Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

genealogie Familie 'Tak Ubachs'.

Benodigde links:

Terug naar startpagina (genealogie Scheijen)
Extra info over Tak Ubachs.

Uit een eerste huwelijk zover bekend rond 1400 word Joannes (Johann von Uebachsberg) Ubachs geboren omstreeks 1420 in Ubachsberg. Hij trouwde met Catharina Retersbeck, geboren omstreeks 1420 in Aken (D).

Notitie bij het huwelijk van Johann von Uebachsberg en Catharina: In het midden van de 15e eeuw bewoonde Jan Ubachs te Ubachsberg een hoeve, leengoed van Valkenburg (Wickrader leen). In 1445 ontving hij van de stad Aken een vergoeding als tegemoetkoming voor de schade, hem aangedaan door zijn zwager Wilhelm von Schafberg (Schaesberg). Wilhelm von Schafberg was getrouwd met Else Retersbeck, een zus van Jans echtgenote en dochter van beider schoonvader, jonkheer Gerhard von Retersbeck. Vermelde zwager Wilhelm had in onmin geleefd met wijlen schoonvader Gerhard, die tijdens zijn leven burger en dienaar van de stad Aken was. In "Aachener Wappen und Genealogien" Van H.F. Macco, bnd. II, op pag. 200 lezen we; Johann Ubach von Ubachsberg machte am 17 Mai 1462 mit dem Prior der Karmeliter, Martin von Monyouw in Aachen, vor Statthalter und Schöffen zu Heerlen einen Erbwechsel Op 17 05 1462 bereikt "Johan van Ubachsberg" voor stadhouder en schepenen van Heerlen overeenstemming met de prior van het Karmelietenklooster te Aken over een erfenisruil. Volgens "Archiv Hofrath Kurköln", Lehen M.K. (Staatsarchiv Düsseldorf) komt als "Stadhouder van de leenkamer" in 1467 Jan van Ubachsberg voor, In de "Geschichte des Geschlechtes von Schaesberg" van Dr. L. Peters lezen we op pag. 8; Gerhard von Retersbeck Schaesberg hatte eine tochter Katharine von Retersbeck, die mit Johann van Ubachsberge verheiratet war, und eine uneheliche Tochter von Retersbeck, als deren Man 1445 der Aachener Bürger Jacob Huyffnase (1420 1445) arscheint. E. Tode vermeldt in zijn "Chronick der Retersbeck Schaesberg" op pag. 36; 1445, am 8 November erklärt sich Jacob Huyffnase, der ehegatte der Else van Retersbeck, natürliche Tochter des Junker Gerhard von Retersbeck, genannt Kaldenborn, in Bezug auf die Ansprüche, die seine Gattin an dem Nachlasz ihrer mit Johan van Ubachsberg verheirateten Schwester Catharina hatte, für befriedigt, die von der Stadt Aachen, bei deren fehde mit Wilhelm van Schaeberg, dem Schwager des Johan van Ubachsberg mit Wilhelm von Schaesberg gemeinsame Sache gemacht hatte.

Kinderen uit dit huwelijk:

a Heyntgen Ubachs, geboren omstreeks 1460 in Voerendaal. Heyntgen is overleden vóór 1544 in Voerendaal, ongeveer 84 jaar oud.

b N.N. Ubachs, geboren circa 1461 te Voerendaal.

a Heyntgen Ubachs, geboren omstreeks 1460 in Voerendaal. Heyntgen is overleden vóór 1544 in Voerendaal, ongeveer 84 jaar oud. Hij trouwde met Elisabeth (Lysken) N.N. (Smets, Houben), geboren omstreeks 1465 in Voerendaal. Lysken is overleden vóór 1555 in Voerendaal, ongeveer 90 jaar oud. Heyntgen Ubachs wordt in 1550 vermeld in het cijnsregister van de parochie Voerendaal als bezitter van goederen te Ubachsberg. De cijnzen worden door de kinderen betaald: Goert, Lemmen "op die Bergh" (?) en Lijsken. Daarnaast wordt Heyntgen in 1559 vermeld in een cijnsregister van kasteel Puth onder Voerendaal als gewezen laat (=leenman, naar het latijnse laetus =horige) van het huis en hof met akkerland Fronhoeffen (Vrouweheide) te Ubachsberg. Kinderen uit dit huwelijk:

aa Godefridus (Gort) Ubachs, geboren omstreeks 1500 te Voerendaal

ab Joannes Ubachs, geboren omstreeks 1501 te Voerendaal

ac Elisabeth Ubachs, geboren omstreeks 1502 te Voerendaal.

aa Godefridus(Gort) Ubachs, geboren omstreeks 1500 in Voerendaal. Gort is overleden omstreeks 1558 in Voerendaal, ongeveer 58 jaar oud. (overleden tussen 29-08-1557 en 1-8-1559)Hij wordt in 1550 en 1559 genoemd als medecijnsplichtig voor de goederen van zijn vader. Hij koopt van Hendrik van den Esschen het keurkeulse leengoed "Ten Esschen" en gebruikt deze hoeve als onderpand3-1-1554. In hetzelfde jaar en kort daarvoor hadden Gort en Lysken bij een erfenis vijf sijllen akkerland en een erfgoed gekregen. 15 Oogstmaand 1558 (leen Clein Caldenborn). Ten overstaan van Heinrich van ten Esschen en Wilhelm Pysschen leenmannen, hebben zijn zus Lijsken (met haar dochter Lijsken, oud 15 jaar) en Gort benevens haar ooms van vaders en moederszijde goed gevonden dat er een "erfwessel" plaats had tussen Lijsken met haar dochter en Gort, n.l. dat Gort van lijsken derde morgen akkerland zou verkrijgen. 15 Oogstmaand 1558 (leen Clein Caldenborn). Gort verkoopt ten overstaan van de leenmannen ook aan zijn broer met zijn vrouw Metthen een stuk akkerland. 1 Oogstmaand 1559, zijn kinderen Heyntgen, Berbken, Godefroid en Laurent erven na zijn dood het (leen Ten Esschen) met al het daarbij behorende land en weiden. (LVO 6407). Hij trouwde met Elisabeth (Lysken) van Essen, geboren omstreeks 1500 in Voerendaal. Lysken is overleden omstreeks 1558 in Voerendaal, ongeveer 58 jaar oud. Kinderen uit dit huwelijk:

aa1 Heyntgen Ubachs, geboren omstreeks 1535 in Voerendaal.

aa2 Barbara Ubachs, geboren omstreeks 1537 in Voerendaal. Barbara is overleden omstreeks 1575 in Voerendaal, ongeveer 38 jaar oud. Notitie bij Barbara: 1575, 1 Maart heeft Heyntgen en zijn vrouw Gyrthen na overlijden van zijn zuster Berbken, aan zijn broeder Goutgen en zijn vrouw Meijcken het deel dat hem toekwam na den dood van zijn zuster overgedragen. Barbara bleef ongehuwd.

aa3 Godefridus (Gortgen) Ubachs, geboren omstreeks 1539 in Voerendaal.

aa4 Laurentius Ubachs, geboren omstreeks 1541 in Voerendaal. Laurentius is overleden. Laurentius trouwde in Nuth met Cornelia N.N.. Cornelia is geboren omstreeks 1545 in Nuth.

aa1 Heyntgen Ubachs geboren rond 1535, hij wordt in het sijnsregister van kasteel Puth als leenman van Vrouwerheide vermeld. Op 01 08 1559 ontvangt hij met zijn broers en zuster, na het overlijden van zijn vader, het leengoed "Ten Esschen" met al het daarbij behorende land en weiden (LVO 6407). Op 1 Maart 1575 heeft Heyntgen en zijn vrouw Gyrten na het overlijden van zijn zuster Berbken (ongehuwd), aan zijn broeder Goutgen en zijn vrouw Meycken het deel dat hen toekwam na den dood van hun zuster overgedragen (LVO 6410). Hij trouwde met Gertrudis (Gyrthe) N.N., geboren omstreeks 1535 in Voerendaal. Kind uit dit huwelijk:

aa1a Godefridus (Gordt) Ubachs, geboren omstreeks 1575 in Voerendaal. Godefridus is overleden na 24-02-1607 in Voerendaal, ongeveer 32 jaar oud.

