The  All  In  Christ  Network    Quaker  Styled  Meetings (Tagalog Version)

Ang pagsisikap na ito ay inihandog sa World Wide Web sa pag – asa na ito ay magiging biyaya sa lahat ng tao kahit saan. Kami ay sumusulat sa inklusibong maka – Kristong pananaw sa hangaring makipag – ugnayan sa mga katulad din namin para makisalamuha.

Simple lang ang aming mensahe, “Ang Diyos ay kasama natin.” Ipinakikilala namin ang inklusibong pananampalataya na nananatiling nakasentro kay Kristo. Mayroon ng Diyos sa kalooban ng lahat ng tao. Lahat ay naisama na. Lahat ay mayroon ng koneksiyon sa Diyos, kahit hindi lahat ay nakadarama ng koneksyon. Hangad naming maramdaman ninyo ang inyong koneksyon at pagkasama.

Tayong lahat ay naisama na sa katawan ni Kristo. Wala na tayong desisyon o konbersyon na kailangang gawin para tayo ay maisama. Ang lahat ng ito ay tinapos na ng Diyos. Winasak na Niya ang anomang hadlang na maaaring nagpahiwalay sa atin. Mayroon na tayong relasyon sa Diyos at sa bawat isa.

Ipinakikilala namin ang inklusibong ebanghelyo sa pamamagitan kay Kristo. Ipinadala ng Diyos ang Kanyang Anak para sa lahat. Siya ang Tagapagligtas sa lahat ng tao, hindi lang doon sa maniniwala.

Samakatuwid, sa mga taong may ibang pananampalataya, kayo ay taos puso naming binabati. Hangad naming maramdaman ninyo ang aming pagtanggap sino man kayo. Para doon sa mga nasa Kristiyanong tradisyon, iniimbitahan namin kayo na pag – isipan at ipagdiwang ang mistikal na pagkakaisa ng “Si Kristo ay nasa lahat at ang lahat ay nasa kay Kristo.”

Sino ba kami? Kami ay mga Quakin Friends. Kami ay Samahan ng Maka – Kristong Unibersalista sa Quaker na tradisyon. Kami ay naniniwala sa simpleng relihiyon, iniiwasan ang mga gayak na panlabas na seremonyas.

Bilang Quaker, hindi kami sumasangguni sa anomang denominasyon. Hindi maintindihan ang aming pakay kung ganoon. Sa pagiging “Quaker” nais naming mamuhay ayon sa pagkaunawa ng Diyos na naroon sa kalooban ng bawat tao.

Kami ay nagkikita kung saan ang 2 o 3 ay nagtitipon, si Kristo ay nasa kalagitnaan. Ang buhay na Presensiya ni Kristo sa ating gitna ang buong tuon ng pansin ng aming doktrina, pagsamba, at ministeryo.

  1. Ang aming Doktrina: Kami ay naniniwala sa walang patid na katunayan ng buhay na Kristo, bukas sa lahat ng mga kaluluwang naghahanap.
  2. Ang aming Pagsamba: Ang pagsamba sa Diyos ay sa Espiritu at sa Katotohanan at ito ay pinanghahawakan ayon sa basehan ng pamumuno ng Banal na Espiritu.
  3. Ang aming Ministeryo: Lahat ng dumalo ay malayang magsalita sa mga pagtitipon, ayon sa gabay ng Presensiya ng Panginoon.

 

Sino  ba  Kami? (Who  Are  We?)

Kami ay Maka-Kristo, Independente, Walang programa, Walang kredo, Inklusibong Samahan, na nagpapahayag na si Hesus ang Tagapagligtas ng sanlibutan.

Tinatawag namin ang aming mga sarili na “The Quaker All In Christ Network.”

Ang acronym ay Q.A.I.C.N., binibigkas na Quakin’,  kaya para simple, tinatawag namin ang aming mga sarili na Quakin Friends.

Dahil kadalasan ng mga Quakers ay pinanghahawakan  ang “Si Kristo ay nasa lahat,” ang “Quaker” All in Christ Network  ay parehong naniniwala na “Si Kristo ay nasa lahat,” at  “Ang lahat ay nasa kay Kristo.”

