Dean Johnson, Maka-Cristong Unibersalismo (Tagalog)


Maka-Cristong Unibersalismo

Tayong Lahat ay – Iisa

Ang Pagkakakita Kay Cristo

The All In Christ NetworkPagsisimula ng Pagtitipon.
Maka Kristo, Walang Kredo, Inklusibo, Independente, Walang Programa.


Dean Johnson Ministries

Tentmaker in Tagalog
The Promotional material and Angelfire advertizing below may not reflect the views of this site.

Philippines