Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Reply to Kyo-o

- Kyo-o dono Gohenji -

Just when I was longing to hear once again from you, the messenger, whom you troubled to send, arrived. In my present circumstances, your gift of money is far more valuable than any treasure to be found on land or sea.

Since I heard from you about Kyo'o Gozen, I have been praying to the gods of the sun and moon for her every moment of the day. Always cherish the Gohonzon which I sent some time ago for her protection. This Gohonzon was never known, let alone inscribed by anyone in the Former or Middle Day of the Law. The lion, king of beasts, is said to advance three steps, then gather himself to spring, unleashing the same power whether he traps a tiny ant or attacks a fierce animal. In inscribing this Gohonzon for her protection, Nichiren is equal to the lion king. This is what the sutra means by "the power of an attacking lion."1 Believe in this mandala with all your heart. Nam-myoho-renge-kyo is like the roar of a lion. What sickness can therefore be an obstacle?

It is written that those who embrace the daimoku of the Lotus Sutra will be protected by Kishimojin and her ten daughters. They will enjoy the happiness of Aizen and the good fortune of Bishamon.2 Wherever your daughter may frolic or play, no harm will come to her; she will be free from fear like the lion king. Among Kishimojin's ten daughters, the protection of Kodainyo3 is the most profound. But your faith alone will determine all these things. A sword will be useless in the hands of a coward. The mighty sword of the Lotus Sutra must be wielded by one courageous in faith. Then he will be as strong as a demon armed with an iron staff. I, Nichiren, have inscribed my life in sumi,4 so believe in the Gohonzon with your whole heart. The Buddha's will is the Lotus Sutra, but the soul of Nichiren is nothing other than Nam-myoho-renge-kyo. Miao-lo states in his interpretations, "The revelation of the Buddha's original enlightenment is the heart of the sutra."5

Kyo'o Gozen's misfortunes will change into fortune. Muster your faith and pray to this Gohonzon. Then what is there that cannot be achieved? You should believe the Lotus Sutra when it says, "This sutra fulfills one's desires. It is the pond's cool, clear water that quenches thirst,"6 and "They will have peace and security in this life and good circumstances in the next."7 When I am pardoned from exile to this province, I will hasten to Kamakura where we will meet. If one considers the power of the Lotus Sutra, he will find perpetual youth and eternal life before his eyes. My only worry is that she may die young; therefore, I am praying with all my might for the gods to protect her. Raise her to be like Lady Jotoku8 or the Dragon King's daughter. Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo.

Respectfully, 
Nichiren 
Gosho background information

Translated in Serbian by Mića Mijatović 03/12/2001 in Belgrade
Source: Major Writings of Nichiren Daishonin, Vol. 1, p. 119. 

 

Odgovor Kjo-o

- Kjo-o dono Gohenđi -

Baš kada žudeh da te čujem opet, glasnik, kome si dodijavala da ga otpremiš, je stigao. U mojim sadašnjim prilikama, tvoj poklon u novcu je daleko vredniji nego bilo koje blago koje bi se moglo naći na kopnu ili moru.

Otkako sam od tebe čuo o Kjo-o Gozen, molio sam se bogovima sunca i meseca za nju svakog trena tokom dana. Uvek bdi nad Gohonzonom koji sam poslao pre nekog vremena za njenu zaštitu. Ovaj Gohonzon nikada ranije nije bio znan, niko ga nikad nije ispisao tokom Prethodnog ili Srednjeg Dana Zakona. Kaže se da lav, kralj zveri, krene napred tri koraka, zatim se prikupi za skok, oslobađajući istu energiju bez obzira da li hvata sićušnog mrava ili napada neku žestoku životinju. U ispisivanju ovog Gohonzona za njenu zaštitu Ničiren je ravan ovom lavu. To je ono što se u sutri misli pod "snagom lava koji napada". Veruj u ovu mandalu svim srcem. Nam-mjoho-renge-kjo je kao rika lava. Kakva onda bolest može biti prepreka?