aa3 Godefridus (Gortgen) Ubachs, geboren omstreeks 1539 in Voerendaal. Gortgen is overleden. Gortgen trouwde, ongeveer 14 jaar oud, op 22-08-1553 in Voerendaal met Maria (Meijcken) N.N., ongeveer 13 jaar oud. Item van deysen untfanghen lande haet thysken vurscreven overdraegen geerft und gegoyt overmytz vurscreven understathalder un lehen Mannen hoeven geschreven gorthen Ubachs sijnre huessfrouwe lijssken und honner beyderrechte arfgenaemen vonff sijllenacker lanss in zweij stucken drije sijllen gelijegen benijffen wijlhelm van den Esschen driye ander sijnde reijnt gorthen selffs swijssen up Wijlhelms koe weijdde dat ander hoefft reijnt den wech und dije ander zweij sijllen sijnt geleijgen beneijffen merten vandenesschen und mijt der anderersijden beneijffen palm hagens erff stoijssen up dat oijlijks hentgen dat ander hoefft reijnt op gorthen vurscreven umdat van rechten erffhouff deder zijll verkocht foer vouffontzwenzijckjochem daeller wijlche pennongen thijsken vurscreven in unsseren bije weijssen untfangen haet sonder argelijs beheltelijcken doch alles hogedachte unsserem hezem ubbemelt sijner churfurstlichen hogen hocheijtthen deme stock sijner gerechtijckeijt und fort ederman sijns ghodem rechts. (L.V.O. 6410) Meijcken is geboren omstreeks 1540 in Voerendaal.

aa1a Godefridus (Gordt) Ubachs, geboren omstreeks 1575 in Voerendaal. Godefridus is overleden na 24-02-1607 in Voerendaal, ongeveer 32 jaar oud. Hij trouwde (ongeveer 26 jaar oud) vóór 1601 in Voerendaal met de dan ongeveer 26-jarige Gertrudis N.N., geboren omstreeks 1575 in Voerendaal. Godefridus (Gordt) is cijnsplichtig aan het reeds vermelde kasteel "Puth" te Voerendaal. Hij staat ook vermeld als leenman van de laathof "Peerboom" te Voerendaal. De landhoeve "Peerboom", gebouwd in de 14e eeuw en gesloopt in 1870, was aanvankelijk een adelijk riddergoed. Het bezat een laathof en een cijnskaart. De laathof trad namens de heer van het gebiedals een soort (formele) eigenaar op voor hoeven en percelen uit de streek, die zich in het bezit bevonden van de verschillende landbouwers leenmannen (laten). Bij erfenis of verkoop van het leengoed moest de nieuwe bezitter binnen het jaar op de laathof verschijnen en tegenover de heer of zijn stadhouder (plaatsvervanger), en in het bijzijn van de griffier (secretaris en bode) en twee getuigen (leenmannen) het goed verheffen (opnemen), voor de belening keur of cijns betalen, hulde brengen (beloven hand en spandiensten te verrichten) en verklaren geen eigenaar, maar vruchtgebruiker te worden. De voorzitter (heer of stadhouder) gaf vervolgens als symbool van de rechtmatige overdracht van het goed aan de leenmannen een graszode, een boomtakje of een strohalm. Op de cijnskaart werden door de griffier de verplichtingen van de laten (jaarlijkse cijnzen, hand en spandiensten) nauwkeurig opgetekend. De gronden van de laathof "Peerboom" lagen in Kunrade en Ubachsberg. Kinderen van Gordt en Gertrudis uit dit huwelijk:

aa1aa Joannes Ubachs

aa1ab Catharina Ubachs, geboren omstreeks 1603 in Voerendaal. Catharina trouwde met Hendricus Sleijpen. Hendricus is geboren omstreeks 1600 in Voerendaal.

aa1ac Dymphna Ubachs, geboren omstreeks 1605 in Voerendaal.

aa1ad Godefridus (Godefroid) Ubachs, geboren omstreeks 1607 in Voerendaal. Godefroid trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 16-02-1636 in Voerendaal met Maria Heuts, ongeveer 26 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1610 in Voerendaal.

aa1aa Joannes Ubachs, geboren op 14-06-1601 in Heerlen en overleden op 17-10-1678 in Klimmen, 77 jaar oud. Joannes was koster van de oude kerk "St. Laurentius" te Voerendaal van 1634 tot 1662, en tevens was hij stadhouder en woonde op de pachthoeve "De Peerboom". Hij trouwde, 34 jaar oud, op 05-08-1635 in Voerendaal met de ongeveer 35-jarige Gudula (K)(C)Rollen, geboren omstreeks 1600 in Voerendaal. Gudula is overleden in 1692 in Voerendaal, ongeveer 92 jaar oud. (overleden tussen 01-04-1683 en 29-12-1692) Kinderen van Joannes en Gudula uit dit huwelijk:

aa1aa1 Gudula Ubachs, geboren op 03-05-1636 in Valkenburg.

aa1aa2 Jean Ubachs, geboren 10-08-1639 in Voerendaal.

aa1aa3 Godefridus (Godefroid) Ubachs, geboren op 14-04-1641 in Voerendaal.

aa1aa4 Maria Ubachs, geboren op 15-02-1643 in Voerendaal.

aa1aa5 Anna Ubachs, geboren op 05-01-1645 in Voerendaal.

aa1aa6 Petrus Ubachs, geboren op 01-07-1646 in Voerendaal. Petrus is overleden vóór 1652 in Voerendaal, ten hoogste 6 jaar oud.

aa1aa7 Ulrich Ubachs, geboren op 08-01-1648 in Voerendaal.

aa1aa8 Hendricus Ubachs, geboren op 16-10-1650 in Voerendaal.

aa1aa9 Petrus Ubachs, geboren op 07-11-1652 in Voerendaal.

aa1aa0 Godefridus Ubachs, geboren op 29-11-1673 in Valkenburg. Godefridus is overleden vóór 1641, minstens 32 jaar oud.

aa1aa1 Gudula Ubachs, geboren op 03-05-1636 in Valkenburg. Ze trouwde op 28 jarige leeftijd in eerste huwelijk op 12-10-1664 in Heerlen met Woltherus Heuts, ongeveer 29 jaar oud. Woltherus is geboren omstreeks 1635 in Voerendaal. Woltherus is overleden vóór 1672 in Voerendaal, ongeveer 37 jaar oud. Ze trouwde op 37 jarige leeftijd in tweede huwelijk op 19-05-1673 in Voerendaal met Joannes Schaeps, ongeveer 33 jaar oud. Joannes is geboren omstreeks 1640 in Voerendaal.

aa1aa2 Jean Ubachs geboren 10-08-1639 in Voerendaal,trouwde 18 jaar oud, op 24-02-1658 in Heerlen met Odilia Heuts, ongeveer 18 jaar oud, nadat ze op 03-02-1658 in Heerlen in ondertrouw zijn gegaan. Odilia is geboren omstreeks 1640 in Heerlen-Schrijversheide. (Schrijverheide is een buurtschap onder Heerlerheide)

aa1aa3 Godefridus (Godefroid) Ubachs, geboren op 14-04-1641 in Voerendaal en is overleden na 1696 in Voerendaal, minstens 55 jaar oud. Leenman van laathof de Peerboom en landbouwer aldaar Hij trouwde, 27 jaar oud, op 10-02-1669 in Heerlen met de ongeveer 28-jarige Sophia Hartmans, geboren omstreeks 1641 in Oirsbeek. Sophia is overleden na 1682 in Heerlen, ongeveer 41 jaar oud. Kinderen van Godefroid en Sophia uit dit huwelijk:

aa1aa3a Elisabeth Ubachs, geboren op 28-03-1673 in Voerendaal. Elisabeth is overleden op 07-02-1753 in Heerlen, 79 jaar oud. Ze trouwde, 25 jaar oud, op 31-01-1699 in Voerendaal met Joannes Frederckx, ongeveer 29 jaar oud, nadat zij op 17-01-1699 in Heerlen in ondertrouw zijn gegaan. Joannes is geboren omstreeks 1670 in Heerlen en overleden op 01-03-1753 in Voerendaal, ongeveer 83 jaar oud.

