Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
* * * *
*
*
 

 

 

picture
* *
* *
*     **
*  

*
* *
* *
*   
* *
*
*


Medicinski centar

"akad.prof.d-r.Dimitar Arsov"

 

       Јавна Здраствена организација која своите активности од областа на Превентивната и Куративната здраствена заштита ги спроведува на територијата на општините Крива Паланка и Ранковце.

На овој простор живеат околу 25.000 жители кои најголем дел од своите потреби од здраствената заштита ги остваруваат во службите на Медицинскиот Центар во Крива Паланка.Бидејќи се наоѓаме на меѓународен пат Скопје-Софија многу често пружаме здраствени услуги и на странски државјани.

Со цел да одговориме на поставените задачи како Медицински Центар мораме постојано да се едуцираме и осовременуваме.

 

 

*
*
1.Изградба на лифт
2.Центар за дијализа
3.Гасификација
4. Централно греење
5.Компјутеризација

 

Централа

031 375 054

Директор

031 375 039

Брза Помош

94

Аптека

031 375 012

 
Англиски
 

  Македонски
   
*
*
*    

2003 Fox Enterprise , Kriva Palanka All rights reserved

back to top *
*
* * * *
* *