Déva - Telep
 

 
                                                                                  Szent Antal plébánia                                                                330117 Deva
Bartók Béla 1
 
Tevékenység
1.Szentmisék
2.Betegellátás
3.Hitkotatás
4.Egyéb oktatások
5.Húsvét-Karácsony
6.Hûség Napja
7.Misszió
8-9.Lelki Napok - Búcsú
10.Lelkiségi Mozgalmak
a.Cserkész Csapat
b.Taize-i csoport
c.Házasok csoportja
d.Ferences Világi Rend
e.Ministráns Csoport

11.Házszentelés
12.Szegények Megsegitése

Megvalósitások

Filiák


 

    Nyilvántartásunkban  950 család szerepel (kb.2500 személy) minden családnak nyilvántartási lapja van, amely az elmúlt idõszak erõfeszítésébõl született meg. Tartalmazza a pontos címet, telefonszámmal , családtagok személyi adatait, házasságkötés idejét házszenteléskor fogadott-e, egyházi hozzájárulás, lelkipásztori megjegyzések. Most már rátértünk a számítógépes nyilvántartásra.
    A hívek fogadása a plébánia irodájában történik, a templom környezetében, hogy fizikailag is látható- érezhetõ legyen a pasztoráció önálló feladatköre. Az irodában az adminisztrációs rutin dolgokat egy irodás intézi ( pl. egyházadó, nyilvántartás aktualizálása), de mindig lehetõség van lelkipásztori beszélgetésre. Külön erõfeszítésbe került ennek a kialakítása, mert mindent a sekrestyében intéztek korábban, ez pedig nagyon zavaró volt.
 
 

Tevékenység

    1. S z e n t m i s é k : Mindennap van szentmise, hétköznap váltakozva reggel, vagy este,  naponta 25 - 30 személy vesz részt, a keddi szent Antal mise örvend a legnagyobb látogatottságnak, amikor oktató jellegû hittani prédikáció van. Az egyházmegyei zsinatra való készülésben a munkadokumentumokról, most a jubileumi évben a búcsúkról-jubileumról szól, a felnõtt oktatást is hivatott pótolni. A jubileumi év folyamán csütörtökön az esti mise elõtt fél órával szentségimádás vas, mise után zsolozsmázunk a hívekkel. Megnövekedett ezen a szentmisén a részvétel, a hívek igénylik az imádságos alkalmakat.
Vasárnap három szentmisét tartunk, látogatottsági aránya kb. 45%. Minden szentmise elõtt gyónási lehetõség. Az utóbbi néhány év gyümölcse a templomi kórus, amely szebbé teszi az ünnepi miséket, például Húsvétkor Passió éneklés, máskor kórus-mûvek. Idéntõl  tagjaiban megfiatalodott.

    2. B e t e g e l l á t á s : Hónaponta, elsõpéntek alkalmával 18 beteget látogatok meg. Karácsony és húsvétkor pedig az elsõpéntekeseken kívül még 50-hez megyûnk el. Hívásra akár otthon, akár korházban bármikor. Ezekrõl nyilvántartás vezetünk, évente kb.350 beteglátogatás van ezen a részen. Ez javított az ellátási arányon, mostmár jobban elhívnak a rokonok is. 99 nyarán francia cserkészek lelkipásztoruk vezetésével meglátogattak. Lourdes-i vizet hoztak ajándékba nagy mennyiségben - széthordtuk a betegeknek, nagy élmény volt számukra. Hát végén pedig a betegek-idõsek számára szentmisét végeztünk ahová, akit csak tudtunk elhoztunk. A kolostorban mûködõ szociál stáció alkalmazottai rendszeresen látogatják a plébánia betegeit idõseit - ami fokozza a kapcsolattartást.