A Petrus Ubachs, geboren op 03-09-1675 in Voerendaal.

aa1aa3c Margaretha Ubachs, geboren op 28-02-1678 in Voerendaal. Zij trouwde, 29 jaar oud, op 03-03-1707 in Voerendaal met Mathias Nijsten, dan ongeveer 32 jaar oud.( Mathias is geboren omstreeks 1675 in Voerendaal)

A. Petrus Ubachs geboren 03-09-1675 te Voerendaal en overleden op 05-12-1743 in Amstenrade, 68 jaar oud (oorzaak: Opgehangen als dief bij de Bokkenrijders) en is begraven op 07-12-1743 te Schinveld. Hij was op 28 jarige leeftijd in eerste huwelijk getrouwd te Brunssum op 03-06-1704 met Cornelia Doemen, geboren in 23-03-1679 in Brunssum, dochter van Hendricus Doemen en Maria Penners, Cornelia is overleden op 29-09-1723 in Schinveld, 44 jaar oud. In tweede huwelijk 20 jaar (in 07-1724) later met Gertruda Jans te Schinveld, dan ongeveer 44 jaar oud, ze overlijd nog in hun eerste huwelijksjaar.

Met grote dank aan John Stijnen en Wim Ubachs zijn de bovenstaande gegevens gecontroleerd en met hun goedkeuring op mijn site ingevult en/of aangepast !!): klik hier voor hun extra info over 'Bokkenrijder'Petrus Ubachs en zijn vermeende reden van ophanging

Kinderen uit huwelijk van Petrus en Cornelia Doemen:

A1 Joannes Ubachs geboren 12 Feb 1717 te Schinveld.

A2 Petrus Ubachs geb./gest.1718-1784 te Schinveld.

A3 Maria Ubachs geb./gest. 1720-1749 te Schinveld.

A4 Gerard Ubachs geb./gest.1721-1746 te Schinveld.

A5 Hendrik Ubachs geb./gest. 1722-1778 te Schinveld.

A6 Catharina Ubachs geb./gest.1723-1790 te Schinveld.

volgorde en geboorte-/sterfdata's worden zsm aangepast !

A1 Joannes Ubachs geboren 12 februari 1717, trouwd op 29 Okt 1748 te Holtum met Barbara Krensgens, geboren op 21 Sep 1726 te Holtum als dochter van Michaelis Krensgens en Gertrudis Janssens,overleden aldaar op 22 Sep 1793 te Holtum. Joannes overlijd op 20 Nov 1802 te Born. Kinderen uit dit huwelijk:

A1A Petrus Ubachs, geboren 9 Nov 1749, Holtum.

A1B Cornelia Ubachs, geboren 3 Apr 1751, Holtum en overleden op 19 Mei 1819, Roosteren.

A1C Maria Gertrudis Ubachs, geboren 13 Nov 1753, Holtum en overleden op 18 Sep 1824 te Born.

A1D Catharina Ubachs, geboren 19 Nov 1755, Holtum.

A1E Michael Ubachs, geboren 7 Jan 1758, Holtum.

A1F Johannes Ubachs, geboren 26 Nov 1759, Holtum.

A1G Gerardus Ubachs, geboren 19 Dec 1762, Holtum.

A1H Maria Elisabeth Ubachs, geboren 26 Jan 1766, Holtum. (huwelijks partner onbekend maar dochter Maria Gertudis krijgt haar achternaam en word gedoopt op 14 Dec 1800 te Holtum.

A2 Petrus Ubachs geb./gest.1718-1784 te Schinveld. Hij trouwd 1748 in Gangelt (D) met Maria Ida Dierichs, geb./gest. 1729-1790. Kinderen uit dit huwelijk:

A2A Gerard Ubachs, geboren 1755 te Gangelt.

A2B Johannes Petrus Ubachs, geboren 1757 te Gangelt.

A2C Johannes Frans Ubachs, geboren 1766 te Gangelt.

A2D Johan Ubachs, geboren 1769 te Gangelt.

A2E Johannes Hubertus Ubachs, geboren 1771 te Gangelt.

A3 Maria Ubachs geb./gest. 1720-1749 te Schinveld.Maria trouwd te Schinveld in 1731 met Johannes Bex.(gest.1749) Kinderen uit dit huwelijk:

• Anna Maria Bex, geboren 1731 te Schinveld.(trouwd met Johan Mols)

• Antonius Bex,geboren 1733 te Schinveld. (trouwd met Anna Elisabeth Reiners)

• Cornelia Bex, geboren 1744 te Schinveld. (trouwd met Johan Laumen)

• Maria Catharina Bex, geboren 1749 te Schinveld. (trouwd met Theodorus Weerden)

A4 Gerard Ubachs geb./gest.1721-1746 te Schinveld. Trouwd 1730 te Schinveld met Petronella Zuns.(gest. 1765) Kinderen uit dit huwelijk:

A4A Cornelius Ubachs, geboren 1733 te Schinveld.

A4B Johannes Ubachs, geboren 1742 te Schinveld.

A4C Maria Gertrudis Ubachs,geboren 1745 te Schinveld.

A5 Hendrik Ubachs geb./gest. 1722-1778 te Schinveld. Hij trouwde 1747 in eerste huwelijk met Cornelia Mols en 1772 in tweede huwelijk met Maria Helena Cuijpers, beide huwelijken te Schinveld. Kind uit eerste huwelijk:

A5A Maria Cornelia Ubachs, geboren 1775 te Schinveld en overleden aldaar 1856. Ze trouwde in 1798 te Gangelt (D) met Johannes Werdens. Ze kregen 2 zonen en 3 dochters.

A6 Catharina Ubachs geb./gest.1723-1790 te Schinveld. Ze trouwd in 1738 met Petrus Jansen.

A1B Cornelia Ubachs, geboren 3 Apr 1751, Holtum en overleden op 19 Mei 1819, Roosteren. Cornelia trouwde in eerste huwelijk in 1775 met Petrus Nijssen te Roosteren, waarna Petrus in hun eerste huwelijksjaar plotseling overlijd en trouwd ze daarna met Vincentius Curvers op 2 Apr 1780 te Holtum. (Vincentius Curvers overleed vóór 1819.) Kind uit 2de huwelijk:

A1Ba Elisabeth Curvers, geboren omstreeks 1792 te Roosteren en overleden aldaar op 18 Mrt 1851, 59 jaar oud.

A1C Maria Gertrudis Ubachs, geboren 13 Nov 1753, Holtum en overleden op 18 Sep 1824 te Born. Maria trouwde Bartholomeus Strökens, zoon van Gerardus Strökens en Regina Stelten, op 17 Jan 1784 te Holtum. (Bartholomeus overleed op 24 Apr 1810 te Born) Kind uit dit huwelijk:

Justine Barbara Strökens geboren 1788, ze trouwd in Den Bosch in 1820 met Frederik Reijs.(geb.1798)

A1D Catharina Ubachs, geboren 19 Nov 1755, Holtum en overleden op 7 Okt 1810 te Born. Catharina zou twee huwelijken afsluiten waarvan in eerste huwelijk partner onbekend is,ze trouwd vervolgens in tweede huwelijk met Joannes Wilhelmus Voorpijl op 3 Nov 1796 te Holtum.

