Ang Pagkakakita Kay Cristo    Seeing The Christ (Tagalog Translation)


Mahal kong mga Kaibigan,

Nang pasimula ay naroon na ang Salita (Juan 1:1). Ang Cristo, ang
Iisang Katawan. At ito rin ang maging sa Wakas.

Huwag tayo tumingin sa mga bagay na ating nakikita,
(sa mga kaguluhang nakikita natin ngayon – NLT), pero
sa mga bagay lang na hindi natin nakikita: sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita; ngunit walang hanggan ang mga
bagay na hindi nakikita. 2 Corinto 4:18

Si Cristo ang simula, ang gitna, at ang katapusan. Si
Cristo ang sa NAKARAAN, sa KASALUKUYAN , at ang DARATING. Pahayag 1:8

Siya ang PASIMULA...upang Siya lamang ang maging pangunahin sa lahat – nangunguna at maging superyor sa lahat.” Colosas 1:18

Siya ang GITNA. Dahil si Cristo ang lahat at Siya'y nasa
lahat. Colosas 3:11

Siya ang WAKAS. 1 Corinto 15:24

SIYA  ang Alpha at ang Omega. Pahayag 1:11. Siya
ang buong alpabeto. Si Cristo lamang ang naroon. Ang
lahat at nasa lahat.

Nakikita mo ba siya?

Huwag nating tingnan ang mga kaguluhang nakikita natin
ngayon; bagkus, tumingin tayo sa unahan sa mga hindi
pa natin nakikita. Dahil ang mga kaguluhan na ating
nakikita ay matatapos din, pero ang mga bagay na hindi
natin nakikita ay walang hanggan. 2 Corinto 4:18

Maaring nakita man natin si Hesus. Hebreo 2:9, kaya
ngayon “ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao”. 2 Corinto 5:16

Pero nakita natin si “Cristo, (Siya ang Panginoon ng
lahat)” Gawa 10:36. At Siya ang “kataas-taasan.”
Roma 9:5. At Siya ang lahat. Colosas 3:11

At alam natin na kung Siya ay ating makikita, tayo ay
mababago ng katulad Niya.

“Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, at hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin: ngunit
alam nating sa pagparitong muli ni Cristo,(maipakita), tayo'y matutulad sa Kanya; sapagkat makikita natin kung sino talaga Siya.” 1 Juan 3:2. “Si Cristo ang lahat.” Colosas 3:11.
“At ikaw ay ganap na sa Kanya.” Colosas 2:10

Ikaw ay ganap na kay Cristo. Si Cristo ay ganap na sa iyo. Ito ang Cristo na nasa iyo ang pag – asa ng kaluwalhatian,
Tumitingin sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga bagay na walang hanggan, na kung saan si Cristo ang lahat at nasa lahat,
Naliliwanagan ang ating pagkakaintindi na gunitain Siya sa lahat ng bagay, Efeso 1:18
Upang si Cristo ay maipakita sa atin at sa lahat ng bagay,

Sa pagkislap ng mata, nababago ang ating paningin sa
riyalidad.

Nakakaintinding ang bawat mata ay makakakita sa Kanya.
 
Ang iyong kaibigan, Dean Johnson

PS Tingnan ang mundo sa Paningin ng Walang hanggan

Dean Johnson Ministries

Tentmaker in Tagalog
The Promotional material and Angelfire advertizing below may not reflect the views of this site.

Philippines