  3.   H i t o k t a t á s :

    Román és magyar nyelvû hitoktatás folyik. 230 hittanos van, akiket gyerek-lapokon tartunk nyilván. Bejegyzésre kerül a gyerek személyi adatai, címével együtt. A hittancsoportja, hitoktató, tárgy és milyen százalékban vett részt a hitoktatáson, így jobban nyomon követhetõ bárki.
A hitoktatásba besegítenek világi hitoktatók is, valamint az itt dolgozó mallersdorfi nõvérek, akik elvégezték a hitoktató képzõt. I - VIII. osztályokban heti két órájuk van, egy az iskolában, és egy a templomnál. Megtartottuk a templomi hitoktatást is, hogy a gyerekek ne idegenedjenek el a templomi légkörtõl, a plébániától.         IX - tõl felfele heti egy hittanóra van.
Kisebb osztályokban a részvétel 90 %, nagyobbaknál csökken. A hitoktatókkal minden évharmatban hitoktatói megbeszélést tartunk. Intenzív minden évben az elsõáldozásra való felkészítés, szülõkkel is rendszeresen, legalább háromszor találkozunk.
 A Szent Antal Ház-ba járó 61 gyerekkel elmélyültebb a foglakozásunk, hisz naponta itt vannak. Az õ vallásos életûk természetesebbé lett, otthonosabban mozognak a templom környezetében, az osztálytársakra is hatással vannak. Nyaranta táborba visszük õket - vallásos jellegû programmal.
 
 
 

    4. E g y é b   oktatások: Keresztelés és házasságkötés,  áttérés elõtt az elõirt oktatásokat megtartjuk. A jegyesoktatásban segít a házasok csoportja.
      Az Egyházmegye-i zsinattal kapcsolatos tevékenység: Két éve amióta elkezdõdött az egyházmegyei zsinatra való felkészülés kedd esténként prédikációkban a szentmise keretében 10 munkadokumentumot ismertettük. Az a cél, hogy amennyire lehetséges jobban foldva, részletezve tálaljuk a híveknek a dokumentumok által felvetett témákat, hogy jobban megismerjük, elmélyítsünk egy egy fontos vallási kérdést és elkezdõdjön a gondolkodásunk, hogy majd hozzászólhassunk. A szentmise után a szent Antal Ház nagytermében volt lehetõség arra, hogy megvitassuk az elhangzottakat, vagy meglátásunkat, hozzászólásunkat a zsinati postaládába is bedobhatnánk.
Kedd estéken kívül lelkiségi csoportokban is sorrakerült néhány  dokumentum megbeszélése.
Foglalkoztunk vele a Családos  Mozgalom keretében (E.N.D). Ferences Világi Rend.
   A keddi találkozón, a megbeszélésen átlagban 17 személy gyûlt össze, ami nem túl nagy szám egy ekkora plébánián. Különféle korosztályúak, és különféle foglalkozásúak voltak ezek a résztvevõk. Részt vettek a plébánián dolgozó Mallersdorfi Ferences nõvérek is, és a ferences testvérek.
 Az  általános benyomás, hogy nagyon sok munkát igényel a figyelem felkeltése. Ezért is választottuk azt a módszert, hogy kisebb csoportokban hosszabb idõn át foglalkozzunk a témákkal. A zsinati dokumentumokat elenyészõ számban olvassák, kialakult a résztvevõk egy köre, ami sajnos nem nagyon változik.  Még az egész konkrét kérdésekre is nehezen tudunk válaszolni.
A megbeszélésekben sokat segítettek a munkatársak, õk animálták a munkát.
A résztvevõk legtöbbször figyelõ álláspontot vettek fel. Nagyrészt kialakult azoknak a köre akik kisebb nagyobb rendszerességgel eljárnak ezekre a beszélgetésekre. Mostmár aktívabbak vagyunk mint kezdetben, esetenként sikerül megfogalmazni saját véleményünket, elmondani meglátásainkat. Egy-egy  témánál diafilm vetítést is tartottunk, hogy jobban kibontsuk a mondanivalót. Egy -két konkrét eredmény is van, ami a javaslatok meglátások alapján született. Mindenképp segített abba, hogy életszerûbb legyen a hívek és a plébániai közösség kapcsolata.

    5. Évente megfeszített munkát jelent a Húsvétra, Karácsonyra való készülés.
hetekkel az ünnep elõtt el kell indulni a betegek ellátására, mert különben nem lesz idõ rá. Aki idõközben felkerült a listára mostmár türelemmel vár amíg sorra kerül. Korábban sürgettek, nyugtalankodtak, hogy mikor megyek hozzájuk, mostmár felkészülve várnak. Nagyhét elõtt a hittanosokat is meggyóntatjuk, hogy ne tolakodjanak a gyóntatószék elõtt. Ugyanakkor nevelés is, hogy nem pontosan az ünnep napján kell gyónni. Az ünnep elõtti  Kedden bûnbánati napot  szervezünk a környékbeliek segítségével. Az idén Fidél atya segített Húsvétkor, minden  mise és szertartás alatt gyonatás volt, amit igénybe is vetek a hívek.
Karácsonyra az éjféli misén elõadást  szoktunk tartani. Az utóbbi években a szent Antal Ház gyerekei szerepeltek. Igy az elõkészítésben a nõvérek is segíteni tudtak, a gyerekek is naponta itt voltak és így eredményesebb volt a felkészülés.
 
