj. Vidu: http://www.u-matthias.de/latino/latin_en.htm kaj http://www.u-matthias.de/latino/latin_fr.htm. Pro tio nun la franca versio estas neuzebla, ^car ^gi ne estas konvertebla kaj printebla per normala alfabeto pro la multaj francaj vortoj, kiuj estus erare konvertitaj ^car enhavas "x" (deux, merveilleux. ktp...).

g) Vidpunkto(j) de la akademianoj
http://www.akademio-de-esperanto.org/oficialaj_informoj/oficialaj_informoj_1_2006.html
[...]
Nur kiam la cirkonstancoj ne permesas uzi la ^gustajn supersignojn, kaj kiam pro apartaj bezonoj la Fundamenta anstata~ua skribsistemo (ch, gh, hh, jh, sh, u) ne estas oportuna, oni povas anstata~uigi la supersignajn literojn per aliaj signoj a~u signokombinoj.
[...]
Pro tio la Akademio de Esperanto konfirmas, ke la sola alfabeto de Esperanto estas tiu de la Fundamenta Gramatiko, al kiu aldoni^gas samloke jena rimarko: "Presejoj, kiuj ne posedas la literojn ^c, ^g, ^h, ^j, ^s, ~u povas anstata~u ili uzi ch, gh, hh, jh, sh, u."

h) Pli malbelaspekta ol la x-metodo mem estas ^gia varianto kun "w" anstata~u "~u". Iu klarigis, ke estas por eviti problemojn kun vortoj kiel "Bordeaux", "Auxiliary" ktp... Tio estas almena~u agnosko, ke ekzistas problemo dum konvertado anka~u por la x-metodo. Sed ^cu oni en esperanta teksto neniam skribas "G. B Shaw", "Sumbawa", "Stanislaw", "Dawson", "Lewis Carrol", "Newsweek", "Matthew", "St. Andrews", "Brewer" a~u "Zbigniew Galor" ?

^h) En interretaj pa^garoj kiel ekzemple Ipernity beda~urinde da~ure trovi^gas homoj, kiuj publikigas tekstojn en Esperanto kun iksoj. Uzante la senpagan programeton EK eblas uzi la normalan alfabeton de Esperanto en Ipernity (e^c en la titoloj).
Plie, la lobio de la iksemuloj atingis, ke Ipernity se uzata per la esperanta interfaco a~utomate konvertu "cx gx hx jx sx ux" ktp al "^c ^g ^h ^j ^s ~u". Atentu, tio nur funkcias se sube de la Ipernity-retpa^go vi elektis kiel lingvo "Esperanto" anta~u ol premi "verki novan artikolon". Tio estas tre praktika afero. Uzu tiun eblecon (a~u EK!) por ne montri al la publiko esperantajn tekstojn kun iksoj.
Tamen la iksemuloj ne anta~uvidis kelkajn problemojn:
Unue se vi skribas artikolon en alia lingvo kiel la franca a~u la angla en kiu aperas vortoj kun "ux" kiel ekzemple "ceux", "deux", "auxiliary" ktp... ili estos fusxitaj ekzemple vidu: http://www.ipernity.com/blog/48442/97336/comment/3239209#comment3239209).
Due se la artikolo enhavas TTT-adreson en kiu trovi^gas ikso, pro la a~utomata konvertado la ligilo ne plu funkcios (vidu: 
http://www.ipernity.com/blog/22786/105605/comment/3547961#comment3547961). Do pro tio se vi skribas artikolojn en pluraj lingvoj vi da~ure devas memori ^san^gi la lingvon de la interfaco sube...

Se la iksemuloj bonvolus pensi per la propra cerbo anstata~u nur blinde sekvi modon ili ekkonscius, ke kvankam sufi^ce bona por a~utomata konvertado, la iksmetodo ne estas perfekta. Kaj tiel en Ipernity ili petintus skripton por konverti el "c^", "^c" a~u "c`" al "^c" kaj ne el "cx".
 
 

Pliaj lega^joj:

 
Thierry SALOMON
http://interpopolalingvo.inf.hu
 ehxo sxangxo cxiu jxauxde EHXO SXANGXO CXIU JXAUXDE
+ facile tajpebla.
+ konservas la alfabetan vicordon ("sx" post "s" ktp...)
- aspektas klingone.
- "x" trovigxas en nacilingvaj tesktoj
  "Chaux-de-Fond", "auxiliary", "auxiliaire", "Malraux", "Linux"
  do ne vere uzebla por a~utomata konvertado

eh`o s`ang`o c`iu j`au`de EH`O S`ANG`O C`IU J`AU`DE
renversita apostrofo
+ ne tro distran^cas la vortojn
+ "`" ne trovi^gas en normala teksto,
  do uzebla por a~utomata konvertado
- ne konservas la alfabetan vicordon

e`ho `san`go `ciu `ja`ude E`HO `SAN`GO `CIU `JA`UDE
anta~ua renversita apostrofo
+ ne tro distran^cas la vortojn
+ "`" ne trovi^gas en normala teksto,
  do ^gi estas uzebla por a~utomata konvertado
- ne konservas la alfabetan vicordon

ehho shangho chiu jhaude EHHO SHANGHO CHIU JHAUDE
+ facile tajpebla. Aspektas pli nature ekz. itale "chiave", "chiamare",
  "orecchio", "ghepardo", "preghiera", lunghezza"
  angle "Who", "what", "which", "fish", "ship"
+ proponita de Zamenhof
- problemoj kun nacilingvaj vortoj, kaj kun kelkaj eo-vortoj kiel "senchava", "bushaltejo", ktp...