Uit haar eerste huwelijk word overigens wel een zoon geboren en het kind uit dit huwelijk haar achternaam krijgt n.m: Joannes Wilhelmus Ubachs, geboren op 2 Apr 1790 te Born.

A1E Michael Ubachs, geboren 7 Jan 1758 te Holtum en overleden aldaar op 26 Feb 1833. Michael trouwde Maria Catharina Schepers, dochter van Henricus Schepers en Anna Schuman, op 21 Jun 1795 te Buchten. (Maria overleed op 20 Aug 1827 te Born.) Kinderen uit dit huwelijk:

A1E1 Gertrudis Ubachs, geboren 3 Mei 1796 te Buchten en overleden op 27 Mrt 1853 aldaar. Gertrudis trouwde Laurens Kerens. (Laurens overleed op 1 Jul 1867 te Born)

A1E2 Catharina Ubachs, geboren 5 Dec 1797 te Buchten en overleden 13 Sep 1852 aldaar. Catharina trouwde Hubertus Loomans, zoon van Michael Loomans en Petronella Dautzenberg, op 17 Feb 1829 te Buchten. (Hubertus overleed op 16 Aug 1847 te Born)

A1E3 Maria Elisabeth Ubachs, geboren 13 Dec 1800 te Born en overleden op 11 Jan 1873 te Grevenbicht,op 72 jarige leeftijd. Maria trouwde Theodoor Maessen, zoon van Pieter Maessen en Petronella Keimis, op 5 Nov 1829 te Grevenbicht. (Theodoor werd geboren op 11 Okt 1801 te Grevenbicht)

A1E4 Barbara Ubachs, geboren op 29 Dec 1803 te Born en overleden op 18 Jun 1813 aldaar op 9 jarige leeftijd.

A1E5 Anna Mechtildus Ubachs, geboren op 19 Jul 1808 te Born, overleden aldaar 19 Mrt 1829 op 20 jarige leeftijd.

A1F Johannes Ubachs, geboren 26 Nov 1759 te Holtum en overleden aldaar op 14 Feb 1817,beroep dagloner/landbouwer. Hij trouwde Maria Agnes Jennen, dochter van Joannes Jennen en Elisabeth Swillens, op 15 Jun 1797 te Holtum. (Maria Agnes Jennen werd geboren 1 Jul 1761 te Illikhoven en overleed op 17 Apr 1813 te Born.) Kinderen uit dit huwelijk:

A1F1 Catharina Ubachs, geboren 12 Jul 1798 te Holtum.

A1F2 Maria Barbara Ubachs, geboren 7 Mrt 1800 te Holtum.

A1F3 Petrus Johannes Ubachs, geboren 15 Jul 1803 te Holtum.

A1F4 Petrus Johannes Ubachs, geboren op 6 december 1807 te Obbicht en overleden 4 Okt 1872 te Born.

A2A Gerard Ubachs, geboren in 1755 te Gangelt.Hij trouwd in 1791 te Gangelt met Maria Gertrudis Schuffens.

A2B Johannes Petrus Ubachs, geboren 1757 te Gangelt en in 1820 gestorven. Hij trouwd 1787 in eerste huwelijk te Nieuwstadt met Anna Mechelina Severens.(1752-1791)en 1791 in tweede huwelijk te Nieuwstadt met Maria Gertruda Wetzels. Kinderen uit 1ste huwelijk:

A2B1 Gerardus Hendrika Ubachs, geboren 1791 te Nieuwstadt.

Kinderen uit 2de huwelijk:

A2B2 Hendrikus Ubachs, geboren 1794 te Nieuwstadt en overleden aldaar in 1852.

A2B3 Maria Barbara Ubachs, geboren 1797 te Nieuwstadt.

A2B4 Johannes Reinier Ubachs, geboren 1803 te Nieuwstadt.

A4A Cornelia Ubachs, geboren 1733 te Schinveld. Ze trouwd in Schinveld met Petrus Mols. Kinderen uit dit huwelijk:

• Petronella Mols, geboren 1765 te Schinveld. Ze trouwd met Johannes Wilhelmus Janssen.

• Adam Mols, geboren-gestorven 1772-1819 te Schinveld. Hij trouwd in 1806 met Maria Elisabeth Timmermans.

A4B Johannes Ubachs, geboren 1742 te Schinveld. Hij trouwd 1767 in eerste huwelijk met Joanna Jacobs (1740-1778) en 1779 in tweede huwelijk met Maria Catharina Kneijns.(1756-1812)Kind uit 1 ste huwelijk:

A4BA Johannes Hubertus Ubachs, geboren in 1772 te Schinveld.

Kinderen uit tweede huwelijk:

A4Ba Johannes Leonardus Ubachs, geboren 1784 te Schinveld. Hij trouwd 1820 te Schinveld met Maria Anna Dreschers.

A4Bb Johannes Michael Ubachs, geboren 1788 te Schinveld en gestorven aldaar in 1835. Hij trouwd 1815 in eerste huwelijk te Schinveld met Maria Helena Canisius en in 1832 met Maria Catharina Sistermans. Kind uit eerste huwelijk:

Maria Catharina Ubachs, geboren in 1791 te Schinveld. Ze trouwd 1813 te Schinveld met Johannes Hendriks Theunissen.

A2B1 Gerardus Hendrika Ubachs, geboren 1792 te Nieuwstadt. Hij trouwde 1820 in Nieuwstadt met Maria Cornelia Penners.

A2B2 Hendrikus Ubachs, geboren 1794 te Nieuwstadt en overleden aldaar in 1852. Trouwde 1831 te Urmond met Maria Elisabeth Penners.(1807-1868 en zus van Cornelia)

A2B3 Maria Barbara Ubachs, geboren 1797 te Nieuwstadt. Trouwde te Limbricht in 1836 met Theodoor Ubachs (1804-1870). Hij is haar achterneef en word vermeld in: 1fd3. Mathias Theodoor Ubachs, geboren 17 november 1804 te Berg a/d Maas. Hij trouwde in 1ste huwelijk met Margaretha Gertruda Jacobina Moises, overleden te Limbricht en in 2de huwelijk op 3 november 1836 te Limbricht met Maria Barbara Ubachs, geboren te Nieuwstadt (één achternicht!!) dochter van Jan Pieter Ubachs en Maria Gertrudis Wetzels.

A2B4 Johannes Reinier Ubachs, geboren 1803 te Nieuwstadt. Hij trouwde te Nieuwstadt in 1829 met Maria Theresia Meewissen.(1800-1873)

A1F4 Peter Johannes Ubachs, geboren op 6 december 1807 te Obbicht. Petrus trouwde Maria Mechtildis Urlings, dochter van Godfried Urlings en Maria Sibilla Peerbooms, op 29 Mrt 1845 te Born. (Maria Mechtildis werd geboren op 18 Okt 1818 te Born en overleed op 29 Dec 1867 aldaar) Kinderen uit dit huwelijk:

A1F4A Joannes Godefridus Ubachs, geboren op 15 januari 1846 te Born.

A1F4B Maria Barbara Ubachs, geboren op 28 november 1850 te Born, overleden te Obbicht op 29 november 1918, oud 68 jaar.

A1F4C Maria Catharina Ubachs, geboren op 5 Aug 1854 te Born en overleden op 19 Jul 1885 te Obbicht op 30 jarige leeftijd.

A1F4A Joannes Godefridus Ubachs, geboren op 15 januari 1846 te Born. Hij trouwde 27 september 1873 met Francisca Smeets te Born, dochter van Wilm Smeets en Elisabeth Spee. Kinderen uit dit huwelijk:

A1F4A1 Nicolaas Ubachs, geboren op 13 augustus 1874 te Born.

A1F4A2 Anna Barbara Ubachs, geboren op 26 juli 1876 te Born.

A1F4A3 Maria Catharina Ubachs, geboren op 11 mei 1878 te Born.