Ang iba ay tinatawag kaming Samahan ng Kristiyanong Unibersalista.

Kapag tinanong, “Sino si Hesus?”, ang aming simpleng sagot ay, “Si Kristo, ang Anak ng Buhay na Diyos, at ang Tagapagligtas ng sanlibutan.”

Kami ay naghahanap ng ugnayan at samahan ng mga ibang kaibigang kapareho naming mag – isip.

Kung kayo ay katulad naming naniniwala na ang Diyos ay nasa kay Kristo na nakikipagbati sa mundo sa Kanya, na talagang iniligtas Niya ang buong sangkatauhan, at ipinagbabati ang lahat ng bagay pabalik sa Diyos, gusto namin kayong marinig. Maaari kayong mag – email sa amin.

Kapag tinanong kung kami ba ay mga unibersalista, kami ay sumasagot sa positibo.

Naniniwala kami na mayroong Diyos sa kalooban ng bawat tao. Si Hesus ang ilaw na nagbibigay liwanag sa bawat tao. Si Hesus ang buhay na hininga sa bawat tao. Siya ang salita at binhi na itinanim sa mga puso ng sangkatauhan kahit saan. Ang binhi na iyon ay lalago at ang bawat taong binuhay ay lubos na maipakita ang buhay at kadakilaan ng Diyos. Hindi kami tumitingin sa panlabas na kaanyuan ng tao kundi nakikita namin si Hesus, ang imahe ng Diyos sa lahat ng tao.

Nais namin kayong makilala, bumuo ng samahan, hawakan kayo sa liwanag, at alalahanin kayo sa panalangin.

Hangad naming makapagsimula kayo ng inyong sariling pagtitipon nasaan man kayo.

 

Maka – Kristo (Christ  Centered)                                                

Sabi ni Hesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko lamang.”

Hindi kinakailangang ibig sabihin nito na ang tao ay dapat tanggapin si Hesus na kanilang Panginoon at Tagapaligtas para makilala o makipag-ugnayan sa Diyos, pero kinikilala namin na ang lahat ng ugnayan sa Diyos ay sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo.

Si Hesus ang daan.

Hindi namin ipinagkakaila ang benepisyo ng relihiyong paglalakbay ng iba. Dahil si Kristo ay ang lahat at nasa lahat, nakikita namin si Kristo sa bawat isa, at sa kalagitnaan na kanilang paglalakbay. Hangad naming matuto sa liwanag na meron ang iba, sakaling nakilala nila si Kristo sa kalagitnaan o sakaling naunawaan nila ang kanilang partisipasyon sa pagka-Diyos o wala. Naunawaan man natin o hindi, lahat tayo ay naglalakbay pabalik sa Diyos. Tumitingin kami sa ilaw na nagbibigay liwanag sa bawat tao, at naninirahan sa bawat tao, para gabayan tayo sa ating mga landas. At ang ilaw na ito ay gumagabay sa ating lahat pabalik sa Diyos. Ang lahat ay galing sa Kanya, at sa pamamagitan Niya, at papunta sa Kanya.

Ang lahat ng katotohanan ay katotohanan ng Diyos kahit saan man ito matagpuan. At dahil si Hesus ang katotohanan, kung saan natuklasan natin ang katotohanan, natagpuan  natin si Hesus. Hinahanap natin Siya kahit saan. Siya ay nasa lahat. Lahat ng mga natuklasan natin sa buhay ay nagiging sagradong pagtatagpo sa banal. Ang Katotohanang ito ay nagiging kapahayagan ng Diyos na inihayag sa ating pang-araw-araw na buhay. Habang tayo ay lumalago sa biyaya at kaalaman ni Hesu Kristo, tayo ay lumalago sa ating kaalaman sa Diyos.

Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng buhay. Dahil si Hesus ay ang buhay ng Diyos, habang ipinapamuhay natin ang buhay, nararanasan nating lahat ang biyaya ng Diyos kay Kristo. Lahat ng buhay ay nagiging makabuluhang pagtatagpo sa Diyos.