Zabeleženo je da će onoga ko prihvata dajmoku Lotos sutre zaštititi Kišimođin i njenih deset kćeri. Da će uživati sreću božanstva Ajzen i povoljne okolnosti Bišamona. Gdegod se tvoja kćer igrala ili zabavljala, ništa joj neće naškoditi, biće slobodna od straha kao lav, kralj zveri. Od kišimođinih deset kćeri, zaštita koja dolazi od Kodainjo je najpotpunija. Ali sama tvoja vera će odrediti sve te stvari. Mač će biti beskoristan u rukama kukavice. Moćni mač Lotos sutre mora držati onaj ko je hrabar u veri. Tada će biti jak kao demon naoružan gvozdenom motkom. Ja, Ničiren, imam svoj život ispisan sumijem, stoga veruj u Gohonzon svim svojim srcem. Budina volja je Lotos sutra, ali duša Ničirena je ništa drugo do Nam-mjoho-renge-kjo. Miao-lo tvrdi u svojim tumačenjima: "Otkrovenje Budinog izvornog prosvetljenja je srce sutre."

Zla sreća Kjo'o Gozen će se promeniti u dobru. Sakupljaj svoju veru i moli se ovom Gohonzonu. Postoji li onda nešto što ne može biti postignuto? Treba da veruješ Lotos sutri kad kaže: "Ova sutra ispunjava želje. Ona je svežina ribnjaka, čista voda koja suzbija žeđ" i "Imaće mir i sigurnost u ovom životu i dobre okolnosti u sledećem". Kada mi bude oprošteno izgnanstvo u ovu provinciju, požuriću u Kamakuru gde ćemo se sresti. Ako neko razmatra snagu Lotos sutre, naći će neprekidnu mladost i večni život pred očima. Moja je jedina briga da ona može umreti mlada; stoga, molim se bogovima svom svojom moći da je zaštite. Odgaji je tako da bude kao gospođa Đotoku ili kćer Zmajskog Kralja. Nam-mjoho-renge-kjo, Nam-mjoho-renge-kjo, Nam-mjoho-renge-kjo.

           S poštovanjem, 
           Ničiren
 
Podaci o poreklu gošoa


Preveo Mića Mijatović 12. 03. 2001. u Beogradu
Izvor: Major Writings of Nichiren Daishonin; Tom. 1, str. 119.
 
Footnotes:
  1. Lotus Sutra, chap. 15 / Lotos sutra, pogl. 15
  2. Bishamon: One of the Four Heavenly Kings / Bišamon: jedan od Četiri Nebeska Kralja
  3. Kodainyo: One of the Jurasetsu, Kishimojin's ten daughters / Kodainjo: jedna od Đurasetsu, deset Kišimođinih kćeri
  4. Sumi: Black Chinese ink / Sumi: crno kinesko mastilo
  5. Hokke Mongu Ki, vol. 10 / Hokke Mongu Ki, tom. 10
  6. Lotus Sutra, chap. 23 / Lotos sutra, pogl. 23
  7. Lotus Sutra, chap. 5 / Lotos sutra, pogl. 5
  8. Jotoku: A faithful believer mentioned in the twenty-seventh chapter of the Lotus Sutra. She is the mother of Jozo and Jogen. / Đotoku: verna sledbenica pomenuta u dvadeset sedmom poglavlju Lotos sutre, majka Đozoa i Đogena.
NičirenYU: [Onđi Kuden|Polazna strana|Predavanja|LotosSutra|Gošo|
|Razno|Panel-bandera|Iskustva|Saradnja|Screen Savers|Veze-Links]
NichirenYU: [Ongi Kuden|Home page|Lectures|LotusSutra|Gosho|
|Misc|Panel-pole|Experiences|Screen Savers|Links]
Ovo je privatni, neoficijelni sajt posvećen budizmu Ničirena Dajšonina. O njemu brine Mića Mijatović.
This is a private, unofficial site dedicated to Buddhism of Nichiren Daishonin. Owned & maintained by Mića Mijatović.