A1F4A4 Catharina Hubertina Ubachs, geboren 9 Jun 1880 te Born en overleden aldaar op 23 Nov 1961, 81 jaar oud. Catharina trouwde Peter Leonard Bruijn, de, zoon van Jozef Bruijn en Anna Maria Paradis, op 20 Jan 1905 te Born. (Peter Leonard werd geboren op 23 Jul 1876 te Born, overleed op 18 Sep 1970 te Sittard, Limburg en werd begraven te Born. Hij was de broer van Jan Mathijs genoemd bij Ida Ubachs A1F4A6)

A1F4A5 Johannes Wilhelmus Ubachs, geboren 13 Jul 1882 te Born en overleden op 1 Jul 1886 aldaar op 3 jarige leeftijd.

A1F4A6 Ida Ubachs, geboren 24 Jun 1884 te Born en overleden aldaar op 25 Mei 1957 op 72 jarige leeftijd. Ida trouwde Jan Mathijs Bruijn,zoon van Jozef Bruijn en Anna Maria Paradis, op 22 Nov 1912 te Born. (Jan Mathijs werd geboren op 9 Okt 1879 te Holtum en overleed aldaar op 14 Feb 1965)

A1F4A7 Helena Ubachs, geboren op 3 Okt 1886 te Born en overleden in haar eerste levensjaar aldaar op 3 Feb 1887.

A1F4B Maria Barbara Ubachs, geboren op 28 november 1850 te Born, overleden te Obbicht op 29 november 1918, oud 68 jaar. Ze trouwde te Born op 17 oktober 1873 met Nicolaas Hubens, geboren op 12 maart 1842 te Obbicht, als zoon van Hendrikus Hubens en Mechtildis Perebooms. (Nicolaas overleed op 16 Nov 1917 te Papenhoven) Kinderen uit dit huwelijk:

Mathijs Hubens

Maria Elisabeth Hubens

Nicolaas Hubens

Maria Helena Hubens

Maria Josepha Hubens

Wilhelmus Hubens

Johannes Hubens

Peter Hendrikus Hubens

A1F4C Maria Catharina Ubachs, geboren op 5 Aug 1854 te Born en overleden op 19 Jul 1885 te Obbicht op 30 jarige leeftijd. Maria trouwde Nicolaas Jaspers, zoon van Hendrik Jaspers en Maria Margaretha Zentissen, op 21 Apr 1879 te Obbicht. (Nicolaas werd geboren op 26 Mrt 1847 te Obbicht en overleed op 17 Feb 1888 aldaar) Kinderen uit dit huwelijk:

Maria Margaretha Jaspers.

Johannes Godefridus Jaspers.

VERDERE HUWELIJKEN EN AANSLUITING WORD UITGESPIT !! HIERONDER ALVAST BEKENDE GEGEVENS TOT NU TOE: (ook verwijzingsnummers worden nog aangepast)

1. Wilhelmus Ubachs geboren circa 1705, getrouwd met Mechtilde Meijers. Hun huwelijk werd voltrokken in Klimmen. Kinderen uit dit huwelijk:

1a.Martinus Ubachs, geboren 21 oktober 1722 te Klimmen.

1b.Maria Ubachs, geboren op 23 maart 1724 te Klimmen.

Wilhelmus trouwd waarschijnlijk in 2de huwelijk met Ida Konicks (Conings) en ‘verhuist’ naar Schimmert. Kinderen uit dit huwelijk:

1c. Maria Catharina Ubachs, geboren op 13 juni 1725 te Schimmert.

1d.Christianus Ubachs, geboren op 7 april 1727 te Schimmert.

1e. Anna Maria Ubachs, geboren op 20 januari 1729 te Heer.

1f. Mathias Ubachs, geboren op 19 januari 1731 te Heer.

1g. Maria Sophia Ubachs, geboren op 20 april 1734 te Heer.

1h. Joannes Ubachs, geboren op 24 maart 1736 te Heer.

1i. Anna Catharina Ubachs, geboren op 13 november 1737 te Heer.

1j. Maria Catharina Ubachs, geboren op 3 februari 1739 te Heer.

1k. Helena Ubachs, geboren op 29 november 1740 te Heer.

1l. Christianus Ubachs, geboren op 18 maart 1743 te Heer.

1c. Maria Catharina Ubachs, geboren op 13 juni 1725 te Schimmert. Ze trouwd circa 1760 te Meersen met Chretien Dorpot. Kind (o.a.) uit dit huwelijk:

Marie Barbera Dorpot. (trouwd in 1ste huwelijk met Jean Stroos en in 2de huwelijk met Mathias Sangen)

1f. Mathias Ubachs, geboren op 19 januari 1731 te Heer, trouwd circa 1761 aldaar met Sibilla Savelkoul geboren op 03-08-1729 te Obbicht en overleden aldaar op 19-11-1813 op 84-jarige leeftijd als dochter van Johannes Savelkoul en Oda Wenmaeckers. Kinderen uit dit huwelijk:

1fa. Maria Ida Ubachs, geboren 1 januari 1761 te Heer.

1fb. Ida Sibilla Ubachs, geboren 7 februari 1762 te Berg aan de Maas.

1fc. Wilhelmus Josephus Ubachs, geboren 6 mei 1764 te Berg aan de Maas.

1fd. Joannes Michael Ubachs, geboren 20 juli 1766 te Berg aan de Maas.

1fe. Mathias Ubachs, geboren 26 april 1768 te Obbicht.

1ff. Joannes Franciscus Ubachs, geboren 13 april 1775 te Obbicht. (tweeling zie: 1fg)

1fg. Petrus Joannes Ubachs, geboren 13 april 1775 te Obbicht. (tweeling zie: 1ff)

1j. Maria Catharina Ubachs, geboren op 3 februari 1739 te Heer. Ze trouwde circa 1776 te St. Pieter met Henricus Moers. Kind (o.a.) uit dit huwelijk:

Agnes Moers, geboren 25 april 1777 te St.Pieter. (ze trouwde 19 april 1803 aldaar met Chretien Schoffeleers, geboren 3 december 1780 te Wolder-Vroenhoven)

1l. Christianus Ubachs, geboren op 18 maart 1743 te Heer. Hij trouwde met Mechtildis Massing. Kinderen (o.a.) uit dit huwelijk:

1la. Maria Catharina Ubachs, geboren circa 1773 te Mechelen.

1la. Maria Catharina Ubachs, geboren circa 1773 te Mechelen. Ze trouwde circa 1793 met Franciscus Corff en na diens overlijden te Maastricht op 26 mei 1809, op 7 augustus 1817 te Maastricht met Franciscus Winandus Smeets, geboren op 20 augustus 1795 te Valkenburg, zoon van Lodewijk Smeets en Elisabeth Heussen.

1fd. Joannes Michael Ubachs, geboren 20 juli 1766 te Berg aan de Maas , trouwd circa 1796 te Obbicht met Anna Elisabeth Declerk, dochter van Lorens Declerk en Catharina Fien. Anna sterft op 7 mei 1845 49 jaar oud, te Obbicht. Kinderen uit dit huwelijk: (o.a.)

1fd1. Sibilla Ubachs, geboren op 24 september 1796 te Berg aan de Maas.

1fd2. Hendrik Joseph Ubachs, geboren circa 1800 te Berg a/d Maas.

1fd3. Mathias Theodoor Ubachs, geboren 17 november 1804 te Berg a/d Maas.

1fd2. Hendrik Joseph Ubachs, geboren circa 1800 te Obbicht, trouwd aldaar op 16 januari 1837 met Anna Catharina van Dilsen, geboren te Papenhoven als dochter van Michiel van Dilsen en Anna Catharina Kremers. Kinderen uit dit huwelijk:

1fd2a. N.N. Ubachs, geboren op 6 december 1837 te Obbicht.