Si Hesus ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay. Hindi tayo nagiging eksklusibong grupo nito, kundi ang bawat bagay at bawat isa ay nagiging inklusibong koneksiyon sa Diyos.

Ito ang ibig naming sabihin kapag sinabi naming kami ay maka – Kristo. Nakikita namin si Kristo sa lahat at nasa lahat, upang ang Diyos ay maging kalahatan ng lahat.

 

Walang  Kredo (Non – creedal)

Kami ay naniniwala na ang mga kredo ay hindi lubusang naipapahayag ang lahat ng kapahayagan at nalilimitahan ang ating mga pananaw sa katotohanan.

Maraming mga dahilan para manatiling walang kredo.

  1. Nais naming maging bukas sa karagdagang kapahayagan.
  2. Nais naming iwasan ang mga di – makabuluhang pagkakahiwa-hiwalay.
  3. Ayaw naming mangibabaw sa  iba, o diktahan sila o subukang ikontrol ang kanilang paniniwala. Hindi yan ang pamamaraan ni Kristo.

Ang pinakadahilan  kung bakit gusto naming iwasan ang mga kredong gawa ng tao ay dahil “Ang Diyos at si Kristo ay dumating para turuan ang mga tao sa Kanya.”


1. Nais naming maging bukas sa karagdagang kapahayagan.

Sariling pagpapahayag ng paniniwala ay lumalago at umuunlad habang ang ilaw ay naihayag at sa pagdaan ng panahon. Sabi pa ni Hesus, “Narinig ninyong sinabi ng mga nasa sinauna…pero sinasabi ko sa inyo…” kung ano man yong naipahayag sa kapanahunan ng lumang tipan ay nalampasan na at napalitan na ng mas malinaw na kapahayagan sa panahon ni Kristo, at mas naipaliwanag pa sa panahon ng mga apostoles. Ang gustong ipahiwatig ng progresyon ng kapahayagan ay hindi mananatiling  walang  pag-unlad  ang pagpapahayag ng paniniwala sa paglipas ng panahon. Habang ang kaalaman natin sa Diyos ay lumalago gayon din ang ating personal na pahayag ng paniniwala. Kailangan ay maging bukas tayo nito.

Ang mga organisasyong pahayag ay nagiging hindi aktibo at hindi nagbabago. Ang mga kredo at doktrinang pahayag ay kadalasan parang naisulat lamang sa bato. Gayunman, katulad ng batas na naisulat sa bato, sila ay lumilipas o napapalitan o mapapawi. Kung minsan, ang denominasyon ay nabubuwag o dahan-dahang namamatay bago pa man tulutang baguhin ang kanilang kredo. Ang samahan ng mananampalataya ay di kailangang malimitahan sa kasalukuyang katotohanan ngunit maaaring lumago at mahinog kahit pa ang katawan ni Kristo.

 

2. Nais naming iwasan ang di mahalagang paghahati – hati. 

Ang kredo ay nagdudulot ng pagkakahati. Iginigiit nila ang pagkakatulad. Hindi sila matiyagang patnubay. Ang Espiritu ang gumagabay sa atin sa lahat ng katotohanan. Ang kredo ay nagdudulot na ibukod ang iba na inalayan din ni Kristo ng Kanyang buhay. Ito ay naghahati – hati at salungat sa Espiritu ng pagkakaisa kay Hesu Kristo.

 

3. Ayaw naming pagharian ang iba, diktahan sila, o tangkaing kontrolin ang kanilang paniniwala.

Ang dogmatikong pagdikta kung ano dapat ang paniniwalaan o tangkaing pumunuan ang paniniwala ng mga tao ay salungat sa mapaglingkod na pakikitungo ni Kristo. Ang ating karanasan na ang Diyos na nasa ating kalooban ang nagbigay daan sa atin na maintindihan na ang gabay na presensiya ng Diyos na nasa ating kalooban ay unibersal. Sa pamamagitan ni Kristo, kahit sino nasaan man ay direktang makakaranas sa Diyos. Hindi na natin kailangang sabihin sa iba ano ang dapat na paniwalaan.