 

    6. Hûség Napja  -

    Az idõsebbek közül még többen emlékeznek arra, amikor a szent Antal templom épült. Szívesen emlegetik, és joggal büszkélkednek, hisz a templom építése a harmincas évek ferencesei, és  az egyházközség hívei részérõl életmentõ kezdeményezésnek bizonyult.
Ennek kapcsán született meg az ötlet, hogy ezt az emlékezést életben kell tartani, sõt tovább kell vinni. 1997-ben szükségessé lett a templom külsõ javítása. Ez jó alkalom volt arra, hogy felszítsuk az Istenhez, templomhoz, egymáshoz való hûségünket. Azóta minden évben megszerveztük azt a napot, amelynek központi eseménye a plébániai nagymise.
Ebben az évben is igyekeztünk minél több embert és közösséget bevonni a szervezési munkákba és a nap lefolyásába.
Délelõtt 9 órától szentségimádás volt a templomban. 10-tõl ünnepélyes énekes-zsolozsmát végeztünk, amelyben a Ferences Világi Rendi közösség segített, de a hívek közül is többen bekapcsolódtak. 10,30-kor kezdõdött a gyerekek szentségimádása, az itt dolgozó Ferences nõvérek vezetésével. A 11-es szentmisén aktívan bekapcsolódtak a cserkészek, segítettek a ministrálásban, olvasásban. Az egyetemes könyörgést családosok, cserkészek, Világi Rendiek írták, és õk olvasták fel. Egy házaspár hála imát mondott az áldozás után. A szentmise végén a FVR számolt be arról, hogy mit jelent számukra az egyházhoz és a közösséghez való tartozás. A szentmisét szentségimádással fejeztük be. Délutánra a gyerekek számára rendeztünk programot - „nyitott Szent Antal Ház-i délután"-nak neveztük. A Házban naponta 53 gyerekkel foglalkozunk nõvérek, és világiak. Erre a vasárnapra azokat a gyerekeket hívtuk, szüleikkel együtt akik nem járnak ide, hogy közelrõl is lássák ezt a helyet, ne csak társaiktól haljanak róla. Jó lehetõség volt az egymással való találkozásra, gondolataink kicserélésére.
Hasznos napnak bizonyult, amit különféle formában, és szervezésben nagyon hasznos megismételni. Akár minden plébániai nagymise lehetne ilyen mozgalmas, és akkor biztosan élõ lenne a közösség.
Ebben az évben összekötöttük a misszió befejezésével, hogy még sajátosabb és ünnepélyesebb legyen

    7. Misszió

    Február 23-27 között tartottuk a jubileumi évre meghirdetett missziót. Lörinczi Károly vicei plébános vezette. Jó néhány héttel elõre meghirdettük. Plakátokon is kifüggesztettük a pontos programját. Igyekeztünk motiválni a különféle csoportokat mint a gondnokság, házasok, cserkészek, Szent Antal Ház. Elõtte a gondnoksági tagokkal felkerestünk néhány olyan családot akikkel kûlömben nem nagyon találkoznánk mert pl. házszenteléskor sem voltak otthon és meghívtuk a misszióra. A misszió a következõ programmal folyt:

Minden mise elõtt és alatt gyónási lehetõséget biztosítunk
    23- Szerda este 6 óra bevezetõ mise, utána találkozó volt a gondnoksági tagokkal. Mindenki elmondotta, hogy személyesen mit jelentett a meghívása a gondnokságba. Jó hangulatú kötetlen beszélgetés alakult ki, arról a témáról, hogy a lelkileg felnõtt keresztény miként kapcsolódik be az egyházközség, - az egyház életébe.