1fd2b. Johannes Mathijs Ubachs, geboren op 10 februari 1839 te Obbicht.

1fd2c. Peter Joseph Antoon Ubachs, geboren op 17 januari 1841 te Obbicht.

1fd3. Mathias Theodoor Ubachs, geboren 17 november 1804 te Berg a/d Maas. Hij trouwde in 1ste huwelijk met Margaretha Gertruda Jacobina Moises, overleden te Limbricht en in 2de huwelijk op 3 november 1836 te Limbricht met Maria Barbara Ubachs, geboren te Nieuwstadt (één achternicht!!) dochter van Jan Pieter Ubachs en Maria Gertrudis Wetzels. en genoemd in: A2B3 Maria Barbara Ubachs, geboren 1797 te Nieuwstadt. Trouwde te Limbricht in 1836 met Theodoor Ubachs (1804-1870) haar achterneef.

1fd2b. Johannes Mathijs Ubachs, geboren op 10 februari 1839 te Obbicht. Trouwde op 17 juni 1868 te Limbricht met Gertrud Elisabeth Paes, geboren te Limbricht als dochter van Jacob Paes en Mechtild Schmeitz.

1fd2c. Peter Joseph Antoon Ubachs, geboren op 17 januari 1841 te Obbicht, overleden aldaar op 22 september 1912, 71 jaar oud. Hij trouwd op 6 november 1871 aldaar met Maria Gertrudis Elisabeth Wijshoff, geboren op 16 september 1847 te Obbicht als dochter van Peter Wishoff en Maria Margaretha Meulenberg. Kinderen uit dit huwelijk:

1fd2ca. Maria Magdaretha Ubachs, geboren op 12 april 1872 te Obbicht.

1fd2cb. Peter Hubertus Ubachs, geboren op 27 mei 1874 te Obbicht.

1fd2cc. Gertrudis Ubachs, geboren op 3 januari 1877 te Obbicht, overleden op 27 januari 1957, 80 jaar oud te Nattenhoven.

1fd2cd. Michiel Ubachs, geboren op 9 maart 1879 te Nattenhoven en overleden aldaar op 14 mei 1962, oud 83 jaar.

1fd2ce. Peter Joannes Ubachs, geboren op 15 maart 1882 te Obbicht.

1fd2cf. Maria Cornelia Ubachs, geboren op 8 juli 1884 te Obbicht, overleden aldaar op 17 februari 1909, 25 jaar oud.

1fd2cg. Hendrikus Ubachs, geboren op 20 februari 1890 te Obbicht.

1fd2ca. Maria Margaretha (Greet) Ubachs, geboren op 12 april 1872 te Obbicht, trouwde met Herman Heffels, geboren te Berg a/d Maas en gingen wonen te Roosteren. Kinderen uit dit huwelijk:

Willem Heffels, geboren te Roosteren.

Pierre Heffels, geboren te Roosteren.

Harrie Heffels, geboren te Roosteren.

1fd2cb. Peter Hubertus Ubachs, geboren op 27 mei 1874 te Obbicht, hij trouwde omstreeks 1903 met Maria Catharina op den Kamp, geboren op 2 maart 1873 te Born. Ze hadden een 'landbouwbedrijf in gemeente Born' alwaar op toenmalig adres ook buiten hun kinderen de broer van Maria Catharina als knecht/hulp inwoonde. Kinderen uit dit huwelijk:

1fd2cb1. Peter Antonius Ubachs, geboren op 2 september 1903 te Obbicht.

1fd2cb2. Maria Elisabeth Ubachs, geboren op 15 oktober 1904 te Obbicht.

1fd2cb3. Johannes Michiel Ubachs, geboren op 14 december 1905 te Obbicht en overleden aldaar op 13 augustus 1906, 8 maanden oud.

1fd2cb4. Johannes Ferdinand Ubachs, geboren op 8 oktober 1907 te Obbicht.

1fd2cb5. Peter Joseph Ubachs, geboren op 14 juni 1909 te Born, overleden op 13 januari 1949 te Grevenbicht, 39 jaar oud.

Detail: Peter Joseph Ubachs word in bevolkingsregister van Born later ingeschreven als inwonende bij de Fam. Heuts te Born, waarbij vermeld dat de toenmalig echtgenote van hoofdbewoner (M.Heuts) zijn wettelijke moeder is !

1fd2cb6. Maria Mechtildis Ubachs, geboren op 11 oktober 1910 te Born.

1fd2cb7. Maria Helena Ubachs, geboren op 3 november 1912 te Obbicht en overleden in 2001 te Born. (begraven in Grevenbicht)

1fd2cb8. Agnes Catharina Ubachs, geboren op 12 december 1915 te Obbicht, overleden aldaar op 26 november 1918, 2 jaar en 11 maanden oud.

1fd2cb1. Peter Antonius Ubachs, geboren op 2 september 1903 te Obbicht, trouwde aldaar met Beike van Mulken, geboren te Obbicht.

1fd2cb3. Maria Mechtildis Ubachs, geboren op 11 oktober 1910 te Born, trouwde met Gerardus Hubertus Heffels, geboren op 30 juni 1901 te Born.

1fd2cb4. Johannes Ferdinand Ubachs, geboren op 8 oktober 1907 te Obbicht, trouwde aldaar met Maria Demandt, geboren te Obbicht.

1fd2cb5. Peter Joseph Ubachs, geboren op 14 juni 1909 te Born en overleden te Grevenbicht op 13 januari 1949, trouwd op 8 oktober 1937 te Obbicht met Anna Maria Christina Janssens, geboren 6 november 1909 en overleden te Born op 5 maart 2005, 95 jaar oud en begraven te Grevenbicht, als dochter van Hubert Guillaume Janssens en Maria Elisabeth Dullens. Kinderen uit dit huwelijk:

1fd2cb51. Piet Ubachs, geboren in 1938 te Grevenbicht en overleden/ begraven te Melick op 8 september 2000, 62 jaar oud.

1fd2cb52. Ton Ubachs, geboren te Grevenbicht.

1fd2cb53. Toos Ubachs, geboren op 5 september 1943 te Grevenbicht en overleden te Sittard op 27 oktober 1977, 34 jaar oud.

1fd2cb54. Mathijs-Johannes-Marie (Mathieu) Ubachs, geboren op 13 augustus 1948 te Grevenbicht.

1fd2cb6. Maria Mechtildis Ubachs, geboren op 11 oktober 1910 te Born. Ze trouwde met Jan Deckers geboren te Obbicht. Kinderen uit dit huwelijk:

Toos Deckers, geboren te Obbicht.

Tonny Deckers, geboren te Obbicht. (ze trouwde met Martin Stelten, 1943/1977)

1fd2cb7. Maria Helena Ubachs, geboren op 3 november 1912 te Obbicht en overleden in 2001. Ze trouwde met Theodoor Pernot, geboren in 1911 te Grevenbicht en overleden aldaar in 1968. Kinderen uit dit huwelijk:

Pierre Pernot ('39/'76)getrouwd met Riny Peters ('41/'04) te Grevenbicht.

Ria Pernot, geboren te Grevenbicht.

Ben Pernot, geboren te Grevenbicht.

Riny Pernot, geboren te Grevenbicht.

1fd2cc. Gertrudis (Truke) Ubachs, geboren op 3 januari 1877 te Nattenhoven-Obbicht, overleden op 27 januari 1957, 80 jaar oud te Nattenhoven. Ze trouwde op 13 september in 1912 te Obbicht met landbouwer Hubertus Severinus (Sevrinke) Salden, geboren 10 februari 1876 te HOOGENBERG-Born (Nabij bronnen van de Kingbeek), overleden te Nattenhoven op 22 augustus 1955, 79 jaar oud. Kind uit dit huwelijk:

Maria Magaretha Salden, geboren 11 Oktober 1917 te Nattenhoven en overleden in verzorgingshuis "Vastrada" te Susteren op 2 September 2005 op 87 jarige leeftijd. Ze trouwde (zie ook: haar ouders) op 13 September maar dan in 1947 in Obbicht met Peter (Pjéér) Jaspers. Ze kregen 3 kinderen:

A:Peter Gertrude Renier (René)Jaspers geboren op 16 Juli 1948 te Heerlen (vroedvrouwenschool) René trouwde met Angelien Schrijen uit Guttecoven waaruit 3 kinderen Yvonne, Peter en Bas voortkwamen.