Si Kristo rin ang nagpalaya sa atin sa ministrong mentalidad kung saan ang mga santo ay nagiging dependente sa mga pastor, pari, o kleriko para sa pagtuturo o direksyon na galing sa Diyos. Tayong lahat ay makakalapit na sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu.

Tayo ay may Kristong  pag – iisip. Alam natin ang lahat ng bagay. Mayroon tayong pagpahid ng banal na langis o anointing sa Diyos na nananatili sa ating kalooban at hindi na natin kailangan sinoman na tayo ay turuan. Ang Diyos na ang nagtuturo sa kanyang mga tao. Ang rebelasyon ay patuloy na progresibong nagbubunyag. Ayaw naming labanan ang pagtuturo ng Espiritu sa amin o pagbawalan ang aming sariling pag-aaral sa pamamagitan ng pagpapataw o pagsunod sa mga kredo ng mga tao. Sa halip tumitingin kami kay Kristo.

“Ang Diyos at si Kristo ay dumating para turuan ang kanyang mga tao sa Kanya."

Sa mga dahilang ito, hindi kami gumagawa ng pahayag sa sulat ng aming paniniwala. Mahalaga lang sa amin ang banal na karanasan ng bawat isa at ng grupo. Sinoman ang may nais na makilala o makipag – ugnayan sa Diyos ay aming tinatanggap.

 

Inklusibo (Inclusive)

Nais naming manatiling inklusibo hanggang maaari.
Para sa amin, ang paniniwala namin ay nakatayo sa mapagtitiwalaan na pundasyon. Kapag tinanong, “Sino si Hesus?” Ang aming sagot, “Si Kristo, ang Anak ng Buhay na Diyos, at ang Tagapagligtas ng sanlibutan.” Ang ganitong pundasyong katotohanan ay mukhang napakapartikular at eksklusibo sa unang tingin ngunit kinikilala namin na binuksan tayo ng Diyos sa may kahigtan pang liwanag. Sa kasalukuyan nating pamumuhay, si Kristo ay dumating sa Espiritu, at ang pundasyon ng katotohanang yon ang magdadala sa mas malalim na inklusibong kahulugan. Sa ganitong panahon, maaari nating tingnan ang simbahan na si Kristo, ang pinahiran ng banal na langis ng Diyos, at ang naipakitang mga anak ng Diyos na tagapagligtas ng sanlibutan. Habang ang espiritu ay nagtuturo, ang ating pagkaunawa sa impluwensiya at kapangyarihan ni Kristo at ang ebanghelyo ay lumalago.

Ang lahat ay naisama na. Walang naiwan. Hindi pa man natin nakita ang lahat na sumuko na sa Kanya, ngunit nakikita natin ang liwanag. Nakikita natin si Hesus.  Nawa ay ipagkaloob sa atin ng Diyos na tayo ay lumakad sa karunungan doon sa mga hindi pa nadama ang kanilang pagkasama, sa pagiging pagkaiba sa kanilang pag – iisip.

Mayroong  Diyos o bagay na banal sa bawat isa. Gusto naming respetuhin at palakasin ang buhay na yan. Pinili naming manatiling inklusibo, na maging mapayapa sa lahat ng tao, hanggang maaari. Si Hesus ay dumating para magbigay liwanag sa bawat tao. Kaya kami ay bukas at tumutugon sa liwanag na natagpuan sa kalooban ng bawat isa, sa kaalamang ang lahat ng katotohanan ay katotohanan ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito na tinatanggap namin ang lahat ng relihiyosong gawa, dahil pinapanatili rin namin na hindi lahat ng bagay ay nakabubuti, kahit sa loob ng Kristiyanong tradisyon. Ang aming pinagtutuunan ng pansin ay ang espiritwal na koneksyon at hindi ang panlabas na seremonya o ritwal. Ang aming mabuting pagpapasya ay ayon sa karunungan at pagmamahal, hindi takot. Ang lahat ng bagay ay sama-samang nagtutulungan para sa kabutihan, pero hindi lahat ng bagay ay kapakipakinabang.