    24  - Csütörtök  Napközben három csoportban találkozó a Szent Antal Ház gyerekeivel. A gyerekek nagyon készségesen együttmûködtek. Õszintén elmondották, hogy miért szeretik itt - legtöbben azt mondták azért mert itt vannak a barátai.
Este  5 ,30 Szentségimádás  6 Mise - elmélkedés Mise után zsolozsma - Találkozó a hívekkel -templomban. Nem sokan maradtak. Az emberek jobban szeretik a személyes meghívást. Elhangzott egy-két kérdés is.

    25 Péntek         Reggel  8 Mise - elmélkedés. Délelõtt - betegek látogatása - legtöbb helyen vártak, tudták, hogy megyünk, ezeken a helyeken nagyon örültek a látogatásnak. Számukra külön élmény volt, hogy a missziós pap gyóntatta meg. Délután találkozó VIII - XII osztályosokkal - Újdonság volt a gyerekek számára a Bibliodráma. Meglepett, hogy milyen komolyan beleélték magukat. Idõközben a templom - a Ferences Világi Rend keresztutat vezetett 6  Mise - idõsek, betegek - Szentkenet kiszolgáltatása. Örömûnkre sokan felvették, tanúságtevõ volt az idõsek részvétele ezen a misén. Mise után  találkozó FVR, idõsek. Itt is arról szólt a beszélgetés, hogy miért szeretnek ebbe a közösségbe járni.

     26 Szombat    Reggel  9  Gyerekmise Mise után találkozó Cserkészekkel - beszélgetés és  játék cserkészmódra. Délután 4 Találkozó Ministránsokkal Este 6 mise utána találkozó Családos Csoporttal - Jó volt látni a közösség összetartását és õszinte megnyilatkozásaikat a házassággal és a csoporttal kapcsolatban.

    27 Vasárnap Délelõtt 11 Misszió Befejezése - Hûség Napja. Szokásosan plébániai nagymise volt, a különféle csoportok aktivizálásával. Egy beteg megkért, hogy vegyük fel videóra a szentmisét, hogy õ is láthassa. Nagyon ötletes kérésnek találtam - remélhetõleg így még többekhez eljuthat a misszió, valamint a Hûség Nap-i szentmise üzenete.
Délután  3  Családosok farsangi találkozója, vidám hangulatban, és természetesen gyerek zsivajjal.
A missziót vezetõ paptól és a hívektõl kapott visszajelzések alapján lelkileg nagyon hasznos misszió volt, sõt a hívek még gyakrabban is igényelnék

    8.Lelkinapok - nagyböjtben szoktunk triduumot tartani - a misszió sokkal nagyobb érdeklõdést keltett.

         9.Búcsú - szent Antal. Mindig megmozdulnak a hívek, sõt a környékrõl is eljönnek. Többen hazajönnek a hívek közül is aki máshová költöztek.

10.LELKISÉGI MOZGALMAK.

    a/ C s e r k é s z  c s a p a t:  világi irányítója van László Attila, aki egyben a plébánia adminisztrátora is, és neki besegít Daradics János három gyerekes családapa. 40 gyereket foglalkoztat Hetente találkoznak õrsönként, minden hónapban kirándulás, nyáron nagytábor van. Idén volt 17 gyerek kis -  cserkész ígérete . Szoros kapcsolatban vannak francia cserkészekkel.

    b/ Taize - i csoport -nagyrészt fiatalok csoportja. Lassan csak az éves találkozók alkalmával mozdulnak meg. Évente részt vesznek a téli találkozón, nyáron többen is voltak Taizeben.

    c/ Házasok csoportja. Kezdetben ez a csoport a jegyesoktatásokban segített. és ebbõl a magból nõtt ki a mostani tevékenység.
Az aktivitást egy 3 - 4 párból álló csoport koordinálja, amelynek fõ irányítója egy házaspár velem együtt. Ez a csoport minden hétfõn találkozik, tanácskozásra, beszélgetésre. Évente 4 - 5 nagy találkozót tartunk amelyen átlagban l5 pár vesz részt ennek száma változó. Minden õsszel lelkigyakorlatot szervezünk.
Az állandó tagok két csoportba tömörülnek, csoportonként 5-6 pár, amelyet egy - egy házaspár vezet. Ezek minden hónapban találkozót szerveznek. A plébánia életében, a közösségépítésben fontos szerepük van.

