Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 
โรงมหรสพทางวิญญาณ เป็นที่ให้ความรู้ และเพลิดเพลิน เพื่อดวงตาเห็นธรรม ดังสัญญลักษณ์แจกดวงตา

 

 

เรื่องที่สำคัญที่สุด สำหรับ พุทธบริษัท เกี่ยวกับ การศึกษา เรื่อง ปฏิจจสมุปบาท 

ภาพ ปฏิจจสมุปบาท หรือ ภวจักร หรือ กาฬจักร (สังสารจักร) (Wheel of Becoming) ภาพนี้เขียนล่าสุด โดย พระอาจารย์ สุชาติ ปัญญาทีโป ดูคำอธิบายภาพ

 

ปริศนาธรรม จากธิเบต ที่จอห์น โบลเฟลด์ นำมาให้ ท่านอาจารย์ พุทธทาส

อีกรูปแบบหนึ่ง ของธิเบต ที่เขียนขึ้นตามคติ พุทธศาสนา มหายาน

ตัวอย่างปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวัน
๑. เด็กกับตุ๊กตา  ๒. นักเรียนสอบตก  ๓. หนุ่มสาว  ๔. การกินอาหาร
๕. การยึดถือ

ภายในโรงมหรสพทางวิญญาณ เต็มไปด้วยภาพเขียน บนผนัง เสา ใต้บันใด ฯลฯ ทั้งที่คิดขึ้นใหม่ และนำมาจากของเก่า ไม่ว่าจะมาจาก เซน ธิเบต ตะวันตก จีน ไทย ฯลฯ 

ภาพปริศนาธรรม ของ พระภิกษุ อีมานูเอล เชอร์แมน

ภาพปริศนาธรรม "ผู้ดับไม่เหลือ"

ภาพปริศนาธรรม "ทะเลไฟ"

ภาพปริศนาธรรม "อยู่ให้เหมือนลิ้นงูในปากงู"
ผู้ดับไม่เหลือ ทะเลไฟ

อยู่ให้เหมือนลิ้นงู
ในปากงู

ภาพปริศนาธรรม "ตัวกู กับ ตัวกู" ภาพปริศนาธรรม "พ้นแล้วโว้ย" ภาพปริศนาธรรม "ปฏิบัติเพื่อความสะอาด"
ตัวกู กับ ตัวกู พ้นแล้วโว้ย ปฏิบัติเพื่อ ความสะอาด
BACK