Sa panahon ng ating pamumuhay, kinakailangan natin ng maselang balanse. Si Kristo ang lahat at nasa lahat, ngunit hindi pa natin nakikita ang lahat ng bagay na naisuko na sa kanya. Naisama na ang lahat ngunit kung titingnan ay mukhang nasa labas pa rin sila.

Sa simula, “Ikaw ang Kristo” ay ang makasaysayang pag – amin na ginawa lamang ni Pedro. Gayon pa man, hindi itinaboy ni Hesus ang ibang disipolo dahil sa kakulangan ng kanilang pagkaintindi. Nakisama pa rin siya sa kanilang paglalakbay. Mayroon siyang pananalig na tingnan sila na naisama na. Nawa ay may paniniwala rin tayo sa Diyos.

 

Independente (Independent)

Ang kasarinlan ay hindi nangangahulugang mag – isa lang o nahiwalay. Kami ay aktibong naghahanap ng ugnayan at samahan sa iba. Iniimbitahan namin kayo na magsimula ng inyong pagtitipon at ikontak kami.

Ang kasarinlan ay nangangahulugang kalayaan. Ang pagkakaroon ng direktang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nangangahulugang malaya na sa relihiyosong kontrol ng iba. Si Kristo ay nagpalaya sa atin sa ministrong mentalidad kung saan ang mga santo ay umaasa sa mga pastor, pari o kleriko. Si Kristo sa Espiritu ang ating propeta, pari, at hari. Lahat tayo ay mayroong direktang paglapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu.

Ibig sabihin nito ay malaya tayo sa kontrol ng kahit anong konseho, asosasyon o denominasyon. Ang pagtitipon ay kusa at biglang nagagawa kahit walang nakatingin o pahintulot ng kahit anong eklesiyastikal na katawan. Ang mga indibidwal o mga pagpupulong ay malayang sundin at makinig sa Kristo na nasa kalooban. Ang kalayaang ito ay madalas na kalugud – lugod at nakakalaya, nagpapahintulot sa atin na sundin ang simple, malapit na sa apostolikong porma ng pagsamba.

 

Walang  Programa (Unprogrammed)

Ang walang programang pagsamba ay simple sa porma at laman. Sa nakatakdang panahon at lugar, kami ay nagtitipon sa katahimikan. Sa bawat saglit, ang miyembro ng grupo ay maaaring magsalita, tumindig at mag-alay ng mensahe. Ang mensaheng ito ay maaaring sa porma ng  panalangin, kanta, o simpleng pangungusap o ang pagbasa sa Bibliya o sa ibang banal na kasulatan. Sa napagkasunduang oras, ang pagsamba ay natatapos sa pagkakamay at mga kaibigang pagbati.

Ito ay bukas na partisipasyon ng pagtitipon. Si Apostol Pablo ay nagsalita sa ganoong pagtitipon sa kanyang isinulat, “Kung kayo ay nagtitipon, ang lahat ay maging handa na magbigay ng salmo, pagtuturo, espiritwal na katotohanan, o salita sa ibang linggwahe na may nagsasalin. Lahat ng bagay ay kailangang gawin upang ang inyong simbahan ay lumakas sa pananalig.

Bawat isa ay tinawag na magbahagi. Bawat isa ay may koneksyon kay Kristo, ang imahe ng Diyos, ang banal na liwanag na nasa ating kalooban.

Ang maging handa na magbigay ng salmo o mensahe ay hindi nanagangahulugang kailangang maghanda ng mensahe kundi ibig ipahiwatig na maging bukas sa gabay ng Espiritu. Binubuksan namin ang aming sarili sa buhay na Kristo, ang Guro, bilang mga sisidlan para sa ministeryo. Hindi na kailangang umasa pa sa propesyonal na ministro. Habang tayo ay udyukin ng gabay na nasa ating kalooban, paminsan – minsan ay tinatawag na liwanag, pagmamahal, katotohanan o Kristo na nasa ating kalooban, tayo ay magbahagi ng mensahe para sa kalakasan ng lahat.

 

Sino  ba  si  Hesus? (Who  was  Jesus?)