    d/ Ferences világi rend. Az elmúlt idõszak eredménye a FVR. megszervezése. Amelyben 15 örök fogadalmas van, 1 jelentkezõ.
Kiépült a megfelelõ struktúrája. Hetente találkoznak. Elsõ kedden a kelkiirányító elõadása. Második Szentírás olvasás. Harmadik ima. Negyedik, szabadfoglalkozás. 1999 Decemberében hivatalosan is jelentkeztünk, és a provinciális engedélyével bejegyzést nyert. Évente egyszer lelkinapot tartunk.

    e/Ministráns csoport - két éve mûködik. Kezdetben Szabolcs testvérrel indítottuk, most én foglakozom velük. 15-20 ministráns van. Ebbõl 10 jár rendszerességgel a szombati ministráns foglalkozásra. A foglakozásnak két része van. Elsõ részben a liturgiával kapcsolatos dolgokról beszélünk, gyakorolunk. Második részben játék - a közösség formálás szándékával.

    11. H á z s z e n t e l é s  - évenként fontos tevékenység a hivekkel való kapcsolattartás miatt. Az évenkénti statisztikai adatok felszínre hozzák az egyházközséggel kapcsolatos realitásokat. Pl. milyen százalékban lehet számítani a hívekre.  Mindenképp jó szervezést igényel, mert ez csökkenti a kampánymunka jellegét - nyilván a híveket is nevelni kell. Minden évben jól jött a Somlyó-i testvérek segítsége. Aki igényli minden évben felkeressük házszenteléskor, viszont ha háromszor visszautasitank, vagy nincsenek otthon és nem szólnak levesszük a listáról.

    12. Szegények megsegítése.
50 személyt tartunk nyilván a plébánia környezetébõl akik Karácsony és Húsvétkor csomagot kapnak. 5-6 személy hetente részesül a szent Antal kenyérbõl amit a hívek hoznak a kedd esti szentmisére. Alkalmanként pénzbeli segély, pl. bepótolunk a közköltségbe. A szent Antal házban tanuló gyerekek szülei ha segítenek pl. takarításban csomagot kapnak. Van olyan gyerek aki egyáltalán nem tud fizetni, más nagyon keveset. A nyári táboruk ingyenes szokott lenni. Ünnepekre, gyerek napra, születésnapjukra ajándékot kapnak. Szûkség esetén ruhát osztunk, különösen táborba indulás elõtt, hogyha hiányos a felszerelésûk. Mikulásra minden hittanos csomagot szokott kapni.

    MEGVALÓSÍTÁSOK.

    Megalakult az egyházközség gondnoksága. A korábbi egyháztanács már nem mûködött. Feladat lesz az egyháztanács megszervezése mert a gondnokság csak egy éves jóváhagyást kapott az érsekségrõl. Tevékenyek, és sokkmindenben kiveszik a részûket.

     1. Bekerítettük a telepi temetõt és most gondozottabb mint korábban.
     2.Hittantermet alakítottunk ki önálló épületben a Bartók Béla 12 szám alatt.
     3. Kívülrõl levakoltuk a templomot.
     4. A templomba is bevezettük a gázt - meg kell oldani a fûtését.
     5. Kialakult a Szent Antal Ház mûködési elve, tevékenysége, életvitele
 
 Filiák:

    Minden hónap harmadik vasárnapján megyünk szentmisét végezni, házszentelûnk és kimegyünk halottak napján

    I. Nagyág:  18- személy. Két tiszta katolikus házasság. Egy idõsebb, egy fiatal. A többi vegyes házasság. Magyarul van a szentmise, de románul is kell prédikálni. A hívek egy része nem tud magyarul, vagy jönnek nem katolikus családtagok is.       Rendszeresen eljönnek a  szentmisére, csak húsvétkor hajlandók gyónni, áldozni. Inkább katekézis jellegû prédikációra van szûkség. Plébánia üres, eléggé rossz állapotban. Temetõk is lehetnének gondozottabbak.
Folyamatban van a templom javítása a megmentés érdekében, nagyon tönkre ment.

    II. Hondol - Csertézs - 12 személy. Templom rossz állapotban. A közösség nagyon megfogyatkozott.
 

Déva 2000-05-08                                                                  Bõjte Mihály ofm
 

          


 Rendezvény