eh^o s^ang^o c^iu j^au~de EH^O S^ANG^O C^IU J^AU~DE
+ au~tomate konvertebla
- distranc^as la vortojn. Ne konservas la alfabetan vicordon por la etaj literoj

e^ho ^san^go ^ciu ^ja~ude E^HO ^SAN^GO ^CIU ^JA~UDE
+ iom malpli distran^cas ^car por oftaj vortoj "^ciu", "^si" "^gi"
- Ne konservas la alfabetan vicordon

eh'o s'ang'o c'iu j'au'de EH'O S'ANG'O C'IU J'AU'DE
Itala
+ malpli distranc'as la vortojn ol "^"
- miskomprenebla: en la unuaj jaroj de Eo oni uzis apostrofon por distran^ci la radikojn kaj okazis miskomprenoj: ekzemple c'iu aspektas kiel du vortoj: "c" kaj "iu"
- kolizias kun normala apostrofo
- ne konservas la alfabetan vicordon

e'ho 'sang'o 'ciu 'ja'ude E'HO 'SAN'GO 'CIU 'JA'UDE
+ malpli distranc'as la vortojn ol "^"
- miskomprenebla: en la unuaj jaroj de Eo oni uzis specialan signeton por distran^ci la radikojn kaj okazis miskomprenoj: ekzemple c'iu aspektas kiel du vortoj: "c" kaj "iu"
- kolizias kun normala apostrofo
- Problemo dum konvertado: de l'homo, Mc Donald's, Andrew's, 'stas,
- Ne konservas la alfabetan vicordon

eh*o s*ang*o c*iu j*au*de EH*O S*ANG*O C*IU J*AU*DE
stela metodo.
+ "*" facile tajpebla.
+ plac*as al stelemuloj ;) .
- "*" ofte estas uzata en komputilaj programoj por sekvo da literoj
  ekzemple por anstatau*igo
- Ne konservas la alfabetan vicordon

eh>o s>ang>o c>iu j>au<de EH>O S>ANG>O C>IU J>AU<DE
okcidenta vento
+ sufic>e bone aspektas
- Ne konservas la alfabetan vicordon
- Problemoj kun la html formato

eh}o s}ang}o c}iuj}au{de
+ konservas la alfabetan vicordon
+ ne tro distran^cas la vortojn

eh~o s~ang~o c~iu j~au~de EH~O S~ANG~O C~IU J~AU~DE
serpenta
+ konservas la alfabetan vicordon
- en vortaroj "~" ofte estas mallongilo por la pridifinata vorto

eh#o s#ang#o c#iu j#au#de
eh|o s|ang|o c|iu j|au|de
eh)o s)ang)o c)iuj)au(de
eh=o s=ang=o c=iuj=au=de
eh-o s-ang-o c-iuj-au-de
eh+o s+ang+o c+iuj+au+de
eh"o s"ang"o c"iuj"au"de (Kalocsay)
eh°o s°ang°o c°iu j°au°de
eh_o s_ang_o c_iu j_au_de
eh:o s:ang:o c:iu j:au:de
s²uoj ³µ

e`ho `san`go `ci~uja`ude

e|ho |san|go |ciu|ja|ude

e[ho [san[go [ciu[ja]ude

e{ho {san{go {ciu{ja}ude

e/ho /san/go /ciu/ja/ude

e°ho °san°go °ciu °ja°ude

e_ho _san_go _ciu_ja_ude

e~ho ~san~go ~ciu~ja~ude

e#ho #san#go #ciu#ja#ude (kiel en muziko)

e:ho :san:go :ciu:ja:ude

e+ho +san+go +ciu+ja+ude

e1ho 1san1go 1ciu1ja1ude
 
 
 

e'h`o 's`an'g`o 'c`iu 'j`a'u`de E'H`O 'S`AN'G`O 'C`IU 'J`A'U`DE
 
 

qwyx
ehyo syangyo cyiujyauyde

eh%o s%ang%o c%iu j%au%de EH%O S%ANG%O C%IU J%AU%DE

e¶o þan&osla^s;i&osla^s;o æiu ¼aýde E¦O ÞAN&Osla^s;O ÆIU ¬AÝDE
Lat-3
- bezonas litertipon

eÄ¥o ÅanÄiÄo Äiu ĵaÅ&^sy;de EĤO ÅANÄO ÄIU Ä´AŬDE
Unikodo
+ plej bona solvo post 2-3 jaroj
- bezonas litertipon kaj modernan komputilon

adieux afflux antiauxin, auxanometer, auxiliar bauxite bruxism flux, deluxe
dux influx lux microlux Luxemburg redux reflux, tuxedo
duxford

adieux bordeaux jeux, bureaux
Roux , Doux, Malraux, Linux
Cuxhaven
La Chaux-de-Fonds
Shaw
Brewer

cxez cxanger procxain cxose

txey txink txougxt fisx mucx sxop batx txree wxy eitxer