“Ang Kristo, ang Anak ng buhay na Diyos, at tagapagligtas ng sanlibutan.”

“Ikaw ang Kristo” ay hindi pahayag na dogma na kailangang paniwalaan o sundin ngunit isang rebelasyon na kailangang maranasan.

Nararanasan natin Siya bilang si Kristo, namumuhay sa Espiritu. Nakikilala natin Siya bilang Anak, ipinapakita ang malapit na ugnayan sa Buhay na Diyos. At nakikita natin ang Tagapagligtas , nagdadala ng kaligtasan sa bawat halaga ng salita sa lahat ng tao.

Sa pamamagitan ni Kristo, lahat ng tao ay nahawakan at napuno ng Espiritu ng Diyos dahil pinupuno Niya ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan ni Kristo kahit anong haligi ng pagkakahati – hati ay nabasag na. Lahat tayo ay mayroon ng  daan at  samahan sa Diyos at sa bawat isa sa Espiritu. Si Kristo ang kaligtasan na binigay sa bawat isa. Kay Kristo ang bawat panalangin na ating pinapangarap, at ang iba na hindi pa natin pinapangarap, at ang iba na darating pa.

Si Kristo ang lahat sa atin.

Pinamumuhay niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang katawan, na ang lahat ng bagay, at pinupuno ang lahat ng bagay. Hindi na natin Siya kinikilala sa laman ngunit kinikilala na natin Siya sa Espiritu kahit saan. Siya ang ating propeta, pari, at hari. Bilang propeta, siya ang ating guro na nagbabahagi ng katotohanan. Bilang pari, tinatanggal niya ang anomang pagkakaibang nadarama natin sa Diyos. Bilang hari, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan para ipamuhay ang pinakabuhay ng Diyos.

Sa pamamagitan nito nakikilala at nararanasan natin si Hesus, ang Kristo, ang Anak ng Buhay na Diyos, at ang Tagapagligtas ng Sanlibutan.

 

Pagsisimula  ng  Pagtitipon  (Starting  a  Meeting)

Nag – iisip na magsisimula ng pagtitipon? Ano ang kinakailangan? Oras, lugar, at dalawa o tatlo na nagtitipon lang ang kinakailangan. Si Kristo ang mananahan sa ating gitna. Ang iba ay natagpuan na ang pagtitipon sa bahay ay nakakalaya sa grupo sa mga maraming kaguluhan  na maaaring nakakaagaw atensyon  sa ating pinakapinagtutuunan ng pansin kay Kristo. Ano ang hindi kailangan? Sa pagsisimula, hindi niyo na kailangan ang pahintulot. Hindi niyo kailangan ang pera. Pinapanatili namin ang pagsamba na simple lang, binabawasan ang mga bagay na nakakaagaw atensyon. Hindi niyo na kailangan ang gusali, badyet, nagsesermon, herarkiya, pag – aaral sa Linggo, mga sakramento o katekismo. Hindi niyo na kailangan ang koro, o ang pulpito o kahit na anong inyong nakikita. Si Kristo ang ating buhay. Siya lang ang ating kailangan. Tayo ay nagsasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hangad naming masiyahan kayo sa benepisyo ng simpleng pagtitipon, kasama si Kristo. Habang kayo ng inyong mga kaibigan ay sama-samang nagtitipon, nawa ay pagpalain at gabayan kayo ng Diyos.

 

Para  sa  Komunidad  ng  Quaker  (To  the  Quaker Community)

Para sa komunidad ng Quaker, ang papel na gagampanan ng Quaker All In Christ Network ay maging gitna. Maraming Quakers ang hindi komportable sa pagiging eksklusibo na kitang-kita sa karamihan ng Kristiyanismo. Sa iba naman ay sa walang Kristong Unibersalismo. Mayroong pagkahati sa pagitan ng kahinaan at kamalian ng Kristiyanong kaligtasan na limitado sa saklaw at impluwensiya sa isang bahagi at ang nakitang kakulangan sa unibersalismo na lubos na pagkamarami na walang nakikitang basehan kay Kristo at Diyos sa kabilang bahagi. Gayon pa man, dahil si Kristo ay nasa lahat, ang paniniwala kay Kristo at ang paniniwala sa Unibersalismo ay posibleng magkasama na magkahawak kamay. Hindi sila magkaiba sa bawat isa. Sa halip, ang bawat isa ay kailangan at nakokompleto ng bawat panig.