B: Maria Catharina Hubertina (Riny)Jaspers geboren 30 Mei 1950 te Nattenhoven (in oudershuis van Greetje Salden naast huidige Café Lombok aan de Bergerzijde) Gehuwd met Paul Leers uit Meers.

C: Hubertus Elisabeth Theodorus (roepnaam Theo) Jaspers geboren 12 September 1953 te Nattenhoven en getrouwd met Henriette Vraets uit Berg a/d Maas waaruit 2 kinderen voortkwamen Roy en Nicole.

1fd2cd. Michiel Ubachs, geboren op 9 maart 1879 (op speciaal verzoek: geboortetijd 08.00 uur) te Nattenhoven en overleden aldaar op 14 mei 1962 oud 83 jaar, trouwd 12 januari 1912 te Grevenbicht met Maria Helena Anna Thissen, geboren 20 december 1886 te Grevenbicht en overleden op 11 juli 1977 te Nattenhoven, 90 jaar oud, dochter van Joannes Bernardus Thissen en Anna Elisabeth Knoors. Ze woonden in het (ouderlijk)achterhuis, (kavel 1) bergerstraat 231, behorend bij het huidige café De Lombok te Nattenhoven. Kinderen uit dit huwelijk:

1fd2cd1. Peter Antoon Ubachs, geboren op 7 november 1912 te Nattenhoven en overleden 10 januari 1990 te Geleen, 78 jaar oud. (begraven op 13 Januari te Berg a/d Maas)

1fd2cd2. Maria Margaretha Ubachs, geboren op 3 augustus 1914 te Nattenhoven.

1fd2cd3. Maria Anna Ubachs, geboren op 15 december 1916 te Nattenhoven.

1fd2cd4. Maria Gertrudis Ubachs, geboren op 13 oktober 1918 te Nattenhoven en overleden aldaar op 27 november 1946, oud 28 jaar.

1fd2cd5. Johannes Hermanus Ubachs, geboren op 29 februari 1920 te Obbicht/Papenhoven en overleden 1 mei 1996, oud 76 jaar te Berg a/d/ Maas.

1fd2cd6. Hubertus Severinus Ubachs, geboren op 17 februari 1925 te Nattenhoven en overleden te Berg a/d Maas op 22 februari 2002, 77 jaar oud. (als tweeling zie: 1fd2cd7)

1fd2cd7. Catharina (To)Ubachs, geboren op 17 februari 1925 te Nattenhoven. (als tweeling zie: 1fd2cd6)

1fd2cd8.Bernandus Peter Antonius Ubachs, geboren op 12 november 1930 te Obbicht en overleden op 16 juli 1958 te Heerlen, 27 jaar oud.

Foto van de opening in 1978 van huidig Café Lombok Nattenhoven door o.a. 'bieleman' Piet Verheijen (links echtn. van Mia Ubachs zie: 1fd2cd1a ) van Schutterij St.Hubertus Nattenhoven.

1fd2cd1. Peter Antoon Ubachs, geboren op 7 november 1912 te Obbicht en overleden 10 januari 1990 te Geleen, 78 jaar oud. Hij trouwd te Obbicht met Hubertina Helena Meeks, geboren 18 september 1913 in Berg a/d Maas en overleden op 6 oktober 1992, oud 79 jaar te Sittard. Kinderen uit dit huwelijk:

1fd2cd1a. Maria Catharina Helena (Mia) Ubachs, geboren op 17 augustus 1934

1fd2cd1b. Peter Josef, geboren op 14 april 1939 en gestorven 12 uur later, op die dag.

1fd2cd1c. Helena Maria Hubertina (Leonie) Ubachs, geboren vrijdag 21 november 1940 in Nattenhoven.

1fd2cd1d. Maan Ubachs, geboren 19 november 1944 te Nattenhoven, gestorven op 24 december 2009.

1fd2cd1e. Henricus Wilhelmus (Harie) Ubachs, geboren 28 februari 1947.

Foto van: (vlnr) Harie, Mia, Leonie en Maan Ubachs.

1fd2cd2. Maria Margaretha (Greet) Ubachs, geboren op 3 augustus 1914 te Nattenhoven. Trouwd in 1ste huwelijk met Hubert Munsters, geboren op 19 november 1911 te Grevenbicht en overleden aldaar op 3 augustus 1942, 30 jaar oud. Na diens overlijden trouwd Greet in 2de huwelijk met Joseph Kurvers, geboren op 24 maart 1915 te Nattenhoven en overleden aldaar op 20 juni 1977, 62 jaar oud. (begraven te Berg a/d Maas)Kinderen uit 1ste huwelijk:

Michiel Munsters, geboren op 19 augustus 1940 te Grevenbicht.

Kinderen uit 2de huwelijk:

Theo Kurvers, geboren 15 juli 1949 te Obbicht.

Mia Kurvers, geboren 20 december 1950 te Obbicht.

Marleen Kurvers, geboren 17 februari 1952 te Obbicht.

Herman Kurvers, geboren 10 augustus 1959 te Obbicht. (trouwd op 5 september 1997 te Sittard met Els Janssen)

Johan Kurvers, geboren 10 augustus 1959 te Obbicht. (trouwd op 23 maart 1982 te Geleen met Marjon Baggen)

Hubert Kurvers, geboren 1 november 1961 te Obbicht. (trouwd met Els Rovers)

1fd2cd3. Maria Anna Ubachs, geboren op 15 december 1916 te Nattenhoven. Ze trouwde op 26 april 1941 met Hubertus Mathias (Hub)Heijen, geboren 26 juni 1913 te Urmond en overleden op 6 januari 2000 te Papenhoven, 86 jaar oud, als zoon van Wilhelmus Hubertus Heijen en Maria Christina Mechtildis Meuffels. Kinderen uit dit huwelijk:

Hubertus Wilhelmus Heijen, geboren op 22 juni 1941 te Obbicht. (trouwd 26 juli 1963 te Urmond met Catharina I.E. Heijen en ze krijgen 3 kinderen)

Christien Heijen, geboren 24 maart 1945 te Obbicht. (ze trouwd op 15 september wettelijk en 3 november 1967 kerkelijk te Urmond met John Fredrix en krijgen een zoon)

Magriet Heijen, geboren 6 mei 1949 te Obbicht. (ze trouwd op 15 september wettelijk en 3 november 1967 kerkelijk te Urmond met Jo Brouwers en krijgen 2 kinderen)

Mia Heijen, geboren 27 december 1952 te Obbicht. (ze trouwd op 12 april 1972 te Urmond met Jan Janssen en krijgen een dochter)

1fd2cd5. Johannes Hermanus Ubachs, geboren op 29 februari 1920 te Obbicht/Papenhoven en overleden 1 mei 1996, oud 76 jaar te Berg a/d/ Maas, trouwde met Paulien Pepels, geboren op 17 september 1919 te Berg a/d Maas en overleden aldaar op 26 juli 2006 op 86 jarige leeftijd.( hij was mijnwerker en later caféhouder te Berg a/d Maas). Kind uit dit huwelijk:

1fd2cd51. Marlene Ubachs.

1fd2cd6. Hubertus Severinus Ubachs, geboren op 17 februari 1925 te Nattenhoven en overleden te Berg a/d Maas op 22 februari 2002. Trouwde met Antje Pepels geboren op 23 oktober 1926 te Urmond en overleden te Sittard op 18 juni 2003, 76 jaar oud. Kind uit dit huwelijk:

1fd2cd61. Marcel Ubachs, geboren op 10 februari 1956 te Berg a/d Maas.

