Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
New Year's Gosho

I have received a hundred mushimochi cakes and a basket of fruit. New Year's Day marks the first day, the first month, the beginning of the year and the start of spring. A person who celebrates this day will gain virtue and be loved by all, just as the moon becomes full gradually, moving from west to east, and the sun shines more brightly traveling from east to west. 

First of all, as to the question of where exactly hell and the Buddha exist, one sutra states that hell exists underground and another sutra says that the Buddha is in the west. However, closer examination reveals that both exist in our five-foot body. The reason I think so is that hell is in the heart of a man who inwardly despises his father and disregards his mother, just like the lotus seed, which contains both flower and fruit at the same time. In the same way, the Buddha dwells inside our hearts. For example, flint can produce fire and gems possess value in themselves. We common mortals can see neither our own eyebrows, which are so close, nor heaven in the distance. Likewise, we do not see that the Buddha exists in our own hearts. You may question how is it that the Buddha can reside within us when our bodies, originating from our parents' sperm and blood, are the source of the three poisons and the seat of the carnal desires. But repeated consideration shows the validity of my claim. The pure lotus flower blooms out of the muddy pond, the fragrant sandalwood grows from the soil, the graceful cherry blossoms come forth from trees, the beautiful Yang Kuei-fei was born of a maidservant, and the moon rises from behind the mountains to shed light on them. Misfortune comes from one's mouth and ruins him, but fortune comes from one's mind and makes him worthy of respect. 

The sincerity of making offerings to the Lotus Sutra at the beginning of the New Year is like flowers blooming from trees, a lotus unfolding in a pond, sandalwood blossoming on the Snow mountains, or the moon beginning to rise. Japan, in becoming an enemy of the Lotus Sutra has now invited misfortune from a thousand miles afar, whereas those who believe in the Lotus Sutra will gather fortune from ten thousand miles afar. The shadow is cast by the body, and just as the shadow follows the body, misfortune will befall the country whose people are hostile to the Lotus Sutra. The believers in the Lotus Sutra, on the other hand are like the sandalwood endowed with fragrance. I will write you again. 

Nichiren 
The fifth day of the first month. 
 
 
Gosho background information

Translated into Serbian by Mića Mijatović 12. 18. 2000. in Belgrade Source: Major Writings of Nichiren Daishonin, Vol. 1, page 271.

 

Novogodišnji gošo

Primio sam stotinu mušimoči kolača i korpu voća. Dan Nove Godine obeležava prvi dan, prvi mesec, početak godine i prevagu proleća. Onaj ko slavi ovaj dan steći će silinu i biće od svih voljen, baš kao što mesec postaje postepeno pun, krećući se od zapada prema istoku, a sunce sija svetlije putujući sa istoka na zapad.

Pre svega, u vezi sa pitanjem gde tačno postoje pakao i Buda, jedna sutra tvrdi da pakao postoji pod zemljom, a druga jedna kaže da je Buda na zapadu. Međutim, pobliže ispitivanje otkriva da oboje postoje u našem telu, pet stopa visokom. Razlog iz kog ovako mislim je taj da je pakao u srcu čoveka koji u duši prezire svog oca i ne obazire se na svoju majku, baš kao seme lotosa, koje sadrži i cvet i plod istovremeno. Na isti način, Buda boravi u našem srcu. Na primer, kremen može prozvesti vatru, a dragulji imaju vrednost u sebi samima. Mi obični smrtnici ne možemo videti ni vlastite obrve, koje su tako blizu, niti udaljina nebesa. Slično tome, ne vidimo da Buda postoji u našem vlastitom srcu. Možeš se pitati kako to da Buda može prebivati u nama kada su naša tela, poreklom od sperme i krvi naših roditelja, izvor triju otrova i sedište putenih želja. Ali ponovljeno razmatranje pokazuje valjanost moje tvrdnje. Čist lotosov cvet raste iz kaljuge, mirisno sandalovo drvo izrasta iz blata, graciozni trešnjevi cvetovi napreduju iz drveća, lepu Jang Kuei-fei je rodila jedna sluškinja, a mesec izlazi iza planina da lije svetlo po njima. Zla sreća dolazi iz nečijih usta i uništava ga, ali dobra sreća dolazi iz njegovog uma i čini ga vrednim poštovanja.

Iskrenost prinošenja ponuda Lotos sutri na početku Nove Godine je poput cvetova koji cvetaju iz drveća, lotosa koji se otvara u ribnjaku, rascvetavanja sandalovog drveta na Snešnim planinama, ili poput meseca koji počinje da se uzdiže. Japan, postajući neprijatelj Lotos sutre je sada prizvao zlu sreću sa hlijadu milja daljine. Telo je to koje baca senku, i baš kao što senka sledi telo, tako će i zla sreća zadesiti zemlju čiji se narod neprijateljski odnosi prema Lotos sutri. Oni koji veruju u Lotos sutru, s druge strane, nalik su sandalovom drvetu obdarenom prijatnim mirisom. Pisaću ti opet. 

           Ničiren 

Peti dan prvog meseca
 
 
Podaci o poreklu gošoa


Preveo Mića Mijatović 18. 12. 2000. u Beogradu
Izvor: Major Writings of Nichiren Daishonin; Vol. 1, page 271.
 

NičirenYU: [Onđi Kuden|Polazna strana|Predavanja|LotosSutra|Gošo|
|Razno|Panel-bandera|Iskustva|Saradnja|Screen Savers|Veze-Links]
NichirenYU: [Ongi Kuden|Home page|Lectures|LotusSutra|Gosho|
|Misc|Panel-pole|Experiences|Screen Savers|Links]
Ovo je privatni, neoficijelni sajt posvećen budizmu Ničirena Dajšonina. O njemu brine Mića Mijatović.
This is a private, unofficial site dedicated to Buddhism of Nichiren Daishonin. Owned & maintained by Mića Mijatović.