Si Kristo ang basehan ng aming Unibersalismo. Si Kristo ang dahilan kung bakit kami ay mga unibersalista. At ang inklusibong pagmamahal sa bawat isa ang naglalapit sa atin kay Kristo. At hindi lang tayo, kundi ang lahat ng bagay ay magkasamang itinipon sa iisa kay Kristo. Unibersal ang saklaw ng kaligtasan, itinupad na sa pamamagitan kay Kristo. Si Kristo ang lahat, at nasa lahat, para ang Diyos ay maging pangkalahatan sa lahat. Nawa ay matuklasan natin ang pagkakaisa natin kay Kristo at ang unibersal na pagpapahayag ni Kristo sa ating kalooban na nasa lahat.

 

Espesyal  na  Mensahe  sa  Ating  mga  Kaibigan  sa  Ibang Paniniwala  at  Kultura

 (A Special  Word  to  Our  Friends  of  Other  Faiths  and Cultures)

Para sa inyo na parang hindi pareho ng paniniwala kay Hesu Kristo, gusto ko kayong bigyan ng taos pusong pagbati. Marami tayong pareho na maaaring kitang – kita ng mga ordinaryong tagatingin.Tayong lahat ay malapit na magkakaugnay. Tayong lahat ay nagsasalo sa mistikong pagkakaisa sa banal na nasa ating kalooban. Isa sa aming hangarin ay maging  kaakit – akit sa iba na may ibang paniniwala ang paraan ng aming tahimik na pagtitipon kung saan ang lahat ay nakikibahagi. Malaya po kayong makipagkita sa mga nararamdaman ninyong lubusan kayong komportableng makasama, sa katahimikan, kahit saan man kayo, at kahit ano pa ang inyong paniniwala. Nakahawak sa liwanag, tayo ay magkasamang magkikita.

Nito lang, habang nagbubulay – bulay sa Biblikal na Propesiya tungkol sa lahat ng taong kinikilala ang Diyos, nagkaroon ako ng panaginip. Nakita ko ang buong sangkatauhan, grupu – grupong nagtitipon sa buong mundo, mga tao sa bawat nasyon, tribo at linggwahe, at iba’t ibang relihiyon, nag – aantay sa katahimikan. Sabay – sabay, sa buong mundo, galing sa katahimikan ay dumating ang direksyon at banal na solusyon sa mga pagsubok na ating nararanasan. Sama – samang nagtutulungan, ang mga problemang tulad ng pagkakagutom ay madaling naayos. Ang unibersal na kabutihan na naisakatuparan at kitang – kita sa lahat ay nagpalaya sa mga tao kahit saan mula sa kasakiman tungo sa liberal na pagbibigay doon sa mga nangangailangan. Ang negosyo ay nagiging daan para sa pagbibigay sa halip na kita. Ang sagana ng isa ay nagiging katugunan sa pangangailangan ng iba kasi alam niya na ang  labis ng iba ay magiging laan rin sa kanyang pangangailangan sa kinabukasan. Ito ay napakagandang isipin. Karapatdapat na ibahagi ang imahe ng isang mundong  maypagkaalam sa banal, pinagsasaluhan ang pandaigdigang kaalaman. Naniniwala ako na ang kinabukasan ay magiging mas maganda, mas lalo pa dito, higit pa sa imahinasyon, ngunit siguro ito ang magiging unang hakbang sa mas magandang bagay sa sangkatauhan.

Kami ay magtatapos na ibahagi ang pahina galing sa Quaker Universalist Fellowship. Ito ay pinamagatang The Quaker Dynamic: Personal Faith and Corporate Vision. Nawa ang ating pagkakaisa ay maging pagpapala sa bawat isa at sa buong sangkatauhan. Pagpalain kayo.                                                       ---   Dean Johnson

 


Tagalog Translations


Philippines