1fd2cd7. Catharina (To)Ubachs, geboren op 17 februari 1925 te Nattenhoven. Ze trouwd met Wil Verheijen, geboren te Obbicht.

1fd2cd8. Bernandus Peter Antonius (Toni)Ubachs, geboren op 12 november 1930 te Obbicht en overleden op 16 juli 1958 te Heerlen, 27 jaar oud. Hij trouwde met Cecilia Marie (Mia)Meijers, geboren te Stein. (zij is hertrouwd met Meex) Kind uit dit huwelijk:

1fd2cd81. Marlie Ubachs.

1fd2cb51. Piet Ubachs, geboren in 1938 te Grevenbicht en overleden/ begraven te Melick op 8 september 2000, 62 jaar oud. Hij trouwd in Buchten met Ria Poulssen. Kinderen uit dit huwelijk:

1fd2cb51a. Marjo Ubachs.

1fd2cb51b. Hannie Ubachs.

1fd2cb51c. Jos Ubachs.

1fd2cb52. Ton Ubachs, geboren te Grevenbicht trouwd met Mary Kirkels. Kinderen uit dit huwelijk:

1fd2cb52a. n.n. Ubachs.

1fd2cb52b. n.n. Ubachs.

1fd2cb54. Mathijs-Johannes-Marie (Mathieu) Ubachs, geboren op 13 augustus 1948 te Grevenbicht,vanaf 1984 apotheker in Maarssen,getrouwd te Utrecht met: Sheila Patricia Benjamin geboren 10-11-45 op Aruba. Kinderen uit dit huwelijk:

1fd2cb54a. Robbert Ubachs 05-10-1979, te Utrecht.

1fd2cb54b. Karen Ubachs 03-09-1981, te Utrecht.

1fd2cb54c. Marc Ubachs 03-10-1984, te Utrecht.

1fd2cd1a. Maria Catharina Helena (Mia)Ubachs, geboren op 17 augustus 1934 en getrouwd op 21 januari 1955 met Piet Verheijen geboren op 19 maart 1930. (kerkelijk huwelijk op 27-08-1955)

Kind uit dit huwelijk:

1fd2cd1aa. Hubertina Maria Theodora (Ine) Verheijen, geboren op 10 juni 1960.

1fd2cd1c. Helena Maria Hubertina (Leonie) Ubachs, geboren vrijdag 21 november 1940 in Nattenhoven, trouwfoto Zij trouwde met Wil Scheijen, geboren 16 maart 1938.(zie: Scheijen tak Geleen, mijn ouders !) Kinderen uit dit huwelijk:

1fd2cd1ca. John Scheijen. (verder zie: Tak Geleen)

1fd2cd1cb. Antoine Scheijen.(verder zie: Tak Geleen)

1fd2cd1cc. Marisa Scheijen. (verder zie: Tak Geleen)

1fd2cd1d. Hermanus (Maan)Ubachs, geboren 19 november 1944 te Nattenhoven, trouwde met Aggie Silvino, geboren te Sittard. Maan is overleden op 24 december 2009. Kinderen uit dit huwelijk:

1fd2cd1da. Jos Ubachs, geboren op 19 december 1962.

1fd2cd1db. Peter Helena Maria Ubachs, geboren op 11 december 1963.

1fd2cd1dc. Marjo Ubachs, geboren op 20 mei 1965.

1fd2cd1dd. Marina Ubachs, geboren op 13 december 1966.

1fd2cd1e. Henricus Wilhelmus (Harie) Ubachs, geboren 28 februari 1947 en getrouwd met Francisca Henrica (Agnes)Salden, geboren 20 maart 1949. Kind uit dit huwelijk:

ifd2cd1ea. Petrus Anna Werner Ubachs, geboren 16-01-1974.

1fd2cd1aa. Hubertina Maria Theodora (Ine) Verheijen, geboren op 10 juni 1960 en getrouwd met Johannes Huberta Antonius Hendrikus (John) de Bruijn, geboren op 14 december 1956, op 21 maart 1980 en (kerkelijk huwelijk 01-11-1980) woonachtig te Obbicht. Kind uit dit huwelijk:

1fd2cd1aa1. Johannes Maria Antonius (Yordy) de Bruijn, geboren op 24 november 1983.

1fd2cd1da. Jos Ubachs, geboren op 19 december 1962. Trouwde in eerste huwelijk (A) met Annelies Claassen, in 2de huwelijk (B) met NN NN (OP EIGER VERZOEK VERWIJDERD)en in 3de huwelijk (C) met Karin Wilms. Kinderen uit deze huwelijken:

huwelijk A:

1fd2cd1daA: Rino Claassen

1fd2cd1daB: Mitch Claassen

huwelijk B:

1fd2cd1daC: Leandra Ubachs

1fd2cd1daD: Michael Ubachs

1fd2cd1daE: Debby Ubachs

huwelijk C:

1fd2cd1daF: Kyra Ubachs

1fd2cd1db. Peter Helena Maria Ubachs, geboren op 11 december 1963, trouwde op 28 april 1987 met Monique Proost. Kind uit dit huwelijk:

1fd2cd1db1. Steffany Petronella Maria Proost, geboren 1 september 1989.

1fd2cd1dc. Marjo Ubachs, geboren op 20 mei 1965. Kind uit relatie:

1fd2cd1dc1. Cynthia Theresia Johannes Snijders, geboren op 2 maart 1985.

1fd2cd1dd. Marina Ubachs, geboren op 13 december 1966 en getrouwd op 21 juni 1984 met Jan Been, geboren op 7 april 1961. Kind uit dit huwelijk:

1fd2cd1dd1. Denise Been, geboren op 26 januari 1985.

ifd2cd1ea. Petrus Anna Werner Ubachs, geboren 16-01-1974. Werner is beleidsmedewerker cultuur van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag en woont in Rijswijk.

Foto van opa en oma Ubachs met hun kleinkinderen (boven vlnr) Antoine en John Scheijen, Jos, Marjo, Peter en Marina Ubachs, Marisa Scheijen. (onder vlnr) Ine Verheijen en Werner Ubachs.

1fd2cb51b. Hannie Ubachs. Trouwd met n.n. Giovanni. Kinderen uit dit huwelijk:

Fe Giovanni.

Dagmar Giovanni.

Britt Giovanni.

1fd2cb51c. Jos Ubachs. Trouwd met Lilian N.N. Kind uit dit huwelijk:

1fd2cb51ca. Stan Ubachs.

1fd2cd51. Marleen Ubachs, trouwd met Piet Maassen. Kind uit dit huwelijk:

1fd2cd51a. Dave Ubachs.

1fd2cd61. Marcel Ubachs, geboren op 10 februari 1956 te Berg a/d Maas, trouwd met Marjo Demandt, geboren te Obbicht. Kinderen uit dit huwelijk:

1fd2cd61a. Maikel Ubachs, geboren te Obbicht.

1fd2cd61b. Dave Ubachs, geboren te Obbicht.

1fd2cd81. Marlie Ubachs, geboren te Nattenhoven, trouwd met Sjri Dohmen, geboren te Guttencoven. Kinderen uit dit huwelijk:

Ron Dohmen, geboren te Urmond.

Simone Dohmen, geboren te Urmond.

Ga van hieruit naar de: extra info over 'Tak Ubachs'

NATUURLIJK WORDEN VERDERE GEVONDEN GEGEVENS INGEPAST EN OOK DIVERSE DATUMS EN EVT. NAMEN AANGEVULD OF VERBETERD !! DENK HIER VOORAL AAN "JONGERE GEGEVENS":

Teken ons Gastboek !!


View My Guestbook
Sign My Guestbook

Thank you for visiting my page at Angelfire. Please come back and visit again!

=============================================

Email: twan3@home.nl